Dr. Drees dient de communisten een felle afstraffing toe Giro-nummers 9575 Een nul te veel MEER HELICOPTERS RIJ DEFENSIE? m s s A EVACUATIE VOLTOOID In enkele gevall bewoners weer terug Minister Algera over de oorzaak van de ramp ENGELAND EN EGYPTE WERDEN HET EENS Dit jaar alleen werkbezoeken Met opgelapte duefcé 800 mensen TWEEDE KAMER OVER WATERSNOODRAMP 412739 EEN MILLIARD SCHADE DANK AAN HET BUITENLAND FORMOSA ONDERNEEMT RAIDS NAAR CHINESE KUST ELFDE JAARGANG. No.;23afl8l- Ruim 34 millioen Wijziging van belastingplannen •r no -■.■■■■ Prof. ir. Thysse teriig uit V. S. m Talrijke verbeteringen toegezegd Accoord over de Soedan mmm Geen gratie voor Rosenbergs Storm en sneeuw® m Europa Bleiswijkse jongens waren paraats DONDERDAG 12 FEBRUARI 1953 Weerbericht Nat. Rampenfonds „Trouw" onder voorbehoud) Ir'.V' i De iiitl ever in gskw esti e mlm 'mmmm m mm Mms Nederlandse straal- jager verongelukt Koningin Juliana: $S;., RAMPENFONDS Tot gisteravond was er bij het Nationaal Rampenfonds in totaal ruim 34 millioen gulden binnen gekomen. (Voor slachtoffervan de watersnood) V. Sprekend over de met zeer 'groot voorbehoud geraamde schade van rond één mil liard,wees minister Drees op de veel hogere bedragen, die in de buitenlandse pers wor den genoemdIn de Ameri kaanse pers wordt gesproken- van 500.000 verwoestehui zen. „Er zijn nooit zoveel huizen geweest in de getrof-G -jen gebiedenaldus dr. Drees. ,Jn een telefoonge sprek met Amerika heb ik gesproken van 50.000 men sen, die dakloos („home less") zouden zijn. Waar schijnlijk heeft men toen verstaan of begrepen, dat er 50.000 huizen zijn vernield en er toen op een of andere manier een nul bijgezet." Moe ernstig de ramp is: zo ontzettend was zij nog niet," aldus de minister-pre sident. (Van onze parlementaire redacteur) De minister-president, dr. Drees, beeft gistermiddag in de Tweede Kamer uiting gegeven aan de bewondering der regering voor de „toewijding, de inspanning en de heldendaden der vele naamlozen die in de overstroomde gebieden hulp hebhen verleend en nog ver lenen." Ons land kan zijn taak aan, omdat de ramp een volk heeft getroffen, dat gezond en> krachtig is, verklaarde de premier. De minister gaf daarna een overzicht van hetgeen de regering op de eerste dag van de ramp, Zondag 1 Februari, heef t gedaan. Er werden die dag al vele verkenningsvluchten gemaakt. De heer Drees betreurde het, dat Schouwen en Duiveland die eerste dag niet in de aandacht waren geweest. De communisten, die de ramp misbruiken voor politieke propa ganda, kregen van de premier een felle bestraffing te incasseren i ...4 .-na ,*:M ••A- 1 De evacuatie der noodgebieden kan' thans vrijwel als voltooid worden beschouwd. Alleen uit Zierikzee zyn nog ongeveer 500 vrijwillige evacué's te verwachten. In Zierikzee wordt thans namelijk niet meer aangedrongen op een verplichte ontruiming. De aandacht begint zich al meer te richten op de revacuatie, waar van er reeds een aantal zij het spaarzame gevallen zijn. In Molenaarsgraaf en Breskensgraaf zijn reeds bewoners teruggekeerd. In de eerstvolgende dagen zal het wel bij spaarzame gevallen van herbevolking blijven. Men wil de springvloed van 16 Februari en een verdere dichting der dijken afwachten. Zie verder pagina 3 Motie in Tweede Kamer Op verzoek van Den Haag Trouw??. Ib - Gas De storm, die in de rampnacht woedde, droeg een uitzonderlijk, karakter, verklaarde de minister van Verkëer en Waterstaat, mr. J. Algera, gistermiddag in de Tweede Kamer. Om elf uur Zaterdag morgen 31 Januari gaf het KJN.MJ.een-waarschuwing voorfliiik hoog water, 's middags om 5.45 een waarschuwing^voor gevaarlijk hoog water. De volgende Zondag gebeurde wat nog juét iii de historie is voorgekomen; de wateropzet uit zee nam. een,, dergelijke omvang aan, dat van een .vloedgolf moest worden gesproken. De opstüwing van het water duurde 24 a 36 uur voort en een ertra-ongunstigë iOjBstami^bei^.^ns^-JlAt,^ ,^4stipAw^.dg;|vrc>e^?de..;^ wmdkrach' ojurad - Sp| X - t ||f|§ êsM „HM. de Koningin heeft beslc t- n dit'j aar geen bezoeken ai të leggein^S welke, in et feestelijkheden gaan. Zij is - voornemens allèën>'& werkbezoeken";;.te brengénj-SG^iyi^Mf voorkeur in de door de wal e> getroffen gebieden". -'y'-: j A Zie verder pagina 3 Kunnen we helpen" Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3. 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424539 JOstéhtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 utir: Telefoon 29216 •p-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.; TeL 114402 -■ Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.33 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT. Geldig vanfDonderdagavond tot Vrijdagavond. LICHTE VORST r' Zwaar bewolkt met plaatselijk enige sneeuw. Matige tot krachtige en langs de kust mogelijk nu en dan liarde wind tussen Noord Ag Noord-Oost. Temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. -SSxiiS1 O O Uitgave: N.V. Dagblad De heer Drees begon met te zeggen, dat de nota, zoals zjj aan de Staten Generaal werd gezonden, onvermijde lijk onvolledig moest zijn. De regering zat echter gaarne van tijd tot tijd de Kamer nader inlichten. Ik wil hier echter nog.eens nadrukkelijk doen uit komen, aldus,, dendnister-jresident, dat de nota vooral ook onvolledig is ten aanzien van: hetgeen door de be volking en de autoriteiten ter plaatse is lverricht Overwegend moet zijn: de grote bewondering voor de ontzaglijke inspanning en de onbegrensde toewij ding, ik mag wel zeggen van de helden-, dadenvan de vele naamloxen. Stellig xjjn zl) daarbij aangemoedigd door de grote en actieve'belangstelling, door de leden'van het Koninklijk Huis betoond, door de wjjze waarop het Nederlandse volk te hulp kwam en door de stroom van sympathie en medewerking uit het buitenland. Dr. Drees diende vervolgens de com munisten een afstraffing toe. „Ik had gedacht," sprak hij, „dat in dit geval zuiver menselijke gevoelens de over hand zouden hebben cn dat deze ramp niet gebruikt zou worden om politieke strijd të voeren. Het isheiaas anders ■Onvermoeid; door. kruist HM. Koningin Juliana de. over stroomde '".gebieden om zichi persoonlijk op de hoogte te stel- lm van 'de zorg voor ae geëvacueerden óf' xich te laten voor dichten over' de her- 'i Heiwerkzaamheden. Haar. aanwezigheid is voor alle werkers en getroffenen van niet .te. onderschatten mo- ■rela, betekenis en jstemt het. gehele va derland dankbaar omdat: het. in tijden - '.els 'deze weer voelt 'dar hét 'geliefde vors tenhuis zo -innig ver- treren is met de Ne derlandse natie. Geen ongerief is Koningin Juliana te teel; op de foto is te zien hoe Hare Majes teit, in het - toeter staande) een gesprek toen met de 'burge meester van het zwaar getroffen Sint Philips- land: C: 'U<r, KAvt gelopen. Op het ogenbIik.dat de Ame rikaanse hulpmiddelen honderden men sen het leven redden, voelden de com munisten zich geroepen de leider daar van nog eens uit te schelden. Waren hier Russische helicopters gearriveerd onder leiding van een Russische gene raal, zü zouden hem niet hebben uitge scholden maar voor zijn hulp hebben bedankt." "Van communistische zijde werd ge zegd: -Nederlandse militairen moeten in de kazernes blijven, terwijl buiten landse militairen hulp moeten bieden. Wij weten, welke ontzaglijke presta ties onze soldaten hebben geleverd. De heer Gortzak beweerde, dat het Atlantisch Pact ons deze ramp heeft gebracht. De communisten schreven dat het aïgemeen bekend was, dat de Nederlandse regerlnc welrerde de dijken te versterken, omdat zy dat geld voor defensiedoeleinden wilden uitge ven. Ik heb mij afgevraagd, aldus dr. Drëes. waar Is-de; vlammende waar schuwing gebleven, die ongetwijfeld -bij de: begroting van Verkeer en Water staat bad gegeven moeien worden van de'zijde der communisten? De heer Gortzak heeft bij de begroting- van Verkeer en Waterstaat over alle moge lijke dingen gesproken, maar dit punt heeft hij niet aangeroerd. De minister-president gaf daarna een toelichting omtrent hetceen gebeurd is op de eerste dag, de Zondag na de ramp. Onmiddellijk na de eerste radio berichten hadden verscheidene minis ters gevraagd of geen ministerraad moest worden gehouden. Spr. meende dat niet te moeten te doen omdat dit uren zou vergen. Dr. Drees had de zekerheid, dat het hele militaire apparaat in werking zou komen en toen is hU 's middags naar verscheidene plaatsen in het noodge- bied gegaan. Hetzelfde deden de mi nisters Algera. Staf en Beel. Op de de partementen waar men de zaken te regelen had waren de diensthoofden present. Op Zondag is niet alles bezet als op een werkdag. Maar de vertra ging is niet zo groot geweest. Om 4.20 uur is de heer Maris, directeur-gene raal van de Waterstaat, al gealarmeerd en hij heeft zich met Dordrecht in ver binding gesteld. Tussen 5 uur en half zes heeft het ANP contact gehad met de perschef, van Waterstaat en het Rode Kruis. In het getroffen gebied zijn mensen geweest, die niet weg wilden. De waar schuwingen hebben niet altijd het ge wenste resultaat gehad. Na de rede van, minister Algera heeft de heer Romme (KVF) gisteren in de fTweede Kamer -een motie ingediend, waarin de dank jegens 'alle bevriende regeringen wordt uitgedrukt. De motie werd z.h.st. aangenomen, nadat zij door alle fracties uitgezonderd de com munistische fractie - mede werd onder tekend. De Nederlandse^ verklaring,'* waarin de wederkerigheid van uifleveringsverpllchtln- gen wordt gegarandeerd, moet als een vol doende basis voor*de uitlevering van. de in Duitsland gearresteerde Bredase vluchte lingen worden beschouwd. Tot deze 'con clusie komt professor BUsinger van de uni versiteit van Freiburg In een deskundig ad vies. dat' hij op verzoek van .het, Obertan- desgericht In Dusseldorp heeft gegeven. De Duitse wetgeving bepaalt» dat bij afwezig heid van een uitleveringsverdrag in con crete gevallen een accoord' inzake de uit levering kan worden getroffen, mits daarbij wederkerigheid wordt gegarandeerd. Het gerecht bad over-de b betekenis van deze bepaling een deskundig advies gevraagd. De gearresteerde SS-man Faber zal, alvo rens de Duitse regering tot uitlevering kan overgaan, voor het; gerecht 'In Dusseldorp moeten verschijnen,dat over 'zijn verzoek tot het verlcnenwvan>asyl als politiek vluch teling zal.Wöetèh beslissen. De tweede ge arresteerde, Bikktr, zalvoor het gerecht In Hamm verschijnen. De data van de behan deling staan evenwel nog niet vast. Prof. ir. J. Th. Thysse zal, naar aan leiding van een telegrafisch verzoek van de Nederlandse ''regering, Maandag per vliegtuig naar Nederland terug keren. Prof. Thysse kwam.Xacht dagen gele den in AmerikAiS.ianS!.om gastcolleges te geven: aan^^nniveijsiteit te Michi gan.: Hij is .'een5'v^GGttAxi^^.SHr|^ie, zeer "nauw betrokken waren'hy -'V-lMan om:de zeegaten tassen de Nieuwe Wa terweg en de-' Wester-Schelde af te sluiten. -/ •Naar aanleiding van het Nederlandse plan om de waterkering te verbeteren, zei prof. Thysse: Over ongeveer 15 jaar zouden wij onkwetsbaar geweest zijn voor overstromingen. Indien de natuur ons nog 25 jaar. de tijd gegeven had, zouden wy klaar geweest zijn. SSBSÜf Iti het debat waren mededelingen van het blad „De Ingenieur" aangehaald,- als zou men: geweten hebben, dat de dijken te zwak waren; Het moment van publi catie acht de minister niet gelukkig. Hij heeft vooraf ook geen bezoek van de auteurs gehad om te komen waarschu wen. Grool-Britanniê én Egypte heiben voorlopige overeenstemming bërèikl over de zelfbestuurskweslie van .de Soedan, Het accoord, dat volgen, bevoegde zegslieden in Cairo is bereikt, betekent het einde van een langdurige bron van tweedracht en wrijving lussen beide landen en opent degelegenheid voor het voeren van besprekingen over de rol die Egypte in een voorgesteld de fensieverdrag voor hel Midden Oosten zal spelen. Premier Churchill heeft gisteravond om halfacht een speciale zitting van het kabinet belegd, ten einde de voor lopige overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen. Wanneer dde goedkeuring gegeven wordt, zal ambassadeur Ralph Steven son telegrafisch opdracht ontvangen het accoord te tekenen, zodra generaal Het ministerie van Defensie van de Chinese nationalisten heeft medegedeeld, dat twee gemotoriseerde jonken, bemand met guerrillastrijders, Maandag j.l. in de baal van Wentójow, 370 km ten Zuiden van Sjanghai, een communistische jonk tot zinken hebben gebracht en twee an dere in beslag hebben genomen. Het ministerie deelde mee, dat de twee nationalistische jonken patrouil leerden voor de Chinese kust ten Noord westen van Formosa, toen zy de com munistische vaartuigen ontmoetten. Een nationalistische generaal zei, dat er in de afgelopen 7 maanden reeds 15 raids op de communisten plaatsgevonden hebben, die het voorstel vormen van zwaardere aanvallen. In China hadden partisanen de com munisten in 1952 verliezen van 200.000 man toegebracht. De grootste nationalistische aanval werd met 6.000 man uitgevoerd. Bij een twaalftal andere raids bestond de na tionalistische groep uit 1.500 man. Een hooggeplaatste officier op het hoofdkwartier van Tsjang Kai-sjek deel de verslaggevers mede, dat er: plannen bestaan om nationalistische guerrilla strijders in de bergen sn het achterland van communistisch China geregeld elke 14 dagen vanuit vliegtuigen te bevoor raden. Er zouden munitie.- machinegewe ren en andere goederen naar beneden geworpen worden. Met het m.s. „Cottica" van dë K.N.S.M. zijn gistermorgen 80 militairen van het corps Commandotroepen uit Suriname inNederland teruggekeerd. Dit is de repatriëring van de eerste groep Com mando's. die na een ve blijf van een half jaar in Suriname in uus land terug komen. Deze week zouden ook pamfletten, waarin de terugkeer van Tsjang, Kai- sjek op het vasteland van China werd aangekondigd echter zonder een da tum te noemen worden uitgeworpen. Een Rotterdammer heejt in hel over stroomde gebied van Jlensden cn AU tcna een rec-bokjefdrenkeling) van 2 jaar opgevist an overgebracht naar Diergaarde Blijdorpicnnr hel beestje liefderijk icordt verzorgd. Het bokje bij zijn aankomst in de zak. Neguib te kennen heeft gegeven dat ook hij tot ondertekening bereid is. De minister van Buitenlandse Zaken Anthony Eden is van vacantie terug gekeerd. om de kabinetszitting by te wonen. a --«.i-, rr;-v De achtereenvolgende Egyptische re geringen voor de opkomst van Neguib hebben steeds geijverd voor aansluiting van de Soedan bij Egypte.Groot-Bri- tannië verzette zich echter daartegen en verklaarde eerst de mening van het Soe- danese 'volk te willen horen, alvorens in een dergelijke inlijving .toe te stem men. Neguib heeft zijn toevlucht tot een nieuwe tactiek genomen en toenade ring tot de Soedanese leiders .gezocht, zodat zelfs wanneer het Soedanese volk niets voor aansluiting bij .Egypte voelt, de vriendschapsbanden toch zó sterk zullen zijn, dat practisoh gesproken de eenheid van de Nijldelta onder Egyp tisch bestuur, verzekerd is. Verwacht wórdt, dat enkele weken na de ondertekening van de Brits- Egyptische overeenkomst in de Soedan algemene verkiezingen gehouden zullen worden. President Eisenhower heeft gisteren geweigerd! de doodvonnissen, die over de atoomspionnen Julius en Ethel Ro senberg uitgesproken zijn, te vernie tigen. In een communiqué, dat door zijn perschef James Hagerty uitgegeven werd, verklaarde de president: „Ik heb naar deze zaak een zorgvul dig onderzoek ingesteld en ben er van overtuigd, dat er geen verzachtende omstandigheden zijn, welke een wijzi ging van dit vonnis zouden rechtvaar digen. Ik heb besloten, dat het mijn taak is in het belang van het volk der Ver. Staten, het - vonnis van* zijn ver tegenwoordigers niet te vernietigen". - Omstreeks 32.1$ uur gistermiddag is een Thunder jet-straal jager van de vliegbasis Volkel bij het vliegveldGülersloh, gele gen ten Noorden van Poperborn (Duits land) verongelukt, waarbij de 23-jarige sergeant-vlieger H.. Th. H. J. Sanders uil Nijmegen hel leven verloor. De vlieger kreeg tijdens een oefening op geringe hoogte met motorstoring te kampen en probeerde een noodlanding te maken. Deze noodlanding echter had* een ongunstig verloop. Toen men de Thun- dorjet bereikte bleek de vlieger reeds te zijn overleden. De minister behandelde de. vraag of de dyken te laag waren. Het: voorkomen van elke ©versarqming is onmogelijk. Hoe hoog moeten-; de dijken zijn?Men richtte zich tot nu. tot hoogst bekende "stand. Wetenschappelijk gesproken, wist men, dat de - dijken te laag waren, maar deregering wist niet datin het* tijd perk, waarin vdorziërinigen getroffen: zouden kunnen worden, deze storm zou optraden* Ee, .zijn hogere.^ standen dan ooit te voren geweest In 1940 concludeerde èen commissie, dat de kruinshoogte van de, dijken op vele plaatsen verhoogd moest worden. Bij de uitwerking van plannen tot dijk verhoging bleek deze op diverse punten, o.a te Dordrecht, niet uitvoerbaar; en toen kwamen de bekende vier-eilanden en vijf-eilanden-plannen. Minister Algerawas van oordeel, dat voortaan in ruimere mate gealarmeetd moet worden. Thans zijn mensen in de slaap verrast-- - - Veranderingen in het waterschaps wezen,' die strekten tot centralisatie en vermindering van verantwoordelijkheid der publiekrechterlijke lichamen, moeten met grote voorzichtigheid worden be handeld.* meende spr. Ten aanzien van de financiële ver houding tussen'rijk en waterschappen merkte hii op, dat dit misschien een kwestie is om voor te leggen 'aan de commissie-Oud. Het ontwerp-Noodvvetzal uitgaan van twee hoofdbeginselen: de kosten van herstel van hoofd- ën buitehwaterkerin- gen komen voor rekening van het rijk. Het ryk. neemt, het herstel ter hand met V -r y-y A a-ij*/, Ai'»;.'i De dijk bij het HollandsDiep nioet:!;J$0& eerst hersteld worden alvorens de lan-r den oni Oudenhoorn", Zuidlattd 'êng Abbenbroeh drooggemaakt ■jJaafnèn^ tuorden. - - L 'Aldus heeft dé cómmissaris: ïVah^deS: .Komngihv-in'-.pZtAdiHoHandwdeg^urgtS.':: meerier.-.yanvS.cMedAmitetóoni^l^méaë-; .gedeèldGdn'ïyerbandyGmef&ëtlbe'zc dë» •••Kocingin.vSin.Vi'SepteihbeiSA van de ingebruikneming van .dé?rtëifw;ér' kruiser? bü .iWütón.'GHeyenbdwugïl'^^^^p® B. en W; van Schiedam:;bebb^B;dë3§» gemeenteraad van bovenstaandqbèricfitgv?;- ir kennis - ff':t v Stormen en sneeuwbuien woedden'gis-:^., teren boven Engeland en - deden J'van:®» Noord-Europa, svaardoor wegen' geblok-'ijL*, keerd en schepen in de, havens '-opgë-.'ssjg sloten werden terwijl nieuwe G dreigingen voor overstromingen 'ontstondèiii:VV;/Ms In Engeland viel op sóramige/plaiatsên twee meter snèelw zodatdoipen;V'gëïso-v*rt;si leerd werden en het vcrkeer verlamd;'.f ï,AGj| In België zijn enkele rivieréAj buitenigjl haaroevers getreden maar 'totqdus>verf-7?»ë^ is geen gevaarlijke toestand'Oritstaari;S;ig5| In geheel Scandinavië deden de ijzige winden de ''.temperaturen? daleri tot «berq neden nul. 1 In Stockholm viel vier meter sneeuw.'.'; 'A-'V"'f' bevoegdheid voort de minister .te dele-'v, geren aan lagere publiekrëchtelijkë;| lichamen. Van die bevoegdheidt zaTjhij;. ruim gebruik maken. vpv Van een onzer' verslaggevers - Twe» - wakkere. Hollandse kerels .ont vingen dezer dagen van Dirkslaiid's bur gervader een kernachtig briefje. „U hébt vele bewoners van ons getroffen eiland Goeree-Overflakkee aan zich verplicht door de heldhaftige wijze waaTop u' met uw duck aan hef reddingswerk.hebt deel genomen. U had het gr'ooisie aandeel bij het in veiligheid bréngen van de bevol king van Nieuwe Tonge. Bravo," wij zul len' uw daden nooit vergeten," Inderdaad was dit hooggestemde bedankje van bur gemeester-D. van Heyst op sijn. plaats, want deze twee knapen: P. C. den Dreu en P. Bakker uit Biels wijk hebben hel gepresteerd 888 menschenlevens in vei ligheid ie stellen. Toen de jongelui; die in -een grote garage te Bl'eiswijk werken, van de ontstellende ramp hoorden/gingen ze onmiddellijk naar-hun baas om hem te vragen of zij de duck, waarover hij beschikt, mochten gebruiken om aan het reddingswerk deel te hemen. Na tuurlijk vond hun werkgever dat goed ën na één dag reparatie reden ze met het geval in de richting van de Zuid- hollandse eilanden. Dat was begin verleden week. Het was een opgelapte duck, samen gesteld uit onderdelen, die afkomstig wa ren van een geallieerde dump. Maar het ding werkte nog best en zo pionierden de mannen er mee naar het rampenge- bied. Met enige moeite bereikten ze Hellq- vöetsluis. Overzetten naar Goeree-Over flakkee? Dat was er niet bij. Omdat de jongens dachten dat er toch wel haast bij was. bedachten zij zich niet lang en tjoempten het Haringvliet in.' Nu moet men over zo'n „operatie-Ha ringvliet" niet teéénvoudig denkeh;?:fj temeer als het water daar behoorlijk wóë-1 5 lig is en een duck nog.,w;el een ;.op- gelapte nu niet bepaald is berekend.;!?, op „de.grote vaart". Maar goed, de jon- gens waagden het ër óp; deinden' zondert?:-, kleerscheuren naar de overkant en .kro- pen daar de dijk weer op om naar! DirkstSp; land te koersen. j-j Ze meldden zich bij de burgemeester- met de woorden: .JKunnen we hier soms'C? een handje helpen?" Waarop de verraste eerste burger gelet op de jcugdige: verschijningen; reageerde met één we-.G;|: dervraag: „Kunnen jullie wel metzó'n;;:.. ding. in hei' water,-hmgaan?j,??;:.p:'S#jJ»?Ss Ja, toen. de jongens vanhun tochtje'#?! over de woelige baren dat -ze zojuist ge-rt- maakt hadden't was voor het eerst' en; T het laatst geweest, zeiden *zé''ér,HbU?;:—:iSS vertelden, durfde de heer Van Heyst .bét i ?j; wel aan. Er was trouwens dringend Tiüip;:;;- nodig, want duclcs waren er nog: niët-in:Tj dit gebied eh- de eên of twee helicopters bleken nog-veel -té .wtiafs,'-?: De jongens togen aan het werk, pnvêr-i;.i droten werkten ze door. zich "weinigA? nachtrust gunnend. Van Dinsdag tót^a^ïiji terdag hadden zë vele, vele mensen'1 van? Nieuwe ""enge nanr veiliger oordemjSóm??- melsdijk) overgebracht- Toën vertrokken? ze weer naar hun werkgever -in"qBleisrtg wijk, ómdat geen mensenlevens meërlinii' gevaar warén en hun baas dachtertze'G;: hen ook wel wéér eens .nodig.'zou.?': hebben.'.- - Enwiede -jongelui in de garage.'y.ot; -\A vragen waar ze verleden week::toch.ïwëIjc?fÉf uitgehangen hebben, zal waarschijtRijk-Sqg teti antwoord krijgen: „O. even een::;akkët!|5^ victje opgeknapt." Laat bétizo dan toch een akkevietje, waar;slechts:éên*S?-S- woqrd voor past: B r a v'o-.«raue-»»-:»*»» J,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1