Evacuatie van Zierikzee ver] iep traag Giro-nummers Locomotief dron Diesel electrische trein Dr. C. Tazëlaar overleden GROTE BEROERING IN DE FRANSEELZAS voor MOEILIJK AFSCHEID UIT RAMPGEBIED 9575 412739 Ir. MARIS NIET OPTIMISTISCH 5prixigv®È^Jjad geen gevolgen NOORSE PRINSES VERLOOFD ELFDE JAARGANG No: 2391 1 MAANDAG 16 FEBRUARI 1953 Weerbericht Eerste avond ruim 750.000 gulden Nat. Rampenfonds „Trouw" Amerikanen schoten op vliegtuigen boven Hokkaido Nieuwe aardbeving in Perzië Een merkwaardige ontwikkeling „Beurzen opea, dijken dicht" Voor slachtoffers van de watersnood Tot nu toe heeft het springtij geen overstromingen meer veroor zaakt. De zeeweringen in Enge land en België en de dijken in ons land hebben geen niéuwe, breuken gekregen. Er is derhalve geen nieuwe schade aangericht. ir. J. Waterink 2ie men pagina Demonstraties in Amsterdam Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond^ MINDER KOUD. 7 *i. Veel bewolking met hier en daar wat lichte sneeuw of motregen. Overwegend matige v/lnd tussen Zuid west en Noordwest. Over het algemeen" lichte^ dóot maar aanvankelijk in het Zuidoosten van het land nog lichte vorst. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (S 1> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 23216 's-Gravenhage; Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd-: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 113486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b ToL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6,35 per kwartaal Losse nummers 13 cent OO Uitgave: N.V. Dagblad „Trouw" Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. Advertentie Radio eai televisie hebben Zaterdag bewezen, dat zij een grote rol zullen spelen in de actie van het Rampen fonds. In deze eerste Zaterdagse uit zending van Beurzen open dijken dacht" was de oogst ruim driekwart millioen gulden. Het ziet er naar uit dat ons volk zich opmaakt om naast het vele dat reeds gegeven is, nog eens allerlei acties te voeren en deze serie uitzendingen te maken tot „de dijkdoor braak van offervaardigheid". Een beeld van de enorme ravage na het treinongeluk bij GoudaHet voorste gedeelte van de dieselelectrische werd geheel verwoest* vy XYJ A C T?~i\TA7'<"YLvI?TAT?T? werd het voorste wielsiel van deze ire: W -CiVrJ—ii V V/ J_j -IV IJ Ui JLL geheel van de bovenbouw afgescheu: y-v/-\v-v en circa tien meter .verder onder GEDOOD trein geschoven. TT al nnvittmtnrrBtifftvIe hnnO naliA (Van onze correspondent) Nabij de spoorbrug over de Gouwe in de gemeente Waddinxveen heeft Zater dag. zoals wij reeds in een deel onzer edities meldden, legen twaalf uur een treinbotsing plaats gehad. De dieseltrein van de lijn Gouds-Alphen aan den Bijn, die om kwart voor twaalf op het station Gouda moest aankomen, reed enkele honderden meters voor dat station op een sloom-locomolief. Het gevolg was, dat het voorste deel van het diesel-trein stel over een afstand van ongeveer acht meter geheel in elkaar werd gedrukt. De bestuurder van de dieseltrein kon zich niet'tijdig genoeg in veiligheid stellen en werd zwaar gewond. Met een inmiddels gealarmeerde xiekenhaulo werdhijnaar het van llerson-xleken- huis in Gouda overgebracht, waar hij in de- loop van- Zaterdagmiddag aan de- be komen verwondingen overleed. Het slachtoffer w was-de'-ongeveer.i5-jarige.C5. J. Griffioen, afkonuitig uil Utrecht. Een gelukkige omstandigheid was. dat het voorste gedeelte, vanhet;: diesel- treinstel bestond uit ieen-afdeling 2e" klasse, waarin zich slechts enkele pas sagiers'bevond en. Eén van hen. de neer De Jong uit Gouda, liep enkele snjj- en schaafwonden op. Deze kon, nadat in het van Itetson-ziekenhuds_.de eerste hulp was verleend, naar zijn woning worden overgebracht. De materiële schade,- vooral aan het diesel-treinstel, was .zeer aanzienlijk. Zo De directeur-generaal van Rijkswa terstaat, ir. A. Maris, verklaarde gister avond na een inspectietocht per vlieg tuig hoven de overstroomde gebieden aan Ass, Press, dat hij niet optimistisch was. 7' "J. "C';;"- 7- Kgj'"'' Wij 2ijn zeer. zeer kwetsbaar, zei hij. Wij zijn veel kwetsbaarder dan ik gedacht had. V Vele gaten in' de' dijken zijn gedicht, maar slechts voorlopig. Ir. Maris zei, dat, ruw geschat, de, helft van de totale lengte der dijken ?iri de'geteisterde ge bieden zwaar is beschadigd en ge vaarlijk blootgesteld-aan' het risico van latere .lentestormen.:; het eerst -in 1945; Hg maakte deëlSiiit van het escorte van het' koninfclijkéjgeg'^^ zin,toen dit uit: de ballingschap inyEnfff7|gf gelandnaar - Noorwegen terugkeérdë:|Na$^p de oorlog studeerde, hij-aan de;Harviardfj^Sla handelsschool .te Boston en;maaktéj$er-,,;f,'v4 volgens vele zakenreizen in Noord-. eh;fe|£| Zuid-Amerika. v -sfz^Sl Volgens -: de bekendmaking 'rtemi?de,iv>§S 80-jarige koning Haakon met dei.verlo-.54-C&;:j ving in, y. CHH Zaterdag isde - verloving "op -het's*iaobn-«S|l'] prinselijk kasteel. Skaugua» vlakbuit Oslo. feestelijk gevierd. - ;-ïj Te Oslo is de'verloving' bekendge maakt van prinses Ragnhild, de oudste dochter van kroonprins Olaf en prinses Martha van Noorwegen, met de jonge reder Erling Lorentzen uit Oslo.- Het huwelijk zal in begin Mei wordenge sloten. Prinses Ragnhild is 22 jaar, Lorent zen is 29. Toen de Duitsers in' 1940 Noorwegen binnenvielen, gaf hij zich, hoewel hij pas 17 jaar was, - onmiddel lijk op als vrijwilliger en streed in het Noorden van het land. Tijdens de bezet ting maakte hij deel uit van de verzets beweging. Later ging hij naar Engeland, waar hij voor sabotagewerk "werd opge leid. In Noorwegen teruggekeerd werd hij districtshoofd van de ondergrondse beweging in een van dé Noorse valleien. Hij ontmoette prinses' Ragnhild voor, nSnfi i ;'f De soldaten van het regiment Johan Willem Friso" uit Assen hebben alle reden om trots te zijn. Er is een straat naar hen genoemd.' Sterker nog: de oude viaam van die straat moest bij speciaal raadsbesluit verdwijnen en die van Johan Willem Friso is er voor in de plaats gekomen. Op deze wijze heeft de burgerij van Krabbendijke op Zuid-Beveland uit drukking willen geven aan haar grote dankbaarheid en waardering jegens deze militairen, die de afgelopen weken dag en nacht aan het herstel van de dijken hebben gewerkt. Door twee soldaten van het regiment is, Zaterdag na een toespraak van de burgemeester, het nieuwe naambord aangebracht. Amerikaanse vliegtuigen hebben van daag gevuurd op vliegtuigen, die het luchtruim boven het Japanse eiland Hokkaido schonden, aldus ls officieel be kend gemaakt. DeAmerikaanse luchtmacht heeft later bekend gemaakt, dat twee Ame rikaanse straaljagers het vuur openden op 'twee jagers van Russische makelij van het type LA 11. De Amerikaanse toestellen troffen een der andere vlieg tuigen in de vleugels en in de romp. Het geraakte vliegtuig vloog weg in ae richting van de door de Russen bezette Koe rillen. Generaal Otto Weyland, bevelhebber van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten ln het Verre Oosten, heeft verklaard, dat de Amerikaanse vliegers de aanval staakten om schending van Russisch gebied te vermijden. Het onderscheppen van de vliegtuigen geschiedde in de buurt van Nemuro, nadat communisti sche vliegtuigen door middel van radar waren opgemerkt In het gebied van Mohalam, een streek nabij Toeroet, dat dezer dagen door een hevige aarschok werd ge teisterd heeft zich Zaterdag ook een aardbeving voorgedaan; Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers hier zijn gevallen. Inmiddels is uit Teheran een- trein met dekens, brood, meel en genees middelen vertrokken naar het gebied van Toeroet. Rodekruis-organisaties uit Zwitserland en de V. S. hebben reeds hulp aangeboden. Met - radio; uitgeruste .reddingsploe gen hebben gemeld, dat in Toeroet geen muur meer overeind staat. Vol gens radio Teheran zijn hier 950 per sonen om' het 'leven gekomen, terwijl inide nabijgelegen dorpen Brodjez en Sitrah elk 12 doden zijn te betreuren. Het getroffen, gebied ligt in Noord- Perzië bij'de Kaspische Zee. ln de hoofdstad is Zaterdagmiddag van communistische zijde gepoogd enke le demonstraties te houden voor het Amerikaanse echtpaar Rosenberg. Ner gens is het echter tot ernstige moeilijk heden gekornm en de politie heeft zon der gebruik te maken van haar wapens de demonstranten kunnen .verspreiden. BURGEMEESTER VAN HORST Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 Maart a.s. benoemd tot burgemees ter der gemeente Horst (L) de heer Th. J. M.: Gijsen, met' toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als. burgemees ter der gemeente Nieuwenhagen (L). Men zou zich kunnen afvragen, de thans bij Pakhuismeesteren, Bladfë&g hoedenveean. Houtrust en tal -van. an-7? dere pakhuizen in deD lande opgeslar^j; gen hoeveelheden goederen niet veel- te groet zijn. terwijl nog uit allerlei.-,, landen zendingen per trein schip en vliegtuig onderweg "jdjn. v, Deze vraag kan nu nog niet neant-, wóórd worden, omdat nog op geen stukken na te zeggen is, hoevee! nodig zal zijn. Niet alleen de ruim 50.000;' -' evacué's. maar-ook de duizenden'.die: achterbleven en op de dijkenvechten^,jK zullen zeer veel behoeften hebben,-'1 s Pas over geruime tRd zal kunnen ;W0r-'-;: r'' den geconstateerd,of er een overschot';:;'; zal zlln en zo la. hoe groot dit;:wor<U||§| Maar, aldus redeneert men oil -bel'v; Rode Kruis, beter iets te veeiy'dahfïffi veel te weinig Het ziet er naar...ultj; dat er genoeg zal zijn en een moge-'. 'lik restant zal eventueel elders,;.waai>,-! nood en gebrek heersen ha rtelif kr wél<;.;sj >om zijn. Geschat wordt, dat in Nédertana.r- alleen al minstens drieduizendïtonijj goed bruikbare gedragen kledlngbijiT?'^ eangebracht werd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1