Evacuatie-drama voltrekt iieh wannoop en Zierikzee TEGENSTELLINGEN NOODZAAK van VERTREK Onderduikers on de zolders Giro-ntimmér's 9575 mmsz wm^UÊÊÊMÈÈipiMraiSW^ EL K. EL Prinses Marijke' SlmiË was van 47.5 millioen voor Rampenfonds .4227391#/ Helicoptères landden in tuin van Soestdijk "DINSDAG 17 FEBRUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2 Nat. Rampenfonds ^Trouw" die Woensdag a.s. haarzesde verjaardag hoopt te vieren BELGimSPREM ZEGTI Redders onderscheiden On toegankelijk (Voor' slachtoffers'van - de watersnoQdW^^' Koninklijk Paar ontving bemanningen Voor hun diensten in de rampnacht Een onderzoek in Nederland heep. aangetoond, dat een schil derij van een Zweedse eigenaar, voorstellende Abraham en Eagar, niet een werk van Rembrandt is, zoals vermoed werd, maar van diens tijdgenoot Rombout van Troijen. In de negentiende eeuw heep een vervalser gebruik ge maakt van de omstandigheid, dat Rembrandt en Troijen (die R. Troijen signeerde) precies dezelf de R. gebruikten. Hij liet de oor spronkelijke R staan, maar schil derde over de achternaam Troijen, \heen de letters „embrant". EEN MERKWAARDIGE VERVALSING ONTDEKT Botterdam: Witte de Wïthstraat 30 Teief. 30215 fl li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: TeIefoon»29216 's-Gravenhage; Huygensplein 1Postgiro 424867 Bedactie: Tel. 111892 Advertentie-atd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 11S4SB Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent O <0> Uitgave:' N.V.Déigblafi „Trouw? Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOï, Gisteravond was een bedrag t 47,5 milioen gulden bij he' penfönds- biimengekor. Sinds'/' Yrijdag, toen de 42rnilitoenwerd*; bereikt, is dit dus een vooruitgang/.' van 51/& .millioen gulden. Zaterdag 7. kon de stand niet worden opge»;.! maakt, omdat men op die dag niétf; de beschikking krijgt over giro-:" afrekeningen. HEIT nieuwe ontwerp-Zondagswet ziet er nogal simpel uit. Het ver biedt in art. 2 onnodig gerucht in de nabijheid van kerken op Zondag en geeft de burgemeester bevoegdheden met het oog daarop en het verbiedt (in art. 4) openbare vermakelijkheden op Zondag vóór 1 uur. Dat is de kern van de zaak. Daar komt dan een bepaling bij (art. 4 lid 3) dat een gemeenteraad ook bepaalde openbare vermakelijk heden na óên uur kan verbieden, ter wijl de burgemeester volgens regelen, door de raad te stellen,' ontheffing kan verlenen van het verbod om open bare vermakelijkheden te houden, zowel voor als na één uur (art. 4 lid 3). Verder Is er een bepaling dat bij algemene maatregel van bestuur daar in te noemen soorten van openbare vermakelijkheden/ waarvan redelijker wijze geen beletselen voor de viering en de rust op Zondag te duchten zijn, niet als openbare vermakelijkheden zullen worden beschouwd (art. 4 lid 4). Ook bestaat er een bepaling dat er voor 1 uur geen politieke bijeen komsten en optochten in de open lucht gehouden mogen worden (art. 5). Voorts mag men de openbare rust op Zondag niet zonder genoegzame reden door arbeid in'beroep of bedrijf ver storen (art. 6). Ten slotte bepaalt art. 7 dat plaatse lijke verordeningen geen verbodsbe palingen mogen bevatten omtrent sportbeoefening of andere vormen van ontspanning op Zondag die niet als openbare vermakelijkheden in de zin van deze wet zijn të beschouwen. Zierikzee, was het alsof de deur van hun leven zich plotseling met een klap sloot. Zo begint vandaag Zierikzee met zijn 3100 tijdelijkevergunninghouders een nieuw onwezenlijk léven. Een geestelijk en lichamelijk verziekte stad. De straten liggen kil en nat, over de keien plakt een" vlies van gore modder 'en aan de ingang van de ontruimde woonbuurten staan bordjes met „Verbóden/toegang". Eb en vloed brengen door: de .bressen in de dijkendagelijks tonnen:zand naar binnen en de haven is ntf.al'.zó-Verzand dat schepen met enige diepgang .slechts bjj dood tU' kunnen binnenlopen! Des kundigen zijn van meningdat 'de; haven over enkeledagen volslagenontoegan kelijk zal z|jn. .En waar hadden wij, dan het drinkwater voor 7009. mensen vandaan gehaald, is bun inderdaad sterke argument *voor deze évaeuatie. Het was met grote schroom, dat men overging tot uitvoering- van de evacua tie. Er stond op de' aanplakbiljetten dat vertrek gelast werd, docfc in feite heeft men door huisbezoek'. "dë:-mensen stuk voor stuk trachten te overtuigen van de noodzaak. Zierikzee beleefde in, 1944 ook een evacuatie, doch die hadden de Duitsers slechts gelast om eèn grondige plundering uit te voeren. Ook al is er tot op heden niet.et ge ringste gestolen, in- de verlaten wonin gen, het is vooral dé oorlogservaring, die de mensen een bnibehaaglijk gevoel ■geeft. - Zie verder pagina 3 Foto* Paul-KuC. TIE Zondagsrust van sociaal gezichts- punt uit gezien, wordt in deze wet niet geregeld. Dat is ook niet nodig, want dat is reeds geschied en geschiedt ook in de sociale wetgeving. Wanneer wij het ontwerp zo be zien en wanneer wij dat doen vanuit de criteria, die wij in ons hoofdartikel van Zaterdag hebben ontwikkeld, dan constateren wij allereerst dat dit ont werp een compromis bevattussen hetgeen behoorlijk en hetgeen 'moge lijk is. De grote vraag is dan of in dit compromis de verhouding tussen het mogelijke en het. behoorlijke, zo goed mogelijk is getroffen. te/moeilijkheid en "dat is iëen' téchnisché/moeilijkheid,' maar die met het'.oog op de Zondagsrust InirieO.yan-brt „opènbarëHyèmtóëthkhëid" niet m i 4fewét voorkomt En' wijmoeten ook zeggen, dat wjjzulk een-goede defi nitie ook niet weten të .vinden. Onder het begrip „openbare verma kelijkheid" pleegt .men grootscheepse sportgebeurtenissen die een hele plaats op stelten zetten, gelijkelijk te vatten met voorstellingen in schouwburgen en bioscopen, die voor deopenb ar e Zondagsrust niet meer hinder met zich brengen dan een kerkdienst. Het is duidelijk dat er verschillen zijn tussen openbare vermakelijkhe den en openbare vermakelijkheden. En men heeft blijkbaar- dat is <je strekking van het vierde lid van ar tikel 4 een mogelijkheid gezocht om dat verschil' tot uitdrukking te brengen/niet door een definitie, niaar door een concrete beslissing van de regering: doormiddel van één Alge mene Maatregel. Hoewel, wij -erkennen /dat; met be trekking tot dë Zoridagsrust verschil len tussen de onderscheidene soorten van vermakelijkheden moeten- worden erkend, gaat ons deze bepaling te ver. Als men dit vierde lid "van artikel 4 •schrapt, komt de vraag of een open bare vermakelijkheid een openbare: vermakelijkheid is, In de zin der Zondagswet ter beslissing aan de rechter. Dat vinden wij beter dan dat de administratie daarover beslist, die Immers aan politieke wisselingen on derhevig is. Na. het water in de rampgebieden zakt, wordt pas goed duidelijk, welk een ont zettende ravage door het water werd aangericht. Een garagebedrijl op Over- flakkee waarvan maar' zeer weinig over-' eind is blijven staan. TIET onderscheid dat men maakt A-~ tussen de Zondag voor en na een uur, is op zichzelf gezien volkomen onredelijk. Het is nu eenmaal de hele dag Zondag en niet alleen 's morgens. Maar wij zijn nuchter genoeg om te erkennen dat de Zondagspractijk van ons volk het; niet mogelijk maakt om b.v. alle' openbare vermakelijkheden dié de Zondagsrust verstoren, voor het hele land gedurende de gehele Zondag té verbieden; Maar daarom is-hét ook goed dat de wet het mogelijk;'maakt in/art. 4 lid .2,' dat dé gemeenteraden bij plaatse lijke verordening dat wél kunnen doen. Dat betekent derhalve dat in die plaatsen waar de geestelijke instelling van de overgrote meerderheid der bevolking dit mogelijk maakt, versto ring van de openbare Zondagsrust de gehele dag 'uitgesloten kan worden. En wij zijn het er ook mee-eens dat door de bepaling van art. 7 een al te rigoristisch f "optreden van gemeente raden wordt voorkomen. Maar dan hebben wij wel grote be zwaren tegen art. 4 lid 3, krachtens hetwelk de burgemeester volgens /re gelen door de gemeenteraad te stellen, ontheffing kan verlenen van het ver bod; van openbare vermakelijkheden zowel voor als na één uur. Wij begrijpen best, dat -wel een ge val te stellen is, waarvan men zou ■kunnen zeggen, dat zulk een onthef fing niét onredelijk "is, maar' wij me nen ook, dat dóór deze bepaling van lid 4 het hek-volkomen van de dam is en de wezenlijke inhoud van de Zondagswet, bescherming van de openbare rust, geheel kan worden vernietigd. Wij voelen dan ook weinig voor art. 4 lid 3 en zouden er aan willen vasthouden dat iri' bet hele laad de openbare vermakelijkheden .tai -de zin der Zondagswet voor één uur niet mogelijk moeten zijn- en in ge meenten waar men dit in'meerderheid wenst, ook na één. uur niet.® Zonder .dat uitsonderingen mogelijk zijn. Men Beoogt ten slotte de .openbare Zon- Het bestuur der Kon. N.Z.H.R.M. heeft besloten de bemanningen van de motor reddingboten „Neeltje Jacoba", „Prins Hendrik", Joan Hodshon", „Brandaris" en „Insulinde", die gedurende de zware storm van 31 Januari—1 Febr. langdurige en uiterst inspannende tochten heb ben gemaakt ter assistentie van in nood verkerende schepen (om. Duitse tank- lichter Oder,. Frans ss. CarQiage, Indiase ss. Jalikunta en Ned. nu. Frank XI, de grote bronzen draagmedaille der maat schappij toe te kennen met inscriptie: „voor belangrijke diensten, 31 Januari 1 Fdbruari 1953'. Aan de .bemanning van de motorred dingboot „Prins Hendrik" zal bovendien een getuigschrift worden uitgereikt voor de redding der opvarenden van de. op de Eieriandse gronden gestrapde en door midden gebroken, Duitse tanklich- ter Oder. dagsrust zoveel mogelijk te beveiligen. Men heeft in dat „zoveel mogelijk" al geweldige concessies gedaan in de richting van een met die rust strij dige practijk. Men moet dat nu niet verder overdrijven, door het mogelijk te maken dat de hele beveiliging van de Zondagsrust een hersenschim wordt.- Dat zijn onze hoofdbezwaren tegen het aan de orde zijnde ontwerp.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1