er Water zakt - Schade blijkt groter of beschadigd STORMEN ZULLEN VEEL TELEURSTELLINGEN KUNNEN BRENGEN I Gaat t olieraffinaderijder Gulf Oil naar Antwerpen Zuiden van Negentien vliegtuigen nemen deel aan luchtrace naar Nieuw-Zeeland £>len Antwerpen I Giro-nummers m Vooruitgang staatsvermogenïi 6 milliard in driefaaacil Goüvemeur |Van j. Nieuw-Gninea T oeri stenplaatsen vóór de zomer V.S. ZULLEN NÉT MET ZICH LATEN SOLLEN Prinsesje Marijke leeft mee 51.5 millioen vooi* Rampenfonds TOENEMENDE ACTIVITEIT VAN BENDEN IN WEST-JAVA DONDERDAG 19 FEBRUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. 239£ i. Weerbericht Nekkramp in Ermelo is niet ernstig v. Min. Staf dankt België Waarschuwing aan de Russen Duitsland zal worden herenigd „PIET HEIN" IN JOEGOSLAVIË Nat RamperifoiM^I 412739 ^Trouw^^r Twentsche Dóde en vijf gewonden bij autöbotsirig ONDERNEMINGEN AANGEVALLEN Uitvoer in Januari voor 95 gedékt Coördinatie vaiMiifepSS "•,:-.;.'det berken - WmmSSkMi, PllllL i Dr.J. VAN BAAL ONDER CANDID ATEN Zie verder pagina 3 :;-?Sï ;w-5i§ i HetNationale Raxnpénfi (ds«$ Kkd' ''cistèravoiïd'"' in :ltbta:altioif^M b millioen! gulden'-.binnengekrcat n.; sl iÈli (Voor slachtoffers .-.van}% de. 'watershood}-''^%M f-ïf-ï.^i'sa I Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 2921S nt 11 Postbus 1112 postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18.39—1930 u«r Zaterdags 17—18 utir: Telefoon 29216 WMtlM^™ViSn?*^\e?ïygeBipl,,ein 3 Postgiro 424867 Redactie. TeL 111892 Advertcntie-afd.: Tel. 114492 Abonnementen en E ipeditic: Telefoon 11Ö4SS Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maar.d, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAX HOUTEN Geldlgf van-Donderdagavond tot Vrijdagavond, r. iJ P ZWAARjBEWOLKT. "if.'t Ztvakke tot matige windhoofdzakcHjk, tussenWest; en Zuid. -Overwegend zwaar bewolkt; met; tijdelijk enige regen of motregen en plaatselijk nevel of Weinig verandering in temperatuur. v-;. ■O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS :SIlÓ,Tr: TT ET liberale dagblad „Het Vader- land" heeft dezer dagen een ar tikeltje gewijd aan onzc beschouwin gen over de Zondagswet van verleden Zaterdag. Het blad citeert ons uitvoerig en doet daarover zeer verheugd. Maar het verbindt daaraan conclusies, die ons ten zeerste hebben verbaasd. „Het Vaderland" zal uit onze volgende' ar tikelen inmiddels al wel begrepen hebben, dat het "zich in zij 11 conclusies heeft vergist.' Het blad'toonde zich n.L bijzonder verheugd over onze stelling, dat de overheid Gods Wet niet heeft door te voeren en op te leggen door dwang en dat het hier vooral gaat om het houden van Zondagsrust doör de overheid voor zichzelf en haar dien sten en om het handhaven dier rust door derden, voor zover een behoor lijke Zondagsviering door andere burgers door het niet houden van die rust zou worden gestoord. 'En dan zegt „Het Vaderland": „Dat is ,nu precies het liberale standpunt. En dan. komt als tweede conclusie, dati het thans aan de orde zijnde ontwerp ons w,el niet zal bevredigen, omdat daarin een gedwongen Zondags rust. voor één uur wordt voorge schreven. En dat zou dan in strijd met_ onze stelling zijn. Uit wat we Dinsdag geschreven hebben, bljjkt.dat we die „gedwongen Zondagsrust voor één uur" toejuichen en dat we die zelfs zoveel als maar enigszins mogelijk is, wensen uit te breiden tot de gehele Zondag. WE hebben ons afgevraagd: hoe kan JLzulkeen misverstand tussen „Het vaderland" en ons zijn ontstaan? eden 01,5 gelegen in het onvoldoende nauwkeurig lezen van onsartikel en in de onderschatting van wat een behoorlijke ongestoorde Zondagsviering betekent. „Het Vader- land' zegt n«l. wel, dat wij van oor- deel zijn, dat de staat niet tot taak heeft niet-kerkélyken en niet-gelovi- gen te dwingen de Zondag door te brengen op een wijze, zoals kerkeljj- ken en gelovigen dat willen. Maar het verzuimt er bij te vermelden, dat wij daarnaast gezegd hebben, dat de over heid .'in verband met GodsWet wel degelijk een bepaalde taak heeft en dat die taak, naar de aard'der over heidsfunctie, ligt in de publieke sfeer en op het Goddelijk gebod betrekking heeft." voorzover het openbare leven daarbij betrokken, is. /«Van.-dat standpunt uit komt mén er toe té zéggen": Hoe. Jan, Piet of Klaas hun. Zondag belièvèn door te brengen, moeten "zij zelf weten. Daar staat de overheid buiten. Maar als Jan, Piet of Klaas hun Zondag zo- willen door brengen, dat de. "openbare rust daar door wordt te niet gedaan of geschaad, dan heeft: de overheid daar wel dege lijk mee te maken en dan heeft zij dat te verbieden. Want het gaat niet hierom, dat een gelovige en een niet- gelovige dezelfde rechten hebben om te' doen wat 'zij willen. Het gaat er om, dat° een gelovige het recht moet hebben om de Zondag als dag van rust en van heiliging te vieren. Wij'zullen een zeer concreet voor beeld noemen: In de gemeente. Zand voort, waartoe de 'schrijver van dit artikel kerkelijk behoort, .worden ;.yah tijd tot tijd op Zondag op het circuit van Zandvoort motorraces gehouden. Als-dat .ge beurt, dan staat reeds van vrij vroeg in dé';dag-geheel Zandvoort-op stél len én 'dan worden de toegangswegen naar Zahdvoort gevuld door een onaf gebroken imetersbr ede stroom van knetterende en tonaliende motoren. Het is een ingewikkeld gedoe om' de kerk1 tebcreikërii' - waartoe men be- hoort; Hel is levensgevaarlijk om zjjn kinderen'èen wandeling, te. laten ma ken. Kortom het is dan in het hele coinplex van, Zandvoort, Oyefveen, Aerdenhout en Heemstede een groot gedeelte- van denidag, precies het ttegenpvergesteldé van wateen rust dag moet-zijn. Het is een grote la- waaibeweging, die de openbare; rust vernietigt en die de mensen, die op Zondagsrust: en -heiliging prijs stellen, storen ,in hun- recht, daarop.' Uit de door ons reeds Zaterdag ont- wjkkelde-;gedachtenr'vloeit vooiti dat de overheid het recht moet hebben een dergelijke sportmanifestatie te verbieden." Wanneer „Het .Vaderland" zou zeg gen, 'dat ;een dergelijk verbod uit vloeisel .van,een. liberale gedachte is, dan.zouden wij; ons, daarover van harte-- verheugen. De mededeling evenwel, dat. „Het Vaderland" het verbieden -van- open bare vermakelijkheden voor één uur' al te 'gortig vindt, doet ons echter twijfelen of de liberale gedachte zulk een verbod - zou kunnen opbrengen. Wij vrezen,-derhalve dat' wij een domper op .de liberale vreugde moeten zetten.' W.: (V; an onze Haagse redacteur) „De schade aan de dijken is belangrijk groter dan wij ons aanvankelijk hadden voorgesteld. Een bedrag is nog niet bij benadering vast te stellen, maar naast de vele grote en kleinere gaten, die reeds vrij spoedig opgemerkt konden 'worden, blijkt thans dat de dijken over honderden kilometers ernstig beschadigd zijn. Op sommige: plaatsen is de dijk -tot op het maaiveld weg geslagen,-op andere punten is tweederde van het profiel vernield. De totale dijklcngte in de getroffen gebieden bedraagt 1100 kilometer. Ongeveer de helft daarvan is nog gaaf. Hoewel het herstelwerk vordert, moeten wij ons voortdurend realiseren dat wij bijzonder kwetsbaar zijn. Indien voorjaars- stermen optreden, kunnen teleurstellingen niet uitblijven. De beschadigde dijken en de aangelegde noodkeringen. kunnen ernstige stormen niet door staan en misschien zullen zij het ook;-hij matige storm niet houden. Dit betekent dat reeds drooggelegd land opnieuw zal kunnen onderlopen." ken een kade ter hoogte van twee me ter en ter ienigte van 1800 meter over land aanleggen, dié de bestaande btnnerikering met de zeedijk zal verbinden. Indien dit lukt. zal van de vloed- kom .die zich op het land achter het gatinr de djjk gevormd heeft, 800 A 100Ü- ha- afgesneden worden, waardoor nog-slechts 200 A 300 ha overblijft. De stroom zal daardoor belangrijk minder snol en do reparatie van het- gat ge makkelijker worden. De Spoorwegen zullen zand aanvoeren tot vlak bij het werk. Dit alles moet in zeer korte tijd georganiseerd en gerealiseerd worden. „Het iaeen précaire geschiedenis en het weer zal moeten meewerken, wil het - karwei slagen", aldus ir Maris. Dit verklaarde Ir A, G. Maris, direc teur-generaal van de Rijkswaterstaat, toen hij een overzicht gaf van de stand van zaken zoals die gisteren was. Een groot en moeilijk werk zal begin volgende week, wanneer het dood tij is, in korte t$d uitgevoerd moeten wor den op Zuid-Beveland. Daar bevindt zich bij Bath een groot gat in dc dijk. waar eb en vloed het water met een snelheid van vijf meter per seconde doorheen jagen. Duizend A tweedui zend militairen zullen daar met behulp van kléi, draglines en 300.000 zandzai- .Niar wij vernemen, wordt onder de belangrijke candidaten, ..die in aanmer king komen voor de post van gouverneur van__Nleuw-Guloea. de naamgenoemd van dr. J. van' Baal,thans«lid-van-; de Tweede Kamer voor de AJtSwrtSJr.-Sf* Naar wij veavwrhen, is de-toestand van de militair in de kazerne te Ermelo. bij wie nekkramp is geconstateerd, niet ver ontrustend. De ouders vande patiënt zijn onmiddellijk ingelicht. De militairen worden niet in de kazerne geconsigneerd, maar worden voorzien'van sufatabletten en krijgen'zoveel mogelijk buitendienst om onnodig contact in de kazerne te ver mijden. Kruiningen Eenmoeilijke situatie doet zich- ook voor bij Krilïningen, waar drie ernstige gaten in dé>dijk gestegenzijneh waar de h&von geheel is uitgestroomd. Mede omdat het in' bedrijf komen van het worden «ang?^aktj.;rtjaat^cwért"*^id er-methet> herstel igwnoêld zaI zijn is nog idet te zeggen. Tteri Oosten -van' Korbgene, aan "de Zuidkant van Noord-Bevelend, zal prac- tiach een nieuwe dijk gemaakt moeten wonden. Dit is een van de punten, die kort na de ramp niet opvielen, maar zich thans in vollé omvang openbaren. Op Walcheren- doen-zich geen moei lijkheden voor. De spoorlijn Middelburg Goes zal waarschijnlijk volgende week weer in gébruik genomen'worden. ssnm PORTUGAL leeft in deze dopen sterk met Nederland mee. Een radiovereniging besteedde ette lijke uren van haar zendtijd aan een steunaetie „in dienst van Holland". Het regende giften, zo tcel grote als kleine, en ook goe deren, zoals kleding, dekens, la kens etc. werden met milde hand gegeven. Een firma te Oporto, die zich toelegt op het fokken van raavarkens, stelde zelfs een Yorkshire Large White" be schikbaar. „Voordat ik het toist stond de gever met het zwijn voor mijn deurschrijft de Nederlandse consul in Oporto, de heer L. Pol ling, die voor de verzending pan de goederen naar Nederland zorg draagtaan een Amsterdamse re latie. ,Jk kon het nobele aan bod moeilijk weigeren. Het beest je heeft een gewicht van ISO kilo, is afkomstig uit directe import uit Engeland en zou daar momen teel zeker 1600 gulden opbren gen. Ik moest nu trachten dit zwijn naar Nederland verscheept te krijgen. Terwijl hier steeds bij dergelijke zendingen alle moge lijke formaliteiten moeten wor den vervuld, bleek mij spoedig dat in dit geval alle bureaucratie verdween als sneeuw voor fde. zon. Er - bestaangeen formalitei-.- .ten meer. De-fcapitein van het Nederlandse "motorschip „Vlier" zal de passagier kosteloos ver-t voeren en tijdens de reis zorgen dat aan dé voeding niéts zal ont-, Tbreken. De édele gever- zorgde voor een hok. zodat de passagier het onderweg comfortabel zal" hebben. 'Van harte hoop, ik.', dat de - feis voorspoedip: zaly Zijn - en- dat het geschonken zurtjner. toé zal bijdragen, - het Nederlandse varkensdom totsteedsgroter» hoogte op te voeren." Crt>« •3,~i Er is de laatste-dagen veel te doen over de 22-jarige koning Boudewijn van België, die lijdt aan de gevolgen van een ernstige griep' en keelaandoening. Tegelijkertijd is critiek uitgeoefend op zijn stiefmoeder, de prinses de Rethy, die in het' paleis te: veel invloed: zou hebben. De koning vertoeft, voor-herstel van zjjn gezondheid in de F.ranse Rivièra. - Men ziet hem- hier flinks)- in ge zelschap t?an prinses de Rethy, zijn vader Leopold en zijn .broer Albert. Het vreemdelingenverkeer. s»l doör de overstromingsramp weinig of; nleti.vj worden belemmerd, meent de '-'A.N.V|yilS Wel zUr enige.-toerlstenpiaatoén'jjg^^S troffen het eiland Walcheren en vér- scheidcne badplaatsen aan de Noord-.;. zeekust maar ;nu de toestand.,-évittijSfl. ztchtelijker is geworden ts gebleken. dat de schade minder ernstig is dai; het,:jv; leek. Onvoorziene omsiandigiteden'.': voorbehouden zullen Walcheren en .de'.v,''i-; kustcentra op - het vasteland,'"-tcséen Hoek van Holland en DenHelder,én ij op* de Waddeneilanden ruimschoots, 't vóór het aanbreken van het seizoen vsn - Cii i hun woiiden.zUn génezen. Ook' iWn;i0enE:!terugslagvv^;^?M^^S^|j strophe.;épJ';,dé;.be€Mihjkbaré.:,,lit>i»l?*.éni%^| pensicmaixómniOdatiëis.'v^r.'zpvcr'dn^W:;. A.N.V.V, dat-tbans kanpvéméi^irtus'.^"-*5' ivei-geen sprake.-Van ..de-;lo^esgele^., genheden iè sleohts een ■•.zeer;;gertng percentage beschadigd. Er; -behoefden nagenoeg geen hotel- en.pensioniitdnj- ven voor het verlenen "van gastvrij aan evaoué's te worden ingeschakeld. j t Evemnra bestaan op het punt-vee internationale verbindingen belemme» -j ringen; -Vóór 'I!i':iMaért>"\'dtó.Tvói^^éfet^S bollenseizoenhóópt "-inéhï-'réédB^-^^S^^ de gebruikéaiakè/ vrtd>indi^^a|iSé|jS Moerdijkbrug ih':'"gebruik 'te'nem^a'ils^ggS ri De Amerikaanse Gulf Oil Co té Pittsburg heeft, naaT de. „Gazet van Antwerpen", bericht,- voorgesteld in de haven 'van Antwerpen een grote pe- troleumraffïnadérij te .bouwen. Deze zou - een capaciteit hebben van 20.000 vaten petroleum per dag. Met de bouw van de raffinaderij zou een, bedrag van fr. "IJlmilliard, gemoeid zjjn. De helft van.dit- bedrag zou door de By het dorp Weerdt, ten Zuiden van Antwerpen, is een dijk bezweken. De 900 inwoners van het dorp - zijn Dinsdagavond geëvacueerd. Ongeveer 170 huizen daar lopen ernstig gevaar in te storten. In het gebied ten Zuiden van Ant werpen is de toestand opnieuw critiek. De weg van Niel naar Tornhem kwam in dit gebied blank te staan. Ten Noorden van Antwerpen zijn nog steeds militairen bezig de dijken te versterken. Bij Lillo stroomt het water de polders in. De Nederlandse minister van De fensie, ir. C. Staf, heeft schriftelijk zijn Belgische ambtgenoot kol. Eugene de Greef bedankt voor de „uitstekende dienstén" van de Belgische troepen in de overstroomde gebieden. „Hun moreel en hun discipline, hun doorzettingsvermogen en hun üver hebben op ons grote indruk gemaakt. Zij zijn daardoor in staat geweest een gTote bijdrage te .leveren in het red den van mensenlevens, vee en goede ren", aldus de brief. - „We weten alien, hoezeer, uw ;land zelf geleden heeft onder de storm, die West-Europa op 1 Februari teisterde. Juist daarom weten wij de hulp, die door u aan ons geboden werd zoveel rrieer te waarderen. Gistermorgen heeft H, M. de Koningin de commandanten van de buitenlandse legereenheden, die hulp hebben ver leend in de door de watersnoodgetrof fen gebieden, ten paleize Soestdijk ont vangen. V.l.n.r.: voorste rij: Brigade generaal R. R. Hendrix, commander American Relief Organization; II. M. Koningin Juliana; Kol. Ch. L. L. Robert, decommandant van het lste Franse regiment genietroepen; ZJC.lt. Prins Bcrnhard; Lt.-Kol. P. E. Wood, de commandant van, dc Engelse eenheid; Lt.-Kol. P. L. Baetsler, cpmmandant van. het Belgische 8ste cbnstrucliebataljon eh Lt.-Gm.der Art.'DCC. Buurman van Vreeden. De Amerikaanse Hoge Commissaris James B. Conant heeft gisteravond vla de 'Amerikaanse radio in West-Duits- land Rias eenberoep gedaan op.de Duitsers in deRussische zone stevig stand te houden, omdat een verenigd, vrij; Duitsland de een of andere' dag tot stand gebracht zal worden. Terzeïfdertijd waarschuwde hij de Russen er voor, dat de Amerikanen en-hun geallieerden niet zullen laten sollen met hun rechten in het. om- singelde, afgesneden Berlijn. Conant zei tot de Oost-Duitsers: Een marionnettenregëring gesteund door dé Russische wapens kan pro- fessóren onderdrukken en studenten dwingen een nieuwe en buitenlandse wijsbegeerte té studeren, reizigers uit het buitenland kunnen aan de gren zen tegengehouden worden.-' boeken kunnen vernietigd worden en brieven gecensureerd. 'Aan hen die met" gé- duld en kracht dé zware druk van' de Russische bezetting en communistische slavernij verduren breng ik mijn speciale- groeten uit Amerika. Uw mede-Duitsers in de Westelijke sec toren van Berlijn ende federale republiek houden stevig stand en de een of andere dag zult-u met hen verenigd worden onder' omstandig heden die. een democratische en vriie regering - naar uw- eigen keuze f-ver-. zekeren. -: - Ke-goniien vliegtuigen van zes landen zullen 8 Och te Londen Airport op stijgen voor een wedvlucht van 12.155 mijl naar Christchurch in Nieuw-Zee land. Dertien vliegluigen, waaronder ze ven met straalaandrijving, nemen aan de snelheids- en de overige aan de handi cap-race deel. Amerika isin de snelheidsafdeling vertegenwoordigd door drie vliegtuigen een Spitfire, een De Havilland Hor- nett en een twee-motorige Mustang. Groot-Brittannië is in deze afdeling vertegenwoordigd door een valiantbom- memverper met vier straalmotoren en drie Canberrajagers met twee straal motoren. Deze vliegtuigen zullen be stuurd worden door piloten van de Royal Air Force. De Australische lucht macht zal door twee Canberra's en de Deense door een Thunderjet vertegen woordigd zijn. In.de handicapafdeling gaat de grootste belangstelling uit naar Viscount Turbo- schroefvliegtuig van.de BEA, dat tijdens de wedstrijd 32 passagiers zal vervoeren. Dé Amerikaanse inschrijvingenin deze afdeling zijn een Lodestar van Rausch Aviation te Tererboro (New Jersey) en de C.C.W, 5 de Custer Channel Wing Corporation te Hagerston (Maryland). De KLM heeft ingeschreven met een Douglas 'DC6A, welke 68 passagiers kan vervoeren. De Nieuwzeelandse lucht macht: zal in deze afdeling vertegenwoor digd zijn - door- een Hastings-transport- toesteL afdeling zijn vier totaal 29.000 pond prijzen, sterling In elke welke in bedragen. De huidige plannen voorzien er in, dat alle deelnemers een landing op een vliegveld ergens in het Midden-Oosten moeten maken. Verder zullen de deel nemers geheel vrij zijn bij de keuze van hun route. De deelnemers in de snelheidsafdeling zullen in de lucht brandstof mogen tanken, zo heeft de Koninklijke Britse luchtvaartclub gisteren meegedeeld. De Nederlandse torpedobootjager „Piet Hein" is Woensdag in de aan de Adriatische Zee gelegen Zuidslavische haven Split aangekomen. De „Piet Hein" is het eersteNederlandse oorlogsschip, dat een bezoek aan Zuid-Slavië brengt. De opvarenden van de „Piet Hein" zullen inrichtingen ;;-der Joegoslavische marine bezoeken en een voorstelling van de Zuidslavische opera en door de burgers van Split georganiseerde fees telijke ontvangsten bijwonen. De Nederlandse gezant'te"-Belgrado, ir; Ch. M„.Dozy, is Woensdag in Split aangekomen. Weest gij er van óv-ertuigd,. dat' het in deze bange urenvoor het Neder landse volk- een lichtpunt is .geweest dat uw land en uw militairen-aan zijn zijde stonden." Ons jarig prinsesje Marijke heeft zich in de afgelopen wekeni.ierg. onge rust gemaakt^over de slachtoffers van de watersnood. Dit.vertelt de Canadese journalist Fred Edge in e|nreportage uit het paleis Soestdijk, waar hij aan wezig was bij een onderhoud van de gedelegeerde van de liga van Rode Kruïs-verenigingen, kolonel Reynolds, mét H.M. de Koningin, naar aanleiding van de hulpverlening. U f Koningin .Juliana vertelde hoe goed het haar gedaan had te. zien, dat man nen in zoveel verschillende uniformen aan een dijk werkten, „De ramp heeft grenzen uitgewist en. een hartverhef fende eenheid tot stand gebracht". De buitenlandse hulp noemde de.: Koningin overstelpend en zij merkte op dat Ne derland „veel .verschuldigd is aan dc landen die zulk een' onmiddellijk en edelmoedig antwoord gaven op onze nood". Toen kolonel Reijnolds vertelde,, dat Zwitserland van plan is vee te zenden, vroeg H.M. of dc Zwitserse koeien wel zouden; kunnen aarden in ons land: „Het is zo'n heel .ander-leven.....', voor een koe!" Naar aanleiding van de disexissie over de hulp vanbuitenlandse Rode Kruisverenigingen merkte Fred Edge op hoe verwonderlijk H.M. ook op .de hoogte is zelfs van de kleine dagelijkse noden der getaoffenen, en hij-eindigt zijn artikel: .......Nergens blijkt de kalme kracht en rustige moed van dc Nederlanders duidelijker dan in hun monarch Koningin'Juliana". NationaleMaatschappij voorCrediet aan de/Nijverheid, die ook de bouw van de raffinaderij van de- Anglo- Iranian financierde,'* in'de- vórm van leningen verstrekt dienen te worden. De productie van'de nieuwe raffL naderijzoude behoefteyari het.,Bel gische filiaal van de Gvdf OiLCo dék ken en verder worden uitgevoerd naar "Nédërland; "'Zwitserland" ëh'""dé Scandinavische:- landen.! De invoer van de ruwe olie* zou 'in- dollars betaald moeten worden. De Gulf Oil- Co .is-be reid deripuderhandelingen.; onrtiiddel-, iijfe2aniite-r.vangeni-t>^é.-.Gazrt-'van Antwerpen" Ahérktöpdatiïhdiehsdézé raffinaderij zou. wórdengebouwd,r Antwerpen het '/yoomaamsté "Euro pese: centrum voor. de verwerking van petroleum zal: worden. De raffinaderij van de Standard'-Oil Co zal--' in Juli, a.s; gereed komen, terwijl de^ Angio- Iranian reeds het voorziene; productie- peiliheeft bereikt. - "V Naar, aanleiding- van. .dit" bericht' in de - „Gazetvan' Antwèrpên", i-hebben wij ons. in verbinding gesteld met. de directie van de Gnlf Oil; Co, (Neder land) te- Rotterdam. Van deze :.zijde verhamen wij, dat men geen bericht over de vestiging in Antwerpen van de Europese raffinaderij van de maat schappij had ontvangen.-, 'Zr. - K-. i- 3?i?' Op menig' pebied Js 1D52 een jaar vaa om mekeer geweest, to concludeert de directie van de Twentsche Bank ÏT.V. in; hetjaar verslag-Internationaal -hieven de verhou dingen onveranderd;^ gespannen, doch.',de weerbaarheid ;van het Westen 'is, aanzienlijk versterkt. Dc uitkomst "der; prèsidcntsver- Gistermorgen- omstreeks 111 uur; is (op de Orthenseweg onder Dén Bosch"; een personenauto 'in volle vaart op '-een vrachtwagen gereden die -' plotseling uit een "rode-krUiscólóhne ".zwenkte. De per sonenauto, waarin zés' personen, een dame en vijf heren zaten, werd totaal in elkaar gedrukt. De bestuurder. J. R. üit«-Goes, werd gedood. De andere inzittenden.;, de dame B. 'de D.- en de heren'C. B.. P.' V. d. H., J. L. en J.-D., allen uit Goes, werden zwaar'-gevvond.J.t: t-V;■li- De slachtoffers zijn 'naar het. Groot Ziékengasthuis te-:Den Bosch: -vervoerd. De bestuurder van - dé - vrachtwagen, een Fransman, kwam; met de. schrik .vrij; Na een periode van betrekkelijke rust gedurende de afgelopen weken, valt er een toenemende activiteit van. de ben den in West-Java te bespeuren, aldus meldt Ancta. In het Soekaboemische gingen ver schillende rookhuizen voor rubber in vlammen op. In het Pengalenganse werd de onderneming „Negla" van de firma Wetering en Loeber aangevallen! De onderneming „Ardjoena" van de firma Geo Wehry, gelegen-,op,-de grens van het Pengalenganse en het Garoetse, werd aangevallen door een bende tér'sterkte van, 700 man. Deze'bende reed niet'twee vrachtauto's de tuinen van .de onder neming binnen. Een der,employe's werd gedwongen, twee vrachtauto's., van de onderneming aan de bende af te staan, benevens zijn persoonlijke bezittingen, 10.000 "roepiah, acht ton rijst,benzine. materialen enz. In het Bandjarse .-werd - de - thee- onderneming „Tjisaga" van- de; :Soëiétê Franco-Néerlandaise aangevallen door een bende van. 120 man. De 18 man sterke bezetting van de: op de onderneming ge legerde politiepost weerde zich met haar wapens tegen de overmacht en kor. voorkomen, dat de bende-oprukte naar de woningen van de administrateur en de employe's. Een drooghuis met 10.000 kg creperubber werd verbrand.De schade bedraagt hier een kwart millioen roepiahs. - Bij deze overvallen werd tot heden geen, melding gemaakt van slachtoffers. Volgens dc voorlopige gegevens van liet CentraalBureau voor de Statistiek bedroeg de waarde- van "de Invoer in Januari 1953 746 millioen (v. m. 683 min.),--terwijl voor een waarde van 709 millioen a (v,m.599 min.) werd uitgevocrd.'Het'dekkingspercentage bei droeg, 95 "pet -'(v. •m.' 88: pet.). - Ï-J-P lBKfeOTS! kiezingen iri Amerika wordt'ê«n vkcerjiuit genoemd. Van het nieuwe- regiemt*"i-Ytt- wachten, :dat het principieelhet '"vryè^Jjë1 drUfsleven zal heve*«emKS@rt^lS6#3B6*^m0| -- Anderzijds zal Amerika moéten- inzién; datallerlei... handalsbelemineringen- nietéeln overeenstemming zijn "met" de. gr0te.; 'taakf", die dit land in de wereldheeft.Jc veryul-% len. -„Een?" creditcurennatie ib'ehoorf^i^eSiiK ginsel vrijfiandelnatlë te zönl-Rahdéhvgêea^ö steun, zij hetiparool". aldus :het :verslag24SJi^ De juistheid Van de veelverkondlgde!:xhe;-® ning. dat- te-zeer-op-de-voorraden* ZoUAZtfiz#|q ingeteerd en dat dientengevolge .blnhenkdrt'® noodzakelijke voorraadsaarivullingtotjfoihrSS slagin de Nederlandse betahngsbalansSsouJIf moeten leiden; wordt 'door: de- dlreetie*-be-,<:i; twijfeld. Evenmin annvanrdt-z(j jdjuLlheidryan^^^ de stelling,,, dat' het bëdrhf^evém-;bUjkj>ge^;S van een neigln g to t oppoken';;yant geld8?Die^ vooruitgang van hét* staatsvérmógeh^"tó'^aéi®}. laatste-drie jaar wordt 'op' eenfbedraBÏivan;;S| ca. t s milliard becijferd; Hiervan komtVeaivS f l'n «milliard lilt Amerikaanse steun,;doch!'r:; 'ai het óverige uit lopende iStaatsInWomtUa-fjjS' (Zie verder pagina 7). - i\f.x'iZijt&M I De Oecumenische; Raad van; Kërkëiï:ih||® Nederland*'ls in bijzonderevergaderlag»'^ by een s geweest tér--f,,bespreldhgï:,v^n^déS onverwachte!, vragen, waarvoor.;ook :de Nederlandse kerken' zich zien -. gestéld tengevolge van':, de watersnood.."iARëp participerende kerken 'waren.- .aanwezig;It a!smé,de dé voorzitters van- synodesjlotS besturen van alle' aangesloten kerkéa^tg -Ar; -:'.>-t>:i.un Door de 'gezamenlijke kerkenWérd- besloten zoveel mogelijk* gécoërdihëëfdéi hulp te verlenènen* overleg 'te 'plegen op; welke wijze bij de hulp ver lening aan dé kerken, die schade hebbengekdénj&net; best kan- worden samengewerkt ij.Dit?. overleg en deze coördinatie zullentyoorall geschieden in het'-ccrtitact-:-ln;óvèfi'eld^^ zaken, dat samengesteld 'isEuitjde^ittSael Oecumenische Raad participérehdé^kerSl ken,.plus de Gereformeerde Kerken Wail de bond; van Vrije Evangelische Gemeen!-* ten, in; de stichting oecumemsché'-!hLulPf,v„ aan kerken" en vluehtelingeh;en:zoino^g;|5s in* de Oeciunenische'ïItaadïé'-'é^ .^yfïgis^S De .Wereldraad van "Kerken h'eeft'ïaanaP „Interchurch* aid" in Nederland! geyriaagd'M hoe groot 'dé totale dó.or, dé kerken gél^^ denschade is. Zodra dezegegëvens^-bè^|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1