Scholen in de storm een Jverstroming kostte Britten directhalf milliard Moeilijkheden in België over financiering waterschade 1000.- DOLLARS VAN DE LIONS-INTERNA TIONAD' m Giro-nummers Besloten tot vrijlating vau^B veroordeelde Elzassers §111 stemming *ih ;de omgeving van 'Gradóur;i-M dn in Duitsland, waar meh meent.(dat' ér« mi met twéé in'atéh1 .wordV'£em0teri;§B„e(| zes veroordeelde, Duitsers zijn m':beroèp® gegaan.'ff? :,r 1l|S§|l§É|, Ridgway kan niet voldoen aan Deens verzoek NEDERLAND VOELDE ER NiST VOOR OM BIJ TE SPRINGEN LICHT LIGT HAAR NIET Zware striid aan dykënfront^-; Geschil in N.A.V.O. over besteding der toegewezen gelden Ottawa adopteert Kruiningen Ruim 53.0ÖÖOTI m 9575 412739 JZANNM MIEN VROUWE VAN OE TERUG KRIEGE VRIJDAG 20 FEBRUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. ®?5 Wnerhericht m M Britse lof voor Nederland Nadere verwezenlijking der geuite gedachten Bus met schoolkinderen vermist Vloed van vluchtelingen uit Oost-Duitsland m Nat Rajtiipenfóndê% Trouwt militairen noodgebied^ Vier daffen yerlóÊl^GÏa m Resolutie van Congres'der Ver. Staten -vi •SéM&m mmm De rede van H.M. de Koningin Minister Luns naar - V.S. Tof gisteravond .was :mï-ïhe®fl Nationaal Rarnpenfciiidstkiruimfli 53 millioen gulden gestort.;-,^ mm ümmm Op het evacnatiecéntrum Middelharnis EEN andere aanvrager kwam meteen niet minder eigenaardig 'argu ment. „Ik wou, -dat m'n vrouwe mar:terug mocht komme. Zou dat gaen?"; zo vroeg hij. ,Ja, kijk eens, dat is er naar. Wat: is de reden?" ,Jae, ik loape hopeloos vast mit m'n. kousen" „Wat zeg je nou? Met je kousen. Wat bedoel je daarmee?"- £ENderde geeft een rr|« Sik I.v.m.: overstroniingS" p Kleefltendienst abonnementen J8.30—1S.30 nw Zaterdags IT—18 uur: Te Woon 39216 .**-Or*"nJuige: Huygensplein 1 postgiro 43496T' Redactie: Tel. U18S2 Advertentie-a Cd.; Tel. 114409 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 110486 Schiedam; Lange Kerkstraat' 24b Tel. 67882 Abonnementeprlje 4» c.nt per week, j 2.13 pet maand, 6.35 p#r *warta«l Lom« nummers 13 cent Directie: C. A. KEUMNG en Mr. K. VAX HOXJTEX OehUfvan Vrpnpvond tot Zaterdagavond, j 9 o iZACHTE Overwegend zwaar bewolkt met. hier en daar wat: lichte regen' of motregen én plaatsèltPc; nevel of mists Matige tot vrij krachtige ZnldwesteHJUe vrind. Weinig-, verandering bi temperatuur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. X S. BRUINS: SLOT;. TTETwas vanzelfsprekend, dat na de ramp de allereerste aandacht van leder-uitging naar de wéns in zijn 'nood.: Nu deze allereerste nood enigermate verzacht is, komt er ruimte voor ver dere vragen. Eenér van is: Hoe is het onze scholen met de bijbel in de storm vergaan? Uit de antwoorden, binnengekomen uit een onderzoek, dat ingesteld was naar -de toestand van ruim honderd scholen in het rampgebied, kunnen we thans Wel enigermate een beeld krjjgen van de gevolgen van de wa tersnood „voor onze scholen. We doen maar een énkele greep: Dé voorzitter van de chr. school te SL Philipsland schrijft, dat de school niet alleen onder water gelopen is, maar geheel en al in elkaar ligt, als een puinhoop. Er is weinig meer van t« zien.'De school stond juist op de wind'en in de volle golfslag. De school in Stellendam is ernstig getroffen. De vloedgolf heeft er dagen lang dwars doorheen geslagen. De ge hele inventaris is verwoest. Toen het hoofd der school van de zolder van zjjn huis werd gered, zag hij zijn schoolbanken voorbij drijven. Nog spoelt bü vloed het wat. de deerlijk gehavende schot Krabbendijke en Rilland-Batl eerstgenoemde plaats staan er v_ school nog enkele stukken muur e het dak. Verder is alles weg. Deze scholen kregen twee meter water. Hooge Zwaluwe had op 1 Sept. 1951 een nieuw schoolgebouw met gloed nieuwe moderne .inventaris in gebruik genomen. Het kreeg bijna drie meter water binnen. Een stuk van de muur werd weggeslagen. Alle leermiddelen werden waardeloos. Het bestuur van de Chr. BLO school in Klundert, die in Sept. 1952 in ge bruik werd genomen, trof de gehele inventaris van de benedenverdieping totaal verwoest aan. Men schat de schade hier op f 10.000. De school in Zwingelspaan zit wel zeer in de hoek, waar de slagen val len. Ir. 1944 werd het gebouw door brand vernield. Na de oorlog werd een nieuwe school opgebouwd. Thans staat ze twee meter onder water. "Volgens: ons nog niet bevestigde ge ruchten moet de ravage in de school te Moerdijk zeer groot zjjn. Ze is nog niet bereikbaar. Ernstige schade leden bok: Zuid-Beijerland, Herkingen, Oude Tonge, Ooltgensplaat, Stad aan het Haringvliet, Papendrecht, Dusscn, Numansdorp, Zuidland. Fijnaart. Vere _>n^,:Yrijwe)ajle. sriiplep.,-dieJn het. gètrbffeavgcbièd liggen. - -■ UOE komen deze scholen in letter- lyke en figuurlijke zin weer bo ven water? -Velen zullen ongetwijfeld aanstonds denken - aan een grootscheepse actie voor de gedupeerde scholen by de niet-getroffen schoolbesturen. En men verzekert ons, dat men hier op grond van de christelijke solidariteit heel wat kanverwachten. Van bevoegde zijde deelt men ons echter-mee, dat de- tijd hiervoor thans nog niet gekomen is. Hoezeer men ook begrijpt, dat' de schoolbesturen naar hulp uitzien. In Se eerste plaats staat het men ver geve ons'de, thans aanvechtbare beeldspraak als een paal boven water vast, 'dat alle schade., aan scho len, énleermiddelen verhaald zal kunnen worden op art. 72 van de L.O.- wet. Datgene,- wat niet te rekenen is onder de publiekrechtelijke aanspra kelijkheid, als b.v. schoolwoningen, kleuterscholen, kortom, wat buiten de eigenlijke school schade geleden heeft, zaï vallen-onder de door de regering te treffen schadeloosstelling. Schade van leden van het personeel, zal in eerste instantie, evenals de schade-van allé andere getroffen par ticulieren, gedragen worden door het Nationaal Rampenfonds. Daarkomt .bij.' dat in het huidige Stadium, waarin alle giften nog lopen over'het éne' Nationaal Rampenfonds, een SPECIALE actie voor een SPE CIAAL concreet doel, een slechte pers zou' hebben. Hiervan'is nu al een bewijs te léveren. Verder spreekt het vanzelf, dat de onderwijsorganisaties reeds over deze zaak vergaderd hebben. Zo het blijken moelit, dat er een deel van de door scholen geleden schade niet gedekt wordt öp de boven aangegeven wijze, dan', kunnen; de "getroffen schoolbestu ren er van "verzekerd zijn, dat ze niet bi de kou. gelaten zullend worden door de, organisaties van schoolbesturen. Mén waohte dus even met1' voorbarige actie. Meer kan er vandaag niet van gezégd worden.. .Uit. de ontvangenbrieven van schoolbesturen wordt men duidelijk gewaar, dat men daar zijn geloof nog niet verloren-heeft. Hier .is niets aan wezig van de geest uitgekomen in zo velerlei journalistiek oeuvre van de laatste^ dagen*wij fix en dit wel Wij zetten verbeten, gezichten, wij klemmen de lippen op, elkaar en wij komen, er met onze kracht en techniek wel weer boven uit. - -Integendeel. De secretaris van de Chr. school te Zwingelspaan schrijft: En met Gods hulp, die onze school nu reeds 103 jaar mocht-, ervaren, zullen wij biddend voortgaan, gedachtig aan het: Zeg de kinderen Israels, dat zij voorttrekken. Het hoofd der school van Zuid- Beijerland zag vanuit zijn huis in de stormnacht zijn school langzaam m het water verdwijnen. Slechts de me talen letters: „School met de Bybel bleven met de lantaarn zichtbaar. Het was' voor hem een aangrijpende sym boliek, dat m alle omstandigheden de school-met de bijbel heeft te fungeren ale een lantaarn boven het woelige mensenleven,- ook van dat der kinde- **Welr>«, solang er boven de ramp en ie storm uit DEZE geluiden hoorbaar Be Britse premier Churchill heeft in het Lagerhuis verklaard dat de 'moed en s-astberadenheid, die het Nederland se volk bij de overstromingsramp aan de dag. heeft gelegd. ..zijn 'schitterend verleden waardig" waren. Hij diende een door alle partijen ge steunde motie in, waarin diep medele ven wordt uitgesproken met Nederland en België en met allen die in Engeland door het water getroffen zijn. De leider van de oppositie. Clement Attlec, zei: „Het Nederlandse volk heeft eer, van de grootste tegenslagen in zijn geschiedenis gehad en is de ramp tege moet getreden met dezelfde moed die altijd getoond heeft in tijden van tc- ,poed". Uit gewoonlijk goedingelichte geallieerd© militaire bron te Parijs is Donderdag vernomen, dat generaal Ridgway, de geallieerde opperbevelheb ber, heeft besloten, dat hij „voor het ogenblik" geen niet-Deense brigade kan legeren in het gebied van het Kieierkanaal. '--yJ::;:-,;;;;' Ridgway had onlangs Denemarken verzocht éen.' Deense brigade naar Zuid-SIeeswijk te zenden, waarop de Denen antwoordden-dat zij dit slechts souden kunnen, doen als ook een niet-Deense brigade"'in dit; gebied zou wor den gelegerd om de nadruk te. leggen op het feit, dat hét hiér een NAVO- en niet een zuiver Deense verantwoordelijkheid betreft. -r Öp het ogenblik zijn in Zuid-SIees wijk een Brits pantserregiment, een Noorse brigade, die binnenkort naar Noorwegen zal terugkeren, en een symbolische Deense strijdmacht van 1000 man gelegerd. Ridgway overwoog Amerikaanse, Nederlandse of Ca- De overstromingen hebben Engeland tussen de 40 en 50 milliocn pond sterling gekost, aldus heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Maxwell Fyfe, Don derdag in het Lagerhuis meegedeeld. Het aantal doden, dat te betreuren valt; be draagt 307, onder wie 11 personen, die eerst als vermist waren opgegeven. In het bedrag van 40 a 50 milliocn pond (een half milliard gulden) zijn niet be- (Van onze speciale vertlaggever). De papieren van Publieke Wer ken van Amsterdam rijn bij de. verpleegsters van het Juliana- Ziekenhnit aanzienlijk in waarde gedaald, nn deze dienst het be staan heeft:-juist vóór de...ingang van het zusterhui* 'een lantaarn^ paai te plaatsen. Door deze'on gewenste lichtbron, vrezen de zusters namelijk niet meer in alle rust en vrede des avonds van ver loofde resp. vriend afscheid te kunnen nemen. Gisteravond reeds,- toen de paal nog pas en kele uren op de gewraakte plaats stond, werd er publiek geprotes teerdtegen de „misstap" van Pu blieke Werken. Aan bet corpus delicti was een pop bevestigd, „op z*n: verpleegsters" uitgedost, en onderaan hing een bord waar op te lezen was: „Wij zusters doen toch altijd onze plicht? Gun cms dan ook een afscheid zonder licht." In een -wijde kring, onder het uiten van opmerkingen en wen sen aan het adres van de paal en dan Publieke Werken, dansten de benadeelden, die zichblijkensde pop in verpleegsterscostuum „ge hangen" voelderf, rond, totdat het klokje van gehoorzaamheid se naar binnen riep. ■Donderdagmiddag heeft in het gebouw ■tan de Régerings Voorlichtingsdienst in Den Haag, de voorzitter van de Lions International, de heer Edgar Elbert, als symbolisch gebaar en ter inleiding van een grootse hulpactie in de vorm van een sneeuwbalactie door - de - 500.000 leden van de 10.000 Lions Clubs, 'een voorlopige cheque van'1000 dollar aan ZJCM. Prins Bernhard overhandigd, ten bate van liet Nationale Rampenfonds. P.l.n.r.Z.K.H. Prins Bernhard, de Ame rikaanse ambassadeur de heer' Selden Chapin, mevrouw Elbert en de heer Edgar Elbert. grepen de kosten voor permanent her stel en verbetering, van de zeewering. Het verlies voor de landbouw bedraagt niet minder dan tien millioen pong, hoewel tweederde van het bouwland, dat over stroomd werd, slechts korte tijd onder water had gestaan. Eenderde van de over stroomde landbouwgronden was ernstig aangetast, door het zoute water. Andere bekende verliezen omvatten twee millioen pond aan voedselvoorra den en twee millioen aan andere voorra- dèn van de ministeries van Vervoer en Marine. Ongeveer. 1.000 stuks vee. 8.000 schapen. 1.500 biggen en ongeveer 20.000 stuks pluimvee waren verloren gegaan. Ook was ongeveer 66.000 ton suiker ver loren gegaan. Ongeveer25.000 huizen waren overstroomd. De strijd aan de laatste' dijkdoorbraak te St Annaland werd gisteravond gedeel telijk verloren. 'Met nog één kwartier respijt waren er nog wel kansen geweest, maar de'vloed, die kwam opzetten, en zich door'het - nog 10 meter brede gat perste, was zó sterk, dat een met klei vol geladen ijzeren boot, die voor dat gat was gebracht om gemakkelijker de zandzak ken er in té kunnen werpen, werd wég- geslagen. De arbeiders waren op dat tijd stip gelukkig allen op.de dam. Met nood verlichting zou ;men trachten vannacht zover te komen, dat de bres dichtkomt. De strijd aan het dijkenfront wordt dus ook 's nachts voortgezet. Een zeer zware strijd.- nadese troepen naar.Zuid-Sleeswijk te zenden, doch de Nederlandse en Cana dese stafchefs maakten bezwaar tegen o verplaatsing,.,van-hun troepen, aldus Reuter. Ridgway.;is gemachtigd troepen onder zijn' commando- over -te plaatsen van. het - ene land jaaar het. andere, doch hii doet. dit? niét: gaarne zonder instem ming van deï;nationale stafchefs. Volgens bovengenoemde bron zal wellicht het vraagstuk van grotere Deense bijdrage .aan :'t Atlantisch leger op de volgendejninistersraad van"; dé, NAVO ter 'sprake?': worden gebracht. Men gelooft, "dat .de Deense '(socialisti sche) oppositie met éen crisis heeft gedreigd, .als- Denemarken een brigade in het gebiedvan ;het;Kielerkanaal zou legeren onder;bevélSvan „Ridgway .zon der aanvulling met.een niet-Deénse brigade. - f,C- f||i|§g| IStl mms* ©ill De Belgische minister van Financiën. Janssen, heeft na een bijeenkomst met lijn rooms-katholieke partijgenoten uit de Kamer verklaard, dat hij zijn ontwerp voor de dekking van de door de over stromingen veroorzaakte schade zodanig Lórd Ismay hóeft'-bekendgemaakt, dat de "Noordatlantischeiraadl'beslolen heeft dit-jaar voor de verdediging -van West- Europa nogmaals een), bedrag van 224.000.000 dollar tee'térwijzen. Dit zal de tweede: toewijzing van deze grootte zijn., die de NAVO. voor militaire bouwwerken in1953; goedgekeurd heeft. Lord Ismay, diei: secretaris-generaal van de N.A.V.O.'' ie-kzeL' datde raad ech ter nog niet het;vbelaagrijké vraagstuk van'"de omslag vvaii|fdlj? bedrag-over de 14 NAVO-ledehopgelostbeeft. 5Ü.WU trachten. Inéj^zatrei. karweL om doorro'rmèriëmdëljp^m'ririy dc-confereste tiezaal tot een'-'c^Iaasing te kom en! te vermijden", zei Iamayi zulks is in De cember tijdens de laatste, bijeenkomst van de ministers wel' geschied. Generaal Matthew B: Ridgway, opper bevelhebber van de N.A.V.O.-strijd - krachten, -had voor dit-jaar een bedrag van circa 443.000.000 dollar aangevraagd, ten gevolge van het geschil gaven de -ministers hem slechts de helft. Dat was voor Ridgway echter voldoende om te beginnen met de aanleg van dringend nodige luchtbases. t Lord Ismay verklaarde, dat het ge schil ontstaan was over het feit, dat „sommige landen een groot bedrag in het bouwprogramma gestoken hebben, maar er absolu-ut niets voor terug kre gen, terwijl andere landen alles krijgen, hoewel zij niet meer dan hun aandeel bijdragen". (Van onze Haagse redacteur) ZJK.H. prins- Bernhard beeft gister avond'in Den Haag uit handen van de heer Edgar M. Elbert het eerste re sultaat in ontvangst genomen van een hulpactie die de „Lions International op touw -heeftgezet 'ten bate van het Nationaal -Rampenfonds. Het was een chèque van duizend dollar, die verge zeld ging van de toezegging dat dit eerste resultaat .zal aangroeien als een voortrollende sneeuwbal. Reeds-is 60 a 70,000 gulden bijeengebracht,: De „Lions International" is een wijd vertakte organisatie die in 1917 in de Verenigde Staten werd opgericht en die thans ruim 10.000 clubs telt over ge heel 'de wereld met. 500.000 leden. In Nederland bestaan twee clubs: één'in Amsterdam en één in Den .Haag. De „Lions International" stelt zich onder meer tèn doel de. mensen te sti muleren tot behulpzaamheid en liefda digheid zonder zelf als zodanig georga niseerd werkzaam te zijn. Naar wij van bevoegde zjjde vernemen is een initiatief genomen, om de door de Koningin in haar rede van 8 Februari geuite gedachten tot. nadere verwezenljj king te brengen. Hare Majesteit gewaagde naar aanlei ding van de uit de gehele vrije wereld ondervonden hulpverlening, van het leg gen van een beginpunt voor een ver broedering der mensheid, die tot ver over de grenzen van het vaderland zijn weer klank vond. Waar de natuurramp, die Nederland getroffen heeft, tot een overweldigende demonstratie van Europese verbroede ring uitgroeide cn tot ver daarbuiten spontane reacties van internationale naas tenliefde opriep, is zo werd ons mede gedeeld in bredè kring hier te land» en ook in het buitenland de hoop gere zen dat deze verbondenheid in diepe nood bewaard moge blijven om in dienst te worden gesteld voor de opbouw en«w betere en vrije samenleving. Het ligt in de bedoeling op korte ter mijn tot nadere publicaties omtrent dit initiatief over te gaan. zijn, behoeft mén aan de toekomst van de school met de'bijbel dh'Neder land nog,,niet.te ^wanhopen. Omdat men-hier begrepen-heeft, dat déze getuigenissen gedragen worden door een Kracht, die men als eerste bij de wederopbouw zal nodig .hebben. De kracht van het christelijk gelóóf. T.'M. GILHUIS. Minister;-mr J.M. -A. -H. Luns zal zich op 1 Maart naar 'New York- bege ven. om gedurende ongeéeeréén. ^veek de leiding van de Nederlandse delegatie bij, het tweede deel van- de zevende al gemene' vergadering der Verenigde Na- ties - op zich te nemen. De heer D. J. Vanmorgen vroeg isuit;Denver een reddingsbrigade vertrokken om te zoeken naar een bus met 10 a 12 schoolkinderen; die sinds gisteren vermist-wordt. De bus was gistermiddag by zware storm uit Sterling, in Noord-Colorado, vertrokken naar Mount Hope. een ge hucht bestaande uit ver uit elkaar lig gende boerderijtjes. De kinderen- kwamen .gisteravond, niet thuis, waardoor de ouders .ongerust wer den en de sheriff waarschuwden. Deze stelde een reddingsbrigade samen, doch men moest te middernacht vanwege het slechte weer de opsporingspegingen staken. De sheriff meldde, dat er zelfs een sneeuwploeg van- de weg was ge waaid en geheel onder, de sneeuw be dolven was geraakt. V Er zouden reeds drie personen tenge volge van het zware weer om,het leven gekomen zijn. Lord Ismay; noemde de Tanden, die be zwaren te berde 'gebracht hadden, niet bij name. De -meeste militaire bouwwer ken worden echter uitgevoerd in Fraoikrijk,.-België, en West-Duitsland, In mindere mate wordt gebouwd in Neder land,.; Denemarken,'Italië en Noorwegen en zéér weinig 'in 'Griekenland, Turkije, Engeland, Canada, IJsland en de Ver enigde Staten. Lord Ismay werd-de vraag gesteld of het.geschtl ging over de militaire uitga ven in ."West-Duitsland. Hij verklaarde, dat -< dat niet het geval was.'. Hij voegde bieraanteohteF..tc»r,-'dat;,dit-.jaar.3h.'Wpit-> Duitslaftd-Se.OOO.OBO'coUar.-voor'lnïutaJre bouwwerken uitgegeven zou' worden. Met ingang van Maandaga.s. zullen pér dag 950 Óostduitse vluchtelingen per vliegtuig uit WTest-Berlijn haar West- Duitsland worden overgebracht.' Dit be tekent een verboging van'het 'huidige aantal met 30 procent, aldus beeft dr Nahm, éen functionaris van het West- Duitse vluchtelingenministerie Donder dag te-Bonn verklaard. Dr Nahm voegde hieraan toe,; dat hij zou trachten met ingang van'8 Maart a.s. dit aantal nog. te verhogen. Hij geloofde, dat de vloed van vluchtelingen, die in Januari h et" hoogtepunt van 25.000 be reikte; binnenkort zal afnemen. De Canadese" stad Ottawa "heeft het dorp Kruiningen geadopteerd. Burgemees ter M. Vogelaar neeft een, brief ontvan gen met het verzoek, nauwkeurig op te geven hoe groot de se) de is én wat hij allemaal nodig denkt te hebben. Met man entmacht wordt gewerkt aan■LtVAt •het: herstel titan' dé spborweg haby Moerdijkbrug. De tccrldiedcn maken gebruik van bootjcs oniidé rails, üclkél?0 op verschillende plaatsen nog in water-liggen, te kunnen bereiken. ,~- 5";"- fv ia! trachten; te wijzigen, dat hél 'aan hun wensen beantwoordt. Het aanvankelijk'door de rooms-katho- lieke regeringgeopperde,, plan - tér dek king van .de op1.480 millioen franc ge schatte schade voorzag .hierin, dat een tijdelijke extra-belasting op. het inkomen van 5% zou worden geheven en tege lijker tijd de wet op dé buitengewone winsten zou worden verlengd. Dit hééft in brede lagen der Belgische bevolking veel misnoegen gewekt.Vooral in'krin gen van de Katholieke Volkspartij-. heeft men zijn ontevredenheid niet onder stoe len of banken gestoken en reeds 'Woens dag had 'zich een delegatie van katholieke parlementsleden naar'eeistè-minister Van Houtte begeven om te protesteren tegen het betreffende, wetsontwerp. t., - Men heeft er in dit verband bij;'eèrsté- minister Van "Houtte op aangedrongen, dat de regering de door de-overstromin- ger^weroorzaakte schadein. de;, eerste plaat£Ï'zourï,tra'ch'tén'.;.të'-;;financiéfèn'c;doó'r héf'tóepaSsèn'vaningTypende bezuiiii-' gingsmaatrégelen en door hetuitschrij ven van een lening met - zeer lange looptijd. -h-i-': "r-'';V>'-v- --*i- - Twaalf Elzassers.' die iaBordeaux ver oordeeld zijn wegens deelneming aan de massa-moord op de bevolking van Oza- dour, zullen waarschijnlijk het komende weekend als vrije mannen terugkeren naar hun versierde woonplaatsen. - Gisteravond aanvaardde de Raad der- Republiek een wet, waarbij aan. de El zassers amnestie werd verleend. Eerder op de dag keurde, ook, zoals wij'elders in'dit nummer melden, de Nationale Ver gadering' deze wet goed. De Raad der Republiek Verwijderde uit het ontwerp échter' éen clausule, waarbij aan- de- 642 slachtoffers van Oradour de Orde van-de natie werd 'verleend, omdat men -het niet juist vond deze-onderscheiding op te ne men'in dezelfde-wet, waarbij de amnestie wordt verleend. - -t Zoals- bekend 'was men'insde Elzas zeer verontwaardigd over "de vonnissen, daar de' veroordeelden gedwongen waren ge weest, in de SS te gaan. Nu heerst er ont- yERSCHILLENDE dij le gaten op het eiland Flakkee zijn nu gedicht en het; gevolg hiervan is geweest,dat een enkele gemeente; droog kwam. Vele bewoners willen, daarom naar hun huizen terugkeren, maai het is begrijpelijk dat burge meester Reijnders van Middelharnis voorzichtig is met het afgeven van vergunningen. Het gevaar van besmettelijke ziekte is nog niet geweken, daar diverse cadavers niet ge borgen zijn. Op het evacuatiecen trumte Middelharnis komen vele aanvragen van inwoners om te mogen revacueren. En dankomen soms d.e vreemdste verzoeken. Hét volgende beleefde de heer Van Loo, die op het evacuatiecentrim werkt: Een man, die binnen- gekgmer. was, vroeg plot- seling: „Kan ik m'n vrouwe terug' kriege?" De heer. Van Loo keek hem glimlachendaan en zeide: „Hebbe .ze, die dan van je gestole, man dat..." Maar de ander liet, hem niet-uitspreken. Nee, je'begrieptwel. ze most hier vandaèn.In noeiwil 'ik ze-terug laete komme, be griep je?" Ja, de heer Van Loo begreep dat wel. „En - waarom?" vraagt hij. Endan. komthet,.ver rassende antwoord.; Om dat ik ''s ochtends m'n overhemde niet'- kan vin- de as 'k m'n eige wil anklee," De mensen vanhet evacuatiebureau keken elkaar, 'na dit antwoord Verbaasd aan, - Is dat nu éen reden om een vrouw in het overstroomde ge bied te laten terugkopten?. De-leider van het bureau ds. Bloemendaal, bekeek het geval serieus en be sliste, dat de vrouw terug mocht komen. Eenieder moet- toch een 'overhemd kunnen aantrekken? Het kleine magere boertje ging 'tegenover, de heer Van Loo'op een stoel zitten, legde demon stratief een been-op tafel, trok een schoen van zijn voet en liet- een kous zien, waar een, groot gat een eeltige hieltoonde. „Kiek, in dai kan ife'noë niet- dicht kriege, begriep, je. Dat dee m'n Neel altoos." En ook deze man,kreeg zijn vergunning.Want iedere dag, mogen .twintig 'vergunningen - worden uitgereikt op de voor waarde, dat de vrouw een'halve dag voor ver schillende' instanties kle ding- -sorteert' of andere werkzaamheden verricht. „vreemde beeldspraak bij zijn-verzoek. Hij vroeg naar '.de chef. „Jae," motiveert-hij dit,, je mot rekene as, ik een koeie mot plachte dan' griep ik die altoos bie zV kop." Ds Bloemendaal begreep dit-niet. „Dus u verge lijkt -mij met;een koe?" „Neen, nee'..; dat noe nietmar'.ik zeg tegen m'n eige: ik-mot niet, de staert hebben, mar de kop." Ook deze; man kreeg zijn vergunning. Hij bofte, zo bedacht hij zich. Wat zou zijn vrouw blij zijn, dat hij "net zo handig voor elkaar gebracht heeftJa, hij was niet op zijri. mond gevallen; Zo gaat het de gehele dag door. Iedereen is aan het werk om allés;fop' het eiland weer normaal te krijgen. Maar dat zal tochnog wei -even duren... De burgemeester van Oradourisuri-jï-8 Glane en negen, burgemèestera;yari? ringende plaatsen hébbéh'.:'Dsaderda^"®| avond een bestuursstraking van^V.veéiréS^ 'üeri"!'idagen.;,;;afgékówMgd'|2;éi^^%oÏMt^ tegen, éle-amnéstlê'Kvwêra^ririi^-^S^H het proces-Oradour veroordeelde - Eizast ."^7,8 sers.. De .staking zal op 121 Februari"'begin--5S hen. Aan-de" openbare:' geb"oüwén'S'.28llien ;s|| ■devlaggch'.-halfstók - hangen: Dé burgemeesters handelden' inc^ex^M legmetde -verèniging '--yan sdë ^füniüRë^M leden van .de slachtoffers Van 'Ora'dour;;?-1 Aan .militairendie; hun. .woohplaaisfê: hebben in; de geteisterde tig'ehiëachfCoi!» wier gezinsleden aldaar woonachtig"'zijh,'SS zal in de periode-van 18 Februari .tot':® 6 April een buitengewoon verlof-fwört?!» den toegekend - van -vier'dagen, dat ivoorjfsl zover de dienst het toelaat; in cenmanl Vag zal 'móeten wórden "opgenomen.1 :-Vtfor|Mitlflj verlof zal tevens eenmaal vrjj vérv'óerA$fa worden- vérstrekt; t ?-G V';!.rvj ".De bestaande regeling voor-'dé' bewtóSl gingsvrijhéid'wordt met; ingahg Van-.Vrij-§«1 dag 20 Februariweervan :krachtL-;V;f||la 'S r.'-V.' 'O De Amerikaanse ambassadeur Sciden; *?;t Chapin heeft- hedenmorgen.: aanXde?--yobré;ji^® sitters van de - Eerste en-Tvveèdë-Kamieïë®® exemplaren van een AmerikaanseëfescïSill lutie overhandigd. - Deze 'resolutie,: -die gisteren doór*<hét Congres werd aanvaard, luidt als volgt 1,«Daarhet Volk'- van' Nedëriand,1:1?hétl|i 'Verenigd Koninkrijk' en België tag^ch«Sj verliezen hebben, geleden aanlev^ns.L AT huizen en.boerderijen door de verw*oes-': ;;-,j ting, veroorzaakt doorstórmen 'én vov'èrI%ll§l stromingen; en r - '-'4 -daar de banden van bloed, verivant-"?-;!! schap, en vriendschap tussen" déze^vólkeS^ ren en ons eigen-volk voorfckömen-uïUèë^^ oude traditie, .die kottbam is vöoK;hétÉll yolk;van de Verenigde Staten, "a daarom zij. besloten door de SenaatCiiny'S overeenstemming rmet hetrHuisivamé^-€#J gevaardigden)dat- hetCongres namensé^ het volk van dejVerenigde- Stótën«riïhllSI®i diepgevoélde-sympathie en mëdeléveritmt?.''Svi| «nijegéns-de-volkeren -van NederlancL^hetHtST Verenigd - Koninkrijk en België, landen door een ramp'zyn: getoffen^ zyttl^^É» bewondering oiitspceeilcti voor; hun möediv,§?r in tegenspoed en de hoop uit op eén-'sh^^S herstel van huizen én bestaansmiddcicn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1