o COSTUUM naw maat Gemaakte COSTUUMS Conflict in Westland over intei'nationale sportavond ©.0.K.-uitvoérine:'ffoede propaganda ;SaSaSfS= voor de gymnastiek-sport Dr. A. Veerman sprak te Vlaardingen over„Politieke samenwerking NIEUW DEBAT OVER DE MOTIE VAN MR. VAN RIJCKEVORSEL Zijn schippers vïoéhers? Candidatenlijst A.R. Partij Rotterdam «fe SCHIEDAM Hoek van Holland PgjlP*^' liiëiiwe Téchnische ^Seliool in Nieuwland VL AARDINGEN Weth. H. K. van Minnen en PERNIS Maasland MAASSLUIS Burgerlijke Stand van Rotterdam TEKKO TAKS EN DE NIEUWE UITVINDING nüëig 3d Tweede Kamer Overdracht herbouwplicht weer mogelijk H°pp er-zuiger water gelaten te Nederlandse zeerovers uit Tanger uitgewezen C.K.B.-programma Onverkwikkelijke geschiedenis Uitspraak Oegstgeester affaire TROUW Vrijdag 20 Februari f1953 Tele zorgen over toestand van\oude. schoolgebouw IfpiU v.."- f- - - o ffevvi Het G.T.B.-programma Samenwerking nodig Meer helderheid Geen A.R.-C.H. lijst te .Maassluis A.R. Kiesvereniging Eerste paal geslagen voor Geref. Kerk Gedurende de maand FEBRUARI Motie verworpen Gemeenteraadsverkiezingen Kouingin bezocht verkoop* tentoonstelling voor het Rampenfonds* A SS5'P SteA- O O |T A O dagen de: heer T. de Hoog, en voor het Dechristelijke gymnastiekvereniging tD.O-K,te Schiedam heeft gisteravond sin. hot Passage-Theater een welgeslaag- iöetjtiitvoering gegeven, die een ware bropaganda -was voor deze zo belang rijke tak van de sport. Na een keurige .opmars van alle fhaédewerkenden door de zaai naar het Spoditun werd de vlaggengroet ge- ;bracht. De voorzitter de heer Van ÊÏTóórciwijk opende hierop de avond met iéen kort woord. :".:Na alio aanwezigen hartelijk welkom 'geheten te hebben sprak hij een bij- |ïonder» woord van welkom "tot de heer S-Aï/yP,/ de Boeft, -voorzitter van het •hr.C.GiV-, en de heren Van Egmond, '.én. Kremer alsmede de vele afgevaar digden/van zusterverenigingen en jeugd organisaties. -Spreker deelde mede dat vin-- het; bestuur, overwogen was om in o-Verband met de ramp, die ons land jhdeft getroffen, deze uitvoering niet te "daten doorgaan. Besloten werd echter ghaarvi.wel te houden omdat' deze uit voering geen feestavond is maar een ganda voor de vereniging en het 'doel dat zij nastreeft nl. het metter- fdaad bevorderen van de ontwikkeling van het lichaam, naar "de grondslag Vanhét N.C.G.V. Hij wekte de ouders op de lichamelijkeopvoeding, die ook ;Xeenonderdeel is in de Chr. opvoeding, te steunen. 'i. Hierna werd onder leiding van de heer - F. Isings. in een keurig vlot vtei»Pa~-;het programma afgewerkt. Op /-Zeer aantrekkelijke wijze werd de aan- ffwezigeh getoond waartoe D.OX. onder •vRoidey.technische leiding in staat is. fïledeire-; leeftijdsgroep- toonde" haar kun- ;,h etmi-ïfet., 'geheleprogramma werd op den/behoorlijk technisch peil-uitgevoerd. «Speciale-'-.vermelding verdienen echter «zeker* Vrije oefening van de meisjes ,ivalfeVï2 -.en -13 jaar en de. 'bewegings- eschóliögkuitgevoerd- door meisjes" van Sdezelfde leeftijd. Het hoog-rektumen ifvan-Vdeheren was keurig verzorgd, Mlïïafbet'ïdezer dagen verschenen ver- 9-3laB ;over het jaar ,1952 van. de Vereni- •'"girïg ,3e: Technische Schoolvoor Ssöhiedaoi .en Omstreken" lazen - we,, dat f?d«' toestand van het oude. schoolgebouw Kahnü-de"'st- Lideriaanstraat bij voortdu- friag: aanleiding gaf tot zorgen. Teneinde &hetygc^aari voor -instorten -te- venninde- werden op verschillende plaatsen Sgvan rnuur tot muur trekankers aange- gbracht. - Itejéd .voortgang van het werk bij" de éhieuwtooiiiw.--. verliep volgens het opge- tdé;programma. - - Sind' JuU had een commissie uit; het bestuur en de directeur een bespreking bpIShet - Ministerie- .van Onderwijs. Kun- Bcen' ett? "Wetenschappen, waarbij de In- ^specteor^Gene caal van" het Nijverheids* onderwas verzocht; werd om uitbreiding in-' denin. aanfoouiw-, zijodeschool met „.vee - praktjjldotealen, eeny tékenzaal .en een"- apart gymnastiéWokaaL "•PezeM aangevraagde uitareidirig werd sin Augustus door het Ministerie toege* staan.//Vooral de bouw van een -.apart gymnastieklokaal/èn canrtiae is een be- "atórijlce'iveibetering. terwijl de verdere jtdi^T;het'-ttagehjk./aaaiW;deleö-- .ji'ïia. geschikte lokalen /onder te brengen., -- x ^cd: Werten t&hnin'ijen iri 01de aanraakt en- besproken met de daarvoor 1 'hamnerkinig komende instanties, .ter-: njlTijnet - de ;bestaliigein en opdrachten ae^i-tó^étvooi^arendheia wera# öe- indeling 'van deschoolt weed en ;met; de .^daarvoor a^ffnenkingyJtomende instanties be- j - /Kot ai rwïo va n net oibken; zodattegen;; heteinde vanhet ii^ar aHe voorbere-iQir^en gereed waren a/dtó uitvoering'ter hand -was genomen, s-^BTèt" -vraagstuk van de verlichting baardc grotere zorgen.-:Hoewel het Mi- ev,;sterie-'..van Onderwijs, .Kunsten en l^^^schappén bij de i uitbreiding iets ISeer .verEhting had toegestaan dan Êbéstutir.' op het stahdpunt staan, dat het Stegennver .de: jeugd niet .verantwoord is ï'otO-i de hoeveelheid licht in de' '''inihder' te/doen zijii. dan normaal, wordt 'rioor -een ongewoon vroeg begih én vorstperiode moesten eind No van 'ovem- ibttJrj*' Idem zal 'worden aangedrongen nol een verlichting, die tenminste aan sredelijk; te stellen eisen voldoet. _^^^m«gfwgriaen vergaderingen ge- lln^etlde architect, aannemer .en ISanderctdsarvoor in awMnwkuig_,koo»nj waar; de voortgang; vanjnet werk- werd besproken, en det verschil- ifiOdö - vraagptanten werden, bekeken. - dc; werkzaamheden worden gestaidtt Klën^büjS'bet einde van het jaar was dit ^nbg steeds het geval. - S/" -D« - inventaris voor de rueuwe school MteSaKagOBgemaakt; -en- verschillende door §f?dverenigingen uit te voeren werk- ^i'Tïtainhcden* wérden ;-tèrhaüdr'genmnen. '#ivHètSvooÉ': de afbouw nog benodigde sfefedrag ach f700.000.—"werd -aangevraagd Klmral naar bét "bestuur vertrouwt, spoe- gaig-worden -toegestaan. ^0-p: '.GESLAAGDEN J de Iaarnt gehouden examens - van ïfdetNëderlanase-^ociatie.yopr-Practijk, g%C3C^nèns slaagden voor; Nederlands ae sf^iëër- A- Dijkshoorn, voor" Frans de heer lïri/jv^'d. 'Berg en de heer .G. J. v. -d. •jjweyg, allen opgeleid door de heer P, P. Bobzenbeek .te Schiedam. - evenals het ringenturnen van de dames en „Variaties op Sylvia-ballet". Het tamboers, en pijperscorps trad op onder leiding van mej. C. Verkade in het nummer „Klank en Khythme" dat door de leidster zelf was samen gesteld. Dit optreden oogstte zeer veel bijval van het publiek. De muzikale begeleiding van de avond werd verzorgd door de heer J. Ravens piano en de heer J. Walvis, orgel. De zeer geslaagde avond werd gesloten met het zingen van het dankgebed. Aan. de uitgang werd van de aan wezigen een offer gevraagd voor het Nationaal Rampenfonds. Advertentie VOOR FOR EVER VERLOVINGSRINGEN WEST-KRUISKADE 50 examen Nederl. Handelscorrespondentie mej. A. Edel, beiden te H. v. Holland.. Burg. Stand, Geboren:'"Alida, dr. v. E. Huysman en P.J. Honders; Nicolaas P. zn. v. R. Nieuwhof en A." de Harder. Dankbetuiging aan burgerij. Het ge meentebestuur heeft met een officiële schrijven zich gericht tot de burgerij van Hoek van Holland, waarin deze dank wordt gebracht voor de spontane hulp en opoffering die Van alle zijden mocht worden ontvangen in de angstige dagen van en na de watersnood.. „Lof en hulde", aldus dit schrijven, „moeten allereerst gebracht worden aan die mannen die in de bewuste en nooit te vergeten nacht en de daaropvolgende Zondag, ter voor koming en tot herstel van materiële scha de zich zo bijzonder hebben onderschei den. Bij de daarop in nauwe samenwer king'met het Rode Kruis georganiseerde inzamelingen, hij het ontvangst, het on- derbrehgOfc en verzorgen der evacué's kortom "bil alle mogelijke hulpverlening werd van ïo veel personen en instanties waaronder ook de hier gelegen Ned, en Britse militaire onderdelen, zulk een spontane medewerking, grote toewijding en zoveel dienende liefde ondervonden dat een woord van hartelijke en welge meende dank tot die allen niet achter wege mag blijven". .Wanneer we ons zelf zijn, wanneer we als Christen politiek bedrijven en een antwoord hebben op de vragen van-deze tijd -dan behoeven we voor samenwerking met anderen niet bang te zijn", zo zei mr. dr. A. Veerman gisteravond op dé'vergadering van de A.R.- kiesvereniging in Vlaardingen- Anibacht, Wé moeten openstaan voor samenwerking èn ons niet uit dé we reld willen terugtrekken. Wanneer we een f -voldoende",, geestelijke toerusting hebben,- zullen we' juist met vreugde de wereld ingaan en -trachten de we reld om te buigen naar de gehoorzaam heid aan Gods.- geboden. Spr. was zijn réde 'ovèr „Politieke samenwerking" begonnen met aller eerst te omschrijven „wié we zelf zijn". Als A.R. gaan we uit van de souve- reiniteit Gods, van het koningschap van. Jezus Christus. Wé baseren ons op de beginselen- op Gods Woord, maar om- Over de grote -betekenis 'van hét goe de jeugdboek is 'gistermiddag in „De Visbank" .ie Vlaardingen veel gezegd, toen daar, de reizende -tentoonstelling „Boek en Jeugd" door de wethouder voor Culturele Zaken, de heer H. K. van Bïlnhen werd geopend. Deze expositie is zeker- waard druk bezocht te worden; men vindt .er boe ken voor dé; jeugd op velerlei gebied en-bovendien" kanmen nog in het be zit komen van - één der.prijzen,die door de Vtaardlngse boekverkopers be schikbaar zijn gesteld voor de uitge schreven prijsvraag, waarvoor de teken- lèraar van' het .Groen, van;: Prinsterer- lyccumV- de heer PèHc. 'de'tekeningen ver- vaardigdei •Wethouder Van Minnen werd inge leid, door de ere-voorzitter van de Open bare Bibliotheek, de heer G. v. d. Mo len, - die ih zijn korte- voorwoord zeide dat bij deze- expositie dé Openbare en de Chr. Biblio'theek in"Vlaardingenvoor het'eerst samenwerken. Naar spr. hoop te zal dit in de toekomstnog vaak gebeuren, Wèth. Van Minnen" sprak over auteursvankinderboeken.Zijhebben er vo'or' te -waken- dat de kinderziel niet wórdt bezoedeld. In dit verband wees spr. op de slechte jeugdboeken, die in de na-oorlogse tijd zijn .verschenen.. Van groot -belang achtte- de wethouder deze expositie, vooral- 'voor- hen,: die dagelijks met de -jeugd te maken hebben.. Goede lectuur voor de jeugd is van ongekead groot belang, - want geestelijke., verdor venheid mede door het lezen van slechte boeken is zeer gevaarlijk en moeilijk te genezen. - - Nadat de weihouder de expositie ..voor geopend hadverklaard - met de', wens dat deze: druk bezocht zou worden, maakten de -• genodigden een rondgang. -.-Zeer overzichtelijken met zorg is de tentoonstelling-ingericht; men heeft de boeken; ;in groepen' ondergebracht, waar door het de bezoeker gemakkelijk is ge maakt énig inzicht- te krijgen over de lectuur, die er is voor de jeugd. De expositie is tot en met Donderdag a.s. dagelijks geopend, 's middags van 35.30 u. en 's avonds- van ,7—9.30 u. '*.y - Sg':. De:": belangrijke ontmoeting tussen ®G.T.b;v1—D.O.S. ;32/l kan Zaterdag he- W<laas -geen doorgang vinden. GT.B. 3 speelt vóór de wedstrijd feïf£'S,S. "1—'s-Gravenzande 1 plaats zal &i>,yjndeA tegen Insulinde 2. Aanvang 2.30 2gaat -in v.m. Kethel bij haar ^Sgtadgenoot'G.S.S. 2 óp bezoek. Aanvang ^;15,dJUr.,;:i7fX .■sj'®!-..- f ^:BUHG. -STAND "VAN SCHIEDAM fi^f':G«buwd: J. Vrijenhoek 49 j. en A. M. tT - om - r r--.tit.'Mir. 01 ..4 on A dat we midden in de wereld staan heb ben we ook te maken met de feiten vaa de dag. Letten we alleen óp de fei ten, dan vervallen we in opportunisme, letten* we alleen op de beginselen-met negering van de feiten dan worden we een prooi van het negativisme. De huidige politieke constellatie in ons land maakt samenwerking nodig omdat geen enkele partij alleen rege ren kan. Die samenwerking is meestal een compromis, een kwestie van geven en nemen. Dat is allerminst verkeerd mits we nooit- medewerking verlenen aan iets wat met Gods gebod in strijd zou zijn. Samenwerking behoeft zich aldus spreker allerminst te- beperken .tot de oude coalitie-partijen. Uitvoerig zette spr uiteen hoe Kuyper over deze zaak heeft geschreven. Spr.sloot zich aan bij Kuyper van 1879 diebetoogde dat samenwerking niet behoeft te wortelen in een bepaalde - geestesgemeenschap maar in het samen" willen bereiken van een bepaald doel op een duidelijk pro gram omlijnd. Colijn heeft dit, in 1933 bij zijn kabinetsvorming in het oog ge houden en dit in een'van zijn deputa- tenreden reeds eerder betoogd. De coa litie was een gedachte van Scbaepman, waar de a.r. eerst ietwat afwijzend tegenover stonden. Al wasdie coali tie dan een compromis, ze heeft voor ons volksleven grote betekenis gehad. De laatste jaren is er t.a.v. de sa menwerking meer helderheid gekomen. Men kan samenwerken met alle par tijen mits deze zich houden aan de grondwet- en-de staatsrechtelijke instel lingen.. Daarom was. voor de oorlog sa menwerking met socialisten, die'het ko ningschap der Oranjes verwierpen niet mogelijk. Het heeft spr. eigenlijk ver baasd dat er wel bezwaren waren te gen samenwerking met socialisten maar niet -met liberalen.' Van. beide partijen evenals trouwens van de K.VJ?." zijn we gescheiden door fundamentele verschil len. \V-' V' Spr besloot zijn met grote aandacht aangehoorde rede met een herinnering aan Schaepman die op de vraag van Kuyper hoe lang de samenwerking du ren kon, antwoordde: Zo- lang als' ge waarlijk anti-revolutionair zijL 'Bij de beantwoording van de gestelde vragen Is spr. nog nader op enkele punten in gegaan. Daarbijwees hij _op de nood zaak-van uitbouw van de dr. A. Kuy- perstichting waarnaast detwee juris ten hoog nodig een econoom en een socioloog moeten komen, evenals iemand die goed op de hoogte is met de internationale problemen. Hij wekte tenslotte op tot betere be studering en duidelijker beleving van het aj. beginsel. Dat moet beginnen in de gezinnen, daar vooral. Dat moet de belangstelling hebben van de kerk en de jeugdverenigingen en dat kan stelsel matiger ,gebeuren op kiesvereniging en Arjos. - r Jvissett- 53 j.; L. Schultinge 21 j. en A ©iiVT- Hrins .23 j.; G. Haddeman 24 j. en i'Broxks 23. j.: W. F. Schren 29 Web- J- -"M. Kouwenberg 22 j,; A. van Mnjjic '25 en w: Eeuwijk 21 j.; A, v. nSd- Boon 31 j. en S. Beitsma 25 j.; L. L. I^Kamp 21 j. en A. v. Nielen 20. j.; B. K. :te"N^or<iijk 28 P- Hoogstad 27 j. 27 ij: Geboren: Catharina C. H. d. v; L. ?Tettert>;'en C. J. den Otter: Wilhelmus 2,.-;v; W. J. Jansen en W. M. War- gj?^:-Ov»ri«d«B: H. Snel. 79 j. ^S'i.Vooc.- het Rampenfonds. De Ohr. ft":Gymnastiekvereniging Juliana te Schjódain gaf vorige week een propa- 'eanda-avondin Musis Sacrum. Da op- ibren^st, f 110, ia gestort in het; Rampen- Bonds consul a.N.W.B. Met ingang van 1'Februari j.L heeft voor Pernis een consul-mutatie van ..de Koninklijke Ne- derlandcohe Toeristenbond „A.N.W.B." plaats gehad. In afdeling UI <2iuid-Hol- land) no. 44 is de heer H. van Biel afge treden. In diens plaats is benoemd tot consul de héér J. H. Meerwaldt, arts, wonende Burg. v. Esstraat 40 te Pemis. Clubkanipioenschap. Vóór het; club- kampioenschap zij'a door de damvereni ging „De Kroonschijf 'de volgende wed strijden met dé'daarachter vermelde uit slagen gespeeld. Adr. de .Waard—-C, Bas- temeljer 20; F. D.Beekman—P. Van Kampen 2—0; L. VerschoorA. Kruithof 0—2; J. Bas terne ij erD. Berghout 20; \7. Bljnogte—M. Speelman 0—2. Kerkdienst Op Zaterdag 21 Februari a.s. des avonds zeven uur zal in de Chr. Geref. Kerk te Pernis een Kerkdienst worden gehouden waarin hoopt Voor te gaan Ds W. .F. Laman uit Rotterdam. De ledenvergadering van de Geref. Kerk zal gehouden worden in het Geref. Jeugd- gebouw op Woensdag 25 Februari a.s. Jaarvergadering Geref. Jongensclub. De Geref. Jongensclub „Samuël" te Per nis hield onder grote belangstelling haar jaarvergadering in-het jeugdhuis. Na de zang door de leden van de jongste afde ling en de opening door de heer F. van Gelder, voorzitter van de Oudercommis sie, was de leiding verder .'.1 banden van de heer L. Noordzij Lzn. Uit het door Joop van der Winden uitgebracht jaar verslag bleek, dat de vereniging thans 61 leden telt. Een bespreking volgde op het onderwerp „De opstand van Absalom" dat door Bert Heerkes werd ingeleid Enkele mooie stukjes over „Huldebeto- ging" en „Uitvinding" werden opgevoerd. De leden Jen Batenburg, Siem Roozen- daal en Piet Buesink zorgden voor de clamatie. De hersengymnastiek tussen de groepen A en B stond onder leiding van Piet Kaptein. Voor het beschuit-slaan kregen Arie Kooijman en Bert t Hart als prijswinnaars elk een heerlijke taart. Acht leden-muzikanten zorgden met hun blaasinstrumenten voor de muzikale om lijsting. Na het laatste agendapunt over sluiting'met kampvuur, heeft Ds H. C. Voomeveld deze mooie feestvergadering met dankgebed geëindigd. Voor de rampgebieden. Nog steeds komen er "géiden binnen voor de geteis terde gebieden. Er is- nu al. een bedrag van f 8324,09 bijeen. Daarnaast is -.door de Onderlinge Brandwaarborg Maat schappij Maasland een som van f 3.000 aan het Nationaal Rampenfonds beschiki baar gesteld. De leerlingen van de Chr. Kleuterschool spraken -hun spaarpotten aan en konden f 15.25 óverdratgen. Op een familiefeestje werd f 100,ingeza meld. - - Jeugddienst. Zondagavond wordt ih de Herv. kerk te Maasland, een jeugd dienst gehouden, waarin als voorganger zal optreden ds. H. J, J. Keijzer. Vooraf gaande aan deze dienst wordt een korte zangdienst gehouden, die begint om 6.45 uur n.m. .:c Geslaagd. Voor het practijkdiploma Engels slaagde de heer M. v.Staalduine te Maasland. Filmavond. De filmavond, die uit gaande van de Stichting „Het Vierde Prinsenkind" in. zaal Tavenu gehouden is, was goed bezocht. De fraaie films over het werk der stichting werden door de aanwezigen met zeer veel genoegen gevolgd. In de pauze werd een verlo ting gehouden t.b.v. de stichting. De op brengst hiervan bedroeg ca. f 60.— Het bestuur: van de Christ. Hist.: Unie te Maassluisvoerde dezer: dagen éen informatieve bespreking met het be stuur van de plaatselijke Antl-Rév, kiesvereniging, met betrekking tot de samenstelling van een eventueel ge combineerde lijst voor. de aanstaande gemeenteraadsverkiezing.' Uitsluitend practische overwegingen hebben er toe geleid, dat het bestuur van de Christ. Hist. Unie gemeend heeft van het deelnemen aan de ge meenteraadsverkiezing met een gecom bineerde A.R. - C.ff. lijst te moeten afzien. Donderdagavond kwam de Anti-Rev. kiesvereniging te Maassluis in het Zeemanshuis in ledenvergadering bijeen, In zijn openingswoord sprak de voor zitter, de heer M. G. Verploegh, na mens het bestuur enkele ernstige woorden, in verband met de ramp, die een gedeelte van ons land en volk trof. De voorzitter deelde mede, dat na samenspreking met het raadslid, de heer G. M. Parre, deze had mede- eedeéld geen candidatuur voor de Anti- Revolutdnnaire partij meer te aanvaarden Hij sprak hierover zijn groot leedwezen uit. De aftredende bestuursleden wer den herkozen; in de vacature G. M. Parre werd de heer D. de Heer be noemd. Vervolgens werden door de heren J. van Gelderen, wethouder en Joh. v. Velden, raadslid de ingekomen vragen, o.m. de 'woningbouw in Sluis- polder en de stichting van een vereni gingsgebouw behandeld,waarop een breedvoerige discussie volgde. De gros lijst van candidaten voor de aan staande gemeenteraadsverkiezing werd. naast de zittende leden, als volgt samen gesteld: C. van Dijk, J. v. Hartings- veldt, D. de Heer, S. van Heyst, P. v. d. Kooy, A. A, de Lange, J. Middel- wijk, C. P. Molenaar, C. D. Poortman, M. Poot, K. J. Renzen. R. Scharlo, K. Smit. M. G. Verploegh, A. Wagner en B." Warnaar. Een gehouden collecte ten' bate van het Ned. Rampenfonds bracht 71.02 op. De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Gereformeerde Kerk te Maas sluis waren Donderdagmorgen zover, dat met het heiwerk een aanvang kon wor den gemaakt. In tegenwoordigheid van de aannemer A. Brandwijk uit Slïedreéht; de architect A. Warnaar;leden van de bouwcommissie der Geref.' Kerk en be langstellenden ging 1 de eerste paal de grond in. Deze voor de plaatselijke Gere formeerde gemeente bijzondere gebeur tenis droeg geen. officieel; karakter. Voor de bouw van de kerk, die een lengte krijgt* van 35.67 m.; een breedte van 27.27 m. en een hoogte van 14.70 m.; zullen circa 75 palen geslagen worden. Zij heb ben een lengte van ll'A meter en wegen Ui -ton elk. Geslaagden. De heren J. v. Ettinger, practijkdiploma. Boekhouden; J. Swierts, idem Duits; J. Bakker en R. v. Staal- duijne. Idem Engels en', mej. N. Derck- sen, idem Nederlands. -Zij allen wonen te..Maa3luis.. Benoeming.yTot'-- onderwijzer ^aan de Koningin Wilhelmlöas'chool te. Maas sluis. .hoofd .de hcer C- J- Binnekade, .is benoemd dé "heer J. 'van Bakel te Rot terdam. thans werkzaam aan de Her vormde School te Smitshoek (Baren- dreebt). Voor het Rampenfonds. Het bestuur van de buürtver. „Oranje .Bóven" in liquidatie te Maassluis, omvattende de Ljjnstraat en aangrenzende straten, heeft het beschikbare kassaldo van even f 100.—, dat was bestemd voor het organiseren van een laatste feest avond der leden, overgemaakt aan het comité „Beurzen open, dijken dicht!" Aangiften van 19 Februari BEVALLEN: WF Hëersinavan Geest d; O van der Lee—Buntuwene z; G P Swank Kooijman d: W Slootervan der Waal z: J Nleuwenkamp—Snijders d: M A Flacs van Weelden z; C Houtman—Moreel d; M A van Raamsdonk—Weggeraan z; G C Go- vers—«Dekker z; K S H M Berkel—Roes d; M LookhorstKunst z; N Berkhout—Blok z; A A L Trachsler—Klomp d; M C Stedehou der—van Ledesteijn z: J C de Wilde—Baas d; M J MeijerTejjge-man z; B Janssen— Hoogerbrugge dl P J M van Arnhem—van Breugel d; F C MaanMonster d; M Klomp Penninkx d: M J van den BromPete ree z: H M. Stoöels—Holderlkx d; G V van SmedenVerveld z: E; KalkmanVermeer d: T A de Wild—Steenbergen z; E J van der Gaarden—Ligthart z; L Bakker—Lems! z; C P M Seijmers—de Bakker'.d: N Jaske—Wil deman d; T van Kooijvan Loon z: A C M ErkensKleljn z: w p Houthuls—HeUnen z; E Th de Vries—Dries z; J M vin Meer van Straten z; C Antonissen—Noordzli z OVERLEDEBJP Thóutenhoofd,: vrouw, ge huwd geweest mèt P van Deursen- SS j; B de Koning, man v J van Uere 60 j: L Bout- kan, man v E van der Mout 82 J; ChrE Hendriks, vrouw v D de Koning 58 j: L Eden- burg, man., gehuwd geweest met D J Pols 89 J;"T van Vugt, vrouw, gehuwd geweest met F W Hacnen 84 j; CM Vierhout, vrouw, gehuwd geweest met G J Jans 53 J: J van Welsenis, man v C van Helden 82 j: W Schip per, man v P J Molleste 45 iM 6 B us traan vrouw v A Mol 79 j: j J van Paassen, vrouw, gehuwd geweest met A E GUsberts 73_j: A van Herk, vrouw v J A Visser 68 j! Th H Kemperman, man, gehuwd geweest met L M Mastenbroek 77 i: M Snijders, vrouw v L van der Waal 64 J; K H dé Wit, onge huwde, vrouw 63 J; F Smits, vrouw, gehuwd geweest met J Chr W Brunlng 86 i; K van Gelder, man v E C Rietijdk 48 j: N P van den Wijngaard, man, gehuwd geweest met E Dijksman 82 j; C Bulsdng, man, gehuwd geweest met M van Loon 72 j; P w Hertog. L Lodder 85 j. V.m. Pernis: M A Groeneveld, vrouw v man. gehuwd geweest met 3 Homma 78 j; J J Hekker. man v J K de Haas 52 j. 0, neem me niet kwalijk! De sigaren zijn op, zie lkl" aei Tekko en begon een beetje beschaamd naar iets anders te zoeken, dat hij zijn gast zou kunnen aan bieden in plaats van die mislukte sigaar. Daar zag hij opeens het rolletje rirovita liggen. „Willen de heren misschien een pepermuntje?" vroeg hij met het volste vertrouwen in de bevrijdende lach, waarover professor Starreveld hém Had gesproken. 1,Goed!" zei Terry en stak het tabletje meteen in de mond. En:hoewel Snuffelmatu een sigaar meer op prijs gesteld had, wilde hij toch niet achterblijven en nam eveneens een tabletje. „Het beste met de kunst!" riep Terry guitig de re chercheur achterna. „Meneer "schrijft stukjes, ha hal" Ja, de rirovita begon te werken. De ernstige Snuffel- mans voelde een zacht gekriebel langs zijn ruggegraat tot In zijn brein omhoog kruipen. Maar voor hij zich hierover goed had kunnen verwonderen, liep hij reeds, met de hoed achter op het hoofd, grinnikend langs d©15trj3t. „Hé meneer!" riep een straatveger hem na. „Vertel mij dat grapje ook eens!" In de hedenmiddag gehouden vergade ring der Tweede Kamer is aan de orde gekomen de stemming over de gisteren bij.de behandeling ven het wetsontwerp tot wijziging van dé bepaling omtrent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten door de heer Van Rijckevorscl (KVF) inge diende motie mede-ondertekend door de heer'Oud (WD). In 'deze motie wordt de regering uitge nodigd om artikel 1639-S (waarin enkele gevaUen worden genoemd, waarin beëin diging van de dienstbetrekking door de werkgever o.a.kennelijk onredelijk ge acht zal'kunnen worden) niet in werking te doen treden, vooraleer het bepaalde in de artikelen; 6 en 9 van het Buitenge woon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 tot een sluitend .geheel is «smaakt met het bepaalde in genoemd artikel 1039-S. Op verzoek van de beer Schouten (AK« worden de beraadslagingen' over - oeze motie heropend. De heer Schouten zegt zich af te vragen of de voorstellers zul len bereiken wat zij beogen. Als hun bedoeling is de artikelen 0 en 9 .van het BBA te herzien dan is een dergelijke motie niet nodig, dat kan door een amen dement ook 'bereikt worden. Dé hec-r» Van Ryokevorsel (KVF) ver klaart dat dit inderdaad dé bedoeling is. Art. 1639-S tegenover het BBA heeft geen. réden van. bestaan. Hij meent zijn doel niet te kunnen bereiken met een amendement. Zijn fractie zal echter gaar ne staan achter een amendement, dat zijn bedoeling beter tot uitdrukking brengt.'Dé heer Oud (VVD) meent, dat er geen reden is om de motie niet te aanvaarden. Als de principiële uitspraak is gedaan dan kan men nog verder oen- ken over een wijzigingsvoorstel bij de nister .Donker zegt de motie niet onaanvaardbaar te hebben verklaard, wel heeft hij haar ernstig ontraden. Hu heeft er geen behoefte aan, omdat hij de twee regelingen naast elkaar al zeer nodig en zeer nuttig ziet. Spr. heeft ook technische beswaren. Aanvaarding zou z.i. tot zeer wonderlijke consequenties kun nen.-leiden„-Hii.oBtraadta<ip5ia afding. van dé*motie-ten sterkste. - - van de motie-ten. sterkste, v 'De heer Schouten .'(AR) zégt geen bevredigend.'antwoord van-de heer van Ryckenvorséi; te hébben:ontvangen. Als de heer Van Ryckeavorset geen amen dement indient is spr. niet. van zins dat werk hem over te nemen. De heer Schouten vraagt of de minis ter wellicht bereid is door een wijzigings voorstel de controverse weg te nemen. De heer Van Rijckevorsel (KVp) ver klaart, dat aanvaarding der motie met betekent. dat er niet alsnog een amen dement kan komen. - De heer Oud (WD) me.t dat de zaak bij de artikelen nader onder het oog kan worden gezien. De heer Burger (Arb.), opmerkende, dat een nieuw begrip in het arbeidsrecht, nL het kennelijk onredelijk ontslag, zijn intrede doet, zegt dat het karakteristieke vin de motie is, dart zij dit morele aspect Van de werf van J. K. Smit te Kinderdijk, is Donderdag, met goedge volg te water gelaten de Motor-Hopper- Zuiger „Susan"; welke'- de Industriële Handelscombinatie Holland'! besteld kreeg voor Deense rekening. De scheeps. afmetingen zijn lengte 60 m„ .breedte 11 m. en een holte van 5,30 m. Het-laad ruim heeft een capaciteit van 750-m3. De hoofdmotor werd gebouwd door J. K. Smit's machinefabrieken en is een 8 cilinder Smitman dieselmotor mot „Büchi" dnrukvulling met een vermogen van 1250 apk. De hoofdmotor dient voor voortstuwing en tevens voor zandpomp- bandrijving. Deze 'zeewaardige, hopper is uitgerust met volledigë^navigBtie midde len en voorzien van een zuig- en persih- stallatie. leveren we U van uitstekende afwerking voor coupe (Kleermakerswerk) voorI 110 Alle' van zeer mooie import Kamgarens en Tropicals, in de nieuwste dessins. HOFKLEERMAKEg KONING KLANT) 1e MIDDELLANDSTRAAT 10 TEL. 32104 ROTTERDAM DsM. de Wit. gereformeerd schip- perspredikant te Rotterdam, schrijft ons: 0nf't Was erg sympathiek van „Trouw*' om de, aandacht te vestigen op het aan deel, dat de vkerkboot „Adelaar" aan de hulpactie en gyacuatié gehad heeft.. Er is echter in dat artikeleen klein mis verstand, -en" kleine oorzaken hebben vaak grote gevolgen. i Volgens het artikel had een oud vrouw tje angst, dat ze bij een vloekende schip per terecht zou komen, maar gelukkig kwam' ze bij een domineeaan boord. Maar zo is het niet. Er lagen -daar grote schepen, waar een paar. honderd mensen in geborgen werden, de een berustend, de ander morrend over zijn droevig lot. En nu was deze vrouw zo bang, dat ze bij al die mensen gezet zou worden, en misschien wel bü vloekers terecht zou komen. Aan een vloekende schipper heeft ze zelfs niet gedacht. Trouwens, een schipper mag zich pp een kritiek moment eens een krachtig woord laten-ontvallen, maar men moet hem niet aanzien als vloeker. Integendeel naar mijn. overtuiging wordt er aan de wal- meer gevloekt dan op het water. Wanneer zullen we'toch eens ophouden, schippers -en zeelieden te beschouwen als rauwe en onbehouwen mensen. Wie hen goed leert kennen,- bemerkt altijd het tegendeel. Tenslotte nog dit: In alle bladen en tijdschriften is de loftrompet gestoken over het prachtige hulpwerk van het Rode Kruis, van onze militairen, van bui tenlanders met en zonder, helicoptères. De roem is-bezongen" van ónze hulpvaar dige vissersvloot. En zeer 1 terecht.Maar wie heeft er gedacht aan die talloze schippers, die 'spontaan te hulp kwamen, met inzet niet alleen van hun persoon, maar ook van al hun materiaal. Laat ik van deze. gelegenheid gebruik mogen maken, onze hulpvaardige schippers on ze warme dankbaarheid en oprechte hul de te brengen! Hun aandeel in de hulp actie was zeker-niet-bet minste". - De minister- van Wederopbouw zal in het vervolg de overdrachten van bij dragen in de oorlogsschade met betrek king tot een geheel verwoest pand (verkoop van herbouwplicht) weer goed keuren. Daarbij zal niet meer worden verlangd, -dat de overneming- geschiedt tegen een bedrag dat niet hoger is -dan dat, wat'ter* zake in het grootboek voor de Wederopbouw is ingeschreven. De gene, die. de bijdrage, overneemt, zal bij besteding, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de materiële oorlogs schaden, financiële - tegemoetkomingen ontvangen in de vorm van crediet of aanvullende bijdragee niet in werking wenst te doen treden. Hij verklaart zich tegen dé motie. Do heer Ronune (KVF) )is van oor deel, dat de Kamer zich nader zal moe ten beraden of artikel X niet moet worden geamendeerd. (Dit artikel be paalt de wijze van inwerkingtreding van de wet). Uit het betoog van de heer Burger zou een verdeerde. conclusie kunnen worden getrokken, namelijk, dat men het nieuwe begrip niet zou willen invoe ren. Hij zou het. betreuren als die con clusie werd getrokken. D« motie-Van Rijckevorsel werd ten slotte verworpen mei 39—36 stemmen. Het'eigenaardige bij déze stemming was dat de heer Van Rijckevorsel, die wel aan het debat had deelgenomen, niet mocht stemmen, omdathij de. presentie lijst had vergeten la tekenen én dus ad ministratief niet aanwezig was. Ir Van Dis (S.G.P.) bracht zijri slem per ver gissing tegen de motie uit. Zonder deze incidenten zou dé stemming dut 38—38 zijn geweest. Het bestuur van de Centrale A.R.- Kiesvereniging te Rotterdam heeft in zijn gisteravond gehouden vergadering, in aansluiting aan de uitslag van de -in de Kiesverenigingen gehouden stemmin gen, de candidatenijjst voor de aanstaan de Gemeenteraadsverkiezingen, voorlo pig als volgt vastgesteld: 1. J. "Wilschut 2. Mr, H. Bavinck 3. A. Hogeweg .4. P, Kaplnga - ,5, A. 'R. de Kwaadsten iet 6. Joh. de Jong 7. Mr. W. Brak 8. W. A. Fibtoe 9. W. A, van der Velden 10. J. L. van der Pauw 11. B. Kleywegt 12. P. G. Lodder 13." J.'F. van der Kam 14. Drs, H. J. Bonda 15 J. KHjnamit 16. A. Verschoor 17. J. W. Koudstaal 18. H. A. Brokking 19. Ir. W. F. Schut 20. Mr. J. P. L van der Wilde. - Drie-Nederlanders, opvarenden van-hot piratenschip .JSsme", dat op 4 October j.L in de Middellandse Zee het .schip „De Combinatie" overviel en leegplunderden, zijn op verzoek van de Nederlandse ge zant in Tanger bU een besluit van het internationaal bestuur buiten het terri torium van dit gebied uitgewezen. Het zijn de kapitein-van de „Esme", E. J. E. en de beide opvarenden F. B. en J. J. van D. Een verzoek van de gezant is voor een uitwijzing bij het speciale statuut aldaar vereist. De drie mannen zullen nu naar Mar seille worden overgebracht om aldaar ié worden berecht, zo vernemen wij. Zuid-Holland: le kl. C.KJï.i Rotterdam- Zuid—Vta, .Thor—Top, .Bolnes—Dlo, Excel siorPcmlx: le kl. Noord: Pemix 3—Veo, Oranje-Nassau- -Des. Ves 2—Maassluis. Fiks- de Ijsvogels: le kl/ Zuid: Blauw-Wlt—Odi: 2A: Pernlx 4—Top, .Warmond—Ons Eiland, Fluks—Ons Eliand 2; 2B: de Ijsvogels 2 Excelsior 3. Veo 3Des 2, Tonego 2—KVS. ZeemeeuwenDSVP; 2C: Dlo .3Excelsior 2. Spirit—Thor 2: 3A: VKC—Velocttes. NSA Fluks 2: 3B: Des 3—KVS 2, Aaso—Excel sior 4: 3 c: Kwiek 2—Rotterdam-Zuid 3: 3D: Osdi 2Oran)e-Namu 2; 4A Top 2—Fik» J. Velocltas 2—Pernlx 5; 4 B: KVS- 3—Tonego 3: 4C: Rotterdam-Zuid 4—Rotterdam-Zuid 5, Top 4Bolnes 4: 4D: Maassluis 2—Oranjt- Naasau 3.1 Anwtelland: :1e kl.: CSCA—Wordt-Kwltk, MeervogelsOnder Ona, Odl—Oranje-Nsssau. Oranje-Nassait 3Osdo: 2c kl.: CSCA 2 Or.dcr Ons 2. OranJisNassau 3Sandow; 3 A: BadhoeveOranje-Nassau 5. Onder Ons 3 Meervogels 2. CSCA 4—Vlug en Vaardig; 3B; Wordt-Kwlek 3CSCA 3; Junioren: Sandow—! CSCA, Oranje-Nassau b—Sandow, Odi— Meervogels. Gelderland: 3e kl.: DVO 3—SKV 2. Swlft 2 Voltreffers 2. SSS 3—DKOD 3, Ostrabek* 2Animo 2. - H. M. de Koningin heeft gisteren een bezoek-gebracht, aan de vereniging het Gools Scheppend Ambacht te Hilversum, waar een verkooptentoonstelling werd. gehouden voor heft Rampenfonds. Alle leden hadden hiervoor belangeloos werk stukken afgestaan. f*: t. (Vaneen onzer redacteuren)- Het is in het; Westland tot een con flict; gekomen-tossen de Nederlandse Rolschaats Unie en de Nederlandse Rolschaats Bond. Eerstgenoemde in stantie organiseert Zaterdagavond in de grote C.C.W.S.-hal te Naaldwijk een internationale sportavond, waar aan ook het Nederlands Handbal Ver bond zijnmedewerking verleent en waarvan de opbrengst geheel ten goe de zal komen aan het Nationaal Ram penfonds. .'/i'-rfe-r'v,:. Eén sterke Haagse rolhockey-ploeg zou hier uitkomen tegen dé - West- duitse kampióensploeg „Walsuin!'. Deze ploeg Is buitengewoon sterk en telt verscheidene, internationals. 'IDaardéNederlandse. Rolschaats Unie niet is aangesloten bij de Internationale Rolschaats Federatie heeft de Neder landse Rolschaats /Bond, die wél is aan- Nageltirnien Familiebericht y' Jezus. TJw verzoenend "- - - /-■ - 'sterven .Blijft het rustpunt van.: - y mijn* hart'1:* Heden ontsliep - zacht en kalm, ln haar Heer en Hei landonze geliefde Moeder,; Behuwd-yen Grootmoeder, ANNA GESINA ANDRIESSEN Weduwe van -•/'.s': - Willem Nicolaas Rakere, in de ouderdom van 84 jaar.; W. K. Bakers - A. A.'N.-Rakers-Byl. B. J. A. Rakers V/ H. Rakers-Engelenberg Wim en Nelly Ankle. Cor. Agnes Amsterdam, 18 Febr. 1363. Wakkerstraat 53 huls. Bezoek van 3-5 uur en des avonds van 8-10 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 23 Februari te 11.30 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Vertrek van huls 11 uur. gesloten,-gemeend" hetspelen van de Duitse ploeg tegen de Haagse combina tie te moeten beletten. Om tegemoet -te komen aan de -wens van-, de Duitsers voor. het .Nationaal Rampenfonds te spelen, heeft de Rolschaats Bond een weg ingeslagen, die wel heel vreemd is. Op dezelfde tijd als de. Rolschaats Unie organiseert zij morgenavond n.L in. de fruit- en groentenvelling te Poeldijk een wedstrijd tussen „Walsuin" en.' een nati onale ploeg. Volgens - de Nederlandse Rolschaats Bond is het aan bij de Internationale Federatie aangesloten ploegen verboden te spelen tegen .verenigingen, die niet zijn aangesloten Het bestuur van de bond heeftgemeend de' Duitsers hierop te moeten attenderen.met' het bovenge noemde gevolg. Zo worden er das morgenavond in het Westland twee;jplhockey-wedstrijden ge houden, want dé Ncd. Rolschaats; "Unie en het Nederlands Handbal Verbond zUn niet van plan hun initiatief door de Ne derlandse Rolschaats'Bond te laten ont nemen. Deze gang van zaken moet vooral op de Duitsers die. er tegen wil en daalt in zijn betrokken - een vreemde indruk maken.Wijvragen ons af, of .de heren van de Ned. Rolschaats Bond niet beter hadden, gedaan de wedstrijd in Naaldwijk te laten doorgaan. Thans wekken xU de Indruk, dat z(j'het Nationaal Rampen fonds gebruiken om een reeds lang be staand conflict in de rolschaatswereid uit te vechten, hetgeen 2eer te laken zou zijn. De arrondissementsrechtbank alhier heeft -vanmorgen I. J. S., koopman te Oogstgeest veroordeeld, tot 2 jaar met aftrak wegens valsheid in geschrifte, opzettelijk gebruik maken-van verval ste geschriften, 'waaruit nadeel kan ont staan en oplichting meermalen gepleegd. De eis was 3- jaar met aftrek. Een punt van de dagvaardingwerd nietig verklaard. Drie punten werden niet bewezen, geacht, zodat verdachte daarvan werd vrijgesproken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2