taa van Bijzondere credieten voor de middenstand Bij Balh wordt veel werk verzet Socialisten Mhiién en de Yölks^ Ernstige communistisclie Minister van Financiën introduceert Giro-nummers Koers van 99 veertig jaar ongeregeldheden te München Pakket eerstbenodigde textiëls wordt uitgereikt 9575 412739 1 esen o, o net j vingen kunnen uitsluitend worden Ook voor bepaalde bedrijven buiten het getroffen gebied Koning Boiïdc wijn heden terug Verpletterd door vleesmacMne Geen verlies voor de communisten msÊêw w Frankrijk brengt E.D.G. in gevaar KRUPP MOET AFSTAND DOEN VAN KOLEN EN STAAL - MAANDAG 23 FEBRUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. Weerbericht V:- 135 SS» Stand: f 57.000.000 Nat. Rampenfonds „Trouw" Voor slachtoffers van de watersnood) K. Nederlands protest te Bonn Sokolowsky stafchef van Rode Leger Truman gaat memoires schrijven f - I Weer half millioen in enkele uren Roofmoord iu Eindhoven Verkiesingen in Oostenrijk Hr.Ms. „Friesland" te water gelaten V.ROSSEM'S Koningin en Prms naar. Londen „Water en vuur NEDERLAND HELPr PERZIE ^prachtig Londen en Bonn: Het officiële resultaat van alle kiesdistricten luidt: Volkspartij 74 (verlies 3) Socialisten 73 (winst 6) Onafliankelijken 14 (verl. 2) Communisten 4 (verlies 1) Verkoop bedongen vóór bet jaar 1960 #&8sÉjH Milde stroom blijft wassen - ;.7 zJism 7a „AEoy" terug naari'i|| de „Faustus". Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 2921 s n n Postbus 1112 Postgiro NoT «4510 Klachtendieiist abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 t, .'s-G'avenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advc-rtentic-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: l.ange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week. ƒ2.13 per maand, 621.1 por kwartaal - Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEl'SIXG cl) .Hr. H. VAN HOUTEN Geldig van. Maandagavond tol Dinsdagavond: AANHOUDEND ZACHT i". Overwegend droog, weer met veel bewolking, maar morgen enkele opklaringen. Matige' tot zachte winti tussen West en Zuid. Morgen overdag deielfde tem- peraturen als vandaag óf iets hogere. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT" Zaterdagavond was in totaal in liet Rampenfonds gestort de som van f 57.000.000. Blijkens een heden gepubliceerd prospectus heeft de minister van Financiën besloten tot de uitgifte tegen de koers van 99 pet. van een 3% pet. Nederlandse staatslening, groot f 200 millioen, waartoe hij krachtens de leningwet 1949 gemachtigd is. Dé lening heeft een looptijd van ten hoogste 40 jaren, gerekend van 1 April 1953. Onder voorbehoud van versterkte of algehele delging zal, te beginnen in 1954, jaarlijks per 1 April 2'/» pet. op de lening worden afgelost. rjn O TC van Financiën té Amsterdam, Inschrij- O 7 17 ingediend door bemiddeling van ban ken of commissionnairs in effecten, De rente gaat in op 1 April 1953, de ïeden van de Bedrijfsgroep Effecten- dag waarop de storting op toegewezen handel, bij wie prospectussen en schuldbewijzen dient plaats te vinden, i inschrijvingsformulieren kosteloos ver- De coupons verschijnen halfjaarlijks I krijgbaar zijn. De, aanvragen tot in- op 1 April en 1 October, j schrijving moeten zo tijdig worden Schuldbewijzen in de nieuwe leningopgegeven, dat zij door de bank of zullen worden afgegeven in stukkencommissionnair op de inschrijvingsdag van f 1000 en f 500, terwijl deelneming bij het agentschap van het ministerie in de lening in de vorm van schuld-, van Financiën vóór 16 uur kunnen rcgistcrinschrijvingen kan geschieden worden ingediend, tot bedragen van ten minste f 100.000. De toewijzing geschiedt door de ..De inschrijving staat open op Don-! minister van financiën, zo spoedig mo- dërdag 5 Maart 1953 van 9 tot 16 uuir,gelijk na de sluiting van de inschrij- bij het agentschap van het ministerie! Beli3lve dc directe gevolgen van de watersnood, kunnen zich eveneens tal vfcn Indirecte factoren voordoen, waardoor ■7 middenstandsondernemingen in en bul- „tgn de getroffen,gebieden In Uquiditclts- maeilijkhê'den komen- Daarom heeft hel, Directoraat-Generaal :'vpor" 'de Middel stand dc bestaande regeling' „Bijzondere 7Credieten voor de Middenstand" "aange vuld, teneinde op korte 'termijn' aan de ze moeilijkhedentegemoet tc komen, Bü deze crietdiethulp' bunnen zich dé volgendegovalleo voordoen: a.' Tal 'van ^ondernemingen in en bui-: ten de getroffen' gebieden, welke geheel of ten dele hun afzet hebben in :dezg streken, zullen'moeilijkheden ondervin den bii dë ihcassering vanhun vorde ringen op door de l'ramp getroffen be- De onverwachte terugkeer van koning Boude wijn uit de Riviera zalde span ning, die ontslaan is door zijn vertrek uit. Belgis tijdens de overstromingen.en ..door etn crisis over do' belastingen, die de regering bedreigt, nog verhogen, zo meldt Reuter, uit Brussel. De koning is gisteravond uit Antibes vertrokken en sou .vandaag'" in, Brussel aankomen, ver gezeld Van stjn vader en stiefmoeder. Premier Jean van Houtte, die vorige week dc crltiek de kop indrukte met de verklaring, dat" de koniné ernstig ziek was en' minstens drie'jveken, zou wegblijven,' zal moeten uitleggen waar om de jonge vorst zó overhaast terug 'is gekomen:Van Houtte heeft al te kampen:met ontevredenheid in zijn r.k. Christelijke Volkspartij over' een voor- stel om het benodigdegeld voor het herstel van de dijken door middel' van "belastingen 'bijeen te brengen. 1 De Nederlandse ambassadeur te Bonn,de heer A. T.' Lamping,.heeft bij de.rv.gr ring te/Bonn—het' bevreemden van de Nederlandse regering uitgespro ken! over liet feit, dat eon der .ont vluchte gevangef.cn uit Breda, A. Tou- seul, ongehinderd persinterviews .kon geven. ,7:" - - '.:7!-7:,7 Touseul, die ooit reeds een keer in het:Boo4sgebouw ontvangen wwd door eéri'afgevaardigde;itón zich blijkbaar, vrii in" West-Dui Island bewegen zonder voor arrestatie bevreesd 'te zijn," .aldus de heer Lamping. '•Tegelijkertijd overhandigde dg am bassadeur de Wêstduitée regering, een afschrift van het gerechtelijk vonnis tegen Touseul. Ook de „DUsseldorfer Zeitung", die het interview met Tou seul publiceerde, is een afschrift toe gezonden. j.7: draven. Verder zal hun afzet kunnen stagneren, doordat ceh groep van afne mers in de getroffen gebieden voorlo pig uitvalt, terwijl zij orders in bewer king hebben welkenie.t Hunnqn.^orden, afgeleverd, of. inkóóoorders4hebbencge- plaatSK.iVelké niet kunnen wpröèn door-" geleverd. .V-V -', 7 \:;'-3 K Wellifcht '.zullen, .'rich „hier nóg andere moeilijkheden "kunnen; voordoen. Voor de .overbrugging van' dergelijke moeilijkhe den, 2al'teneinde'deze bedrijven op gang. te houden, een -bijzonder crediet kunnen worden aangevraagd bij het voor deze bedrijven dichtstbijzijnde kantoor van de Nederlandse. Middenstandsbank. n.v. Ook indien een creditaanvrager recht-, streeks.door de ramp is getroffen, zal dit' bijzonder crediet" in daarvoor in. aan merking komende gevallen alleen kun-" hén-'.worden', verstrekt vóór' overbrug- ging van bovenvermelde - Iiquidiieits- moeilijkhedën, Geen eredlét, zal" worden verstrekt wegéns' materiële schade aan voorraden, bedrijfsuitrusting en' panden.' Daarvoor zullen de afzonderlijk door de overheid getroffen regelingen gelden. 'b. Tn de getroffen gebieden zullen op grote-schaal herstelwerkzaamheden aan licht beschadigde panden: moeten worden verricht én voor zwaar beschadigde pan den noodvoorzieningen worden getrof fen, teneinde grotere schade (b.v. instor ten) te voorkomen. Een en ander kan zware eisen stellen aan de finahclerings- posltie van .ambachtspatroonsl (timmer lieden, metselaars, 3tucadoors, schilders, electriciCBS, enz.). Zij zullen op zeer korte termijnper soneel moeten aannemen,materiaal in kopen, enz. Bovendien zal het de getroffe nen voor wié de werkzaamheden worden uitgevoerd, niet altijd mogelijk zijn de> vorderingenvan deambachtspa traons, snel te voldoen. Ambachtspatroons, die'zich ónder invloed van de hiervoor geschetste omstandigheden in- liquiditcitsmoeilijkhe- den bevinden kunnen zich ter verkrijging van een bijzonder crediet'eveneens wen den tot het vóór hen dichtstbijzijnde kan toor van de Nederlandse "Middenstands- bank N.V. ving. Het recht wordt voorbehouden inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen Bij over- tekening geschiedt dc toewijzing systematisch. De opneming van deze lening in de notering ter beurze van Amsterdam en Rotterdam zal worden bevorderd. In het prospectus is niet vermeld, of het opnemen van de middelen door de Staat verband houdt ihet de ramp, die ons land heeft getroffen. Vermoedelijk, zal de financiering van het herstel der schade wel in overweging zijn genomen. Dc overheid heeft er klaarblijkelijk geeh sentimentskwestie van willen makenk. zoals indertijd b(J de woningbouw- hnlngen. Voor verdere bespreking lening verwijzen wij naar miseh-finanoiele rubriek op pag. deze editie. Zaterdagmorgen ist, een vrachtauto, waarop een xware vleesmachine was geladen, op, de Rijksweg nabij Uffelte in. de omgeving van Meppel -tegen een boom gereden. De vleesmachine schoof naar voren, waardoor' de heer H. J. Rozendal uit Ulft werd doodgedrukt. Een. inzittende kreeg een oeenbreuk en een bekkeofractuLir. De chauffeur van de auto. G. J. H. Zeegérs. kreeg een shock. Oorzaak is vermoedelijk over vermoeidheid van de chauffeur. De vrachtauto werd ernstig beschadigd. Maarschalk Sokolowsky is benoemd tot chef van de generale staf_ van het Rus sische leger, ter vervanging van gene' raai Tsjtemcnko. van deze dc ceono- 2 In Harry. Truman, de voormalige Ame rikaanse president, heeft Zaterdag be kendgemaakt, .dat hij zijn memoires zal - schrijven. Alle publicatierechten van deze memoires heeft hij aan het tijdschrift „Life" verkocht. Nabij Bath wordt druk gewerkt in de Reigersbergerpolder. Zodra de polder droog is kan worden begonnen met de .werkzaam heden aan de spoorlijn naar Goes en. de snelverkecrsweg. De radio-actie „Beurzen open, dijken dicht", die Zaterdagavond vanuit de Plii- lips-sehouwburg in Eindhoven weer en kele uren met beeld en geluid „iu de lucht" was, heeft opnieuw ljet halve mil lioen overschreden. De uitzending sloot met een totaal bedrag van 1.307.593,80. In deze uitzending werd een aanvang gemaakt met het uitreiken van oorkon den. door Z..K. H. Prins Bernhard, als voorzitter van het' Rampenfonds, onder tekend, aan die bedrijven en instellingen; waarvan het personeel zich in hulpvaar digheid heeft onderscheiden door het af staan van minstens ééndag'loon. Aa nstaandeZaterdag- geschiedt de uit- zendiRgi-vanirit-JLei^wajjil^.. De 74-jarige landibóuwer M., H. van Kruysdijk: die een afgelegen boerderij aan de Hurksestraat te Eindhoven be woonde. is gistermorgen het slachtoffer geworden van een roofmoord. Er wordt een bedrag van f 200 vermist. Van de dader ontbreekt tot nu toe elk spoor. Het parket in Den Bosch heeft ter plaatse eéh onderzoek ingesteld. vVw - De uitslagen van de verkiezingen In Oosfenrijk wezen vanmorgen vroeg op winst voor "de socialisten, verlies voor" de roomse Volkspartij, ernstige ver liezen voor de extreem nationalistische bond van onafhankelijkën en geen verlies' voor de Volksoppositie, een blok van communisten en extreem-linkse socialisten. Toen ongeveer do helft van de stem men-.voer de eerste maal geteld waren' voorspelde een -' pessimistische leider "van deVolkspartij.7dat - haar overwicht van- tien zetels over "de socialisten zou (Van een onzer verslaggevers.) Voor de elfde maal in de geschiede nis van de Koninklijke Marine werd Za- terdagmidag een schip van oorlog te water gelaten, dat de naam „Friesland" draagt. Ditmaal was het de 2450 ton me tende onderzeebootjager „Friesland", die op de werf van de N.D.S-M. aan het IJ te Amsterdam aan het zilte nat werd toevertrouwd. De tewaterlating geschied de door de echtgenote van de minister van Oorlog en Marine, mevrouw B, Staf —Mol. machinekamer, die de „Friesland" straks met een maximumsnelheid van 3G mijl per uur door de golven zal stuwen. De „Friesland" is de eerste van een' serie van 12 onderzeebootjagers,die thans in aanbouw is op de Nederlandse werven. De bewapening bestaat uit vier kanons van 12 centimeter en zes lucht- doelmi'trailieurs. De bemanning zal uit 265 koppen bestaan. Na de tewaterlating, die vlot in zijn werk ging, bood de directeur van de scheepswerf, de heer F. de Boer, aan mevrouw Staf het traditionele geschenk 'aan, een broche waarop deinternatio nale seinvlag voor de eerste letter van de naam van i,Friesland": Tal van auto riteiten woonden de sobere plechtigheid bij,' waaronder de commissaris van de Een slank, snel schip, 116 meter lang Koningin in de provincie Friesland, mr ea met 60.000. psardekrachten in zün'H. P. Linthorst Homan. terugvallen tót twee en anderen die het riögdonkerder inzagen, waagden zich zelfs aan de voorspelling, dat' de so cialisten de meerderheid in het nieuwe parlement zouden behalen. Een' der .eersten, die zijn stem •uit bracht, was de 79-jarige president van dë republiek Theodor Körner. die des morgens om zes uur in het stemlokaal verscheen. Het verbod op de verkoop van sterke drank op de stemdag had tot gevolg dat „schnapps" in theepotten" en rode wijn in koffiepotten werd" ge schonken.'De Westelijke bezettingstroe pen hadden consigne gekregen in. café's geen sterke drank te verlangen en. zich buiten de campagne te houden. Een oude danje, die kennelijk (biet met haar tijd was meegegaan, kwam bij een stembureau vragen of zij voor de „Kaiser" kon stemmen. De monni ken en'nonnen van de Capucgner Orde te Salzburg kwamen, uit hun strikte af zondering om te stemmen. Zij hadden hun cellen sinds de verkiezingen van 1949 niet meer verlaten. Advertentie f. 1^0 «n f. 1 H. M. de Koningin en Z. Kr Hi -deï ;7 Prins der Nederlanden zullen op ._26; Februari een bezoek aan Londen;vi brengen. Oorspronkelijk lag een .twegrgj! daags bezoek in de bedoeling, tijdens hetwelkallereerst de tentoonstelling; U van oudé Hollandse schilderijen ijuitf^* particulier Engels bezit in Burlington;V; House zou worden bezocht!" Ook' zoil. j,a aan de Koningin tijdens een,plechtig-',.■S7;.'<sg I j heid in de-City' de. «Freedom", van de;, .Ajgf» „Carpenters' Company" worden aan- geboden, waarna de Koningin en de Prins zouden- aanzitten aan' 'égiltfa>W|| de „Carpenters' Company" in de-.., Drapers' Hall aan té bieden lunch, Tijdens het één-daagse programma, waartoe thans is besloten, zullen de - Kóningin en de Prins een; bezoek^!;?, brengen aam Koningin Elitabéth en de.-:~.' Hertog 'vanEdiribti^',;V^sM#Htttg^a^| Majesteit de dank van hetj.dSTeder 1 landse volk ^.zal overbrengen: voor.^de§%i&» |L hulp' .van: het zelf zo jzwaatSgéttoffën^S J Engeland. Hare.. Majesteit 'de tentoonstellingen Burlington House Vvi bezoeken en op de Nederiandse.'.ani-' bassadedë„Master" 'cn .de: ,,Cletk^;:;iy van', de „Carpenters' Company" 7ont--> vangen.' - 1 -■ - fömÊ Tijdens cn na de communistische ver gadering, waaraan 6.000 personen deel namen, is het Zaterdagavond te Mün chen tot ernstige ongeregeldheden ge komen. Pas na twee uur slaagde de poli tie er in de- rust in de binnenstad enigs zins te herstellen. Toen de voorzitter van de commu nistische partij in Duitsland. Max Rei- mann. in een toespraak dc' Beierse mi nister van Binnenlandse Zaken, dr. Wi the tol Hoogeer (Soc.>, een- „onge kroond winterkoninkje" noemde,' tracht-: ten twee rechercheurs Reimann te be-' letten verder te spreken. Het publiek be gon te schreeuwen en te fluiten. Ver scheidene personen uit de nabijheid van Reimann grepen de rechercheurs vast en verjoegen hen, maar kort,'daarna slaagden andere rechercheurs er' in Rei mann voor de microfoon vandaan te .halen-en-rde:; vergadering, gesloten- té. 'Verklaren. - Toen begon het eigenlijke tumult pas: Talrijke politiemannen verschaften zich met geweld toegang tot de gebarrica deerde zaal. Het kwam tot kloppartijen, waarbij vooral jeugdige personen tegen de politie van leer trokken. Nadat het de politie tenslotte gelukt: was de zaal. te ontruimen, zetten de communisten op straat hun demonstra-: tie voort.Brandende fakkels: werden naar de politiemannen geworpen, die op hun .beurt van waterstralen gebruik maakten., '''-j'''." ï-'W Twintig demonstranten 'zijn aangéhöu- den, van wie er 19 na verhoor cn vast stelling der personaliën weer op vrije voeten zijn gesteld. Het .zijn. allen léden van de communistische partij. -, .r: v' Naar aanleiding (van 'd» 8ardbóylngi-jg^ ramp in Parzië, 'waar 1500 perionen'dak-itïj loos iijn gewórden, heett' de":Nederland»e regering in overleg mot hetjNedeirland«ejjg|! 'Rode' Kruif besloten .Wóentdag-'aj./persf?"' K ,L .Mj'e •nzeridmg'y ah2 00 '.a'DOOkgjme-grj,,,, dicamenten- tó 'sfureii."'.."c; f'.v. De'rninislèrvdnperk^^^ mr. J. AIgera, hecf l Zaterdag ia 'de Statenzaal geïnstalleerd de commissie van advies inzake beantwoording van de vraag, tve/ke uiaterstaal-techhische voor-k zieningen dienen te worden getroffen met betrekking: tot de door.de storm vloed geteisterde gebieden. Da jacii# .'.Mouwen omhoog.f óhs Iandjj;" moet; droog" van alle. onderdelen'derfpad^,-', vlniders-t en padvindslerïbewegin3:in.;Né.-A> deriah'd heefl bijna' tWBe'tónropgeb'raèhtöil - Zaterdag;14 Februari' gingen aUë-ïpad^jS vinders'ën'-.jaadvindsters -van .Nederland ->73 ^qp paden":vérfichttén AUèrhande tlcak-jp'* wèitj ës yvoor' 'hét-, Ra mpëirtohds.":-Déi?op-.? :8reoès^-^Mfl2;000?!'Sw«?r^9l*6gfé®^!8id^»- a'fgedragen.-'''Eeh'byzondefe::pre'statie4j;alég® nien- in aanmerking nèemt/'dat-ditrigelcLViv, verdiénd wérd in hög: géenivolleSwerkj^OT dag; daar' d^"'meestejongélui^boveihdieri-JiS hóg hun dagelijkse plicht^ qp-isqhoóVjófS, inwerkk"Hng-Ae-vervainen:hadden.'r&;ffi|§|tj Dr. Adenauer, de Wesfduitse bonds kanselier, heeft de door Frankrijk voorgestelde aanvullende protocollen op het Europese legerverdrag „een ernstige bedreiging" voor de ratifi catie genoemd, toen hij uit. Bonn naar Rome vertrok, waar morgen de mi nisters van Buitenlandse Zaken der zes E-D.G.-ianden bijeenkomen. Dr. Adenauer, die nauwelijks her steld is. van een griepaanval, komt vandaag met een speciale trein' te Rome: aan voor de onderhandelingen, die een kritieke phase zullen vórmen in de geschiedenis van de E.D.G. De Britse regering heeft Frankrijk gewaarschuwd, dat het onaanvaard bare eisen aan West-Duitsland stelt. Zij waarschuwt ook tegen de gevolgen van een verslechtering van de Frans- Duitse betrekkingen, omdat, dé „tijd verstrijkt". i De Onafhankelijken, die vooral door ex-nazi's gesteund worden, verloren zwaar te Branau aan de Inn, Hitlers geboorteplaats. Van hun 1788 stemmen in 1949 warener slechts ruim "1000 overgebleven. In Salzburg krabbelden verscheidene stemmers „Heil Hitier" op hun'stembiljetten. „Als jullie een kerel als Adolf, Joseph of Winston hadden, dan zou ik op hem stemmen, maar daar jullie zo iemand niet hebben, kunnen julliezo luidde een opschrift. Na maanden moeizaam onderhande len zjjn de ,\Vcstcl(jke geallieerden en dc Duitsers thans overeengekomen, dat Alfred Krupp al zjjn belangen-in de kolen- eu staalindustrie in I960 zal moeten hebben verkocht. Men verwacht, dat vertegenwoordi gers der geallieerden en van Krupp de volgende week een overeenkomst zul len ondertekenen, die bepaalt, dat Krüpp na de overeengekomen verkoop liet meer zal trachten nieuwe belan gen in de kolenindustrie of de ijzer en staalindustrie- te - verwerven.. Krupp zal echter vrij zjjn de opbrengst van de verkoop te investeren in iederre andere industrie, terwijl - hij ook zijn tegenwoordige belangen In andere in dustrieën zal mogen behouden. Als tegenprestatie zullen de geallieerden het toezicht op zijn andere bezittingen geheel beëindigen. De geallieerden nemen thans genoe gen met een schriftelijke verklaring van Krupp, dat hij zich verplicht niet meer te zullen trachten belangen in de kolenindustrie - en de ijzer- -en staal industrie te verwerven,. Aanvankelijk hadden zjjverlangd, dat de bondsre-: gering deze verbintenis zou garan deren, doch zij hebben deze eis laten varen, nadat bondskanselier Adenauer had'medegedeeld, dat de Duitse grond- tvetl: een ^dergelijke garantie - verbiedt. De gedelegeerde - van - de Liga va». Róde«KruisF«renigingeR, i. ioiiêïcWifiEi^®. Reijnolds, die de buitenlandse Rodte-Kruishuip ateoi de slachtoffersyan4;deMl§ watersnood coördineert, heeft hek Nederlandse Rode iKrais medegédèei^daf^p! de getroffenen zullen-worden vooia&n van een pakket nnet de eerst heiiódigdè^^i nieuwe texticlgoederen voor huiëëkoudeHjk gebruik. Die verstrekking geschiedt voigiens een schema, dat in ovèrecnstemnfóng is gébracht met de hier te lande 'he«Sf> sende gewoonten en_ uiteraard met rfd hoeveelheid textielgoederën, - die ver loren is gegaan. Men is hierbij voor-, lopig uitgegaan van. een-aantal van 12.000 getroffen gezinnen omvattende circa 60.000personen, die haar, gelang van gerins- .of persoonlijke behoefte zullen ontvangen: lakens, dckchs^tge- stikte en wollen), theedoeken," bad handdoeken, honte handdoeken, tafel-, lakens, vaatdoeken' enz. - -'':!L 7- Functionarissen van het V.N.-secre- tarisat te -New York hebben ruim 10.000 dollar-gestort voor hulp aan de slachtoffers in Nederland. Dit is. de opbrengst van een week' van een op het hoofdkwartier der V.N. georgani seerde collecte, die nog voortduurt. Heden zal uit Rome een Italiaanse solidariteitstrein" vertrekken. De trein bestaat uit 30 wagons Hij zal worden begeleid door Rode-Krüis- werkers; die op de reis door Italië hulpgoederen zullen inzamelen. Het Westduitse Vakverbond heeft 106.000 mark ingezameld voor hulp aan Nederland. In Rijnland-Westfaleh zijn in totaal reeds een half millioen mark en een grote hoeveelheid goede ren bijeengebracht, v Door toedoen van de vrouwen- afdeling van de Duitse Bond var. Volksverenigingen 'is men bovendien in staat 1.000 Nederlandse kinderen op te nemen. Een Noorse conservenfabriek heeft 300.000 blikken haring voor de over stromingsslachtoffers in Nederland en Engeland gereed. De haring is gratis beschikbaar gesteld en een blikfabriek rekende yöfc- de embrilage,.dé haivé,'|||| prijs.De 'eecste zending ,van }120,000,%5| blikken is Rotterdam vër'zonaëni"|jm KsmeT)3 de Deense rylrapoUtie isfop.-f'ij net hoofdbureau van pólitiefctef^'Mft^^^S sterdam- een - cheque- van-15:00Ö;-aa|t'^^^3 geboden. Dit bedrag is door dé Deerde politiemannen bijeengebracht vóór;:Het|l^l Nationaal-Rampenfonds.: - Een trijpfabriek te Eindhpyeh^ohtyi^S -ving een..- schrij ven vai; 'twêeJZtgeeds^^M grossïexn' omde déze maand "aan hen te levérentrijp1 met'50 cent te .verhogen, onder voorga waarde, dat deze prijsverhoging:,:.ten7^| goede zalkómen aan dë - slachtoffers der geteisterde gebieden. Dëi;fabrièK?g^ doet nu haar best om dcze'iriaand circaS7^ 5000 meter trijp naar de. .grossiers; in;p;y^ Zweden af te léveren. Een andere Eindhovenaar kreeg bericht vanrééh;y-§^ Engelse relatie de spinner Jeremiah Ambler te Bradford .dat deze-50Q:i?v|^| pond sterling aan de Nederlandse lega-v! tie te Londen had gezonden, VomdatTifp „zij de noodzakelijkheid ër^v^ïihzagï&lS het Nederlandse yolk jtè' helpeh".'-!^!^^® Het totaalbedrajg, dat voor het.Ram~':nJ7 penfonds bjjeen is gebracht; doorijhetS^ personeel van de oliegemeehschap::-óp;f;?a Curasao, is aangegroeid tot).ft-77p.006r;fjF Verwacht' wordt dat de zandzuiger -f „Ahoy" in de loopyan ;-dë:>yö]gënde.;^| week naar Hoek van HoUand-jzalMji terugkeren' óm hëL;.wériè7Saan?gaéi^ ^Faustus" voortte xéttén.€^^^^^PS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1