Hun laatste schans Luchtvaartmaatschappijen oordelen Diensten per helicopter nog TOESTEL VOOR DERTIG PASSAGIERS Dijk bij AANTAL CIRCA Opgave onder voorbehoud DODEN 1485 Giro-nummers 9575 R.M.I. in 't gelijk gesteld» Pissarev wordt uitgewezen Ruim een ton uit Nieuw-Guinea m Bijna 59 millioen in Rampenfonds 412739 KONING BOUDEWIJN ONGEZIEN IN BRUSSEL TERUGGEKEERD Sjah en Mossadeq in conflict Nederlands voorstel tot verlaging^ tariefbarrières in behandeling DINSDAG 24 FEBRUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2398 Weerbericht Spoedig publicatie adviezen SER •„Ce Soir" verdwijnt Nat. Rampenfond», .Trouw De Haagse rrielkoorlog: mms. Hertog van Edinburgh maakte solovlucht „Vacantie afgebroken wegens laster" 1 tim Frankrij k werpt ol op de golven Twee belangrijke dagen in Rome Nederlands schip breekt ijsblokkade bij Helsinki Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. X S. BRUINS SLOT (Van onze Haagse redacteur) Het hefschroefvliegtuig heeft zich in de afgelopen weken in ons land een grote bekendheid verworven. Het nut van dit toestel is bij de reddingswerkzaamheden afdoende bewezen. Het zal echter nog geruime tijd duren voordat de helicopter voor geregelde diensten ge bruikt kan worden en de luchtreizigers, die op Schiphol arriveren, deze toestellen gereed vinden- cct »Len naar de centra van de belang rijkste steden in Nederland en de omringende landen te brengen. Wel zijn er sinds geruime tijd uitspraken te beluisteren geweest, die de indruk zouden kynnen wekken, dat dit nog altijd wat vreemdsoortig aandoende vliegtuig reeds in de nabije toekomst een dagelijkse ver schijning boven onze steden zal zijn. De helicopter zal evenwel nog een belangrijke ontwikkeling moeten doormaken voor er sprake kan zijn van gebruik voor geregeld vervoer van passagiers en vracht. De K.L.M. overweegt reeds enige tijd het aanschaffen van een of twee van deze toestéllen om daarmee ervaring op te doen, maar concrete plannen om de machines te bestellen zijn er nog niet. Tiveemotorig Dak van gebouw (Van onze correspondent) Vanmorgen om half tien is het eindelijk de militairen, die in Rilland-Bath werkten, gelukt de dijk rond Rilland en Bath te dichten. 'Het heeft drie weken geduurd en dit was de derde poging, die werd igedaan. Gisteren was er een geïmproviseerde dam gemaakt van zand zakken, waardoor men dit stroomgat had ingekort tot acht meter. Vannacht werd er weer aan gewerkt, en tegen de morgen was de stroom nog maar drie meter breed. ISit m&ÊËÊmm In het Nationaal Rampenfonds was tot Maandagavond een.be drag gestort van 58.800.000., Zaterdagavond was de stand 57 millioen. (Voor slachtoffer* van de watersnood) mm pxSê "Wanneer men J de aantallen ge ïdentificeerde stoffelijke over schotten, geborgen stoffelijke overschotten en de aantallen bij het informatiebureau van het Ned. Rode Kruis op heden als ver mist te boek staande personen bij» een telt, zou het totaal aantal slachtoffers van de watersnood ramp 1487 bedragen. Het is duidelijk, dat dit geen 'definitief cijfer kan zijn. Nog bij herhaling worden stoffelijke overschotten in de ondergelopen gebieden aangetroffen, en ander zijds blijkt soms dat als vermist opgegeven personen in leven 'en welzijn zijn. Ook dit cijfer wordt derhalve vermeld onder voor behoud. "aEKSSMsaiwi ¥1^e^'NeaéElana^:fiég;éÊl:iig>^»eéff& besloten aé^Russisché journalist - L. Pissarev naar Rtisland ntf te Aty wijzen, zodra rich reisgelce i voordoet,hétgeen1» binnen Vl'enkèl^S dagen kan worden: verwacht. '£sm -ï/k Grote belangstelling voor proces-Hamid f:\ Vandaag zijn de zes ministers van Buitenlandse Zaken van-da Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, tegelijk ook in hun 'k kwaliteit van ministers van de Europese Defensie Gemeenschap)^ (E.D.G.), te Rome besprekingen begonnen over verdere integratie)) van de zés landen. Deze besprekingen zullen morgén worden v- c gezet. »'P» Botterdam Witte de 'WKhrtraat 30 Teléf. J921S <3 U Postbus 1111 Pc-stgiro No. 424519 Idaehtervdienst abonnementen 18.3019 30 w Zaterdags 17—18 vnr: Telefoon 29216 *a-Gravenhege: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-ald.; Tel. 114402 Abonnementen eo Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent 1 .1 „I, i Directie: C. A. KEUNXNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. DROOG WEER Droog weer met opklaringen maar ook hier en daar tijdelijk mist. Zwakke; tot matige wind uit ZnldeB^e richtingen. Vannacht iet» kouder, morgenmiddag let» zachter. T)E communisten hebben er een bjj- -L' zonder handje van om te probe ren zaken van nationaal belang voor hun partijbelangen uit te buiten. Wij hebben dezer dagen dat weer kunnen zien aan "de manier waarop zij de watersnood hebben trachten te exploiteren. Het is bepaald belachelijk als we zien wat een redacteur van „De Waarheid" daarover in een Hon gaars blad heeft ten beste gegeven. De communisten, zo vertelt hij, heb ben zich aan het hoofd der reddings werkzaamheden gezet. Zij organiseer den hulpcomité's en zamelden dekens en kleren in. De regeringskringen deden dat niet, gevangenen als zij wa ren van het Amerikaanse imperialis me. Verbijsterd waren zij door het prachtige initiatief van het „werken de volk". De regering werkte de red- .dingswerkzaamheden zelfs tegen. In deze trant gaat het door. Wat er nog aan goeds tot stand gebracht is na de watersnood is alleen aan de commu- lüeton te danken! T)EZEFt dagen Is er weer een ge- beurtenis aan de orde, waar de communisten zich van hebben meester gemaakt. Dat is de herdenking van de Fe- hmari-staking van 1941, toen het volk van. Amsterdam in een spontane re- actie tegen' de Duitse Jodenmaatrege- len tót staking overging. Al sinds enige jaren hebben de communisten kans' gezicn deze jaar- 'Hjks terugkerende herdenking tot een communistische demonstratie te ma ken. Zij worden daarin gesteund door een aantal meelopers en domorep-iuit intellectuele en artistieke kringen, rdie „De Waarheid" noch de ..Waarheid doorzien of willen doorzien. Het is dan ook een/goede gedachte geweest van de Stichting „Vrede en Vrijheid", die de laatste tijd pp ver dienstelijke wijze .bezig is het,commu nisme in zijn ware aard aan.'de kaak te stellen, om de voorzitters; van een zestal partijen in Nederland te ver enigen tot het uitgeven van een ge meenschappelijk manifest. - In dat manifest, dat onze lezers -in ons nummer van vandaag aantreffen, wordt de huichelachtigheid van het communisme, dat aan deze zijde van het ijzeren gordijn krokodillentranen schreit over Hitiers Jodenvervolging, terwijl het aan de andere kant van het ijzeren gordijn met grote animo bezig is om Hitlers systeem van Jodenver volging over te nemen, in een helder •da'glicht'"gesteld. het om XT ET communisme voert op -*-A ogenblik een verbeten strijd een plaats onder ons volk te behouden. Het schuwt niet meer dan het isole ment, waardoor propaganda onmoge lijk» en de leugen krachteloos wordt. Vandaar dat het cojnmunisme zich al tijd weer van het nationale gevoel en het gevoel van menselijkheid tracht meester te maken en te doen alsof het daar de drager van is. Beter dan maatregelen van wetge vende of- politionele aard te nemen, waardoor het communisme buiten de •wet gesteld wordt, is het echter ons volk duidelijk te maken dat het com munisme een verschijnsel is, dat zich zelf buiten de natie en buiten de men selijkheid plaatst Daarvoor is het nodig de communis^ ten te bestrijden op het veld, dat zij zich «elf tot operatieterrein verkozen. En daarom juichen wij een activi teit als waarvun wij hierboven mel ding maakten van harte toe. Het gaat hier om de laatste schans van het communisme in zijn strijd om Invloed op de publieke opinie. "Uit die schans moeten zij geworpen worden. En-als zij daaruit zijn, verhe ien zij alle vat op ons volk. Dan zijn ie communisten wat lij behoren te zijn, nL een geïsoleerde groep, die buiten ons volk staat en die alleen maar wat speciale aandacht van de politie vraagt teneinde hen goed in de gaten te houden. Op de rekening, die door het centrale hulpcomité voor Nieuw-Guinea voor de slachtoffers van de overstromingen in Nederland, bij de Nederlandsche Han- del-Maatschappij te Hollandia werd ge opend. is thans fna aftrek van het reeds naar Nederland overgemaakte bedrag van 40.000, voor hel Nationaal Ram penfonds beschikbaar 75.500. Bij het kantoor van de Ned. Handelmü. te So- rorg werd 18.700 gestort. Van het totale bedrag al 93.500 werd aan het Rampenfonds in Neder land overgemaakt 90.000. In de genoemde bijdragen is nog niet begrepen, het bedrag van 3000, dat is ingezameld door het personeel van de Kon. Marine te Hollandia en te Biak. Er doen zich op het gebied van het vervoer per helicopter vraagstukken voor, waarop de K.L.M. en de buiten landse luchtvaartmaatschappijen nog lang niet uilgestudeerd zijn. Wil het in- xelten van helicopters economisch ver antwoord zijn. dan zullen zij aan 30 a 40 passagiers plaats moeten bieden en een gemiddelde bezetting van ten minste 70 pcL moeten hobben. Een geringer aantal passagiers zou de vervoersprijs per passagier te veel doen stijgen. Behalve groter zullen de heli copters ook sneller moeten worden. Op het ogenblik bedraagt de kruissnelheid 140 150 km per uur. Deze snelheid zal opgevoerd moeten worden tot ongeveer 250 km per uur om van de toestellen een nuttig gebruik te kunnen maken. Een lagere snelheid zou aan het luchtvervoer te weinig voordelen, geven boven het wegvervoer en bovendien zou een flinke tegenwind de dienstregeling gemakkelijk in de war kunnen sturen. Twee-motorlge helicopters zullen nodig zijn, temeer daar niet te verwachten is. dat de lucht vaartautoriteiten toestemming zullen geven om met een-motorige machines in bebouwde kommen te -landen, .en i.oc.te stijgen.- In enkel* fabrieken, waarvan Sikorsky in de Ver. Staten en Bristol in Engeland de belangrijkste sijn, wordt thans een twee-motorig* helicopter ontworpen en de K.L.M. wacht met belangstelling af of, uil deze pogingen bet toestel zal resulteren, dal zij geschikt acht voor haar bedrijf. Er wordt Sn het buitenland ook ge werkt aan een z.g. convertoplane, een toestel, dat opstijgt' en landt als een helicopter, maar zich in de lucht voort beweegt als een gewoon vliegtuig. Dat er by de constructie van deze machine heel wat tehnisehe moeilijkheden over wonnen moeten worden,, behoeft geen betoog. Intussen hangen er met de ontwikke ling van het hefschroefvliegtuig allerlei vraagstukken samen, die opgelost moe ten worden. Een daarvan is het lawaai, dat de vliegtuigen maken en dat buiten gewoon hinderlijk is, wanneer de lan dingsplaats zich in de stad bevindt. Deze factor maakt het vinden van geschikte helicopter-terreinen extra moeilijk, maar ook zonder dit bezwaar heeft het al heel wat voeten in de aarde. Gezien al deze moeilijkheden, zou het de voorkeur verdienen het dak van een groot gebouw als hellcopterbasis te ge bruiken. maat ook dan sijn de proble' men vele. Zo'n gebouw zou wel bijzon der groot en van een buitengewoon hechte constructie moeten zijn. Berekeningen daarvoor kunnen pas gemaakt worden, wanneer een duidelijk iteïd en tón derde, dof de grofe ver keersweg tussen deze twee plaatsen weer bruikbaar kan worden gemaakt. Het verdere gedeelte van de nacht hebben de militairen van het 331ste bataljon een geweldige zandzakken- voorraad opgeslagen en. werd in overleg met de hoofdingenieur van Waterstaat overwogen om het gat te dichten als het water, dat uitstroomde vrijwel gelijk stond met het water, dat door.de vloed werd aangespoeld. Dit tijdstip was om half tien. Van beide zijden werden toen bundels zandzakken men had er een 2<X-tal met netten tot bundels gevormd in het water ge worpen. Dit was het spannendste mo ment en men vocht toen gelijk op het Zeeuwse wapen staat „Luctor et Emergo". Ruim 20 minuten, duurde h&t, eer eindelijk het gat was gedicht en er ging toen, zoals begrijpelijk is, onder de militairen een gejuich op. Men hoopt ms te bereiken, dat het dorp Rilland, dat nog steeds onder water staat, droog kan komen, daarnaast dat de spoorlijn van Bergen op Zoom «oor £oëe zo snel mogelijk wordt her beeld verkregen is van het toestel, dat in de toekomst het vliegveld dichter-bij de stad en de steden dichter bij elkaar zal brengen. Met al deze vragen houden luchtvaart deskundigen in vele landen zich inten sief bezig. Zij zullen binnenkort hun in zichten uitwisselen en wel tijdens een studieconferentie, die de internationale luchtvaartorganisatie I.A.T.U. in April c.s. in Portorico houdt Dit helicopter- symposium, een van -de belangrijkste onderdelen van de zesde technische I.A.T.A.-eonferentic, die van 20 April tot 2» Mei zal duren, zal bijgewoond worden door vooraanstaande deskundigen uit Helicopterplaats biedend aan vier personen, een Westland- Sikorsky S 51, met 500 PK-motor. Amerika en Europa op het gebied'van het ontwerpen en bouwen van helicop ters en door vertegenwoordigers van maatschappijen, die deze toestellen reeds in gebruik hebben. Ook de KL.M. tal er vertegenwoordigd zijn. Men zal zich daar bezighouden .met alle vraagstukken welke samenhangen metbet gébruik van helicopters' op geregelde diensten en trachten verband te leggen tussen' de plannen van de fabrikanten en de tech nische en economische eisen, die het ge bruik als lijntoestel aan het hefschroef vliegtuig stelt Misschien zal, deze con ferentie het vraagstuk een stukje dichter bij de oplossing brengen, maar. ook. dan zal het instellen van geregeld .vervoer per helicopter voorlopig nog heel wat meer .voorbereiding vragen dan alleen het kopen van "wat': toestellen en; het ontwerpenvan 'een. dienstregeling. {Van onze Haagse redacteur.) De regering is voornemens de advie zen van de SJEJt. over de huurverhoging en over de werkgelegenheid spoedig voor publicatie vrij te geven, zo heeft de minister-president dr W. Drees mede-, gedeeld in antwoord op vragen van de heer Andriessen, Ud der Tweede .Kamer. De regering heeft deze adviezen niet onmiddellijk'gepubliceerd, omdat zy zich beraadde over de maatregelen, die ten aanzien-van de kwesties, die in de ad viezen behandeld worden, genomen moe ten worden. Zij'achtte het wenselijk de adviezen en de mededeling van haar voornemens, althans in grote lijnen, ge lijktijdig te doen publiceren. In de'regel zal het gewenst zijn be langrijke', adviezen van de S.E.R. te pu bliceren, aldus dr Drees, maar de rege ring zal; zich enige vrijheid moeten voor behouden "ten opzichte van de vraag of én .zo'.ja, wanneer een bepaald advies :openbaar gemaakt worden. De Franse communistische krant „Ce So Lr" "heeft bekend gemaakt, dat zij als gevolg j van 'de Marshall-propaganda per •1'Maart"verdwijnt. - Het is de'eerste grote rode krant, die in recente jaren'in Europa sluit Gistermiddag nam de Deense hulpver- leningskolonnc op het Malieveld te Den Haag afscheid, na 14 dagen dienst in de rampgebieden te hebben gedaan. Foto; dc directeur van het Ned. Rode Kruis, Jhr. G. M. Verspyck neemt af scheid van de mannen. Achter de héér Verspyck mr. E. O. Baron van Boetze- laer, die namens de regering aanwezig usas. te (Van onze Haagse redacteur)' :¥v' TM' vDe' hertog' van--Edinburgh:»- de -echt genoot van Koningin Elizabeth U-heeft gisteren zijneerste solovlucht ge maakt. Zijn 'instructeurs hebben ver klaard dat hij het-er i-.goed afgebracht had. In het kort geding tussen de Residentie Melkinrichting en de -melk- fabrieken Van Grieken en Leerdam is de R.M.L in het'gelijk gesteld. Aan dé .¥i| beide andere* melkfabrieken is vanmorgen door depresident .van* de reent-, bank opgelegd zich té onthouden van het doen .van voorstellen-;aan employe's van de die de strekking hebben deze mensen te bewegen tot het nemen\'®g van onrechtmatig ontslag en van het geven van een, onjuiste voorstelling» vanip zaken aan de klanten van de R.M.I. met het doel om het hedrijfsgcbied»van:;;g£ deze firma te verkleinen. Voor elke dag dat deCgedaagden dit verbod .over-./y treden is een dwangsom van f 1000 vastgesteld^ In het vonnis is o.m. overwogen - dat het optreden van Van Grieken en Leer dam beschouwd moet worden als het, aan zetten tot contractbreuk en. als oneer lijke concurrentie.Hetis - weliswaar, een afweermaatregel tegen deactie van de R.MX, maar zelfs als deze actie onjuist zou zijn geeft dit de andere ^partijen nog geen vrijbrief omop deze wijze opte treden. De mededelingen die de gedaag den aan.de klanten van de RJVI.I. hebben gedaan, waren in-strijd met de. waarheid. Wat dé pogingen van- dé R.MJ. betreft -teMSkken 'djwr. het': aanbféden [van;«en grotere omzet'werd overwogen, 'dat: hier door inderdaad aan'de andere partijen economisch nadeel is toegebracht, inaar dat.dit optreden, hoewel het niet colle giaal is, geen onrechtmatige daad ge- Gerangschikt naar herkomst lulden Dr. Moasadeq's geschillen met de r«ke Sjah lopen zo hoog, dat de premier naar verluidt er op staat de geschillen in een radiorede aan de bevolking voor te tegenstelling tussen Mossadeq en het hot. is vergroot ondanks de poging van een delegatie van de Majlis om d* tegen stellingen bü te leggen. De delegatie heeft gisteravond, vol gens persberichten, Mossadeq overreed zijn redevoering van Dinsdag tot Don derdag uit te stellen. Het officieuze avondblad BakJvtar Em- rooz heeft verklaard, dat de geschillen tussen Mossadeq »n het Hof betrekking hebben op d* begroting van het Hof en de uitgaven uit de inkomsten van d« Ko- nrnkljike domeinen. d* gegevens resp. van vermisten, g«- borgenen en de totale aantallen slacht offers als volgt: Schouwen-Duiveland 227, 104, 331. Goeree-Overflakkee 316, 140,- 456. Zuid-Beveland 37, 62, 99. Zuid-Holland 12, 13, 25. Brabant 126, 126, 252. Beyerland131, 20,. 151. Voome-Putten 11, 16, 27. Zeeuwsch-Vlaanderen 5, 9,1 A Noord-Beveland 38, 38. Walcheren 5, 5. Tfaolen 6, 50, 56. St. Philipsland 5,-7, 13. Noord-Holland 7, 7. Aangespoelde slachtoffer», van wie de plaate-van herkomst niet vaststaat: 13. Koning Boudewljn van 'België, die on verwacht besloot naar zijn. land terug 1* karen nadat er critiek was uilga- oafend op zijn uitstap ja naar do Rivlèra. is gisteren vrijwel onopgemerkt in zijn hoofdstad teruggekeerd in een- spooxrij- tuig-met gesloten gordijnen. Zijn vader, ex-koning Leopold en zijn stiefmoeder de prinses de Rolhy vergezelden hem. Het gezelschap liet" zich'niet zien. Toen de trein uit Parijs op" het station Brussel-Zuid binnenliep, riep een twin tigtal Belgen. voor het merendeel vrou wen: „Leve de koning, leve koning Leopold". Een paar vrouwen klopten op de ruiten, maar de gordijnen bleven ge sloten. Twintig rechercheurs in burger stonden op het perron, toen een loco motief het koninklijke rijtuig aanhaakte en naar het station op de terreinen van het paleis te Laefcen reed. Een uur voor de aankomst was de Belgische vlag op het paleis gehesen. Het gezelschap be gaf zich in twee auto's naar het Daleis. De thuiskomst van de vorst verliep rustiger dan zijn vertrek uit Zuid- Frankrijk. De koninklijke familie was gedwongen verstoppertje .te spelen met correspondenten van de wereldpers en slaagde erin onopgemerkt in de trein te stappen te St Raphale. Kort voor zijn vertrek uit Antibes deelde koning Boudewijnaan een Franse verslaggever mede. dat hij zijn vaeantie afbrak wegens „lasterlijke aan vallen op het koningshuis". De aanval len tegen dé eenheid van de koninklijke familie hebben ten doel te trachten de eenheid van het Belgische volk te séha- den, aldus de koning. Ondaniks de wen sen van zijn artsen en de risico's aan de reis verbonden, had hij besloten terug te keren om een eind te maken aan de geruchten. Hij wilde wel naar de Kivièra terugkeren, maar hoopte de volgende maal niet op een dergelijke betreurens waardige manier gestoord te worden. noemd ka»worden. Er bestaat' ;- gcéB :-&g 'dienstverband,' tossen - deze siyters«enj de;egp- mtlkfabrlèken.: *-"•-J®® Nadat Pissarev ,,was';géarrekeèrd-'!'én*l?jW een aanvankelijk inzicht in zijn,;hierJtéfï^ lande, gevoerde: activiteit was verkregen, stond het aanstonds vast daé',h3j_»;be-;,¥|^ hoorde te worden uitgewezen op grond»-';/® van. de ongeoorloofdepolitieke aativi-ivf^ teét die fiü als vreemdeling ontplooid ;-^ hadc Inmiddels werd een gereohltelyk';i:§s onderzoek tegen hem. geopend teneinde een meer verbreed 'inzicht- te krijgen in,gl?®* zijn wijze van optreden en de door hém;."v£|| gelegde eontaoten. I Hierbij bleek, dat dankzij hert snelle ingrijpen' der ber»i>Sigde's.'g^ autoriteiten zijn ontoelaatbare -werk zaamheden reeds werden gestuit, ter wijl zij zich nog .in een aanvangssfadiümjffggl bevonden. Onder deze omstandigheden is het raadzaam bevonden geen gerechftet;-^p lijke vervolging tegen hem in rte stellen, doch hemzonder meer- uit Nederland'teSSjag verwijderen. Vertegenwoordigers van de Nederland se, Amerikaanse en Australische ambas sades zullen het proces tegen Sultan Hamid II, dat morgen begint, op de pu blieke tribunes bijwonen. De 200 beschik bare plaatsen zijn onder 600 gegadigden verloot. Ook voor de persplaatsen Waren meer aanvragen dan plaatsen. 3-Neder landse bladen, 3 Chinese bladen, 4 Indo nesische bladen, benévens de persbureaux P. I. Aneta en Antara kregen een plaats voor de perstribune. Frankrijk heeft aan de vooravond van de zes mogendheden conferentie te Rome laten weten, dat het niet vanplan Is het EDG-verdrag te herzien of daarin fun. dementele "ndjztginféa-aan te brengen. De» Russische ambassadeur Andrei A. Gromyko heeft aan premier Churchill een gift overhandigd van 90.000 pond voor de slachtoffers van de Engcseoverstro mingen. Het drijvende gemaal Neplunus, af komstig van Wilton-Fcifenoord, dat werkt met jiier__pompen,, zuigt 's-Gravendccl droog door het,water in de Dordtse Kil te pompen. Elf polders met een totale hoéveelheid water van 21.000.000 m3 worden door de reus .gelijktijdig leeg gepompt. De zuiger heeft een capaciteit van 900.000 m3 per etmaal. 0 si- De voornaamste agendapunten zijn het Nederlandse voorstel tot verlaging van de tariefbarrïères als een stap ter vesti ging van één Europese markt, en pogin gen om de moeilijkheden, welke de rati ficaties van dc E.D.G. in aé weg staan, nader tot een oplossing te brengen. Vooral op het laatste punt is de aan dacht gevestigd, daar men de beteke nis van de aanstaande ontmoeting ziet als van beslissende betekenis voor het project van het Europese leger. Het is de eerste keer, dat de ministers elkaar ontmoeten na de rondreis door West- Europa van minister Foster Dulles. Zij staan voor het probleem, hoe in Wash ington de indruk - te vestigen van een voortgang op de weg naar de Europese eenheid, in net bijzonder in defensief op zicht. Wat dit betreft staat het er, naar uit berichten uit Parijs en Bonn luidt, niet erg rooskleurig voor. Minister Bidault zal er de protocollen gaan verdedigen, welke de Franse regering aan het E.D.G.- verdrag wenst te verbinden, ten einde dit voor de Nationale Vergadering aan nemelijk te maken. Maar minister Adenauer zal betogen, dat hij met gelijke moeilijkheid in Bonn zit en eigenlijk protocollen in de tegenovergestelde zin zou behoeven. Men ziet nog niet, boe hier een compromis zal mogelijk', zijn. Verder zal ook besproken worden, in hoeverre de tekst van de Europese grondwet, welke in handen van de spe ciale grondwetscommissie thans haar voltooiing nadert, toepassing kan vinden. De Nederlandse minister J, W Beyen heeft gisteren een tweedaagse bespreking met de Italiaanse regering 'beëindigd. Gistermiddag heeft hij een rede gehou den voor h#i Italiaans* studiecentrum voor internationale toenadering te Rome. De bewindsman zeïde, dat de Europese*'»® gemeenschap opgericht moestworden.) met een drievoudig doel: - gemeenschap-)^ pelqk werk, gemeenschappelijke verant--" "-" woo: zag. Bondskanselier Adenauer zeide gistereniif; zijn aankomst, dat de bijeenkomst*-*»'* bij een „historische conferentie" zou worden» Tengevolge van de strenge vorst heett t-S zich op de zee rondom Helsinki, de-, be-' langrijkste Finse aanvoerhaven, zeer veel ijs gevormd. Door hel kruien van. het ijs ontstonden huizenhoge ijsbergen en 14 dagen geleden bleek het zelfs met behulp van de machtige Finse ijsbre- kers niet langer mogelijk de haven open.'gfi te houden. Zware stormen sloegen Don-ifa derdag en Vrijdag de ijsbergen uiteenk'Sg en dreven deze verder naar. zeé. Hier-. ci:: vaat maakte het m.s. ,AdmuaiengracbF*»'$o; gebruik om zonder "ijsbreker-huip*»,Za'-'iy?l terdagmiddag j.L volkomen onverwacht'^ dé haven van Helsinki binnen te lopen, f7; Teneinde te voorkomen, dat bij gewij» r'.t» aigde wind het schip zou worden; ingte'v^- sloten, werd de lading, (in, ovéfw.ewO|fr|| gelost.Men bespaarde zodoende voor de-igsj» Finse ontvangers, honderdén, kilometéru1#^ spoorweg-vracht" D* AdmiraleDgroioht'*:" '-M vertrok Zondagavond wederomvan. Hel*'»".® ainkt near Abo om -het reeterendé"ge-'sjël deelte der ladiag te ioesen en da ïadi'üfg in te némén.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1