over ees leger ZES MINISTERS BEVELEN BEKRACHTIGING AAN Non-stop 5000 kilometer met een bromfiets van Lawine i r Reactie Frans-Duits meningsverschil verzacht Stand 63.500.000 Giro-nummers Koningin en Prins brachten heden bezoek aan Londen Jjgj van Dft J. VAN BAAL GOUVERNEÜR VAN NIEUW-GUINEA "/i m ELFDE JAARGANG No./24(|f 9575 412739 Soivjetdreiging even groot als ooit Pissarev verliet ons land Unieke test voor- Nederland Voorjaar kijkt orii de koek DONDERDAG 26 FEBRUARI 1953 Weerbericht Nat. Rampenfonds „Trouw" J Voorstel aan de ,il jm r* "•6 O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT te Amsterdam Voor slachtoffers van de watersnood) De zes ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van het Kleine Europa (Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, West- Duitsland en Italië) zijn, zoals wij gisteren reeds in een deel'onzer edities meldden, bij hun besprekingen te Rome uit de impasse ge komen, die was ontstaan over dé vorming van een Europees leger. Zij waren het er over eens, dat de Sowjetrussische bedreiging voor Europa even groot was als ooit tevoren en dat geen tijd moest worden verloren bij het opnemen van een herbewapend West-Duitslarid in een verenigd verdedigingsstelsel. De ministers kwamen tot hun besluit na besprekingen, die Dinsdag waren begonnen met een diep meningsverschil tussen Frankrijk en West-Duitsland. - ütmm Sneltrein Brussel-Amsterdam ontspoord; geen ongevallen r Het is een poging. om- de geschie denis terug te 'draaien. Reactie in de sléchte zin des woords.; NEDERLANDERS UIT SNEEUW BEVRIJD Bange uren beleefd in "Franse Jura 'Sl/t' fP §il§ mm* ili imSm minister zonder portefeuille in het eerste en laatste' kabinet van;öe| RIS, begonnen.- De' 43-jarigesultan wordt: beschuldigd po^gm;ite"" hebfen gesdaan gewapenderwijze de regering omver te-werpen. Volgens de;tenIastelegging:2ou hij zich hebben aangesloten; bij :en.^; leiding hebben gegeven aan dé actie, die in Januari 1950 ond^bom?-||| mando van oud-kapitein Westerling tegen de régering werd ondérg nomen. - deos'de zitting;kali»;' Som6ontlóktöiM,. vragen' hem -eeri glimlach:' De zitttógf® duurde drié uren en werd .daarna/ver/|; daagd tot Zaterdag; 28 Februari.- gÖfllL President -van; jqet hooggerechtshof;// is dr..Raderi...WJrJóno,;Hanüdsê!^tt'dé^g diger is dr. SoerjadL;. ../- Hamid^sfifstarnming Rotterdam: Witte" de Wlthstraat 30 Telei. 29215 f8. 1» Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtend ienst abonnementen 18.30—19.30 uwr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravcnhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie? C. A. KEUNING en Sir. K. VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond: .I-.. AANHOUDEND MOOI WEER Droog weer met weinig bewolking, maar in de nacht en ochtend plaatselijk mist. Weinig wind. Ongeveer, derelfde temperaturen als vandaag. Tj1 R bestaat in ons aan verenigingen en organisaties zo rijke land, ook een „Verbond van Meervoudig Kies recht". Dit Verbond heeft een brochure verspreid waarin de invoering van dit meervoudige kiesrecht wordt be pleit Uit een daartoe bewerkte statistiek wordt de'conclusie getrokken, dat',.de meest ontwikkelden nagenoeg geen invloed hebben op de vorming ener regering, terwijl de uiterst onontwik- kelden voor een vijfde deel de samen stelling der regering en dus het te volgen regeringsbeleid bepalen". „Ter verbetering van deze eigen aardige toestand wil men aan hen die de lagere school met succes afge lopen hebben, het recht geven bij de verkiezingen twee stemmen uit te brengen. De geschoolde arbeiders wil men in drie groepen verdelen en naar de .maatstaf hunner ontwikkeling drie vier of vijf stemmen toekennen. .Voorts zes stemmen voor de bezitters van emddiploma-H.B.S. en daarmee gclijkgesleldcn. Zeven stemmen aan de academisch gegradueerden en daarmede gelijkgesteldcn. Acht stem men aan hoogleraren cn daarmee ge- ï-Uikgestelden". Hiermede is dan de Olympus der kieswijshcid bereikt! „Naast dit z.g. examenkiesrecht wordt be-lastingkiesrecht voorge staan". ff denkt misschien dat daar- .mee bedoeld wordt het geld een rol •m de politiek te laten spelen. Maar •dan' heeft u het mis. Het gaat hier alleen maar om een correctie op het examenkiesrecht, „omdat het in de practijk van het leven meermalen voorkomt, dat iemand met weinig schoolonderricht toch oen hoge trap op de maatschappelijke ladder be reikt, door zijn uitmuntende aanleg". „Mén verwacht", ziedaar- de con- dusie van de ons verstrekte mede- delimg, „dat de invoering van deze vorm- van kiesrecht stimulerend zal werken op de prestaties van de be volking". »t ,T OEN wtj het bovenstaande over- wogen hebben wij een beetje ge meesmuild: Niet hierover dat ons be staande algemeen kiesrecht nu in alle opzichten zo voortreffelijk werkt. Want dat doet' het niet steeds. Het is bijvoorbeeld opvallend hoeveel men sen uitsluitend reageren op slechte, namelijk demagogische politieke prik kels. Maar dat verschijnsel d-oet zich .niet: slechts bij de laagst-oretwikkel- den voor, Wij vinden daarvan in onze huidige •samenlevingvoorbeelden: ,te; over. ;Jïièt "slechts bij misleide arbeiders, dié de Communisten volgen.' Maar ■ook bij artisten en intellectuelen die achter 'door de Communisten ge ënsceneerde demonstraties en con gressen aandraven. Daar zijn 'men sen bij, die het Verbond voor. Meer voudig Kiesrecht acht stemmen wil geven. En het euvel zit waarlijk niet alleen to de communistische hoek. Wanneer wij bedenken hoe sommigen, die door het Verbond voor „Meervoudig Kies recht gnder de hoogst geclassificeer de belasting-' en, examenkiezers zou den worden gerangschikt.! - een poli tieke activiteit'.ontwikkelen, -waarbij, het algemeen., belang; zéér weinig en daarentegen - het belang van eigen beurs een te grote rol speelt, dan komt men tot de conclusie dat exa mens (diploma's) en belastingbiljet ten weinig aantrekkelijke politieke ordenin-gsnormén zijn. - t V A LiS men dé zaak nuchter bekijkt, ■rr is heel dit verhaal over „meer voudig "kiesrecht" weinig meerdan een doorzichtig trucje. Want' dit meervoudig kiesrecht be tekent .in wezen niets andersdan de afschaffing van het algemeen kies recht en terugkeer tot het kiesrecht van de vorige, eeuw, toen ,,.".e kleine man" niets in' te .brengen had en .de .deftige;burgerij, de bezitters, en,'het .„denkend deel der natie".' tevens, de lakens uitdeelden. .- - Wij-kunnen ons best voorstelien dat er mensen zijn, die naajidje toe stand terug'verlangen: Maar wij be horen daar bepaald niet onder. Het is trouwens merkwaardig hoe to dézebeweging het intellect wordt overschat, alsèen factor dié 'de poli- Aietomoet bepalen. f 1 1 lGfbefi ivan "i Prinstérér.'i zelf t een groot intellect, moest daar niets van 'hebben. Hij beriep zich- en' steunde 'steeds op „het volk achter de'drie- zers", dp-de door het „denkend deel" voor „nachtschool" uitgekreten schare. Hij-'deed dat, omdat volgens hem „beginselen" de politiek regéren en Ook moeten regeren. En hij deed dat, omdat het bezit van en het staan voor beginselen maar weinig te ma ken "heeft met intellect en in1 het1 ge heel niets met verstandelijke ontwik keling. Om van geld -nu maar "te zwijgen. Met alle bezwaren die er aan het Tot gisteravond is bjj het Nationaal Rampenfonds een bedrag binnengeko men van 63.5 millloen gulden. Hierbij bevinden zich 2 millioen gulden, die juist uit Curacao waren ontvangen. Dinsdagavond was de stand 59.7 mil lioen gulden. Gisteravond is te Rome een commu- den met de politie van landen, die de niqué uitgegeven, waarin de zes mini*- verantwoordelijkheid dragen voor over tax» verklaren er bij 'de '.'volksvertegen woordigingen van hun landen op aan W zullen dringen het verdrag voor het instellen van een Europees leger *o spoedig mogelijk te bekrachtigen. De ministers hebben deinterimcom missie van deskundigen 'verzocht voort ie gaan met de bestudering der Fraais» protocollen en hierbij „rekening te hou- (Van onze Haagse redacteur) Naar wil vetmemen -wordt/thans .de.Jaatste..hand gelégd., aan een-wettelijke regeling, die .een aanzienlijke--vereenvoudiging Van de lbonadministrsrtie- zal te/'kriBriPri?! -dat betékenen; Hetwetsontwerp, dat binnenkort; het ministerie -van-.Sociale Zaken '!a- en Volksgezondheid zal verlaten-om aan de ministerraad te worden voorgelegd; zal? in groté trekken:overeenstemmenmet .de voorstellen; die verleden jaar zjin Ingediend door de In 1950 ingestelde commissie, die,, tot: taak had" de coördinatie van de Loonbelasting cn de Vereveningsheffing en deHeffing van' Sociale Vcrzekeringspremiën te bestuderen. In de loop der jaren rijn er tal van wetten en besluiten op dit gebied uitgevaardigd, die de loonadministratie gemaakt hebben tot een omvangrijk en ingewikkeld apparaat, -waaraan de werkgever veel tijd én geld moet besteden. Bij de huidige regeling wordt het loon voor de heffingen ingevolge de Onge vallenwet 1921, de: Land- en Tuinbouw- ongevallenwet 1922, de Ziektewet, de Kinderbijslagwet, het Ziekenfondsen- bestuit, de -Werkloosheidswet, het Besluit op dé Vereveningsheffing. en het besluit óp de Loonbelasting op verschillende wijzen „berekend. De commissie heeft voorgesteld voor al deze heffingen slechts één begrip loon te hanteren en de verschillen, die blijven bestaan tussen dit. begrip en dat waarvan uitgegaan 'wordt door de berekening van de -loon belasting,' zoveel mogelijk te beperken. Deze verschillen zjjn 'o.m. een gevolg van- het feit. dat,'de kinderbijslag en sommige bedragen in de premiën wel voor de loonbelasting maar met voor de sociale heffingen meetellen. Hier is een vereenvoudiging mogelijk door deze ver schillen te verwerken in een -bijzonder tarief voor de „loonbelasting, dat in dien zich bij het loon verder niets bij zonders voordoet zonder meer toege past kan worden op het loon, zoals dat voor de sociale, heffingen berekend •"Wanneer deze regeling, die verleden jaar door de commissie werd voorgesteld, tot stand komt zal een eenvoudige ge combineerde loonstaat ontworpen.kunnen worden; waardoor de loonadministratie van de werkgever in belangrijke mate wordt vereenvoudigd hetgeen ook in financieel" opzich een voordeel betekent. De sneltrein Brussel—Amsterdam his gistermiddagomstreeks halfvier in het station te Sehaerbeek tussen Brussel en Antwerpen ontspoord. De locomotief en het 'voorste wielenstel van een wagen liepen uit de rails en zijn in het grint vastgelopen. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor doch het treinver keer werd enigszins gestoord. algemeen kiesrecht verbonden zijn moeten wij derhalve concluderen dat dit meervoudig kiesrecht prin cipieel eri practisch onaanvaard- bs3r is." -4v--"" Koningin Juliana en Prins Bernhard zijn vanmorgen: per. vliegtuig in Lon den'aangekomen. Prins Bernhard be stuurde het toestel. Het vliegtuig landde op het vlieg veld Hendon. Het bezoek van de Koningin en de Prins zal slechts één dag durent Zij zouden delunch gebruiken met Koningin'Elizabeth en de Hertog van Edinburg en .een tentoonstelling van Nederlandse schilderijen in. Burling ton House bezoeken. Prins Bernhard maakte een.;: per fecte landing. Het was vrij mistig en er moesten lichtsignalen ontstoken worden. Oorspronkélijk dacht men, dat het vliegtuig elders zou moetéri' landen, doch een uur voordat de Koningin en de Prins arriveerden trok de mist ge deeltelijk op. Koningin Juliana werd op Hendorv- begroet door ambassadeur mr D. U. Stikker en andere functionarissen van de ambassade Prins Bernhard bleef nóg korte tijd op, het vliegveld - voor het regelen van enige zaken' Daarna zou. hij zich per auto naar Londen'begeven om zich bij de Koningin te voegen. juichende vrouwen omringden de auto van de Koningin, toen zij drie kwartier na de landing bij de Koninklijke Acadamie aankwam. De Koningin, die 40 minuten -oor het tijdschema -ten achter was. werd be groet door Sir Gerald Kelly, president vari de academie, die het Koninklijk gezelschap op/ de tentoonstelling rond leidde. De voorstellen van de commissie hiel den ook'in, dat de Kring van'"werkgevers en werknemers, die onder de verschil lende heffingen vallen, zoveel mogelijk dezelfde zal zijn; Het opnemen' van/be palingen hierover in het wetsontwerp dat thans bijna'gereed is, zal tot gevolg hebben dat de afzonderlijke wetten op het gebied van sociale verzekering geen omschrijving meer behoeven- te- bevatten van de begrippen werkgever en werk nemer. Gisteravond tegen zeven uurheelt de door de, Nederlandse Regering uit gewezen journalist L. Pissarev aan boord van de Sowjetrussische zeesleep boot „Priliv" de terugreis naar zijn, land aanvaard. De heer Pissarev was al des middags te vier uur onder politiebegeleiding-per auto naar het Steenen Hoofd te Am sterdam gebracht waarde Priliv sinds twee dagen voor anker lag. Hij bleef met zijn begeleiders- in deauto tot omstreeks kwart, over zes toen hij over de loopplank van de zeesleepboot werd geleid. Een aiito van de Russische am bassade wachtte op de kade. totdat de Priliv zich vande wal had los ge maakt. Na deeerste zonnige lentedag werpt de son haar laatste stralen over het ondergelopen gebied van Putten. MHi gebiedsdelen. xonder «chl.r hin derpalen op 1. Werpen voor een -spoe dige bekrachtiging van hel E.D.G.-ver- drag". Over het EDG-verdrag wordt onder meer verklaard, „dat de ministers allen, de „overtuiging zijn toegedaan, dat'1 het nodig is een tastbaar bewijs;-te-géven van- - hun* wens om het Europese;:een heidsideaal -te - verwezenlijken",'/: Zij achten het daarom noodzakelijk „zonder verder uitstel- te geraken tot de instel ling van een „„Europees -leger". Functionarissen van enige delegaties verklaarden te menen,'„dat de.: overeen komst betekende, dathun parlementen verder zouden kunnen gaan met de goedkeuring- van het- verdrag in zijn huidige vorm. De zei mtnlsleTs hebben voort» In be ginsel overeeriïlemming'-bereikt van een Europese lolunlë. Hel plah 'zal opnieuw in behandeling Icotneh óp ;-de volgende minis ten conf erènlïo. die voorlopig op 10 Maart in Straatsburg^ is vastgesteld. fi\ Minister!/Bidautt/ gaf^als1 zijn - mening te7"kfeïfhérijt7dat''riristèSln-svan^eetifege-: meenechappelüke markt,-' als- "door .'Ne derland- -voorgesteld door een afzonder lijk verdrag geregeld dientte -worden; In 'dit' opzicht verschilde hij van me ning- met zijn- NederlandsecóUega, die te" kennen' gaf," dat de gemeenschappe lijke markt in de statuten van de poli tieke gemeenschap* dient te worden 'Op genomen als 1 een van de doelen van deze? gemeenschap. Generaal Zahedi eneen "twintigtal an dere personen, onder - wie oud-ministers en -senatoren, zouden Woensdagochtend te Teheran in hechtenis zün genomen. Twee/bromfietsen zullen morgen in Amsterdam .starten voor een non-stoprii van 5000 kilometer, tien maal de.afsland AmsterdamParijs. Dag en nacht zullen deze bromfietsen onafgebroken van.:Am- sterdam via „Baarn naar Utrecht en terug rijden. Uiteraard moet zo nuendan Van bestuurder,- gewisseld worden. Daartoe zijn zes bromfietsrijders gecharterd, die elkaar aflossen.'..Maar tijdensdeze „aflos sing zal de "motor' „blijven, 'draaien. bijna 150 uren lang.... Het plan Voor deze 'nog nooit in Nederland vertoonde tocht rijpte in het brein van éen Amsterdamse 'machine fabrikant, dé'heer J. Li. Jonker. Tóen hij onlangs in Parijs een tentoon stelling van motorrijwielen bezocht, maakte bij; tegen de president-dire.cteur van. de beroemde HaUeiriér Motor Werke te Salzburg de" opmerking, dat-het "eigen lijk maar .een klein kunstje is een bróm- fietsmötor; te. maken.Dat vatte dé" Oos tenrijkse fabrikant als een uitdaging op. Hij/ nodigde, de heer Jonker uit in Salz burg 'dan maar eens zoiets te toner.',. De heer Jonker raapte de toegeworpen hand schoen op en" ging naar Salzburg. Daar kreeg hij; in de H. M. V/erke een blok ruwe.; al,uininium„en-".de: machines "van- de fabriek, tot';rijn*besehiklring.7(":3c:f/; .5r Tot 'grote "verwondering van/de.'Oósr; tenrijkers. slaagde de Amstérdammér.'èr in, 'innegen1: wéken éen bromfietsmotdr te..construeren, .die volgende .maand -in sérieböuwkomt; (bij' de Halleiner. "Motor Werke. nóg wélken gisteren vóór het eerst in 'Nederland; te zien was.^ Deze bromfiets zal met een standaardtype van - de Oos tenrijkse «fabriek, de „FUCHS" morgen een begin maken met de unieke tocht-De heer Jonker denkt, dat "de rijders een -ge middelde' snelheid zullen kunnen houden tot.en mét de laatste minuut van 33- km per uur.... - De "startvindt plaatstijdens deope ning; van de."R.AI. '(Voor-deze'tentoon- stelÜhg zie men pag. 5). De heer Jonker rechtsmet de door hem in Oostenrijk, geconstrueerde motor:. Hét frame is eveneens een 'ontwerp van deze Amsterdammer: (Van onze correspondent).. Een gezelschap, o.w., enige ingezete nen van 'Eerbeek en, Laag-Soeren. - dat per reiswagen op weg was„naar Oos tenrijk,. is tussen Chantillon en ..Dyon, in 'de Franse Jura,/ op een-1 hoogte van pl.m. 600 meter ingesneeuwd. Een van de chauf(enrs heeft na een bange tocht een- boerderij/weten te- be- r eikeneenbpér enkn echt-wist >pér - ski hulp te hal'en. is-,/./. Na acht uur .in koude /en - sneeuw storm te hebben doorgebracht ;kon„ het gezelschap - uitzü» netelige positiege- :rea:>wordem':--— J£EN lezer schrijft ons w t „Gisteren ontving ik met dezelfde post, behalve een aanslag van de Per- sonele belasting, de definitieve aan/ slag Vermógensheffirig-ineéns, aanslag;;^ Vermogensaanwasbelasting,. aanslag:^ Vermogensbelasting-1945 en defini- tieve aanslag Vermogensbelasting/;/ 1946. Ik zal wel niet dë/enigè/zünis die met deze cumulatie van aanslagenif; over lang vervlogen jaren wordt ver-;/. rast: (Inderdaad, de klachten toerovèr./ï zijn menigvuldig! Red. 'Trouw)iigjSê|: Dit is nu rondweg een schandaal. Hier ziet men de bureaucratie volle actie, die er geen, rekenïng mee houdt, dat zij te doen heeft .met men- -: sen, die zich door de. oorlog geenszins// ■verrijkt, maar wel verarmd wéten.;.--;:;;,// Hoe kan deadministratie venvach-', ten, dat deze aanslagen, waaronder/': zulke zwaar drukkende, .nu plotse- ling-door' de slachtoffers alle in één/'; jaar, haast de voor dat jaar normale// belastingen worden betaald?"- - Het antwoord óp deze klacht van-. wëge.: de administratie, zal/:,wel/3ajn,;( dat er een mogelijkheidvan/;uitstei/:ft bestaat voor diegenen, die werkelijk;/^/ aan de-grond;zouden komen te zitten;--,-' Niettemin vinden wij de klacht vol- komen gegrond. Er is een boekje ver- .- schenen kort geleden, over de/psycho-/:/: logie van de belastingbetaler.Maar/Jj wij hebben wel de indruk,dat:-/de/.-j bèlastirigaciministratïë van psychologies niéfal te veel-kaas gegeten heeft.; Een mens, die deze- iawine van aan-;-:/ slagen--te verwerken krijgt,1 rvbrdf/ëig|| eenvoudig :gek' van. .Overigens met een bëëtjégmeei^® psychologie is dit been misschien een-/ beetje meer bruikbaar te ..mckén-j/DÉM het lid komt het er niet „Wij/ staan voor- het feit, /dat ..voo tallozen onzer, 'de belastingen./Si absolute zin te hoog zijn. Er/is/éen. niet eens zèerlangzame, „vermogens- vernietiging aan de gang. .;.die>/ to schade, is, niet alleen van dé/betrok^js: ke-neri. maar vnn onzc s/menleving Hls// kenen, maar van onze samenlévirig/als geheel: Het belastin^raagstuk'/inoet steeds meer van uit dit; geziditspdnt' worden'be n i, De;particulier secretaresse, van/Prinses Wilhelmina meldt ons, dat :de/- .Prinse5|' verscheidene v kleine bedragen/aari/i-géldl; rit/het/buitenland „ontving. /.RperfendeJ bewijzen; van medeleven met' dé/ramp/"; dié ons. land heeft- getroffen: Dé- gèldenr; zijn door de Prinses ia het Natioaaa"111- Rampenfonds gestoit 'ÜiSMÊjt Bij Kón. Besluiïvan ,25 dezer Is dr. Jan van Baal, lid der Tweede Kamer, met ingang van 1 April 1953benoemd lot gouverneur van' Nieuw-Guïnea. Reeds het proefschrift, waaróp dr. Van Baal' in 1934 aan~ dé 'universiteit - van Leiden promoveerde tot doctor in de letterenen wijsbegeerte, en dat -tot titel droeg Godsdienst en samenleving in Nederlands Zuid Nieuw-Guinea"; gaf aan in welke richting" de belangstelling van de toen "nog niet 25-jarige Indoloog ging. Java en Madoera waren de eerste ge bieden/die. hij betrad "als adspirant-con- troleur. Hét jaar 1936 zag hem reeds op het terrein, dat hij in zijn dissertatie had beschreven.- Twee jaar bracht hij daar door, met Merauke als basis.'van zijn arbeidsveld. Na deze functie ziet Indië dr. Van Baal terug als secretaris van de residentie Banjoemas. Het gouverne ment belast hem vervolgens' met een adat-onderzoek op Lombok. Terwijl hij daarmede bezig is, wordt bij 'in 1942 door de Japanse bezetters" op Celebes gevan gen genomen.- Zijn gezondheid:leed door de-internering veel Het wérd* pas 1847, toen dr. Van Baal, na zijn1 herstel in het vaderland, weer naar de residentie Bali en Lombok vertrok, waar hij -het assistent-residentschap uitoefende. Voor een nieuw bezoek aan Nieüw-Guinéa was dr. Van Baal nog werkzaam' in. Medan en in Djakarta bij' het latere Hoge Com missariaat.Zijn weerzien met-het oude land van Guinea bracht veel arbeid mee óp het kantoor Bevolking. Twee jaar was dr.,„ Van Baal hoofd van? hef'-.-bureau Bevolking op Niguw- Guinea, waar hij - ook voor de Uriitéd Nations-optrad?en tevens voorzitter was van de Research Council' South Pacific. Als lid-van-de-gemengde Nederlands- Indonesische commissie, -voor Nieuw- Guinea had hij gelegenheid "zich in al de, problemen van dit omstreden-eiland te verdiepen. -. i Sindsde; laatste verkiezingen voor de Tweede :Kamer treedtde heer Van - Baai op als, specialist voor .Indonesische Za ken in de. A.R. Partij. y. -;7-: k V Hamid stamt at -vu?ëènil^i>nïwiu$^ ljjkeArabisohe - zeeman die z jaar' geleden.' .tot /hét 'sultaihaatriaaar.é;'* getrokken voelde.'/-'1 Hamid bezocht de-'Militairë'/Acade?#®1-' mie' in/Nederland eri diexidé/ later/jinaea hét K1N.LL: totdathjj ;dóorZ nersin: Balik-Papan '.(Bornèoy^gë», vangen gènómen werd /iri/ het *begin// vari de ooriög1 in de StiUe Oeeaan/'-Totg; sultan van Pontianak; werd. hü./hérM noemd op 29 October 1945 alsmede,tót--.:;» politiek adviseur.bjj dé Ned:-IödisciieM reigering/ -? Hij speelde een belangryke -rol/Iri;» de gebeurtenissen die leidden/ tots déS vestiging van eeri.,-federale. repribliek|K van de Ver. Staten van Indonesië./';/!» Na ziin arrestatie in 1950" .wérdfp Hamid naar Djakarta, /overgébraëht# doch later zond men hem naar-een.be-'"-, waakte particuliere woning- waari/hij.k alle comfort genoot van een bevoorr/v recht politiek: gevangene; De Nederlandse vrouw van Hamid/f heeft de openingszitting yan;' hetèprb^M ces - bijgewoond. Rondom hetgebouw/»»n het hoog gerechtshof aan de .Lapangan Bsnteng (vroeger- Waterloopleinvu- reeds enige-uren vóór - de sanvang van de zitting een ongewone drukte; te bemer ken. De militaire politie-en leden van de "mobiele brigade /zetten 'het 'terrein van het gerechtshof af. Niemand, die niét iri.het besit was vau een toegangs kaart, kon hét. terrein' betreden. Reeds «in ies uur. 's'mórgens', arriveérdé' een personenauto, met sultan Hamid. Volgens!' verslagen die buitenlandse persbureaux van de zitting.: geven, heeft de,: sultan/tegenover :de' rechters /verklaard dat hU. de ;planhen; had «>p- gésteld voor de óVnvërwerpïng van' de Indonesische: regering door middel van het arresteren- van de leden van het kabinet. Hij zou oók hébben toegëgeë - ven, 'dat-hy /bevel had gegeven sultan Hamengkoe Boéwono van Djogjakar- ta' en -kolonelSimatoepang, die toen /chef - staf-, van dé landmacht was,: als mede; Ali Boedjardj o, /secretaris-gene raal .van-hét- ministerie" ..van .Defensie, te'executeren. - Het/pjan ;was „volgens'dé. sultan, mis lukt omdatWesterling de; hoeveelheden wapens, die -voor deze-organiaatie nodig «waren, /niet:, bijeen kon- krijgen. Het kabinetsgebouw, .had* op 24 November 1950 's-avonds om-7: uur,-, wanneer de ministers hun vergadering .'ongeveer beëind igd zouden, hebberig moeten wor den aangevallen. -,/•'' Losjes binden Hamid. self sou opdievergadering aanwezig' -iyn<.en.-:behoren tot de ge- arresteerde ministeni. Hy had Wester ling echter instructie gegeven-onr hem slechte loeies-aa-n dé voeten te binden. Na het klagen dér operatie 'zou Hamid •tot minister van Defensie -worden uit- geroepen. vDe- "sultan, beweerde 'échter,;; dat, "hy geèn aandeel had/gehad .'iri de /„Ban- doeng-opstand" van kapitein Wester- lxiig. "Hü zei, dat Westerlinghem het -opperbevel over diens opstandelingen- leger had aangeboden en dat hy had gezegd het aanbod op zekere voor waarden te .willen aanvaarden.. Wes terling had deze voorwaarden" aan vaard. De sultan; .voegde -hieraan toe, dat hij het opperbevel- niét op zich- had genomen. - - De sultan verklaarde, dat hij/tot zijn 'daden was gekomen, ómdat hü voorstander was van een federale In donesische-republiek- en omdat toen tertijd sommigegroeperingen streef den naar'het liquideren van deelsta ten, Daarom had hij opdracht gegeven het geheie Indonesische kabinet - ge vangen te nemen en een-niéuwe rege ring te vormen. - -//'/.;■"' Sultan Hamid die in de gevangenis een-snor heeft-laten groeien, was tij- Een gebied van hoge luchtdruk, dat-zich reeds verscheidene d»r gen boven Frankrijk bevond, nam- sterk in betekenis toe én wer- plaatste zich - langzaam naar: Duitsland. - Boven grotedelen van Europa heerst thans/Histig; ëri fraai weer, waarbij 's nachts; plaatselijk lichte vorst voófr komt, maar overdag de zöri /de- temperaturen sterk doet oplopen en het wéér een voorjaarsachtig]: karakter geeftOok in ons land begon in de nacht t>an Dinsdag op Woensdag de bewolking,die de vorige dagen nogal hardneks kig bleek, te verdwijnen. Hoewel zich bonen de Oceaan/ een vrij grote depressie-activiteit ontplooit, ziet het er naar uit dat óns tand zich de eerste paar da gen binnen de invloedssfeer vah het continentale hogedrukgebiè'd] zal blijven bevinden zodat op.een ,/iankouden van het rustige en/ fraaie tceer gerekénd mag worj: den. s§ :i w,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1