exje over MENINGSVERSCHIL OVER Spoedig einde aan bromfietspuzzle Evacues hebben hun deel gehad i-nummers Koningin en Prins aanwezig bij opening Boekenweek Voortvluchtige boekhouder meldt zich bij de politie Ambtenaren ontstemd over de verschillende uitlatingen Een leemte Aanwijzingen voor de industö^ Ruim 66 millioen 9575 412739 Inkrimping dienst op Djakarta Van Zeeland over an- en ZATERDAG 28 FEBRUARI 1953 ELFDE JAARGANG Nor 2402 Weerbericht Nat. Rampenfonds Trc luw V.. Geen verkoop Aardappelen iets duurder De rede van minister Deel GEHEIMHOUDING GESCHONDEN Overval op bejaarde vrouw te Tilburg In Korea gesneuveld al De na 1950 gebouwde arbeiderswoning TUNNEL DOOR OE MONT BLANC 1'. .,r. (Voor slachtoffers van de vcatersnood) Hoge eis voor verduistering van bromfiets Buit van f 2100 lÊff si Bedrijfsleider verduisterde 1400 Geen huurverhoging* wel compensatie voor bewonersïsMa ipezë memorie;'ié|órè^tói^. rekèniiag;: ie hóndèn{ met'-'de't jftft 'def éconómischè!-! ómstandighedémvAenlJ^: gevolge van de storinvloed S vanS3l|M^ Januari/1 Februari 1953.' Het -is' nió-|g^ gelijk, dat wegens de;'géwyrii^é;éom-^^ standfgheden besluiten moeten w©r-?.-i|'| den genomen, welke n op /bepaalde'^, punten tot koersverandering dwingen'??®' in het in /uitzicht gestelde...beleid.$0$ E» WÊS t Van een onzer verslaggevers) De minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Alge'ra,.* heeft;, gistermiddag de H Al-ten toonstelling in het RAi-geboüw?té Amster^. dam geopend met een rede, waarin de bewindsman bij velen: spanning die rondom de status van het gemotoriseerde rijwiel heerstTl" heeft gebroken. De nuinister deelde ni. mede, dat dezer, dagen aan fabrikanten en importeurs gegevens aaiHen worden gezonden, waarm regelingen zijn aangegeven nSet betrekking tot de constnictie, de techniek en de uitrusting van bromfietsen. Deze ^regelingen zullen in de nieuwe wettelijke bepalingen worden opgenomen. Italiaans-Fransj-Z wi tserse onderneming l Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 f3 1» Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendieust abonnementen 18.30—1950 uw Zaterdags 1718 uur; Telefoon 29218 's-Gravenhagc: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114408 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HODTEN Weersverwachting- geldig tot Zondagavond. AANHOUDEND MOOI WEER In de nacht en ochtend op vele plaatsen mist by temperaturen om het vriespunt tot'llchte vorst. Overigens droog: weer met weinig: bewolking. Weinig- wind:?; Dezelfde of lets hogere temperaturen. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Wj IJ hebben in de afgelopen week in de Tweede Kamer een zeer langdurig debat gehad over een wets- ontwerpje, waar slechts 15.000 mee gemoeid was. Het debat was zo langdurig, dat de Zondagswet, die ook op de agenda stond, niet meer behandeld kon wor den en naar de tweede helft van Maart verwezen werd. De lezer zal begrepen hebben, dat wij het oog hebben op het wetje, dat een" crediet van 15.000 beschikbaar stelt voor de voorbereiding van ,de Stichting van een Tweede Technische Hogeschool. De Regering heeft daarbij meteen een conclusie getrokken oyer de plaats waar die Technische Hoge school zal komen. Zij heeft gekozen voor Eindhoven. Een vrij grote minderheid in de Kamer echter wenste over de plaats van vestiging thans nog geen beslis sing te nemen. Naar ons gevoelen was dat niet on- redelijk.Immers juist bij de voorbe reiding van de stichting kan het pro bleem van de plaats van het nieuwe Instituut grondig worden onderzocht en dan zou men, wanneer de wet tot stichting zelf aan de orde komt, een beslissing kunnen nemen ook over de plaats. Er is n.l. een hevige „strijd" aan de gang geweest over die plaats. Een strijd, die tot dusverre vooral' gevoerd is door een paar belanghebbende plaatsen. In hoofdzaak zijn Arnhem, Eindhoven en Twente daarbij geïnte resseerd. En er zijn allerlei fraaie en goed gedocumenteerde geschriften verschenen om de aantrekkelijkheid van verschillende plaatsen voor een nieuwe Technische Hogeschool in het licht te stellen. Tot gisteravond was ruim 66 mil lioen gulden hij het Nationale Ram penfonds binnengekomen. Donderdag avond was de stand f 65.40tt.000. TIET was dus niet zo vreemd ge- weest om de vraag van de vesti gingsplaats nog eens rustig bij het voorbereidingswerk onder het oog te zien. Maar de regering, gevolgd door een meerderheid in de Kamer, heeft anders geoordeeld en reeds nu gekozen voor Eindhoven. Er is bij deze. kwestie niet alleen lets van zakelijke en technische aard aan de orde, maar ook een gevoels kwestie. Die is bij, het Kamerdebat zelf niet zo heel erg uit de windselen ^okor-w»rwMaar in de commentaren /raders". Or&t jn de R.K. pers is dat 4 punt vormén daar gebeurd, gen, riepger wij denken aan wat de ingaan, iftentaire.: redactie van „De fddikskrant" schreef, is het volkomen uuidelijk waar de schoen wringt. Men vindt-van RJC. zijde de vesti- ging te,?Eindhoven ccaa. itajy.ia dt richting "van een," volgens", sommige Rooms-Katholiekën, nog- steedsniet voltooide emancipatie van het' ILK. volksdeel. In „De Volkskrant" werd in verband metde houding,, van de Protestantse,, rechterzijde, die; maar niet voetstoots Eindhoven aanvaarden wilde, het woord anti-papisme reeds genoemd. Het zal de R.K. burgemeester van Arnhem,, die zeer geijverd heeft voor de vestiging van denieuwe Techni sche'Hogeschool in Arnhem, wel een beetje vérbysterd hebben. Om van Twente; met zijn aanzienlijk getal Rooms-Katholieken, geboortegrond van Sehaepman,.maar te zwijgen. En zozeer wond genoemde parie-, mëntairë redacteur zich op, dat hij die Rooms-Katholieken, die nog wel eens wat sympathie tónen voor de oude rechtse coalitie, er op wees, hoe zeer de Protestantse partijen hier aan rechtmatige R.K. verlangens in de wég stonden. Vb XSJ IJ - zouden hier toch wel graag voor enige nuchterheid willen pleiten: De rechtse .coalitie heeft teen waarlijk lang genoegbestaan 'en in zoverre haar nut gehad om,aan te tonen, dat'het anti-papisme bij de C.H. en AIR. "partijen niet bestaat. De afwezigheid van dit anti-papisme bij hen is voor één groot deel de reden van bestaan van dé Staatkundig Gereformeerde :Partij. Dié afwezig heid van'anti-papisme wordt dus nog al duur betaald. En er zijn toch inderdaad zeer reële argumenten aangevoerd om, niet nu reeds over de plaats van vestiging te beslissen. Men zou goed doen er niet iets meer achter te zoeken. We leven natuurlijk- wel in het gedenk jaar van het herstel der Bisschoppe lijke Hiërarchie en van de Aprilbewe ging. Maar wij geloven niet, dat _wy goed zouden doen na honderd jaar oude vuurtjes opnieuw te gaan stoken. Het komt ons eveneens voor dat, de Rooms-Katholieken over hun positie in Nederland niet-zo heel veel te kla gen hebben. En zo kunnen zij toch tegenover de burgemeester van Arn hem en Schaepmans Twente ook het generaliteitslanden-complex .■*-) wel van zich afschudden. "1 Brabant en Limburg waren vóór 1795 geen zichzelf besturende gewesten, maar werden door het boven-Moerdijkse Nederland be stuurd. Vandaar de naam generali teitslanden. .44 te Amsterdam (Van een onzer verslaggevers) - Nu alle geëvacueerde» in Nederland hun deel gehad hébben van de goe deren, welke het Nederlandse Rode Kruis ontving ter uitdeling aan de-ramp slachtoffers, en daardoor voorzien zijn van de noodzakelijke artikelen, res teert een overschot van plm. 20.000.000 kilo gedragen kleding. Dit overschot wordt door de nog niet-onderbroken stroom dagelijks groter. Zoals bekend besloot het-hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis aan het begin van deze week, na overleg met de regering, kleding te schenken aan kerkelijke en charitatieve instellingen. Na deze mededeling, kwamen bij het hoofdbestuur verzoeken binnen van deze instellingen om kleding te mogen ontvangen, evenwel tot een totale hoeveelheid van 1.500.000 kilo. Zodat thans nog een zeer gróte, hoeveelheid van meer'dan 18.000 ton resteert. ons van de zijde van, het Rode Kruis te Rotterdam medegedeeld, dat de goede ren. eenmaal geschonken aan het Rode Kruis, ter beschikking van het Rode Kruis moeten blijven. Dit betekent dus, aldus het hoofdbe stuur, dat ais de kerkelijke en charita tieve instellingen hundeel ontvangen hebben, de internationale Rode Kruis organisatie de beschikking moet hebben' over de overgeschoten hoeveelheid om op andere plaatsen slachtoffers van an dere rampen te kunnen helpen. In de boezem van het Rode Kruis te Rotterdam, welke instantie het. leeuwen aandeel heeft gehad bij de verwerking, de sortering en de uitdeling van de ge schonken kleding, was de gedachte ge rezen dit overschot te verkopen en de ontvangen gelden te bestemmen voor andere hulp aan de geëvaeueerden. Op deze wijze meende; men het dichtst de bedoeling van de schenkers te benade ren. Het hoofdbestuur van het Rode Kruis staat evénwel op het standpunt, zo werd Van aan onzer xedactourea In', het bijzijn van Hare Majesteit de Koningin en van Zijne Koninklijke Hoog heid Prins Bemhard is gisterenavond in de Stadsschouwburg te Amsterdam op officiële wijzede achttiende boekenweek geopend met een literaire avond, georga niseerd door.de Vereniging, ter. Bevorde ring van de Belangen des Boekhandels en de commissie voor de collectieve pro paganda van het Nederlandse boek. Van 'hét ere-comité, dat voor déze avóhd, cüê-'geUtot'd^was iJfêt boeïf en dé muzen", was samengesteld, had Prins Bernhard-gaarne het "ere-voorzittérschap op zich genomen, j Een welkomstwoord werd gesproken door de.heèr C. Leeflang, die Hare-Ma jesteit én Zijne Koninklijke Hoogheid dankzegde voor hun belangstelling voor de verstrekking 'van de geestelijke weer baarheid van het Nederlandse volk, waar van de bewijzen de laatste weken'zo zijn gebleken. '- De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr J. M. L. T. Cals heeft in zijn openingswoord de dichter Marti- nus Nyhoff herdacht, de letterkundige, de officier van het Nederlandse leger, de verzetsman en de adviseur van de rege- ring. De minister wendde, zich vervolgens tot alle ouders in den lande, tot de gezinnen en - tot allen, die bij de bestrijding van de vervlakking een eerste taak hebben. Hö vroeg aandacht voor het boek in het Gedurende de maand Maart gelden voor - consumptie-aardappelen maxi- mumverkoopprijzen, welke 50 cent per 100 ,kg hoger zijn dan die welke ge durende'Februari 1953 golden. De maximumconsumentenprijs bedraagt dan 18.5 cent per kg klei-aardappelen en 16.5 cent per kg zand-aardappelen. Voor April zijn deze prijzen 19 en 17 cent, voor Mei 19.5 en 17.5.cent en na 31 Mei 20 en 18 cent per kg. Voor de Waddeneilanden liggen deze prijzen 1 cent per kg hoger. Bij verkoop van, een hoeveelheid, waarvoor de maximumprijs geen be drag in hele centen vormt, mag het totaal bedrag op hele centen naar bo ven worden afgerond. De maximum prijzen voor verkoop door telers en handelaren ondergaan een dienover eenkomstige verhoging. De stijging in pry's is het gevolg van het vorderen van het seizoen. Eén jaar en drie maanden eiste de procureur-generaal bij het. Haagse Ge rechtshof gisteren tegen J.D.S. wegens verduistering van een bromfiets. Ver dachte, kok van beroep, was in eerste aanleg- voor dit feit eveneens tot één jaar en drie maanden veroordeeld. Bij de behandeling bleek dat S. een zeer lange otraflijst had en dat er tijden waren geweest, waarop hij jaar op jaar met de strafrechter in aanraking kwam. De- 29-jarige boekhouder P. B. uit Bussum, die door frauduleuze handelin gen een Hilversumse rjjwiclfabriek voor t 18.000 had opgelicht en reeds geruime tijd spoorloos ,was, is te Nieuweschans aan de Duits-Nederlandse grens aange houden. Uit de verklaringen, die de man thans heeft afgelegd, blijkt, dat hij op 8 No vember jl per trein naar Brussel is gereisd en vandaar naar Parijs en Mar seille. Van de f 18.000 was toen reeds vrjjwèl. niets over. In Marseille kreeg B. een baantje als bürger-employc bij het Vreemdelingenlegioen..... Hy reisde door naar Noord-Duusland, grote afstanden te voet afleggend,'waar hij oude vrienden B is indienst ge weest bij de Waffen-SS wilde bezoe ken.- De vrienden bleken echter onvind baar. Ten einde raad meldde B, zich in een klein Duits plaatsje bü de politie. Deze zond hem door naar een grotere plaats, daar men geen ruimte voor hem had. Na nogmaals grote afstanden te voet te hebben afgelegd, bereikte de voort vluchtige ten slotte de Duits-Nederland se grens, waar de Nederlandse marechaus- se zich. over hem ontfermde. De man heeft een volledige bekentenis afgelegd eh is ter beschikking gesteld van de officier van Justitie. gezin en hij ;eide, dat lezen leert men niet zo. zeer op school als thuis, zoals Anton van Duinkerken reeds geschreven heeft Die niet van huis uit de behoefte heeft uit zijn eigen wéreld te treden, zal nooitgoed leren lezen. Met name'wilde de minister aandacht vragen voor het jeugdgeschenk in de boekenweek. -■ Daarna zijn vier eenaeters 'opgevoerd door Nederlandse letterkundigen ge schreven. In verband met.- 'deeïté''vin T4edërland~ was van all. feestelijkheid op deze avond afgezien. -, n't? Dinsdag a:s .wordt in de - Rotter- damsche Schouwburg een reprise van het programma van gisteravond ge geven. Volgens een bericht van Aneta uit Djakarta zal de KLM met ingang van 2 Maart a.s. in plaats van zevenmaal, vijfmaal per week de dienst tussen Amsterdam en Djakarta gaan onder honden. De frequentie van de Djarkartalijn is inderdaad een punt van bespreking bij, de'onderhandelingen die dr. Ples- man op het ogenblik met de Indone sische regering voert. Het is niet uit gesloten dat op 2 Maart om bedrijfs- politieke redenen tijdelijk een wijzi ging in het aantal- vliegdiensten tus sen Amsterdam en Djakarta komt. In een door de Belgische radio-om- roep uitgezonden vraaggesprek heeft de Belgische- minister' van Buitenlandse Zaken, Paul van Zeeland, inzake het Nederiandse voorstel voor een Euro pese tolunie verklaard, dat de Belgi sche regering het steeds noodzakelijk heeft geacht, dat elke politieke gemeen schap berust op een stevige economi sche grondslag. Van het begin af zijn wij het eens geweest met onze Ne derlandse vrienden, zo zeide de minis ter. HM.'s nieuwe kruiser De Ruyter", die gebouwd is bij IVilton-Fijcnoorl te Rotterdam, gaat binnenkort proefvaren. Verontrust Het Convent van Kerken te Rotter dam. waarin alle kerkgenootschappen samenwerken, en de vereniging „Huma- nitas" en het Humanistisch Verbond in de Maasstad, welke instellingen vanaf de eerste Februari nauw hebben samen gewerkt en vele ervaringen opdeden tij dens de gehele evacuatie en deonder brenging van 13 tot 15,000 personen, hebben naar aanleiding van het besluit van het hoofdbestuur, van het Rode Kruis een verklaring uitgegeven. Het Convent en de Humanistische or ganisaties verklarenzeer verontrust te zjjn over de berichten, dat het over- 'schot van goederen,ter beschikking ge steld zal wordêh; van' diverse kerkelijke en charita tieve//instellingen. Ook .voor déV-ramp," zo wordt in de verklaring gezegd, ..beschikten deze in stellingen Over. enige; gedragen kleJ r- scheiden wijze uit dothans; beschikbare: goederen kunnen worden aangevuld. Het besluit om op zo ruime "mate als thans kan geschieden, - goederen tor beschik king te stellen, achten èn'het Convent èn de humanistische organisaties niet .verantwoord. Verklaard wordt dan ook, alle aangesloten kerkgemeenschappen tea instellingen ten stelligste aan te raden, bij eventuele beschikbaarstelling, niet dan op zeer bescheiden wijze van de eventuele mogelijkheid tot opname van goederen gebruik te maken. „De samenwerkende centralen van overheidspersoneel A.C.O.P. (het Algemeen Comité van Overheidspersoneel, de Prot. Christèlyke en de R.K. Centrale van Overheidspersoneel) hebben met verbazing en ontstemming kennis genomen van hetgeen de minister van Binnenlandse Zaken in 'de memorie van antwoord op diens begroting aan de Eerste Kamer der Staten- Generaal heeft medegedeeld", zo delen zij in een communiqué medé. „Van het project inzake de salariëring van de, middelbare en hogere 'ambtenaren, waaromtrent de- leden van de Centrale Commissie voor. Georga- 'hiséêtó-DverIeg"in *Arahtenarcnzaken ip. elk- opricht- uiterste' 'gehélmhonding Tvas'ofjgelegdi'ea waarvan;das.mocht;.wqrdén,yerwacht;.dat iedere'pnblicatle achtetwégë zou-blijven/wert ^éttemiii anrde.nitóoriè tA^^.antwooïd min'of meer uitvoerig melding gemaakt, ,.- - De 76-jarige mevrouw Rijkers is gister morgen omstreeks zeven uur in haar wo ning aan de Stevezandstraat te Tilburg overvallen door twee, nog onbekend ge bleven-mannen. De vrouw, die nog te bed lag, kreeg enige vuistslagen op het hoofd toegediend. De mannen stalen uit een kast een bedrag van ƒ2.100, De 71-jarige echtgenoot van mevrouw Rijkers was kort voor de overval met een familielid naar de Vrijdagse markt ge gaan. De heer E. Rijkers heeft daar een standplaats van groenten. Hy had de achterdeur van de woning bijzijn ver trek niet afgesloten,-zodat de tw.ee man nen gemakkelijk het huis konden bin nendringen. Mevrouw Rijkers, die nog te bed lag, werd door een van de indringers bij de keel gegrepen. De man diende naar enige vuistslagen toe op het hoofd en drukte een hoofdkussen op haar gezicht om haar het schreeuwen te beletten. De andere indringer had Inmiddels de muur kast geforceerd en roofde daaruit een bedrag van ƒ2.100,Nadat de mannen verdwenen waren, begon de vrouw om hulp te roepen. Om de aandacht te trekken sloeg :zij bovendien nog een ruit in. Enige buurtbewoners waarschuwden daarop de politie. Tot dusverre is deze er echter nog niet in geslaagd de daders op te sporen. Welk een krachttoer gisternacht by Den Bommel is verricht, blijkt uit deze luchtfoto, die toerd genomen kort voor het dichten can de dijk. Eb en vloed braken zich door dit gat met ontzettende kracht een weg. Thans is het water in de haven (rechts flauw zichtbaarweer rustig en een van de ernstigste wonden van het eiland geheeld. De regering maakt bekend, dat tot baar leedwezen op 23 Februari j.l. in Korea is gesneuveld de korporaal der eerste klasse C. K. van den Anker, le- gernutnmer 270829057, gehuwd en woon achtig te Amsterdam. Hij was afkomstig van de Koninklijke Marine en 23 jaar oud. D EN LEZER schreef ons over eeri;:; J-J leemte die er z.i. in de Kieswet '-, zou zijn. „Toen indertijd in Aardenburg bij de Raadsverkiezingen bleek,.dat? he tic- aantal stemmen op de R.K.-lijst boven' 50 pet. kwam, maar de andere pari ■■■-• tijen vier van de zeven zetels behaal-^* den, is er een wijziging in de Kies-'/ wet gebracht, waarin bepaald isj dat^- wanneer een lijst boven de 50 próc."* der geldige stemmen verkrijgt, deze ook de meerderheid in de Raad moet hebben. Met het stelsel der evenredige";?; vertegenwoordiging is dat alleszins zins billijk. Maar vier jaren geleden?;" bleek m.i. een andere leemte- in de* Kieswet, toen in Sassenheim twee K.V.P.-lijsten werden ingediend'env® het resultaat werd, dat er 7R.K..-en;ig zes andere leden werden gekozen, gl hoewel de Rooms-Katholieken gëen;^ 50 van de stemmen hadden bé- haald." Is dit, zo vraagt onze lêzer, geen'-' fout in de Kieswet? Wij geloven, dat wij hier inderdaad-/-; te maken hebben met een weinig be? vredigend resultaat van ons kièsstelsel:;-, S Maar het zal in de practijk zeer moeilijk zijn om het bezwaar/te on-.,' dervangen. Een candidaatstelling ]ge-p schiedt n.l." niet door een partij, maar 7 door een aantal kiezers. Dé lij sten zijn derhalve; formeel geen partijlijs-'-, ten. Wanneer men een dergelijke prac- -r tijk orimogëlijk zou willen maken. dan?; zou dat moeten betekenen, dat een overheidsinstantie van' een paar -Tijs^i^S ten zou moeten gaan uitmaken, dat zij-;". niet als afzonderlijke lijsten' kunnen gelden, maar dat hetzij één-ervan kan. ;V?.j worden gehandhaafd, hetzij beide één lijst moeten worden verenigd. - p^HMB Dit zou betékenen een onaanvaardbaar-V re beoordeling van overheidswege, van.?;;^ de qualiteit van bepaalde/'lijsten, het- geen in strijd zou' zijn met een oe- hoorlijke vrijheid'bij de verkiëringen.';è';:S Het schijnt ons derhalve moeilijk', de |j geconstateerde leemte weg te -nemen.' r Met betrekking tot de gemeenteclas- sificatie vermeldt de memorie van ant woord, dat van de zijde van de Centrale Commissie „nog geen advies voorhan den is". De samenwerkende centralen stellen er prijs op te verklaren dat dit advies nog niet kon worden uitge bracht, omdat hen geen enkel voorstel van de regering heeft bereikt. Met-betrekking tot het opnemen van de arbeidscontractanten - in de voor de overige rijksambtenaren geldende pen sioenregeling. deelt de minister mede, dat deze aangelegenheid is voorgelegd aan de Centrale commissie voor Geor ganiseerd Overleg In Ambtenaren zaken. De- samenwerkende centralen betreu ren deze mededeling uitermate, omdat de desbetreffende aangelegenheid nog in geen enkele vorm aan de Centrale Commissie is voorgelegd, onlanks dc reeds in 1948 gedane positieve toezeg- Bevestiging, van het vonnis in eerste aanleg, dat wil zeggen 10 maanden ge vangenisstraf, eiste de procureursgene raal bij het Haagse Gerechtshof giste ren togen de bedrijfsleider A. de C. De C. was bedrijfsleider in een zaak, waar van hij vroeger eigenaar was geweest, doch die wegens faillissement ver kocht was. Toen hij voor zijn patroon geld moest overmaken naar Frankrijk voor een leverantie, had hij dit vrijwel geheel in zijn zak gestoken. Hy' had dit naar zijn zeggen gedaan om oude schulden te betalen. Uitspraak over 14 dagen. ging van de regering, dat in het alge meen dé arbeïdscontractanten ha twee jaar diensttijd onder de -pensioenwet 1922 zouden worden gebracht. Ook de mededeling, dat het in het voornemen van de regering ligt een voorziening te bevordering voor - die pensioenen, welke thans aan een maxi mum zijn gebonden, wordt door de sa menwerkende centralen betreurd. Af gezien van ongerechtvaardigde ver wachtingen. die zy oproept, loopt deze mededeling immers vooruit op een blijkbaar te verwachten indiening van voorstellen voor het tussen de regering en de organisaties te plegen overleg.- Om verwarring tevoorkomen en tot recht begrip van de gang va-n zaken zien de samenwerkende centralen van overheidspersoneel zich tot hun besluit genoodzaakt deze verklaring te publi ceren", zo besluit het .communiqué. Aan de heden verschenen mémorlëI|l%I van Antwoord- op het voorlopige, slagder commissieV-'-vanf-raj^^iii^^&l^ nit de. ;EersteiKamer?öyéi^'dé'ibe^«^$Mf/ Voorts Is de minister van m'ening,vdatv?a^ de huren van diverse woningen.die :na 1950 z|jn gebouwd; voor verschlUendev-'C' arbeiders te boog zijn. Bii depS voorgë-ïïSfeffl nomen algemene huurverhoging, -, diel/R-w met compensatie gepaard - 'zal .móetea;:<vif(5f gaan zullen de huren van -.bedoelde woningen,, voor zover zü thans -.-'•reeds;3.ï boven het nieuwe hnurpeil liggen,'nietj'KySti worden verhoogd.: terwijl de woningen levende arbeiders de com-/,V"' pensatïe wel zullen ontvangen. Op deze J wijze zal aan de geschetste moeilijk- beid bij de komende huurverhoging te- gemoet kunnen worden, gekomen, liSt® Voor de status van de bromfiets nad de minister zich de volgende hoofd iünen gedacht: ten eerste mag de 'cylinder-inhoud ten hoogste 50 c.c. zyn en ten tweede moeten de brom fietsen de eigenschappen van hef rij wiel bezitten Elk merk zal de goed keuring van het departement van Verkeer en Waterstaat moeten heb ben. In de Staatscourant zullen de rabrikaten en merken van de brom fietsen gepubliceerd worden. Mr Algera zelde. dat deze materie de status van de bromfiets zijn grote aandacht heeft. De wettelijke regeling had reeds haai beslag gehad al? niet de watersnoodramp de aan dacht van hei departement gericht had od waterstaatkundige problemen De spanningen bij fabrikanten én Importeurs noemde de minister -teer begrijpelijk Doch hij hoopte, dat ujr uitlatingen de industrie enigszins zul len geruststellen. Voordat de minister zijn rede uit sprak gaf de algemenevoorzitter vaB de RAI de heer E F Eriksson, een overzichi van het tentoongestelde op deze 3lste RAI. die een bijzonder karakter heeft onder de reeks van •ontoonstellingen Het gewone rijwiel neemt nl. voot net eerst sedert ruim dertig jaar eer, belangrijke plaats, in >d de expositie Onmiddellijk na de ojpenlng door-de ««3 - "Sfjl minister, stroomden vele bezoekers bét? RAI-gebouw binnen om de fraaie;* stands van motoren, bromfietsen, 'ryg-; wielen en onderdelen te bezichtigen.- Frankrijk en Italië hebben het start sein gegeven .voor het boren van;.de.?,;; langste wegtunne» ter were I d «en straatdek van twaalf kilometer lans en. 8 meter breed recht onder dc 4810 me-" tér hoge Mont Blanc door. de hoogste bergtop van Europa Bdault, de /«Franse mlnister/fBaS^gf Buitenlandse Zaken, eo de ,Gasperi;;neJSg| Italiaanse premier;'zijn na- een twee-}?; ;-! daagse conferentie te Rome overeen- V gekomen het werk- te laten beginnen22§|! zodra de parlementen der belde landen het plan goedgekeurd hebben. Dé; tun^|||| nel waarmee een bedrag van mees dan. 72Vi millioen gulden gemoeid ts;f'zajS| dé verbinding tussen Frankrük en, ttaj/-j® Uë met bonderden kilometers bekoi^B?iV®i Men denkt dat de aanleg vier jaar..zal'/.:*/.' vergen. Zwitserland. dat;OOk. groot;beT;fiï||S lang bö de tunnel beeft, zal financiële stetm geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1