'm Mossadeqs woning bestormd BEVOLKING VAN TEHERAN KOMT OP VOOR DE SJAH Spanning pm de Heiieliix enigszins geweken GETUIGE GEHOORD "IN DE ZAAK-HAMID „Spel begon niet in Djakarta" Giro-nummers Verbinding Luik-Rotterdam mm Overwinning op Bet aan het Haringvliet Gevaarlijk gat gedicht in de Oudéhhöörnse Z m m Leger- en politieleiders ontslagen Ruim 68 millioen 9575 412739 Landingsplaats omgeving Hofplein Dijk ondeskundig doorgestoken i Caisson van 65 meter lang tokyzipMén li -• MAANDAG 2 MAART 1953 ELFDE JAARGANG No. 2403 Wëérbéricht NooddijK bij Rilland weer doorgebroken Nat. Rampenfonds Trouw Twee Nederlanders bij Medan vermist Gesneuveld in Korea Balkanlanden sluiten een vriendschapsverdrag Alle «gevaar geweken i ïfc«W «ssisp - te Amsterdam Voor slachtoffers van de watersnood) l 7 - J Geen wapens Westerling had het plan op 27 Dec. 1949 opstand te plegen, op dezelfde dag dat Indonesië een onafhankelijke staat werd. Doch het plan ging niet door omdat de nodige wapens nog ontbra ken. Opdracht Prinses Anne en ex-koning Michael: derde dochter V.ROSSëM'S f. 1.40 «n f.1 SNERT-ACTIE BRACHT 25.000 OP kpÉ|Éf| (Van onze speciale -verslaggever) Meer dan ,2500hectarevruchtbaar land is Zaterdagmiddag op het eiland Voome en Putten op het water,heroverd. De enorme krater, die op de eerste; Februari in", de Oudenhoomsé Zeedijk;1was geslagen, is nu definitief, geslóten. Daarvoor was. nodig, dat een leger van deskundige mannen dag en nacht werkten in -weer en wind. Niet alleen op dé. plaats des oriheils," maar ook elders waar twee caissons in gereedheid moesten worden gebracht om het gat af. te sluiten.' Zaterdagmiddag, bij kerend tij,- heeft Rijkswaterstaat dit grootse karwei met succes ten uitvoer gebracht. De caissons werden met behulp van sléepboten* en een drijvende bok naar de dijkbreuk ge bracht en binnen twee uur was het water, een voorgoed halt toege roepen. Een luid hoera'tje ging op. toen het 'laatste fluitsignaal van de opzichter weerklonk. De spanning was gebroken en binnen niet al te lange tijd kunnen de bewoners weer terugkeren naar hun huizen of boerderijen. igSSS# I? ISÉ Rotterdam: Witte de With straat 30 Te) et 29215 <3. Lt Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachten dienst abonnementen 18.30—19.30 nvr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 42486T Redactie: TeL 111892 Advertent ie-afd: Tel. 114481 Abonnementen ea Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. - RUSTIG WEER. In de nacht en vroege ochtend op de meeste plaatsen lichte vórst en plaatselijk mist Morgen overdag droog,: en over het algemeen zonnig weer met dezelfde mid- dagtemperaturen als vandaag of iets hogere. Hoofdredacteur: Dr. I. A. H. J. S. BÉUINS SLOT, Teheran heeft een opwindend weekeinde beleefd met opzienbarende ge beurtenissen, die voortvloeiden uit een scherp cohflict tussen premier Mossa deq en de Sjah, die onverwacht steun kreeg van de bevolking, welke Zaterdag dreigend te hoop liep bij de woning van de premier en de vorst dwong af te zien van zijn voornemen om de wijk te nemen naar het buitenland. Mossadeq ontsloeg gisteren de leiders van leger en politie nadat de volks oplopen hevige spanning in de hoofdstad hadden veroorzaakt. Hoessein Fatemi, de minister van Buitenlandse Zaken, beschuldigde officieren van een poging om de regering uit Let zadel te lichten. Generaal Baharmast had zijn ontslag gekregen omdat hij hij het paleis van de Sjah was gebleven, toen betogers een aanval deden op Mossadeqs woning. hij zich als, een dictator gedroeg. Mossadeq verklaarde yoor de Majlis, dat de'afgelaste reis van de Sjah een „gebruikelijke" zou zijn geweest -om een bedevaart te maken en herstel te zoeken. De vorst zou zijn terugge keerd, zo verzekerde hij. Mossadeq heeft Baharmast laten vervangen door zqn toegewijde aan hanger generaal Taghi Kiahi. Onder- wijl waren de demonstranten heer en meester in de straten van Teheran. De ene groep verklaarde zich voor Mossadeq en de andere voor de 33- jarige Sjah, wiens aanvankelijke voor nemen om het land te verlaten en zijn nadere besluit om te .biy ven, aanlei ding waren tot de betogingen. Het volk, dat voor het paleis was samen gedromd, hoorde hem Zaterdag met gebroken stem via de geluidsinstallatie op het dak van het paleis de wijziging van zijn plannen bekendmaken. Het leger had gisteravond de wacht betrokken bij het parlementsgebouw, waar de politie in de loop van de dag in een bajonetcharge tien demonstran ten verwondde. De gehele dag drom- den betogers op het plein, voor het gebouw, met offcieren van het leger op de schouders onder bet geróep van „Leve de Sjah" en „Weg met de ver- *r»lers".V Officieren, die het middel? punt vormdenvan de samenscholin- A? gén, riepen: „Regeringen komen en .-■ gaan, maar de Sjah leeft in eeuwig heid". Koningsgezinde troepen sloegen, de autovan een minister in elkaar toen r-K-hii-'Aroor.- de middagzitting...van de Majlis' het plein opreed. De minister A zelf kwam er heelhuids af, dank zij de hulp van een officier. Koningsgezinde - officieren stelden zich aan het hoofd van een groep betogers, die een radio- station buiten de stad wilden bezetten. Zij werden evenwel afgeslagen door regeringstroepen, die met bajonetten en machinegeweren waren uitgerust. Minister fatemi verklaarde, dat de ongeregeldheden waren aangesticht door buitenlanders en staatsvijanden. Mossadeq, die Zaterdag had aange kondigd, dat hjj twee etmalen asyl zou zoeken in het parlement, is.gisteren toch naar huis gegaan, nadab hjj zich had verdedigd tegen de critiek van sómmige afgevaardigden. Mossadet, had gezegd: „Maak mijn positie bin nen twee etmalen duidelijk of ik zal een volksstemming laten hóuden en het volk laten beslissen of het mij wenst, ja dan neen." Een der afge- vaardigden voegde Mossadeq toe, dat Gisteravond waren er slechts weinig betogers op de been op het plein. Overdag washet stampvol geweest De demonstranten hadden portretten van de Sjah aan de "hekken van het gebouw bevestigd. Officieren riepen hen op de Sjah te steunen, terwijl aanhangers van Mossadeq optochten hielden in de straten van de .stad. Zaterdag stroomde het volk samen Bij het Nationale Rampenfonds was tot Zaterdagavond een bedrag binnen gekomen van ruim 68 millioen- gulden. Vrijdagavond was de stand ruim 66 mil lioen gulden.. REZA.ll PAHLAVl Sjah van Perzië voor de door Shermantanks en gewa pende wachten bewaakte-woning van Mossadeq, luidkeels eisend, dat hij de Sjah zijn verontschuldigingen zou aanbieden, afgewisseld met het ge roep van „Wij willen niet dat de Sjah vertrekt." Alle moeite bij Rilland Bath op Zuid- Beveland is tevergeefs geweest. De daar vorige week'aangelegde nooddijk is Zaterdag op vier plaatsen bezweken, waardoor bet water- - opnieuw met grote kracht de> Reigerbergerpolder begon binnen te stromen. - Naar wij vernemen zal men thans geen nieuwe nooddgk 'aanleggen, doch proberen -het gat in'de zeedijk recht? streeks te dichten, a jr deze onfortuin lijke gang .van.zaken.blijft de verbin ding tussen Brabant en Zeeland ver broken. Ook de spoorlijn kwam nog niet vrij? "A/ A De spanning, die was opgetreden na de Beneluxbesprekingen, die _Zater- dag voor een week niét ten einde waren gekomen, en Zaterdag,te Luik zijn voortgezet, is enigszins geweken. Er -is eèn bepaalde; oplossing bereikt,, zonder echter dat daarmee het Bèrieluxprobleèm tot een oplossing is gekómen. De hespreklngewvan.het-vaste-mlnlsteriële'coniitéhebben-zich.'geconcentreerdi op de moeilijkheden; die; zich In 'èèn. aantal Sectoren van het Belgische be drijfsleven voordoen.' A In de aanvang werd besloten de dis cussie over het algemene vraagstuk van prijzen en lonen niet te heropenen,-maar deze tot het hiervoor genoemde speciale terrein te bepalen. De Nederlandse-dele gatie aanvaardde- -dat voor een-beperkt aantal sectoren de verschillende stadia 'van onderzoek en overleg waren door lopen en dat 'deze sectoren nu in- aan merking kwamen voorbeen beslissing van het vaste-.ministeriële comité. De Nederlandse delegatie heeft echter nog geen beslissing genomen. De .Nederland se regering-, zal haar beslissing zeer bin nenkort schriftelijk, aan de Belgische re gering, meedelen. V,"v A, In grote lijnen is de bestaande proce dure van Ulvenhout strikt gehandhaafd. Als bet onderzoek en overleg in een be paalde bedrijfstak van te lange duur worden/ kunnen dè presidenten de zaak in handen nemen. Komen de presiden ten niet tot overeenstemming, dan komt de. zaak in het ministeriële comité, dat Onder grote belangstelling is Zater dag de behandeling van-de zaak tegen sultan Hamid'H voortgezet In een zit ting, welke bijna vieruur duurde. Als getuige - werd gehoord' de,; 35jjange •Frans Najoan, afkomstig uit Menado en thans werkzaam als, rechercheer bti de criminele recherche op het hoofd bureau van politie to Djakarta. Wegens gebrek aan tijd kon de tweede getuige, Joesoef Barnas, ln deze zitting niet wor- 'den gehoord. - 1 Dè zitting zal 4 Maart worden voort gezet. Voor die dag zijn als getuigen opgeroepen, sultan Hamengkee Boewo- no, generaal-majoor Simatoepang en All Boedardjo. .Getuige, Najoanzeide, dat hij sedert begin December 1949 contact had met de;beweging van Westerling. Hij-had Westerling het eerst ontmoet in Dja karta In de woning van een lid van het KNIL, een zekere Benz. Desge vraagd zei- getuige dat het doel van de beweging van "Westerling was de regering van de RIS omver te werpen ven te vervangen dóór een andere rege ring. Najoan zei, dat hei hem bekend was, dat dè< Apra-beweging onder lel- dtng van Westerling stond. Deze or ganisatie had. ten doel, zo zeide ge tuige," behalve de omverwerping van de regering van de RIS, ook het be staan te waarborgen van de minder-, heldsgroepen,' namelijk de Indo-Euro- pese, de Ambonese en Menadonese groepen. - Getuige zei, dat reeds voor de sou- vereiniteitsoverdradht door Westerling ten huize van Benz een vergadering was gehouden, waarbij hij Najoan en een zekere Rapar aanwezig waren, Ra par verklaarde, dat hij en enige anderen in Djakarta een strJjdorganl- satie hadden. :ty. Najoan zei, dat Westerling af ea toe fondsen had ontvangen van personen lit kringen van de legering vande WoonU vertelaarde getuige; dat Westerling wer zijn beweging ook contact had opgenomen met generaal- majoor Engels. In de ochtend van 23 Januari I960, de "dag van de aanval op Bandoeng, was Westerling in Djakarta. Daar bradnt men hem het bericht, dat Ban-. doeng door de Apra was aangevallen. 's Avonds wend een vergadering ge houden, waarop besproken werd welike belangrijke punten In Djakarta moes ten worden aangevallen. Dat waren o.a. de kazerne van de militaire poli tie, het hoofdkwartier van de mobiele •brigade en ook het paleis van de pre sident. De volgende middag kreeg Najoan de opdracht 'sultan Hamid op te zoe ken in Hotel des Indes; Nadat hij daar inderdaad de sultan had aangetroffen, bracht hij mét Hamad een bezoek aan Westerling. Bij die ontmoeting, aldus getuige, bad sultan Hamid ruwe woor den gebezigd tegen Westerling en ge zegd, dat hij de aanval op Bandoeng politiek verkeerd achtte. Sultan, Hamid had Westerling gevraagd waarom hij niet tevoren met hem' overleg had; ge pleegd.' Hamid had gezegd, aldus Najoan, dat bet „spel" niet. in Bandoeng moest worden opgevoerd, maar in Djakarta, in het centrum. Op een vraag van mr. Satechid, lid van het Hooggerechtshof, of Najoan rich bij de Apra badaangesloten om de Aura te steunen, of dat hij, bevel had gekregen daarin te infiltreren,, zeide getuige, dat rijn dhef, overste: Agerbeek van de militaire inlichtingen dienst fc«ni had opgedragen zich bjj de Apra aan te sluiten, óm gegevens te verzamelen.' Hij had aJle inlichtingen aan overste Agerfoeek .doorgegeven. „Maar naar uw houding en wijze van handelen te oordelen waren deze in tegenspraak met uw bedoelingen," zei de procureur-generaal, mr. Soeprapko. Najoan verklaarde dit door te zeggen, dat hij 'eerst het vertrouwen van Wes terling moest winnen voonjsj M gégewem kon krijgen, dan een beslissing moet nemen. Voor.de Nederlandse-delegatie lean het een succes'worden genoemd.dat de ar gumenten van België,voigens welke de Nederlandse loonpolitiek oorzaak zou zijn van de moeilijkheden, In principe werden verworpen.. A:.;/;/ Een systeem van compenserend in voerrecht met -betrekking tot de,, omzet belasting ;zal voorts worden ingesteld bij de invoer ia België en Luxemburg. Zulks gebeurt in een gemeenschappelijk overfej fa de raad-voor de douane-unie, Het zal voorts mogelijk worden gemaakt Belgteeh bier in ons land te doen af zetten, hetgeen volgens de, warenwet tot dusver niet mogelijk was.': De Nederlandse regering acht het daarentegen niet mogelijk zich op het terrein der loonpolitiek, waarvoor .de Belgen op 'versoepeling aandringen, te laten forcereii. Dit is bovendien een vraagstuk van langere termijn. De be ïnvloeding; .van het niveau ligt huiten de macht van de regering, tenzü zj) een zeer krasse inflatiepoiitiek zou - gaan voeren. Nederland wil de Belgische moeilijk^ heden helpen oplossen als'a), eèn werke lijke "malaise in het Belgische .bedrijfs- leven- heerst en b) een 1 ongezonde .Ne derlandse concurrentie, de moeilijkheden veroorzaakt. -- V Minister - Suurhoff heeft ten enenmale geweigerd het Belgische inzicht te/aan vaarden, dat Nederland aansprakelijk is voor de ongelijke hoogte in de Bêlgische en Nederlandse lonen. België zal zich moeten bezinnen om naar de Nederland-, se kant te komen, zó merkte hij op. De Belgen wezen er met klem op, dat al verwachten zij dan ook geen besluit tot gelijkschakeling derlonen, zij het toch beslist noodzakelijk achten,* dat de Nederlandse regering een proef zal ne? men met een vrije loonvorming. Prinses Anne van Bourbon—Panna, de echtgenote van 'ex-koningMichael van Roemenië heeft Zaterdag het leven geschonken aan een deride dochter. Het gezin woont in Lausanne. Zwitserland. 75 ,55 Volgens het -Antwerpse blad „La Mé- I met hefschroefvliegtuigen tussen Luik. tropole" overweegt de Belgische lucht- Gent, Antwerpen en Rotterdam, welke vaartmaatschappij Sabena een - drietal hefschroefvliegtuigen aan' te kopen voor het vervoer van passagiers. Deze toestellen zouden in dienst gesteld worden op de luchtvenbindingen Rijssel- Brussel. Luik-Keulen en Luik-Gent-Ant- werpen-Rotterdam. De hefschroefvlieg tuigen zullen ter besparing van tijd in het centrum van genoemde steden op stijgen en dalen. Ter vereenvoudiging van de douaneformaliteiten zullen de passagiers bij hun vertrek waarschijnlijk slechts een papier behoeven te onderte kenen, waarin rij verklaren geen goede ren uit- of in te voeren waarop de douanerechten niet zijn betaald. Van gezaghebbende zijde te Rotter dam werd ons bevestigd, dat gedurende enige tijd reeds onderhandelingen heb ben plaatsgevonden over een verbinding ■echter nog niet definitief zijn afgeslo ten. Ojn. zijn moeilijkheden gerezen over het vervoer van poststukken. B. en IV. van Rotterdam zijn diligent om in het centrum van Rotterdam een lan dingsplaats voor hefschroefvliegtuigen aan te leggen, waarvoor de plannen reeds in de maak zijn. Het schijnt dat hierbij gedacht wordt aan een terrenf in de om geving «van het Hofplein. Advertentie De snert-actie in Nijmegen ten bate; van het Nationaal Rampenfonds, heeft ongeveer 25.000.- opgebracht. - De vloed, die Zaterdagmiddag het icater,' nog met grote kracht deed binnenstro-- men tussen caisson en dijk, zoals rfc...- joto laat zien, heeft thans geen vat; meer op de polders van Voome- en Putten, it -j i Bij Herktngen werd op S Februari, kort na 4 de" overstroming dus,óp last van een, bestuurslid van de dijk- kring Flakkee /een jzomerkadevan* de polder-* Klinkériahdp5doorgestbken." Dit geschiedde .met hët£oogmerk -• de - meer landinwaarts gelegeh:';Dirkslandse pol- der, te behouden: *- - .- -Dit;is inderdaad'-gelukt. Ook Dirks- Iand bleef doordezë:r';; maatregel ge spaard.'. Alleen betreurt': men -thans ten zeerste,* dat -ér jÖnV^Sóeiidè' vóorzorgs polder 'had volgens deskundigen -slechts één dag mogen bestaan Daama bad het met gereed: liggend materiaal, min stens vijfduizend zakken zand, onmid dellijk. weer dichtgeworpen moeten worden. Dit is niét geschied, ómdat het materiaal om de,'breuk te herstellen, nietter' plaatse -was. Het gevolg hier van* is geweest, dat het gat in de dijk steeds breder en dieper isgeworden. Thans is het 9 meter diep en 75 me ter- breed; Bjj vloed staat het water tot de kozijnen van ongeveer 100 wonin gen. Ook de kerk van 'Heriringen staat .in het' water. Men poogt thans, met man en macht hetgat te dichten, doch de stromingen zijn zó stérk dat de zinkstukken niet houden enweer wegslaan. Ook het feit, dat het werk aan deze dijkbreuk in het weekeinde stilligt, acht men niet be vorderlijk voor een spoedig herstek De Klinkerlandse polder beslaat een groot oppervlak. Zij strekt' zich uit van Herkingen tót Bakkenoord' en Nieuwè Tonge. •De officier1 van justitie te Rotterdam, mr. R. H.' P. H. M. Grasso, onderzoekt thans de aansp^akeUjkheidsvraag. Dokter ,'S.; F. Schiphorst, hoofd-- van de malarlahestrijding - in Noord-Snma- tra en de- verpleegster, mej. A. Israel, die vorige week Zondag- zijn vertrok ken yoor een ochtendwandeling in de omgeving van Brastagi (het recreatie, oord van Medan) worden thans reeds een' week vermist. Afdelingen van het leger zijn reeds dagen aan het zoeken met behulp van een ondernemingsvliegtuig, dat boven de berg Sibajak rondcirkelt. BT:-wordt verondersteld, dat zij niet ontvoerd zijn, maar dat zij in het zeer beboste terrein zijn verdwaald. De regering maakt bekend, dat :tot haar leedwezen de telegrafist der eerste klasse C. van Vliet (marinenummer 46068) deel uitmakènd van de beman; ning van Hr. Ms. fregat „Johan Maurits van Nassau" op 26 Februari jl. is ge sneuveld door een noodlottig: vuur van Zuïd-Koreaanse strijdkrachten, 'toen hij in een sloep des avonds-van het-fregat onderweg was naar een eiland ter ver lening van medische assistentie. Tevens werd hierbij gewónd de aan, boord van de „Johan Maurits van Nassau" geplaat ste Zuidkoreaanse liaison-officier. Deze is echter buiten levensgevaar. Telegrafist van Vliet werd op 28 December 1930 geboren en was afkomstig uit Den Haag. Hij was ongehuwd..' In het „Glazen. Huis" te Ankara* is Zaterdag - het verdrag tussen Turkije, Joegoslavië en Griekenland getekend. De ondertekening1 is in de Westelijke staten met voldoening begroet Functio narissen van het Amerikaanse departe mentvan Buitenlandse1 Zaken zeiden dat hetpact „eensterk - psychologisch effect": 0p de Balkanvolkeren -achter het „IJzeren Gordijn" zal hebben. De deelnemende landen beloven hun vrijheid te verdedigen en alle veilig heidsproblemen gezamenlijk te zullen aanvatten. Hun generale- staven/zullen samenwerken en aan de regeringen voorstellen doen' vOor de gemeenschap pelijke - verdediging;-", rten einde - eenvov. ^gef^eöihtem mogelijk/ te raakeni r-' i Ui:r-'?: -T-m De foto toont duidelijk de afmetingen van de caisson, die in het 76 ,m lange dijkgat werd geschoven.,Een knap stuk werk werd bij Hellevoetsluts geleverd. Vpome en Putten kunnen nu aan de herstelwerkzaamheden beginnen. staan voor de nog verder gelegen stukken land rondom Brielle, Helle voetsiuis. Heenvliet en Geervliet. Direct na de ramp heeft Provinciale Waterstaat maatregelen getroffen en een mererslange bekisting langs het Voorase Kanaal laten aanbrengen. Hierdoor werd voorkomen, dat het water niet verder het eiland binnenstroomde. Tegelijkertijd begon Rijks Waterstaat met bet onder Door deze dijkdoorbraak werden we kenlang stukken land op het eiland Voome en Putten bedreigd. De gehele Oudenhóornse polder, de Abbenbroekse, Zuidlandse en een gedeelte van de Nieuwenboomse polder waren over stroomd en ernstig gevaar bleef be- 4, «.-.ywts- «j* I Ofr&te - P&&C' handen nemen';-van de" 1 '.'tl Oudetihobrnse óggSf Zeedij k;*. Deze dijkis zeer. beschadigd':eh' j.-; buiten1 de meer dan ;657^étèriangèTltMia^^^ ter, zijn nog enkele gevaarlijke plaatse - in de dijk, die bijislorweereen liièuwa.g^^, doorbraak zoudèn kunnen verooizaken./'U-ijtó» De bres in de dijk was "zeer. «ihóeilijlc^ö'ls te bereikén. Slechtsvia :/Hellevoétsluis's|®SS' kónden de/zandaüto's. hier'kómen venjïtn'ïl^® de .verstreken wëkep; is het" yrijwelt,hiëj!r^^*^ mogelijk geweestom' i:' over ;liét-./watër^aë. materialen aante/voèren, daar/het/weer;fi|| buitengewoon ongunstig1 'Toch hebben de aannemers van/ii-'ait.sg® zeer verantwoordelijke - werk -/middelen gevonden om op de, snelst mogelyke;wij?:pfiï® ze eèn overwinning op h'et>/water|tèjjbe-^^ffl halen. Terwijl bij het - gat - de 'beidé VriUpSp einden opgevuld werden met zakicen, zand, rijsthout en bazalt, werkten op de scheepswerf Gusto teSchiedam".; oehjlpSs honderdtal arbeiders aan t%vee -'„'erfstuk~$s8 ken"' van de - Duitse bezetter.Twee■'z.g;,^.^ invasiebootjes, die ''editèr^niihmwï/iyióorS/^^ het bestemde doel konden/Wórdenge-- bruikt. zijn nu' dankbaar aanvaard -- om KOT honderden bewoners van' het polderlandjaSsS weer gelukkig tè maken;'Tegen' hetiïéindl^tg® van de vorige week "waren11 det'schèépss^P^ bouwers gereed met het aan elkaar las- tr/vM/ sen van de twee caissons.- Direct hièi op werden, de boten naar Hellevoetsluis vge-^lj sleept en vandaar over het Haringvliet, naar de; Oudenhoornse Zeedyknv,*^^^ Sterke sleepboten hielden decatst, - sons in de trossen en zo arriveerde het reuzengevaarte in de vroege Zaterdag; morgen bjj de doorgebroken dijk. Om? streeks 12 uur had men de caisson. in' bet gat gemanoeuvreerd. Met/behulp van lieren, die aan beide zijden van het gat waren opgesteld, een/zestal - kgê sleepboten, een drijvende bok en'1 dragsh.;ifxk lines, werd de van beton èn staal": ge>'. 1 construeerde bak op zUn. plaats;- gei"; bracht. Mannen in dit werk doórkïièèd, hielden nauwkeurig de bewegingen - van de caissons en het water in de ga- ten. Meter voor meter werd dekolos-? daarna in het gat gekeerd. Aan;.3e~ uiteinden waren zware Ijzeren stidc./ ken-bevestigd, die zich in de bodem moesten vastkneilen en het. gevaarte op de juiste plaats -moesten houdem v/' Alles verliep geheel volgens plan.'Töeh/ de caisson eenmaal in de lengte van;de djjk was gebracht, begonnen, arbeiders"*/;- met het storten van stenen aan de beide uiteinden. In de hak werd doormiddel"/;: van een honderd tneierslange persléi?- ding, die verleden week was aangelegd, - zand gespoten en niet lang daarna '- klemde de caisson zich vast in de:bó-t/ dem. Steeds kleiner werd de hoeveelheid water, dat nog-een uitweg zocht -'.doof C de overgebleven kieren en op een zekér.Gj ogenblik was.de dijk definitief gesloten; Het water in de polder was tot stil-.'/ stand gebracht en de;dijk wasweer -Wa- terdicht; De verdere afwerking zM nog S geruime tijd in beslag- nemen, maarts bereikt is, dat deze week nog begonnen/s- kan worden met het leegmalen van de ■polders." Honderden sloegen, hét dichten' iaaS'Mf 'het gat gade. De meesten van hen -wa- ren -afkomstig „uit dit zozwaar geteis terde gebied en het laat rich, begrijpen;! dat zij'-aeer in het bijzonder enthousiast --, waren, toen kon worden gezegd;idat/het/® water nu voorgoed buiten de polders zoublyven. -- -c ré

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1