en Mossadeq zwaar bewaakt vissen in ARRESTATIE VAN ZESTIG OFFICIEREN BEVOLEN Giro-nummers 9575 Opnieuw vluchten duizenden Oostduitsers naar W.-Berlijn Nieuw debat tussen Wis j in ski en Lodge in de Ver. Naties Prof. Carlo Schmidt vergat, dat de recorder aanstond „Vier militaire mogelijkheden1 der "verbondenen in Korea™ Lente en winter op hetzelfde uur r Het amendement- De Gaay Fortman Churchill verwerpt Hongaars aanbod Ruim 69 millioen 412739 Beschuldigingen over en weer V.S.' willen pact| met de E.DaG|||^ „Maar geen enkele is aan te bevelenJJ Gaten nagenoeg gedicht DINSDAG 3 MAART 1953 ELFDE JAARGANG No. 2404: Weerbericht BandoengSoerabaj a gestaakt Jo Vincent verlaat concertpodium wsmmÊÊêm Nat. Rampenfonds Trouw Honderdste spoorwagon naar Argentinië Duitse socialist in pijnlijke situatie l Churchill bereid tot overleg met Stalin Dodelijk ongeval hij de BPM te Pernis Comet neergestort; 11 doden Harwich-boot weer vanat f Hoek van Holland fJk Generaal Omar Bradley verMaart:7^ itSüÜ M. RUPPERT, te Amsterdam Vanuit de Schiehaven te Rotterdam (Voor slachtoffers van de watersnood) v BRABANTSE DIJKEN Veerdienst Gorinchem-SleeuwijE volledig hervat Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 29215 (3. 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u«r Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 2D216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: TeL 111892 Advertentie-efd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115*186 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 87382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAJS HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. RUSTIG WEER. *V: Overwegend droog weer met op vele plaatsen mist of-, laaghangende bewolking. Matige tot zwakke wind,**: hoofdzakelijk tussen West' en Noord.Vooral In hét; Zuiden en Oosten van het land minder koude nacht. Overdag weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT OP dezelfde dag, waarop'in' de Twee de Kamer strijd werd gevoerd over de bedrijfsrechtspraak, was in de Sociaal-Economische Raad aan de orde het amendement, door prof. mr. W. F. de Gaay Fortman en vier ande ren ingediend op de voorontwerpen van wet tot instelling van' product schappen op het gebied der voedsel voorziening. Veel aandacht is er door de pers aan dit amendement niet besteed. En tóch ging het in de SER om een zaak, die van even grote betekenis is als het ontslagrecht en de bedrijfsrecht spraak. Het ging namelijk om de verhouding tussen de privaatrechte lijke organisaties en de organen inge volge de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Bij de behandeling van de advie zen over de instelling van productschap pen was door prof. De Gaay Fort man en vier andere leden van de SER voorgesteld, dat het bestuur van een productschap, alvorens een verorde ning vast te stellen, advies moet in winnen van de desbetreffende vrije organisaties. Over dit naar men zo zou zeg- gén eenvoudige voorstel, heeft zich in de SER een breed debat ontwik keld, zelfs zó breed, dat de beraad slagingen moesten worden geschorst, ten einde de Organisatie-commissie van de Raad de gelegenheid te bie den, de zaak nader te bezien. Ook in deze commissie kon geen overeen stemming worden bereikt, zodat een „gedeeld" advies ter tafel was. In' de tweede vergadering werd niet meer gediscussieerd, doch alleen -gestemd: 17 stemmen werden vóór het amen dement uitgebracht en 22 tegen. De stemming zelf was reeds merk waardig (een tweede parallel met dé behandeling van het ontslagrecht in de Tweede Kamer), Maar nu houdt de vergelijking toch op, want meerderheid en minderheid waren ih de SER wel enigszins aD- ders samengesteld dan in de Tweede Kamer bij de stemming over de mo- tie-RijckevorsselOud. Vóór het amen dement-Da- Gaay Fortman stemden allé ProtTÏJbr. leden, zowel de Kroon-; leden als de mensen uit het bedrijfs leven (echter met uitzondering van de voorzitter, prof. mr. F. de Vries), alsmede bijna alle socialisten (uit zondering: oud-minister Vos en J. La ge veen). Tegen stemden bijna alle Rooma-Katbolieken en liberalen, v Vóór het .amendement werden, de volgende argumenten" 'aangevoerd: Lang niet alle organisaties die rechtstreeks bij de productschap pen' zijn. betrokken, kunnen een. man in de besturen der productschappen krijgen. Anders zouden het parlemen ten in plaats van besturen worden. Toch is het gewenst, dat deze orga nisaties ook bij dit deel van de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie bij zonderlijk worden geïnteresseerd. Een ontwerp-verordening zal daarom aan hen om advies gezonden moeten wor den. Veiligheidshalve was in het amen dement bepaald, dat als naar het oordeel van het productschapsbe- stuur dringende redenen (bijv. ver eiste spoed) zich tégen dit raadple gen verzetten, het bestuur deze con sultatie mag nalaten. Wij dachten, dat dit voorstel en deze argumentatie niet alleen zéér een voudig, maar ook alleszins aanne melijk zijn. De R.K.-liberale meer derheid van de SER achtte het voor-* stel echter allesbehalve aannemelijk. W/AT waren de contra-argumenten? Het hoofdmotief was, dat door een uitdrukkelijke voorafgaande uitspraak van' de vrije organisaties de be stuursleden van een productschap zich in zódanige mate gebonden zuilen ge voelen, dat van een gedachtenwisse- ling, waarin men elkaar kan over tuigen, geen; sprake kan zijn.. Ronduit gezegd, is dit een wat won derlijk motief. Zelfs aangenomen, dat het juist zou zijn, dan doet het nóg geen-.opgeld, want in artikel 100 van de wet is reeds bepaald, dat een ont werpverordening een maand tevoren moet worden gepubliceerd, ten einde ieder, die meent te zijn betrokken, ^bij zulk een verordening, de gelegen heid te bieden zijn oordeel kenbaar maken-Wanneer de tegenstanders van het amendement-De Gaay Fort- baan bang zijn voor een tè nauwe band tussen bestuursleden en organi saties, moeten zij;óók en vooral tegen stander zijn van artikel 100 der wet. Maar misschien vraagt iemand: als ,nu artikel 100 de beoogde moeilijk heid van meningsuiting reeds kent, waarom dan' ïdat -amendement-De Gaay Fortman? Ons antwoord is: omdat een'goede publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie moet steunen op de vrije organisaties en omdat deze vrije organisaties een prae verdie nen boven Jan en alleman, die menen een oordeel over een ontwerp-veror dening van een productschap te moe ten' geven. Wil de PBO leven, dan moet al het mogelijke worden gedaan om te bevorderen, dat de zaken van het productschap door de vrije organi saties gezien wórden en gezien kun nen werden als hün zaken. Met een neo-corporatisme is het bedrijfsle ven bepaald niet gediend. Het is goed,_ dat deze meningen thans, dus nog vóór de instelling van het eerste orgaan van' de PBO openbaar zijn geworden. Nu weten we ten min ste, waar we aan toe zijn en waar mede we bij de opbouw van de be drijfsorganisatie rekening moeten hou den. Intussen.' mag gehoopt worden, dat regering en volksvertegenwoordiging Riet het advies van de meerderheid, ;doch dat van de minderheid in de -SER zullen volgen. fWi De Amerikaanse generaal Lemuel C. Shepherd, commandant van het United Slates Marine Corps, bracht gisteren een bezoek aan het hoofdkwartier van het Corps Mariniers te Rotterdam op het Wcstplein. Tijdens de inspectie toonde de Amerikaanse generaal bijzondere belangstelling voor een onderscheiding van één der Nederlandse mariniers van de Ereivacht. Tienduizend Perzen hebben gisteren in Teheran voor premier Mossadeq gedemonstreerd, 's Avonds keerde de rust in de Perzische hoofdstad, die drie dagen ernstig verstoord is geweest,;, weer. Twee kolonels en drie andere officieren moeten gearresteerd zijn omdat zij menigten, die tegen Mossadeq betoogden, hadden toegesproken. Zij waren de eersten van 60 officieren van wie Mossadeq de arrestatie heeft bevolen. De politie gebruikte traangas om de betogers voor het parlementsgebouw, die leuzen voor Mossadeq schreeuwden, te ver spreiden. De eendaagse treinverbinding Ban doengScerabaja zal tot nadere aan kondiging worden gestaakt, daar er Za terdag op de trein weer een aanslag is gepleegd en wel tussen Waroeng Bandrek en Tjiepeendjoe. De locomotief, twee personenwagens en enige goederen wagens derailleerden. De hinderlaag was gelegd 2 km voor de plaats, waar de trein pp 12 Februari tot ontsporing was gebracht. - s Jo Vincent, die Vrijdag 6 Maart 55 Jaar wordt, blijft bij haar voornemen in de loop van dit jaar haar loopbaan als zangeres te beëindigen. Zij stelt zich tot eind 1953 hoe beschikbaar voor mede werking aan concerten en is van plan tot afscheid enkele liederenavonden en kerkconcerten te geven. Daarna hoopt zij zicha an de paedagogie te wijden. De menigte kwam in beroering toen haar het stoffelijk overschot getoond werd van een pro-Mossadeq student, die volgens geruchten door commu nisten om het leven was gebracht. Troepen werden onmiddellijk ter ver sterking ontboden, maar het duurde een .uur voordat de orde was hersteld. Een politieagent 'moet neergestoken zijn in de buurt van het communisti sche „vredescéntrum", waar soldaten in de lucht hebben geschoten. Twaalf communistische betogers werden ge arresteerd omdat zij ,.Weg met de Sjah" riepen. De communisten beko gelden vier Amerikaanse jeeps met stenen. Rondom hot paleis van de Sjah én Mossadeq's woning waren gisteren nog meer wachtposten en tanks sa mengetrokken. De 73-jarige premier bracht voor de derde maal de nacht door In de officierenclub van Teheran. Hij heeft het parlement tot heden de rijd gegeven om hem zijn vertrouwen te schenken, anders wil hij een volks stemming laten houden. Stndenten voerden gisieren de op rukkende betogers aan. De commu nisten hadden zich in groter getale dan anders onder de demonstranten' ge mengd. Zü waren het die ,.W*g met dc monarchie" en ..Weg met de zoon van Rheza Khan" riepen. Hun partij orgaan deed een beroep op Mossadeq om zich bjj dc Toedch aan t« sluiten in een anti-imperialistisch front. Een levensgroot schilderijvan Mos sadeq .Jieeft; de. foto's'-" ;:van- de "7Sjah» die eerst" aan de hekken van het par lementsgebouw hingen, vervangen. De wachtposten beletten de mensen niet het voorplein op te stromen, waar zij de kreet „Mossadeq overwinnaar" aanhieven. De menigte ging uilteen om zich met spandoeken en foto's van Mossadeq naar de begrafenis van de omgekomen student te begeven. De militaire gouverneur van Tehe ran, heeft zijn ontslag genomen we gens het gebrek aan discipline, waar van zijn officieren en manschappen blijk hebben gegeven. De hoofdredac teur van het oppositieblad „Dad", die Sissc-fira&aÏM» een paar dagen geleden van een be zoek aan India was teruggekeerd, is gisteren gearresteerd. Een groep ge- pensionneerde officieren heeft gister avond trouw gezworen aan Mossadeq en ide regering. Radio-Teheran riep om dat uit alle delen van het land te legrammen binnengekomen zijn, waar in steun wordt toegezegd aan Mossa deq en waarin bestraffing van de samenzweerders wordt geëist Premier Winston Churchill heeft gis teren in het Lagerhuis meegedeeld, dat Engeland hel communistische voorstel om de Brit Edgar Sanders, die in Hon garije een gevangenisstraf van 13 jaar uitzit uit te wisselen tegen Lee Meng, de in Malakka ter dood veroordeelde communiste, voorlopig verworpen heeft „Er kan geen sprake zijn van koehandel in mensenlevens", zo verklaarde hij. 8"82523? Bij het Nationaal Rampenfonds was. tot gisteravond een bedrag binnengeko men van ruim 69 millioen gulden. Za terdagavond was de stand ruim 68 mil lioen gulden. 5? .7» Dat het Zaterdag in Teheran wam toeging blijkt wel uit deze foto. Een politie agent die zich voor het koninklijk paleis had opgesteld werd door de demon stranten opgenomen en ging van hand tot hand. Het enige tcat hem nog over bleef, was luid om hulp te roepen. Tegen het aanbreken van de dag had den zich voor het registratiebureau voor de rafugées in de Britse sector van Ber- De Sowjetmütister van Buitenlandse Zaken, Wïsjinski, heeft Maandag middag in de politieke commissie der Verenigde Naties het -woord gevoerd bij de voortzetting van het debat over Korea. Hij begon met een aanval op de eerste redevoering van de nieuwe Ame rikaanse vertegenwoordiger bij dé V.N., Cabot Lodge, die deze verleden week in de commissie uitsprak. Wisjinski noemde het een „armzalige" rede en hij vroeg zich af, of Lodges beschuldiging, dat de Sowjet-Unie de Chinezen in Korea helpt alles was, wat Lodge te verklaren had gehad. Lodge's verklaring, dat alle Amerikanen vreden wensen, viel samen met Amerikaanse persberichten over een „nieuwe krachtige politiek", die de Ver enigde Staten zouden voigen en over krachtiger Amerikaanse militaire druk in Korea, zo zei Wisjinski. Volgens hem had de Amerikaanse Republikeinse Partij niet het hand haven van de vrede nagestreefd, doch eerder het tegenovergestelde. Ook levende Wisjinski critiek op de radiorede die Foster Dulles, de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Za ken een week na zijn ambtsaanvaarding bad uitgesproken. De Sovjet-minister beschuldigde Lodge voorts van „laster en verdraaiing van feiten", teneinde „haat tegen het Chi nese volk" op te wekken. i Wisjinski diende oprneuw het voor stel van de Sowjet-Unie tot onmiddel lijke beëindiging van de vijandelijk heden in Korea en instelling van een commissie voor de vreedzame oplossing van het Koreaanse probleem bü de politieke commissie. Toen Wisjinski zijn voorstel tot on middellijke beëindiging van de strijd herhaalde zeide hij tot Lodge: „Maar u wil er geen einde aan maken." In een kort antwoord zei de Ameri kaanse afgevaardigde Lodge, dat de Sowjet-Unie had „toegegeven de Ohi- nese communistische strijdkrachten, die de V. S. reeds als agressors hadden ge brandmerkt, te helpen." Hfj wees het Sowjet-voorstel inzake Korea van de hand, „niet omdat de V. S. geen vrede willen, maar omdat Iedere week rollen vanuit de werk plaatsen ïvan. Werkspoor te Utrecht vijf lange lichtbruine spoorwegwagons, welke gebouwd zijn in opdracht van de Argen tijnse Staatsspoorwegen. De eerste van deze wagons kwam In de maand Au gustus van het vorige jaar gereed en na een iets langzamere inloopperiode is thans het tempo opgevoerd. Met eni ge- plechtigheid werd gistermiddag om streeks half vier het honderdste rijtuig in dc Schiehaven te Rotterdam, op de terreinen van Wambersie en Zoon, aan boord van het Belgische schip „Monga- la" gehesen. De gehele Argentijnse order voor Werkspoor omvat 546 stuks wagons, met compartimenten voor eerste en tweede klasse passagiers. Indien het tempo van aflevering constant kan blijven, zal het dus nog wel bijna twee jaar duren, voor de laatste de weg over de oceaan naar Zuid Amerika gevonden heeft. Voor de ze verscheping wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van Argentijnse sche pen, maar daarnaast krijgen de Holland se lijndiensten, zoals dt Rotterdam- Zuid Amerika lijn en de Koninklijke Hollandse Lloyd, welker schepen uit Amsterdam afvaren, een deel van de wagons. Tot' dusverre zijn vervoerd 42 wagons met Argentijnse lijnen, 38 wa gons met Nederlandse schepen en 18 wagons met lijnen van andere nationa- 11 Nadat het honderdste rijtuig op vlot- te wijze, met behulp van een drijven de bok, op het schip geplaatst was, vond in de salon van .het Belgische schip een kleine plechtigheid plaats, waarbij de directeur van-. Wambersie, de heer H. Visser, een .aandenken over handigde aan:de "rederij, de Comp. Ma ritieme Beige, het voorstel de kwestie der kijgsgevan- genen in het onzekere laat en de ge vangenen niet de toepassing van het beginsel van vrijwillige repatriëring garandeert". Lodge verklaarde, dat de Sowjet-Unie „agressors te hulp was ge komen, hetgeen Iets anders is dan, het verlenen van hulp aan het slachtoffer van agressie". lijn reeds meer dan drieduizend politieke vluchtelingen verzameld. De autoriteiten In West-Berlijn .zoeken koortsachtig; naar onderdak voor de nieuw aangekomenen. De 85 vluchtelin genkampen die West-Berlijn telt, zijn allen overvol, mede door de 5009 vluchtelingen die zich in het afgelopen weekeinde een weg naar de vrijheid hebben gebaand.' Het Westberlijnse gemeentebestuur heeft contact opgenomen mat de geal lieerde autoriteiten en fabrieken om nai te gaan- op welke .wijze meerr-ruimte voor dé vluchtelingen beschikbaar 'ge steld kan worden'. Gedacht wordt aan het inrichten van fabriekshallen en gymnasia tot verblijfplaatsen van de vluchtelingen. Onder de vluchtelingen, die gisterea aangekomen zijn, bevinden zich 200 OosO duitse 'boeren, die met hun gezinnen naar bet Westen zijn gevlucht, omdat de druk op de zogenaamde" „grote boeren" in de Öostzone van jDuitsland ondragelijk wordt. Zij hebben een leveringsplïcM waar aan zij onmogelijk kunnen voldoen, maar worden desondanks gearresteerd wegens sabotage, wanneer zij .de', vastge stelde quota niet.lcunnen opbrengen. Premier Winston Churchill heeft git-, teren In het Lagerhuis, in antwoord''; óp'een vraag, gezegd, dal hij „vólkö|| men -bereid is deel te nemen aan een" ontmoeting van president Eïsenhnwer en maarschalk Sfalm." Da ontmoetingzou echter moeten plaats hebban ",.op ':de£ grondslagen, die president Eisenhower^, uiteengezet heeft". :'.7pM De Amerikaanse regering hoeft Attent?' tweezijdig pact met de Europese Defen- 5 sie Gemeenschap- opgesteld.dat'dienst'; zal kunnen doen zodra de EDG in wer- Jj king treedt. Het U aan de Amerikaanse^ autoriteiten te Parijs toegezonden, li die het te gelegener tijd ter goedkeuring aan- de EDG zullen voorleggen, zo -ver-.iïi neemt AP In da Franse hooMstaid. 'tf-vsw Het betreft de,levering' van:;:Ameri-M kaanse ..militairegoederen, aan het Euro- pese leger. De details izqnVgehéimj'ïddidkg vermoedelijk bevat het o.m. cIausiüesfBé3g| treffende dé levering ,vah l uitrusting; aanfjg de Duitse militaire eenheden, tBe.-vanih'ètS leger; deel zullen uitmaken. - iW&m Morgen beginnen de zes landen met hét. herzieh: van de tekst van de protocollen^ die Frankrijk aan-i.Aiet -.EDGfverdiéfeïj,; vfènst' té ziéntoegevoegd.'Frankrijkiheeft reeds, wqzigingen -in, de bëwoordingen- aangekondigd, maar houdt aan, déalge-; mëne strekking vast De Franse "regering; zal. hét parlement verzoeken het EDGJv®i verdrag' té ratificéren,* zelfc,'"ii'i-.zout?'dé|fi EDG-interim-commissie het: ttiet'5.eens 8 worden, over deherziening van de jpriéfS toeolleri, zo' verluidt in - 7-7T7- - V - Ptjg Een tape-recorder, waarvan men meen de, dat hij was afgezet, maar die in werkelijkheid nog alles registreerde wat gezegd werd, zal mogelijk een der lei dende Westduitse politici zijn carrière kosten. Het slachtoffer is Carlo Schmidt pro fessor in het staatsrecht aan de universi teit van Tübingen, tijdens de oorlog Orts- kommandant van Dijon in Frankrijk, thans één van de vier of vijf machtigste leden van de socialistische oppositie en vice-voorzitter van de Bondsdag. De geschiedenis is uitgelekt via het onafhankelijke blad de frankfurter All- gemeine". Zij komt in bet kort hierop neer. Schmidt ging kortgeleden naar Stutt gart waar hem een interview werd af genomen door drie mensen van de radio. Het interview werd op tape opgenomen om later te worden uitgezonden. Toen het intervieuw echter geëindigd was, aldus het blad, bleef Schmidt nog wat zitt' a praten over verschillende personen o.a. over de directeur van het radiostation van Stuttgart dr. Eberhard en over de voorzitter van de socialistische partij, Ollentoauer. Naar verluidt was Schmidt's critiek op Ollenhau-T niet mals. In elk geval meende Schmidt, dat de tape af stond, hetgeen in werkelijkheid niet het ge val was. Op een of andere manier viel die tape m handen van de directeur van het radiostation Eberhard en kwam zodoende ook ter kennis van Ollen- hauw. Naar verluidt heeft OUenhauer al een schriftelijk excuus ontvangen van Schmidt en andere partijleden proberen een compromis tot stand te brengen. Op het terrein van de BJPJVÏ, te Per nis heeft zich gistermiddag een ongeval voorgedaan, dat het leven hééft gekost aan de 27-jarige arbeider A. J. Huis man, gewoond hebbende aan de Noord zijde te Bodegraven. Een andere arbei der,' de 36-jarige G. P. Bogaars, Suzan ne van Oostdijkstraat uit Gorkum, moest met een schedelbasisfractunr in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam worden opgenomen. De arbeiders werkten op een tank, die zes meter hoog was en die een inhoud had van 140 kubieke meter. De tank was buiten bedrijf en gedeeltelijk met een soort asphaltproduct gevuld. De mannen ontstaken een lasapparaat en opeens ontstond in de tank een ont ploffing. De mannen werden van de zes meter hoge tank geslingerd. De ene overleed ter plaatse en de ander werd ernstig gewond. Aan alle veiligheids voorschriften was volSaan, zodat men over de juiste oorzaak dan ook nog in het duister tast Bij het- opstijgen is -vanmorgen een Cornet-vliegtuig van de Canadian Paci fic Airlines bij Karatsji neergestort, waarbij alle 11 inzittenden om het leven zijn gekomen. De Comet-was onderweg naar Austra lië voor de dienst over .de Stille Oceaan. De dagboot Hoek' van Holland—Har-jj| wich van de Mij Zeeland, :d:e in,verhandf® met de beschadiging van de. steigérvte;«) Hoek' van Holland tijdelijk naar en van®; de Jobshaven te Rotterdam vaart zaltg van Vrijdag 6' Maart as. al .wêer-té Hoek, a van'Holland aankomen en van Maandagja 7 Maart a.s. af weer vandaar vertrekken: De boot-expres-treinen - naar en -'Van'::-. Amsterdam zullen dan weer normaal vanVt en naar Hoek van Holland gaan'Tqdém'Sl&w terwijl de dagboten dan ook weer -aan-,<4;. sluiting zullen geven op de internatioT""; nale treinen aaar en van Hoek van Hol4J| land. - (Von onze weerkundige medewerker) REIZIGERS, die gisteren met auto of trein van het Zuiden nan het land naar het Noorden zijn gereisd, kan het zijn overkomen dat binnen een kwartier tijds de lente plaats maakte voor de winter. Omstreeks de middag kwamen nJtnelijk boven ons land op korte afstand ongewoon hoge tempera- tuurtegenstellingen voor. Op die tijd vroor het in de Noordelijke provincies 1 tot 2 graden bij een dichte mist, maar tn het Oosten en midden van het land wees het kwik tien tot twaalf graden bij een biau- we hemel. Later in de middag steeg de temperatuur in de omgeving van Arnhem zelfs tot vijftien graden. In de ochtend rapporteerde hetzelf de station zes graden vorst! Deze grote temperatuurtegenstel- lingen hangen samen met uitge strekte mistbanken boven zee, die met Noordelijke of Westelijke win den het land binnendreven. Gister avond breidde de mist zich verder uit en het is waarschijnlijk dat ook vandaag de mist plaatselijk de ge hele dag zal blijven hangen of later zal overgaan in een laag hangend wolkendek, waarbij de zon geen gelegenheid krijgt de temperatuur belangrijk te doen stijgen. Opnieuw zullen daarbij in ons land grote te genstellingen voorkomen. Uit het buitenland wordt even eens mist gemeld. In midden-En- geland was het zicht gisteravond overal gedaald tot beneden hon derd meter en plaatselijk bedroeg het zicht niet meer dan tien meter. Ook uit tal van plaatsen in Duits land werd dikke mist gemeld. Generaal Omar Bradley, voorzitter van de Amerikaanse commissie van stafchefs, heeft in een toespraak lot - de „Palm Beach Round Table", een culturele orga nisatie, die gerersld deskundigen en per sonen van gezag uitnodigt Voor het hou den van lezingen te Palnïbeach, verklaard dat op militair terrein voor de Verenigde Naties in Korea vier wegen open liggen. Hij verklaarde levens met nadruk geen dezer oplossingen aan te hevelen of er zich tegen uit te spreken. Het zijn: 1. Een verlaten van Korea. „Ik geloot niet dal hel Amerikaanse volk en zijn bondgenoten hiermede zouden instemmen, daar hierdoor hel.gezag, der Verenigde Naties in de waagschaal zou worden ge steld en Azië aan de communisten zou worden overgeleverd", zeide hij. 2. Voortgaan, op de huidige wijze, d.w.z. druk blijven oefenen op de com munistische legers en de communisten zo hoog mogelijke verliezen toenbrengend, daarbij het aantal eigen slachtoffers zo laag mogelijk houdend. 3. Druk bi ren oefenen op de commu nistische., .legers in Korea, doch daarbij gereed staan „aanvullende militaire maat regelen, uit te voeren, indien hier mili tair voordeel mee te behalen zou zijn". 4. Een of meer militaire acties onder nemen, die er op gericht zijn een beslis sing in Korea te bereiken, „zelfs wan neer wij ons daarb j voor ogen stellen dat dit zou kunnen leiden tot een volslagen oorlog mét h:t communistische China". „Een uitbreiding van het oorlogstoneel op deze wijze zou kunnen veroorzaken dat wij onze militaire hoofdmacht vast zouden nagelen aan het Aziatische vaste land. Voorts zou dit kunnen leiden tot een gang van zaken, waaruit een Derde "Wereldoorlog zou kunnen voortvloeien", verklaarde generaal Bradely. „W?j zouden bq elke. stap het risico moeten berekenen, dat deze met zich zou brengen. Hierbij zou ook aandacht moe ten worden gesohonken aan de Vraag, of atoomwapens zouden moeten worden ge bruikt Wij zouden voorts rekening moeten houden met mogelijke tegenmaatregelen der Chinese communisten en met even-/ tuële tegenmaatregelen, die de Sowjet- Unie, op grond van het Chinees-Russische verdrag, zou kunnen nemen", aldus... Bradley. En hij besloot met: „doch voordat er' iets wordt gedaan, ben -flt van mening dati de Verenigde Naties en- speciaal de Ver- l enigde Staten buitenlands-politieke bét;!' slissingen op lange termijn betreffende,-':: hun betrekkingen met de staten in het?: Verre Oosten, zullen moeten nemen", jli I Volgens opgave van de Provinciale terstaat van Noord-Brabant te -'s-Herto-ïmm genbosch, is, voor wat het ondergelopen land in Brabant betreft, de periode van 7*; het dichten der dijkgaten nagenoeg gesloten. Behoudens vier grote gaten/té' weten bq Willemstad, Fort Sabma-Hen- rica. De Vq'dtpolder (Ossendrechti en-bij' Moerdijk, waardoor het achterland 'in ge noemde gebieden nog steeds in verbind ding met het open .water staat, zijn de gaten in de buitendijken provisorisch ge-;:è3p dicht. Hier en daar bevinden zich: welis-iiii« waar zwakke plekken, doch men werkt op volle toeren om het op het water! her-C'JsS overd gebied te consolideren. vf' Tengevolge van de toeneming vanhetj^i verkeer is de veerdienst Gorincbem-'Sl Sleeuwijk, die tengevolge van de nóód- -cii toestand was ingekrompen, gisterea vol-?-j géns. de .normale dienstregeUng.gimet^a twee boten hervat. Er is vandaag Svanï^s dit -veer ih de weg Utrecht-Breda reedf -!'n druk gebruik gemaakt men '-ons-:mede,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1