PILOOT OPGEPIKT VAN BEVROREN STUWMEER mi w 55 a itn I JU wtmm MEDEWERKING GEVRAAGD voor VLOTTE VERKEERSREGELING Van beide oevers schoot de vijand* misleid door pop) op wrak SCHIEDAM ^Verdeling ingezamelde goederen Rode Kruis H.B.S.-A aan de kop in ^|schoolschaakcómpetitie TROUW'S VACANTÏE-ADRESSEN- RUBRÏEK Kort geding over ver voer militaire goederen Burgerlijke Stand van Rotterdam VLAARDINGEN taieltennis-centrum niers-materialen van het Engelse leger PERNIS Hóek van Holland verwoest van Nieuwe functionarissen bij Ned. Radio Unie Iioutfabriek in Doetinchem Maasland Mededelingenblad „De Evacuatiepost" Helicopters redden in Korea Toch samenwerking tussen A.R. en C.H.? Infanterieschool te Harder wijk bestaat vijf jaar De helicopter-verbinding Luik-Rotterdam Italiaanse pompen voor Nederland Samenwerking bij de verkiezingen In Voorburg komen A.Ren C.H.U. met één lijst uil TROUW Dinsdag 3 Maart 1953 Kerkgenootschappen knoeten aanvrage indienen Pseudo-evacué In Schiedam Ontvluchte kinderen aangehouden burgerlijke stand Drie inbraken Hoteliers en Pensionhouders VOORDELIG TARIEF Baldadige jeugd vernielde Tweewielig verkeer op weg over de Moerdijk iMcdiscte Faculteit van V.U. woord en beeld twee auto s Korte Schiedamse Berichten TEKKO TAKS EN DE NIEUWE UITVINDING 45 (W 'v.t- M} A IgpiSlKp: Tafeltenniscompetitie Veroordeeld wegens 5 verduistering Geschenk aan Koningin voor nabestaanden der gevallenen Spoor wegongeval aan Waal haven voor de Rechtbank maS«C hadand«es "«p™ rijn Stulg Vijf meter' P.T.T. ziet er geen heil in Visserijberichten Het overschot van de ingezamelde ,Ro- ifte Kruis.goederen ten'behoeve van 'ge- ^evacueerden zal voor een gedeelte onder de Schiedamse behoeltigen worden ven- - r' p -Üe betrokkenen.; die menen voor deze gyerdéling in aanmerking te kunnen ko mmen behoeven hiervoor nog geen enkele 'aanvrage te doen, omdat dit later zal worden geregeld. He verdeling zal plaats hebben via de Kerkgenootschappen en „Humanitas". ^Kerkgenootschappen, die een gedeelte •>van deze goederen in ontvangst zullen iwiüen nemen, kunnen zich hiertoe mid- jdels een schriftelijke aanvrage wenden jtnt de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, Broersveld 142 tot en met "Vrijdag •6 Waart 1953. a: Aanvragen, welke na deze datum bin- menkomen, kunnen niet meer in behan- iaelihg worden genomen. K\'Ër behoeft door de Kerkgenootschap- ,P?h geen aanvrage gedaan te worden om .diverse soorten goederen, omdat het aan wezige met zal worden verstrekt naar de soorten, die men verlangt. Van de aanwezige voorraden worden n.l. kavels igemaakt; aan de Kerkgenootschappen, ïdie een aanvrage hebben ingediend zal vpjfQcentsgewijze een toewijzing plaals- tyihdcn, een en ander aan de hand van .de cijfers der volkstelling 1947. - Teneinde te voorkomen, dat één of iiheer Kerkgenootschappen van deze toe- «wyzjng van goederen zouden worden jdUgesloten, vindt oproep tot het indie nen van een aanvrage, alleen via de pers .pléats. He Schiedamse politie heeft aangehou den de 31-jarige monteur W. H. H; N. afkomstig uit Hellevoetsluis; De man, die reeds lange tijd In Schiedam ver bleef, had zijn 'meubels in Rotterdam opgeslagen, in afwachting van de toe wijzing van een woning. Door zich uit te geven als evacué wist hij bij Sociale Zaken een bedrag van 90,— te incas seren. Ook werd hij ruim van kleding, bedden en meubels voorzien, omdat hij getrouwd was en enkele kinderen had. De politie-te Schiedam heeft vier jon gens van. twaalf jaar aangehouden, die gevlucht waren uit een. opvoedingsge sticht te Amersfoort. Ze zijn terugge bracht. Ook werd een zestienjarig meisje te Schiedam aangehouden, dat weggelo pen was uit een observatiehuis te Hol landse Rading. Ook zij werd teruggezon den. VAN wU -SCHIEDAM. Overleden: J. Oranje, 72 j.; F.. G. rjtecburg, 83 j„ weduwe van C. A, van Lutterveit; P. Vis, 89 j„ wed. van P. ïr-. d.' Bergh; M. J.v. Apeldoorn, 81 gyed. van _A. Huizing; S. C. Krommen hoek, .70 3. vr. van Wamelen; F. Roe bellen, 80 j., vr. van J. Worst j '-Geborcn: Elisabeth M. d. van P. F. ïwindhorst en M. E. v. Noort. Eric P. •Ay,:2. van J. Parthesius en J. M. A, Dickers. Christina H. d. van J.- C. Schrarna an B E. Pothoven. Ferdinand z- 'van G-' van. Gulik en A. Mahn. He lena d. van D. Hoftijzer en A. Telle- katnp Booland. Pieter z. van R. van .wensen en j. van Houwelingen. Cor nelia i van K Zom en M. Slavenburg. 'Johanna C. d. van Th. J. Stam en A. iW; JW'eeda. Gradus H. J. z. van H. G. H-V Vrijdag en M. Th. Jacobs; Frederik jz>ftv.J - P. M. v. d. Vlugt en p. F van Zomeren Hubertus -z, van -P. H. Ver hagen en C Versteeg. M'&e .'Stand - in de Schiedamse School- scha^kcompetitie is thans na zes ronden: H.R.S- A. 9 punten uit 5 wedstrijden; W. de izy^jgersch. A 8 uit 5; HBS. B. 6 uit 'Si Gynrnasium A. 4 uit 4; W. de Zwijger- sch B. 3 uit 4; Gymnasium B. 1 tuit 4" Hagcre Techri. Sch. 1 uit 5. "te spelen voor de zesde ronde: Lagere Techn. Sch-—Gymnasium B. Gym nasium A.W. de Zwijgeisch. B. T3e zevende teveiia laatste ronde wordt :gespèeïd op: Zaterdag 14 Maart in de iAinstelbron,'Broersvest aanvang 2.30 u. Cwa$T tevens de wisselprijs' beschikbaar 'gesteld -door de Schiedamse Gemeenschap aanv' het" winnende - team uitgereikt, zal Êwöideni-j'v.';" onderstaande teams zullen dan voor ;de?Jeindstrijd itj het strijdperk treden. Gymnasium B.—-Gymnasium A; W. de 'Zw.sch. A.HJB.S. A. "W. de Zw.SchB. "S8-B-S..B- Zoals we gieteren, reeds berichtten werd tijdenshet weekeinde ingebroken bij de fa. J. aan de Tuinlaan te Schie dam. Naar thans kon worden vastgesteld wordt een gedrag van f 22,26 vermist Voorts werd ingebroken in de fabriek van de N.V. Nederl. Kristalsodafabriek aan de Makkerstraat Hier wordt niets vermist. Een inbraak in de Kleuterschool aan de Laan tenslotte leverde voor de dieven een buit van f 77.10 op. geeft tijdig Uw advertence op voor Deze rubriek verschijnt var 14 Maart ai, af elke Za terdag In dit blad en daai mede bereikt O 120 000 gezinnen Vraagt Inlichtingen: DAGBLAD TROUW Telefoon' 37900, toestel 33. Amsterdam De A.N.W.B. deelt mede dat de NoordZuid-verbinding Dordrecht Moerdijk - Zevenbergschehoek - Breda, welke thans ruim een maand onder broken is geweest en waarvan het ge deelte direct bezuiden de Moerdijkbrug nog slechts nauwelijks boven water is, weer is opengesteld voor voetgangers, fietsers, bromfietsen en motorfietsen zonder zijspan. Zwaarder verkeer wordt op dit gedeelte beslist niet toegelaten, daar de ondergrond nog geheel door drenkt is van water. De president van de Rotterdamse Rechtbank, mr. J. van VoJlenhöven, heeft vanmorgen in kort geding de vor dering van een makelaar in scheeps- bevrachtingen tegen vijf leden van het bestuur van de Nederlandse Vereni ging van Makelaars in Scheepswach ten, afdeling Zuid-Holland, afgewezen. Volgens de makelaar zou het bestuur zich onrechtmatig met het vervoer van militaire goederen hebben belast. Met ingang van 15 Januari jl. heeft dit bestuur de bevrachting ter hand genomen van vervoer, dat de make laar daarvoor steeds tot tevredenheid van de militaire autoriteiten had ver richt. De opbrengsten zijn door de ge daagden in de verenigingskas gestort. Bij de behandeling was gebleken, dat de militaire opdrachtgevers, met het oog op de eisen van veiligheid in tijden van mobilisatie en oorlog, aan het begin van dit jaar hadden be sloten de goederen rechtstreeks bij de Bevrachtingscommissaris aan te mel den. Deze wendde zich, volgens eisers raadsman, tot het bestuur van de ver eniging, wier leden bij toerbeurt de bevrachting zouden verzorgen. Vol gens de raadsman waren verschillende bestuursleden als bevrachter opgetre den en hij was van mening, dat hét bestuur, inplaats van de belangen van zijn cliënt als lid dus waar te nemen, zijn bevoegdheden had over schreden. De makelaar eiste staking van deze gang van zaken op straffe van het verbeuren van een dwangsom van 500 voor iedere overtreding. j&be^vergadering van het' V.U. Comité ■.teKschiedam, die oorspronkelijk .op 4 'Februari was vastgesteld en in ver hand met de watersnood tot nader or- :derv.is uitgesteld zal. thans doorgang lyjndén'i op Donderdag 5 Maart des 'avonds8-: uur in de benedenzaal van •het Geréf. Jeugdhuis, Lange Haven 97, Schiedam- jf P»f dr G. A. Lindeboom, docent ,aan de Medische Faculteit zal op deze ^vergadering spreken over het onder werp „De medische faculteit in woord .eri: beeld".- Het onderwer p zal met licht beelden worden toegelicht en er is ge- flëgènheid'r tot het stellen van vragen. S- Jeder die zïch voor het werk. van 'de •V.U.- interesseert is van harte welkom. ;De -toegang is gratis. 'Aang.' Geboorte d.d. 2 Maart 1953: E C :fMehbooin—wan Straten d; A H den Boer— sdéitWaard d; M P-Bakker—de Vos d: I Hduwcllng—A»an Wattum z; A M Sonnevetdt— ÏBSUijts'd; P yan'der PhilJm—(Mik z; G Baak— van Rooijen d; j J-de Snco—van MAaren fid;: w VerwoertSpeksnijder d; A J van der -'-Stap—SiRirree d: A W. van Vugt—Eikenboom icdr'H-N BenningshofFettes z;J van Kat» Steenttouw'er d: I van Andel—Linden d; W X van -WeertGroenendijk d;OA-Groenen- ;-dfik—JV-an Wijngaarden d; M I Wagecaar— KOon.manS d: E de Keus—Dekker d; K Beele— VWhikelrnon z; J BontenKeereweer d: J W. S Ketn—Kalkman d; Cfcr van Haaren—©o« d; C Maaswinkel—de Wilde z; E te Boek- boTst—Pieper d; P Wolters—Bezemer z; J ij. JVr van Lier—G-rijseels d; lt> M J de Klerk van den H«ek <3: M van der Zwaan—Xeeflang B Wiiliems—EijfXert z; A P Krijgs- •?n»an—van óer Burgh rr. A M Stotijn—-Buijs z' en d: C Prehévan der Schouw z; M S 'Belln.ikvan Rooljen z; P Schnltker^—Vuljk Hah'-M S Sins—Deetman d; C Blinksma—Mi- 'Tchlelsen z; C Huntehaar—Terlouw z; M P &B Stevens—van der Velden d; A J Heöntjes ":de oliamps z: A Schallenberg—Braber z; M Sohmit 2; J H van Oostrorn t Van- Trier d: C W X-ageweg—Noortender d; G-D van Dijk—Verrljp z; A Salters—van dér. Vdgt z: S M van Ham—Ctes d: J Pjt ÏVrtes—Alders d.- J P van der Bur^-^Grou. - -Stra z; chr C Wezemer—van Us d; C A I vinksvan Leeuwen z; G Goedhard—Mole- nau^z; J G Botmeijer—Kleingeld d;D de WidE J Stadens—van-4 der ;-V/eiidcn d: J de B&ck—Steenbergen d:A fe»;4wilt-bïoI ,z; a -G van der Klooster— "•Kernels d; P A Groeneveld—van der Mpude Peters—de Jong v-z; E D Hendriks ÜVah^Biemen z: A M v^rheijen-Wouters.z; t'-L V van den Bogerd-van den Ouden d. W r-r k«o^-B»ks di J S RietveldHendriks z.A ^pakfSftjlk H Davids—Hutjes z: M van }<<>np.s d;1 P - M Heydravan Es^n M Bode—Langenberg "z: Z Rietveld— Mvih d«. Pol z; H J M T de Gocde-van C Smits—Batist z. ^Ot&Sea:"' W. Schouten, wnottw.grt^ ©Wétóest-iriet P. C. de Grauw. 84 G. Vogel. peweest met J. J. Kroon, Een personenauto, die geparkeerd stond bij een ijzer- en staalhandel in 's-Gra- veland werd door baldadige jongens on der, handen "genomen. Ruiten, spatbor den, zittingen en richtingaanwijzers wer den vernield. Ook in de cabine van een vrachtauto werd grote schade aangebracht. Hier werden de zittingen weggesneden. Personeel .bestolen. Een 26-jarige boekdrukker uit Den Haag Sheeit ten nadele van het personeel van drukkerij Roelants te Schiedam een actetas en verscheidene andere voorwerpen gesto len.- De man is door de politie aange houden. Diefstal In pakhnis. In verband met diefstal van 60,uit een lade van een bureau, in een pakhuis aan de Kreupel- straat, heeft de Schiedamse politie aan gehouden de 18-jarige leerling-groente handelaar J. B. v - Als die goeie professor Starreveld geweten had, wat voor drama's zich allemaal afspeelden ïondom zijn rirovitatabletjes, had hij geen rustig ogenblik meer ge had. Nu echter ging hij opgewekt naar zijn vriend Tekko Taks toe. Het was mooi weer en waarom zou den zij dan samen niet eens prettig een partijtje golf spelen? Maar helaas, vriend Taks was niet thuis en dus bleef de professor geheel op zichzelf aangewezen. „Weet je wat?" pruttelde hij terwijl hij het hek van Tekko's tuin achter zich dichtklapte. „Ik ga naar het paardrijden ln hei park Kijken. Dai is een edel gezicht. Ja, dat doe ik!" En zo stond de geleerde man even later kinderlijk te genieten van de ruiters uit de ma nege, die keurig achter elkaar in een grote kring over een grote open plek reden. „Tjonge, tjonge, wat een prachtig schouwspel!" mompelde Starreveld. en klakte geestdriftig met de tong. Een van de paarden kwam direct naar hem toe en bedelde om een klontje. „Ja, ja, braaf beest!" lachte de professor vertederd en gaf het beest gedachteloos een rirovitatabletje. --;v5t7 Vlaardmgen kril CCü] Lange goederentreinen voeren de laatste - J dagen in Hoek van Holland ponton- vanuit Duitsland aan. Direct na aan komst worden de ivagons door Engelse militairen gelost en per vrachtauto gaat het materiaal dan naar de Berghoven om daar. ingescheept te worden met be stemming de rampgebieden. Niet min der dan 800 ton scheepsruimte wordt nodig geacht om het door de'Engelse militaire bezettingsautoriteitenbeschik baar gestelde materiaal voor de herstel werkzaamheden naar de bedreigde ge bieden te vervoeren. Op een'dezer dagen,door de Vlaarding- se Tafeltennisverenigingen gehouden ver gadering is besloten een eigen organisa tie te stichten,welke.dc jjaamdraagt-van .Combinatie Vlaardingse Tafeltennisver enigingen1.'., Het ;doeT van de Combinatie is, ook -e'niet-personèelsverenigihgen, in at te steilgp. in de competitie,mee te len." Vólgend"seizoen''zal in'vier klas sen worden gespeeld. Het bestuur van deze Combinatie is reeds gestart met een groots plan n.L' het inrichten Van een tafeltenniscentrum waaraan in Vlaardin- gen, gezien de grote vlucht welke de tafeltennissport neemt, groot gebrek is. De verenigingen zullen zelf de kosten dragen met steun van' enkele particulie rea Ook de schoolverenigingen krijgen nu kans deze sport te beoefenen in dit centrum. Verenigingen die interesse heb ben kunnen zich laten inschrijven aan de onderstaande adressen waar ook alle in lichtingen' kunnen worden verkregen. Binnensingel 161; Dwarsbleekstraat 2; Lacdstraat 25; Kortedijk 50 en Merel laan 2 'allen te VIaardingen. A? Diêrkx. 74 j.: P. Bou- Kkèiteijh,vrouw van A. Sluijter. 54 j.. A-U. iWi'Assenhérk "van-Eljsden, dochter. 14 !$>N!omantsve«lriet, vrouw van H. feïHlM-v,:C J, Vingerhoed, man van W.,van de 3® Th. J. van Ro^m. zoon. ©mmhd.; ö- Stolk. man van A. Baas, 57 U If.rj'-. v - van der Vlies, zoon, I J- J-2- ÏJ2 braven •"■vrouw,- gehuwd geweest tnet ffiSSSSSSfe tatert i77 U G; Bakker-man "S^^A^G/ Buitenhuis. 82 U C. J. Oravelegn. i^rSuw'wn J. de Waard. 67 C.v-Hgchel- #tlliovert, iTian, gehuwd geweest met E. 81 Quispel. ongehuwde vrouwe ^flhner;- iyrouw;1 gehuwd geweest t Susan, man Westervoorde, Susan, man ï'van 'K; BolievoeX' 70J.; X t&taïvanAl-M." van; Herpen74 :i. koorts ?•-nis levenloos aangegeven M. de .jjendriks,^dochter;. A. M. Roos—-3oIk«. ɧ&S'ómialig Overschie: -W. 5Korter.' vroiiw s^ëS!S^ri.;H,-iGerz'.: «S J.Xals" levenloos aan- ^tgeVör ^- v- d" Gaag—de Meere.' dochter. De uitslagen van de gespeelde wedstrij den voor de competitie van de Comb; Vlaardingse Tafeltennisverenigingen zijn: Afdeling A. PTT—Hollandia 10-0; Fi- gee—Nimap 9—1RomiMees uitgesteld; Caltex—MAF 9—1; FigeeSunlight niet bekend;Mees—Hollandia 7—3; Caltex— PTT niet bekend. -i Afdeling B. PTT—Hollandia '8-^4; Figee Nimap 10—0; Romi—Mees - niet bekend; ENCK—Nimap 8—2; Mees—Hollandia 9 Caltex—PTT niet bekend. Inhaalwedstrijden. Afdeling B. Mees— MAF 10—0; ENCK—MAF 8—2. Tot 8 maanden gevangenisstraf met aftrek van. de voorlopige hechtenis, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, rriet 3 jaar proeftijd, is door de Rotter damse Rechtbank veroordeeld wegens verduistering en oplichting, de 22-jarige verkoper H. T. M. M. uit Vlaardingen. Hem was tenlaste gelegd, dat hij in dienst van de firma Wed. L. F. van der Meer's Boekhandel, verschillende geldsbedragen, die 1 hij van' .afnemers van genoemde firma had ontvangen, zich wederrechtelijk zou hebben toege ëigend. Bovendien had hij de bedrijfs leider van genoemde firma onder valse voorgevens bewogen tot afgifte aan hem van een toonbank-snijapparaat, waarvan hij de opbrengst in eigen zak had gestoken. Deeis was zes maan den.,.;,.;,; Bidstond voor het gewas. In de Geref. Kerk te Pernis wordt op Woensdag 4 Maart 1953 des avonds om acht uur de bidstond voor het gewas gehouden. Deze kerkdienst is gecombineerd (kerk en jeugdgebouw). Voorganger is de plaatse lijk predikant ds H. C. Voomeveld. Jeugddienst. In de jeugddienst, welke werd gehouden in de Ned. Hérv. Kerk te Pernis, ging voor ds C. A. van Harten uit Delft De voorganger sprak over Joh. 14. 1—3 en ging na het lijden van Christus en Zijn toezegging omtrent de vele woningen in het Vaderhuis, waarbij Hij niet wil dat één zondaar verloren gaat. Spr, toonde met voorbeelden aan. hoe God, zich ontfermt over de zondige wereld. Ongeval. Gistermorgen kreeg de 8-ja- 'rige A M Ahrends wonende aan de Berg- haven te H v Holland een ijzeren bon: tegen de buik. toen hij aan. een' mallej was gaan hangen. De jongen liep 'inwon dïge Tcneuzingen op. -'.v De EHBO verleende de eerste hulp en vervoerde, hem naar #tn xiekenhuis in Den-Haag. Aan H.M. de Koningin is dezer dagen door de heer H. Hertzberger, die thans de Amerikaanse nationaliteit bezit, om van ztjn liefde en verbondenheid met zijn geboorteland te getuigen/een groot be drag aangeboden ter herinnering aan het feit, dat hij 50 jaar geleden de firma Em. Hertzberger te Rotterdam opricht te. Dit bedrag dat bestemd is voor de nagelaten betrekkingen van hen. die gedurende de bezettingtijd zijn gevallen, werd in tegenwoordigheid van de schen ker door hem persoonlijk overhandigd aan die voorzifter van de Stichting '40'45 en de voorzitter van de Geza menlijke Militaire fondsen. Met ingang van 1 Maart is door het bestuur van de Nederlandse Radio Unie tot hoofd van de hoorspelkem benoemd de heer Constant van Kerckhoven. Hij volgt'de beer C. Rijken op, die met in gang van deze zelfde datuir met pen sioen gaat, doch nog enige -maanden zal aanblijven om zijn opvolger in te wer ken. Voorts is tot plaatsvervangend hoofd van de afdeling muziek der NRU met ingang van 1 September a.s. benoemd de heer Herman Passchier, thans leraar in muziekwetenschap aan de school van Kees Boeke. (Van onze correspondent) Een korte, maar hevigefabrieksbrand heeft gistermorgen ^woflB bij de N.V. Houtbedrijf „Doetinchem" te Doetin chem. Omstreeks'acht uur. ontstond in een van de zeven aan elkaar grenzende gebouwen waar het personeel van half acht af werkzaam was kortsluiting aan een van de drie spuitcabines, waarmee de door het bedrijf vervaardigde meube len worden bespoten. De kortsluiting werd onmiddellijk ontdekt en de aan wezige arbeiders trachtten met brand- blusappairaten het vuur inde'brandende machines te blussen. Dit gelukte, maar plotseling sloeg een vlam over naar een hoeveelheid synthetische lak. In een mi nimum van tijd stond daarna het gebouw in lichterlaaie. Het. aangetaste gebouw brandde ge heel uit. Drie spuitcabines gingen ver loren. alsmede een hoeveelheid syntheti sche lak en een aantal meubels, waar aan de laatste band gelegd zou worden. Deze afdeling van het bedrijf zaï voor lopig niet kunnen werken. De waterscha de. die is aangericht' aan de kantoor gebouwen en meubelfabrieken, is vrij groot. Sport van Zaterdag. In de wedstrijd tegen Vlaardingen I heelt M.V.V. I met een 42 nederlaag genoegen moeten nemen; het tweede elftal herstelde zich enigermate en bracht het tegen Zwaluwen 6, eveneens uit Vlaardingen. tot een gelijkspel (1—1). De junioren boekten een overtuigende overwin ning op hun naam door een 71 zege op R.K.W.I.K.-Jun. De korfballers speelden in de vellingloods een onderlinge wedstrijd, die ln 5S eindigde. Adoptie Znldland. Het te Maasland ge vormde comité voor de hulpverlening aan Zuldland heeft de leus „Maasland, sla de handen ineen. Zuldlartd moet weer op de been!" bedacht en zich hiermede in een circulaire tot de bevolking gewend. Het is de bedoeling, dat alle acties voor Zuldland zich concentreren op' dit punt. waarbii het ge vormde comité dan voor de coördinatie zal zorgen Actie van melkboeren! De Maaslandse huis vrouw speelt deze week onder een- hoedje met baar melkboer en de melkfabrikant. Na tuurlijk is zij dit niet verplicht, maar door haar medewerking helpt zij het zwaar ge troffen'Zuldland. Zij doet d" door yoor elke liter melk die zij koopt, twee centen extra te betalen. De melkboer legt daar uit zijn eigen winst twee cent bil en de melkfabrikant eveneens. Al die 6 centen samen vormen een flink bedrag dat geheel aan het geteisterde Zuldland ten goede komt. Repetities beëindigd. De gemengde zang vereniging „Zanglust" te Maasland heeft haar repetities voorlopig tot September beëindigd- De geringe'belangstelling voor de repetities heeft hiertoe geleid. Vandalisme. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag büjken één of meer vandalen zich toegang verschaft te hebben tot kantoor en gebouwen van de Maasiandse Veiling en de opslagplaats van de Rijkswaterstaat. Zij ver hielden enige deuren 'en ruiten en ont- T-rMpn enkele kleinigheden. V- - .naar Zuldland. Maandagmorgen - -en aantal Maosteridse" meisjes. ,-an burgemeester Groot Enzerink. uidland vertrokken om huizen en ge bouwen whoon te maken en verden need- zekelijkc-hulp .t* verlenen- De verkeersregeling bij de interland voetbalwedstrij d NederlandDenemar ken, welke op Zaterdag 7 Maart a.S. te 16.30 uur in het Feijenorod Stadion te Rotterdam wordt gespeeld, ondervindt zeer ernstige moeilijkheden doordat door overstroming nagenoeg alle Zuidelijke aanvoerwegen zijn uitgevallen. De toestand is dientengevolge zo, dat Rotterdam door automobilisten alleen kan worden bereikt via de Rijksweg Utrecht —Gouda en over Den Haag. Het ligt voor de hand, dat de beide oeververbindingen (Maastunnel en Willemsbrug) dreigen hierdoor te worden overbelast, zodat met ernstige verkeersstagnaties rekening moet worden gehouden. In verband hiermede wordt aan het publiek het volgende drin gend ia overweging gegeven. Kies voor deze gelegenheid zo moge lijk een ander vervoermiddel dan een auto. Vooral de Rotterdammers worden opgewekt uitsluitend gebruik te maken van de zeer goede tramverbindingen naar het stadion. Wil men het risico van stagnatie in de Verschenen is de eerste editie van „De Evacuatiepost", een mededelingenblad van de Kamer vaai Koophandel en Fa brieken voor de Zeeuwse eilanden. Het blad, dat op ongeregelde tijden zal ver schijnen, wordt door de Kamer gratis verspreid en toegezonden aan alle ge- evacueerde eigenaren van bedrijven, ede aan de Kamer hun evaouatieaclres hebben opgegeven. Behalve adressen van ge- evacueerde vrienden, kennissen en be- drijfsgenoten, zullen in de .Evacuatie- post".- mededelingen worden geplaatst omtrent de geldende voorschriften op bat gebied van de schadeaangiften, cre- dietanogelijkheden e.d. Het redactieadres van „De Evacuatiepost" is Seisdam 28 te Middelburg. Telefoon K 1180 - 3141. Donderdagmorgen zal voor de Rotter damse Rechtbank behandeld worden het spoorwegongeluk, dat vorig jaar plaats vond aan de waalhaven te Rotterdam en waarbij twee personen om het leven kwamen. Terecht staan de machinist C. J. S. van de trein, welke arbeiders vervoer de en de rangeerder G. van L. De dag vaarding tegen S. vermeldt, dat S. hoogst roekeloos heeft gereden, met een snelheid van meer dan 40 km, terwijl de voorgeschreven snelheid niet groter dan 10 km mocht zijn. Van L. heeft zich te verantwoorden wegens- het feit, dat hij geen plaats ingenomen had voorop de locomotief, maar daar, waar hij geen uitzicht had op de spoorbaan. Op dezelfde dag zal voor de Recht bank terecht staan de loswerkman A. T. B. verdacht van moord op het meisje A. B. in haar woning aan de Willebrordus- straat te Rotterdam. VS -, BIJ de watersnood in Né- onmiddellijk het vuur met gere kerels dan hij. derland hebben wü mitrailleurs en geweren. Anderhalf uur lang had; nader kennisgemaakt met Majoor Cleeland wrong majoor Cleeland op het! het hefschroefvliegtuig, zich uit de cockpit en ijs gelegen, met vtjande-j Wjj zogen nu non dichtbij, drukte zich tegen de- ge- IiJke soldaten op een klei-j wat men met die toestellen pantserde wand van de ne 200 meter aan de enei doen kan. Het is inte- Corsair aan, waar hij de oever en-op een 100 me-: ressant te vernemen meeste dekking had. Hij ter aan de andere, toen toot voor werk de heli- deed zijn parachute af en het hefschroefvliegtuig j copters dagelijks verrich- maakte er een soort pop verscheen. Op hetzelfde' ten in Korea. Daar redden van. Hij zette die pop zijn moment deed een Chlne- zij óók mensen. Dat was al stalen helm op en schoof se ruiter een charge overj bekend, maar het verhaal, haar een eind van zich af. het ijs, In de richting van dat wij dezer dagen ann- Terwijl de vijandelijke het vliegtuigwrak. Eén troffen in de „New York scherpschutters hun best der Corsairs dook neer en! Times", lijkt ons toch wel deden, om de-helm te ra- vaagde man en paard met zeer boeiend. ken. la2 de majoor plat één salvo weg. met een Corsair reeds zijn fn en hooPte er het be" Terwijl kogels door honderdste vlucht ge- I* ™n. ^ngemin de romp van; maakt. Vo-lgens de gel- - H*alp gevraagd de helicopter, zweefde het dende regels mocht hij nu Boven het stuwmeer mo enw e en p terug naar huis- Maar hu vijf andere tekende bij voor nog eens Corsairs rond ais nijdige beerde nöSot honderd vluchten. Dub wegpen 2ij konden de pi- J! 'teeg hij op 'n morgen voor loot^en liggen tegen het blij hij ook was, de 101ste maal op van t wrak van vliegtuig r'en' v^ ver^ld«, vliegdekschip. Hij be- etl 2jj kond7n ook zien, luitenant Fabtfan later,! stookte ergens in Korea de kogels rondom ""*1 voelde er machtig een vijandelijke brug met bom de splinters uit het tveinig voor, oen die vijfj raketten en ging op zoek jjs sloegerl. zjj vroegen **8^ om toe te ren-' naar een ander doelwit, radiografisch om een red- nen en ik kon hean dat toen zijn machine werd dingshelicopter en intus- niet kwalijk nemen." getroffen door een ver- 8en bestookten zü de vij- Tenslotte waagde ma- nietigend salvo lucmaoei- andel|jke troepen. joor Cleeland de sprong, vuur. Vele mijlen daarvan- Hij schoot op de helicop- De Corsair begon on- daan zaten kapitein Bar- ter af. Thornton stak zijn middellijk omlaag te rett en luitenant Fabijan hand uit, om hem aan dwarrelen, .maar majoor een kop koffie te drinken 'boord te helpen. De hand) Cleeland kon haar nog in een hut, toen hen de werd doorboord door een! juist op tijd weer recht hulpkreet bereikte. Zij kogel. Hij stak zijn ande- kiijgen, om een buiklan- pikten Thornton óp, een re hand uit en slaagde er! ding te maken midden'op 48-jarige veteraan van de in de majoor aan boord] het bevroren Allyong- medische dienst, sprongen te hijsen, doch niet nadat! stuwmeer, diep in vijan- in him helicopter en vlo- deze door een Chinese delijk gebied. gen'weg, naar Noord-Ko- scherf getroffen was in Toen het vliegtuig op rea. Thornton,' een man het been. Het hefschroef- het fts heerbonsde, open- met een enorme snor, is vliegtuig schroefde zichi d«i communistische in- iemand, die niet wil ar- omhoog en. arriveerde, fanteristen aan beide kennen, dat reddingtae- veilig op de dtohtetbijzVn- ->evers van het stuwmeer. ties werk zijn voor jon- de basin_ molenwiekende toestel! vlak boven het flsopper- vlak, vijf meter van de Maastunnel of op de "Willemsbrug ver mijden, dan moet een auto in de binnen stad van Rotterdam geparkeerd worden. De R.E.T. onderhoudt met zeer veel ma terieel een speciale stadiondienst, Men is er dan vrijwel zeker van op tijd te komen. Door het uitvallen van alle Zuidelijke aanvoer wegen moet ook bij het uitgaan van de wedstrijd erop worden gerekend, dat de afvoer van automobilisten veel langer zal duren dan normaal. De Verkeerspolitie dringt er vooral_ op aan. dat begrip voor de zeer speciale moeilijkheden wordt getoond, die deze wedstrijd op verkeersgebied oplevert en verzoekt eraan mee te werken, dat stag natie zoveel mogelijk wordt voorkomen. De routes naar het stadion zun m Rot terdam met rood-geie pijlen aangegeven. Hieronder volgen nog enige wenken: Algemeen 1. De weg UtrechtRotterdam via Go- rinchem over het verkeersplein Ouden rijn ten Z.W. van Utrecht is gestremd, dus alle verkeer zal moeten rijden via Utrecht Gouda. 2. In Rotterdam zullen automobilisten, vooral op de Rechter Maasoever, zo nu en dan in tijdelijk stilstaande files te recht komen. Men waehte dan rustig zun beurt af en rijde niet van de een naar de andere plaats, daar dit zeer hinder lijk is en juist tot nog grotere stagnatie kan leiden. Ook vermijde men claxon concerten, die toch geen, resultaat kunnen opleveren. 3. Het parkeren op de Rechter Maas oever kan in de binnenstad geschieden, waarbij men uiteraard geen gebruik moet maken van de aanrijroutes naar het sta dion, die met rood-geie pijlen zijn aan gegeven. Noteer de naam van straat of plein, waar Uw auto is geparkeerd. 4. Extra trams voor het stadion Feuen- oord vertrekken van het Station D.P. Bijzonderheden voor het verkeer in Rotterdam 1.. Jïet plaatselijke, niet voor het stadion bestemde autoverkeer kan de verkeers regeling belangrijk verlichten door bij de aanvang tussen 14.15—16.30 rttur en bij afloop van 18.1519.30 uur de Willems brug en de Maastunnel zo weinig moge lijk te gebruiken. Het stapvoetsverkeer (carriers, hand wagens. paardenwagens e.d.) moet gedu rende deze .uren rekening houden met de mogelijkheid, dat de Willemsbrug in bei de richtingen tijdelijk voor hen zal wor den gesloten. 2. Alle motorvoertuigen, komende uit de richting Kralingen en bestemd voor het stadion en Rotterdam-Zuid, worden zoveel mogelijk over de Maasbruggen ge leid. De te volgen route is met rood-geie pijlen aangegeven. 3. Overigens worden alle motorrijtui gen, komende van de Rechter Maasoever en bestemd voor het stadion en Rotter dam-Zuid, door de Maastunnel geleid. De te volgen routes zijn met rood-geie pij len aangegeven. 4. Het verkeer uit de richting Dor drecht, dat niet' ngar het stadion gaat, kan voor de aanvang van de wedstrijc: (vanaf 14.15 uur) het Centrum alleen via de Maasbruggen bereiken. 5. Na afloop van de wedstrijd te 18.15 uur wordt alle verkeer uit de Maastun nel, dat bestemd is voor Dordrecht, via de Dordtsestraatweg geleid, 6. Voor de aanvang en na afloop van de wedstrijd (14.15—16.30 uur en 18.15 uur tot afloop) wordt op de Abraham van Stolkweg en op de Kanaalweg en Vroe sen laan éénrfchtingverkeer ingevoerd. Alle verkeer, komende uit de richting Den Haag, wordt over de Abraham van Stolkweg geleid en alle verkeer, gaande in de richting Den Haag, wordt via de Vroesenlaan en de Kanaalweg geleid. 7. Op verscheidene plaatsen zullen klei nere verkeersomleggingenop duidelijke wijze door borden zijn aangegeven. 8. Voetgangers zullen op hun weg naar het stadion nagenoeg geen belemmerin gen ondervinden. 9. Wielrijders kunnen' zowel via de Maastunnel als via de Maasbruggen tot vlak bij het stadion komen. Nabij het stadion zullen zij de nodige aanwijzingen krijgen over de te volgen weg naar de parkeergelegenheden. 10. Er zullen extra-treinen uit verschil lende richtingen rijden. Reizigers, die hiermee komen, kunnen vlak voor het stadion (halte Stadion Feijenoord) uit- en instappen. Naar wij vernemen heeft men ln C.H.-kringen in Den Haag voorne mens de afgebroken besprekingen met de A.R.-kieskring Centrale over samenwerking bij de komende Ge meenteraadsverkiezingen te herope nen. Het ligt in de bedoeling om de mogelijkheid ter sprake te brengen van een verbinding der candidaten- iijsten der beide partijen, ingevolge artikel H. 14 van de Kieswet, Een dergelijke verbintenis van lijsten zou de gemeenschappelijke kansen op een rest zetel kunnen vergroten, aangezien het steramenoverschot van beide partijen dan aan de verbonden lijst ten goede zal komen. Onnodige stemmenverlening bij de verdeling der restzetels zal hierdoor kunnen worden vermeden. (Van onze correspondent) Maandagmorgen werden de troepen van de Infanterieschool te Harderwijk op het terrein Kranenburg-Noord in carré opgesteld doorde luitenant-ko lonel W. D. H. Eekhout, commandant van het School-Bataljon, in .verband met het vuf;jarig bestaan van de school. De commandant van de Infanterie school, kolonel B. Klomp, hield daarna een toespraak. Generaal-majoor H. M. G. J. Lentz, Inspecteur der Infanterie, beantwoordde deze toespraak met uitvoerig cijfer materiaal, waarmede hij releveerde dat reeds veel was tot stand gebracht, maar dat. er nog veel werk te verrichten valt Hierna marcheerden de troepen af voor een mars door de stad. (Van onze Haagse redacteur). De Nederlandse P. T. T. ziet niet veel heil in het vervoer van poststukken door middel van een helicopter-verbin ding van Rotterdam met Luik, zo verne men wij van dc P. T. T„ naar aanlei ding van berichten over onderhandelin gen. die thans gevoerd worden over een dergelijke verbinding en waarbU ach moeilijkheden voordoen ten aanzien van het postvervoer. Er bestaan voor het vervoer van poststukken op het ogenblik uitstekende verbindingen, die geheel zijn Ingesteld op de bestellingen. Voor vervoer per helicopter zou slechts een geringe hoeveelheid post in aanmerking kunnen komen. Dit zou een desorganisatie van het huidige systeem betekenen, aangezien het practlsch on mogelijk is de hélicopter-verhinding in dit systeem op te nemen. Bovendien is het nog zeer, de vraag of het vervoer per héllcopter .dé bestellingen van de poststukken zou bespoedigen. Op een goederénemplacement ln Rot terdam-Zuid kwam gisteravond een trein uit Italië aan,die geladen was met 29 pompen. Dit materieel, dat door het Italiaanse ministerie van Landbouw in samenwerking met de pompenfsbriek Pellizzari beschikbaar ia gesteld ter be strijding van de watersnood in bruik leen heeft een gezamenlijke capaci teit van een milliard liter water per etmaal. Er zijn zowel schroefpompan ais centrifugaalpompen en ook is de bijbe horende uitrusting, zoals 'dieselaggrega- ten, dynamo's en een complete onder- houdsuitrusting aanwezig. Behalve de elf wagons, die deze. goederen vervoer den, was een personenrijtuig aan de trein gekoppeld en daarmee reisde het Italiaanse bedieningspersoneel, dat be stond uit 17 arbeiders, drie'ploegbazen en een ingenieur. De zoon van de oprich ter van de fabriek, Pelizzari, was even eens meegekomen. Een aanta! personen' stond de trein reeds op te wachten, o,a. de Italiaanse zaakgelastigde in ons land, graaf Aies- sandro Murari, dr Domenico Bignardi, directeur-generaal van de Italiaanse cultuur technische dienst van het mi nisterie van Landbouw, dr Vittorio de Asarta, secretaris van de Italiaanse minister van Landbouw, mr P. J. de Kanter van het ministerie van Buiten landse Zaken en de irs Lely, Nap en Postma van de Rijkswaterstaat. S-GRAVENHAGE, 3 Febr. Vansstbe- rlchten van hedenmorgen uit zee: Sch 2 met Lha fit?®:u" de halve vleet, Seh 5 1 k uhv, r f 1 1? Uhv, Sch (5 1 It uhv, Sch 250 •Jn UJ?V' S£h 310 8 k ubv. Sch 3 20 k nog i°n "e"enL Geringe vangst hadden Sch 305, Sch 342. Sch 19$, Sch 402. Sch 132 Sch 32. Sch 49. Met verce. haring kwam tog8er Sch ln de laatst 'gehouden ledenvergade ringen van de Anti-Revolutionnair kiesvereniging en van de Chrlstelij Historische "Unie te Voorburg werd m algemene stemmen besloten het b stuursvoorstel te aanvaarden om dé komende raadsverkiezingen uit komen met een gecombineerde can datenlijst, onder de naam: „Prote tants-Christelijke lijst". Door het optreden van de vertegen woordigers van'de Protestants-Christe lijke ljjst als één fractie in de nieuwe raad, zal dë reeds bestaande goede samenwerking tussen de A.R. en C.H.- fractie kunnen worden bestendigd en verstevigd. Momenteel bezetten de Anti-Revo- lutionnairen 4 en de Christelijk-Histo- risehen 2 zetels in de gemeenteraad. Zou de Protestants-Christelijke lijst ïn; de nieuwe raad eveneens over 6 zetels beschikken, en de samenstelling van de raad overigens gelijk blijven, dan zou de verhouding worden: 3 K.VJP., 6 Prot.-Chr., 6 P.v.d.A. en 5 V.V.D. De invloed van de gecombineerde fractie zal dan groter kunnen zijn dan de huidige der twee afzonderlijke fracties. In beide ledenvergaderingen werd het voorstel voor de samenwerking met grote instemming begroet Duidelijk werd uitgesproken dat hiermede werd voldaan aan een wens van de kiezers. Beide partijen hopen, zo schrijft men ons, dat de samenwerking die nu in voorburg zijn beslag heeft verkregen en in vele andere gemeenten reeds eerder bestond of bij dë verkiezingen van dit jaar een feit is geworden, er toemag bijdragen dat ook in groter verband het ideaal van een „Prótes- tants-Christeljjke partij" nader tQt een practische verwerkelijking gekomen is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2