v> Kerk en Staat Maarschalk Stalin had •De zeventig Giro-nummers Premier thans reeds twee dagen buiten bewustzijn Het rechterbeen en de rechter arm zijn geheel verlamd HOÉ DE WERELD OP HET NIEUWS REAGEERDE Eerste chèque Rampenfonds Hr. Ms. -Piet Hein heden -uit" Koi^a'Tèiiiggeke^rfl,^^ Ruim 200 Jannenhielden Nederlands naam hoog GOLF VAN ARRESTATIES^ SCHRIKT TEHERAN OP 9575 412739 Is de maarschalk reeds overleden? voor Moeder Weeda Ridderkerk Kolen na 1 April duurder Watersnoodmedaille wordt niet ingesteld Jullie seinersgroep was de beste..., WOENSDAG 4 MAART 1953 ELFDE JAARGANG No. Weerbericht Nat. .Rampenfonds Trouw' Gattin de havendijk bij Zierikzee verdiept Geld hard nodig mmmmmsm IS Nationaal Rampenfonds ,r je Amsterdam (Voor slachtoffers vcm dewatersnood) Titël Elizabeth goedgekemjd'i'^t Opvolgers jGastYr^vHqhgkoi^^^ %-ÈÊÊml Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Tclef. 29215 11 Postbus 1112 Postgiro No. 4245)9 KJachtendienst abonnementen 18.2019 30 amr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensptein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-atd.; Tel. 114408 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 07382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUKXNG en Mr,® K„ VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. - AANHOUDEND RUSIG WEER. Overwegend droog weer met vooral aanvankelijk op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking. Morgen overdag plaatselijk opklaringen. Matige":'tot': .zwakke wind uit Westelijke richtingen. Dezelfde of Iets hogere temperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT.'. ifw AP de vierde Maart 1853, dus op de kop af vandaag honderd jaar ge leden, verschenen de Pauselijke bre ves, waarbij in de Rooms-Kalholieke kerk in Nederland de bisschoppelijke organisatie werd hersteld. Sinds de Reformatie in Nederland haar beslag gekregen had, vormde de Booms-Katholieke kerk hier te lande niet meer een zelfstandige kerkpro vincie, bestuurd door eigen bisschop pen volgens het canonieke recht. Ne derland werd beschouwd als zendings- veld. De kerkelijke organisatie der Rooms-Katholieken, de z.g. Hollandse missie, werd rechtstreeks vanuit1 Rome bestuurd. De R.K.'kerk had in Neder land wel geestelijken van bisschoppe lijke rang, maar zü voerden een fan- tasietitel als bisschop van Emaus, van Gerra e.d. Achter de titel stonden de letters i.p.i. fin partibus infidelium) hetgeen betekent: in het gebied der ongelovigen. Er waren dus wel bis schoppen, maar geen bisdommen, geen zelfstandige organisatie der kerk. De R.K. kerk stond derhalve voor 1853 in veel directer mate onder het gezag van de Paus dan daarna. Al gedurende lange tijd waren er destijds onderhandelingen gevoerd tussen de Nederlandse regering en de Pauselijke Stoel over een herstel der hiërarchie, zoals men de bisschoppe lijke organisatie gewoonlijk noemt. Een dergelijke regeling was altijd gedacht geweest als een regeling bij concordaat. Een concordaat is een verdrag tussen een regering en de Paus. Bü de onderhandelingen in het verleden was er dan meestal sprake geweest, dat er hier twee bisdommen zouden komen waarbij het aartsbis dom Utrecht van voor de Reformatie niet zou worden hersteld. De onderhandelingen waren echter alfojd op niets uitgelopen. STALIN. DOOR de Grondwetsherziening van 1848 was de hele zaak anders komen te liggen. Het huidige art. 180, 'toen art. 170, kwam in de Grond wet, waarbij de vrijheid der kerken tot correspondentie met haar hoofden werd gewaarborgd en waarbij be moeienis der regering met de afkon diging van kerkelijke voorschriften werd uitgesloten. Dat betekende derhalve dat de ker ken vrij waren zich te organiseren zoals zij wilden. De Paus maakte daarvan Sn 1853 gebruik door een bisschoppelijke or ganisatie aan de R.K. Kerk'in Neder land te geven, gelijk wij die heden ten dage nog kennen. En de regering verklaarde daarvan 'terecht. --dat .zulks overeenkom stig de Grondwet was. Er warenwel diplomatieke besprekingen aan voor afgegaan. Maar. die hadden niet ge lopen over de Inhoud der nieuwe regeling, maar over de vraag of een nieuwe regeling, zo zonder meer, kon worden ingevoerd. Van R.K. zijde was er nl. veel voor te zeggen om een regeling by concordaatin te voeren, omdat een concordaat betekent dat een regering de Paus, als Hoofd der R.K. Kerk, als verdragspartner er kent. Een concordaat houdt derhalve in de erkenning van het publiekrech telijk karakter der Kerk. De liberale opvatting over de Kerk en in 1853 hadden wü het liberale ministerie Thorbecke zag in een Kerk niets andersdan een gewoon zedelyK lichaam in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De Staat* was, naar liberale opvatting, veel te hoog om op voet van gelijkheid met een Kerk te on derhandelen. Daarom: geen concor daat, maar vrijheid voor de Kerk om haar gang te gaan.. De Paus heeft daar toen ten slotte gebruik van gemaakt. Op 4 Maart werd dé bisschoppelijke kerkorganisatie her steld.. In de desbetreffende documen ten werd in niet zeer vleiende bewoor dingen over'de periode .der Reformatie gesproken.' Met bitterheid wérd gewag gemaakt van de „dwaalleer van Cal-. vijn" en de pogingen van de „vijandige mens" om de wijngaard des Heren in dé zestiende eeuw hier te lande te ver- woesten. Met ophef werd gesproken .'-van devooruitgang van de R.K. kerk Ft-.,in de laatste tijd in het „rijk van Hol- - land en Brabant", zoals,het Konmkryk der Nederlanden werd betiteld. De regering had gevraagd om tijdig te worden ingelicht over de invoering feTder nieuwe organisatie. Dat is formeel C'; niet geschied. Slechts werd de betrok- jè' ken ministerinformeel door een R.K. .fe Kamerlid, van wie de internuntius zich bediende, op de hoogte gesteld dat de tr invoering, zou plaats vinden. Van de p.'inhoud der stukken was zij niet op de f ;Vhoogte. Daardoor voelde ook de rege- ifoiing zich overrompeld. "j;i'-* De R. K. minister Strens beklaagde «i^.zich daarover 'in de Kamer en sprak .Is.Van „het minder voegzame dat men m joldennu. gebezigden. vorm aantreft ,Eeri gepaste raadgeving".zou „een fe- ongunstigen indruk bij velen onzer landgenooten" hebben kunnen voor komen, zei hij. De oorzaak van dit „misverstand" heeft o. i. in twee zaken gelegen. In de eerste plaats in het feit dat de Neder landse regering over dat „inlichten geen duidelijke afspraak zwart op wit heeft gemaakt. En in de tweede plaats in het feit, dat de Pauselijke Stoel, nu er geen concordaat zou komen, dan ook de door de Nederlandse -egering verleende en erkende vrijheid zo vol ledig mogelijk wilde uitbuiten. Zij wilde waarschijnlijk juist niet aan „gepaste raadgevingen" min of meer gebonden worden. Zo ontplofte deze bom in Maart 1853. Einde Maart werd de zaak in Nederland publiek. Een enorme dei ning .ontstond er in de openbare me ning hier te lande. Een hevige anti- Roomse en men mag gerust zeggen anti-papistische vloedgolf ging er door Nederland. Zij staat bekend als de Aprilbeweging". De R.K. kerk herdenkt binnenkort het herstel der bisschoppelijke orga nisatie als een heuglijk feit. Naar onze Tot gisteravond wat bij het Nationaal Rampenfond! een bedrag.binnengekomen van ruim zeventig millioen gulden. Dit betekent sedert Maandagavond een siij ging van één millioen gulden. 95 .99 Blijkens een in New York opgevangen bericht van Radio Moskou heeft maarschalk Stalin in de nacht van 2 Maart een hersenbloeding gehad. Een door Reuter in Londen opgevangen hericht van het Rus sische persagentschap Tass meldde later, dat de tóestand van de Russische'premier zeer ernstig was. De laatste tijd deden geruchten de ronde, dat Stalin ernstig verzwakt was. Éen verminderd optreden in het openbaar gaf aan' deze geruchten een voedingsbodem en ook liet 'onlangs >ge houden congres der Russische commu nistische partij, waar o.m.' gesproken werd over de eventuele opvolging van de maarschalk, was voor buitenlandse waarnemers aanleiding te veronder stellen, dat het met de gezondheid van de generalissimo niet zo goed ging. Vanmorgen werd volgens door A.F.P. in New York opgevangen be richten van Radio Moskou bekend ge-, maakt, dat Stalin in de nacht van Zon dag op Maandag een hersenbloeding had gehad en dat een verlamming aan het rechter been en de rechter arm hier het gevolg van was. Maandag en Dinsdag is de maar schalk niet bij. bewustzijn geweest; Injecties hebben in'de toestand geen verandering kunnen brengen, zo deel de Tass mede. De toestand 'wordt zeer ernstig ge noemd. In de berichten wordt gespro ken over een' ademhalingstempo van 36 per minuut en een polsslag van 120. In het door Moskou aangehaalde medi sche bulletin, :dat ondertekend is door minister van" Gezondheid TTetiakof,: de directeur-geneesheer van het Kremlin, prof. Koeperin, en;door nog acht profes soren, wordt gezegd 'dat het centrale ge deelte van de hersenen Is aangetast. Het spraakvermogen Is gestoord en- de adem haling en de bloedstroming zijn zeer on regelmatig. waardoor gebrek aan zuurstof De editie van de sPrawda", waarin mededeling werd'gedaan van .de ziek te van Stalln.' verscheen enige uren later dan gewoonlijk. Ook andere bla den kwamenlater -uit. In -Moskou stonden lange -rijen mensen -urenlang te wachten bü de kioskenophet ver schijnen der dagbladen. ;De JPrawda" was spoedig.uitverkocht. Toenhetbericht in.New,York was ontvangen - omstreeks 00.30' uur plaatselijke tijd werden de radio- en televisieprogramma'sonderbroken om het nieuws bekend te maken. De Russischeministervan .Buiten landse Zaken, Wisjinski, c[ie de zitting der V.N. te New York bijwoont, wei gerde zich uit te laten over het be richt.- Dr. Arthur Snyder van dePresbyte riaanse faculteit-;.voor geneeskunde te New York verklaarde, dat, afgaande op het medische - bulletin.- maarschalk. Sta lin ieder ogenblik kan overlijden. „De uiteindelijke, prognose - hangt t af van .de vraag of, en in-hoeverre-de patient in de eerstkomende, dagen mogelijk de eersteweek vooruitgaat", zo zeide hij.v Te Rome is-het nieuws.met grote belaftgsteling - ontvaDgeh.- In, officiële kringen weigerde men commentaar te geven. Naar verluidt .warpn verscheLdene Italiaanse communistische leiders Dins dag rèeds. op.de' 'hoogte, 'van; de ziekte van Stalin. Palmiro i TogUatti zond 'het Centrale. Comité van de Russische Com munistische Partij - een .-telegram, waar in hij „kameraad' Stalin","de Russische Communistische' Partij en het Russische volk de beste" wénsën van- het "Ita liaanse volk", deed toekomen. Toplïatti achtte Molotof de meest waarschijnlijke opvolger van 'de maarschalk, indien deze zou .overlijden. De eerste reactte^ln Oostenrijkse politieke kringen was .de mening, dat dé Russische leider reeds Is overleden. De Russische regering, zo meent men. zou ander nooit zo uitvoerig in haar bericht geving zijn geweest. Franse diplomatiekekringen voor spellen, dat waarschijnlijk 'tussen de lei' ders van het Kremlin een strijd zal. ont Op onverklaarbare -wijze is hét door stromingsgat in de havendijk bij Zierik zee, welke bres men met keileem dacht te dichten, verdiept, waardoor de met bakken aangevoerde leem even. snel weg spoelde, als het er in werd geworpen. Dichten met keileem zal geen succes op leveren. Men zoekt - thans naar. andere middelen om het gat te dichten, opdat de haven weer spoedig bevaarbaar kan worden, wat van urgent belang is voor de aanvoer van goederen en mensen. geheel niet met vreugde aan de April beweging terugdenken. Wij willen aan een en ander enkele beschouwingen wyden.-Niet zozeer om ons me# een interne R.K. kerkkwestie te bemoeien. En ook niet-omdat een naré Aprilbeweging ..a honderd jaar weer naar voren moet worden ge bracht. Maar wel omdat de gebeurtenissen rond 1853 beslissend rijn geweest voor de verhouding van Kerk en Staat in Nederland. Het is van belang daarover enkeleprincipiële - beschouwingen te ïnfenkig kunnen ckTProtestanten in het I geven. branden over de opvolging van. Stalln, indien 'deze zijn ziekte niet te boven zou komen. Zij achten het niet uitgesloten, dat het hierbij zal gaan tussen i het lid van het politieke bureau Malenkof, de plaatsvervangende voorzitter van de mi nisterraad Béria -en-de leiders van'het leger. In officiële kringen te .Bonn. wilde men zich niet over het'nieuws uitlaten. Men volgt de gebeurtenissen met de- grootste aandacht. :- Ook te B riissel 'is het bericht'met grote belangstelling ontvangen. In het algemeen beschouwt- men Stalin als'een evenwichtsfactor in de Sowjet-Unie en- bijgevolg in de wereldpolitiek. Men twij felt er aan.'of zijn'eventuele opvolger ove^ dezelfde capaciteiten zal beschik ken. In de verantwoordelijke kringen te Brusselonthoudt men zich echter voor-het ogenblik van commentaar. optreedt In de ademhaling treden nu en daii 'ange pauzen op. Zijn temperateuur is 38,2 graden. ,,De maté, waarin de sto ring der hersenen zich voordoet, Is aan merkelijk toegenomen. Er worden thans therapeutische maatregelen genomen om de vitale functies van - de werking van het organisme te herstellen", aldus het medische bulletin. Demaarschalk-. kre^! de hersenbloe ding, "toen hij zich in'Zyn woning in het Kremlin bevond. In het communiqué,wor-dt gezegd, dat „de beste geleerden 'op het gebied der geneeskunde" zich'met de behandeling van de "patiënt hébben; belast. Hierbij worden de namen'genoemd van de pro fessoren Loekomaky, Konovalof, Misnia- kof, Tareef, Filiminof, Tkatsjef, Glazoe- nof en Ibanof.Ne-zriariof.De behandeling wordt geleiddoor de minister van ge zondheid. Tretiakof,en de geneesheer- directeurvan het ^Kremlin, Koeperin, zulks onder toezicht van het Centrale Comité „der Communistische Partij en .de Russische' regering, die, met het: oog op de ernst van de' ziekte, besloten heb ben regelmatig communique's uit te ge ven over de toestand, van.de maarschalk. .,Het Centrale Comité van de Commu nistische Partij -Van-'de Sowjet-Unie, ,"de ministerraad van"de":*Sowjet-Unie. en t de gehele 'natie en'- partij aanvaarden - heb feit, dat de ernstige ziekte van kameraad Stalin zal leiden, tolt leen langdurige af wezigheid van hem bót: de regering en •de- leiding'e vac' aldaar wordt gezegd, in een, door .radio Moskóu'Omge roepen gemeenschappelijk communiqué; van het: centrale .-.comité en-de - minister-^ raad. Het communiquéi spreekt verder de overtuiginguit,-dat de - communisti sche partij en .het gehele-volk van de Sowjet-Unie 3. „in. deze moeilijke dagen de gróótst mogelijke eenheid, geest kracht en waakzaamheid aan de. dag zullen leggen, hunenergie zullen richten op de verwezenlijking van het commu nisme in dé Sowjet-Unie en 'zich nog krachtiger zullen verenigen Tondom het Centrale Comité van de Communistische Partij en de' regering van deSowjet-; Unie". Heicommuniqué is gedagtekend Maart 1953 .en werd om het uur door Radio MoskouJ omgeroepen. Hetverdere program, ook hét muzikale gedeelte, bleef onveranderd, In het communiqué wordt tenslotte medëgedééld, dat-tijdens de ziekte van Stalin dagelijks bulletins zullen worden uitgegeven. De Sowjetrussische radio is van haar gewoonte afgeweken door heit nieuws van de eimstige ziekte van de thans 73 jarige Stalinte melden, aldus schrijft Reuters redacteur Don Dallas. Men "riet hierin de bedoeling, bet pufolïék voor te bereiden op mogelijk sleetoter - nieuws. Vroeger hebben de Sowjétrussischè'radio enpersnimmer berichten omtrent dé gezondheid van Stalin gegeven. Altijd werd da indruk gewekt, dat Staiin-inde beste gezondheid verkeerde. (Van één onzer verslaggevers) „Daar gaan we gauw beddes van kopen", zei moeder Weeda in Ridderkerk vanmorgen, toen haar de eerste cheque ad 500 ter hand gesteld werd, dié het Nationaal Rampenfonds uitkeerde. Dit geschiedde door generaal P. Alons, directeur van het N.R.F.; in eigen persoon, want deze eerste uitkering moest door een beetje feestelijkheid ge- merkeerd worden. Burgemeester A. M. Nieuwenhuisen was er niet minder blij om, dat een inwoner van zijn gemeente de eer genoot de eerste te zijn,, die een uitkering kreeg, want hij heeft er moeite genoeg voor gedaan dat er toch vooral niet te lang gewacht zou worden eer de gedupeerden de beschikking zouden krijgen over contant geld. half verrot,de .wanden waren zwart van het slik, en het anders zo propere straatje naar de rij arbeidershuizen, waarin haar woning - staat, was een glibberig kleipad.- Samen mét. generaal Alons en de burgemeester ging het gelukkige echt paar naar de Rotterdamsehe Bank, om direct de cheque te, verzilveren. Tij dens een bijeenkomst mét de pers in het Raadhuis luisterden zij naar de uiteenzettingen, die,: generaal Alons óver de werkwijze van ïhet. Rampen fonds gaf, ----- - (Zie vorder pagina 2.) Vader en moeder Weeda hadden hetgeld hard nodig,dat - was met één oogopslag te zien; hun huisje aan de Ringdijk had tot aan de dakgoot onder water gestaan, en de schamele resten ,van wat eens hun huisraad was, stonden buiten in dé modder als waardeloze wrakstukken en brand hout. „Eindelijk kunnen we weer op een goed. bed slapen", zei. zei verrukt, „want ons hele huisraad bestaat uit een paar kermisbeddes". Kaal en on- gezellig was haar huisje, de vloer was Na 1 April zulten de prijzen van*?.'; kolen omhoog gaan. De minister 'van economische zaken is ran mening, deze prijsverhoging van beperkte cin>-.';v vang zal zijn. De regering heeft aldus schrijf! de -., tnïnisler in de memorie van anlwoord aan de Eerste Kamer over de begroting"; van. de staatsmijnen voor 1953 'tót- idé® Hoge Autoriteit van de Europese- kclon-^t en staalgemeenschap hei verzoek gericht^; de egalisatie van de kolenprijs ie mogen handhaven. Dit verzoek is voorlopig ingewilligd voor.V.;, de.periode tot 1 April aj. Tot het besdn vanV;:. April zullen de prijzen van de .koien in geen geval wijziging ondergaan. Voor de' ver- v onderstelling, dat de inwerkingtreding .-vam» de gemeenschappelijke markt in ons iand -in'jrj de naaste toekomst tot een veriaging van de huidige koienprij/.en zou kunnen leiden, be-'. - staat geen aanleiding. De Nederlandse prij-Ti.;; zen liggen lager dan dé maximumprijzen,-die":?:» de Hoge Autoriteit voor de andere landen.:^ van de gemeenschap za-1 vaststellen. -y,;': Ofiicieel wordt medegedeeld.; dat .daA; regering overwegen heelt ofhet".aan-";--: beveling verdient een Watersnoodma- jJ daille in ie stellen, uit te reiken, aan hen, die zich bij de watersnood 1953 óp/j;" bijzondere wijze hebben ondermheidem - vi^ï Zij heeft echter, besloten niet tol'de.*-' instelling van een dergelijke medaille^ over-te gaan,: l.'.y.' Dit besluit doetniets te kort aan-de grote waardering welke de regering..; heeft voor het werk van aRen./dtéVbj^/S de" ramp op enigerlei wjjze hulp hebben^ ■verleend. Haar voornaamste motief is zelis/ dat',';::,,;.^ het aantal van hen,, dié hulp - hebben;,, J.jï verleend, en de wijze waarop ieder. van"";Sï^, hen zich ten volie heeft, gegeven,:;,hrt- W-|§ practisch onmogelijk tnaben'.totTéen.Cyö^^^® antwoorde onderscheiding te/komén:^g;j^p^ Vele bewoners van het getroffen bied hebbenniet - minder dan. degenetu isv die van elders te hulp snelden," bewij- zen van'.grote persoonlü ke^nMedgengï:^ menslievendheid gegeven,Zii;'!' aUenver*';g«S dienen de dank van het Nederlandsè'^y£® volk. Het Britse lagerhuisheeft Dinsdag-.on-*'.^: danks verzet van dé StiorteiMtiohriirtenMi' de titels van koningin-EUzabèth: riavhaar^^! kroning in Juni'goedgekeurd. 'h'-tiTitsSg^r Hét ontwerp is naar het: Hogerhuis,' gezonden;,- ''0- - fi. AOs mógelijke opvolgers van- Stalin zijn'de laatste jaren steeds-- genoemd Georgi Malenkof, de 51-jarige assistent van Stalin als secretaris van de Sowjet russische communistische 'partij,- en Yacheslaf Molótof, plaatsvervangend mi nister-president, die volgende maand 63 wordt. Malenifcof staat bekend als de man' met het kaartsysteem-hóófd. In October j.L brachit hij op het partijcongres het gro te politieke rapport uit: namens het cen trale partijcongres. Molotof is, "voordat Stalin in 1941, na de Duitse inval, de post van premier overnam, bijna tien jaren minister-presi dent geweest. Vlak voor de oorlog was hij .MaxirnLitwïnof opgevolgd als'mi- aister van Buitenlandse Zaken. (Van onze speciale verslaggever) In-een dichte -mist, .welke, als éen wollen deken over het Marsdiep lag, bereikte Hr. Ms. „Piet Hein" gisteravond de rede van Den Helder met alleen maar gelukkige „Jannen" aan boord,'die na een jaar. Korea wel het laatste deel van. de thuisvaart —.naar het Wïerhoofd van de marine-stad wilden zwemmen.terug van een ver, gevaarlijk, strijdtoneel,zonderverliezen met loftuitingen van geallieerde bevelhebbers. Het schip met de beste seiners uit de Japanse. Zee, deze torpedobootjager, die is „uitgejoeld" te Hongkong, een onderscheiding die alle-24'0 koppen als een grote waardering móchten zien. En hedenmorgen heeft Den- Heider het welkom aanschouwd, was daar de diep-menselijke - vreugde om de behou denaankomst. De „Piet"Hein" heeft Ier weerszijden vanhet omstreden Ko reaanse, schiereiland tal van. taken ver richt, eilanden beschermd, waaropguer rillastrijders, in dienst van 'de Ver enigde Naties zich genesteld hadden, opératies'ondersteund, mede"' invasies verhinderd. „De" gemiddelde leeftijd ..van' de,, be manning is 20 jaar. Het was een uit reismet tegenslagen, maar er ontstond een geest aan boord; zo goed, dat ik aUeen maar de grootste; bewondering voor onze jongensheb", aldus de com mandant, kapitein-luitenant ter zee A, H. VA von Freijtag Drabbe. De oudste officier luitenant ter zee eerste' klasse Jhr. H. de' Jonge van EUemeet heeft ons verteld van de vredestaak van'de „Piet Hein". Toen onlangs de „Piet lleia" uit Hong kong vertrok om naar het vaderland terug te keren, uierd dé Nederlandse oorlogsbodem, uitgeleide gedaan dóór Britse en Amerikaanse, oorlogsschepen. De fotograaf - die deze foto maakte, bevond zich aan boord van de Britse kruiser Birmingham", waarvan -de be manning op de voorgrond zichtbaar is. ■- Korea betekent een zee van ellénde De heer. De Jonge van Ellemeet had een der eilandjes aan deWestkust be zocht, waar, men een weeshuis met' 120 dodelijk - vermagerde kinderen aantrof. Het beeld was dat'van Bergen Belsen. De Jannen van. de „Piet Hein" grepen in hun plunjezak; zamelden .textiel in en niet alleen oude kledingstukken de scheepsarts, dr. Boogaard ging met een injectie spuit de wal op. Er kwamen rijst en brood van de Neciër landse oorlogsbodem. Telkens als de sloep .volgeladen aankwam verdrongen rich 9000 evacué's aan de kust. De „Piet Hein" bracht voor deze volkomen be zitlozen nog een paar honderd gulden bijeen., En verrichtte mét dit alles pioniers werk, dat ook anderen tot hulp aan spoorde. Foto's van deze Koreaanse vluchtelingen toonden aan welk een dankbaar werk de „Piet Hein" er ver richt heeft Rijdend doelwit Langs de Oostkust van Korea loopt een vitale spoorweg (enkelspoor) rijk aan tunnels, welke alleen des nachts ge bruikt wordt Des nachts, kwam de Ne derlandse oorlogsbodem dicht onder de kust en iedereen zag uit naar een rook pluim in da nacht De „Piet Hein" heeft twaalf, treinen vaa^ dé; Noord-korëahenf ,y beschoten en er twee yerrüetigd. -Alle, hens vormden als het.warep"eènfautköfc|||g In', de geschutstoren;-zat'men'f«nririït^a met een vingeraan -de trekker,Sïhgf3ii,^^ nacht kwam de vijand uit de .béscher»^^- mende tunnels"en -^werirte.rias.v^aar3en^& om de transporten' doorgang te dóeri|||$ vinden;: Zo- langzamerhandhad --ledérsIschip^P van de gecombineerde vloot fzifnjjélgea^». trein..Bedreiging' van duikboten heMtfjfr men niet ondervonden. Veel bewqnderüigjS heeft 'men voor ;de'"„bliksémdiéiKt" van--fi de r Amerikaanse ^helicopters,'l parachutist vaneen neérgéschóten?vReï-|& tuig oppikken als hij nog maar :aaow.e-4;;£i| lijks opzee-gedaald is..-; -vk;kktfïj&f 'Ja' Horigkóng' was v hét"'":reusachtig**® verteltdekorporaal-torpedomaker.::;.Ci||f^|| Vermeulen uit Breda. We waren daar alle-,-v^ maal gasten van dé Nederlandse 'kolonifcSf^ Ik was gast van de heer Dullens, eeriy'-s employé van?'de?.K;N.S.M"f.;i;£^ .De mannen van de;,^iét;Héta":,hébbén^S zoveel hartelijkheid ondervonden, dat zeSpl er verlegen van werden, maar .datVtoch%j», ook weer5 niet,want ze hebb en eenjzaalls® gehuurd en: daar.itwéé^yooistenirigêi» gegeven—twee eigen gemaakte revues;.;., voor de Hollandse kolonie. Matroos Faber, marinier Falk, rarioé"'-f„ telegrafist Peperkamp - en aridèreriJtradéttiS: op. Het-Is een kostelijk feest; geweestjiSWa®?8» Op de thuisreis heeft de-iJ'iëtïHèinSSfs nog vijf dagen een bezoek, .gébracht; Spalato in Yougoslavië. -■■: Maar Korea overheest en de branl--' kragen, al dan niet" met eerbiedwaarÓigeEbJë baarden, glunderden als de woordehiyan%®. de Amerikaanse admiraal Efcstrom:£rióig®5S eens herhaald worden: „Jullie seteers-pSf| troep was het beste van het helë; steL^fij^ Nu is het welverdiende verlof bego&-;*?;;<%; nen. Tal van opvarenden van 'de JgPiet Hem' hebben te' kennen gegeven.fhua'^jip dienstverband te verlengen:'..Geen^wori-Jja® der, dat de officieren van de torpédói&ï&; jager daar trots op zijn. va.n arrestaties heelt gisteren plaatsgehad In Teheran, dat noR; steeds in beroering verkeerde ais gevolg van de jogingen van premier Mos- -' A sadeq om demonstraties de kop in te drukken. Onder de geanerteerden bevinden zich oud-ministère, een voormalige provinciale bevelhebber. 200 com- - -.i munisten, generaals, senatoren jen vijf journaüsten. De veiligheidscomi^ssië vflii a6 rcgcnBS'j die bij Mosssdcij 3sn huis vcrgsidcröcg Icotirdlc volceiis^ hi»t avondblad Keihan» een ran 470 personen goed, vaS wte worTfeweerd dat zij zijn betrokken bq zen samenzwering tegen de regering-Mossadeq. De Amerikaanse ambassade aeeft Amerikanen, die in de hoofdstad wonen, aan® geraden hun woningen niet te verlaten. In de straten van T sherar zwaar bewapende patrouilles 1- het gisteravond rustig, na»-' parlement heerste een stand. Voorzitter Kasjan' 4XS priester der .Mohammedï.,, de de zitting bijeen te n iepen' .dB -eiger- - waar Mossadeq om verzocht' hal om een ver trouwensvotum te kunnen vragen zolang de ontslagen coi amandant van de parlementswaeht niet in zijn functie was hersteld. Zowel Mosjadeq als Kas- jani zond gisteren een .vertegenwoordi ger naar het ^heiligdom te Qoeom, 140 kilometer tea Zuiden vin Teheran iom de vierdaagse verwarrir,g te verklaren aan de hogepriester Bo.' ooejerdi. De 200 communisten' vielèa' de poii- tie in handen toen zij langs -de 'doorV-S-fe troepen en tanks bewaakte, hoofdstra-"'-" ten naar het plein voor het'-parlfr-S metitsgebouw oprukten. Zii riépént-5 „Yankee ga naar huis" en'',^eg s.mét|^* de Amerikaanse adviseurs".De minis-i ï- sïj ter van Buitenlandse Zaken HoesselriSS, Fatemi had de commumstische:;-betó?S^« ging verboden, die uitbuiting én overheersing" atou zijn. gericht'-tó;} Overdag zag het er naar uit, dat "de' bevolking gehoor scheen te: geven^-aanS^S dej't oproep van Mossadeq om' -haar riri^ kamrte te bewaren en niet aan beto gingen deel te' naaen." - vMatktea^fay scholen gingen weer open.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1