Stalin zal Maandaj worden bijgezet OPPERSTE SOWJET MOET BESLUITEN GOEDKEUREN WêSg van Malenkow Giro-mimmers^ 'QWVUïÊMm GROMYKO VLIEGT NAAR -NEMöRR .- Moleiikoiv betrok de dodenwacfvti RampenlbndSHelff nog veel geld nbdiglf ELFDE JAARGANG No.. 2103? ZATERDAG 7 MAART 1953 Weerbericht Wisjinski vaart huistoe „Trouw" - - té Amsterdam - (Voor slachtoffers van*? de watersnood) ITolen willen straaljager i terug Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. WISSELEND: BEWOLKT jA. Wisselend' bewolkt wet aanvankelijk enkele ver spreide bultjes. Matige tot krachtige," later- afnemende vrind nit Noordelijke richtingen. Vannacht en morgen ochtend hier en daar lichte vorst.- Morgenmiddag^ ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. t Botterdam: Witte de Wtthstraat 30 Teüef. 28395 ia. U Postbus 1112 Postgiro No. 424539 Klaehtsndienst abonnementen 18.30—19.30 «ar Zaterdags 1T—-18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1—Postgiro 42488T Redactie: Tel. 111892- Advertentie-afd.; Tel. 114403 Abonnementen en Expeditie; Telefoon 1X5486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 87882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2,18 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent O Hoofdredacteur: Dr. 1. A. H.. J. S. BRUINS SLOT. Directie:; O.A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN TTIT de kring onzer lezers komt de Li vraag, of het mogelijk is nog eens kort én bondig het ChristeUjk-sociaal en Christelijk-staatkundig gevoelen met betrekking tot de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie uiteen te zet ten. Aan dat verzoek voldoen wij graag. Al is het duizendmaal waar, dat het de pioniers der Christelijk- sociale en Christelijk-politieke béwe- |ing waren, die het eerst voor de p.b.o. hebben gepleit, toch zal het huidig geslacht om met Goethe te spreken de erfenis der vaderen' pas waarlijk bezitten, indien het voor dié erfenis wil stxij den, i fc KAGAN O WITS J BOELGANIN MIKOJAN Bi) de diplomaten van de V.N. heeft de spoedige benoeming van Malenkow verrassing gewekt. Men ver wacht r de eerste tijd in ieder -géval geen strijd om de macht.' Verderront- hield ieder zich Van commentaar. - Verrast was men, ook over de be noeming van Wisjinski ,tot permanent gedelegeerde bij - de VJSj. 'Sommige diplomaten waren van oordeel, dat dit een degradatie voor de gevierde Sowjetrussisché minister was. Eisenhower";wenste geen 'commen taar op het 'niéuws te; geven.' Hij wilde eerst cverleg plegen met zijn- advi seurs,: waarvan Allan Dulles,-dé broer van FosterDulles,.-de voornaamste; is. In Londen- gelooft men niet. dat Ma- lenkow-een- andere: politiek' tegen;het Westen zal voeren" dan dé ovërlédén Stalin. -De? vraag, die shier degemoe deren .jbezig houdtj ;is;1welke.roly;Mo;. minister «van 'Bmtenlahdser;Zakem ~3s geen vriend van hét-Wésten en- nu hij". ...de l leiding van'debuitenlandse dienst weer op' zijn schouders 'ziet gelegd, zou hij wel eens voor, een; verscherping van--;- de koude 'oorlog kunnen zorgen.- Stalin oefende, op Molotow een matigende invloed 'uit, maar deze rem is thans -weggevallen enhetis nog niet" bekend,' of van Malenkow "dezelfde, invloed .zal uit gaan. Dat Bem -„tweede man" in. de USSBis.geworden,- wordt in Londen beschouwd, als een mogelijke aanwijs, zing. 'dat het regiem' in Rusland zelf nog straffer zal worden. ;n?'i ■ï'-jDe-stand1 van"1 dei-bij -het^Natiohahl^S 'Bampenf0nds<fl*$iméntoF<®i«^1>6$ti6istóB™ was tot gisteravond toÉia]f;nan£gf!@mil3HH lioen gulden. Dit iis: 'ten"?oprichté;f yan-g® Donderdagavond ;eenverihèera«ihig^VSn^^S het totaal bédrag'ihet'Sli milUded'guldeniSIJ^ V",.i' H-'- uitgesproken was," liet hij het-hoofd in de-hand rusten en bedekte zijn gezicht. De blauw-witte vlag der. V.N. hing half stok toen 'l Wisjinski met zijn gevolgïri zeven zwarte limousines, geëscorteerd door motorpolitie aankwam en vertrok.,' - Gromyko, de Sowjelarabassadeiir -,1e Londen is gisteravond onverwacht naar Hew - York gevlogen om 'tijdelijk de lei ding over de Sowjet-delegatie over le nemen van ;Wisjinsky,- die gisteren met de Franse „Liberie" op weg naar Mos kou is gegaan: Op hel nippertje kon* Wi- sjinski nog verteld worden, idal Malenkow opvolger van-Stalin was', geworden. «Dal is de eerste maal dat ik dat hoor", was rijn antwoord. i. *'?V. ft "*T ï'yX.. 'j:- [f-J: -■ -, Gromyko vertrok met een grote zwarte „Zis"-auto,;, voorafgegaan-doormotorpoli tie, twintig minuten voor het-vertrek ;van zijn r Stratocruiser, naar.1 het vliegveld.. Hij verklaarde niet-- te weten wanneer;hij terug zou keren. -VvtjV-'..:' WisjinskL gekleed in .diepe róuw. vor- scheengisteren hij verrassing in het ge bouw der Verenigd© Naties: waar hij rich sinds Staling riekteniet had laten ..zien. Hij dankte - de zestig leden van de poli tieke commissie, omdat zij'een minuut stille:in acht hadden genomen ter herden king van Stalin. Deleider der Sowjet- deiegalie-■ was blijkbaar hevigaangegre pen.' Halverwegen zijn korte verklaring brak zijn' stem, zo" meldt; AP. Hij onderdrukte eeh'snik.en nam een slok water. Toen hij -Het Nriionsal-Rampenfondi ;heeft::;li«slo-,'ff-i,;;.^y ten de "acUevé" fondsenwerving.-tén;:behdëvëM|H|§i| van de watersnoodramy v per-ïPSAprU ffjucwffeffi: stop te. zetten. HoeweldU. .betékent. ;;drii£«S» nieuwe acties na "31 .VMaart;fari'2;rietKmeer®^^ vanwere net N.R.F. zuUen^wordèhjgestlmu-i®^® leerd, houdt zulks niet In. dat acttes,:;aie;op'..Si':j.jS grond van de aanvinkelUke.i'opzefSridbhi®®® automatisch v6ortietten'(zorisoverwerk-,l'fe5Ss® salarlskortlns-, verkoopacties eé£i7iliqSiëiij^gH| op" basis van die opzet eerrt :,na eenoemdéj3M|j^ datum zouden beginnen, dienen te*.&werdén;^%9«^ gestaakt ',;of '-;opgehevea.;ï.Evenai!n";-^:£hetl:iS»i NJt.F. n*:3i Maart: eeschonken gllten wetó®SS geren.'.Deze zullen"- uiteraard .nog dankbaar" - ;:--^^ worden-aanvajtta.s';feej,^'..::5j?:t:S-^'2pS^aaj^^a| Bit is.; medegedeeld door dj directeur van' :";<ïf:. het Nationaal Kampenfouds, luitensmt-Vf nfSi generaal E. D. P. Alons,:rvla beide^radloii^l® 2endeis* Intussen mag uit"het feit,'dat hërN.R.F.'-%sê|s besloten 'heeft -,perï'3L;Maart BA-jae'actiëvëStS^S fondsenwerving-- te?'staken..:nietswbriJehSÖ-êfs^Ml geleid dat het NJLF.. van^inttcht'lsiïdat'i'dèSiÉpS stand van* de ;toegevloeiaè;;midde'Iert"j:ta»dsï»ïSji thans de .verwachtingkan wekken'iuw-zoutSfessKSi het N.RF. binnenkort in riaat;za®;alIeï?iiiS®tS de persoonlijke steer liggende' ri'ote.'ooden:*^.:???® la de rampgebieden volledig, téleulgen^"?:*® Immers ofschoon - het" inzlélrt'ïinf;'Üe''v taSieÉ^^§ omvang van: de geleden .^hade. in de'; per£&Ö:K| soonltjke sfeer nog slechts,? zeeT''ge^g':?ta,;i«??^SJ kan veilig worden a angenomen tteï,-.'.wl 1het' H-RJzijn taak in 'deze?oo'. bevredigende wijze kunnen vervullen.'. ndnrtens'?'èen''iie-"IS8®SB drag van 125 mUHoen" norig zal ;zi}n.",.;, i!' IT'if 'ri-jry-V'j Hoezeer, ihet :HAF. look j«md<nt';dé®ndriii|ffl^^M is gektwnen vandeIn vde? rigelopen: ,wekênyife%ï gebleken spontane en grotao£fei'\-e?:rdig.' - v"!f- heid in het gehele land. het'meent,-'met-Qe;fffj|^^ grote' t»gvte lenigen 'tkriehfvoor»'pgeiiC;hbg®^^ffi eenmaal op het Nederlandse' volk3 een talgé-^^® meen beroep- te mogen'. doen.-om:;te ten in - de. vóór-1»' April': ari>nog restérendé®^^ tijd, - het.: bedrag iad-":f?;.125.' müHoeh-roifdichij^^S mogelijk te .benaderen. aldus deelde tte'-.di-jygSgffi xerieur,-ran::het.-::Bampentods,,'m«de.ï'fJ?j!^«|7^H HAI. de Koningin tverd gisteren door een delegatie van „Flora" en „Keuken, hof" in de bloemetjes gezet. -Polen heeft gisteren in %en scherpe nota-,aan de- Deense regering :verzocht de Poolse straaljager, dieop - het eiland Bomholm is geland, onmiddellijk - terug tegeven, -yi--, amxmmammim

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1