m Kanonnen dreunden over Moskou overschot van Stalin bijgezet Malenkow door Beria als leider geïntroduceerd Giro-nummers TWEE' MILLIOEN RUSSEN LANGS STALIN'S BAAR Nieuwe Sowjet-lëiders oi^^wen hun Directeur „De Ommelanden" niet tevreden over arbitrage fEesüerïing door éfe suifató; - ten eiiide raad - een brief aan H.M. de Kbi^gin communisme s - m 9575 412739 1 tussen kapitalisme eh söcialföjjte Circulaire-actie wordt voortgezet GP.N.»er B. Polak krijgt zijn congé: Verschillende andere brieven passeerdeneveneens de revue ném. ■■■-. - ^^0» MAANDAG 9 MAART 1953 ELFDE JAARGANG No. 2409 Weerbericht Ruim 75 millioen Nat. Rampenfonds - „Trouw" Prins- Bernhardt weer naar de V.S. Stoffelijk overschot dijkgraaf gevonden Staande naast de lijkkist -Mogelijk verkoop van de fabriek Kolendampvergiftiging in Kerk te Buurmalsen Egypt, mijnenveger lijdt schipbreuk Tito onderwjeg naar Engeland Soldaat uit trein gevallen is (Voor slachtoffers van de watersnood) Officiële afspraken worden nagekomen - Moet functies rieerleggéii n§ Panda's in, Dierènpadiï&ï Tien personen waren onwel Nieuwe verzorgster van de prinsessen Zie verdér pagina 3 Bij de voortzetting vande zaak tegen sultan Hamid 'lHi& Zaterdag in de. rechtszaal té Öjakarta \èen brief vooigéïezen^iè die Hamid- in Maart 1950 aan koningin: Juttana. hèefirgeschrjeM ven. In depe brie} vroeg de sultan de persoonlijke" bemiddeürig van de Koningin in de Indonesische: kwestie. lDéj:tnie}Aiëas^' - door- zyn secretaris, mr. Kruythof, opgesteld'-aan'dè hand:vdnÈi door Hamid opgestelde punten.-r" Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tdef. 29215 (3 1.1 Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachtendienst abonnementen 18.30—19.39 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplêin 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd-: TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs ,49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN O O Geldig* van Maandagavond; tot; Dinsdagavond: DROOG WEER- Droog weer met wisselende bewolking. Matige; tiJdé-'- lijk vrij krachtige Noordelijke wind. Op de meeste plaatsen vannacht iets minder koud. Morgen overdag' ongeveer dezelfde temperatuur als .vandaag, g |*{jgg Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. 7 De stand van de bij het Nationaal Rampenfonds binnen gekomen bedragen was tot Zater dagavond: 75,4 millioen gulden. té Amsterdam Prins Bcrnhard zal op 18 /Maart voor een kort verblijf naar de Ver. Staten vertrekken ;om een aantal officiële af spraken, diedoor de overhaaste terug-' keer naar Nederland na de watersnood ramp. uitgesteld moesten worden, alsnog na te komen. In de eerste plaats "echter heeft het bezoek ten doel in de Ver. Staten het resultaat- in' ontvangst te nemen van de hulpactie, die in. talrijke steden al daar is georganiseerd ten behoeve van de slachtoffers- van de watersnood'. ►Hét ligt in het'voornemen dat...dit', zal geschieden, in een spéciale bijeenköttist op de. Ned. Ambassade te Washington. Het 'overige programma" omvat," behalve, een aantal besprekingen, een. rede van -de Prins!voor de ,;Council cm Foreign Relations." en'bijeenkomsten, met. de Ne-; derlandse .Vereniging en .de Nederlandse'. Kamer van Koophandel- in New York. Tevens heeft de Prins zich bereid ver klaard 'aanwezig tezijn op een. bijeen-, komst van het Willem de Zwijgercomité, 'waar hij de .jaarlijkse, prijs, die jocge- kend wordt 'aan'. die- Amerikaanse jour nalist." die in het verstreken jaar het besté artikel over Nederlandpubliceer de, zal-uitreiken. Het' stoffelijkoverschotvan- Stalin,' ,dat vandaag is'bijgezet in het'Mauso- i leum op 'i,het Rode Plein, lag' tot vanmorgen opgebaard in de .zuilen- zaal ivari-ijHet Huis -. derr Vakbonden te Moskou, snelle «-tempo eonstrasteerde met het tempo van de statige treurmarsen,- die tot dan dé plechtigheid hadden opge luisterd. - Om vtjf minuten over twaalf,, nadat de leiders hun plaatsen op de tribunes weer hadden ingenomen, begon de mi litaire parade. Precies twaalf uur Moskouse tijd is heden het stoffelijk overschot ,van: de overleden Rnssischc premier Joseph Staliii'in het mausoléum van Lenin bijgezet. Leden yan de. nieuwe Sowjet-Tegering en enige-maarschalken van het Rode Leger droegen de overleden leider naar zijn laatste - rustplaats. Malenkow,; Beria-en,Molotow .hebben,'staande-naast, de baar," woorden van afscheid gesproken en- tegelijkertijd, van de gelegenheid gebruik gemaakt om de politiek van de Sowjet-Unie in de naaste toekomst uiteen té zetten. De betekenis-van de-benoeming van Malenkow. tot premier werd het beste gedemonstreerd door- deze zinsnede uit de rede /van. Beria: „Het Sowjet-vólk heeft,'met eenstemmige goedkeuring de benoeming van Malenkow aanvaard." - Hieruit hebben politieke waarnemers in de Russische hoofdstad geconclu deerd, dat'de minister van Binnenlandse'Zaken, die als hoofd Van de geheime politie destijds een' waar -schrikbewind uitoefende, de bevolking van de Sowjet-Uniehëeft willen waarschuwen, dat er aan de benoemingen .niets meer te veranderen is Om ongeveer tien uur Moskou9e tijd begon de plechtigheid. Leden van de Sowjet-regéring en van de, begrafeniscommissie droegen het •stoffelijk overschot van de maarschalk uit de zuilengang van het Paleis der Vakverenigingen, waar het 72, uur had opgebaard -gestaan om ruim twee mil lioen mensen de - gelegenheid te geven de overledene de laatste eer te be wijzen. Terwijl zijn oude „strijdmakkere Stalinuitdroegen, i speelde een., militaire kapel de treurmars van - Chopra».. On middellijk achter de haar liep een groot aantal personen,* die op fluwelen kus sens de medailles en onderscheidingen van 'de - overledene droegen. Voor de radio werd een ooggetuige verslaggegeven en de omroeper, -zelde, dat „ae laatste minuten van het_ af scheid onnoembaar droefwaren ..Ach ter'een afzetting van militairen stonden duizenden, belangstellenden; hetvoorbij trekken van de stoetgade, te s'aa°- Toen 'hét stotfelijk overshot het Rode Plein naderde zong èen arbeiderskoor de „Elegie", van Massenet, waarna een symphonie-orkest dé finale van de zes- de'- symphonicvan -Tsjalkowsky speelde. Toen. men. hét mausoleum van Lenin naderde begonnen de klokken van het Kremlin-te -lui-deh:'tv Aan weerszijden van-hot, mausoleum stonden dé officiële vertegcnwoo.rdigers, o.w. de Westelijke diplomaten op - stenen tribunes.;De lijkkist werd; pp een - kata falk -. naasthet - Mausoleum' geplaatst, .waarna; de leden der. regering; ;en de partijleiders hun plaatsen, op de:-tnbune naast -het spreekgestoelte' innamen. .-zes- Op dit moment nam Maletdcownet •woord! en -hield evenalsdestijds. Stalln bij. de baar ran Lenin,de grote,-af scheidsrede. Na Malenkow sprak - Beria en.na-deze Molotow. r Nadat,'deze'."zijn. rede beëindigd ha£ verlieten de regerin-gs-- en ppfljleiders de tribune, om de kist met -het stoffe lijk overschotvan Stalin het mausoleum binnen te dragen. Op dat ogenblik weerklonken der eerste -saluutschoten van de kanonnen. -De sirenes yam -de fabrieken -in het gehele land loeiden. Om twaalf uur: precies werd da kist met -Stalins overblijfselen naast de sar- cophaag- van Lening geplaatst. Een mili tair orkest speelde het. volkslied, welks zmmï vi v Dit is het Huis der Vakbonden te Moskou, waar het stoffelijk overschot van maarschalk Stalin lag opgebaard. Het gebouw staat vlakbij het Kremlin, waar Stalin is overleden. Duizenden Sowjet- burgers hebben de afgelopen dagen langs de baar gedefileerd om de Sowjet-leider de laatste eer té bewijzen. Twee millioen mensen zijn de afge lopen! dagen, langs Staling opgebaarde stoffelijk overschotgettokken..Een correspondent van'Ass. Press, die tege lijk met' .hetv corps "diplomatique iaan r. het defilé deelnam, schreef hierover de volgende indrukken: jjlloskou's rtiime straten by het Huis der. Vakbondenzijn schoongeveegd en zien er keurig uit. Rijen mensen komen samen naaf de groengekleurde ge bouwen in het hart van de stad, dat niet ver 'ligt van het iKremlin waar Sfalin stierf. Menziet allerlei soorten mensen, oude mensen, jonge mensen, .mensen van middelbare leeftijd en kinderen. Ik- kom aan de open dubbele deuren van het gebouw en wandel naar-bin nen-,'onder een ontzaglijk portret van de generalissimo. Binnen .wijzenman nen. in uniformen de weg. De mensen lopen twee of drie haast elkaar. De ry schuif elt een hoge hal binnen, dan een trap op. Een gang. Weer. een andere gang, grote electrisshe lichten glijden over de mensen en, verlichten ze ten behoeve van de -fotografen Wij slaan links af en horen de zachte muziek van een groot strijk orkest, dat op een podium zit te spelen. Ik .herken eert droeve melodie van Tsjaikowsky, Grote schijnwerpers in de hoeken van het vertrek richten hun Itcht op de bekranste baar in het midden. Dit is de plek,, waar slechts enkele firen geleden Malenkow, Beria, Molotow en anderen van Stalins nauw ste medewerkers rond de baar van de dode leider stonden geschaard; voor foto's die vandaag in de kranten staan. Stalins gezicht- is streng. /Het._ haar is gekamd zoals men het altijd'bij hem heeft gezien. Zijn snor is vol en keurig. Zijn kin en kaak even vastberaden in ie dood als in zijnleven.- - i' Het geluid van dé honderden strijk instrumenten zwelt weer aan. De stilte ïn Ket vertrek wordt als weggedrongen. Een vrouw snikt. Wij blijven in een 'rij, komen in een gang passeren twee deuren en staan weer buiten, in de kou. „Oom", zegt een kleine jongen, „Hebt u Stalin gezien?" Ja", zeg ik, „en jij?" „Ja, en ik ga hem nog eens zieru (Van onze 3 correspondent) Zondagmorgen werd nabij de Vier de Weg te Rilland onder wrakhouten aangespoelde takken het stoffelijk over schot gevonden van de dijkgraaf de heer Cüsouw, die in de rampnacht is ver dronken. Naar het stoffelijk'overschot van de burgèmeester, de heer Goff&u, wordt nog steeds gezocht. V r<. .Staande naast de, lijkkist„yan huiroverladen leider. hebbeir vanmorgen de Van onze'correspondent De strijd op de Coöperatieve Melkproductenfabriek ,JDe Ommelanden" te Groningen is ondanks de Zaterdag gedane uitspraak door de drie onafhankelijke arbiters, die door beide partijen waren aanvaard, allerminst tot een einde ge komen; Integendeel wijzen berichten er op, dat nlenwe tegenstellingen zich openbaren. Directeur De Boer. nl. deelt in een'circulaire aan de leden mede, dat tot verkoop thans is besloten. Anderzijds wordt deze stellige mededeling-krachtig tegengesproken door de voorzitter de heer E. Bus uit EnnmntiJ en de president commissaris de heer H. Nieuwenhuis te Zuidlaren. In zijn circulaire, die hy namens bestuur, commissarissen en directie ondertekent,, deelt de -heer De Boer mede, dat de uitspraak van de arbitragecommissie door hen niet acceptabel wordt geacht. - :V.j bieék', 7 tot de voorzitter ea de! presi dent-commissaris gewend",-om commen taar ,op de berichten over een beslissing tot-verkoop Zowel-de;heer Bus, als 'de heer. Nieuwenhuis deelde ons. ten atel- ligste mede, dat-. Zaterdag, geen beslis sing tot verkoop was genomen. Za ver klaarden -verder, dat', m'en.'hadbesloten, om aan. de. arbitragécommissle lonthef fing té*Vertoêken'"'.y£Qi^dé£yëtplIChting; buRëiilandse politiek -yelkt ►:enAregèriiig klM''vblgëÊJ"ia-een!poiittek.Van vrede," gebaseerd op wederzijds vértronwen en op werkelijkheid; Onze politiek is .samenwerking'; van'twéé verschillende systemen, kapitalisme en socialisme. y/ij willen! de;! bevordering; van .de!; vrede en dev vriendschap, tussen alle yolkèren.'.Onze,politiek'is'gericht!"fegen dè oorlogsstókers.". Malenkow- hiuldigde zijn'grote Voor ganger, die hij dé bèvrijdér van Rus land; ndemde.. Stalin",-' aldus ;'Malen- koWj/ijWas het grootste genie, "dat ,de mensheid, heeft voortgebracht." .VérvólgeiisV. betoogde hy,:;dat de volkeren vrede ..willen en,- hij ver volgde: Vervloekt zijn die regeringen, die proberen de "volkeren rn^hun" ver langen - naar vrede te bedreigen. Ons heilig "doebisvhet/dienen van-'het land en de natie:-Het is onze heilige pflicht de strijdkrachten te versterken en gevechtsklaar te houden om - iedere eventuele vijand'; té -verdrijven." Malenkow besloot met de woorden: „Vaarwel onze vriend en leraar. Voor waarts langs de. zegevierende, -weg naar socialisme én communisme." -Beria', de "tweede man in de Sowjet- hierarchie, besprak de binnenlandse politiek, - welke -volgens de minister van Binnenlandse^ Zaken voor alles gegrondvest-is op'de vriendschap van alle volkeren' binnen de unië en welke allereerst', is gericht op ,deversterking van het economisch en militair poten tieel van hét! land ;Ook Beria- sprak over de .versterking vanj de strijd- krac-hteii.'Iedere aanvaller zal onder vinden, dat de kracht van het Rode Leger na de jongste oorlog-niet is ver zwakt. Maar ook de eenheid van het volk-is groot; Vol -vertrouwen hebben wjj allen de benoeming van Malenkow tot premier: aanvaard. Het Sowjet-yolk kan ér 'zeker van zijn, dat partij en regering zich niet zullen sparen om de stalen eenheid van-hét land te hand haven. - r Molotow's rede was yoor een groot deel gevrijd-aan .de nagedachtenis van Stalin; Hij legde bijzondere nadruk op de verhoudingen met China en deelde mede, dat Stalins buitenlandse politiek onverminderd zal worden Voortgezet. Mao Tse Toeng, de leider,van com munistisch China, heeft de steun van zjjn regering aan het nieuwe Sowjet- bewind reeds toegezegd. Mao heeft ter gelegenheid van Stalin's begrafenis een pamflet 'over het land laten ver spreiden,-; waarin'hij de"overleden Russische' dictator "darde! zegt .voor alles,1!wat hij...voor hetcommunisme heeft.'gedaan. Advertentie 1.1 AOanf-1.— Het bestuur van het district Amstezdami%> van de C.P.N. heeft aan de hoer B. Polak, arts te Amsterdam, lid van de gemeenié-v'j.-; raad en de Provinciale Stalen van 'Noord-•SvSjj Holland, opgedragen deie functies" neer - leïs^s leggen, en Ier beschikking lestellenvan .;.irï de partij: „omdat hij nóch in politiek. 5'* noch in persoonlijk opzicht' het vertrou wen verdient als vertegenwoordiger'Van de Amsterdamte bevolking in gemeente- raad enProvinciale Stalen." In zijnverklaring zegt hét districts-!.,.„y bestuur o.m.:'„Terwijl hij regelmatig'ver-'i&J^a zuimde aan het partijleven'deel te nemen' engeen., contact .wenste te ..onderijoudgn.;?,-:,^ met de gekozen besturen, poógdëhjj .'én-jSg' kele partijgenoten van Joodse :afkomst .op ';:?g te zetten tegen.de partijleiding en het op-'i'3 treden"-van. de Sowjet-Unie.: Hij poógde^J| twijfel te zaaien aan: de jmsthéid^VanideS® berichtgeving van hét centraM'conüté.vanV|« de communistische. partij der Sowjet !Uniej;|ïï over de misdaden vanide- sluipmoordë^-^ naars in- doktersjas. 'die in opdraoht van j de Amerikaanse geheime dienst' endiens:]»® vertakkingen,- de leiders van -hebSowjetï^, volk-naar het leven stonden. Hij deed'dit^^ op een ogenblik waarop de .Amerikaansë/fïg oorlogsvoorbereiders en- hun NederlandseSi.^ agenten een woedéndc, wanhopige ;lastér-^g campagne tegen de Sowjet-Unié-i-'en Vde!;-'" communistische partij .'voereaf." Als enige zoölogische-tuDz Europa heeft '-.-ƒ! het dierenpark Wassenaar dé b«*hUckine,- gekregen over twee panda's, een zenr zeld-sï® zamé béèrsdort. oorspronkelijk ófSMimtiK-lltt^ het'gebied ten Zuiden van de Hlffi'alayai^iKSs daarover;» ledenvergadering., zou,j;dan hebben uit té spreken; In de circulaire, die>de heer De ;Boer:rfï: namens -bestuurén- cotnmissari3sén:. zégt-Ss te ondertekenen, wordt van,-ditSalles1® i wij In deze op Zaterdag getekende circu laire, dié Maandagmorgen onostreeks half- eH wetdr verzonden, zegt de heer 'DeBoer.verder:",;Reeds ohedenmidaag hebben ter -zake .-.van ,deze,„uitépr: 'Jwatiiilr. An": rrrnimlggariaaeiyttftbt*" vei^^élfd.;/?'Na'»zeëfé'iüttwrtgfé1 Idngehj- waarbij^"aUé;;ih,fliétSóndérhavfg# yerband dienende pimtéh van allé zijden' zjjn belicht, z^jn bestuur, commissarissen en'directie eenstemmig tot de conclusie •gekomen, dat er-niets anders-rest, dan de gehele fabriek cum 'annexès binnen 'de kortst mógelijke tijd te .verkopen". Reeds eerder hadden w(j' nadat 'directeur De Boer daar.toe niet bereid. gendè: l de gei onml'dd bitrageuitspraak,:. dan jyenvachténilJwS® binnen j afzlënbaré -tijd ,een exploitatie,::?! die ons niét meer;in.- staat stelt^deshogef melkprijzen te.kunnen betalen;j:di'é>ïi van- ons gewend. te .ontvangeni-jUn inelk kunt u b'ijóns blijven léveren&Wfl betalen, u daarvoon, de-melkprijs!enï;" iU.'^tverkP' aa^;tèï:stéUét^ZatércCa^aï^4^Ma&^ düs;;rzal>:eeniilédénï-yergaderij%^j^rdién< gehouden,*aldus'de 'nérrirBus-, énNiéü-1 wenhuis om de.tsituatie- aan ,dè leden.' uiteen,!te zetten.'Wanneeride gevraagde 'dispensatiedan niet' is verleend,'.dan zou 'dit mogelijk kunnen, leidentot!.een voorstel aan de vergadering om de plannen tot vérkoop' door, te zétten.! De- zatitikömt.té'jstaari'! moetemfpRfatsfflaT'Ofi--' de-fabriek: uwfnelk!i ■nnar.'.zult-'wiHen'-lê'vi nögi:?,Médé;vgêzlen^ de ►benoeming.der.-iarbi is voorafgegaan/mi eendén vertrouwen haar. uitspj?a'akfti.e>.-,a»,v^. kunnen zién;'rDitSvertrouwnn^ïölïnii gerechtvsiardigd!'-géblëké4'1itèï-^"®,T' onmiddellijke gevolg is!de;nóod de verkoop van- fabriek- cum isvrijj -annexes' Wfl hebben tér zake: deze arbltrage*nïêe anders gekund en mogén!thans'ook'niets dan.wij u'in deae circulaire hebben'me- degedeeld, te hebben moeten bésluitéh"; Van de- zijdevan- de AÜJLB.. .toonde men-zich aZterdagmfddagJzeer de uitspraak der arblt y daat •itragéconimisij; sle. die zoals mcn zich herinnertfop initiatief-,f van hetCJM.V.g!tot'^stand'; kwam.' -■ In de Hervormde kerk in Buurmalsen zijn-Zondagmorgen tijdens de dienst om ongeveer 11 uur. tengevolge van kolen dampvergiftiging tien mensen min of meer onwel geworden, waaronder de prédiicant. - - Men weid'dit eerst aan het eind van de kerkdienst gewaar, toen velen niet op konden staan en-, hoofdpijn hadden. Enkele mensen, die-nog tot buiten ge komen waren, zakten daar in elkaar. Spoedig waren twee geneeskundigen ter ofaatse. die eerste hulp verleenden. Het ncident' is gebleven bjj het onwel wor den van een aantal mensen, die later weer wat op verhaal zijn gekomen. De Egyptische mijnenveger .JSolloem" is Zondag vijftien mijl ten Westen van Alexandrië omgeslagen en gezonken 54 bemanningsleden .zijn' .verdronken Een Pools schip heeft zestig man op gepikt Een van hen is later overleden, was met verlof op weg naar huis. Te Belgrado Is. officieel meegedeeld, dat maarschalk Tito Zaterdag naar Groot-Brittannië is vertrokken. 'Het bezoek van de maarschalk zal een particulier karakter dragen. Hij zal de gast zijn - van - de Britse regering. Twee dagen geleden werd meegedeeld, dat het bezoek vervroegd was van-23 Maart tot 16 Maart.Een reden hier voor;. werd .niet genoemd. Er werd slechts gezegd, dat dit 'geschiedde - óp v.erzoek van de; maarschalk, John Foster Dulles..- de Amerikaanse .minister van BuitenlandseZaken. zal aan het eind van deze maand een be zoek brengen aan Egypte, aldus hééft Zaterdagavond een - woordvoerder van het Egyptische ministerie van Buiten- landse Zaken, die hét bericht uit ".of ficiële bron" had ontvangen, verklaard. Tot* verzorgster van de, prinsessen is met ingang van 1: Maart jl. voor lopig benoemd mej. E. F. Mees, hist, dra. Zij volgt in deze functie jkvr. C. Sickinghe op, die in het'huwelijk zal. treden metjhr. mr, A. J. de Beaufort, burgemeester van Markelo. Mej. Mees is na haar academische op leiding werkzaam geweest als leidster en docente aan inrichtingenen jeugd kampen in Nederland en in de Ver. Staten. Ook .werkte zy enige tijd bij dr. A. Schweitzer in Afrika. 21-jarige de lucht- Zaterdagraiddag is de dienstplichtige soldaat van macht, P. H. Wiiitjes uit Nijmegen, by Helvoirt, N.B., door onbekende, oor zaak uit de trein gevallen., W. overleed bijna onmiddellijk. Een onderzoek naar detoedrachtvan het ongeluk wordt ingesteld. Wint jes.' die 'op de - vliegbasis Woens- drecht voor telegrafist! werd. opgeleid, Bij de voortzetting van het proces' tegen sultan Hamid ie Djakarta, zijn Zaterdag de verklaringen voorgelezen, die, destijds rijni afgelegd door. mr. ■Tilenius Kruythof, destijds secretarisvan Hamid,. én door dr. KJers. Ook .werden .brieven van "de sultan aan/zijn échtgehotê én aan. dr. Van, Mook voorgelezen. h :-. In .de verklaring yan mr. Tilenius Ernythot wordt o.a! gezegd, dat- hij zich niet kan herinneren, op.welke-datum Westerling het Hotel des lndes had bezocht. De .heerrEruythof,. die; zich tijdens hét onderhoudtussen de .sultan en Westerling in eenbelendend''vertrék bevond, had -géhoord; hóé saltan Hamid Westerling^ berispte mét de woorden: ,Jfet is. font en dom". De' heer Kruythofzegt in; zijn verklaring verder,: dat hém.' de betrekkingen tussen Hamid en Westerling" niet-bekend;waren, .dat.de;,verklaring-van Westerling aan,'de regering: van! Pasoendah voor Hamid een volkomen ver rassing was geweest en rdafchem,-Kruythof, niets was-medegedeeld 'over eén plan om de ministers om het.Ieven te ;brengexi. -Ja-. i Ting mogelijk zouafscheiden van dé Republiek Indonesia Serikat (de RJ.S.) en-een eigen souvereine -staat zou uit roepen;'. Verder dat, indien de omstan- digheden'het zouden;toelaten, bij,, sultan Hamid, ook West-Borneo tot een soü- vereine .staat wilde proclameren. - In de verklaring van de .heer. Kiera wordt OA gezegd, dat, tóen Hamid In het hotel Des Indes Westerling .berispte, hjj daarbij onder meer 'beeft .gezegd: „Jij bent maar een Turk, - een' reuze- stomme vent. Je hebt helemaal, geen verstand en van .de politiek zeker niet. Je boort Indonesië tn- de grond". Ookde heer Kiers verklaérde, dat Sultan Hamid geschokt was door. de alarmerende toestand.in Oost-Java en- voorts door het detacheren van troepen der- TNJ. in West-Borneo zonder zijn voorkennis. De heer Kiers verklaarde verder, verbaasd te zijn geweest, "dat hij Westerling in. Hamid's .kamer had aangetroffen. Hamid's woede jegens Westerling, aldus de-heer Kiers,diende mogelijk te wordén gezocht in het feit, dat Westedling zich hadgemengd, in Indonesische binnenlandse kwesties. In de brief aan zijn. echtgenote 'had Sultan Hamid o.a. geschreven,, dat Anag Agoeng, hij zélf en 'dr' So e para o het kondenuithouden, omdat' het' volk als een vatbier - werd uit gezogen. In,, deze .brief hadde-sultan verder gezegd, dat dé functionarissen van de R J.S.zich van hoog totlaag schuldig maakten aan corruptie en dat - in Oost-Java in het openbaar .propaganda werd gemaakt'voor het communisme. Ver der .zegt 'de 'sultan in deze brief aan zijn echtgenote,, dat Anak Agoeng - (bet hoofd van de rege: ring van de negara Indonesia Timoer) zich met zijn rege niet De echtgenote van sultan Hamid -T-r-rïZ- de personeelsvereniging van .Diergaarde?: Blij-Dorp" lohan Bodegraven',een?h&ji? drag^aan^voor .de actie.^eiirsénjapéitM dyken dicht". HS-iA'sa! Hamid sdhreef o.a., dat dóór. de bestaande onrust, afpersingen .en stakingen het land en het Indonesi- sche volk rijp worden gemaakt voor de toepassing ven anarchistische en communistische Idéologieën. Hamid schreef in 'deze brief, 'er van over tuigd, te zijn,; dat nog slechts een ingrijpen door' Amerika- en Enge- (and uitkomst nou kunnen - brengen en dat nog'slechts stappen van de regeringen van deze landen bö de regering-yan dc republiek der Ver. Staten van 'Indonesië een invloed zoudenkuanenhebben: én wellicht de!"régerieg!;Van:-;dé'!!VJiS'S zouden kunnen nopen om," mét aan?'si wending vanl^e be^ifebareJinid-/^; delen enkrachten,;.te-_ pogen .eeri;» verder afglijden near! 'anarchie^eri-V communigme te voorkomen: HamtdSi vroeg de persoonlijke bemlddélinry van de Koningin óm dit té b'ëwèrk-if stelligen. Op dezebrief, zo bleek' .irit'ihëi' verhoor van Zaterdag, had Hamid-*-' geen-antwoord ontvangen. -- :'.'!r:i',,ytv^Ljdv!K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1