KSÏEBEi. J Hulpactie Hongaren rvraasstuk Si##? Bergers maken Nederland groot Churchill houdt om de arm SCHIEDAM Klok met juiste tijd op de Koemarkt PERNIS Hoek van Holland MAASSLUIS H.B.S.S.-nieuws Burgerlijke: Stand van Rotterdam VLAAEDINGEN Dokter Thiebout ten grave gedragen Voormalig geheim agent vrijgesj k A- Minister Witte in de Eerste Kamer Ondeskundig een dijk doorgestoken „Capitaine G. Lacoley vlot gekomen Prov. vergadering N^C.R.V. Haagse train verKooggl tarieven" Pi TROUW Woensdag 11 Maart 1955'; t Ging niet vlug genoeg Fiets „gevondeïi" TEKKO TAKS EN DE NIEUWE UITVINDING 52 -V Mr. L. A. Kesper te? Maassluis Ouderavond Pr. Julianaschool Advertentie VERLOVINGSRINGEN De A.R. candidatenlijst Adres Rampenfonds Voor het Rampenfonds Vlaard. politie won weer Vertrek aanvullings detachement naar Korea Inzake uitwisseling van Sanders tegen Lee Meng Schaakver. „Maassluis" :«èi Tankboot op de Oceaan in tweeën gebroken Graziani weer neo-fascist Deense vissersvaartuigen vrijgelaten- Diefstal van dopsleutels ,,'t Schot fs te boord" Dan spijt tiet minneer 0 geen Aspiriofrllién echt met bet BayerkraisjMn hulsheirt. „Barendrecht'' op Musi- rivier aan de grond Nederlandse! schepen in aanvaring bij de Humber N U drie wagons boordevol met goede gaven van de Trouw- -' lezers naar München vertrokken zijn om de nood onder de Hongaarse vluchtelingen te helpen lenigen, is er in Pen Haag weer ruimte genoeg om die lezers, die door de tijdelijke stppzet-- ting in verband met de watersnood hun pakket niet op. kon dén zenden, biertoe alsnog in de gelegenheid të stellen. Tot en met uiterlijk Zaterdag 14 Maart a.s. kunnen pakket ten, goed ingepakt en voorzien van het opschrift „Voor Honga ren (Trouw)" worden verzonden aan de-opslagplaats Nationale-^? Commissie voor Vluchtelingenhulp, Waldeck Pyrmont^adé 2. te Den Haag. v- Men wordt dringend verzocht-om geen levensmiddelen, in.;;-. Dus tot en met uiterlijk 14, Maart kunnen pakketten "a^v V geld in te sluiten. bovengenoemd adres worden afgezonden. Wat daarna verzonden is wordt riatiiurlijk nog wel geaccepteerd, doch dit gaat -beslist V:; niet meer naar de Hongaarse vluchtelingen, doch naar kampen, die dichter bij de grens liggen, Ook kan men tot en met -14 Maart per postwissel gelden.^ overmaken aan de Nationale Commissie voor Vhichtelingenhulp.L Stadhouderslaan 148, Den Haag, 'of deze welkome bijdragen stor-- g ten op postgiro 443558 van de .Commissie. Iri; beidé gevallep";ge-^ „V; lieve men op het strookje te vermelden: „Voor- Hongar^i-v '(Trouw)".'' I Met. nadruk wijzen wij er op, dat-om prganlsatorische. reder^ nen in geen geval meer-pakketten kunnen worden verzonde naar of afgegeven aan de kantoren van Trouw. Alles rechtstreeks naar Den; Haag. V O - Rijksweg door Alblasserwaard morgen weer open mm Landdag S.W.G. 1952 had batig saldo means i'* Het nuurvraagétükm fl KJ^ Toen de Broersvest te Schiedam enige tijd geleden, moest worden opgebroken voor riolcringswerkzaamheden, moest da G.T.B.-klok verplaatst worden. Van die tijd af was het gedaan met de juiste tijd aanwijzing. De laatste weken werd het nog erger, want toen bleef de klok hele maal stil staan: Daarin komt nu veran dering. Gisteren zijn de mannen van de G-T.B. begonnen met het aanbrengen van een nieuw uurwerk en nieuwe wijzer platen; ook de minuten zijn aangegeven, dit laatste op verzoek van de R.Ë.T. ten gerieve van net tram- en buspersoneel. Gistermorgen om tien voor negen lie pen op de Lange Haven naast elkaar drie meisjes, die op weg waren naar school. Zij werden ingehaald door de wielrij der P. J. M. M. De man belde als teken, dat hij wilde passeren, 't Ging echter naar de zin van M. niet vlug genoeg, want bij het voorbijgaan gaf hij eén der meisjes, D. M. W., opzettelijk een duw, waardoor het kind tegen de straat smak te en haar knie ernstig bezeerde. Tegen de vlugge fietser heeft de politie proces verbaal opgemaakt. BURG. STAND VAN SCHIEDAM Geboren: Job A. z. v. M. L. van Donge en E. M. Jumelefc, Jtirianus H. M. 'z. v A. J. M. Bos en W- v. d. Kroft-. Overleden: E. v. d. Beek, 57 jaren vr v. D. Hoogstad, E. Pleysier, 80 jaren we duwe v. W. H. Geerkens, J. J. Brökling. *70 jaren vr. v. A. T. J. Hagelman, J. Sim pelaar, 58 jaren weduwe v. W.'Noordzij. Gistermiddag kwam een jongen bij de politie te Schiedam vertellen, dat hij van zijn vriend, de 14-jarige A. den H., een fiets in bewaring had gekregen, die door Den H. op de Westfrankelandsedijk was gevonden. De jongen had het zaakje niet vertrouwd en was daarom naar de po litie gegaan. Een politieman begaf zich naar de plaats, waar de fiets was ondergebracht. Toen hij daar arriveerde was Den H. daar reeds aanwezig met een potje lak cn een kwastje en hij had ook reeds de koplamp van het rijwiel verwijderd. Hij wilde de fiets n.1. gaan opknappen, zo vertelde hij de politie. De jongen werd meegenomen naar het bureau. Moed»reurtu«. De moedercursus; geor ganiseerd door de afd. Pernis van de Zuidhollandse Vereniging „Het Groene Kruis" is geëindigd. Ongeveer 40 dames hebben een tiental lessen gevolgd. De bij eenkomsten vonden plaats in het wijkge- bouw aan de Ozingastraat. Aan het einde van de laatste les heeft de heer B. Hoek stra dank gebracht aan de leidster mej. v. d. Star uit Rotterdam, aan wie bloe men werden aangeboden, alsmede een couvert met inhoud. Ook aan de wijk verpleegster te Pernis. mej. Otten, zijn bloemen aangeboden. Ouderavond Geief. School. De ouder avond van de Geref. School te Pernis worc(t gehouden op Donderdag 12 Maart 1953* in het jeugdgebouw. Aanvang half acht. Na het jaaroverzicht vermeldt het programma een inleiding van de heer K. H. Meijer, over „Ieder kind kan wat". Na de pauze volgt Modem Aardrijkskun dig Onderwijs. Ned. Herv. Vrouwenvereniging. Op Donderdag 12 Maart 1953 des avonds om half acht zal in de consistoriekamer-van de Ned. Herv. Kerk 'een vergadering worden gehouden van de Ned. "Herv. Vrouwenvereniging „Wees een" Zegen". Als spreekster treedt op mei. M, Bos winkel, kerkelijk sociaal werkster te Charlois.' Zij zal dan het onderwerp „Enkele gedachten over het huwelijk" be handelen. Dit onderwerp houdt verband met het rapport van de Synode over het huwelijk. Chr. Besturenbond. De vergadering van de Chr. Besturenbond te Pernis met de bestuursleden van de bij het C.N.V. aan gesloten afdelingen wordt gehouden op Maandag 16 Maart a.s. des avonds om kwart voor acht in gebouw „Concordia", Advertentie MATHENESSERLAAN RcKw4«m,Uwv«iiiin opAet gebied ven www* voorde interieurverzorging in volmaakt prettige omgeving met onze medewerkers kunnen be-, •preken. Fraaie collecties meubelen, woning-' textiel en liunitnijverheidf-arlikalan worden in onze nieuwe toonkamers in rijk# sortering en In een perfecte harmonie ven licht en kleur geëxposeerd. 136 jaar ervaring liggen hier aan ten grondslag. Eigen bureau voor Binnenhuisarchitectuur. Taf. 33846-34329. saeeiiKi schshhiaah Winkeliers en de expositie. Terwijl men allerwege in H, v. Holland de no dige voorbereidingen treft voor de ko mende grootse expositie, een die nog niet in ons land gehouden is, nl. over het Teddingswezen, waterstaatwerken, loods- en sleepdienst, heeft ook de fe deratie van winkeliers een bijeenkomst gehouden tot bespreking van hetgeen hen te doen staat. Over het algemeen was men -van oordeel dat zoveel mogelijk getracht dient te worden ook het dorp aantrekkelijk te maken. Daartoe zal een aantal straten -versierd worden en in- Op zijn rondreis door de getroffen ge bieden bezocht de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland. Mr. L. A. Kesper, Vergezeld van zijn secretaris, gisteren ook te Maassluis. Bij deze gelegenheid gaf het dagelijks bestuur van de gemeente een uiteenzet ting over de omvang van de waterramp, die ook Maassluis trof en gaf aan de commissaris een inzicht, aan de hand van tekeningen, in het stadium, waarin h'et nieuwe haven-plan, waarin ook vloeddeu ren zijn opgenomen, zich bevindt. Met interesse nam de hoge bezoeker Van deze „Wacht even, mannen!" mompelde de inspecteur en verzonk in diep gepeins. „Als deze man onschuldig is, wie ii dan wel de dader?" vroeg hij zich af. „Wat "maakt de dieren aaD het lachen? Een Injectie of zoWacht eens even: „Klontjes! Beren zowel als paarden zijn dol op klontjes. Natuurlijk, dat is het!" „Fouilleer hem!" riep hij triomfantelijk. „En kijk of hij geen suikerklontjes bij zich heeft!" Nu, dat was gauw gebeurd. Terwijl de ene agent Tekko's hand schoenen nazocht, liet de andere zich moeizaam op een knie zinken om de slobkousen aan een nauwgezet on derzoek te onderwerpen. „Niets, behalve een. zakmes!'' konden de politiemannen tot hun spijt slechts rappor» g teren. En Tekko werd weer vrijgelaten. - J ffH .Heeft u dan niemand anders gezien die dicht bij J de paarden geweest Is?" vroeg de Inspecteur weer aan een der ruiters. „Nu u het zegt!" antwoordde de man. „Een vriendelijk oud heertje heeft de paarden-- geaaid en iets gegeven!" - „Aha!" zei de Inspecteur. „En hoe zag dat mannetje - er uit?" Maar dat begreep Tekko wel. „Starreveld," dacht hij en ging er meteen vandoor. - dien meerdere zakenlieden zich bü de Plannen kennis. Hij vertrok daarna naar het getroffen gebied van Rozenbrug en Roekan je. actie aansluiten, zullen deze straten ook verlicht worden. Bijzondere, opvallende etalages worden gemaakt en zo nodig zal voor attracties worden zorg gedra gen. De laatste V.U-avend. Medegedeeld wordt, dat de toneelavond van 26 Maart niet kan doorgaan. De toneelvereniging uit Hellevoetsluis, die ook het vorig jaar het seizoen van de Vo-lks Universiteit heeft besloten, kan door de watersnood haar verplichtingen niet nakomen. In de plaats daarvan zal de prachtige, ge kleurde documentaire film „Mensen en dieren bouwen dammen" worden ver toond. Twee fikse overwinningen waren het resultaat van het junioren-programma van H.B.S.S. van j.l. Zaterdag De uitslagen luiden: Fortuna bf H.B.S.S. b 2 07; D.H.S. c—H.B.S.S. e 0—10. De komende weken zullen voor H.B.S.S 1 van groot belang kunnen wor den. .Zelf moet H.B.S.S. naar Zwart-Wit in Rotterdam en de naaste concurrent moet uit tegen Die Haghe spelen. Voor beide kopploegen een zware opgave. Het vorig seizoen kreeg H.B.S.S. op Varken- oord met 21 klop van "Zwart-Wit,dat dit seizoen goede met .minder.-goede, re* siiltaten afwisselt. Cadeau zal H.B.S.S. de overwinning zeker niet krijgen. Strui- kelen mag H.B.S.S, zeker niet, want dan „;zou Z.W.S.H.,.daar.wel eens. v,an kunnen -profitéren.. Dèzë 'club komt de (week daarop naar Schiedam, zodat de eerste twee wedstrijddagen van groot belang kunnen, zijn voor het verdere verloop van de "competitie. H.B.S.S. -vertrekt om 3 uur vanaf de tramhalte.- De. wedstrijd begint om '4.15 uur. Verder worden nog gespeeld: H.B.S.S. .2Zwart-Wit 2 4.15 uur Spierlngshoek; T.S.B. 2—H.B.S.S. 3 4.15 uur; H.B.S.S. 5 —V.V.O.R. 3 2.30 uur Havendijk; T.S.B.3 —H.B.S.S. 6 2.30. uur; H.B.S.S. a 1Leo nidas a 1 4 uur-Havendijk; H3.S.S. a 2 P.P.S.C. a 2.30 uur Spieringshoek-, Vrijdag zal er in zaal „Msrijke" weer een clubavond worden gehouden, aan vang 8 uur. Op Dinsdag 17 Maart 's avonds kwart voor acht wordt in het gymnastieklokaal aan de Gostsingei 9 de ouderavond ge houden van de Prinses Julianaschool. ,Mej. M. Gille zal het onderwerp .Huis werk" behandelen. N. BINNENWEG 227 - R'OAM Aangiften van. 10 Maart' BEWALLEN: G Boutei^-de Wit z:"G Ben den—van der Sloot z; K C LucasGotidri- ,aan di; -M J HaegentVereek d; W M*van Vliet—Vermeer z; H PeekWisselaar d; R VerheU-^-de Groot z: 'E J P Lafeber Harten d; H TE"'JT- PloóU—Tarburg z; E W EcksteinSmith z\ A van Helvolrv—VemteiJ z; G. C Olto^-van der Windt'd; P P G van SuyiekomPronk z; W Reiff—Baas z; M .-van Gend—Struijk z; .A A ven der Linden .—Brand d: .Chr J C van -Herp—Fa-upüt d; .8 A Ch Hazenbergvan dor Plugm z;L Hoos—de "Haas d; A M S KegreiszNohr d; J A HItgers—van Vugt z: J G van Zwol— Jaarsveld z; A Bol—Tas d: F Ch M MonlUs —Franken d; J p Luca—Valk z; S Dool— Post d; C KosenbrendDiake d; "A M van GeJder—-Barcnds z; J VerhoevenVisser d;. A de. Waard—Zevenbergen d; A:"P van Leeuwen— Zohlandtd: C StlüebroerRaad gever z; A VaandragerHordijk z: W van der Vlies—de Jong d; M A van. Rossen Hollander z; J E van Bergeinvan Helvert z; N A Schcunemann—van Dij 1 B F M Vonk—Berghout z; G den Ottervan der Burgh z; P j La-mberts—Profittlich z: E M de Graaff-^van der Stelt z; A H M Raan- huis—Nljhof d. OVERLEDEN: J M Helleman, vrouw, ge huwd- geweest roet L de Jong 60 j: C A Ihner. man van J, van den Oudenalder 47 j: J J N Scheidclaar.- ongehuwde mam 74 J; AG' Schmidt, man, gehuwd geweest met AC Lagewaardt 55 J: AM van der Staatj. vrouw van C M van 01st 39 j; C A S E - Lacfreei vrouw, gehuwd geweest met H W van Ockenburg 84 j; P Hordijk, man van A Koolewijn 5S j; L M Boon, vrouw van F *t Hart 5-1 j; C den Braasem. vrouw van J van der Endc 65 J: P Nobel, man, gehuwd geweest met D Vuik 75 j; M van der Put. vrouw, gehuwd geweest met T BuurveW 85 J: J M Chr var. Bommel, dochter 2 dag; W P c Visser, vrouw, gehuwd geweest met J Smal 75 j: G van der Horst, vrouw van H J Soesdorp 63 j; A M D Wörmann, vrouw gehuwd geweest met G A GUstafsson 79 1: K Deelstra, man van F D Sluimer 51 j; S J Blom, vrouw, gehuwd geweest metP J 'Maekenbach 79 j; ,B Bevaart, vrouw, ge* huwö geweest metH Brobbei 73 jB J J van-Ovost, man van H Wijmana 71 J: W H van Noord, vrouw, gehuwd geweest .mot Vr den Haan 82 j; M Folmer. vrouw, ge- huwd geweest met L D van Klinken 78 j; W B Loch, vrouw, gehuwd geweest met J van Zomeren 40 j: J H Sehlmeler. man van M J S Brouwer 95 j: E Verkerke, vrouw'van W M Hess 64 J: M W de Moor. dochter 2 dag: H J van Duljn. man. ge- huwd.- geweest met' J E Braacx -79 j; G Franeker.„ vrouw, gehuwd geweest met S Termijn H j. Voorts, als. levenloos «engegeven: A C Sviieers—Dorresteijn, aoco) W da Moor van de Graaf, dochter, 7 EEVAART ie altijd «en -onderwerp, dat de mensen in Vlaardihgen inleres- leért. Dal bleek oofc gisteren toen het onderwezp van de cursusavond van de sakenaludiekring handelde ovez de ber gers, - een takvan zeevaart, waarvan maar al ie weinig bekend, is. Op een .boeiende «n ook geestige wijze heeft da beer v. d. Hidden over dit onder werp op kundige wijze gesproken. De oorsprong van het beogen ligt in het jutten,'een- bedrijf, dat'nog-al eens de kant, van Verandering, gekomen. Sr -kwam een. wet op; de"strandvonderij, waarin bepaald wérd dat- alle: aangespoelde" goederen bij da' strandvoncfer bezorgd moeiten -worden; l^'gMrnöfiahd''öhtwikkeldë;zicfi~l&hgs de kust een bergingssysteem, geheel af gestemd "op :dé aard van de Kust Een berger beperkte zich ook steeds tot zijn eigen kust want daar wist hij precies hoe te handelen. Wat is nu eigenlijk een ber ger? Als de heer v. d. Hidden een"defini tie daarvan moest geven, dan zon deze ongeveer zou luiden. Een berger is iemand, die een schip, dat niet meer aan -zijn doel beantwoordt, terugbrengt naar het punt waar het dit weer wel doet. Dat geldt ook voor de lading. Aan de hand van enkele voorbeelden maakte spr. dit duidelijk. Iedereen kan berger worden, behalve een lid van de bemanning van een schip. Krijgt een schip een mankement op zee, en de bemanning weet 'dit te verhelpen, dan krijgt ze geen bergloon. De heer v. d. Hidden was niet bang, dat er na zijn betoog zo maar iemand met dit valk zou beginnen, want zo ideaal is het ook weer niet. Is een schip in nood en biedt een ber gingsmaatschappij haar diensten aan, dan wórdt steeds geconditioneerd' „no cure no pay". Lukt een berging, dan krijgt de bergingsmaatschappij een bepaald per centage van het geredde deel van het schip. Variërend van 'A tot 90% uitbetaald. Daarbjj komt steeds arbitrage te pas. die meestentijds verzorgd wordt door de Lloyds of Londen, "die ware experts op dit gebied zijn. Dat de Hollanders op dit gebied iets be tekenen, bleek wel duidelijk uit de ver halen, ^waarmede de heer v. d. Hidden zijn betoog omkleedde. Op alle zeeën kan men onze zeelieden vinden, steeds paraat om dit moeilijke werk te ver richten. - - - - Interessant waren ook de cijfers die de heer v. d. Hidden noemde en waaruit bleek, cfat er jaarlijks nogal wat te ber gen valt In 1920 b.v. ging er alleen rond de Engelse kusten voor een waarde van 60 millioen aan schepen verloren. Dit cijfer was -voor-1952 nog niet bekend, wel het aantal schepen, n.l.,60 stuks, die,vorig jaar voor de Engelse kust verloren gingen. De taak van de berger is het-nu om dit verlies geheel of gedeeltelijk terug te e'-i'Kyïéj-XïWM;" De A.R. Kiesverenigingen uit West. Oost ën Ambacht hopen Manadagavond 8 uur gezamenlijk te vergaderen in de benedenzaal van het gebouw „Obadja" aan de Callenburg6traat, hoek Ww. Beu. kelszstraat. De vergadering is geheel gewijd aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het vaststellen van de a.r. candidatenlijst is wel het voornaamste punt voor deze avond. Het bestuur rekent cr dan ook op dat zoveel mogelijk leden (mannen zowel als vrouwen) de vergadering zullen be zoeken. De Sociale Raad, Handelsgebouw/ka mer 4, tel. 2182, is het Vlaardingse contact adres van het.nationaal rampenfonds. Het gironummer is 380.613. Men zal zich welherinneren, dat op één van de eerste rampdagen een teken leraar in Den Helder op een school bord een indrukwekkende tekening heeft gemaakt, voorstellende een overstroomde polder met daarboven donkere luchten: op de voorgrond ziet men een paard, dat zich heeft losgerukt uit een stal en nu in felle angst vlucht door het woeden de water. Hiervan werd een foto gemaakt en deze is a 0,25 verkrijbaar. Een telefoontje, een postwissel of een giro-overschrijving naar de Sociale Raad en de tekening wordt in even zovele exemplaren als men wenst toegezonden. Bestellingen worden gaarne aan. het bureau Handelsgebouw te Vlaardingen ingewacht. Ook de wedstrijd tegen Dordrecht wist het Vlaardingse Politie-elftal te wmnen. Deze ontmoeting, die in het Sportpark plaatsvond, eindigde in een 2—1 overwin ning voor de Vlaardingers. HERV. GEREF. COMITÉ Voor het Herv. Geref. Comité te Vlaar dingen treedt Donderdagavond 8 uur op di P. Zandt, em. predikant van Delft. De bijeenkomst wordt gehouden in school" Rehoboth. Hedenmiddag om kwart over twee is in de bananenïocds van de firma Muller en' Co aan de Maashaven te Rotterdam een afschei'dsplèchtigheid gehouden Hij het vertrek van een aanvullingsdetache- ment Verenigde Naties, omvattende vier officieren, drie onderofficieren en 69 korporaals en manschappen. Massale zang- en muziekuitvoering. Hoewel de Hervormde Zangvereniging „Zahglust" te Maasland met enkele moei lijkheden te kampen heeft,, wegens een tekort aan leden, vertoond zy toóh nog een opmerkelijke activiteit. Deze ver eniging heeft nl. het initiatief genomen tot het organiseren van een massaal con cert in de Maaslandse Veiling, waarvan de opbrengst ten goede komt aanhet geadopteerde Zuidland. Binnenkort nul len n.l. op een Zaterdagavond" in de Veiling optreden „Het Christelijk Resi- dentie Mannenkoor", de Koninklijke Muziekvereniging „De PostXaniare en een drumband. Het programma zal o.m. samenzang vermelden. Bij goed-weer zal de drumband, die 40 leden telt, een mars door het dorp maken. - --•• De adoptie van Zuidland, In een cir culaire- heeft het -Maaslandse adoptie- comité zich tot de bevolking gewend^ en haar opgewekt zoveel mogelijk activiteit ten bate van Zuidland aan de dag te leggen. Verzocht is daarbij zonodig de landelijke acties, wanneer deze met de plaatselijke actie samenvallen of- deze doorkruisen, ten; achter te stellen by Maaslandse initiatieven. Da Britse eerste minister. Churchill, heeft Dinsdag in het Lagerhuis mede gedeeld, dat het Hongaarse aanbod tot uitwisseling van de in Hongarije ge vangen gehouden Sanders: voor Lee Mehg, een, communiste van Malakica, la principe niet geheel verworpen is. Churchillzeide dat sedert -de ver klaring van de Britse regering over de kwestie op 2 Maart de sultan van Perak" Lee Meng, die ter dood was veroordeeld, gratie" heeft verleend. In de 'oondseompetitie moet Maassluis al haar krachten inspannen om zich in de eerste klasse te handhaven.. De afge broken partijen tegen Excelsior en Ivoren Toren geven een voorlopige uitslag te zien van 25 achter en 4—3 voor. Het tweede elftal doet ernstige pogin gen het- degradatie-gevaar te ontlopen. Tegen S.C.S. 1, dat aan de kop staat, werd 55 gelijk gespeeld. Om de dans te ont springen moeten de laatste twee wedstrij den gewonnen worden. Maassluis 3 speelt -met afwisselend suc ces. Tegen het Zwarte Paard 2 is een voor lopige stand bereikt met een redelijke kans op de overwinning. Voor de huishoudelijke competitie wer den de volgende partijen gespeeld; Mein- sterBorst 01; Feerevan Eyk 10; VlotDekker l0Eootde Jcug 1—0 en Van Oord—de Zeeuw 1—0. Advertentie De Amerikaanse kustwacht te Boston heeft Dinsdagavond bekendgemaakt dat op de Atlantische Oceaan een onbekende tankboot in tweeën Is gebroken. De vrachtboot „ClaJrbonie": verleent assistentie en heeft geseind, dat het bij het aanbreken van de dag zal pogen de bemanning van de tr-nkboot van het achterschip te halen. Nadere bijzonder heden ontbreken nog. Ex-maarschalk Graziani, de voormalige minister van defensie van Mussolini, is weer toegetreden tot de neo-fascistisehe „Italiaanse Sociale Beweging" (MSI). Graziani, die de vorige maand uit de partij trad, heeft nu het ere-voorzltter- schap aanvaard. De zes Deense vissersvaartuigen, die waren opgebracht naar een. Poolse: haven aan de Helabaai, zijn Woensdagochtend vrijgelaten. Vier schepen zijn op weg naar Bomhólm, waar zij morgen worden verwacht, de twee anderen zullen d» vis vangst in de Oostzee voortzetten, Als verdacht vanjdiefstal van een doos met dopsleutels, tér waarde van 125 gul den, ten nadele van de Mach. Kuiperij- A, de N. te Maassluis, is door *dë politie aangehouden v, d. B. uit Den Haag. Bij de huiszoeking werd het ontvreemde ma teriaal aangetroffen en legde de verdach te een bekentenis af. Hij is vandaag ter beschikking gesteld van de Officier van Justitie te-Rotterdam. Zijn: mede-daden eveneens een v; d. B„'doch uit Maassluis, die ook was aangehouden, is, nadat pro cesverbaal-tegen -hem-is opgemaakt, op vrije voeten gesteld: Het blijkt, dat er.voor-.de film ,.'t Schot is te boord", die Donderdagavond" 8 uur in het Zeemanshuis te Maassluis Ver- toond.'wcardt en die een uitstekende in druk geeft.van de rusteloze arbeid,.welke de yxsser moet verzetten, voordat de kantjes haring aan de man kunnen wor den gebracht, ook buiten de kringen van de Christ Hist kiesvereniging belang stelling voor, dit filmwerk, bestaat. In dit verband wijst het bestuur van 'meer genoemde vereniging er op,: dat belang stellende zee- enoud-zeelieden,, die: al zijn zij geen lid van de C.H.U.,. de film kunnen komen zien. Eerst na de filmver toning volgt de. huishoudelijke vergade ring.: ''-O J-:";;' 'Vanmorgen is op de Algemene Be graafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag ter aarde besteld het'stoffelijk overschot van de heer W. Thiebout, rus tend arts te Bennekom, die Zaterdag avond door een noodlottig ongeval in de plaats zijner inwoning om het leven is gekomen. -,»!'• De overledene werd op 30 Maart 1870 te Zwolle geboren en studeerde aan het Gymnasium te Utrecht.. Op 1 Februari 1900: vestigde :-Dn Thiebout zich als prak- tizer end arts te Maassluis. In 1904 werd hö benoemd tot arts aan. het Rijks quarantaine-station ,,te Poortershaven, welke functie hij, naast' zijn 'gewone praktijk,- tot Mei 1925 vervulde. In het belang van de volksgezondheid en het verenigingsleven te Maassluis heeft, de ontslapene zeer veel en nuttig werk ver richt. Vanaf 1902 tot in de dertiger jaren was hij voorzitter van de Gezondheids commissie en heeft in deze functie veel gedaan voor de verbetering van het drinkwater. Vooral in 1918 tijdens een heersende paratyphus-epidemie heeft hij zegenrijk werk verricht. Gedurende20 jaar was de zeer beminde arts gemeente geneesheer en...behoorde hij in 1902 tot de oprichters van'.de 'afdeling Maassluis van de Zuid-Hollandse ver. „Het Groene Kruis". Voorts was h« vele jaren voor zitter van de plaatselijke t.b.c.-vereni- ging en van de Maassluise Oudheidka mer. Ruim'36 jaar is dokter Thiebout in Maassluis werkzaam geweest. De 32-jarige P. T., tegenwoordig acquisiteur in Den Haag, doch een voormalig geheim agent van-Neder land, die tijdens de bezetting tot tweemaal toe in ons land per para chute - is neergelaten, is .vanmorgen door de Amsterdamse rechtbank vrij gesproken van de beschuldiging zijn wagen te hebben bestuurd onder zoda nige invloed van sterke drank, dat hy geacht moest worden dit niet naar behoren te kunnen 'doen. Veertien dagen geleden had ook de Officier van Justitie, dié persoonlijk deze zaak had willen seponeren,'vrij spraak geëist. 'r'v-■ De heer T. was op de'* Rozengracht in Amsterdam in aanrijding gekomen met een wielrijdster, enkele minuten nadat hij in een café:. e$n glasbie.C had geriuttigd. Ophet politiebureau vielen enkele harde woorden tussen een brigadier en hemzelf, betgeen er toe geleid had, dat hij razend was gewqrden. Hij weigerde zich te onder werpen aan de bloedproef, zodat ter zitting, twee weken geleden; niet be kend was of hij inderdaad slechts een glas bier gedronken had. Geen der getuigen had echter- de indruk ge kregen, dat hij veel meer zou hebben gedronken. Het 198 brt metende kustvaartuig „Ro bert" van de N.V. Invotra te Rotterdam, onderweg van Huil naar Blyth, is giste ren bü de monding van de Humber in aanvaring gekomen met het 313 brt me tende Nederlandse motorkustvaartuig .Barendsz" van de firma J. Vermaas te Rotterdam. De „Robert" heeft de „Ba rendsz" daarna op sleeptouw genomen naar Immingham, waar beide schepen inmiddels zijn aangekomen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.. De schade aan de „Robert" is gering, die van de „Barendsz" is nog niet bekend. Hét 9385 brt metende motortankschip' .Barendrecht" van Phr. van Ommeren ÏT.V. té Rotterdam, in ballast onderweg van Miri op Borneo naar Placiju op Su matra, is gisteravond laat op de Musi- rivier aan de grond gelopen. Vanochtend zou bij opkomend getij getracht wor den, het schip los te maken van de mod- derbank, zo nodig met behulp van sleep boten. Na het vlot komen zal worden nagegaan, in hoeverre reparatie nood zakelijk is. tc v cix;- Vernnln 'n/m rurtr 7 verachillénde gemeentea anderilSpritmêat Vervotg. van pag.-.l de keuze te tnqeten. overlaten aanLdéfjt Mét de heer -Kraaijvanger -- la spr. het eens, dat het huurbeleid van invloed J» ge weest op. de .woningbouw zoals die in ons land; Is tot stand gebracht. De minister- verklaart de duplexwoning- bouw geen beiémmering in de weg te zul len leggen. Maaranderzijds heeft hij er geen' behoefte aan deze-"bouwsterk -te sti muleren. Be omstandigheden liggen - inde n Onlangs schreven wij, dat t« Her- kingen op 3 Februari j.l.; kort na de overstroming" dus. een zomerkade van depolder KliDkeriand werd doorge stoken. Dit geschiedde met de bedoeling de meer landinwaarts gelegen Dink; landse -polder te behouden,- hetgeen ge lukte. Ook Dirksland bleef-door deze maatregel gespaard. De substituut officier van justitie te Rotterdam, mr, R. H. F. H. M. Grasso, is dezer dagen ter plaatse geweest en heeft zich laten voorlichten over wat er gebeurd is. Vooropgesteld moet wor den, dat de desbetreffende dijkraad. die de opdracht gegeven zou hebben, vol komen té goeder trouw heeft gehandeld en absoluut niet uit persoonlijk voor deel. De afgraving van de bewuste dijk zou echter 'zo ver gegaan zijn, dat men beneden de vloed-lijn kwam dus te diep zodat het water nu vrijelijk in en uit de polder kan. spoelen. De dijk graaf zou het meteen en ander niet eens zijn geweest Is hier nu sprake van een beleidsfout of- van een strafbaar feit? Dat is de vraag, waarvoor de officier van justitie zich thans gesteld ziet. Om tot een op lossing te komen* zal hij een vordering tot een instructie in stellen om de kwestie-uit te zoeken. Behalve inlichtingen, die de officier ter plaatst inwon, onder meer van Rijks waterstaat, beschikt hij verder onr fotomateriaal, zoals luchtfoto's, l Het Franse ss „Capitaine G. Lacoley" van de rederij J, Chastellain et Cie te Rouaan is hedenmorgen vlot gekomen. Bij de storm in de rampnacht van 1 Fe bruari j.l. was het 7070 brt- metende schip, dat toen in de Waalhaven lag, los geslagen en op de oever geworpen. Vele proefnemingen - en werkzaamheden zijn er aan vooraf moeten gaan, vooraleer er, kans bestond dat het vaartuig weer aan het natte -element zou kunnenwor den toevertrouwd. Aan Van der Tak's Bergingsbedrijf te Rotterdam is dat thans gelukt. De A.N.W2B. deelt mede, dat de Rijks, weg door de Alblasserwaard op Donder dag, 12 Maart te 6 uur avonds zal worden opengesteld voor voertuigen met een maximum gewicht van 600 kg. Hier mede is opnieuw een belangrijke stap gezet op de we© naar herstel van een normaal verkeer. Deze zij het be perkte openstelling is van groot be lang voor het verkeer van Rotterdam naar de Betuwe, Oost-Brabant en Lim burg, dat tot dusver via Utrecht moest gaan. De A.N.W.B. zal er voor zorg dra gen dat de noodbebakening tijdig aan do nieuwe situatie wordt aangepast BOND VAN'NEDERLANDSE MILITAIRE OORLOGSSLACHTOFFERS De afdeling Zuid-Holland-Zuid van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs slachtoffers heeft een nieuw bestuur sa mengesteld. Hierin hebben zitting P. Dijkman te Rotterdam, voorzitter: J. Chrlstiaans te Rotterdam, Rosier Faas- senstraat - 45a, eerste secretaris: J. de Vries te Schiedam, tweede secretaris; C. de Ridder te Rotterdam, penningmeester en mevrouw A. Smit-Saarloos te Rotter dam, J. Dekker te Oud-Beijerland en T: Kornet.te Rotterdam, leden. In d* foyer van Stads Doelen ie Delft werd gistermiddag de provinciale ver gadering gehouden vs de N.C:R.V: Ier afdoening van enige huishoudelijke agendapunten. Deze vergadering werd bijgewoond door mr A. B. Roosjen, voor zitter ven de N.C.R.V., mr Ven der Veen, directeur van de omroep, de heer G. Hoek, programmaleider, de heer Peere boom van de afdeling propaganda en voorts door verscheidene leden-van hei algemeen bestuur. Het is thans vrijwel zeker, zo zei de 'voorzitter ds J. A. Tazelaar uit Rotter dam, dat het aantal leden van de N.C.R.V. in Zuid-Holland de honderd duizend is overschreden. By de verkiezingen voor vijf leden van het 'algemeen bestuur, leden van de prov. commissies en van leden van de verenigingsraad, werden alle aftreden de heren herkozen. In de vacature, in hetalgemeen be stuur ontstaan door' het vertrek van ds A. A. Hardenberg uit Hengelo naar Australië, werd gekozen mevr. - .mr M. H. Albronda v. d." Nagel té Rotterdam. In dè vacature in de verenigingsraad, ontstaandoor het zich1 niet herkiesbaar stellen van dé heer Bronkhorst te Rot terdam, werd gekozen de heer G. W. Schouten te Rotterdam. Bij het punt: „Bespreking omroepbe- langen" kwamen de tongen van de aan wezigen los. Verscheidene opmerkingen werden gemaakt, die door mr Van dér Veen werden beantwoord, voor zover het het omroepbeleid betrof en voorts door de heren mr A. B. Roosjen en Peereboom. Mr Van der Veen'zei dat het moeilijk zo niet onmogelijk is het iedereen naar de zin te maken. De schetsjes op de ster avond zijn inderdaad zoals enige leden opmerkelijk meestal niet geslaagd. F,r zal echter weinig- aan; te doen zijn omdat in de Prot. Chr. kring, weinig op dit gebied wordt gepresteerd. Ditzelfde on dervindt men bij de keuze van een mu- ziekensemble en voor de medewerkers aan de televisie. Wat dit laatste betreft moet helaas worden, geconstateerd dat vrijwel niemand van de N.C.R.V.-televisie uit Prot kring komt. Dit schept gevaren en moeilijkheden. Mr Roosjen zei nog dat er thans plan nen zijn om in 1954 weer een Jubo te houden. - Dinsdag j.l. hield de commissie van het Nationaal Instituut „Steun Wettig Gezag" van de „Landdag 1952 Rotterdam" haar slotvergadering onder leiding van de heer C. van Heesen, burgemeester van 's-Gravendeel. De heer Van Heesen her innerde eraan, dat de landdag zeer vlot verlopen, is en de resultaten, d.w.z. de aanmeldingen van vrijwilligers voor de reserve-9rganen nadien zich in stijgende Hjn bevinden. Wei blijven de gróte ste den Amsterdam,' Den Haag en Rotterdarri percentsgewijs achter bij de provincie. De financiële afwikkeling had ook een zeer bevredigend verloop, dank;: zij de steun van overheidsinstanties en parti culieren,. zodat een klein, batig- saldo overbleef. De- voorzitter bracht verder dank aan burgemeester en wethouders, alsmede de hoofden van; dienst van'de gemeente Rotterdam voor da ondervon den medewerking. léjtge Naar zfin oordeal is 'dahuidigesituatie aidus. dat zowel wmiingwéfbmjw, ala_:,pa-' ticullere bouw moeten ivorden ib'eyorder. Geprobeerd -moet -zJ.". wordéhï:feSfkömé tot rendabele huurprijzen: dan-,wordeni:lyele moeilijkheden-:- opgelostL-Sprt." iisvinietgyang oordeel dat er :mecr woningen -Ogebouwd:; moeten -wórdenals, dei; particuliere ;'.bouwJ:| bedrijvigheid meer vrij weM gêtatemi-ZJijlzll het ook niet juist; te stellen, dat de;woning-S wetbouw .slechter 'zou*; zijn-dan-particuliere;^ Spr. deelt mede, dat de nlenwa.-premlaéj regeling in een vergevorderd: itadlnmL.vang behandeling:. Is. 'HIJ- boópt, dat.Tiet~j!gèen* maanden meer 'zal duren 'voor' het desbetref-;, rende Kon. Beslnir kan tot. stand 'komen.-;#!;,. - De minister verklaart, dat het zeker'niet:) het geval ls. .dat hij. de fifly-flfty-verhoiljg; ding er door gedrukt heeft. In. het wonlngej bquwprogram waren o.a;opgénom'en;i2ST.M0^ premiewoningen - en een-gelyk jaantalïiwr ningwetwoningen. Sommige ambtenaren: hebben-igedachtódatfï déze verhouding een' wet van'. Meden;- enSg Perzen - was en- zijhebberL- inderdaad t aaaS enige gemeenten ..indie: zin- mededriingijge^j- .doan.Be. zaak was echter ncg ^metï^Finan^ dén". In bespreking. -De kwcstlé .lsInmld^y delsgeredresseerd. Spr. hoopt dat de nieuwe.' een kleine stap kan zijn op .de' weg.tn'aa» eigen-wóning-bezit. Intussen 'möétfimenizióhial niet te veel van de nieuwe regeling ;vtvor-S. stellen; ze beoogt bepaalde -.accenten.'.;:,nog»§ nader: te. accentueren,, r.-v TI - De minister verklaart een goede regellagl: van het buurvraagstuk. de belangrijl£ste;facé;S tor te achten 'voorhet bereiken,.van een;-J goed wonlnzbezlt. Rendabele huren moeten t zo: dicht mogelijk worden ,lbenaderd.-tOVééna het huurvraagstuk .zegt spr. thans. niéLraeëér té kunnen zeggen. De- regering; wehsta.ihëtjft huurvraagstuk niet geïsoleerd' te;.beschoii^vS wen. Het ligt In het voornemen de volgend#;! Week mededelingen te doen over het gehele> f eomplex van reKerinesmaatregelen.' Spr.'tkanj;. daarom -niet* een der punten- er pit centen? .De publicaties in de kranten.zfjn nle-t'-vah^gi .regeringswege geïnspireerde: t L.rL-i&iSSSifï Ten aanzien van de xrotopruImlngSgeg" spr. o.m.. dat in Drenthe en Zeelsnd.vvwaa de woningnood relatief klein is. met: dë; op-t- ruiming het best kan worden begonnen. Het bluft.gezien de - woningnood.-' uitermaté t moeilijk, huizen aff-tc-xbiekeBl De minister -deelt ,o.a." nog jTnéd#gdatS met -de Vereniging -van;- NederiandseiGes-SL, meenten overleg is geopend over dé;;# vraag hoe de gemeentebesturen ér:.toë'"gëcipi bracht kunnen worden tëchuis'che^yóofrM. schriftén: gelijkluidend te doen; zijnL-Hij verklaart voorte geen voorstander terzijn van uniforme -wooneiseh f.'doi>r>$idièe@8 Nederland. - .L: Naar aanleiding van een-\ótimérld^rJ§ vail de heer Tjslma zegt sprl dat:bij-:dé||5 regelingen vóór. de .sJachtofferei vanlde":?" watersnood getracht., wordtzo, weinig' mogelijk bureaucratisch óp* te doen tre-1;' den. Hierna wordt gepauseerd. De reeds meermalen aamgekóndigdi* tariefsverhoging van de Haagse Tram#i weg-Maatschappü is thans definitiefïfL, Dinsdag werd dé laatste yergunnlng.'.S'i .die voor het invoeren van diVvcrhbgtog'Sp nodig was, door de- H.T.M,: ontvangen en de raad van bestuur yari de/HvTJVI.'. heeft besloten de nieuwe tarieven •réed»:® op 1 April te doen ingaan. Het eenheidstarief wordt dan'vérhoogdwlli van 15 tot 20 cent, doch hieraantwordt^il een overstapbovocgdheid verbonden voor»;? de duur van drie kwartier. De knipkaar- ten voor4 en 8 ritten- zullen*.veryallèn-S.:, en worden vervarjgen door;een- 5-rittëh-lÉ. kaart, waarvan dé prijs X: 0.75 zat-beffri-.'" gen. Hetkwdertariet ;.u^rat'l3tëriióógds% .van 8 tot..-10. cent, doch ook.LThiëraab'1#? w;ordt:het recht;,van oveistijplpenivefbón-^ den. De tarieven vöórLti^jéctkaarténJ^a abonnementen 'en dé buiteniijhèn''wordëxi'^^ eveneens SM®; -.ii- v ylj f?;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1