Giro-nummers Maarscha lk Stalin vond nieuive regeringsópzet DE OPPERSTE S BIJÉÉN PRESIDENT mvmm.m BomeÉ stremden Drie .tewaterlatingen in het Rotterdamse havengebied Aarde passeerde vorige week een meteorietenzwerm N.L.S. naar Zestienhovènsé ALS DE REGERING HAAR FIAT WIL GEVEN Voorlopig geen postvervoer per helicoptère, zegt P.T;T. is M m ONZE VASTE VREDESPOLITIEK" 412739 Vgêmt bij Stalin's begrafenis? Korea-vrijwUKgëfs teruff in Patriitv^ -S Alleen voor lichte toestellen TROUW TROUW gratis follApril '-.mmè MAANDAG 16 MAART 1953 3 r*1 ELFDE JAARGANG Np. 241 Weerbericht lz Nat Rampenfonds „Tróuw" V 'tJ Zendt Eisenhower een j ambassadeur uit? Kosteloze visa voor jeugdige personen HERMAN BARÜCH ©■VSKLEDEN Tito sliiej^jtónaclit op délTheems Klïmdërt heëft mijngas - Economisch niet verantwoord -O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT.?: i j mm. Op één avondt Ruim één millioenvoor Beurzen open, dijken dicht In Rampenfonds f 81.4 millioen 9575 te Amsterdam ^Qfoór'j, slachtoffers vmt de watersnood) - xgottwald. Reizen naar Duitsland: „Ik dank u" si mms Advertentte V.ROSSEM'S r. t jio mIi.- fÜ m STERRENWACHT VRAAGT MEER GEGEVENS V fpag (Van één onzer verslaggevers) 1 :t iëVemen:éim^tótei(É(im volgend jaar toch een vliegveld kriygen en; wel in de ;Zestiérihovense polder. Dit vliegveld, datïzal komen te liggen in hetmidden van-een aldaar geprojecteerd récreatie-centrum""voor -de' Rotterdammers,"zal in principe acht -honderd meter lang enacht honderd meter ".hrééd .worden! Hét zal 'dienen om de privé-vliegery te huisvesten' wanneer deze volgend jaar haar voornaamste centrum yèrliest dppr^de sluiting yan het vliegveld Ypenbing hy Den - Haag voor dehurgerïuchtvaart. Óp dit vliegveld zal nameljjk een militaire basis wordengevestigd. By de regering is nu het voor stel ingediend om dit terrein in de Zestienhovensepolder als vlieg veld aan te wüzéii 'én in orde te maken. Rotterdam brengt in de Hoofdconducteur aan verwon din geno verleden stichting alléénhet „terrein in eh de regering zou dan dé'kosten vaii aanleg en inrichting voor haar rekening moeten.nemen. vM' Plannen - 'Rotterdam: Witte d« Wlthstraat 30 Telef. 29215 (t. U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KUchtendienst abonnementen 1820—19.30 tmr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29218 's-Gravenhagc: Huygensplein 1Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Advertentie-afd: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUKENG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot. Dinsdagss -• RUSTIG .WEER. -' '"f-?- Vannacht plaatselijk nachtvorst en ln .'"het'; .Westen; van het land hier en daar mist. Morgen ..overdag.;, over het algemeen zonnig weer' met iets. hogere, insud-^: mumtemperaturen. Zwakke tot matige wind xüt-yZólr;-.: delQke richtingen. -«■ u 'O* MALENKOW WIL DE WERELD SUSSEN •De- radio-actie „Beurzen open. Dijken dicht' heeft tot nu toe in"totaal i 3.660.934,57 opgebracht. Tijdens het programma datZaterdagavond te En schede werd uitgezonden, kwam een be drag van f 1.060.022,binnen. Hierbij was een gift van- de gemeente Hengelo (O.) ten bedrage van een half millioen gulden, dat U ongeveer t 10 per in woner.-r-- Tot Zaterdagavond was in het Natio naal Rampenfonds een bedrag van 81.4 millioen gulden bijeengebracht. Dat be tekent, ten opzichte. van - Vrijdag een vooruitgang van vier ton. -ï' f Sjl C „Elk land, dat de belangen van de vrede ter harte gaat met Inbegrip van de Verenigde Staten kan verzekerd blijven van-de vaste vredespoli tiek der Sowjet-Dnie". Dat: zeide gisteren StaUns opvolger Malenkow it de Opperste Sowjet, die bijéén' was gekomen in het Kremlin-paleis om de rege ringswisseling goed tc keuren Malenkow zéldë ook: „Op hét ogenblik en in de toekomst is er geen enkele moeilijkheid of hangende kwestie, die niet door vreedzame middelen kan worden opgelost".' Wïl Maleiikow met Eisenhower gaan praten? Diplomaten van veertig landen zagen de in een groene tuniek geklede premier der Sowjet-TJnle spre ken. Eén van hén zelde: „Hij sprak tot Eisenhower. De rede kwam bijna neer op een aanbod, om met de Ver. Staten en leder ander aan één tafel te -gaan zitten". Een ander verklaarde: „Deze uitlatingen konden wel eens tot grote dingen leiden". -.k-v /-y had hij ook 30grafems. De Dergelijke commentaren klinken wel wat erg goedaardig, zo kort na de opiet- telijke Russische piratensirelcen In het luchtruimlangs het .IJzeren Gordijn. Maar dat Mzlenkows rede de tongen en pennen in - beweging zullen brengen, schijnt zeker. Belangwekkend; was ook de medede ling van Malenkow, dat de nieuwe rege- ringareorganisatle, inclusief de beper king van het aantal ministeries van 51 tot 25, hetgeen geen geringe operatie Is —.nog is besproken met én goedgekeurd door; Stalin. StaUns dood verhaastte slechts de uitvoering van een plan. dat .reeds tijdens zijn leven was voorbereid, aldus Malenkow. Toen Malenkow en zijn „collega's de zaal betraden, stonden ai de 1300 gedele geerden op van hun zetels en klapten minutenlang in hun-handen.-: -Voor—de zitting werd geopend,, praatte Malenkow met Molotow aan zijn linkerhand en Beria aan' zijn rechterhand. Het-was Beria, de machtige chef der staatspolitie/die de benoeming van Ma lenkow, deze „begaafde leerling van Leniii en trouwe volgeling van Stalin" 4- -t' - - -j, t 'y/ii - y - y .----* 4 .--J .i" r De eommGiiistische. preetdent van Tkjechoslowakije Klement Gottwald, is Zaterdagmorgen om. elf anr'.lnde leeftijd van 58! jaar overleden. Maandag stond hÜ 'drie. kwartier.'.In.een .bijtende' koudeop .het. Rodej PleinteMoskou. iNog; maar énkele dagen geleden", zo zelde de Britsecommunist Pollitt, ^rfond lk naast hem oj>;.de begrafenis, van kameraad Stalin. Het schijnt bijna onmogelijk, dat hfj'nu-dóbd is"./-J: lv;.lV' 'Jij: Gottwald schijntin Moskoa kougevat te hebben. liet werd longontsteking en pleuris.'Er volgde eea;longbloeding.<Na éeri ziekbed van twee dagen stierf de leider der, Tsjechoslowaakse communisten, die vijf jaar geleden een eind maakte aan de democratie, in Tsjeehoslowakije. Voor zijn levensbeschrijving tie pagina 3. '-vV,. ;V,". ,;.'V :ïtj "J- De' Tsjechoslowaaksecommunisten hebben'Gottwald's einde op. bijna.de zelfde wijze, behandeld, als de Kussi- s'che communisten deden bij Stalin's dood. De' medische bulletins,onder- 1 tëkend door negen artsen. De officiële aankondiging van het centrale.comité: „Kameraad:<Góttwald, - die óns;leer- dèi.-.v kameraad Gottwald, die onze natieaanvoerde...kameraad Gott wald,' die' onze strijdmacht •opbouw de...." 'Een oproep tót eenheid. Eén commissie voor. de. begrafenis!- -Enzo- voórt V yV. den door een der vijf hoogste rege ringsleiders, vice-premier maarschalk Böelganin. De Russische pers had om pagina 1?weer-,een-rouwrand gezet.' President Eisenhower' heeft een condoleantie 'gezonden aan" Gottwald's weduwe. Een-voormalige Tsjechoslo waakse vice-premier, die nog onder Gottwald heeft-gewerkt,' Zenkl, zeide Zaterdag te Washington, dat het zeer goed mogelijk is, dat Gottwald; is weg; gezuiverd op last der nieuwe Rus sische bewindhebbers. Radio-Praag heeft medegedeeld dat de begrafenis van president Gottwald Don derdag 19 Maart zal geschieden. Van heden af zal het stoffelijk overschot in de Spaanse zaalhet slotvan Praag op gebaard liggen. vèmomin wordt dat president Eisen hower gunstig zou staan tegenover een voorstel' om een reizende Amerikaanse economische ambassadeur te benoemen, die lot laak zou krijgen te pogen parti culiere handélsiraniacties tuisen de Ver enigde Staten en andere landen te be vorderen. Op Gottwald's begrafenis- zal de Sowjet-Unie vertegenwoordigd wor- 's-GRAVENHAGE, 14 Mrf Het mi nisterie - van - Buitenlandse Zakendeelt mede:..; Ingevolge 'één nótawisseling tussen Nederland en de Westduitse Bondsrepu bliek is, 'op' basis van wederkerigheid, overeengekomen dat-met-ingang-van 1 April. 1953 aan wederzijdse onderdanen beneden 25 jaar kosteloos, inreisvisa zullen wordenverstrekt. Het A.NP.verneemt .nader dat een soortgelijke 'beslissing- tot. stand is ge; komen tussen Duitsland -enr Frankrijk. V DeJ .opzet' is, tot een gemakkelijker i jeugdverkeer te komen ter .bevordering ven de 'culturele betrekkingen tussen '- de landen van West-Europa. 't In 'dé koetenvan''visa voor 'personen boven 25 jaar komt geen verandering. voorstelde. Deze termen reeds gebruikt bij Stalins b OppersteSowjet keurde Malenkowabe noeming tot premier unaniem goed. Malenkow liep naar het spreekgestoelte onder: het -grote standbeeld, van Lenin en zelde: „Et dank u voor het grote vertrouwen en de grote eer, die u mij hebt bewezen". Intussen; vergeleek- - Malenkow -bij al zijn vredelievendheid dé Amerikaanse imperialisten (die de wereld bedreigden met een nieuwe oorlog) met Hitler.- De Opperste Sowjet, keurde alle? nieu we benoemingen. góed en sloot deze. eer ste bijzondere zitting na de oorlog.;-?Het was duidelijk, dat Malenkowthans -ge presenteerd wordt als dè opvolger van Stalin. -Het-bteek uit de woorden van Beria, die de mening- van allenzelde. - te' vertolken door ,te> verklaren:- dat Malen kow de - zaak - van de; opbouw van het communisme zal -hoeden zoals Lenln en Stalln hadden geleerd en dat hij het Sowjet-volk - .onvermoeibaar, zal dienen. Dr. Herman B. Baruch, gewezen sm- bassadeur. :der Verenlgde -Staten' -in Ne derland. Is op 69-jarige leeftijd overleden: Herman Baruch is ook ambaseadeur in Portugal geweest.-Hy was drager, van het grootkruis ln de Orde van t déNeder landse Xeenw.'. «ÏW3%-&ï4 '::V<6P- ■mm 'Pr'v* Het doorgaande treinïerkeer tussen Arnhemen -Utrecht was Zaterdagmor.t 'gen "gestremd. Omstreeks yffi uur 's mor gens toeren namelijk, even. buiten Arn hem' boomstammen -van - 'een góederen- wagon gegleden,'jdtoórs 'over de. spoor baan. De spoorwegen hadden enige tijd nódig om de ongeveer twintig, meter lange stammen op te. ruimen. Het werk toot extra moeilijk' dóórdal de spoorlijn ter' plaatse tussen naar boven lopende i taluds ligt. De stammen moesten door gezaagd worden^voèr'meh ze kon ver- tdjderen. Tussen. Arnhem en Woljheze - werd mét- bussen'gereden. Tegen, twaalf. uur. was de stremming opgeheven. Ze, zagen er best uit, ,r vrijwilligers, die vanmorgen terman" -in Rotterdam: arrtveérflahadmtfMMt gezichten waren ?bimmverbraMd*jfrakg<iéfïM lange .'.zeereis,-, en vin him;;Amenkaaj»e«|^ uniformen zagen zij etuitom ldoorVeen ringetje te halen.: Maar. z«.warëh^damopkgSSf 72 dagen op zee -geweest om van de, - vermoeienisseri .van de -Koreaanse/,veld. tocht-te bekomen. -X"-: Na debarkatie regering begroet ris van Ooorlog, die- aan allen het Kruis voor .ReAtSeni®;- Vrijheid uitreikte.:S;>; - - De Commanderend OfficierTrpcpe«;-\A-'?;f It-koLJ.; Slagter, -uit Den Haag,, endeV; detachem'entscommandan-t,' y-ï kap. Meijer, ;uit Ede, warénuiterstiteV^eaemaii over-hét verloop-.van de. reis; .én;"pr;éMn»sM als om strijd- déservice de „Waterman'1:. Hollands .,eten,y- luxeM. hutten 'met. stromend warmen»kóridsWaVsKS® ter en uiterstvoorkomendX-imérsorièélS^^B Met- dezelfde;, troep is kapiteinvMéUerSS; .indertijd naar Koreavertrokken,jfwaar^S de manschappen echt^ over-de verschH-ywig lende compagnieën ,werderir':VerdedifêZyp^S werden in Poesan voor repatriëring.Nte?-f; zameld, waarbij bleek dat4'manwarenK;.|^ gesneuveld, 1 vermist .en; 25 /gewondetry •Deze 25 gewonden zijn reeds eerder.-naarMi^l Nederland tmuggébracht. Pretódént ,raof;:Svai^ joègokavië, is Zondag .in.' ;deVBHtoe, waterenaangeko men. 'Tito zal ééri'bèzöek van vijf dagen' aan Brocrt^öttósïë:i|bï^iEen.-Het' schip, waaropdë;;;Joégtó!avisï2»c-;pf ésidérit de rwvnaak!te,vdeW„GM^". is gisteren zes inyiï5Van'^KBern«Ssfvodifi!ankergeEaan: Het 'zeel' vandaag- de'Thëems opvaren; '-': "Van' dé Westminster 'pier zóu Titoin een kogéivrtje auto met Chuarchill naar Downing Street*' 10 .rijden. Hij zou een krans legigen bij 'de. Cenotaph in' White-' hall. Later" op de dag zou Öiurchil! hem bézoëkéri op de 'Joegoslavische ambassa-' de' ■'J' yt*n? ■--.--j-.-y.-- In het Rotterdamse havengebiedheb ben Zaterdagmiddag drie tewaterlatin-, gen plaats gevonden,, alle met een vlot verloop. Op.drie werven, te weten-van WilUm-Fjjenoord en'van Gusto'te Schie dam en van Koele te .Bolnes, heerste in de vroege middaguren «eri koortsachtige drukte.ouder de rompen van de schepen „Hilversum", ,JHenrlette 5" en „Prins Willem van-Oranje". Op de scheepswerven van Boéle te Bolnes werd het grootste schip, dat daar ooit gebouwd is, nl. de „Prins Willem van Oranje", gedoopt door-mevrouw xM. 'J. Veder-Van Hoboken; De'bouwop- dracht voor dit. schip 'wezd gegeven door de Maatschappij Zeetransport te Rotterdam, deX.Oranjelijn". - Bij de werf Gusto te-Schiedam 'ging te water de „Henriette 5",: een kustvaar tuig, waarvoor'de opdracht'kwam-van de rederij „Comtoir General des'trans ports" te Marseille. De laatste beletselen werden hier weggenomen door mej. Hen riette. .Vlncenzini, -dochter van de direc teur van deze réderij. '-'i - Mevrouw -N. M. -VinkeAnderssoc. echtgenote van een der directeuren van de stoomvaartmij „Oostzee" te Amster dam, verrichtte, de naamgevingspléch- tighcld op dé werf van Wilton-Fijen- oord te Schiedam, waarna de „Hilver sum" in aanbouw voor deze maatschap pij, vlot het element bereikte. De „Hil- Uit verscheidene berichten, die de Utrechtse sterrenwacht bereikten, "is gebleken, dat In de-nacht van 9 op 10 Maart j.l. een ongewoon groot aantal „vallende sterren"1 isgezien. De -rich ting vanwaar deze „sterren" kwamen, Hoewel de gemeente Klundert in Wesx- Brabant nog.' voor! een' deel ondër :water staat, is het mogelijk geworden de gas- voorziening ter plaatse „weer gedeeltelijk tér hand te némen met medewerking yan het gasdlstributiebedrijtder Staats- rrljnèri in 'Limburg.Onder zeer moeilijke omstandigheden is. in de week na de ramp. een zeven km - lange- .verbinding tot stand gebracht tussen-het;distributie net in Noord-Brabant en de gemeente Klundert- Vorige week kon met de mijn- gasiovetin® Jean deze - gemeente worden begonnen. was practisch in alle gevallen dezelfde, hetgeen er op duidt,,dat de aarde in die nacht door een zogenaamde meteo rietenzwerm Is gevlogen: een zwerm kleine steentjes en stukjes metaal met een omvang van ieder misschien 'en kele millimeters. De omvang van de zwerm wordt geschat op ongeveer; een millioén kilometer. Het aantal gegevens,,dat. de sterren wacht' bereikte; is echter nog vrij klein. Daarom wordt ieder, die dit verschijn sel gezien, heeft, verzocht, de waarne mingen te rapporteren aan „Werkgroep Meteoren" Sterrenwacht Utrecht., Men gelieve daarbij zo mogelijk te. noteren het aantal vallende sterren, dat-gezien is, de tijdsduur, waarin de hemel gade geslagen is, de. richting, waarin dé ster ren'vlogen. eventueel voor een aantal, objecten de hoogte-van begin-, en eind punt van de baan (in graden'boven de horizon) en: de richting van-begin 'en eind. (Bijvoorbeeld' als: Noord, Zuid- Oost én dé helderheid van de sterren (bijvoorbeeld nauwelijks zicht baar, helderder dsa^estjtfXMirëiiaMlle maan...."), - versum" wordt-speciaal- ingericht voor het vervoer van. tanksmet acht lading- tanks.' waarin' ruimte'is voor 17.350 ton olie. De tewaterlating van de „Hilversum" werd bijgewoond door de burgemeester van Hilversum, de héér J. J. G. Boot, die' mededeelde, dat het gemeentebestuur van, zUn gemeente een 'schilderij van het Hiïversumse stadhuis zal aanbieden voor een der; salons van het schin'. In 1954 een voor - De Nationale Luchtvaartschool te Ypenburg,, die uiteraard het meest ge-, troffen wordt door het. besluit' van dé regering om dit veld voor de privé- vliegerÖ te sluiten heeft na ampele be sprekingen de gemeente Rotterdam, be reid'gevonden ;om, een vliegterrein van 800 bij 800 meter, als instructieveld. en vliegveld voor lichte toestellen beschik baar-te stellen. T~)E P.T.T. 'ziet op het.moment uit economische overwegingen;.geen -heil in postvervoer per helicoptère", zoverklaarde -hedenmorgen de direc teur-generaal van de P.T.T., de heer L. Neher, op een'aan hem gestelde'vraag. Deze vraag werd-gesteld haar aanlei ding van het schrijven, dal. de Kamer van Koophandel te'Amsterdam Zater dagmiddag heeft, verzonden aan de heer Neher, over de-mogelijkheid van het gebruik van'dit type vliegtuig door de P.T.T. -T „Voorbeen land ah Nederland met geringe afmetingen in lengte en breed te en met' uitstekende verbindingen heeft de helicoptère als postvervoer- middel weinegzin"» is,de,mening van de heer Neher. Wat overigens.- nietinhoudt, - dat de P.T.T. ër zjjri-'gedachten niet-over heeft laten gaan. r.. Reeds in: 1945 h'eeft jneri dit project te zamen met het Nationaal'. Luchtvaart laboratorium in'studie' génornen, waarbij men een-'ontwikkeling vani8 jaar voor ogen hield. Daarbij heeft men rekening gehouden met de ^nuttige last van het toestel, dat zekerstelling -van het' af te leggen traject" (in-verband met' mist en nachtvervoer) 'met de .'vraag'-hoever' men in een bepaald centrum kan indringen. Men istoen ttót dé conclusie gekomen, dat de helicoptère' een zeer 'bruikbaar instrument is voor' marine:en leger (die dan' ook hélicoptères -krijgen), maar' dat zij' voor de P.T.T; te duur in. aanschaf en exploitatie is. Dit geldt dan spéciaal voor de grotere,'die voor P.T.T.-gebruik een nuttige last van 15002000 kg zouden moeten? hebben. fHet' vervoer' van een kleinere last b.v.vari<300 kg'zouvoor de Uiteraard hoopt de 'N.L.S. vurig, dat de regering bereid 'zal 'worden gevonden cm dit project te steunen, zodat.de grote belangstelling voor de privé-luchtvaart in de omgeving;van Den Haag en Rot terdam" behouden; kan blijven. Aangezien Ypenburg vermoédelijk' in 1954 zal wor den gesloten, hoopt men van de-regering een-beslissing op korte tenriijn.j De! gemeente Rotterdam overweegt bovendien om dit nieuweterrein ln de toekoinst te gaan benutten voor de bonw van .hangars voor hélicoptères. In Rot terdam was bevestiging noch'ontkenning van dit bericht te verkrijgen." Van éénderhellingenVvan de Boele's Scheespwertien .en Machine-^-' fabriek'-1« Bolnes is met gócd'-gévóigy te water.gelaten, het grootsteJsMp^d^^^, de -werf tot' dusver boutade het '6700 metende MSl:„Print Oranje- dat iri aanbouw, voórXdei ,0ranjelijri' eg dut van dese maatsiKd^f^Jj 'py oak het gróótste'schip déiif^3 "De 60-jarige hoofdeonducteur^F.- J. Vaes -uit Rotterdam,-die-Dinsdagochtend op het: Centraal".- Station rte-. Amsterdam tóssén -een*.-reeds in beweging- zijnde I komerv trein en het -perróRi w»*' geveller, is aantoestellen- niet magaanschaften", zijn bekomen verwondingen, overleden, sloot de heer Neher. P.T.T. uit exploitatie-overwegingen niet verantwoord-zijn. „Zoals de stand van zaken thans Is', zo zeide de heèr Neher,-heeft riien prac tisch 'overal de post, die de vorige avond tijdig is gepost: in de loop van de morgen thuis.' Dit geldt" ook voor de Wadden eilanden, die' bij -slecht weer ot lage watérstand door lichtevliegtuigen wor-1 den voorzien. Met Zeeland' zijn-de ver bindingen "altijd uitstekend geweest er, men mag aannemen, dat ze dit over niet al te lange tijd weer-zullcn zijn. De gTOte stroom post gaat in de avond, en nachtelijke uren door en- in dit ver band is de tijdwinst,' die men -met een helicoptère i zou boeken, zeer 1 problema tisch. Bovendien heeft de P.T.T plannen oin. in samenwerking met dè Nederlandse Spoorwegen hct'.machttrelnstelsel nog te versnellen door bijzondere eenheden te gaan; gebruiken.1 Mogelijk zullen deze ook op de dagtreinen ingeschakeld wor den". Zoals bekend -heeft destijds de Stichting Hefschroefvliegtuigen zichbezig gehou den met bestudering van de mogelijk heden van de. helicoptère. -Deze stichting is opgeheven en-de. helicoptère is-over. gedaan aan de marine. Dit is thans het enige vliegtuig van dit type in Nederland. Middelerwijl is echter een nieuwe Stichting opgericht, nl de ..Stichting Ontwikkeling eri Bouw Experimenteel Hefschroefvliegtuig", waarvan voorzitter is de oud-directeur-generaal van de P.T.T.,'de heer -T. van Houwelingen en waarin verder; enige uitvinders en lucht vaartdeskundigen zitting hebben. Deze stichting werkt thans aan de ontwikke ling en de vernieuwing van het gebruik der helicoptère. „Zou de P.T.T. het gebruik van héli coptères willen ter hand nemen, dan zouden daar op zijn minst twee toestellen voor' nodig zijn. Daarvoor zouden, vier piloten in dienst moeten worden geno men en bovendien'nog een grondstaf van een-.man. of .tien.. Weegt men de kosten, die dit met zich zou brengen af tégen het Téndement 'van de' helicoptère-verr bindingen, dan moet men tot de conclusie 'dat vooralsnog de P.T.T.deze Neen,-wij maken geen.propaganda, voor trouwenop. de bon! v'X -- Maar een mens moet wat doen om de aiandacht tetrekken! 5 Hgt 'oude spreekwoord ..„goede' wyn behoeft geen-krans" gaat. in déze "tyd hélemaal nietmeër op. /U;' - Ook-TROUW- behoort .tot. „de goede wijn". U, die TROUW X tot Uw lijfblad verkozen hebt,iweet dat wel*'TROUW"geéft;tf X heel veeL' Maar:er*zyn.er onder Uw vrienden en kennissen nog"'- wel, die de smaak van deze goede wijn nog niet kénnen, die nog 'Q altijd niet op TROUW geabonneerd zijn. Wij kennen die vrienden' en kennisseri van U- niet en al kenden wij ze, dan nog zou U-'. - veel meer bereiken dan-wij. Maak het ons gemakkelijk eri'geéf 'yj! hun onderstaande bon door. Het is een vriendendienst,' die U „hun-en ons bewyst. Wilt U dit doen?-Bij voorbaat órizè hartelijke dank! v. !:-■ - ■■.•■.'„y.iy. i-'fjï] NAAM STRAAT. WOONPLAATS MJtJHMMItJUMM «MtJMMMMHieMJtlMtJetWJltt ï'MM wenst het dagblad 'TROUW tot,1 April a.s.„gratig te ont- vangen en zich dari te abonneren. -Betaling zal? seaehieden per week (49 cent)/per kwartaal-6.35)*-. n Doorhalen -wat :nlet? gewenst wordt, tf wordt, verzocht !deze! bon toe U wordt verzocht deze bon toe te zenden am.- AdminisisaUé ..Trouw", Witte de "Withstraat 30. Rotterdam. v 1 'j'(r'"-vt>'4^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1