i Twee schipperskinderen door gasvergiftiging omgekomen LAATSTE NIEUWS m was;ydét dit 'tevens reeds - de ia3;.b'eté3cénav,;.yond>.zhnoorzaak ihet^alëchtc - schot ven de 'gasten. ;v-V - T roepehconcentra- ties in nabijheid i;onegrens Moeilijkheden rond het in „Odeon" gevestigde reereatieHcentrimi SCHIEDAM m VLAARDINGEN Zwaluwcn-SSSK 8-1 Nieuwe reserve-buiten- ^deuren ^voor Buitensluis MAASSLUIS PERNIS 4 WoiiinglkJUWjSluispoWer fEKKO TAXS EN DE NIEUWE UITVINDING Burgerlijke Stand rvan Rotterdam W. cle Zwiiffèrschool wint scbwlscHaédctournooi Hoek van Holland Maasland '^'srɧ§Sm Iligpsg* Vragen over vïuchtschepen Gasploeg doet goed werk in Zierikzee Ernstig auto-ongeluk bij Bergen op Zoom Poolse diplomaten 4 r YMruggèrbepêri - - Opzet was met JAPANSE PARLEMENT ...^/.ONTBQNDiE^V Breuk in liberale partij Greep in etalage: - 2500 aan goud Spel yari j öngen niet dodelijke afloop Schiedamse molen gaat electriciteit leveren De „Ahoy* zuigt weer Zwerftocht eindigt in de cel Vandaal vernietigde kunstwerk Afvaart Gróötë Beer twéé dagen uitgesteld Vreemde liefhebjberij van een kok TROUW Maandag 16Maart 1955 pPamilie-avonii C. J.V.F./e» C.j.M.Vi-Cehtrum Y as* G.T.B.- sloeg Rhoon ïSlêclitsVëénoverAvirimnfii: yoqr ^U.JÜ.I. -> - H!B.S;S?®ieutf8 iNoad-tafeltènnlsiiiïeuws i Gemeente gaat grond ruilen Demonstratie in toonzaal van Techn. Bedrijven Propaganda-film B.B. in Passage Theater Doto en C.S.V.D. delen de punten- 56 ^^Kpr^Schiedanisc Berichten Drieinaal ónder-invloëil" ^^44^op4eén dag - Excelsior-M—NSW 2—0 ..mm ♦••"X Vi Eén Ho de, twee gewonden - Russen; leveren slachtoffers tfirtZ.Lincoln/.uit.:.V Agent greep óp 'tijd in Wegens schroef schade Visserijberichten -•vt*"i 'rrfrc^':" &t '.De" CJ VI' en CJMV-Cehtrum hebben Syi?;'.Zaterdag in Irene een geanimeerde film fesSi'SVoad gehouden. T>e -voorzitter -van de P^SjC^MV^ de heer W. F, de Wolff verwei «SK-l-'konvië in het byzonder de jeugdouder 1^:;; lingers M. Brouwer en J. v."'d.'Peppel, fS.V'alsmede - d eafgev a a rdigd e n van de "fede^ IpSïYirotie. en andere afdelirkgen. esfeoj?j£In het kort werd een beeld gegeven 5'vén het werk óp de afdelingen. Daarop «..W:. volgde een 'BjjbOI-inleiding en het be- gp£ -Arende „mastkiimmen", waarbijde. „ham' Wj:;;'.'vW.asj..;;jvervangen door een smakelijke rookworst'. sS"»r<v;?Na\de pauze: werd; opgevoerd" het .to :neolstukje „Konings pruim en", of „Drie-; jif&rmaal.,is' scheepsrecht" en was er. voorts ilP^ nog - een - solistenparade, waaraan pianas feiten, accordeonnistent-en guitaristen deel-. IptM namen.' Dan trad nog een - CJMV-er op als evenwichtskunstenaar. De avorro «.werd gesloten door de presidente, vad de éjCJVP, Tryfosa. „- r i v'v 5»* •- &£#'BURG... STAND VAN SCHIEDAM ^g-x44-.Géborén: Peter'M, v H J'v d'Krift ót'-iJ„Jonkman - Anthonia M d v G d«''Koster en A v Buuren Arié M Th Wiir'-ï v A M d« Boon; en J H v d Bos Aiy SgSi:;-z-'v J* v" dKooij én' E >J Muilwijk. ?JS?4X „«Overleden: M Cv d Meer 73 j weduwe GebbeJ-P 'Schétfers 84 j IpiK'fR'-'V'onlé 53'j vr;v C G R'Reesink. -Gehuwdt 'B'Westerveld 33. j en C"M Noordzij 32 j, v"W A" A?)C, !£.&ï£2a'- verduren gehad maar bracht toch de SAApunten' mee naar- Schiedam. Na twintig SSci 'minuten spelen ontstond een misverstand waarvan Rhoon dankbaar gebruik maak- örii'de hal in hét doel te plaatsen 1—0. asjï^G.T.B. h gooide'zich vol energie in de stoüd. 'en 'had'vóór de rust was aange- ■fiEsgèbroken- succes; Dé bal kwam van'links ïfffcïvoórhét' doel'waar de midvoor klaar M'f.tftirtoind'óm het'Iéder ineens inde touwan 'te jagend—1). Reeds na de thee kreeg "de bal toege schot (ié~2);',G.T.B..; werd daarna in deivèrde- jj J';GTJ3." heeft het tegen Rhoon zwaar te §|£y.'depG;T.B. rechtsbuiten SKS«''.^>eéld;'deze .loste een keihard diging. gedrongen,, waaruit Rhoon wegens 'ihsmds; een strafschop werd toegekend. Deze' .werd;op. kranige wijze door' de doelman gestópt waaruit G.T.B. eën tegen aanval- forceerde die eveneens op een ^strafschop-"kwam te staan. De G.T.B ^rechtsbuiten maakte, geen fout schoot in j^fe'enïG.TD.ileidde met 13. Wat Rhoon ^oofcv.-probéerde* iri' dé stand kwam geen pArei^dëring.*''; "-;-:V:' A AA'A „AA kénéG-T-B. leidde met 13. Wat Rhoon ;®>}Vléardmgen 2 met 1—3 te verliezen. r^Met' de rust Was de stand .-'-S g A;: -"i;.: -s V--.-ivv nT; -<ïAï ^ïiAll*e;'ÓDI-tw"aalftallen' zijn Zaterdag 'M 'het4 véld" geweest' om "een 'wedstrijd-te >fqpelêa,maaralleen ODi; 3 wist een oyer- 'ng :te behalen^4. '.tv., ;:.-. .1 'Ï;V;. vriendschappelijke: wedstrijd ".van eerste twaalftal 1 t^gen de'jhööfd- ser- DIO"hit Rotterdam;-had' een4aan- ^treMcelijkc eerste helft.- waarin de eerste goflliyah' DIOwas;: spoedig hierop' maakte eehf prachtige doorloopbal de stand ge- De vreugde, hierover, was echter gauw 'vèrdwénen.' want reeds vijf minuten la- tar.hed DIO de stand, tot 1t-3 opgevoerd. N»<de;ruet 'golfde het spel heen en weer iiklein\ overwicht voor-'de Rot- uiet?' een iers;4?"nadat 'beide partyen nog j gescoord - hadden <2—4), - werd laSéivoorsetjiindsignaal éen'ifouf Ja de •erdediging;;afgestraft,";, zodat ;;de j'g get'twéedéïtwaalflal iwas lin'4 de;wed- KtegenJ.SVVjil 'réeds direct .kansloos, "at^PS L;Vii füén(?miputeav;'de:,;' stand DëjwedstrijdSODIiS—Maassluis2.was 'faardige,A;?pórtieYe jw.edstrijd,5 waarin eindstand 5(2-^.1) oók' reeds -.voor de eèjemgë,Stiütwëdstrijd>i;MaassXuig';;A— DP jimiorën%eihdigdé.,iih?;eënï 4—0over- SDé ^^w<^/he&;|S^S^|^';CFvèrwin- 5al^^êtên-te;:'boekèn;eh,,,hét:!gaat.;er'-,au "'tö'eföveljheelgoed^trzién^'.Vóór^deiSdne* fpë'Fëiiidërel uitslagen4 luiden:'-H.B.S.S.:f 2 -ZwartïWit' 2 0_4;;T.S.BA2—H:B.S.S;:3 7_-l.;-:-H3.S.S; 5—V.V.Ojt. .4 3—1. T.S. v:Bii 3^-H.B.SB. 6 4-^0i ;H3.S.S. al^-Leow- !des 1. H.B.S.S. a2—PP.S.C. a 2—3. i»iea<5rra;.'--.-; v.n -i-.. -- SiHoad'I?heeft de .race met Carbon.3 niot ^cuhnénvolhouden, pe* uitwedstrijd' teg;en OJ^V;Zi:;2-,.werd ;mët ;7~3..verlorenj.Noad Vtlieb het tegen Milksteamers 1 lelijk lig- :g«n en verloor met 9 -1- Noad 3 kan:bijna, deikampioensylag, hijsen," met 8-4 werd :dê1Ia^gè' ültwédstrij d tégen '-P.T.T.v 1' ge- •4 >:,- !>in.'dat.nog .wel met 2 .man. aange- 4zien.';'de dêr(fe te laat arriveerds.-Noad 4 5verlóor; met 9--;i >.van' Kayeka 2:- Noad 5, deelde met 5—5 de punten met R.G.T. 2 en#fNoad 6 verloor r-V: met ydOrK» van P.T.T.S.Ï2.T Dinsdagavond kan Noad 3 in Gorner:. Ho use door-.een overwinning _op ?&het!;onderaan de ranglijststaandeV.S.V 8'*hët kanqjioensohap behalen.. -.. fl&Bu&t Door de N.V. rWenneker Co. is een nieuwedistilleerderij gesticht op het terrein, begrensd door de Schie, de Vij- génstéeg. het Groenewegje en de St Anna Zusterstraat te Schiedam. Toen een eii ander gereed was gekomen, bleek bij uitmetingvan de eigendoms- grenzen, "dat"'déze niet samenvielen met 'die van het bouwwerk; een opper vlakte van pl.m. .60 -M2., - eigendom van de N.V., is buiten het gebouw gelegen én als-straat .in. gebruik, terwijl., een oppervlakte van 9 M2„ eigendom van de Gemeente, dcor Wenneker in gebruik is genomen. enr, bebouwd en een daarbij aansluitend strookje van 4 pl.m. 10 M2 voor de uitbreiding is - gereserveerd Om nu de moeilijkheden, die uit deze toestand in de toekomst zouden kunnen ontstaan, te voorkomen is met de N.V. overeengekomen om. behoudens de ver eiste goedkeuring, een ruiling van 'oo vengenoemde strookjes grond tot stand te brengen. De xuil - zal over én weer zonder toegift plaats vinden; de'kosten van uitmeting en van de acte komen ten laste van de N.V., die der regis tratie, begroot op pl.m. f 300,ten laste van de Gemeente. Naar het en W. voorkomt zijn déze voorwaarden alleszins aanvaardbaar. Zij stellen de Raad dan ook voor een overeenkomst van grondruiling als boven omschreven aan te gaan. 1 v Het zal alle Schiedamse dames een ge noegen doen te Vernemen, dat er. in de d nónstratiekeuken van de Toonzaal van de Technische Bedrijven aan de Broes vest. 95 wederom twee demonstraties in het koken, en bakken op gas zullen wór den gegeven. U Deze demonstraties zullen worden ge houden op Dinsdag 24 Maart 1953 en aan vangen resp. om 14.30 uur en 19.30 uur. Het bijwonen van deze leerzame bijeen komsten brengt;' geen kosten- met zich mede, alleen moéten geïnteresseerden een uitnodiging-afhalen aan de Toonzaal. Gezien - de' grote animo -voor vorige demonstraties .worden de dames geadvi seerd zich tijdig van een invitatie te voor zien om teleurstelling te' voorkomen. ÏDé Directie van het Passagetheater te Schiedam heeft de zaal gratis beschikbaar gesteld Voor het vertonen van de film „De-les van' Londen" dp Woensdag 18 Maart a.s. vanaf 7 uur 's avonds. Iedereen heeft zonder betaling toegang. Bij deze' film zaLeeü toelichting wor den gegeven.-.;; i' 'ii. I-1 De -toestand van de buitendeuren aan de Buitènslüis te Schiedam is minder gunstig. De oude sluisdeuren zouden word en vervangen door. aanwezige,... re servedeuren, en er moest, dus weer. een stel nieuwe deuren voor reserve worden gèrèedgemaakt: Gedeputeerde .Staten onthielden hun goedkeuring aan' het Raadsbesluit van 30 Maart 1951 tót het;beschikbaar stellen van een crediet van; 24.000,— voor het maken van een 'nieuw stel reserve-deu ren voor de Buitensluis. - Y '-. Dé oudé' ^sluisdeuren' - die - nu :- 26 jaar, oud zyn-.tde deurenzijn -gemaakt in 1927), moéten dit—jaar wordenT verwis- seld met. de aanwezige-reservedeuren. De- directeur... van, gemeentewerkenir. Hli:B.-'^"' 'Aikima,'5dië deze"; zaalc in1 onr derzoek heeft; aoht-heG, gezien de. ouder dom van deV sluisdeuren,niet'- yerant- wóord; 'om1 dethans uitkomende oude deuren. ;op te.;knappen en in .:reserye;;te houden. Hij adviseert, -.dan. öok dat' zo spóediig ''mogelijk"1 éeh' crediet van 24.000,— beschikbaarAwordtgesteldten einde nog„dit jaar vóórhet,, intreden van d'e'winter —Vte kunnen Voorzien ;in déhetioefte aan;een stel nieuwe'reserve- buitendeuren .voor.de Buitensluis.ftG; 'B;'en W. verenigen' zich met dit advies en - stellen, „dé. raad., voor.;het benodigde crediet :ïe verlenen. Dóórdat SSSK eerst;het windvoordeel had;, waren de. gasten 'aanvankelijk wat in de meerderheid. Toch'waren-de Zwa- lu wen-aan vallen .wat gevaarlijker, hetgeen na 10 minuten ".een doelpunt opleverde van v. d. Weyden, die een_ door G. den Boor ingeschoten bal opving en langs de keeper in het net plaatste. Intussen zaten de bezoekers ook niet stil. en het doel van Van Noortwjjk beleefde enige benauwde ogenblikken. Dan is het echter Bergwerf, die ér "met een scherp schot 2—0 van maakte. Nadat een doelpunt van Hoogerboord wegens .buitenspel was af gekeurd. gelukte het de Klaaswalers een verdiend tegenpunt. te maken.'Al spoe dig sloeg Bergwerf alle Illusies van SSSK de bodem in door op verrassende wijze de voorsprong tot 31 te verhogen, met welke stand de rust werd aangekondigd. Nauwelijks was weer algetrapt of G. den Boer dook onverwacht voor het doel op en scoorde onhoudbaar. Even later zag de totaal verblufte SSSK-keeper een bal van p. Hoogerboord, die als voorzet bedoeld was, tussen de benen in het doel ver dwijnen. Vervolgens voegden Vogler en v. d. Weyden ieder nog een doelpunt aan de score toe. Vier goals in 8 minuten brachten de stand op 71! Pogingen om de achterstand in te lopen falen évenweL Het wordt, zelfs nog 8—1. toen in de voor laatste minuut aanvoerder Huis een straf schop onberispelijk in een doelpunt om zet Mede door de nederlaag van NSVV in Maassluis is de positie van de Vogels aanzienlijk verbeterd. - De overige uitslagen waren: Jodan Boys 3—Zwaluwen 2 0—4, Sunlight 2—Zwalu wen 3 0—2. Groen Wit R 2—Zwaluwen 3—6, Zwaluwen 5Insulinde 2 33, Zwaluwen R 2—Zwaluwen 7 1—1, Zwa luwen 8—GSS 21. Juniors: VFC al—Zwaluwen al 1—0, Zwaluwen a2—Fortuna a2 01, Unicum a2—Zwaluwen a3 2—5. Zwaluwen bl— VOC bl 3—1, VFC b2—Zwaluwen b4 c3—Zwaluwen cl 1—2, Zwaluwen c3— Excelsior M cl 1—8, Zwaluwen c5—Her mes DVS C6 3—1. Een goede smaak van de elftalcommis sie heeft er toe geleid, dat' het Doto-elftal zyn zekerheid weer heeft herwonnen en weer eens een punt zette achter de ver liezen van de laatste weken. De gewij zigde opstelling in de Doto-verdediging is niet .van betekenis ontbloot geweest. Bovendien heeft dit blijkbaar alle elf spelers geïnspireerd. Er werd rustig maar met^vol vertrouwen gevoetbald....::. ..A:. Doordat rechtshalf Ketting een fout beging,- scoorde C.S.V.D; van links en schoot in (1—0). Geen beter middel om de geestdrift aan te wakkeren, dachten de Doto-mannen, want direct daarop ont ketenden 'zy een zwaar offensief. Een voorzet.van rechtsbuiten Stol kwam"bü midvoor Beijen terecht, die voor de ge lijkmaker zorgde. Na de rust liet Stol een bewonderenswaardig staaltje voetbalspel zien. Hij passeerde, vier tegenspelers en gaf'tenslotte de doelverdediger het. nakij- ten. De Dotó-spelers reikten hem ënthou- siast de hand. Zijn C-S.VJD.-collega was echter niet minder gevaarlijk. Deze rechtsbuitenspeler schoot afgemeten cor- nerballen. Een daarvan kwam recht op doelman Moretaf, die de bal niet vol doende onder contróle kon krijgen. Ont hutst zagi deze. het fleer .plotseling achter zich verdwijnen (2—2). Tegen het eind beleefde - Doto - nog enkele -critiekè, mo menten, maar in> deze stand kwam geen verandering meér.: Scheidsrechterwas de heer M.. L. EieJit. j:- -,C- -4 v-" /In de jongste vergadering van' deralad van Maassluis hebben B. en W.met gesloten deuren 'nadere mededelingen gedaan, inzake het raadsbesluit van 27 November 1652 met betrekking tot de bouw 'van 56 étagewoningen, 4 winkels met 3 bovenwoningen. In 'deze laatst genoemde vergadering werd de bouw onderhands opgedragen aan het Bouw bedrijf Barkhuis Van der Woude te Doom. waarop, goedkeuring, door Gede puteerde Staten is verkregen. Gelet op de geruchten, die omtrent genoemde fir ma in Maassluis de ronde deden, wekte het handhaven ven de onderhandse aan besteding enige verwondering. Van offi ciële züde is hieromtrent nu het volgen de medegedeeld: Uit nader verkregen inlichtingen bleek de financiële poeitie van het aannemers bedrijf dermate te rijn gewijzigd, clat B. en W. het raadzaam achtten geen ge bruik te makenvan de. verkregen be voegdheid tot onderhandse aanbesteding, waarna is overgegaan tot het aankondi gen van een openbare aanbesteding van riet omschreven werk. Hangende deze kwestie hebben echter enkele van de be langrijkste crediteuren van het aanne mersbedrijf de koppen bij elkaar gesto ken en rioh garant verklaard, zowel voor de afwerking van de 35 duplex- woningen, als voor de bouw van het nieuwe complex. Dit heeft het gemeente- bestuur er toe geleid om de aangekon digde openbare aanbesteding in te trek ken en de bouw van iet nieuwe complex in overeenstemming met het goedgekeur de raadsbesluit), yan 27 November 1952 toch aan het bouwbedrijf Barkhuis Van der Woude op te dragen. Wij vernemen nog. dat over 14 dagen van de nog resterende, in aanbouw zijn de -20 dupsevwoningen (40 gezinnen), er 10 betrokken, kunnen worden. Een week later hoopt men de overige 10 te kunnen opleveren. Dit houdt tevens in. dat over ongeveer 3 weken met de bouw van het grote complex in de Sluispolder zal worden begonnen. Bloedtransfusie; Vrijdagavond werd in de cantine van de. Verenigde Touwfabrie- ken door -.de afdeling MaassluisHoek van Holland van het RoodeKruis de eerste bloedtransfusieavond van dit jaar georganiseerd.;Er kwamen ook ditmaal een groot aantal donors bloed geven. De Met onderzoekende blikken keken de beide politie- -mannen rond in-de huiskamer van de professor. Klon tjes! Daar kreeg de agent de suikerpot in de gaten en resoluut stevende hij hier op af. „Hé, blijf ie af!" schreeuwde Polly Mops kwaad tegen de agent die zij» arm reeds uitstrekte. „Dat is voor de koffie!" Oh eb. schrok de agent. „Het is. alleen maar ▼oor de goede-orde. Ik zal er heus niet van snoepen, meisje!" „Ja, dat ken ik!" bitste Pollr Mom direct te rug. „Dat zegt de professor ook altijd. Maar als ik hem zijn gang laat gaan, snoept hij alle klontjes achter el kaar op!" „Aha!", zei de inspecteur nu. „Kalm wat, vrouw! Dit is een onderzoek!" En vastberaden stak hij zijn hand in de suikerpot. Met ontzag keek de agent toe, boe de inspecteur er «en suikerklontje uithaalde en hem dit op de uitgestrekte hand voorhield. Zijn ont zag veranderde echterals bij toverslag in hevige schrik toen de inspecteur hem toevoegde: „Eet op! Dit i« een dienstorder!" opbrengst van M-liter fleasen donors. deze - avond bloed, van was 186 evenveel ggjyfi&iYy*' q-' C-i.- i f 'RóMboot tot zinken gebzaeM. ;V. Onbe- MèiiJcéöden v hebben in de Noordvest de ®%:;:ljzeren." roeiboot van. B. N. tot zinken IIMrKébracht.' De boot 'zal worden gelicht;?^. ®3.;V Inbraak. In de nacht van VHidag^dP M^Zateedag is wederom irftebroken^ihSde SVV-meubeïfebriék' van K-. aan "de Scntodam- ïlSYaeweg' te Kcthel. Er wordt nMe- ver; ^ïctnist. .V/A V' Aangiften 14. Maart i&Kïïpmr&yj.WN:C-l^uterbaoh—Kuyer d; |.M i'MatthiJssen—Akkerman z; AWeodrich—de Visser sr. A Pleunestout z:J G Mahleu— V:Beck. z; ,'H J C H HagesteiJn—Bazebroek 2 --Ei C':H' v»n BarenVisser d; C E Selp— S»iS;Ztoimeniwn z: 'W van - 't Woud—vander Linden z; ,BA van der Hoff—van Beck Z. tófew: C Braacx—Takkebos z: D den Ouden— AElvera d: A M Schrijver—van den-Kruk d; b-jiVJcM >E XtegoUng—de Koning ;i;C Roon— feMcait. z; J. C Verho«f-ide Otoot'tYM- J.Taflé $v'*—Laterveer r. J Th Kind—Eggelmeijer di fS'C'j: Overheid—'Vermij d; c P A MulUan— Se4 Garde TT. M Lokkcrbok-van der Stel d, W'ë'Si's -hl Venii—Roosoboom '2 d!A. Koens— '>Y;-;-Odlik ri; A'-van- LeusdenSmit» d;. N Dijk- E Tullirtg—van Balen ;i: man—van Dien. d; t J E ."Tul ggc z; .-HI M - Hoogstad—Scb ipper I^^OViEHLEDEN: C Ronbeltap, man, 'gehuwd "■'"-" ''geweest- met M M Koogje71j; W irnhi.^a eeweest. met J^A den stJw^üdënbërg^O j: S Reeée. vrouw, g^uwd S&geweest met H.RiJnaeker gg jJAS Berk- j^hout."" vrouw V P de - Snaljcr 60 j» h?i.yQ.?oot, vrouw' ,v A scliYRfeur 77 Dar- v C J Zuur/73'j: A Rem. ^^^-m*n,trgehuwd., geweest.; yS'CF A de Klérk, vrouw, gehuwd, ge- mlt W.C Kamps 82 j; A M E ^rg- man. vrouw v Th Lt-vdleger 45 J. C_Se|P- Aénan>V-C'E: vaa-".Waaijrnborg M k_W'TiJ'. ^tnan.vgehuwdgeweest met. A J van HooU- 'ïSJik M i- H'C2ir: Markgraf. vrouw v, E A BMman"' 46 j "G: Bunter. ongehuwde, man 't: 75.i- n é- Rijk. vrouw.v J P Krastman 59_) gehuwd geweest '"-ji.- f- •- -Een 50-jarige loswerkman is Zaterdag door dé Schiedamse politie drie maal op gepakt wegens- openbare dronkenschap. !s.Morgeus ..werdihij 'in,de post aan de GroteMark-topgesloten. Enigeuren, na dat; hij van. .daar 'was heengezonden, moest de politie zich opnieuw ovér. hem ontfermen. Hij werd - toenna ar de „post op de Buitenhaven/weg. gebracht.;-- Nadat hij 'hier4 weer was.vrijgelaten.' trof men hem spoedig .vóór "dé derde maal; oncjer in/vloed aan. Toén'; ;w,erd-de manin ;het Hoofdbureau - opgesloten,waar hu .de nacht heeft 'dóongebracht. Mét eén 3-31'overwinning' op de be- kerhoudster - KBS ;/A.r. heeft, -.hét A-team van de Willem de; Zwijgerschool Zater- dag beslag-gél^d-'op dé wisselbeker van bet Schiedamse -Schoolschaaktoumooi. Zaterdag werd de-laatste, ronde van dit tócmooi gespeeld en de uitslagen waren; Gymn. A~Gy.-nn. B 3—1: W. de Zwij gerschool B—H.B.S. B 0—4: W. de Zwij gerschool AH.B.S. A 3—1. Het A-team van de W. de Zwijgerschool bestaat uit de leerlingen John SchUperoord (won al zijn partijen); Jaap Hollebrand; Tony Haas en Joop Verhoev. De eindstand luidt; W. de Z.s. A 10 p. uit 6 wedstrijden: H.B.S. A 9 uit 6; H.B.S. B .8 uit 6; Gymn. A 8. uit 6: W. de Zwz. B 3 Hit 6; Teohn.s. 2 uit 6 eii Gymn:'2 uit 6; ':'- Perhit—Gouda; De damverenigingen van Pernis en Gouda hebben élk. voor zich 'een- overwinning; behaald op Con- stand-2, (kampioen van: de le "klasse. Op 19Februari 1953 wonnen der Pernissers niet 17—3. Gouda won vorige'week Don derdag' mét12Z-8.Derhalve Mg er; veel spanningalsmorgen ;de beslissingswed strijd te Pernis gespeeld wordt. Dan gaat het' er óm; ot' Pernis degradeert naar de le klasse, dan wel of Gouda zal promo veren naar de hoofdklasse;De strijd vindt plaats in de zaal van café Van Luijk .en begin om half- acht -Jr:'..,' -Bezoek mevr. en d» Schippers- De raad der Geref. Kerk' te Pernis heeft een be roep uitgebracht op ds K. A. Schippers te; -Sibculo-Kloósterhaar (O.). Heden brengt "hij met zijn echtgenote'een be zoek aan Pernis en,zijn de gemeenteleden in de- gelegenheid'om'van 8.159 uur in het jeugdgebouw nader; met hen kenms te maken. ExcelsiorN.S.V.V. Excelsior-Maassluis, dat even was afgezakt'Is wederom op de goede weg, .hetgeen bewezen is uit-.de laatste vier competitiewedstrijden, waar uit zeven punten behaald 'zijn. Zaterdag middag, werd de Numansdorpse sportver eniging met lege handen terug gestuurd. Het'onzekere ingrijpen van de achter hoede van N.S.V.V. stichtte nogal eens verwarring en toen na 40 minuten «pe- lens Pasterkamp plotseling een gaatje zag tijdens'een gevaarlijke situatie voor het doel der Sportvereniging, plaatste hij de bal in- de uiterste .hoek in het net (1—0). Even later ontkwam N.S.V.V.'aan een. grotere achterstand, toen de goed leidende arbiter, niet zag, dat een uiterst scherp door Vermeer genomen corner door één der: backs-achter de doellijn uit het. net.gekopt wcrd. .Na de. thee- had Excelsior het beste van het speL Hoewel het spel vrij kort 'gehouden werd,;werd er in een behoorlijk tempo gespeeld. Langzaam, maar. zeker ging NE.V.V. naar de tweede nederlaag van' dit seizoen. Het spel was te stroef en miste elke kracht om door te .breken en-toen. het Iéder op een gegeven moment, .voor het'doel van N.S.V.V.' te langzaam "weggewerkt werd, was "Jordaan "er.Üj om meteen venijnige puntéf'.zjjn vereniging aan. een 20 voor-: sprong-te helpéh. JVIét oèveranderde stand kwam-voor Excelsior, de vèrdiende oVer- winnïng,waardoor/zy zich tot. de vierde plaats opwerkte.:v' ïl- c-- Voor de aanvang van de weastryd sprak de -voorzitter van Excelsior/M woorden van deelneming ..N.S.V.V. speeldevoor.de .eerste maal na de ramp en bood namens het bestuur de gedu peerde vereniging steun aan. Als inzet overhandigde" hjj -een -nieuwe rbal- De voorzitter van N.SsV.V. dankte-voor deze geste met enkele woorden... '..s De ""óverige, uitslagen rijn: T.O.GB- 2— Excelsior 2 3—2;-Excelsior 4—G.S.S; 2 3—1-en .Zwaluwen c3Excelsior cl 1—8. Op het schip „Koocinl" nn de Ne- derlandsche HÖnvaartverenlgtng te Rot terdam, dat op het ogenblik te Duisburg Ugt, rijn twee personen door giftige gas sen om het leven gekomen. Toen de schipper Vrijdag het woon verblijfbinnentrad trof hij vier perso nen in een staat van diepe verdoving aan. Zij werden onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Het twee maanden oude zoontje Willem en het veertien maanden oudedochtertje Johanne van het schippersgezin Remeysen bleken bij aankomst in het ziekenhuis reeds over leden te zijn. Bij de 25-jnrige moeder Johanna Remeysen, en haar 20-jarige broer de heer Buis konden de levens geesten weer opgewekt worden. Zij gaan thans vooruit. 'Aapgcnomen wordt, dat de kinderen door gevaarlijke gassen, die uit het ruim in het woonverblijf doordrongen, vergif tigd zjjn. De vader van de kinderen was niet op het schip. Hij bevindt zich thans in het havenziekenhuis te Rotterdam. CONCERT VOOR ZTODLAND De Chr. Muziekvereniging „Wijdt Gode Uw Kunst" te; Maasland zal Donderdag 19 Maart a.s. een' concert-geven ten bate van het geadopteerde "Zuidlaad.; Een aan: trekkelijk programma: met mooie werken ia samengesteld. Programma's,, tevens be wijs van toegang, zijn verkrijgbaar vóór ide aanvang van bet concert, dat. gegeven wordt in de Geref.. kerk, Doeistraat V.U.C.—Ho«kse y Boym;1—1. „Wederom is Hoekse Boys ér niet in geslaagd de oude garde var. VUC te verslaan en moes ten zy met een 1—1 gelijkspel genoegen nemen.' v' Een 'overwinning zou echter wel', ver diend geweest zijn. Toen een der VUC- spelers de scheidsrechter er opmerkzaam op maakte diat er; handsbal gemaakt-zóu zijn. voor- het ïloekse doel» wond /deze hierin a-nleiding genoeg om naar de witte stip te wijzen en VUC een straf- schop' toe te kennen; - - Over de wedstrijd zelf valt weinig te vertellen. Het spel werd te kort gehou- den. en dit: was een'kolfje naar de-band der geroutineerde VUC4spelers. Kort voor de Tust wist van Oirschót, uit een vrije schop onhoudbaar in. te. schieten (0—1). Na de rust wist VUC .uit de reeds Vermel de strafschop geL'jk te maken en alle po- gingen van de Hoekse voorhoede.om de overwinning te behalen bleven.vergeefs. Het tweedeelftal maakte geep fout en behaalde een ruime 40 overwinning op het onvoltallige Ornas. Y. Het derde elftal .-verrichtte een mooie prestatie "door het - hoog, geklasseerde Devjb een punt te ontfutselen. Uitslag 2—2. -• ,i OUDERAVOND GEBET. SCHOOL Woensdag 18 Maart a.s. houdt de Ge ref. Schoolvereniging haar jaarlijkse ouderavond ih het gymnastieklokaal van de óude school; Doori?de?heeHN;~Spoel- stra, onderwijzeraan de school, wordt een onderwerp ingeleid, getiteld: „Waar om een slecht rapport?"-Daarnaast wordt er gezongen door ::dé kindërèn van klas 7' en 8. Aan' het" eind van' de avond is er gelegenheid het werk van de school kinderen te bezien en met de onderwij zers :te' spreken.; Aanvang der vergade ring half acht;- DEMONSTRATIE -Door 'een .-Nederlandse maatschappij van zeepten wasmiddelen wórdt de Maas- landse vrouwen een demonstratie-avond aangeboden «iet filmvoorstelling.Deze wordt gehouden Woensdag 18 Maart om half acht. .Voor gratis' vervoer heen en terug naar gebouw „Luxor" te Maassluis wordt gezorgd door middel -van een spe ciale bus. die om 7 uur vertrekt vanaf de; Molenweg,hoek Pr.'Beatrixlaas. Volgens berichten, dia de WestduKse grenspolitie bereiken worden de laatste tfid Sowjet-troepen In het Westen van Ooit-Dnltsland '„geconcentreerd, aldus A'.y.P -Het' merendeel van het 13-de leger luchtlandingstroepen drie divisies en atbt brigades tou rich In bet gebied Letriingen (ten Noorden van Maagden borg) bevinden, op een afstand van on geveer 40 kilometer van de 'aonegrens. Het Tweede Kamerlid dé heer Weiter heeft aan:de minister-president het vol gende medegedeeld: - l. Is» het-.waar,- dat Y de--Nederlandse regering Mi»»1!algeruime tijd twéé v Wm. Mülier en Co. gecharterde vlud schepen, de „Willem 1" en de „Willem 2"< vaarklaar: laat houden' -in-de 'haven van Hellevoetslui», elk met eengezag voerder en :een kembemaiming aan boord? 2. Zo ja, is'de regering bereid de Ka mer mededeling- te; doen omtrent dé be doeling van genoemde maatregel? Een ploeg van acht 'man, onder lei ding van een technisch opzichter, uit Amsterdam, is in Zierikzee bezig met het herstel van de in desolate toestand verkerende gasleidingen. Om de veer tien dagen wordt de ploeg afgelost door andere vrijwilligers, die zich spontaan hebben opgegeven hier het gasbedrijf weer op gang te helpen. Zij zjjn fn het Verenigingsgebouw ondergebracht en ontvangen hun voedsel uit een cen trale keuken in het Veliingsgebouw. De hoog gelegen percelen zullen hét eerst gas krijgén- daarna de woningen welke aan de hoogliggende delen grenzen. Men verwacht niet vóór 1 Mei as. gas uit de leiding, want eer de grote kraan aan de fabriek open zal gaan, zal de gashouder gevuld worden met geparfu meerd gas, ten einde lekken te kunnen opsporen. Het nazien der binnenleidin gen en de meters zal veel tijd vergen. De straatlantaarns rondom het HSven- plein hebben een gele muts gekregen, om de omgeving van het plein te mar keren voor de dagelijks neerstrijkende hefschroefvliegtuigen met autoriteiten, die met de teZierikzee gevestigde in stanties van gemeente en Waterstaat besprekingen komen voeren. (Van onze correspondent) Maandagmorgen, omstreeks'7 uur I» op de grote verkeersweg van Rozendaal naar Breda ter hoogte van het dorpje Rucphen een zeer ernstig auto-ongeluk gebeurd, waarbij de beer M. van Vossen uit Oud-Vossemeer, het leven verloor, zijn zoon Leo zeer ernstig en de vee handelaar A. Kosten uit Tholcn levens gevaarlijk werd gewond. Do .drie vee handelaar* waren onder weg naar de veemarkt In Rotterdam. Ter hoogte van genoemd plaatsje atond een vrachtauto van de fa. Stoop tilt Breda geparkeerd en vermoedelijk heeft de heer Kosten, die de- wagen bestuurde dit te laat ge zien. In volle vaart reed hU op de auto, waarbH zijn wagen totaal werd. ver nield. De heer Kosten kreeg een schedel- basls-fractuur en inwendige kneuzingen. Voor zijn leven wordt gevreesd. De heer M. van Vossen sloeg tegen de kant van de wagen aan, en hoewei' hjj ogenschijnlijk een lichte verwonding aan zjjn voorhoofd had, bleek dit inwen dig van. zo' ernstige aard te'zijn. dat hij kort daarna is overleden. Zijn zoon, die achter in de wagen zat. bekwam Inwendige kneuzingen en hoofdwonden- De beide gewenden, alsmede de over-' ledene, werden naar het Charitas Zte-. henhuis in Rozendaal vervoerd. De verkeerspolitie van de Rijkspolitie te Breda stelt een onderzoek in. Vier van de zeven Joodse diplomaten van dé Poolse legatie te Stockholm heb ben-; opdracht; ontvangen zleh met hun gezinnen naar Warschau 'te begeven. Het betreft de politieke, instructeur" van de Staf de eerste secretaris,- de handels, attache,de persattaché: en een vice-con sul;-'-' 'r';' V" Delaatste'overlevende:;van de' door de Russen omlaaggeschoten 'Britse bommenwerper: is in een'Oostduits zie kenhuis overleden. De Russen hebben .'..'tv".!» •T. r jv Het recreatie-centrum foor.evacué's In het gebouw „Ode»n", is met Ingang van heden gesloten.. De secretaris van de „Rotterdamse Gemeenschap", de heer J. M. de. Heer, heeft In een Vrij dag gehouden bijeenkomst medege deeld, dat deze sluiting hét. gevolg was van een. financieel, tekort.Dé gemeente, aldns de heer; Dè Heer, wenst slechtseengedeelte van het tekort aan te; vullen, xodat de „Rot terdamse Gemeenschap", dié xlch. met de "organisatie van dit recreatie-cen trum hadheiast, in financiële moei lijkheden zou komen, wanneer men niet totsluiting zou overgaan, De heer De „Heer maakte 'de;gemeente lijke autoriteiten "hét verwijt, dat *U te weinig belangstelling voor „Odeon" hebben'getoond.; de lijken van ,vijf vliegers uitgeleverd; zich. thans te Hamburg, deze bevinden Het Jspsnee kablnet-Joejida heeft be- sloten-het.parlement te ontbinden. De verklezisgeii *fin voorlopig vaatgeeteld op 19 April. De vorige verkiezingen wer den verleden; jaar gehouden. sjsjpevenl -neterman. De „Hilversum" die Zaterdag bij lVil- ton FijeJioord te Schiedam door mevr jV. Af. Vinke—Aiiderssoti te water tberd gclatc», is hel derde schip van 'de 'Sibomvaarimij „Oostzee" te "Amsterdam, 'dat déze tidam draagt. WOU» bouwde reeds voor deze maatschappij da' ïflóv maf j3«i" en 'kreeg voorts,opdracht' voor de bouw van één.zusterschip van., de „Hilversum",: Begin Jiini tu. hoopt: r >men de „Hilversum'-in de emit te- brengén. In de 'nacht; van. Zaterdag cp Zondag hoorde een Haagse, agent van politie gerinkel bjj een juwelierszaak. Hjj zag daar twee mannen,'sdie, toen de agent naderde - de vlucht namen.De politieman zette de mannen- na en wist één van hen te gakken te krijgen.' de 25-jarige. bode Bjj onderzoek bleek, dat de - mannen de -etalageruit van de juweliorewinkel hadden vernield en uit de etalage zes gouden berenhorlopebanden hadden ont vreemd ter waarde; van'f "2500. Bij de vlucht -had -het tweetal de banden - weg geworpen. Men vond ze tóvr terug.; r dé' negenjarige Zaterdagmiddag U van' Né:uit da >Begoniaa1raatte 'a-Gra venhage van de treeplank van een rij dende -vrachtauto gevallen.; onder d e achterwielen., terechtgekomen en ter plaatse;: overleden; r,Herhaaldelijkj klom men er jongen* op de wagen;-ondanks herhaaldelijke wawsehuwingea t-ram- de ebauffeur. -r, Ie; ons land worden plannen gemaakt om. de molens dienstbaar te maken aan de electriciteitsvoorzlening. De be doeling is alvast enkele proefmolens in -te riohten. De Nederlandse molens hebben te kampen met het feit, dat ze niet meer voldoende rendabel kunnen werden gemaakt. Hierin kan inschake ling in de electriciteitsvoorziering af doende "verbetering y brengen. - Men is thans- bezig verscheidene proefmolens te voorzien van een installatie, waar mede electrische stroom kan worden opgewekt, die dan .aan. het plaatselijke net zal kunnen worden geleverd. Hier toe moeten natuurlijk onderhandelingen metdeeiectriciteitsbedrtfven gevoerd worden.' In Schiedam zal demolen „De Wal- visch" van'.4 de gebroeders Kluit aan de Westvest van zulk een installatie worden voorzien, "indien 'althans overeenstem ming met ~,de'verschillende betrokkenen kan. worden bereikt. „De Walvisch" zal dan., één der. eerste korenmolens in Ne derland 'zijn, die electriciteit levert. Met het plaatsen van de installatie zal ver moedelijk over enige weken begonnen worden. -. (Van onze correspondent) De. zuiger ,,Ahóy"4 heeft Zaterdagmid dag weer een ligplaats gekregen boven het wrak van de .J'austus" in de mon ding vstn.de Nieuwe Waterweg. Nadat het vaartuig verankerd was, is men di rect- begonnen met het wegzuigen van het zand ,,jn' de, .'n&bjjheid van het voor schip van het wrak. Men boopt nu bin-' nénkort 'deéFaustus" geheet te kunnen laten verdwijnen; ';De ;^hoy" moeot een dag of: veertien geleden in, reparatie;aenomen worden; omdat zioh in 'de zuigbuls een ontploffing voorgedaan; had. De reparaties werden vemriit. terwijl de „Ahoy" aan de be- tonsteiger te Hoek van Holland eén:lig- plaats had. •- Tegen; de 35-jarige vertegenwoordiger A. S„ die met een vals paspoort de wijk naar het .buitenland nam, nadat hij in totaal omstreeks 10.000 gulden had ver duisterd, heeft de officier van Justitie bU de rechtbank, mr, A. S. de Mulnck Keizer,een jaar en drie maanden geëist. ,Pe, verdachte had zich na' twee jaar bij de politie geméld. Intussen had hH ookjn het buitenland zo veel schulden gemaakt, dat hfi daar door de politie werd gezocht-; Als vertegenwoordiger van een rijwiel handel in Deventer had S. in de zomer van 1950 overal in hetland gelden-ge ïnd, doch deze niet tijdig afgedragen. Hij stopte- het ene gatmet het andere en om zijn- schulden aan te zuiveren' ging hti roulette spelen, met averechtse ge volgen."''-4'-'"4':';:*. Twee jaar lang zwierf hij door'België, Frankrijk en: Italië, weelde roulette in Monte - Carlo en trad als reisgids op. Ten slotte verdween hH uit een hotel, waar hfi de rekeningThad laten oplo pen tot 1000,en leende van anderen geld, dat hjj niet terugbetaalde. De rechtbank zal op 27 Maart a.s. uit spraak doen. Een 28-jarige Hongaarse kunstenaar holde gisteren door de Tate, Art Gal lery, greep het ontwerp, dat in de internationale, wedstrijd voor een beeldhouwwerk; ter herinnering aan de :onbekende politieke -gevangene de eerste prijs had gewonnen, - verboog het en wierp het:op de grond, De kunstenaar was'de ex-Hongaar Laszlo Szilvassy, thans staten loos. Hij is door :de politie gearresteerd. "Naar wjj van bevoegde zijde ver nemen, acht men de -exploitatie ;van het recreatie-centrum onverantwoor delijk .opgezet,). Mén -diendeneen on- kosten-nota in van enige duizenden guldens,-; -hetgeen neerkwam - op ónge- veer, 1 850. per week; De andere, re creatie-centra in de stad, ook dat in „Lommerrijk", kunnen toekomen met bedragen,die variëren ,yan. J5 tot J ,120 in;...dè week; Daar; werkt men dan ook met vrijwilligers, terwijl de „Rotterdamse Gemeenschap" .meende betaalde; krachtenIn' het.recreatie centrum aan! het; werk te moeten zet ten. De gemeente iswel "bereid een vergoeding, tc.geyen voor de licht en Verwarroingskosten en 'eventuele andere noodzakelijke'kosten, maar dl* allés.in ieder géval binnen redelUk U stellen grenzen: Het'verwjjt, van de heer De Heer, dat de gemeente niet bereid is mede werking te verlenen aan het werk van de. R.G. .werd-door de. evacuatie commissaris, wethouder A. Hogeweg, ontkend.-De gemeente is zelfs bereid het recreatie-centrumfinancieel ta steunen',, mits van de zjjde van.de E.G. allé. niet-hóodzakeljjke uitgaven .worden vermeden. (Wij kunnen het standpunt vju» de. gemeentelijke autoriteitenvolkomen billijken. Reeds de opzet van het re creatie-centrum In „Odeon" heeft tal rijke vragen doen rijzen. Zo lazen wé. inhet„Rotterdamsch Nieuwsblad" van 7 Februari j.I.; dat dit blad het re creatie-centrum in „Odeon" had ge vestigd; xulks in "samenwerking met het Convent van vKerkën' ën de R.G. De directie van;j,Odeon" *oude zaal belangeloos ter; beschikking.stellen. Thans; blijkt,^."dat?hetrF,"^totterdamsch NleuwsbladR-sYwel ;-. met de eer wilde gaan strijken, maar de R.G;: heeft,la ten zitten met het tekort. Dat j,Odeon" belangeloos ter; beschikking werd; ge steld,, was ook een onjuistheid,; die alleen voor de.; verantwoordelijkheid van het;„Nieuwsblad" is. Red.). Naar '.wij, nadervernemen Is het niet uitgèsloten. dat het recreatie-cen- trum in ;,,Odeon" op een meer za- kelyké.basis dezer dagen zal wor den heropend. Naiar wfl vernemen is het vertrek van het Nederlandse emigrantenschip „Groote Beer",'dat morgen uit Rotter dam naar Canada zou afvaren, uitge steld tot- Donderdag, 19 Maart -a. s. De ..Groote'Beer"'heeft'schade aan de. schroef opgelopen en ligt thans bij de Dok- en WerfmaatschappiJ „WU- ton-Fijenoord" te Schledaim. De rechtbank té Assen: heeft de ge heimzinnige telefonist, '..achter wie zich. zoals later bleek,'de 30-jarige'kok J. F. :.;<t Assen verschool, veroordeeld tot an derhalf jaar gevangenisstraf met aftrek en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering. F. had gedurende hetlaatste jaar tal van bestellingen geplaatst bü zakenlie den in Drente. die hij daardoor in grote moeilijkheden bracht Hotelhouders ble ven bijvoorbeeld; zitten met uitgebreide diners, bakkers met honderden amandel-, ringen en caféhouders met vele koppen koffie en glazen limonade, die waren gereedgemaakt op verzoek van de tele fonist Zo kondigde hü een caféhouder bij Vries, aan. dat daar op een ZoDdag een drumband zou komen koffiedrinken. Een bakker in Westerbork droeg hij de levering op van- een hoeveelheid banket, aan het woonoord „Schattenberg". SCHEVENINGEN, 16 Maart -.Vangstbe- rlchten. van hedenmorgen uit zeet'Sch 2 20 kantjes uit halve vleet. Sch 236 20 k uhv.'- Sch 248 6 k uhv. Sch 250 S k uhv; Sch 399 7 k uhv, Sch 195 8 k uhv, Sch 333 6 k. Srii 39 10 k. Sch 45 en 69 geringe vangst. .Met verse .haring: Sch 79 17 kisten,"Sch 73 300 kisten, Sch 79 850 kisten. Sch 21 300 kisten, Sch S 300 kisten, Sch 67 150 kisten;- Sch. 5 200 kisten.' Sch 3 100 kisten. VI 70 450 kisten. Noteringverse haring: - kiat va» 50 kg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2