Uiterlijk 1 Januari 1954 gaat huurverhoging in Overleg met bedrijfsleven over de looncompensatie Zondagswet over eenstemmi over n De economische bevoegdheden Regeringsnota aan de Tiveede Kamer 83.3 Millioen Eisenhower bereid Malenkow tegemoet te treden TROUW gratis lot 1 April HET EERSTE VAN DE ZES Adenauers Wij moeten beivapenerï contra Ollenhauers „Zó niet" Dr. Bruins Slot„Ontwerp knipt de Zondag in twee delen" Interim-advies van de S.E.R. TROUW de VRIJDAG 20 MAART 1953 ELFDE JAARGANG No. 2419, „Tito werd vermoord Waar is Pieck? Belastingfaciliteiten tot de NAVO Weer een dijkgat dicht op Goeree Overflakkee Fatale vergissing bij operatie Het Russische vredesaanbod99 B.B. noteerde al bijna 85.000 vrij willigers 1 ft l^-^i P J '- ~'V'f.'t In een nota aan de Tweede Kamer der Statqn-Generaal heeft de regering medegedeeld, dat het haar voornemen! is:- dè v<w>rgenomen huurverhoging uiterlijk per 1 Jan. 1954 te dóen ingaan. De verhoging zal de huren brengen voor woningen in gemeenten der eerste klasse op 135 pet. van het huurpeil van 1940, der tweede klasse op 138 pet., der derde klasse op 141 pet., der vierde klasse op 145 pet. en der vijfde! klasse op 148 pet. Met klassen zijn in dit verband bedoeld de klassen, die de nood wet ouderdomsvoorziening kent. Voor de huren van bedrijfspanden zal een andere regeling, worden voorgesteld. Zïff' verder pagina De Westduitse bondsdag heeft toelating van de Bondsrepubliek tot de Navo geëist. - 1 --- Voorwaardelijke straf opgelegd -- JA* t4-a Vjjf sprekers hebben gisteren in de Tweede Kamer uitvoerig ge debatteerd over, het ontwerp nieuwe Zondagswet, dat Woensdag in behandeling is genomen. Uit de redevoeringen blcelc weinig geestdrift voor het ontwerp. Diepgaande verschillen van inzicht kwamen haar voren. - r De heer Bruins Slot (AR)'verklaarde, moeilijk veel enthousiasme voor het ontwerp te kunnen opbrengen. Hij hoopte, dat het door amendering kan worden verbeterd. - j - y .v-^-:-.-De>Cbïistelijk-HistOTisQh^rspreker vahJgisteren,'dïf'-h:eér -SÖimal- verklaarde zich'principieel achtèr het" ontwerp te stellen'met inacht neming van de amendementen, die'door zijn fractie zijn ingediend. De leider van de Staatkundig Gereformeèrdê fractie, ds P. Zandt, achtte het wetsontwerp 'zeer'teleurstellend ren revdlution'nair'jvan karakter..Het had Hem zeer bedroefd, dat de regering niét de wet van God tot grondslag heeft genomen voor de nieuwe Zondagswet. r I - Zie verder paginai-3fm mmmI f Rotterdam:Witte de Wlthstraat 30 Telet; 29215 (3. 13 Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 13.30—15! .30 uur Zaterdags 1718 uur; Telefoon 29216 's-Gravenhagc: Huygensplein 1 Postgiro 424867, Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: TeL 114401 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A, KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig Van Vrijdagavond tot Zaterdags von A RUSTIG WEER. Vannacht en. morgenochtend opnieuw op .vele.plaatsen*'.. mlBt en nachtvorst. Morgen later op do dag over. het?';? algemeen .zonnig weer maar hier en daar! ook over- .;- dravende wolkenvelden. Overwegend zwakke wind Noordelijke richtingen. Weinig verandering in tem- peratuur. O O Hoofdredacteur; Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT. HET belangrijkste de Nederlandse punt waarover delegatie te Straatsburg eenstemmig van haar overwegende bezwaren heeft doen blijken, is dit, dat de economische in- tegratie in het ontwerp-tractaat voor een Europese Gemeenschap onvol doende is geregeld. Aanvankelijk was er een brede stro ming die de Europese Gemeenschap aldus zag, dat zij een samenvoeging zou zijn van de Kolen- en Staal-Ge- mecnschap plus de Europese Defen sie-Gemeenschap, deze beide dan ver sierd met het directe kiesrecht. In dat laatste zag men de idéé force, de drijvende kracht in de fe derale ontwikkeling.. Van Nederlandse zijde is daar aan stonds tegenovergesteld, dat niet het directe kiesrecht, maar de noodzaak tot economische éénwording, tot het doen wegvallen van tolmuren, tot het vrij deviezenverkeer, tot de ene markt, de drijvende kracht in de fe derale ontwikkeling was en ook moest zijn, Wat Europa nodig heeft en wat de landen van Europa nodig hebben, om in de wereld een kracht van beteke nis te vormen, is economische een heid. Als de federalisatie deze niet brengt, is zij waardeloos, ja moge lijk zelfs nadelig voor Europa. Dan zijn de offers, die daarvoor gebracht worden,de baten niet waard. Natuurlijk begrijpen wij tenvolle dat dit niet iets is dat in een korte tijd in één slag kan worden tot stand gebracht. Maar de weg moet worden uitgestippeld en een begin van uit voering, een eerste stap op de weg moet er zijn. "MA het aanvankelijke verzet, dat er J* in sommige vooral Franse kringen bestond om ook maar over economische bevoegdheden te pra ten, is dat gaandeweg veranderd. Er is een heel hoofdstuk over eco nomische bevoegdheden in het ont werp-tractaat opgenomen. De weg is inderdaad uitgestippeld en het eind- doel, de marchë unique, de éne markt, staat, er met zovele woorden duide- lijk in. ?VV: -? 4' 5 Het enige en dat is het punt waar het nu op aankomt is echter., dit, dat het ontwerp-tractaat, als het wordt aangenomen, niet waarborgt, dat de eerste stap ook wordt gezet en dat die stap vervolgens door meerdere stappen-zal worden gevolgd, zodat na een reeks van jaren het einddoel en de 2in der federatieve beweging wor- den bereikt. Want daarvoor is nodig, dat de ver schillende landen die aan de, gemeen schap. meedoen, zich metterdaad en zonder reserve verplichten om de weg der economische éénwording, 'de weg van het afbreken der tolmuren op të gaan. Dat zou niet per se in het tractaat zelf behoeven te staan. Maar die verplichting moeten de verschillende landen toch jegens elkander aanvaar den en die verplichting moet met het tractaat een onverbrekelijk geheel vormen. Nu dat niet zo is, nu dat nog niet co is, hebben de Nederlandse afge vaardigden te Straatsburg zich de handen volkomen vrij gehouden. Zij hebben, gezegd; Dit tractaat is in menig opzicht een goed stuk werk. Wij zijn inderdaad belangrijk opge schoten. Maar erontbreekt iets aan dat essentieel is. Er -- ontbreekt de zekérheid, dat de weg naar de economische éénwording wordt be treden. Dië zekerheid willen de Ne derlanders hebben.' Want 'zonder die zekerheid is datgene waarom het nu juist gaat, datgene waarop Europa wacht én datgene, zonder hetwelk ook de Kolen- en Staal-Gemeensehap én de Europese Defensie-Gemeenschap uit eindelijk zulleh moeten falen, niet ge waarborgd, ■•Ai-J Dat is een zeer aangelegen punt, waarop tussen de Nederlandse regering en de Nederlandse delegatievan welke politieke richting haar leden Jok waren éénstemmigheid be stond. Dat is - het hoofdbezwaar tegen het aan de regeringen overgelegde ont werp-tractaat. Het iseen hoogst ge wichtig punt, juridisch een kleinigheid waarschijnlijk, maar- politiek een uiterst moeilijke zaak. Daar zal ongetwijfeld een zware wijs over opgaan. Vooral in Frank rijk. Maar hetis zaak, hier voet bij stuk te houden! In het belang van Nederland en in het belang van alle landen tezamen. Wij staan voor de drempel, waar wij al sinds een kwart eeuw niet goed over heen hebben kunnen komen, de drempel ener op nationale kortzich tigheid gerichte economie. Het is te hopen dat het nu zal lukken. Het is een éis des tijds en het is een eis van het gezond verstand. De landen van Europa, kunnen er niet langer op wachten. In het Rampenfonds was tot gister avond een bedrag gestort van 83.3 mil lioen gulden. Sinds Woensdag is er 700.000 bijgekomen. T5 Het Stamboclse blad „Yeni Gazette" heeft Donderdag een extra editie uit gegeven met een onjuist bericht, vol gens hetwelk Tito in Londen vermoord zou zfjn door een Russische agent. De politie legde beslag op alle exem plaren die zij in handen kon krijgen. ;u Volgens het blad was het bericht af komstig van de eigen radio-luisterdienst Omdat Pieck,de Oostduitse president niet aanwezig-is geweest bij de rouw- plechtigheid ter nagedachtenis van de Tsjechoslowaakse president Gottwald. zijn de geruchten te Berlijn over ziekte van Pieck hardnekkiger geworden. Het Oostduitse persagentschap A.D.N. meldde dat alle leden van de Oostduitse regering aanwezig waren bij de plechtig heid in de S taatsopera te Berlijn maar het noemde de naam van Pieck in het geheel niet Pieck werd sedert half Februari niet in het openbaar gezien. Hü was niet aanwezig bij de viering van de dag van het Russische leger op 24 Februari, hij maakte geen deel uit van de Oostduitse afvaardiging die de uit vaart van Stalin bijwoonde en was zelfs niet aanwezig bij de rouwplechtigheid in Oost-Bcrlijn, Officieel werd echter medegedeeld, dat Pieck persoonlijk generaal, Tsjoeikof zijn deelneming met het overlijden van Stalin had betuigd. De stijging van dc kosten van levens onderhoud, die ult dc verhoging van de huren van de -woonhuizen voortvloeit, zal gedeeltelijk kunnen worden opgevan gen door een verlaging van de personele belasting, de afschaffing van de omzet belasting op huisbrand en schoeisel en een vermindering van de suikeraccijns. (Zie de hierna onder de punten S, 12 en 13 vermeide belastingverlagingen.) Daarnaast zullen afschaffing of veria laging van schoolgelden voor grote groe pen leerlingen en enkele verlichtingen van de loon- en inkomstenbelasting (hier onder in de punten 9, 10 en 11 nader aan gegeven) worden voorgesteld, welke in hoofdzaak het sociale aspect hebben, dat zij ook tegenover de verhoging van de huren voor bepaalde belasting plichtigen een niet onbelangrijke ontlas ting van hun budget betekenen: de pun ten 9 en 11 vooral voor de middengroepen, punt 10 voornamelijk voor de minst draagkrachtigen. vóór de E.D.G. TT - De Duitse Bondsdag heeft gisteravond het verdrag in zake een Europese Defensie Gemeenschap aanvaard met 224 tegen 165 stemmen bij 2 onthou dingen. De Bondsdag is het eerste parlement, dat het vorig jaar Mei te Parijs getekende verdrag^ bekrachtigd heeft. Het is een overwinning voor de taai volhoudende Adenauer, die gisteren een uitvoerig siotpleidooi hield. Zijn volgende hindemissen zijn de Bondsraad (Eerste Kamer) en (opnieuw) het Constitutionele Gerechtshof te Stuttgart. Behalve het EDG-verdrag, dat voorziet in de vorming van een Duits con tingent van 500.000 man in een Europees leger, keurde de Bandsdag ook de z.g. conventies van Bonn goed, die het Bezettingsstatuut vervangen: 226 tegen 164 hij 2 onthoudingen. De debatten werden voor een groot deel uitgezonden door de radio. Adenauer dronger op aan, de ver dragen met overweldigende meerder heid goed te keuren, opdat Duitsland zijn Europese bondgenoten de weg zou wijzen. „Wij moeten opnieuw bewape nen," zeide hij, „doen wij dat niet, dan zullen wU nooit een zelfstandige poli tiek kunnen voeren. Dat is een onmoge lijke toestand waardoor wq een bezet land blijven." Breed mat de bejaarde kanselier de gevaren-uit,- waaraan het Westen bloot staat. Hij wees: op Stalin's dood, die volgens hem de onstabiliteit en onvei ligheid in de wereld nog had; doen toe nemen. Hij wees op de 140 divisies, die de Russen in Oost-Europa hebben staan. Hij wees op de recente luchtge vechten boven Duitse bodem, die aan toonden, hoe hulpeloos een onbewapend Duitsland was. Wat de Franse protocollen betrett, die zouden volgens Adenauer noch in de tekst, noch in de betekenis van het E.D.G.-verdrag wijziging brengen. Dat was beslist te Rome,.zeide hij. Wat brachten de socialisten hier tegen in? „Onze- afwijzende houding blijft onveranderd" verklaarde fractie leider Olienhauer. De verdragen ver tragen de hereniging van Duitsland, ia maken die onmogelijk. De Bonds- Tijdens de debatten inde Duitse Bonds dag kwam het in dc omgeving van het parlementsgebouw lot demonstraties. Met de brandspuit werden de demon stranten uiteengedreven. republiek heeft niet hef recht zulke supranationale verdragen te sluiten. De S.PJ3. zal hun grondwettelijkheid nog - eens in Stuttgart laten onderzoe ken. Zjj zullen ook de Bondsraad (Eerste Kamer) moeten passeren. De verdragen gaven Duitsland aller minst zijn souvereiniteit terug. Do noodtoestandsbepalmgen ten gunste der Westelijke drie gingen ver uit boven die welke voor de Republiek van Wü- mar golden. Er was ook geen sprake van gelijkgerechtigdheid, daar Duits land geen lid van de NAVO werd En de doodssteekvoor de idee der in tegratie vormden de Franse protocol len, die een geheel nieuwe situatie had-' den geschapen. Een motie van de oppositie, om het debat voor onbepaalde tijd op te schor ten, werd verworpen. De liberale frac tie wenste, dat ook de toegevoegde pro tocollen bekrachtigd zouden worden. De omgeving van het Bondsdagge- bouw was afgezet met prikkeldraad. Op vele punten stonden brandspuiten op gesteld. Sommige zijn index-daad ge bruikt, om een duizendtal demonstre rende communisten terug te drijven. Veel betogers waren met autobussen' naar Bonn gekomen. Er waren veel vrouwen bij. Het verkeer in het cen trum was een uur lang ontwricht. Voor de werknemers het overheids personeel daaronderbegrepen zal de via belastingmaatregelen tot stand ge brachte compensatie dienen te worden aangevuld met een loonsverhoging. Nader overleg met - de Stichting van de Arbeid zal nog worden gepleegd. Deze loonsverhoging zal, gegeven de overige maatregelen,Vdie het staatsbudget ongunstig beïnvloeden,* voor de werk gevers niet door verdergaande belasting verlaging kunnen/-.! worden gecompen seerd. Nagegaan wordt in: hoeverre ook' aanvullende maatregelen moeten worden genomen voor degenen, die uitkeringen ontvanger* op grond van de Noodwet Ouderdomsvoorziening; en; voor de van overheidswege'gepënsionriéerden. Dé in hef belang van dé)industrialisa tie te treffen belastingmaatregelen, wel ke in de: opsomming hieronder bij de punten 1 tot enl met .7 zytf omschreven, zullen voor het gehele bedrijfsleven gel den. Iri verbandïda'armede'fe.-de regering voornemens- om- het in 1952ingediende wetsontwerp,i. dat- bijzondere fiscale fa ciliteiten bevat ter bevordering van de export naar bepaalde, nader., aan te wij zen gebieden,in-; të'-Arekkén. Het is de bedoeling, dal de' in hel oog gevalle maatregelcmfopjbelasliaggebïed lenzïj hierna' anders is" bepaald in gaan/ 1 Januari 195A Zij behelzen: Gistermorgen om halflwaalf is hel gat in de dijk van de Pallandlpolder ten Wes ten van do haven van Middelharhis ge dicht. Dit -was een van de iaalste nog le dichten galen op Goeree-Overllakkee. De rechtbank te Amsterdam heeft si;;. vanmorgen uitspraak gedaan in.-,('dé zaak van de fatale vergissing; bij operatie op 16 November van. het*ïVO-s^p|'' rig jaar in de RK.-ziekenyerpIeginggto>i;& Hilversum, waarbij tijdens een kunst-:5/Ö:. matige verlossing aande patiënt'éMfSEÉI vergissing als narcosemiddel .forihaiinB.-!^^' in plaats van narcose-ether ';werd-:toèrX'% gediend. De 50-jarige religiei!zë::.zustëïf,pf5 C. M. B. werd conform de eis,-wegeng.il het aan haar.schuld Ae dood van èea.ï ander te wijten zijn, veroordeeld "tót' twee weken voorwaardelijk; meteen" proeftijd'van één jaar. D 38-jarige Hilversunise vrouwen-aj arts A. A. C. en de 31-jarige'.lekenyeréfS' pleegster J; H. M. Ch-, tegen.' wie/élkqq een week hechtenis .met een:"proeftydlS'ü van een jaar was geëist, werden'vrij gesproken. riMïr> Toen Joegoslavics, president, maar schalk Tito (derde van rechts) op het vliegveld Duxford in Engeland demon straties bijwoonde van de Royal Air Force, was hij getuige van het brandend-, neerstorten van twee -. straaljagers.Dei fotograaf is er uitstekend in geslaagd, om (dé indruk, die het cngeluk maakle AVVifi op Tito en het geselschap waarin hjj - verkeerde, op- de gevoelige plaat vast te leggen. De heer Zandt (SGP) betoogde dal de anli-revolutionnairen ten aan zien van dc Zondagsrust tot het libe rale standpunt zijn afgezakt. Uitvoerig ging hjj in op de plicht tot heiliging' van Gods dag. De regering is zj. ver plicht in deze 'heiliging voor te gaan en moet door wettelijke bepalingen haar onderdanen er toe verplichten. Tn een aan de ministers van Economi sche en Sociale Zaken uitgebracht inte rim-advies over het vraagstuk der -werk gelegenheid, wordt door een deel van de S.E.R. medegedeeld, dat voor een werk- gelegenheidspoliliek op korte termijn de uitvoering van een globaal program aan beveling verdient. Dit program behelst de volgende pun ten: in millioenen 1. Het uittrekken van additio nele gelden voor openbare weaken (incl. werken door de lagere publiekrechtelijke lichamen en overheids- en semi-overheidsbedrijven) ca f 75 2. Het opvoeren van de wo ningbouw boven de in het plan 1953 voorziene omvang van 58.000 woningen ca f 50 3. Versnelde afwikkeling oor logsschade (m.n. schade aan gebouwen, onroerende goe deren en huisrsadsehade) en uitkeringen in de consump tieve sfeer met een sterk sociaal karakter ca f 100 President Eisenhower heeft Donderdag op een persconferentie medegedeeld dat de Verenigde Stalen altijd minstens hal verwege aan een* Russisch vredesaanbod tegemoet zullen komen. Zijn regering zou steeds de vrede mei eik eervol en fatsoenlijk middel nastreven. Eisenhower gaf commentaar op de on langs door Malenkow afgelegde verkla ringen. volgens welke de verschillen lussen Oost en West kunnen worden op gelost door vreedzame onderhandelingen. Voorstellen tot het beëindigen van de geschillen kunnen, worden gedaan via de gewone diplomatieke kanalen, aldus Eisenhower. Tot dusver was een derge lijke stap nog niet genomen. Op een vraag hoeEisenhower denkt over het voorstel, van senator Knowland om de Sowjet-Unie tot agressor in Korea te verklaren, antwoordde de- president, dat hij te alieir tijde bereid is met een tegenstander, die de lei wenst schoon te vegen, te onderhandelen. Aan het neerschieten van de. Ameri kaanse straaljager en dé Britse bommen werper boven Duitsland moest volgens Eisenhower geen bepaalde politieke be tekenis worden gehecht. Eisenhower zeide, dat hij in de onlangs gehouden redevoeringen van de nieuwe Russische premier, Malenkow, tekenen had bespeurd, waaruit blijkt dat hij naar vrede streeft. Over de oorlog in Korea zeide Eisen hower dat deze oorlog geen oorlog is in die zin dat de Verenigde Staten een bij zonder doel hadden waarvoor elk poli tiek, economisch en militair middel werd gebruikt om vijanden te vernietigen waar zij worden aangetroffen, maar ondanks dit was het toch oorlog. Er zijn verschil lende soorten oorlog, aldus Eisenhower. Over de benoeming var. Bohlen tot am bassadeur in- Moskou zeide Eisenhower, dat, ondanks de oppositie tegen zijn be- noeming in het Congres,:géen betere,man voor deze post te vinden was. Over een. bezoek van maarschalk Tito aan de Verenigde Staten was, volgens de Amerikaanse president, niet gesproken. 4. Belastingverlaging ongeveer gelijkelijk te verdelen over belastingverlaging met een stimulerend effect voor de investering in bedrijven en en belastingverlaging, welke rechtstreeks aan de con sumptie ten goede komt ca f 125 Overneming creoieten door de herstelbank ca f 50 Totaal ca f 400 Een nadere uitwerking van dit pro gramma moet aan het regeringsbeleid worden overgelaten. Een ander deel van de S.E.R. acht het niet juist, thans een concreet programma in kwantitatieve vorm aan te bevelen. In de eerste plaats meent dit deel van de raad enige twijfel te moeten koeste ren met betrekking tot het conjuncture le karakter van de huidige werkloos heid. Vervolgens acht het de betalings balanspositie van Nederland nog niet van zodanige aard, dat inflatoire midde len zonder zeer grote risico's kunnen worden aangewend. Een ten slotte acht het de mogelijkheden met betrekking tot de in dit advies besproken middelen niet in gelijke mate kwantificeerbaar.- Dit deel van de raad meent daarom te moeten volstaan met het stellen vaneen rangorde van de verschillende middelen welke in aanmerking zouden komen, in dien de regering, op grond van haar ana lyse van de economische toestand, toch zou besluiten tot hei nemen van con- junctuurpolilieke maatregelen. Het meent in belastingverlaging de meest aantrekkelijke vorm van werkgelegen- heïdssehepping le moeien zien. Een versnelde afwikkeling van oor- logsscade wordt door dit deel van de raad aanvaardbaar geacht indien con- junotuurpolitieke maatregelen nodig zouden blijken. Nu Maandag j.l. de werving van vrijwilligers voor de B. B. in de pro vincies Noord- en Zuid-Holland is be gonnen (met uitzondering, van de. 3 grootste steden, waar de werving half April aanvangt) is het aantal mannen en vrouwen, dat zich volgens de be schikbare gegevens als vrijwilliger voor de B. B.'heeft gemeld, gestegen .töt 84.946, In.vele gemeenten is het totaal benodigde aantal vrijwilligers reeds aanwezig. Spr. vroeg de regering het .ontwerp in te trekken en een nieuw in te die nen, dat gegrond is op Gods Woord. Dit wetsontwerp staat wel zeer ten-achter bij de Engelse Zondagswet, meende de heer Zandt. De Zondagsrust' en Zon dagsheiliging worden niet bevorderd, maar de regering is wel in staat sport en spel te beschermen. „Arm. Neder land", zegt hij, „wat staan unogeen rampen te wachten". Ds, Zandt .merkte voorts op, dat het gerucht van trams en autobussen voor godsdienstoefeningen zeer hinderlijk kan zijn. Hij wil gaarne vernemen of daartegen öp grond van de, nieuwe wet kan worden opgetreden. Het is hinderlijk, dat tijdens eeri. gods dienstoefening klokken van een nabu rig kerkgebouw worden geluid. Wordt dit luiden verboden? vroeg spr., die voorts wilde weten of maatregelen worden genomen tegen het gejuich op voetbalvelden. Hij maakte er bezwaar tegen dat het mogelijk zal zijn openbare vermake lijkheden op Zondag te houden, ook êïi y voor 13 uur. Wat blijfter> nog-.vani dë;|®| bescherming van de rustdag oyer:(:als]^gjj._ dit .ontwerp 'wet wordtivroegdévhétm'-^Sli Zandt. Het wetsontwerpbeoogt :-zogènaam&'|r|l het bevorderen van .'de Zondagsrast,i£;|| doch naar sprekers oordeel 'wordt 'juIsti.^S het: tegendeel De heer Zandt verklaarde: ten: slotte zijn stem niet aan- het ontwerplte- nengeven. i: v ■.''fe-yi' rós - De heer - Br uin s S1 bt.',(AK)s;mérkés® te op, dat-de heer Zandt van' oordèelfisiSfl dat ,de "overheid', verpUchttj.fs/vhéili'ginghlS .van'.dé'Zondag/.dwingehdsf't^ïteJleggëii.'ii ''l'vHjj/'Yerzoektv'dfe 1!.- antwoord te - geven 'op-*dezë:!;:::vragèh:S Hoe wil dé'rheer Zandt dé;:overheid^ V.i dwingend iaten .opleggen,Sdat';i'de(§ mensen' naar 'de kerk jgaan? -^o'egwlla hij de overheid latendwingehïtbtSh^^ 'gebruik der sacramentén?;' Hoè;;|wllJi^ hijdwingen God de Heer aan fte^'roeigtrt- pen? Hoe wil hij :dwingen f de:.: arinen%f|| Christelij'ke handreiMng.:tè/doën?/:Sf^^^ Spr. betoogde dat het de' Overheid;:in:Vt^ principe nietraakt, hoe :l deze-af Sgèbë||t|j burger zijn Zondag gelieft - doori dè-ïbrën.tiy® gen. Het is niet de taak der Qverhèidïpm#® een gebod Gods, dat vrijwillige-.gehóorrMS zaamtoèid -vordert, 'dwingend iópT-!të';)lë#|^ffl gen.: Dan zou de Chrerheid buitènj-haar-ïSj bevoegdlieid treden en in'- - wezehteenSilaJ schreden doen in de riahting .vahldé! to- W.M talitaire staat. i&tejiiïs Spr. zei. dat er recht ;is qpxZondags-^l'if rust, maar.^dat er -niet een rechtï-iscomwg op Zondag lawaai te maken. *Bij.'dit.;i.figl ontwerp., heeft men te maken! mefcfeèn'iSsgi compromis rtussen .wat behoorlijk^:e- wat mogelijk is. Spr. noemde 'ihet dmip'-i-ir^B pen van de Zondag in twee deien:V:de|?|»a tijd voor;13 ;uur en de tijd daarnai Daar-^vj^l voor bestaat geenenkeleredenj/Sif^-,- Het derde lid van -arükel 4Tqpènt,S ,,i_ aldus de heer Bruins Slot:'de:!mögèlijk»:3^ heid, dat* de hele ;Zondagsrüst:ïlllusblr:3|^| wordt ■- gemaakt.:" Ook tegen:;;; hëtSjviërdë':§| lid van dit -artikel heeft spr.-bczwaari:' Neen, wij maken geen propaganda voor trouwen op de bon! Maar een- mens. moet .wat doen, om de aandacht te trekken! Het oude spreekwoord „goede wijn behoeft :gëen krans" gaat' in" deze tijd helemaal niet meer op. Ook TROUW behoort tot „de goede wijn". U, die TROUW: tot Uw lijfblad verkozen hebt, weet dat wel; TROUW geeft U heel veel. Maar er zijn er onder Uw vrienden en kennissen nog wel, die'de smaak van deze goéde wijn nog nie't kennen, die nog altijd niet op TROUW geabonneerd. zijn.'Wij kennén die vrienden: en kennissen van U niet en al kénden-wii'zej dan nog zou U veel meer bereiken dan wij. Maak' hét ons gemakkelijk en geef hun onderstaande bon door. Het is een vriendendienst, die U hun eh ons bewijst. Wilt U dit dóen? Bij voorbaat onze hartelijke dank! NAAM STRAAT WOONPLAATS wenst het'dagblad TROUW tot1 April: a.s. 'gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (49 cent)/per kwartaal 6.35)*- Doorhalen wat niet gewenst wordt. - -i-yVc-é-';.:, U wordt verzocht deze bon toe te 'zenden aan-Administratie „Trouw", Witte de- Withstraat 30, Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1