Zondagsheiliging Prins Bernhard gaf boeiend relaas van de ramp TWEE MAANDEN ONDER wa ter ^Tmmj^§^ m „Spaamestroom" na aanvaring door Këmanning verlaten mm TOÜMïAG BEEGRADO EN TUSSEN LONDEN .ril MALENRGü secretaris i TROUW gratis tol 1 April Onverwacht bezoek aan school op Manhattan Drie-en-twiiitigrrian öphavenhodem J^/i4bp^rConéfer*en,tic te Parijs 1^;zes maxmd^ f 83,8 millioèii Sigarenwinkéls to^| 7 uur opetf Een dubbele mm mm ZATERDAG 21 MAART 1953 EUFDE JAARGANG 'Weerbericht 1r I „Stentor" sleept het schip naar Dover ;JMfarinucci" (met geredden Liege) zat aan de grond fcoliËffl^ne ïnterim-cómmissie ingesteld Tito's bezoek acai Groot-Brittannië smm LENTE 1953 SST É|§Éittsaèièhdttdanen .heeft. Dat zeit drö betekwe^:'dat,é|e.'Over- Boeiend, relaas ;-T," J&ÊÊ is&m föéfëmÊÈÊ Kola Baroe vervolgt de reis ïimk Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 29215 (1. IA Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klach teixUenst abonnementen 183019.30 unr Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentle-afd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 116486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 635 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN BODTEN p r 1 -.1 1 y'_.'-- --. Weersverwachting, geldig tot Zondagavond.'*:; HOGERE »nDDAGTEMPERATDRTNV^%^a In de nacht en- ochtend op vele plaatsen .tnlst.ioj^ -laaghangende bewolking en hier en daar: nachtvorst?! Later op de dag overwegend zonnig weer. Zwakke';/ tot matige wind tussen Noord-Oost en Oost HogereJ mlddagtcmperaturen. '%'^vr. V- 3^2?S .W£?jt O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A.; H. J, S. BRUINS .SLOT.;'®»;' HET debat over de Zondagswet, de ze week gehouden, heeft wel aan getoond met welk een moeilijke stof de wetgèver hier te maken heeft. Voor menig Christelijk gezin is de vraag hoe de Zondag moet worden doorgebracht, helaas dikwijls al een moeilijkheid. En het is daarom begrij pelijk, dat de wetgever, die algeme ne regelen voor het hele volk moet geven, voor veel grotere moeilijkhe den staat, omdat de opvattingen over de aard en de mate van de Zondags- rust en het wezen van de Zondage heiliging zo zeer uiteenlopen. De wetgever kan daar alleen uitko men en althans tot een principieel zuiver standpunt komen, indien hij enerzijds acht.geeft op de ordening Gods ter zake van de Rustdag en die ordening volkomen intact laat en respecteert en indien hy anderzijds acht geeft op die andere ordening Gods, n.l. de instelling van de Over heid en haar taak en karakter zo zuiver mogelijk tracht te verstaan. Het debat in de Kamer heeft een tegenstelling geopenbaard tussen de Staatkundig-Gereformeerden en de Antirevolutionairen^ De Staatkundig-Gereformeerden let ten zeer scherp op de ordening Gods ter zake van de Zondag. En zij let ten in het geheel niet op het karak ter eri de taak van de Overheid, zoals die naar goddelijke ordening behoort te zijn. De Overheidstaak heeft be trekking op het publieke leven. Dat vergeten de Staatkundig-Gereformeer den. En zo kon ds. Zandt in de Twee de Kamer tot de stelling komen dat de Overheid, de Zondagsheiliging dwingend aan haar onderdanen heeft opteleggen. Uit de rede van ds. Zandt zelf bleek reeds dat deze stelling niet houdbaar is. .Want ds. Zandt verklaarde zelf, dat de Overheid de mensen niet moet dwingen tot. kerkgang. .Maar daarmede ligt dan ook de principiële stelling van ds. Zandt, dat de overheid de Zondagsheiliging dwin- fend heeft op te leggen, onderste- óven. Voor de Gereformeerden van alle richting hier te lande is immers Zon dag 38, van de Heldelbergse Catechis mus dé. klassieke uitdrukking van het belijden aangaande Zondagsrust en Zondagsheiliging.- r 7 .Daarin, wordt als het ware gespe cificeerd wat wij daaronder hebben té verstaan. Als het waar is,'wat-'ds. Zandt zegt, dat de Overheid dié Zon dagsheiliging heeft op te léggen, komt het hem niet toe daar willekeurig iets 'uitte dichten. Danmoet hi jZon- V.dag.38 aanvaarden als de - leidraad iijvoor.de)Overheid en bij hetgeen,zij heid niet' Slechts moet dwingen tot kerkgang,'ttot' hef; vérzérgen ~Y dienst én .armen» maar ook., dat ïrij moetdwingen, tot het-„rusten van - de boze' wérken". en.7;dat'*zij' ïhoet. dwin- gen, tot „iet reeds .in; dit leven aan vangen^ vandei eeuwige Sabbath" Iederéeh-.voelt dat dit niet kan, dat ditin-strijd;lsïmet: het wezen van het goddelijk :gebod. Deze geboden ra ken; niet iia7'de\eërsteiplaats het jtt ridische,- maar het geestelijke en ze delijke leven. Hier "isalleen een vrije gehoorzaamheid 5.mogelijk en öirbaar. Het is in .strijd metGods" ordening om- hiéroverheidsdwang toe te pas sen.-Wij kunnen ons niet voorstellen, dat de Staatkundig-Gereformeerden, by nadere overweging, dit. niet zullen toestemmem Maar daarmee vervalt dan ook hun critiek op'-hfet standpunt van hen,die zij in\de Kamer en in hun pers zo bitter hebben bestreden. Wij zijn waarlijk niet enthousiast over het ontwerp-Zondagswet. Maar dat gebrék aan enthousiasme ligt niet hierin,, dat wij^hët .betreuren,-dat:de Overheid de Zondagsheiliging niet op-' legt aan Vdè -burgers. Het ligt hierin, dat hét ontwerp te'weinig door de Overheid de publieke rust doet waar borgen. - -' 7, - Wij vragen van de wetgé^er niet he£ onmogelijke. Wij vragen niet. dat hij .geen rekening-houdt met de hand over hand 'toegenomen verwereldlijk king.*'De Overheid' kan aan een ver wereldlijkte samenleving geen wetten opleggen die een Christelijke, samen leving slechts door een Christelijke verloochening van haar eigen zondige neigingen vermag' te'.dragen.. Maar wij vragen swélj'ï dat de-wet gever by alles ::wathjj'Cfeh déze' vooxv m .1 .1 4irnaleian -Waf /1onlrViOOl«Vit>!rl Prins Bernhard heeft Vrijdagochtend een tamelijk onverjtoachtbezoek gebracht aan de „Collegiate School"- van'de '„Dutch Reformed Church" in het Westelijke deel van het eilahd-'Mahhattan. Deze kerk inet'aangrenzende school werd in 1638 door Nederlanders gesticht en tijdens de Tweede Wereld oorlog woonde de Koningin, toen nog Prinses Juliana, daar enkele malen godsdienstoefeningen bij. Het had reeds in het voornemen van de Prins gelegen voor de onder breking van de Amerikaanse-reis na de watersnood deze school eep. bezoek te brengen. De ruim 300 leerlingen van deze in stelling, die zowel een lagere als een middelbare school omvat, waren ver zameld in de kapel voor de laatste bij eenkomst alvorens de Paasvacantie be gon. Zodoende moest het bezoek min of meer inderhaast worden georgani seerd. Desondanks werd Prins Bernhard met veel kleurig vlagvertoon verwel komd. HU werd in de aula ontvangen door ds Romig van de ..Dutch Reformed Church" en de heer Loverack, waar nemend hooofd van de school. Nadat het schoolkoor de Prins had toe gezongen sprak ds Romig een korte rede uit. Hy zei. dat het karakteristiek voor de Prins was, dot hij pin reis onderbrak; omdat tijdens rampspoed zijn plaats in Nederland, bij zijn volk, is. De PriDs had de waarheid van het devies „Je Main- tiendral" opnieuw bewezen, zo zei hij. Na de ..toespraak van ds .Romig gaf Prins Bemhand desgevraagd een pak kende beschrijving van de overstro mingsramp en. de herstelwerkzaamheden. Hy beschreef, hoe- bij zijn vluchten over de overstroomde, gebiedenslechts de kerkspitsen boven water' uitstaken en hoe vele bewoners alleen met de groot ste overredingskracht bewogen konden worden-hun in het-water liggende woon- Gisteren zijn te Groton, V.S., 23 mannen,na twee maanden in een duikboot onder het wateroppervlak te hebben doorgebracht, weer bovenge komen. Zij stapten het daglicht bin nen in het beste humeur van de wereld en zagen er schoon en gladge schoren wit. Toen de 22 dienstplichtigenen de of ficier de duikboot ..Haddock" verlieten Manschappen van de „Baddoek"zitten hier (gexeüig?) bijeen, in - een- der appartementen van hun - duikboot. Twee maanden lang leefden-xjj so. stelt, zich de ordening Gods zo. klaar mogelijk .voor, ogen te stellen en dat hytracht een regeling te verkrijgen, die met die ordening zo goed- moge lijk in-overeenstemming is. .- Vandaar_.dat wij - steeds hebben; be toogd dat de vrijheid van de gemeen tebesturen gewaarborgd moet worden, opdat zij binnen het kader van hun publieke taak en daarop slaat art: 7 van het ontwerp plaatselijke rege lingen kunnen treffen,tot waarborging van de publieke rustop Zondag,; die de nationale overheid landelijk niet meer kan treffen. 'Dat- is" het-probleem van-de: „har digheid des harten". Ds. Zandt noemt het beroep, daarop een vijgeblaadje. Zouhij dat verwijtook aan Mozes hebben gedaan? En vergeet hij niet te veel dat Christus het Mozaïsch recht in dezen niet heeft gedesavou- reerd? V -Het Nederlandse motorschip „Spaame stroom"- van de Hollandse Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, dat 857 -ton meet, is gisteravond tengevolge van de dichte mist ongeveer vijf mill Zuid-Zuid- Westelijk van.Dover in aanvaring geko men met "het Duitse schip „Waldemar Sleg". Het Duitse schip heeft vijftien van de. zestien opvarenden-van het Neder landse schip, aan boord genomen. Deze bemanningsleden zijn later op de dag te Dover aan land. gezet. Een Hd van de be manning dat aanvankelijk vermist werd is'door de.,.Stentor" aan boord genomen. Door de zeer dichte mist was het aan vankelijk practisch onmogelijk vast te stellen' of net schip al dan niet gezonken was Het Nederlandse passagierschip ..Oranjestad", dat zich in.de onmiddellijke nabyheid van de „Spaamestroom'.'. be vond, stoomde: dadelijk opom'hulp te verlenen. Het moest evenwel seinen dat het geen spoor van hetverongelukte schip, had waargenomen Ook de reddingbootvan Dover ver trok onmiddellijk in het bitter koude en - mistige weer haar de-vermoedelijke plaats; van de ramp. Eveneens voer ds sleepboot „Lady Brassey" uitom te trachten'hulp te .bieden. - ;De „Spa arriestroom" bevond .- zich - tij dens de aanvaring te midden van een twintigtal andere schepen, die voor an ker lagen. Omstreeks drie uur beden- morgen werd gemeld dat in totaal vijf schepen naar de aangevaren „Spaame- stroom" zochten. De ;,Oranjestad moest al spoedig voor anker gaan uit veilig heidsoverwegingen in verband met de verankerde schepen In de buurt en:.de krachtige sjxoom. „Het Nederlandse schip „Stentor" heeft het. schip, dat nog drijvend is, la ter op sleeptouw .genomen en is op weg naar Dover. Het aangevaren.Nederlandse schtp-was Donderdagavond ora half tien uit Am sterdam vertrokken.. Het was geladen met stukgoed ei) passeerde die avond 'om twaalf uur Dmuiden: De „Spaarne- stroom" werd in het jaar 1941 op een Engelse werf gebouwd. Volgens de laatste berichten is. de „Spaamestroom" gedeeltelijk gezonken. Het schip is gevaarlijk, voor de scheep vaart. Schepen :hotsen in <3e mist Een vrouw kwam om het leven, toen gisteren in de Noordzee het Finse schip „Roine" zonk na een botsing in de mist met het Britse schip „Briardene": Verder kwam' het Duitse- schip „Johanna ,'iu aanvaring met het Turkse schip „Cuma Bij Holyhead liep het Engelse schip .kMil- borne", op de-.rotsen- en vooc het eerst sinds19. Januari weer de frisse buitenlucht inademden, werden zy van'de wal luide toegejuicht. .De marine-kluizénaars hebben allerlei proeven ondergaan tijdens hun verblijf onder water aan boord van de .Had dock", die langs de kade op de/bodem van dehaven lag. De proef heeft ten doel na te gaan hoe het marinepersoneel reageert: op een langdurig verijlijf- on der water. Een en ander heeft.te maken met'de, bouw van, de'„Nautilus" 's we-, relds eerste'duikboot niet; atoomaan drijving, die in theorie voor onbe paalde tijd onder water.kan blijven. Hoewel, de marine"., heeft meegedeeld, dat de proef in de eerste plaats" ten'doel heeft de toevoer van kool-dioxydete controleren, .zijn de 'mannen-aan tal vair andere teets onderworpen. .-De physieke conditie van ieder'.Ud der^beéaahnlrig^is iédere, .-'dag 4««gyiiW^'K;gecontroleerd. ,eniy ansihen «sliepen g'zelftómet teaDKwaaróft^de^hers^ inanhea '^rOT genoteerd 'alseen teer be- IMtïrijkverséhiineel. J 'Toen- dé^^wtib^bn - bestond'erheen grote voorliefde vroor biefstuk. Plotseling verdween echter déze "voorkeur.: om plaate-te maken rv6ór.;éen schier onbe- dwingbare zin hribelegen kaas.- JEe diëtisten van'':, demarine - zijn vai» mening dat de'belegen' kaas hielp vóor- zieti in een gebrek .aan., calcium,-dat-rich- bij de meeste vrijwilligers liet gelden. steden te verlaten.- Met dankbaarheid releveerde hij deoverweldigendestroom van kleding en andere goederen, 'alsmede de vele rmllioenen in geldelijke bydra- gen uit alle. streken der wereld. De Prins betreurde het, dat blijkbaar alleen by éen natuurramp zich'onder de volkeren deraarde een gevoel van saamhorigheid van het 'gehele mensdom baan kan brekeni 7 7 ;7;77'77 Zijn jeugdig gehoor'.hing aan zijn lip pen en beloonde de Prins met oorverdo vend applaus voor zijn' boeiend relaas. De Prins woonde daarna de uitreiking bij van prijzen, die 'aan.'het. einde van het semester aan de leerlingen worden uitgereikt. - Vrijdagavond zat de Prips als eregast aan b;j een diner, dat'werd gegeven door de Nederlandse club. Ingevolge een besluit van het bestuur, van de club was dit diner echter niet voor,: persvertegen woordigers toegankelijk. In gezaghebbende Nederlandse kringen te New York meent, men.te weten, dat in éen schrijven van Koningin Juliana, dat Prins Bernhard de volgende week per soonlijk aan president Eisenhower zal overhandigen, een beroep - wordtt gedaan om een oplossing vanhet vluchtelingen vraagstuk .metteerdaad ter band te nemen. 7 ix.ï-y Het 7032 brt metende' Panamese schip Marlnucct", "dat de geredden aan boord heeft' van - het7Belgische schip „Liege" waarmede het Woensdag In aanvaring Is-gekomen, li 'In deV omgeving van Walsoorden op de Westenchelde-aan de grond gelopen. Het schip was., na- het zinken' van de ,JLiege". voor anker ge gaan. Toen het. vanochtend hét anker wilde-lichten. Is de Panamees; die ten gevolge vari ;cté aanvaring aan de'voor rijde I» beschadigd; vastgelopen. Verscheidene r sleepbotenuit' Antwer pen en Temeuzen voeren ter assistentie uit en. trokken' Kistermiddag het schip Wot---; - 'Hoewel de „Marinucei" na het vlot komen, van plan was néar" Antwerpen te varen,_is het .schipop,,lastvan de, Bel gische" commissaris voor het loodswezen voor anker gegaan -fir het Meddelgafby Walsoorden." Het Tschip' vmagv iiiet óp- Varen' vanwege hét'5gevaar' 'voor de scheepvaart. Door éde? beschadiging-.ten- gevolge,,van de aanvaringmet- de „Liege" kan i het .gevaar - opleveren. Het wachten Isnu .opeen if„Certtficaat van Zeewaar- ,de Kêmer^van/ Kpophandel :cn Fabrieken te *'-~ci¥gen 'afgegeven;' waar- Awettïhaar "Antwerpen 'fetoV vijfdaagse .tezoek aan Engeland is tea.elnde.' Vandaag vertrekt'het Joego slavische", staatshoofd, met 7 de; „Galeb* naar 7huis. In een: gisteravond uitge geven communiqué wordt gezégd, dat dé beide regeringen nauw. gullen samen werken- Zijzijn. het .er 'over, eens. dat bUf agressie in Europa het conflict zeer moeilijk een plaatselijk', karakter zou houden. 7 T- m-:y riS" De vertegenwoordigers der: 17landen, die deelnemen-aan de conferentie te Pa rijs over het-plan: om een gemeenschap pelijke Europese markt voorlandbouw- prodneten tevormen, hebben besloten do besprekingen voor minstens zes maan den op te schorten, om een gisteren inge steldeInterim-commissie in- de gelegen heid te stellen voorstellen te ontwerpni over de r wjjse, waarop een landbouwgod meenschap in het leven kan worden ge roepen. «',y';-V:...- De1 resolutie inzake'de instelling van. éen interim-commissie werd zonder ver zet goedgekeurd, zij "het dat drie landen, nX Zwitserland, Engeland ert Ierland, verklaarden weinig Ijeil van; het'werk der commissie, te verwachten, terwijl Nederland als zijn menmg te' kennen gaf, dat de conferentie niet ver genoeg is ge gaan. ru<' A'.' De Franse minister van 'Landbouw, CamiUe-Laurens,-zal alle landen,'die'aan de conferentie hebben deelgenomen, uit nodigen een vertegenwoordiger in de commissie te-benoemen. Naar verwaeb- ting zuüen.alle landen, behalve Ierland, de uitnodiging aanvaarden. De commissm zal in de tweede - helft van - April een aanvang maken mét haar werkzaamhe den- zy zal .vóór 30 September a.s. verslag uitbrengen, aan de zeventien deelnemen de landen en minister Laurens zal dan de conferentie weer bijeenroepen. De voornaamste taken der interim-com missie zullen zyn na te gaan, op welke wijze de markten voor landbouwproduc ten-der -Europese landen -tot één grote markt kunnen worden samengesmolten, voorstellen te doen.met betrekking: tot de instellingen, welke haar. haar mening nodlg zullen.zijii.om. de landbóuwgem'ecn- schap! te; besturen; ente onderzoeken, hoe de betrekkingen zullen kunnèn .zijn tussen de landen, die aan-de landbouw- gém'eenschap deelnemen, de landen, die zich' met de gemeenschep associëren,, ea de landen, die er geheel buiten zulléh blijyeu. 7 7-;7-; 77 Engeland verzette zich niet tegen de resolutie en verklaarde zich bereid met de commissie samen te werken. De En gelse afgevaardigde gaf echter, 'opnieuw uiting aa-n de overtuiging van Engeland, dat hét werk'bet beste kan worden on dernomen binnen'het raam der der Or ganisatie voor Europese Economische Samenwerking. Toèh Prins -Bemhórc! in New York; aankwam om zijn onderbroken reis door de V.S. voort te zetten, regende .hef hard. Een stewardess stond^gereed- omde hoge bezoeker de bescherming van een parapiuie aan ie k'edeh. Tot gisteravond was.'/ 83,8^mllhoëh:bm-77IS nengekomen 'by het Rampenfends.". Dat;7;:fe is 'dus een' half miüióen meer.Vdah TJon^M erdagavond. - - Gisteren is een Algemene Maat;7; regel van Bestuur met betrek-S king tot de Winkelsluitingswet;; verschenen, waarin 7 bepaald:7< wordt, dat winkels, waar uUslul-vJ tend of in hoofdzaak tabak en;? tabaksproducten worden yer'J., kocht, uitsluitend voor het ,ver-.,ï kopen van die waren met ingang vao Maandag over het gehele S land tot des avonds' zeven uur7 geopend mogen zijn. -17 v777' -- 77 •- -w- ^lichéminister Jyaa - Bul- ér tóe; heeft bijgedragenhét nauwe <bëf n^jforiwtajMeHtwyfj); grip"/ tussenCde '.beide:rTegerlngea-;mëec dag^ op eèri lie wcónüerentie te - Londen tnedegedèeld dat 7dé7 besprèkingen;'7 die maarschalk;'Tito' niet 'dc 1 leiders - vande Britse 7 regerthg7heeft gehad,: van v grote betekenis;zuilen rijn voor:het-handhaven van ..de:. vrede ';:op - de; Balkanen -„in 7 de wereld. - - .-"7 j r. ïj'i.y iVvV' i-if-'' Dé minister - maakte eenélhd .aan de 'gissingen omtrent een verdrag tassen Groot-Britannlë en Joego-SIavië door mede te delen dat Tito Churchill niet om een dergelijk verdrag had gevraagd, omdat de- huidige betrekkingen bevre digend zfln. i Popowitsj sprak 'dé hoop lilt dat nu, na de dood van Stalin, de betrekkingen met de Sowjet-Unie-, normaler zullen .worden. ;r77f;;7' 7.7 JoegorSlavië Is,'aldus-de Joegosiavische minister van Buitenlandse Zaken, te al len ttüde--bereid inet Italiëover Triest te onaerhandéIèn.7Ma'ar deze onderhan delingen moeten op-hoger niveau gevoerd wórden dan tot;-dusver. Alleen -directe onderhandelingen tussen de beide be trokken landen, kunnen het probleem tot een ^oplossing brengen Indien de Italiaanse regering evenveel begrip toont als de Joegoslavische, kan het probleem, worden opgelost, aldus Popowitsj.;- ----- ,.:Over een-eventueel bezoek "van Tito aan de Verenigde' Staten zeide Popo witsj dat dit van de -Verenigde.; Staten afhangt, maar dat-Tito er geen'bezwaar .tegen heeft 'j De Joegoslavische regeringrisivan oor deel dat net nuttiger is "dat"Joego-Slavië buiten het Atlantisch'Pact blijft. Popowitsj deelde in antwoord op een vraag:-méde,-dat noch- Churchill- noch Eden bedenkingen hadden geopperd over de gewetensvrijheid in Joego-SIavië. zy waren „te beleefd-.én te correct.' omder gelijke bedenkingen te opperen". Wel was de Britse ministers-iédere inlichting gegeven, die zij- over.' deze aangelegen heid wensten.. Ailn het einde van het vijfdaagse be zoek is een communiqué uitgegeven waarin wordt' verklaard dat het bezoek 'te^'óntwJkkèlin en- davriendschaptus< setf."belde"'lanaeh~.té~verstevrgèb7 - v 1 - Beide regeringen, 'zijn ervan overtuigd, aldus' het communiqué, .dat.dezè banden van, blijvende aard zijn. Radio Moskou haaft gistérén"; «rnga- roapen. 'dat Malenkow, de nieuw s.bar noeade -premior dor Sowjoi-Ubia, 14 Maart door. hét canirala-.comllé 'van? de communistische partij op 'zïjn^Trer- zoak is ontheven-van zijn pozl als-secre taris van .de partij. Hij wordt opgevolgd' door Chroesjtsjew. -..i -.T* Dit is - een belangw'ekkénd' .-bericht:;? Stalin was zowel premier in -de-'rege-j. ring als eerste secretaris in-, dfeSpmtfjiJ Malenkow volgt hem -dus alleen&oprfinf: zyn eerste functie. Stalin combineerdëi; beidé functies trouwens 'eerst ;tydeas-.de tweede ..'wereldoorlog. Hü ihadódepaatriélg jaren veelverkzaamheden - aan anderen'ï overgelaten (o;a. saan« Malenkow),'Vizodat' het -denkbaar, is.- dat: een7voUedige:ivét»^ vulling van .beide functies niet welSdóen-iiSi lijk is. Chroésjtsjew, een.-actieve- 'Oekraïnseag revolntionnair- uit de begintijd,7was^ée-i, cretaris van de- Oekraïnse. .conimuhistljM? sche-:' partij. Hy l is,evénals'-7Maléhków,^ lid- van het nieuwe ;tien ledeh teHehdës| partij-presidiüm fzijn naam'^tstaaVsftj'alsS vyfde op de lyst) en byde „begrafenis?» van Stalin* nam hjy prominente Jplaatsë in. - -- r - --r .%- 7 Tijdens het negentiende-jpariy-cosgTés,-;; in October wanhet .-'.vorig '-jaar.'Tbracht? hy rapport uit over de' - nieuweC partyé' statuten.' Dit was:het (belangryksteïrapr' port -op.Tdat r van ;Malenkow;c-na7?::f^&iA' iln: Londen -verklaarde-?.:gista»nS:<3 Joegoslavische minister s-Popowitsji'-itdatiy Stalins dood - eenernstige i:slagïbeteken-£" de 'i voor~.de -binnenlandse stabiuteitrintdeS Sowjet-Unie en-.de. sateUicblandenit^f Een ..bericht., in, het'.Russisches'reg vesGa'\,zeldé:; dë:^gerihz;.,,gelëld7döor;~; vyfde >5' yüQ ar eimiaftjS tthtj, en i nieuwe '-prjavérlagingan, voerém.?^:.- 0,^'; Dë kapitein, van; de .JCota Baróe" van de Kon. Rotterdamsche 'Lloyd- - welk schip zoals gemeld op reis-van: New- York naar Indonesië 'ongeveer 195 mijl Z.Z.O. van Sable-eiland met pech te.-.kampen had, heeft thans zijn rederij;-geseind, dat hetoponthoudter. aangegeven plaatse 29 uur heeft moeten duren wegens een lekkage aa-ide koeloliezuiger. Zonder assistentie is men erin geslaagd'het euvel te herstellen en reeds is begonnen op volle kracht de'reis voort'te' zetten: Amerikanen beveiligen ziet tegen vreemde vliegtuigen De. Verenigde Staten hemen proeven met een nieuw 'beveiligingssysteem tegen het binnenvliegen van vreemde vliegtui gen. Elke piloot, die in Europa opstijgt voor Amerika, krijgt een gezegelde en veloppe met instructies voor wat hy doen moet. -w De geaIUeerdéhogè cbmrhissié:te3Bcmni heeft besloten: hef'grote;' chemische.fcoh-'t cera L G. Farben op te breken hL-Jvyf onafhankelijke maatschappijen.;Dé;Duitse:ii bondsregering-gaat er mée--****&& D«: regërihg maakf belceiuiTóati. tot baar- leedwercn in Koreaizyri^ gesheiiyeM op;18: Maart De 25-jarige kapiteintB'Si&SM Kamevaar, legernumtnér 27.08.ï| 27.007,ongehuwd; afkomstigiültï? Arnhem.' v7 De;27-jarige soldaat' klasse E.' Mensink, lege'rniiminerT'. 25.08.05.063;.;oDgehuwd,^;afkóm-W stIgtüt:;Ensohede.'7;.7:;>i77J;^;f|?% Se*23rla^«.°ik>tiiiat'''jv'fiè:^mpyé legemummer 30.02.04.161;. évèn~w eéns ongehuwd en afltómstigcult© Nijmegen. ;7i.Vr.r® U. die aan TROUW verknocht bent, omdat dit blad Uw lévensbeschouwing benadert ómdat .het op een - wijze,: die U-prettig vindt, geeft wat U belangstelling inboezemt U weet wat TROUW waard is. Het valt U daarom ge makkelijk op z'n tijd en waar het mogefajk'en .nodig is, een warm woordje vóór TROUW te doen. En U kunt dit doen met-een-diepe overtuiging,, wetend, dat U. iets goeds doet. -7- 7:7 Wy komen daarom-met vrijmoedigheid tot U, om te vragen: „Geef de bon, die hier is afgedrukt, dóór aan de vriend of kennis die daarvoor in aanmerking kómt!" U bewijst Uw vriend èn Uw lijfblad daarmede een. ware'vriendendienst- Bij ..voorbaat,vriendelijk-dank! "'77.7' 2^gt?isS«S NAAM STRAAT WOONPLAATS wenst het dagblad TROUW tot l)Aprü. as. gratis te ont- vangen en zich dan te abonneren - Betaling 'zal geschieden per week (49 cent) per kwartaal 6J5)* - .7,; 7 Doorhalenwat nietgewenst wordt.-, - '7>v'.;- U wordt verzocht'deze bon toe te zendan-aan^Adtninistratie -J;: „Trouw", Witte de Withstraat 30,- Rotterdam. 77;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1