1 HUWELIJK m Damwand langs Industrieterrein aan de Schie ging niet verder wijken Nederlands Gesprek Centrum besprak huwelijksvraagstukken omenea uit 's-Gravendeel SCHIEDAM MAASSLUIS HmoT- Proef voor afdoende oplossing A JR. candidatenlijst te Schiedam Wat de gemeenteraad behandelen gaat Dief sloeg op de vlucht VLAARDINGEN Beroep op Vlaard. vrouwen voor hulpverlening Burgerlijke Stand van Rotterdam Dr. J. Schouten sprak in Bergenschenhoek ZwaIü^en-¥ f^ësügdë een nieuw record Pl ancommissie Go er ee- Overflakkee Bronzen borstbeeld Oproer in gesticht Maasland Hulp voor Turkije Maandag: 23 :Maöt/l95 TROUW ÉS® TEKKO TAKS EN DE NIEUWE UITVINDING Excelsi or-uitsl agen W Gecombineerd met S.G.P '- Inbraak zonder buit Candidaatstelling gemeenteraad Uit het G.T.B.-kamp,r Excelsior-P. speelt gelijk H.B.S.S. op de drempel van het kampioenschap ODI 1 zorgde voor een aangename verrassing v Noad-tafeltennisnieu ws Hogere vloedplanken aan het Hoofd „Met naald en draad'1 werd Zaterdag gesloten Dinsdagmiddagsluiting voor sigarenwinkeliers If®!©!!®; Woningbouw Lekstraat Zaterdagkorfbal HVO 2 'en 3 uitgespeeld ■Rumoerige vergaderingvanv' de - Italiaanse Senaat - Jaarvergadering V.V.D. op 27 en 28 Maart Visserijbéricliten *mé De omstreeks de Jaarwisseling geno men voorlopige maatregelen om de ge constateerde afwijkingen van de dam wand langs 't Industrieterrein bewesten ie Schie tegen te gaan hebben een gunstige uitwerking gehad, zodat de damwand niet verder is gaan wijken. Sindsdien is- door de Dienst van Gemeentewerken onderzocht wat verder moet worden gedaan. Technisch doen zich drie mogelijk heden voor: het verwijderen van de bestaande constructie en het maken van een nieuwe damwwand met een lengte en een verankering in overeen stemming met de resultaten van het grondonderzoek: het handhaven van de beslaande constructie en hel aanbren gen van een betonnen steiger ter breed te van 4.50 m langs de gehele loswai (voor zover dit in verband met het gebruik nodig zou blijken), waardoor het mogelijk wordt vóór de damwand een talud te handhaven: het handhaven - van .de bestaande constructie en het vervangen van een deel van de slechte grond vóór de damwand'err de anker- zand. Het grondonderzoek heelt uitgewezen- dat ook de diepere lagen zo slecht zijn, dat deze geen behoorlijke steun voor de damwand kunnen opleveren. De toe te passen damplanken zouden zeer lang In Schiedam zullen de A.R.P. en de SGP. bij de komende gemeenteraad*-, verkiezingen wederom met een gecom bineerde lijst uitkomen. Op de dezer dagen vastgestelde candidatenlijst heb ben de - thans zitting hebbende raads leden allen weer een verkiesbare Dlaats. Lijstaanvoerder is notaris A. Hoek, de voorzitter van de AJl.-fractie in de 'raad. Als no's 2, 3 en 4 volgen de hui dige raadsleden ir K. J. J. Dominicua, ,P. Mak cu W. van Schooneveld. De vijfde plaats wordt ingenomen door de S.GP.-candidaat H. A. Landman. De volgorde is verdere 8. dr P. v. d. Kuij (Kethel), 7. W. A. v. d. Meiden, 8. dr W. T. P. NUenhuis, 9. C. A. van Deijk, 10. ié. Knipseheer (S.G.P.), 11. M. Schneider, 12. J. P. van Baardewijk, 13. J. van Tilborg. 14. J. Olieman, 15, H. Bode (S.GP.) en 18. 3. van Hoon. De gemeenteraad van Schiedam is te gen-Vrijdag 27 Maart as. 's avonds hall scht in openbare vergadering bijeenge roepen. Als eerste punt staat op de lange agenda vermeld de benoeming van een wethouder in verband met de ontslagne ming als zodanig van de heer H. van der Kraan.' De benoeming van de fractie-voor zitter der CJELU., de heer Th. J. L. van den Berg is zoals we reeds eerder be- richtten te verwachten. L— Voor de-benoeming -tot curator-va» het Sted. Gymnasium ter. vervuUing in de 'vacature, ontstaan door het overlijden van -dokter R. H. M. Geerdes, wordt door B. eirW, aanbevolen.dokter W-«T. P. NUen huis,'2. notaris Al'Hoek. De 'raad wordt voorts -voorgesteld aan Kaufmann's .Ijzerhandel te 's-Gra- venhage een -perceel grond van 5.000 m2 aan de Jan van Riebeeckweg in erfpacht uit te geven tegen een canon van 1,10 per m2T Op het merendeel der Schiedamse scholen, openbare zowel als bijzondere, sijn nog leerboekjes in de oude. spelling aanwezig; B. en W. stellen thans de raad voor een crediet van 44.700 te verlenen voor de aanschaffing van boekjes In de nieuwe spelling. De Vlaard ingseweg In Kethel moet nodig verbeterd worden; op de 'agenda komt dan ook een voorstel van B. en W. voor tot het verlenen van een crediet vin:-/ 99.000,—. In de nacht van Zaterdag op Zondag werd ingebroken in het kantoor van A_ N. aan de Kerklaan te Kethel. Er wordt niets vermist Ten nadele'van S. werd Zaterdag middag een fiets gestolen, die was neer gezet voor een pand-aan de Westvest. Op Dinsdag 14 April a.s. zal te Schie dam plaats hebben de candidaatstelling voor de Gemeenteraad. Op-die dag kun- nen van negen tot vijf uur de eandida- tenHjsten; worden ingeleverd. De benodigde formulieren zijn vanaf heden op het Stadhuis (Afd. Alg. Zaken) kosteloos verkrijgbaar. BDRG. STAND IN SCHIEDAM Geboren: Jan z.,.v. -M. -L.- v.d. SIoo en H. v. Pelt, Huibrecht C. 'x. .y. J. Bos en J. H. Denkers. Vvonne d; V. iJ. v.d Linden en J. P. Midavaine. Jacob .1.--'x. v. W. A. v. Gelderen en M. "H. Mieloo. Pleter B. z. v. C. C. Jagt en G. A. Hin ten. Petrus H. F. z. v. F. J... Kerklaan en D C. Pletersen. Overleden: J. M. A. Eising. 65 J. J. P. den Ouden, 43 j. L. Ploolj, .87 j. en zwaar moeten worden en er zou een zeer zware verankering nodig zijn. Dit brengt zodanig exhorbttant hoge kosten met zich, dat deze mogelijkheid verder buiten beschouwing moet wor den gelaten. Ten aanzien van het aanbrengen van een betonnen steiger kan worden ge zegd, dat zij een betrouwbare oplossing kan geven, wat uit een proefneming zou moeten blijken. Moet de steiger langs de gehele loswal worden aange bracht dan worden de kosten geraamd op f - 410.000, met inbegrip van een grondverbetering voor de ankerwand. Hei handhaven, van de bestaande constructie en het vervangen van een deel van de slechte grond vóór de damwand en de ankerwand door zand zal verreweg de goedkoopste oplossing geven. De uitvoering is evenwel niet eenvoudig en ook niet geheel zonder enig risico. Wanneer het echter gelukt de grona- verbeteringe vóór de wand aan te brengen, zoals die volgens de opgestel de berekening noodzakelijk is, zal de veiligheid van de wand verzekerd zijn. Wel bestaat de kaag dat -in verband met het wegzakken van de zandaanvul- ling enig onderhoud, bestaande' uit aan vullen van-het weggezakte zand, nood zakelijk zal blijken. De kosten van deze oplossing zullen naar raming in de orde van grootte van f 1000.000 liggen, waarbij dan ge rekend is op het gebruik van de zand grond, welke binnenkort by de aanleg van de Maasboulevard vrijkomt Teneinde een nader- inzicht te ver krijgen in de mogelijkheden op bezwa ren van deze .goedkoopste oplossing, stellen B. en W. de gemeenteraad voor goed te keuren, dat een proefvak ter lengte van ca. 40 m op deze wijze wordt voorzien. Hiervoor komt In de eerste plaat* m aanmerking de wand voor - het terrein van de firma Van Duyn. De firma Van Duyn kan momenteel geen schepen voor haar terrein Iaden of lossen, zodat-hleh toch een noodvoor ziening zou moeten worden getroffen, bestaande in een tijdelijke steiger. Hiermede zou f 7,000 gemoeid zijn, waarvan na sloop f 1.500 als netto op brengst van de afkomende .materialen zou terugkomen. Met de proef is circa f 12.000 gemoeid, welk bedrag nog ln het bestaande crediet gevonden kan worden. Aan de hand van de uitslag van deze proef zou dan de verdere gedragslijn kunnen worden bepaald. Op aanwijzing van een werkmeester hield een Schiedamse agent van politie Zondag op de grens van Rotterdam en Schiedam de 23-jarige stoker B. V. en de 22-jarige matroos D. v. d. M. aan. Naar bleek hadden de beide uit Rotterdam af komstige mannen oude metalen reeds ge stolen en nieuw materiaal gereed gezet op de werf van de fa. K. aan de Van Deventerstraat. De agent nam het twee tal mee naar het hoofdbureau. Toen men daar bijna was gearriveerd, sloeg V. op de vlucht. Onmiddellijk zette adjudant Timmerman .de achtervolging in, eerst op de fiets, later lopend. In de Hoofdstraat wist hij de man te grijpen, die zich daar na rustig naar het bureau liet brengen. Vr werd ook reeds --door-- de -Rotterdamse politie wegens diefstal gezocht. G-.TJ3.2 herstelde zich van - tiaar mis stap van' vorige week en-klopte Excelsi or M 4 met 6 -0. Met de rust hadden de Geelzwarten een 3-0 voorsprong. Jammer dat de wedstrijd G.TB5 - Zwaluwen V 5 die in de beste verstand houding werd gespeeld 20 minuten .voor tijd een onaangenaam slot kreeg. Eén van de G.T-B.-ers beging een overtre ding waarvoor de scheidsrechter- had gefloten. De Zwaluwen-speler trapte na waardoor hem het-verder spelen werd ontzegd. Dit was niet naar de zin van zijn medespelers die weigerden verder te spelen zodat ontijdig werd geëindigd. G.T.B. lGrafobor 1 werd uitgesteld. Excelsior M blijkt een ernstige eind spurt te hebben ingezet om een zo goed mogelijke plaats op de ranglijst te ver krijgen. Zij heeft haar lot niet meer in handen, doordat tegen Zwaluwen en R.V.V.H. beide competitiewedstrijden reeds gespeeld zijn. Zaterdagmiddag had Excelsior weinig moeite met S.S. S.K. De score werd niet groot, doch dit komt hoofdzakelijk doordat in de twee de helft minder gespeeld werd dan -in het eerste gedeelte van de ontmoeting. De uitslag werd een 31 overwinning. De doelpunten 'werden' gemaakt door Jordaan, Van Dijk en Vermeer, S.S.S. K. benutte een strafschop, aan de kop is thans: Excelsior 2 leed te Vlaardingen tegen Zwaluwen 2 een verwachte 41 neder laag en zal moeten gaan oppassen om niet uit de K.N.V.B. te geraken. Ex celsior 3 en 5 stelden niet teleur en wonnen met resp. 3—1 van H.V.O. 2 en 8—2 'van Vlaardingen 3. Geheel in de lijn.der verwachtingen verloor Ex celsior 4 van G.T.B. 2, alhoewel de 6 0 uitslag wel enigszins groot is. Juniorultslagen: Fortuna a2 - Excel sior a 10; Excelsior bl - Demos b 2—0; Excelsior. b2 - H.S.S.S. b 1—2 en V.F.C. c - Exeelcior cl I3. De scheidsrechter, die te Pernis de wedstrijd Excelsior-N. S. V. V, leidde, heeft aan laatstgenoemde vereniging een gelijkspel gegeven, nadat de Per- niïsërs tot twee minuten voor het eind met 10 hadden voorgestaan. De club uit Numansdorp was daarmede van zelfsprekend wel niet in haar schik, hoewel de spelers door hun goed en 'beheerst spel zich waardige verlie zers zouden hebben' getoond. N.S.V.V. zou echter niet met verlies naar Nu mansdorp terugkeren. Veie hands wer den bij de gasten niet geteld, maar wel bij de thuisclub. Jammer, dat op deze manier aan Excelsior verlies werd toegebracht, temeer daar nog promotiekansen aanwezig waren. Kort voor het einde wees" de scheidsrechter naar de. witte stip. Penalty, vanwege „vermeende" overtreding bij de rechts back Molendijk. De vele supporters van N.S.V.V. konden deze zware afstraffing niet begrijpen. Hoe het zij, de gelijk maker werd gescoord (11). Direct na de rust had de uit West Indië terug gekeerde militair B. Groenendijk, die weer voor het eerst meespeelde, door een mooie afgemeten pass van G. Zuy- dam, aan Excelsior de leiding gegeven. Doordat na de penalty het eind al in 't zicht was, was de thuisclub niet meer in staat om een overwinning in de wacht te slepen. In het Zuid-Hollandse rampgebied wordt door vrouwelijke -vrijwilligers hard gewerkt in cantlnes, keukens en vooral bij het schoonmaken van huizen. Elke gemeente rust colonne* uit van vijf vrouwen en een 'leidster, die gedu rende ongeveer 12 dagen- naar het rampgebied vertrekken, in overall, laar zen en met armband en onder de be velen van de burgemeester ter plaatse practfsche sociale hulpverlening beoe fenen tegen geen andere vergoeding dan een zakgeld van ƒ7,50. Voor de reis heen en terug, voor kleding, voed sel en legering wordt gezorgd. Het i* deze dagen hard werken, maar het is arbeid welke vrucht Is van naastenlief de. Welke Vlaardingse vrouwen van 20 jaar en ouder willen zich hiervoor op geven? Men kanzich melden aan de onderstaande adressen van de V.V.H.- vertegenwoordigsters: mevr. T. H. Heusdeng-Mansholt. Schiedamsêweg 12 1; mevr. J. de Jong-Hoogendijk, Adriana- singel 25; mevr;. E. de Vette-Zurlohe, Prins Hendriklaan 56; mevr. I. van Minnen-Mosterd, Huygensstraat 2; mevr. N. J. v. d, Velde-Starink, Burg. Luye- rinksingel 23; mevr. H. Qualk-Hooger- werf, Kethetweg 15; mevr. C. van Gilst- Fapenhuyzen, Julianasingel 83; mevr. M. C. Behrends-Hoogstraten, van Aers- senstraat 34b; mevr. v. d. Veer-v. d. Kuyl 2e Anth. Duyckstraai 9. Advertentie Blond* dame uit Wlldarvank mat-goad figuur, an ultarst slank zoekt haar mat saldo op da bank om ma* ta huwen voor haal lank met ringen van Leo Van lartand West-Kruiskade 50 Aangiften, van 21 Maan. BEVALLEN: H Huurman—Hooghart d; A BerkhoutMastenbroek z; M Schoonder- walt—Kootte d; A Kromhout van der Meer Nicuwlaat d: A A BkotmcraDekKer d; B Kilkcns— Klop d; J HoefnagelJansen zt A D c - Kievitden Engelsman - z;M Rrugtsstolk 'z: I H Mon&ooü—Boender z; M J Metz—Roling z; ME Noiicns— Lousctuck z; M C Bakker—Hordijk d: J V Hagenaar—van den Klcboom z; J A Tl» den Boer—van Groesen di H M Compagne - Buying z; F de Konlngh—Sjouken z: J Ha- gemanNloboer Z; E Stek—van Oeveren d: M Vlieger—Kuit d: A A M Sikken—van Nlerop d: W de HaasGroeneweg 2 z: A C de Vós—van'Noordwljk d; C van Sieen- huhsen—de Vin z; W P Luiten—van Es d; H Engclbracht—Witvliet d: C Streefkerk- van der Linden z: G Hoogstad—Schaberg d: C Visser—Koojjman d; A van Fellus - Qulst z. OVERLEDEN: H van der Schee, man van P T Lems 65 i; W C Hutjbers. vrouw van G van "t Zant 46 j; J Buitelaar, man van J C Bosman 74 j; D Zevenbergen, vrouw van Th Okkerse 73 J: G J Stolk.-vrouw van D Blokdijk 76 j: E H van Woensel. vrouw van "Chx,,iJ: van den; Berg 78>j; _M C J Hornet;n, ongehuwde vrouw 2a j; C G van Oetfel. vrouw, gehuwd geweest met A La Noble 77 j. De belangrijke wedstrijd tegen Z.W.S.H. heeft HLB.S.S. met 3—1 weten te win netten daardoor kan de Schiedammers de kampioenstitel bijna niet meer ontgaan. De overige uitslagen luiden: Quick Boys 3—H-B.S.S. 2 8—2. KB.S.S. 3—Gr.-Wit R. 2 2—7. Z.W.SH. 3H-B.S.S. 4 3—0. ZwaL V. 7—H.B.S.S. 5 0—2, H.V.O. 4HJBB.S. 6 2—2, Zwal. V. a 1—HB.S.S. a 1 2—2, H.B.S.S. a 2—V.F.C. a 2 2—2, Exc. M. b 2 HB.S.S. b 1 1—2, D.R.Z. b~H.B.S.S. b 2 22, H.B.S.S. cSaturnus c 42. Zater dag speelt HB.S.S. de uitwedstrijd tegen het Goudse Jodan Boys. In verband met het feit, dat H.B.S.S. daar kampioen kan worden, zal de belangstelling uitermate groot worden. Zij die deze wedstrijd wil len bijwonen, doen er goed aan zich zo spoedig mogelijk voor een plaats in één der bussen op te geven aan één der vol gende adressen:-C. Schop, Vondellaan 41; J. v. Bel, Lorentzlaan 58; A. G- Ultten- bogaard. Nieuwe Maasstraat 9. Ook Zaterdag j.l. zijn weer alle twaalftallen van de Chr. korfbalvereni ging OD.I. te Schiedam in het veld ge weest en de verrassing van de dag was wel de overwinning van het eerste twaalftal op het nog ongeslagen PJC. C. 1 uit Papendrecht In deze wedstrijd werd van beide kanten vlot, aantrekkelijk spel geleverd. Voor de rust hielden de partijen elkaar in evenwicht, maar in de 2e helft (rust stand 1—1) moest de. Odi-verdedlgmg alle zeilen bijzetten om de voortduren de P.K.C.-aanvallen te weerstaan; de uitvallen van Odi waren echter gevaar lijker en deze leverden dan ook bet winnende doelpunt op (2—1). waarmee Odi meer. kreeg dan haar toekwam. De andere thuiswedstryd Odi 3 - Spi rit 2 was ook het aanzien zeker waard. Van deze in het begin gelijk opgaande partij was bij de rust .stand l—3) nog 'niet te zeggen wie de winnaar zou wor den. Dat de Vlaardingers de eer voor. zich opeisten, dankten zij vooral aan hun actief damesze3tal. De eindstand van deze wedstrijd was 2—5. De junioren ten slotte wisten in Maas sluis tegen de Maassluis b-junioren een "verdienstelijke 2O overwinning te be vechten. De tafeltennisver. Noad te Schiedam heeft dit seizoen weer een kampioen. Noad 3 is erin geslaagd door een 73 overwinning op V.S.V. 8 ongesla gen, kampioen te worden van haar af deling in de 3e klas. waarin zij dit sei zoen voor ret. eerst ha >,haar promotie uitkwam. Noad I behield een kleme kans op de titel door een- 8—2 overwinning op D.W. L. 1. Noad 2 maakte de reis naar K.V. 3 vergeefs daar, de tegenstanders niet kwamen, het werd dus'een papieren 10_0 overwinning. Noad 4 maakte kor te metten met VS.V. lO. Hier werd een 91 overwinning behaald: Noad 5 ging naar Twen^ one up 2 en liet met liefst 9—1 de winst aan de tegenstan ders. Noad 6 was met 9—1 verliezer ln de wedstrijd tegen Draednought 2. -v:X SCHIEDAM f De storm van de 31e Januari heeft de noodzakelijkheid naar voren gebracht om de inhoud van de Verordening .van- de gemeente Schiedam, houdende- bepalin gen -,in verband- met hoog-waterstanden aan de Hoofdstraat, aan deze nieuwe er varing aan te passen. Het water heeft' toen een zodanige hoogte bereikt, dat de voorgeschreven hoogte van de vloedplan- ken van 4 meter -j- N-AJP. ontoereikend in gebleken en tot 4.30 meter -f N-AJP. zal moeten worden verhoogd. In verband met de door Schieland voorgeschreven hoogte van de waterkerende zeedijk van 4.50 meter N.AJ>. kan deze eis zeker niet - als overdreven worden beschouwd. Nu wijziging van deze 30-jaar oude ver ordening nodig is gebleken, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar op enige andere punten aan te passen aan de nieuwe wetgeving en rechtspraak. Te vens is de. strafmaat tot het wettelijk maximum verhoogd. In 1923 was de hoog ste straf, welke de. gemeente op de over treding van haar verordeningen mocht stellen, beperkt tot ten hoogste .zes dagen hechtenis of 25,geldboete; deze straf- maat is dan ook in de verordening op genomen. Sinds 1931 is het strafmaximum verhoogd tot ten hoogste 2 maanden hech tenis of 300,geldboete. Gezien de ernstige gevolgen, welke de overtreding van de voorschriften door een enkeling voor zijn hele omgeving kan hebben, achten B. en W. het verantwoord, hier op de hoogste strafsanctie te stellen, wel ke de gemeente kan geven. De gemeente raad wordt voorgesteld één en ander te wijzigen. INENTING TEGEN POKKEN Op Donderdag 26 Maart a,s. n.m. van S tot 330. uur zal te Vlaardingen opnieuw gelegenheid worden gegeven tot het kos teloos inenten tegen.de pokken voor kinderen, die de leeftijd van 2 jaar nog niet hebben bereikt. Ouderen die vroe ger reeds zijn gevaccfneerd kunnen zich laten herinenten. Degenen die van deze gelegenheid gebruik wensen te maken leunnen zich zonder voorafgaande aan melding oo bovengenoemd tijdstip ver voegen in "de turnzaal van de Ericasehool aan de Zomerstraat, onder overlegging van het trouwboekje. De oontröle-zitting waarbij de inentingsbewijzen zullen wor den uitgereikt, wordt gehouden op Don derdag 9-April a.s. om 3.30 uur n.m. in hetzelfde lokaaL Zaterdagavond 10 uur Is de tentoon stelling „Met naald en draad" te VJaar- dingen, die door 1810 personen met een bezoek werd vereerd, gesloten. De ge meentemedaille, als hoogste onderschei ding, werd gewonnen door: mej. G. J. Breedcrveld', v. Leydenshofje 10, die van de Vlaard. Gemeenschap door Mej. v.'d. Kooy, 4de Bierslootsteeg 9. Mevrouw Heusdens verrichtte om 9 uur de trekking der verloting ten bate van het Rampen fonds. waarbij op de volgen te nummers prijzen vielen: 108,-288, 412, 419, 488, 556. 630, 660, 876, 682, 689, 691, 695, 696, 709, 745, 782, 781, 710, 828, 829. 1101, 1162. 1224, 3203, 1382, 1436, 1728, 1733., De opbrengst der verloting, groot 400,— werd door mevr. Sterkman aan de heer' De Jongh terhand gesteld, terwijl de commissie nog 15,voor een tweetal prijzen op werkstukken aan hem mocht overhandi gen. De heer De Jongh bedankte de com,- „Luister eens, Terryl" sprak Tekko ernstig. „Ik moet je iets zeggen. Dat plezier, dat jij gisteren gehad hebt, is niet normaal. Ik bedoel dat lachen. Dat kwam niet vanzelf, net zomin als het bij die beren vanzelf kwam!" „Nee, dat begrijp ik!" viel Terry onze Tekko ln de rede. „Dat bij die beren was dressuur. Maar wat beeft dat met mij te maken? "Waar wil je naar toe?" „Dat zal ik je vertellen!" antwoordde onze vriend. „Dat lachen kwam omdat jij die beren van die peper muntjes gegeven hebt. Je hebt er zelf toch ook één ge geten?" „Héeh.wat?" stamelde Terry J ongelovig.'; „Je wou toch niet zeggen, dat die pepermuntjef..'..!!!!Rv „Ja!" antwoordde Tekko met klem. „Dat wou Ik wel zeggen De pepermuntjes, die jj gisteren hebt meege-; nomen, bevatten een lachopwekkend middel. Het war, ren eigenlijk helemaal geen pepermuntjes, maar lach--; tabletjes, waarvan men heel erg bard gaat lachen! Jij; kon dat natuurlijk niet weten. Het 1» namelijk een.! hele nieuwe uitvinding, rit je!" Zaterdagavond Is ln „Ons Gebouw" ta Bargtchenboek aan bijeenkomst gehou den, balegd door da plaatselijk* A.R. Kiesvereniging an da A.H. jongaren-orga- 1 nisali*. Op das* vergadering ward hel Van aan onsar redacteuren Het Nederlands Gesprak Centrum heeft woord gafoerd door dr J. Schouten, da op h*£ »ind* vah da vorige waak aan voorzitter ran da A.H. Tweed* Kamer- Besprak gavoard over „Huwelijk en voort- fraeti*,. evar hat onderwerp „Tijd an missie en de geefsters van de prijzen voor de- verloting. Hij deelde mede, deze be dragen ln de totale som die Vlaardingen De minister van Economische Zaken heeft enige opmerkingen gemaakt" op de door de gemeenteraad 'van- Schiedam in September jL vastgestelde verorde ning op de Winkelsluitingswet 1952, welke aan de goedkeuringvande Kroon is, onderworpen. Nu deze veror dening opnieuw Moet worden 'vastge steld, kan tegelijk wordenvoldaan aan het verzoek van de sigarenwinkeliers om voor hun branché een r verplichte middagslulting voor te schrijven. Over eenkomstig de uitgesproken wens stel len B. en W. de Raad daarom voor de Dinsdagmiddag hiervoor aan te wijzen. In zijn vergadering van November j.l. besloot de Raad van Schiedam in begin sel medewerking te verlenen aan de totstandkoming van het plan van de Bouwvereniging „Eendracht", tot het bouwen van 28 woningen aan de Lek straat De woningen zullen worden gebouwd in drie woonlagen. Behalve een woonkamer, keuken en badeei, zullen de woningen één of meer slaapkamers bevatten (17 woningen: 2 slaapkamers, 3 woningen: 3 slaapkamers, 6 woningen: 1 slaapkamer en 2 wonin gen: 4 slaapkamers). De bergruimte- is in een gedeelte van de onderhuizen ge projecteerd. Bü de openbare aanbesteding schreef de firma Barendregt en de Bruin, te Schiedam als laagste in met een aan- neemsom, welke na enige besprekingen kon worden teruggebracht tot f 293.744. Met inbegrip van de bijkomende kos ten zullen de stichtingskosten van de woningen in totaal f 315.864.87 bedragen. De huurprijs van de woningen is door de minister voorlopig vastgesteld op ge middeld f 9.50 per woning per week, exclusief de kosten van het verbruik van water. Teneinde de bouw voortgang te doen hebben stellen B. en "W. de Raad thans voor hen te machtigen tot het aanvragen ea aanvaarden:uit 's Rijks kas, ter ver strekking aan de Eendracht van een jaarlijkse bijdrage in het tekort op de exploitatie van de te'stichten woningen en crediet ad f 316.000, te verlenen. De raad kan spoedig een voorstel ver wachten bevattende de nadere voor waarden betreffende het verlenen van het nodige voorschot aan de Bouwver eniging alsmede een voorstel betreffende de ter uitvoering van het onderhavige bouwplan benodigd* (rood asn de Lek straat;.-' Lr'""*. bijeenbracht en die. reeds circa 270.000 beloopt te zullen opnemen. Prijzen "der verloting zijn t/m 31 Maart af te halen by mevri v. "d.- BergT SwéellncfetrV 11." Zaterdagmiddag vestigde. Zwaluwen Vlaardingen een nieuw record. Er war dan nL nlat ■- minder dari 18 compotiila- wedstrijdan gespeeld.- Hiervan warden ar i door de# swarl-wlltan 10 gewonnen, vlar gelijk gespeeld an vlar verloren. Da doalpunlancijfars waran 43 voor an 27 tagan. De wedstrijd Oranje Wit 1Zwaluwen 1 stond niet op boog peü. De, gastheren bedreven nog al eens te hard spel. _wat hun. op een strafschop kwam: "te staan. Het was overigens steeds Zwaluwen, dat de toon aangaf en'het einde van de wed strijd kwam dan ook met een 7—1 over winning voor de Vlaardingers. - De overige uitslagen waren: Zwaluwen 2—Excelsior M,2 4—1, Zwaluwen 3— Sunlight 2 20. G.TH. 3—Zwaluwen 5 1—1 (gest.), P.PB.C. 3—Zwaluwen 6 2 5, Zwaluwen 7HJB.S.S. 5 0—2, G.S.S. 3—Zwaluwen 8 30. Junioren: Zwaluwen alH.B.S.S. al 2—2, S.V.V. a4Zwaluwen a3 2—2, R.F.C. b2—Zwaluwen bl 1—3, Fortuna b2—Zwaluwen b2 0—4, Zwaluwen b3— Martinit b 2—1, Zwaluwen b4—PH.S.C. b 11, M.V.V. *27 b—Zwaluwen b5 2—0, D.H.S. cZwaluwen' c2 0—4, "Vlaardin gen c-Zwaluwen c3 23, Excelsior "20 c3—Zwaluwen c4 1—2, Zwaluwen c5— S.V.V. c6 1—5. over taak"". Dr Schouten begon met te zeggon, dat het moeilijk was een antwoord te geven de vraag hoe het karakter van deze „,i in algemene betekenis is, omdat de mensen veel sterker afhankelijk zyn dan in vroeger tijden. Toen hadden oorlogen of mislukte oogsten weinig invloed op hét menselijk leven, maar na 1914, na de eerste'wereldoorlog, zyn de mensen, by het economisch leven, afhankeiyk van elkaar. Er is thans een verplichting om samen te werken: Deze verplichting is aanwezig doordat gestreden moet worden tegen de macht van Rusland eri tegen het nationalisme, omdat wij pal moeten staan voor de gees telijke goederen, welke God ons geschon ken heeft. God eist van ons gehoorzaamheid' in de volle omvang van ons leven, wy kunnen ons niet ontrukken aan Zün waarheid en ons toch geestelijk laten stempelen als vrome kinderen. Wij moeten doen wat God vanons vraagt. Het modernisme wint veld, door allerlei invloeden. Hier ligt voor ons een taak. Dr Schouten ging in het tweede deel van zijn rede in op deze taak. De verwe reldlijking werpt zich, zo zeide hij, op staat, gemeente en volken de mensen vergeten, dat ook hier Gods heerschappij merkbaar moet zyn. De Christenen heb ben de taak uit te blinken op deze ter reinen van het leven. Spreker riep vooral de jongeren op. zich te bezinnen op" de taak, welke God ook voor hen gesteld heeft. i Na de pauze werd een groot aantal vra gen uitvoerig beantwoord. HVO.2 heeft Zaterdag na een aantal aantrekkelijke, gelijkopgaande partyen tafeltennis in het gezellige recreatiege bouw van het Havenbedrijf Vlaardingen Oost, de punten gedeeld met zijn te genstander 'Kaveka 3 uit R'dam. Uit 'werd met 9-1 gewonnen, zodat het resul taat thans wel enigszins teleurstellend is.;De Graaf had de goede slag te pak ken en boekte drie overwinningen. Pol en De Wilt wonnen elk één wedstrijd. Het dubbelspel was buitengewoon span nend en ging voor dé Vlaardingers met 19—21, 21—19, 21—23 verloren. Het derde team heeft het niet tot winst kunnen brengen tegen FVH 1 uit Overschie. Het werd een zware, zij het voor de gasten wel iets geflatteerde. 8—2 nederlaag De tegenpunten kwa men van Acker en het dubbelspel. Voor Zaterdag staan de volgende wed strijden op het programma HVO 1 Hermandad 2; HVO 4Contact 3 en HVO 4—Overschie 8. Het tweede en derde team speelden de- laatste thuis wedstrijd van deze competitie. - De samenstelling van de subcommis sies van de Plancommissie Goeree Overflakkee is als volgt: Commissie Wederopbouw; voorzitter: Ir. .Witten berg. Leden: ir. - Schut en de burge meesters Van Heijst, Van Hofwegen, Van Knobelsdorfs en van Dijk. Commis sie voor Handel.. Industrie en Ambacht voorzitter: mr, Schmal, leden: de heren Broekhoven, Hordijk. Van der Stoep en Vis. Commissie voor de landbouw: voorz. de heer Deerenberg; leden; voed- selcommissaris Van den Hoek en de burgemeesters Kleynenberg en Brink man. benevens voor de landbouwers de heer J. L. Jacobs en voor de ar beiders, de heer A. Grootenboer, De commissie verkeer: voorzitter ir. Witten berg, leden ir. Mijs en de burgemees ters Rijnders. Van Hofwegen en Kruyit Commissie sociale aspecten: presidente mevr. De Ruyter. leden burgetn. Van Hofwegen en de maatsch. werkster mej. Den Ouden en de heer Gesink. Voor landschapsverbetering enz. treedt als ad viseur. der Plancommissie op ir. Roorda van Eysinga. In de commissie gemeen telijke indeling hebben zitting de heren Jansen Maneschijn, voorzitter, D. M. Zoeteman, E, Vtt Romm m J. H. Dijkers.; Zaterdag heeft de -Italiaanse: Senaat een rumoerige vergadering gehad; com munistische senators en medestanders trappelden, een uur lang met bun voeten en sloegen op de tafels. Men wil voorko men, dat gestemd wordt over de-nieuwe wet op de Italiaanse verkiezingen. De communisten hopen de goedkeuring van de wet zo te vertragen, dat zij te laat komt voor de algemene verkiezingen. -De Volksparty voor Vrijheid en Demo cratie zal op 27 en 28 Maart in het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht haar jaarlijkse algemene verga dering houden. De vergadering zal op Vrijdag 27 Maart om 20.00 uur worden geopend door de voorzitter van de V.V.D., prof. mr P. J. Oud. Zijn openingsrede zal door de radio worden uitgezonden. Na begroeting der buitenlandse gasten volgt de huishóudeiyke vergadering, die Zaterdagochtend wordt voortgezet Na af loop hiervan zal de heer H. A. Kort hals, ec. drs, een inleiding houden over het onderwerp „Onze buitenlandse be trekkingen". Tenslotte zal de vergadering nog het beleid van de Kamerfracties be spreken.; -- planting", „Factoren ter bepaling van het gasimoptlum" an „Middelen lot concep- N*T*g*ling'" Onder voorzitterschap van mr K. Groen besprak een forum deze onderwerpen, welke daarna in sectievergaderingen bre der zijn bezien. Dit forum was samen gesteld uit-mevrouw C. F. Breman-Schou- ten (Rooms Katholiek), P. J. F. Dupuis, arts (Ned. Herv.), J. G. H. Holt, arts (Rooms Katholiek), drs J. G. v. d. Ploeg (Ned. Herv.), dr R. Zijlstra, arts (vrijzin nig protestant), terwjjl mr K. Groen als vertegenwoordiger, van de gereformeer den zitting had genomen. Met de arts W. F. Storm, die de humanisten verte genwoordigde, maar die bij de bespreking niet aanwezig kon zyn, vormden genoem de representanten een commissie, welke ter vergadering haar, uiteraard verdeeld, standpunt uiteenzette. Van Rooms-Katho- lieke zyde werd het huwelijk gezien als een monogame onverbrekelijke levens gemeenschap, waarbij - de voortplanting primair is, dé onderlinge liefde en ver volmaking secundair. Daartegenover ver dedigde de heer.Dupuis het.omgékeerdé van deze stelling, als zuiver Schriftuur lijk. Van vrijzinnige zijde werd opge Naar aanleiding van' het 40-jarige be staan-van de Militaire Luchtmacht op 1 Juli a.s.iis te Soèsterberg onder voorzit terschap; van de burgemeester van Soest, mr S. P. Baron Bentinck,' uit de burgerij een comité gevormd voor aanbieding van eenhuldeblijk aan de luchtmacht. Het comité heeft gemeend aan de jubilerende luchtmacht geen mooier en passender geschenk te kunnen aanbieden dan een bronzen borstbeeld op marme ren voetstuk,van de ".luchtvaartpionier generaal Snijders..- Het beeld zal "ge plaatst worden in de grote hal van het luchtmachtgebouw aan "de Kampweg. Steeds wanneer-het grote evenementen in de 'luchtvaart betrof, was de naam van géneraal Snijders hiermede verbon den. Tot aan zjjn dood :bleef deze generaal zyn krachten wijden" aan de; luchtvaart. Meer dan 160 gillende meisjes, van "wie velen mét messen -gewapend, heb ben vorige week een opstand gepleegd, in hef opvoedingsgesticht te Los Gui- lucos in de Amerikaanse staat Califor- nië. De politie liét via luidsprekers zach te muziek weerklinken ia de hoop de: hysterische schare tot bedaren te bren gen. Het middel had!echtèr een averecht se uitwerking. De meisjes wikkelden kle dingstukken om haar handen, sloegen ruiten in en wapenden zich met-glas scherven en messen uit de schoolkeu-' ken. De nationale garde onderdrukte de rel met krachtige, hand. Kostelosa inenting legen diphteriar kinkhoest. Op Dinsdag, 31 Maart a.s. zal des namiddags 2 uur ten huize van dokter C. F. Geest, 's-Herenstraat 4, de gelegen heid zün opengesteld tot kosteloze in enting tegen diphterie-kinkhoest voor kinderen t/m 12 jaar. Ook bestaat de ge legenheid tot kosteloze inenting of her- inenting tegen diphterie (hoofdzakelijk dus voor die kinderen, die reeds kink hoest doorgemaakt hebben of voor oudere perconen). Eén inenting bestaat uit 3 in jecties,, welke telkens met een tussentyd van 4 weken worden gegeven. Zij, die van deze gelegenheid tot inenting ge bruik wensen te maken voor henzelf dan wel voor hun kinderen moeten daartoe aangifte doen ter gemeente secretarie voor of op 28 'Maart a.s. -Aan meldingen die later binnenkomen kunnen niet. meer worden aangenomen. De twee de ea derde inenting zullen worden ge geven door dokter Geest op Dinsdag 28 April en 26 Mei a.s. des n.m. 2 uur ten zijnen huize. Openstelling bibliotheek. In afwüking van het gebruikelijke uitleenuur is do C.J.M.V.-bibIiot)heek te Maasland deze week opengesteld op Dinsdagavond van 6.30 tot 7 uur. Jaarvergadering Veilingvereniging. De Coöperatieve Groenten- en Vruchtenvei lingvereniging „Maasland en Omstreken"' houdt haar jaarvergadering op Dinsdag 24 Maart te-7 uur n.m. in zaal Tavenui te Maasland. Actie voor Zuldland. Niet minder dan S3 Maaslandse winkeliers hebben beslo ten in de periode van 23 Maart tot 4 April van bun omzet 1% af te staan voor de getroffenen in Zuidland. Zij roe pen de medewerking van alle Maas- landers in om in deze periode zoveel mogelijk te kopen om daardoor de actie te steunen. Dit lofwaardige initiatief on dervindt de volle Instemming van het adoptiecomité. Jaarvergadering Geref. School, Op Woensdag, 25 Maart a.s. houdt de Geref. School te Maasland haar jaarvergade ring in het gymnastieklokaal van de oude school. Nieuwe Bijbelvertaling ïngevoard. De kerkeraad der Geref. Kerk te Maasland heeft besloten de Nieuwe Bijbelverta ling op de kansel te doen gebruiken. Het is de~ bedoeling datde kerkleden zich geleidehjk aan ook van de Nieuwe Vertaling gaan voorzien. Voorts werd besloten op bescheiden wyze voort te gaan met het gebruik van d« Nieuwe Psalmberijming (Hasper). „Het hoofdbestuur yam het „Neder- landsche Roode Kruis", met: zeer veel waardering kennis genomen hebben de van de mededeling 'van Hare Konuiklijke Hoogheid Prinses Wiihcl- mina, verklaart zich gaarne bereid om gelden in ontvangst te nemen t>en be hoeve van slachtoffers van de ramp, die Turkije zo zwaar heeft getroffen", aldus een mededeling tan het Roóde Kruis. 2. AUTOVEILINO IN 's-GRAVENKAGE Met ingang van 6 Mei a.s. zal in de Hout- rusthal te Den Haag iedere Woensdag een autoveiling .worden gehouden van - de „Enavo" (Eerste Nederlandse Autoveiling Organisatie). Ten gevolge daarvan zat de Woensdagmiddagveiling in Amsterdam ko men te vervallen; de Maandagmiddag aldaar blijft bestaan. In de toekomst zal de „Enavo" dus 's Maandags te Amsterdam, *s Woensdags in Den Haag en Vrijdags ln Botterdam veilen. merkt, dat er noch ;van .hét huwelijk alt': sacrament, noch als roeping sprake ba^' hoeft te zijn, maar dat het huwelijk aan de beschaving is gebonden en '^dat .'da voortplanting daarbij kwestieus laten worden. Wat het aantal kinderen, het huwelijk betreft, van Roomse zijde;, werd een optimaal aantal voorgestaan, op. basis van 'verstandelijk inzicht, met ver-y werping van maximale voortplanting ten j zogenaamde argeloze voortplanting.-Dew^ laatste factoren werden (dan ook .van'VRe-; formatorische zijde afgewezen. -God»;; voorzienigheid en. onze menselijke verr;' antwoordolijkheid gaan hier samen,' werd- gezegd. Uitvoerig is daarna gesproken over psychische, phisischo en economische factoren te •- dezen aanzien, bök«mé^et|@@ oog b'.v. "op het Hevolktagsvraagstulh'lWatjpjj de middelen tot conceptieregeling betteft, was er verdeeldheid in- de Protéstantse'Sii^ groep. Mr Groen ging meer mee met :de;M;g' R.K. opvatting;- geenmiddelen.; aari/optrSjlSgj houding, terwijl de heerDupuis,bij' de.j^,: concepiieregeling het .motief opvde fVoors^^y grond stelde, de middelen biyvepr dan:^;;;:^ secundair. Ook de heer .v.-d. -Ploeg/w** het hiermede eens. Ook hét- vraamulc:|-«M van de sterilisatie is uitvoerig besproken. f In dé sectievergaderingen;ls een en ander nader ingegaan. waarbij elkanders standpunt dutdeUjk kon wora«o-||siS kennis genomen.'r.i' - ------ - - - - - - - V. Ook Dubbeldam heeft de doer d*,i terenood zo zwaar.' getroffen,' gemeente-; 's-Gravendeel ia velerlri. oprietot:i:htilp;i en., steun.; verleend.:: In het- verdrbnken? vlasdorp .-stood men - na',;déliOBV«i((etfcl ïy-ke-ramp-Zóndag_ïVoor,sclüerionoplo#i-| bare problemen, Kr n«uwftlijk#§hadden| het gémepentébestuur;" èhi;degenen,«(diéS meehieüpén om ordevén ^de dopr^ hetir 4aa* a a Wzi '*r rha ter .:veroórzaalcte cliaos i'te :brengenC"-?. daarvan een opgelost of éénanderfdien,-; dé rich M weer aan. "Een zo"n:proble««nj. wa*'i-d*".'w»ag "waar .i'men;!de;!steffeiyil«>, overschotten van hen, die door, dé|rt*ttp| om het leven gekomen warén,, zoji.'kunf nenteraardebestéUen. Het t.i's^raven-;] deeSsé kerkhof stond ;oiwertWB4er^zoaI4| het grootste deel van het gémeentelijk' ebded. - Ook elders ;- lh de^ Hoeksüte- Kaard was "het onmogelijk de "alachtof; f eis een wa ardlgebegrafenis ptéègevéO; Mén verstond zich daarom' met ;het;. nveentebeetuur vap" DubbeMajni&oetk'l stond maatregelen nam om destoffelijke: resten van - de aan - destormvloed. ten' -< fer gevallen inwoners van 's-Gravend« op demeest'?piëteitvoHe J-wii«e!-eenL-: zflivhet dan voorlopige. rustpuntte Zo liggen dan - op heé schone:' .Tmhbe^Sgi daznse kerkhof >een!;plaai»,v;,waar:!8ei stólte en de rust nog 'dieper zyndan; diéj van de landéUjfee ongering waarvan' Dubbeidam het middelpunt te) 'vier-en* dertig 's-Gravendeetee mannen., vrouwen"! en kinderen verzonken in <te.. e#uwlge.| slaap. Tot Zondagmiddag3 uur was hun' j/j talt»g - dertig.: Op/ dat ïtydsöp.;;echtéiv|te werden de onteieldelichaxnensivanfdéi vier - laatste - 's-Gravendeelse,:;. h*W0Beit,::; die nog vermist, waren, aan/de; schoot/, der 'sarde to evertrou-wd. - Er -.waren 'jhe-g:; halve de heer J. P^ M. Bedaerts -.vanv- Emmichoven. de burgemeester van-l>ub;S? beldam, en zyn ambtgeooot vanv vendeel,-de-heer- G. van Heesen. «ucelep, familieleden bij de droeve- plechtigheid - aanwezig. Zij werden op deBe -aewydèïc plaats en by deze aangrijpende begrafé-/| nis meer-dan ooit bepaald hy de;bróó^M held van een mensenleven en-byide/al'/'ï macht van Hem. Die geeft en Die neemt ',:i op de ure. Die Hij. In (zijn wijsheid-h'eéf^^ vastgesteld;-.-,J Vicr-en-dertig mennen, vrouwenen-;-.-?:^ kinderenliggen in dekille .aarde :ln - «eh:-i;/:g| macabere rü. Zij hebben 'ln Dubbeldam^#] niet. him; laatste rustplaats gevonden.;, Nog eenmaalzullen zij een wog -afleg- 1 ,Vt. gen: de weg naar "het dorp;:-wéar;'zy?gér/^® woood en gewerkt' hetoben. waar zUhuh|«|gi vreedzaam levengeleld hebben, -dat',in;f/is| die vreseUike Zondagnacht zo' ploteeHngs-^s1 een einde nam. Begin April zal: het'her-ï levende 's-Gravendeél rijn doden gaaRj begraven.... •-.'riS-.yi Da „Carthage" ontwikkelt zich hoe langer hoe meer tot eett eersterangs attractie voor Scheveningeri. Ofschoon het seizoen nog lang niet is begonnen :fjn de ezeltjesmannen, die anders hun operatiegebied op het strand bij het Kurhaus hebben, reeds in actie gekomen en organiseren zij ritten „rondom de Carthage". Geholpen door het fraaie Neer op Zaterdag, deden zij reeds j zaken. - 9CHSV£NXNCSJDN*-23 wtrtw tt9ch«v«aiinfen ascfl«v<Mra^ j 4Ö00 vers* hvrlnff.' Notcrisi^ aaegevoe ,JHz'verza':h»^^tu ring 111^- tot -ISJ0 - per.:* kist ivSd-: Wt&S&mM.. -Vanfetborieihton vuKedenxaorgen ititifi ww. sch 35 met s kantje* uit de-3»rité!vl*ets-?t- Sch 5 met 1 kantje'uit de halve overige: -schepen hadden: gering* halve ;vle#tt|y;:jf v«'vleet, De mm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1