HM. de Koningin weer in het Rampgebied Meer deviezen voor Britse toeristen 84,6 millioen Koninklijke belangstelling voor Zeeüwse gemeenten Bende „Engelse" smokkelaars: aan de grens ontmaskerd Franse premier vertrektlied^n naar Washington BELGRADO BEKRACHTIGT HET BALKAN-PACT Acht gewonden bij ontploffing in kazerne te Grave Gezagvoerder manoeuvreerde met zijn brandende schip m it TROUW gratis lol 1 April rijKG vraag Ook verruiming van de invoer Maandenlang werden autoriteiten door hen om de tuin geléidk% Overleg over de EDG en Indochina Huiszoekingen bij Internationale positie versterkt Raab forinateiir in Oostenrijk in Korea? Lente-offensief: |f --13 ii m DINSDAG 24 3IAART 1953 ELFDE JAARGANG Nó. ?42§ Weerbericht tul Gesneuveld in Korea MILAAN-KAAPSTAD OP EEN SCOOTER Franse communisten NARRIMAN SADEïw IS WEER THUIS Sow jets antwoorden Amerika Heldhaftig optreden beloond „De Ruyter-medaille" voor kapitein Volmer "-r4 tm fmm ïêMl w-SSilM Nederlandse vrouw slachtoffer van overval te Genève ïiPlf Wm Mm i p£| 'WM mm Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 CS. L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen18.30—19.30 nr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: Tel. 1X4402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. RE LINING en Mr. K, VAN BOOTEN ii Geldig Van Dinsdagavond tot?Woensdagavond: -fv« ZELFDE WEERTYPE. Rustig weer met in de nacht en ochtend mist. Later,: op dé dag opklaringen. Ongeveer, dezelfde tempera-, turen als vandaag. - r I" O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. JF. S. BRUINS SLOT.- DE vraag is aan de orde of de Chris telijke onderwijzersorganisaties rich zullen aansluiten by het Christe lijk Nationaal Vakverbond. Het spreekt vanzelf dat dit een vraag is, die door die organisaties zelf moet worden beantwoord. Maar de zaak heeft genoeg algemene aspecten, die het belang van de Chri-stelijk- sociale beweging als geheel raken om haar ook te dezer plaatse ter sprake te brengen. Wanneer men de vraag', wil beant woorden of een bepaalde (organisatie zal toetreden tot hot CNV, dan heeft mén met ,twee" kwesties te maken, In dé eerste plaats of de aansluiting bij het CNV bepaalde vakorganisatorische belangen van de -desbetreffende ver-, cniging dient en of die aansluiting dienstbaar kan zijn aan de bevordering vande ideële belangen,' het desbetref fende vak rakende. 4-- En in de tweede plaats heeft'men te maken met de vraag of de aanslui ting Christelijke roeping is, de roeping 'om de algemene Christelijk-sociale actie in ons volk en in. de wereld te bevorderen. Deze laatste vraag is veruit de belangrijkste. Over de vraag van de vakbelangen willen wij niet te zeer uitweiden hier. Al moet wel aan stonds worden gezegd, dat, de centrale Vakorganisaties door haar werk in commissies, in de Stichting van de Arbeid e.d., werk verrichten, waarvan ook door de onderwijzers de vruchten worden geplukt. En al kan ook gezegd worden dat in het werk der centrale vakorganisaties ook onderwysbeiangen vaak betrokken zijn. Maar om de eerste vraag gaat het. En wy denken dat als de Chr. onderwijzers eerlang hun beslissing nemen deze vraag ook' zal over wegen: Eist de Christelijke solidariteit op sociaal gebied dat de onderwijzer zich met arbeiders, kantoorbedienden, ambtenaren, journalisten, hoogleraren in één front schaart, ten einde de eisen die het Evangelie aan de samen leving stelt, te onderzoeken, te helpen formuleren en te trachten tot verwe zenlijking te brengen? Voor ons is het antwoord op deze vraag duidelijk. Zy moet met „ja" beantwoord worden. Waarom? Is het omdat het ledental van het CNV zo hoog mogelijk moet worden opgevoerd? Is het, om dit gevaarlijke woord te, gebruiken, een roach tskwes tie?In zekere zin is dat zo. Inderdaad gaat het er om, de invloedssfeer' van de georganiseerde Christelijke maatschappelijke groepen zo groot mogelijk te doen zijn. Niet als- doel in zichzelf. Maar als middel tothet .doel om. het Evangelie een kracht in. de samenleving te'dóëh-zijn. In dit verband mag nimmer vergeten worden dat de 'neutrale organisaties zich pok terdege bewust zijn wat ge tal en machtsvorming betekenen. Maar dit ie toch niet ,-,het" argu ment- We leven In een'maatschappij, waarin het verbazend moeilijk is om de rechte weg, de.' goede vormen voor samenleven, de; Christelijke styl- te vinden. Wij worden daaringehinderd door verkeerde tradities, door gebrek aan kennis van verhoudingen en door gebrek aan inzicht in wat eis van het Evangelie is. - Als we deze moeilijkheden ooit te boven zullen komen, dan moet dat ge beuren door samenwerking van alle belijdende Protestantse Christenen, door samenwerking ook in organisa torisch verband. Daarom b.v. is een goed en nauw contact tussen de Chr. politieke en de Chr. sociale organisa ties onontbeerlijk. Daarom is het van zo enorm belang, dat er een convent van Christelijk-sociale organisaties is, waarin ondernemers-, middenstan ders-, boeren- en werknemersorgani saties elkaar gevonden hebben en vinden. Maar daarom is het ook van zo grootgewicht dat in het front van hef Christelijk; Nationaal Vakverbond alle organisaties, die daar door haar aard thuis behoren en die de ver schillende aspecten van het leven ver tegenwoordigen, ook inderdaad aan wezig zijn. Het gaat nl., zo schreven wij hier boven, om Het.ondèrzoeken, het onder woorden brengen en het verwerke lijken van de eisen van het Evangelie. Dat moeilijke werk kan alleen in samenwerking geschieden. En in die.samenwerking moet heel de rijke schakering vaii het Christelijk maat schappelijk -leven présent zijn. Daar moeten vooral diegenen aanwezig zijn, die door de aard van hun werk en door hetgeen zij zijn en kunnen, daar in veel te geven hebben. Ajs erover.' de gewenste structiiu r van'de maatschappij gesproken wordt .en over datgene, wat .wij op maat schappelijk. gebied als rcchtseis mogen stellen,"dan,moet het zo,zijn dat in de 'stemvan-' het C.N.V. heel het Chr. -maatschappelijk organisatieleven. voor zover .het werknemers betreft, mee spreekt. Alleaspecten moeten daarin ge- integreerdzyn en allen moeten door .hun' mede-arbeid medebepalend zijn ,voor die stem. - Wie de zaak zo beziet en wie er dan acht op geeft hoe in steeds sterkere mate de organisaties centraal bij de -rechtsvorming worden betrokken, kan de vraag, die wij hier behandel den, niet anders dan bevestigend be antwoorden. D.e Christelijke 'onderwijzers horen thuis in het C.N.V. ff Af. 'dc' Koningin heeft opnieuw een bezoek aan - de nood gebieden gebracht. In Rilland BathKruiningen en Oost- dijk heeft de Landsvrouwe zich onder houden met nabestaanden van de slachtoffers. De stand van het Nationaal Rampenfonds was tot op gister avond 84.600.000. Dit is ten op zichte van de stand van Zaterdag avond een vermeerdering van f 400.000. Da Brllso regering hooft gisteren be kend gemaakt, dat de toewijzingen van reisdeviezen,voor Britse toeristen in het buitenland van 25 tot 40 pond'per jaar opgevoerd zullen worden. Ook zal de controle op particuliere importen uil hel buitenland, voornamelijk uit de West- europese landen,, iets minder streng wor den. Deze maatregelen weerspiegelen de verbetering in de Britse financiële po sitie, Thorneycroft, de Britse minister van Handel, verklaarde in bet Lagerhuis, dat Groot-Brittannië door deze maatregelen ongeveer .per jaar 40 millioen pond meer aan toerisme en import -zal uitgeven. Hij voegde daaraan toe. dat Engeland hoopte dit geld terug te verdienen door meer orders in West-Europa te kunnen plaatsen. Richard Butler, de Engelse minister van Financiën, heeft op de ministersver gadering van de Raad voor Europese Sa menwerking te Parijs nader medegedeeld dat Engeland het vasteland niet in bet ongewisse zal laten als het pond sterling omwissclbaar wordt gesteld. Engeland zal deze stap zeer waarschijnlijk niet binnen twaalf maanden kunnen onderne men. Dezelfde tijd zal Engeland lid blij ven van de Europese Betalingsunie (EBU) waarbij het nog een tekort heeft'staan van 300 millioen. De verruiming van de Engelse importen zal het percentage van de niet-officiële invoer uit West- Europa, die niet gebonden is aan kwan titatieve beperkingen, doen toenemen van 44 tot 58. Ook West-Duitsland heelt het percen tage der vrij verhandelbare goederen, verhoogd en wel van 84.4 tot 90. De regering deelt mede, dat tot- haar^w j leedwezen na bekomen verwondingen op»:. jjj 15 Maart 1953 tijdens actte"ln';Kwtaa?-M«| overleden op 17 Maart de soldaat A. A. 3 IV. Groothedde, legemummer 3302.10.119.' J De soldaat Groothedde werd10' Febraijsggj ari 1933 geboren. Hij was ongehuwd, en; woonachtig te Almelo. - Een -25-jarJge Italiaanse journalist;, Edovjï ardo Mari, is met een scooter van an-, derhalve paardekracht van Milaan naar Kaapstad gereden. Mari heeft tien maan- den over de tocht gedaan Hij reisde, via -. Spanje en Portugal en daarna van Algier*;* naar Johannesburg. Voor de Sahara bad hij X07:tiur.nodig,f:;i: mi ~p«. Na het bezoek aan Rilland Bath en Kruiningen vervolgde H.M. de Ko ningin gistermiddag haar tocht door het Zeeuwse rampgebied. Met de rijkspolitieboot RP 4_ arriveer de H. M, omstreeks half drie iii de haven van Burghsluis, waar zy werd verwelkomd door deburgemeester der gemeente. Burgh, jhr. A. van Citters, en wethouder Bolkenbaas. Vervolgens werd naar Renesse gere den, waar burgemeester mr. G. F. Lun- singb Tonckens de Koningin verwel komde- Hier onderhield H. M. zich met De Franse premier Mayer vertrekt vandaag met een delegatie naar Washington om met de nieuwe Amerikaanse regering besprekingen té voeren, terwijl de Franse ratificatie van het verdrag voor het Europese leger nog steeds in de lucht hangt. Frankrijk aarzelt door te tasten, omdat het de zeggenschap over zijn strijdkrachten zoo moeten afstaan aan een inter nationaal orgaan en omdat de Franse Nationale Vergadering nog niet uitge maakt heeft of de voorgestelde aanvullende protocollen, in haar ogen voldoende waarborgen geven voor de Franse belangen. De Europese Defensie' Gemeenschap zal vrijwel zeker onderwerp van de driedaagse besprekingen uitmaken. Ver der zal ook de oorlog in Indochina tegen de communistische Vietminh-rebeLlen aan de orde komen. De jongste bezoeken van 'maarschalk Juin, de Franse opper bevelhebber van de geallieerde strijd krachten in Midden-Europa, en van ge neraal Mark Clark, de Amerikaanse op perbevelhebber der Verenigde Naties in Korea, hebben de grondslag gelegd voor een strategische samenwerking in bet Verre Oosten. In Ue afgelopen maanden' is het Ame rikaanse begrip voor de Franse moeilijk heden in Indochina aanzienlijk toegeno men. De Noordatlantische Verdragsórga- nisatie heeft de oorlog in Indochina er kend als een onderdeel'van de Westerse worsteling tégen de communistische agressie. Dc Franse regering dringt, aan op meer Amerikaanse financiële hulp voor deze strijd, die voor de Franse be groting. een tekort van ongeveer 3 mil liard gulden oplevert. De beide regeringen schijnen het er over eens te zijn, dat er zo spoedig mol gelijk een nationaal leger van de Viet nam tot stand moet komen, maar de Fransen wensen dc uiteindelijke zeggen schap te verkrijgen over'elke vorm van Amerikaanse hulp aan Indochina. Mark'Clark heeft op zijn terugweg uit Indochina naar Japan te Hongkong ver klaard.' dat hij de regering te Washington zou aanbevelen meer hulp tebieden aan het „nieuwe Vietnamese leger, dat uit goede strijders bestaat".. de raadsleden "van» Noordwelle, Seroos- kerke en Ellemeet, die naar Renesse zijn geëvacueerd. Na in Renesse do thee gebruikt te.hebben, reed het hoge gezel schap terug naar de gemeente Haam stede, waar het werd ontvangen door de burgemeester jhr. R- Roell. Daarna bezocht de Koningin Stavenisse. Zijarriveerde aldaar per politieboot te omstreeks 1830 uur. H. M. werd door de burgemeester, de heer L. A. Verburg, door de gemeente rondgeleid, waarbij o.a. aan haar werden voorgesteld de leden van de gemeenteraad, de polder besturen, het personeel van de E.HJB.O.- post, dc luitenant- J. W. Buitendijk,, de opperwachtméestééj B. C- Blom van de Rijkspolitie en'>;héth personeel, van de dienstBerging eöTdentificatie.': Ten gemeentehuize onderhield H. M. zich lange tyd met de nabestaanden van de zwaar getroffen gezinnen. Tenslotte bracht H. M. een bezoek aan de ernstig beschadigde Nederlands Hervormde Kerk, waar ds. en mevrouw Enkelaar aan haar werden voorgesteld. Omstreeks 19.15 ur verliet de Koningin Stavenisse per auto. De politie te Parijs heeft in de vroege ochtenduren van Dinsdag invallen ge daan In de woningen van verscheidene leden van de Franse communistische partij, waaronder ook die van de se cretaris-generaal van de door de com munisten geleide vakbond C.G.T., Frachon. Frachon en drie andere - communisti - sche vakbondsleiders. Molino, Tollet en Duffriche. werden vastgehouden voor een verhoor. Het hoofdkwartier van de communistische vakbond en verscheide ne andere kantoren in Parijs werden eveneens doorzocht. De invallen werden uitgevoerd op last van de rechter van instructie in ver band met een onderzoek naar een sa menzwering tegen de buitenlandse vei ligheid van de staat en deelneming aan een poging tot het demoraliseren van het leger. Het ondeitzoek is reeds enige maanden aan de gang. Ongeveer 350 leden van de politie na men aan de invallen deel. Onder de In hechtenis genomen personen bevinden, zkriL Le Leap, secretaris van de CjG:T.; eftTbucolonne,- lid van het centrale co mité van de partij eri jeugdleider. Later nam de politie de redacteur van ,1'Humanrté". André Stil. eveneens ge vangen. Stil werd in Mei 1952 beschul digd van het in gevaar brengen van de binnenlandse veiligheid van de staat en van het veroorzaken van onrechtmatige openbare bijeenkomsten. £)E smokkelarij in koffie viert de laatste tijd weer hoogtij aaipdë^Belgtsch^ Duits-Nederlandse grenzen, waaarbij'de smokkelaars dikwijls blijkjgéven'^paróm een grote stoutmoedigheid. Onlangs heeftde politie b.v. 'een:. smpkkplhèndgm kunnen inrekenen, waarvan, de leden allen gekleed gingen in Engelse vttniTÜ] formen. Bovendien waren zij .vóórzien vaan- valse paspoorten ën\ militaire^ soldijboekjes. Maandenlang hebben deze verklede smokkelaars hunjWvrist-M gevend bedrijf kunnen uitoefenen en zij hebben niét alleen de Duitse,'Neder landse en Belgische douane, doch ook de Engelse contróte-instantie^ini^ Duitsland óm,de tuin kunnen leiden. -? Be leider van deze goed georganiseer de smokkelorganisatie is een,rgewezen onderofficier van bet Engelse bezettings leger in Oostenrijk, een zekere Thomas Taylor.-Door zijn relaties te Wenen "kreeg hij de beschikking over de: nodige'do cumenten en stempels en 'de nummer platen van dé auto's werden hier ook op meesterlijke wy ze nagebootst Het vervoer geschiedde met legerauto's, die voor weinig geld waren opgekocht; bij de autokerkhoven in Oostenrijk en Duits land. Met een dergelijk convooi werd dan in een keer 20.000 kg.koffie'tegelijk van België riaar Duitsland gesmokkeld. Deze perfecte smokkelorganisatie ha'd nóg lange tijd ongemoeid haar werkzaam heid kunnen' voortzetten indien de bege leiders van dit .Engelse" convoci allen maar de Engelse taal 'machtig waren* ge weest. Het feit dat dit niet het geval was werd hun namelijk noodlottig. Toen de militaire vrachtauto's enkele dagen ge leden de Nederlands-Belgische grens 9? D® Joegoslavische Nationale Vergade ring heeft gisteren met algemene stem men hei verdrag voor vriendschap en militairesamenwerking met Griekenland en Turkije geratificeerd. Zodra alle drie landen het pact. dat op 28 Februari werd gesloten- bekrachtigd rullen hebben, wordt hel van kracht. Joegoslavië zal de overeenkomst laten inschrijven op het secretariaat-generaal der Verenigde Naties. Vice-president Kardelj verdedigde rhét accoord als plaatsvervanger van .Tito, die met de „Galeb" onder Engels escorte op de thuisreis is van zijn bezoek aan Lon den. Hij verklaarde gaarne te zullen Ex-koningin Narriman van* Egypte Is gisteren in haar vaderland teruggekeerd. Bleek en vermoeid stapte zij uit het Indi sche vliegtuig, waarmede zij 'van .Genève naar Cairo was gevlogen. Een groepje'fa milieleden .wachtte haar op. ..Behalve journalisten was niemand op het vliegveld toegelaten. "'l De negentienjarige Narriman liep zwak glimlachend aan de arm van haar moeder naar een auto. Zij groette ieder met een licht knikje en sprak geen woord. De stewardess van het vliegtuig vertelde, dat Narriman ook in het vliegtuig met nie mand" gesproken had, behalve met -haar moeder. De gezagvoerder, wist:nog; mede te delen, dat zij weinig had gegeten.' De Sowjet-Unie heeft Amerikageant woord op zijn protest van 18 Maart de gen de beschieting van een Amerikaans vliegtuig bij Kamtsjatka Het antwoord werd door: het officiële Sowjetpersbureau Tass vermeld. De Sowjet-Unie beschuldigt Amerika er- van. dat een Amerikaans vliegtuig 15 Maart hét Söwjetgrondgebied bij Kaap Kfestowoi, Zuid Kamtsjaka, heeft ge schonden. In de' Generaal De Bons-kazerne le Grave is gistermiddag om drie uur len- 'gévolge van het ontploffen van een schokbuis een ernstig ongeluk gebeurd, waardoor acht militairen werden gewond, .van: wie vier iwaar. Een van de militairen had een schok buis,' het onderdeel, waarmede een. gra naat tot ontploffing kan worden gebracht, mee naar zn kamer genomen. Het. ding 'viel, nadat de soldaten er mee waren gaan'gooien, met allé ernstige gevolgen van dien. -.Ï51 r'sS De gewonden zyn naar het Canisius-. ziekenhuis te Nijmegen overgebracht; waar voor enigen hunner operatief ingrij pen noodzakelijk bleek; Volgens de laatste benohten- schyht geen' der gewonden in levensgevaar te verkeren. -• ^S'>' -jyAï&P r In ds? Generaal De Bonskazeme te Grave is het regiment swar» infanterie Cha'ssé 'gelegerd. Bij koninklijk besluit, van 12 Maart jl. is de „De Ruyter-medaille" ia zilver toegekend aan kapitein.' C. A. Volmer uit Lobith, gezagvoerder- bij de N.V. Ko ninklijke Pakelvaarl 'Maatschappij te Amsterdam, -' wegéns lijn heldhaftige, bekwame v'en"; doortastende optreden op 20 Maarl van hef vorige jaar, toen zich aan boord van het m.s. „Leok", waarvan hij kapitein was. in Indonesië een ont ploffing voordeed. I ■Déze médaille wordt iit goud, zilver of brons sedert v,1907 jaarlijlks op de ge boortedag van Michiel Adriaanszoon de Ruyter (24 -Maart)uitgereikt als erét'éJcen «voor;, schippers,stuurlieden en vetdere leden, der bemanning van - koopvaardij- envissersschepen en andere personen, die zich- door verdienstelijke daden, voor de Nederlandse scheepvaart hebben., on derscheiden, '-i' De „Leók" lag destijds zwaar beladen met benzine, motorolie en,.smeerolie ge meerd aan de oliesteiger te Boengei Rouribai bij de Siak-rivier. Bij het» openen der luiken sloeg een meters hoge steekvlam uit luik 1. Direct begon men onder leiding -van; kapitein Volmer de uitgebroken felle- brand te bestrijden. Gezien het::gevaar voor de steiger, gebouwen, en wal- installaties bij nieuwe ontploffingen, be sloot kapitein Volmér naar een andere plaats op te stomen,-De onder de gege ven omstandigheden uiterst -moeilijke manoeuvre' met hot brandende schip werd met grote bekwaamheid uitge voerd, waarna aè bestrijding? van de brand energiek werd. voortgezet. •Nadat ziah een volgende zeer zware ontploffing 'had voorgedaan, waardij twee- gewonden vielen, moest de kapi tein "met het oog op het'te grote levens gevaar der opvarenden, order geven het schip te verlaten. Enige 'minuten nadat dit geschied- was, zagen de leden van de bemanning bij een nog veel heviger ex plosie brandende drums met benzine hoog de Lucht in slingeren. De „De Ruyter-Medaille" in zilver is kapitein Volmer thans toegekend, om dat hij door zijn van groot inzicht en bekwaamheid getuigende optreden niet alleen de naam van de Nederlandse scheepvaart heeft hoog gehouden, doch tevens, omdat hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een totale verwoesting van-de steiger en de daar aan gelegen emplacementen heeft voor- komen. De Oostenrijkse president Körner heeft de conservatieve Volksparty (RK) gis teren eeni nieuwe kans gegeven om.een- nieuw kabinet te vormen. Hjj verleende, zoals wjj reeds in een deel onzer edities meldden, een formatie-opdracht aan de voorzitter van dc partij, Julius Raab. in plaats van de aftredende kanselier Figl, die de opdracht heeft moeten terugge ven. waren overgetrokken,' '-'geladen^zogeés naamd met vaten benzine,werd'eenJdergi begeleiders te Emmerich in aDuitsland^J aangesproken door een- Ud. van-.dé.-.:Eriéfs gelse -militaire .politie; Tot diens'igrofe?-3 verwondering -sprak- de. in' Engelse.-aihi-if form geklede chauffeur, echter- geeti' woord Engels. Uit eenonmiddellijkïjih?® gesteld.ondérzoek.,bleek,hierop,dat^de® vaten Jrenrine, die van buItenfe^ii;VfiÜréfiSra vettig ^aanzien .hadden;>tot ;.dej-rahdj.t<jeg| gevuld,'waren mët koffiebonen.' De~-drior:|L begeleiders van het convooi vieïeh-.hier£|f§ opal -snel door de - mand.- Zy - bekendehrfT datrij fin Frankfort vanEngelse unifor?M meewaren',-. vooóden'-jén (rde bbehodigdéS papieren hadden ontyahgéoijNaarf gélangS zij in Duitsland, Nederland: of :Belrië;ré^j den werdende nummerborden, der- au^M to'sveranderd. Hun taak had: er;ih'bérS;3 staan, desmokkelwaar, vanft'Antwerp,ét®^ naar 'Dussëldorp te' brèrigrii,--"vanwamrs deze dsn;,met;'anderé.;vrachtatito'a|prii^ eenvérdere: bestem mlhgwerdvervbét^S, DeismoMÉelaarsSiveritlaérfleri^datMEiml ^oèp--déelAÜrlmaaktei.van'4eén^oriai)lsa^ Se, afo"ricb met"de;:smbkkeljiVa^alI^W zien, dat Italië zich bij het verdrag zou aansluiten. Het pact en maarschalk Tito's bezoek aan Engeland hebben aangetoond dat de internationale positie van Joego slavië sterker is dap ooit te voren, zo verklaarde Kardelj onder donderend ap plaus. Wladïmir Dedeyer. de biograaf van Tito, die voorzitter is van de commis sie voor het buitenlandse beleid van de Nationale Vergadering zeide, dat ook andere Balkanlanden tot het pact kun nen toetreden. De Joegoslavische rege ring'zou zich zeer verheugen als Alba nië, 'dat thans een Sowjet-satelliét is, zijn vrijheid en onafhankelijkheid zou herwinnen. Joegoslavië kon niet tot de NAVO toetreden; omdat zijn leger niet onder buitenlands opperbevel kan staan, aldus Dedeyer. Generaal Otmar Kreacic zeide, dat Roemenië, Hongarije en Bulgarije thans bijna een millioen man onder; de wape nen hebben, afgezien van de Sowiet- strijdkrachten, die in deze satellietsta ten staan. De landen van het nieuwe Balkanpact beschikken over 60 70 divisies. Het Parijse blad „Le Monde" ver neemt, dat de drie genoemde satellie ten een communistisch Balkanpact ge sloten hebben,, dat als tegenhangervan het andere pact, te Boekarest getekend, zou zijn en voornamelijk een militaire strekking zou hebben. Het Griekse parlement heeft het Bal kanpact gisteravond eveneens geratifi ceerd. Zondagavond, kort voor middernacht, ontdekten voorbijgangers in de wijk Eaux-Vives te Genève een jonge vrouw, die met een bloedende hoofdwond''be wusteloos op straat lag. De inhoud van haar handtasje bleek te zijn verdwenen. Het slachtoffer werd onmiddellijk naar een ziekenhuis overgebracht, waar zij Maandagmiddag, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, is overleden. Volgens de politie betreft het een Nederlands dienstmeisje van ongeveer 30 jaar, wier naam opgegeven wordt als T. Kuit. Voor zover tot nu toe uit het onder zoek blijkt, is de vrouw het slachtoffer van een overvaL Gisteren werd dc burgemeester van Delft, de heer D. de Loor geïnstalleerd. Na de installatie werd burgemeester De Loor gecomplimenteerd door sün voor ganger, mr. G. E. van Wahum, thans burgemeester van Rotterdam. - .'-j- j'-j •Een- correspondent .van. Reuter* méldt! dat men het-té-Seoel waarschijnlijk acht;: dat het voorjaar inKorea nieuwe-jveld^ slagen "zal bréngen, ivaardoOr-.er,:uav;dè| communistische aanvallen, -in -Mei-;:1951^ een einde zou kómen aan-.de statistische^ oorlogvoering.van thans; - - —v r»/ï Generaad Maxwell Taylor.cdeünleüvséa commandant van het 8ste Amerikaanse?] leger,heeft de - onder" rijn? ï?e -*el eenheden medegedeeld dat zij zich*;,mbïj gelijk spoedig in NoordelftkèrSgelegén,! stellingen zullen 'bevindenVigHfj^oeg-aèl hieraan toe dat het de taak :der-verbon-; den strijdkrachten-.is de communistischs^ logers.ln Korea-te binden..;;zodat4zJj:niétJ elders moeilijkheden kunnen veroorzh-l ken". Ook meent mot te Seoel dat presidet-l Eisenhower in de een of andere.„vorml een niéuwe zet zal doen.welkéT':niét:: noodzakelijk gericht-behoeft te zyhjpP* het behalen yan terreinwinist 'doór::aë=iè4 aHiéerdea. Jf ii'N'i if 'tïï yw:-vv Elke Trouw-lezer Is een Trouw-vriend. Vrienden schromen niet elkaar zo nu en dan eens-een kleine, vriendéndtenst'te vragen.- Trouw komt daarom met goed vertrouwen in een gunstig onthaal U vragen: lees deze bon 'eens door, ga eens na wie van Uw vrienden of kennissen .voor die'bon-in: aanmerking komt en zendt'deze dan aan hem of haar met een vriendelijk woordje'of stél hem ter hand. Uw warme aanbeveling. Wij dragen U, daartoe de bon gaarne -en vol vertrouwen over. Denk of zeg echter niet: „Ik doé het wel eens een keertje" want dan zult ,U zien, dat de krant net wég is. als het V weer te binnen schiet. En wfj rekenen toch'zo graag op O! - - -ris:;7 wMüm TfSr óK^'itw 'éAifm i NAAM STRAAT WOONPLAATS wenst het .dagblad TROUW- tot 1 April a.s. gratis te ont- ^ngen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (49 cent) per kwartaal 635)* - - B^SjP ,-.3 Doorhalen wat niet gewenst-.wordt. - U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administrate» „Trouw",Witte de; Withstraat30.Rotterdam. iMs •">- jjs<_

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1