Nieuwe moraal TROUW^fg Attila in het nieuw van aan MÈRIRAms: 'HEILZAAM lÜ»Mg Reserveer; 16 MEI Gesneuveld in Korea 86.7 Millioen ZATERDAG 28 MAART 1953 JZ^«ar^?ÉSêf^Siiïï^g^fggf -; ':1 v -t"MiNDER^Ói^^rirtóJ^^ (Amsterdam) 6 JUNI :- (Den Haag) J0, J sissfabrieken in leiit» gearresteerd Vogel-mummies m oude schoorstenen - Ontvoering van Oostenrijkers Dé ratificatie van het E.V.G.-verdrag in West-Duitsland Burgemeester met bezem te Sao Paulo Twee Tsjechische soldaten gevlucht 'ëiSÊIs Afstandm^^^lÉÉhH.y ;.'f VerandCTlütee'vhéyoltog^^naagn^g^Sj^ .sof regenbmem-Matigé:t<rt-kra<&tlgè;^n^y eï^ustpKi 'vincies tljdeHjEe .hardé wind tussen - 'West.. JVannariit:v; minder kotid;,jWorgeri>.1 ovteTrgAl ongeveer dezelfde temperatuur alsvand^g4<^>® Rottendam: Witte de Withetraat 30 Teief. 20215 O. U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 f-' Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 w Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29218 's-Gravenhage: Huygenspleln 1—Postgiro 42486T Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114408 i-;\' Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 IH Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week. ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. Ji. A. :BL VS/^BBCrós^.!S4^ Directie: C. A. KEDNING en Mr. K. VAN HOUTEN Opbrengst voor Rampenfonds Reeds 1 hebben zich tientallen1 .wandelaars voor de. .wandeltocht jn t'.déy .hoofdstad éfoo?'i'i-hg£. "Amstérc&mse^Bos!— aangemield. InédvryfKoiten Jbëdragoh-f LjH; voor deelriemer^bovtó'X.de ^jlA jaar,'".50 - cents vcKfr^deAttgcgrg- van 6. tot 'en reet 14 jaar.- Aan'; militairen is toestemming -ver leend aan- onze marsen deel té; nemen. - H EEFT de jongere generatie een eigen moraal nodig? Dat is de titel van een opstel, door ds. E. van Rmeeen geschreven in de bundel Jeugd tussen Kerk en Wereld". Het blijkt dat de schrijver niet meer dan twee typen van richtlijnen voor het levensgedrag kent Wij hebben slechts de keus tussen twee.moralen. De ene is de burgerlijke. Als hand leiding bü de keus tussen, goed en kwaad dient zij de mens, die zich vóór alles individu, persoonlijk verantwoor delijke enkeling voelt. Het is een heel ding, als enkeling standhouden met een eigen moraal; daarom wil de burger lijke mens zijn kort begrip van goed en kwaad .verankeren in ayn begin selen. Hij kan daarom alleen maar samenwerken met gelijkgezinden. Ge meenschap met andersdenkenden is misschien wel eens mogelijk als wapen stilstand, maar wie het verschil in de beginselen over het hoofd ziet, pleegt De andere moraal is de moderne. Zij is niet principieel gefundeerd, maar zakelijk gericht. Om stand te houden in het anders zinloos wordende leven, moet de moderne mens één'lijn trek ken met vele niet gelijkgezinden. Hij 'heeft t-jmgeest nodig en moet soli dair "zijn. Dat schept een nieuwe mo raal. Het gestelde doel moet in de kortst mogelijke tijd met de minst mo gelijke wrijving worden bereikt. De moderne mens richt zijn moraal dus niet naar het beginsel, dat hij vertegen woordigt, maar naar de zaak, waar- voor hij staat. V; De schrijver kiest met enige burger lijke aarzeling voor de tweede: „Het is ten slotte in het licht van het Evan gelie niét' goed te zien, -waarom de oude moraal met haar farizeesè ten- denzen tot alle prijs zou moeten wor den verkozen boven een nieuwe, die wel het gevaar van zedelijke vrijbui terij in zich bergt, maar voor welker zakelijkheid en solidarisme opmerke lijke Bijbelse overeenkomsten zijn aan te wijzen"..'-V;. Welnu, dat is ook niet in te zien, te .meer niet, omdat ook de;geschetste ■burgerlijke moraal „het gevaar van redelijke vrijbuiterij" in zich borg. r-'i rek u, i i -■s-ijr-- -ïv Begin April verschijnt on«;ge'-VV. sohriftje:'„Op mars in Hoofdstad;;; en Hofstad", waarinalle:.';'gé^v;, 'geyens 'zijn:yérméldj;f Vraagt u per.v omgaandirom }v toezending' aan een -der navolg;; gende kantoren: - /--'{SyiZJ DagbladTrouw,'h ;\V burgwal225, v Amsterdam.;-/- Telefoon 39222/. toeeéel./l^i; Dagblad Trouw, Huygei»pleln; ,l,.:'s-6»vite^g ;-hage,.';.Telefó<m;Ü4402.;P,C^%ï'i Dagblad Trouw, «SliaE Rotterdam,T«^èfópn/29215;$J' .toestel 1. - 'i- zf .De •-ü..-:-ïS»riJving'; teireefe/'iTOen^lf 'géétold/'j-Men .^éntï^'o?de>li-4g] schrüving' de k»schrijttoeténpe:?J< De Oostduitse geheime politie heeft volgens het in Berlijn verschijnende Westberlijnse blad Abend de gehele di rectie van de door de; staat beheerde Zeïss-fabrieken van optische instrumen ten gearresteerd. Tot de 26 gearresteer den zouden vooraanstaande leden van de Oostduitse communistische partij ;en le den van het Oostduitse parlement beho ren. Zij zouden verantwoordelijk geacht worden voor het „passieve verzet" van de arbeiders tegen de maatregelen van de overheid. Het blad van de Oostduitse .communis! tiscbe partij „Neues Deutschland'V schrijft dat de staatsrecherche in de Zeiss-fabrie- ken een „spionnagebende" jhéeft ontdekt, die voor de Amerikanen werkte. Jn, dit i* Attila, het'Hongaar se jongetje uit het vluchtelingenkamp Schleisheirr frij'Miinchenl Hier ;OpeöltJiiS met een gloednieuwe Hollandse auto cit hö is vnn onSer tot" bóven in degelijke, Nederlandse- kleertjes .gemkén'dankM;ctó Jmlp- actie voor de Hongaren van onze lexers er» lezeressen. Op pog. 9 vindt n een uitvoerig versl&g ven- de; ocwWcoriirt .dc g^chei^cgoedfiren fri Miitic/iciu Bü het aio-pen van twee. oude schoor stenen op het terrein van; de -Staats mijn Emma te Treebeek, heeft men lh de voet dezer schoorstenen tientallen gemummificeerde overblijfselen van duiven, zwaluwen en andere vogels ge vonden. Deze vogels moeten nadat zij op de rand van de schoorstenen waren gaan zitten, zijn bedwelmd door kooJ- monoxyde, waarna zij naar beneden vielen. Door de warmte in de schoor stenen droogden'zij daarna geheel uit. De veren blenren echter vrijwel a; onbe schadigd, In een: der schoorstenen' vond men een duif, die in 1929was'geringd. De negen mllUoen vluchtelingen in West-Daitsland hebben, thans, acht jaar nadat voor de meestem hunner 3 - 1U- dénsweg begon, hun eigen grondwet ge kregen. Deze aanduiding tenminste ge bruikte d« Duitse pers voor de „verdre venen-wet", die na maandenlange be handeling door het parlement- is .aange nomen. Déze wet regelt een aantal der voornaamste moeilijkheden, die zich tel kens weer .voordoen waarvluchtelingen trachten zich -een nieuw bestaan te ver- werven. - ZU snoet'-het-dé- grote catego rieën-vluchtelingen: de hoeren, de zelf standige ambachtslieden, de-arbeiders en dé mensen uit de vrije "beroepen, gemak kelijker maken zich een nieuw bestaan te veroveren. Voor de boeren, zal dat moeten .ge schieden door verscherping van- de: tot nog* toe getroffen maatregelen 'om hen In staat te stellen eensstuk land te ver krijgen;; Nieuw gecultiveerdland zal voortaan voor de helft ter beschikking moeten worden gesteld van uit het Oos ten gevluchte boeren. - Dit brengt onder meer met zich, dat de direct aan Noord-Nederland grenzen de Dulise veengebieden in de toekomst tot het belangéykste kolonisatiegebied van de Oostduitse boeren zullen gaan behoren. Het grootste deel van de nieu we bewoners zal dus ;worden gerecru- teerd uit de Oostduitse - boeren» Dit is een van 'de redenen, waarom het „groe- geen groot gevaar voo- de staatsveilig heid hebben opgeleverd". De tekst van het' bcs'iuit wèrd vandaag op de voorpagina's van alle.' Russische dagbladen gepubliceerd.' Er wordt in verklaard dat dé Opperste Sowjet- „het i.vjn. de-consolidatievan het maatschappelijke en politieke stel sel. derSowjet-Unie en': de hogere wel vaart en. het culturele ontwikkelingspeil van de bevolking niet'noodzakelijk acht nog langerpersonen gevangen te hou den, die misdrijven hebben begaan, wel ke: geen ernstig gevaar voor de staats veiligheid hebben opgeleverd".1 Hieraan wordt toegevoegd'.dat het .de bedoeling is betrokkenen in staat te stellen, „weer. eervol werk te verrichten en nuttige léden der maatschappij te worden." In het besluit woeden de volgende ca tegorieën gevangenen genoemd, die spe ciaal voor vrijlating in aanmerking ko men:.",; 1.'Degenen, die gevangenisstrafffen tot vijf jaar uitdienen. 2. Personen, die zijn veroordeeld we gens - het begaan van v.misdrijven,.op' ambtelnk, economisch en militair ge bied". 3. Vrouwelijke veroordeelden, onge acht de haar 'toegemeten strafmaat. Voorts wordt in hei besluit bepaald dat personen, die tot meer dan vüf jaar ge vangenisstraf zijn veroordeeld, "kwijt schelding zullen ontvangen voor de helft der opgelegde straffen. Ket amnestiebesluit geldt ook voor verscheidene andere groepen veroordeel-, den, die hetzij °p vrije voeten worden gesteld, hetzij kwijtschelding van straf krijgen voor de helft van de hun op gelegde straffen. a - - Niet onder' het amnestiebesluit vallen personen, die tot meer dan' vijf jaar ge vangenisstraf zijn veroordeeld wegens „tegen-revolutionnaire bedrijvigheid, het op grote schaal beschadigen van publie ke eigendommen, roof of moord". De politie te Jénnersdorf in de Oostenrijkse provincie Burgeniand heeft Vrijdag medegedeeld," dat 10 per sonen, onder wié de burgemeester van Jennersdorf, Julius Schwarz, Vrijdag middag door Hongaarse militairen naar Hongarije zijn ontvoerd. De betrokkenen waren aan de arbeid op het land aan" de Oostenrijkse zijde van de grens, aldus de politie. De Hon gaarse militairen overschreden de grens en dwongen de mannen met machinepistolen mee te gaan. De politie" heeft later bekend ge maakt, dat de Oostenrijkers na enige uren werden vrij gelaten. Over het land waarop zij werkten heerst onenigheid tussen Hongarije en Oostenrijk. De Westdultse regering" heeft Vrij dag'medegedeeld, dat "zij dé ratificatie- documenten van het verdrag inzake de Europese, verdedigingsgemeenscliap en de .-conventies 'van Bonn niét zal depo neren- alvorens de andere; onderteke nende staten tot ratificatie zijn over gegaan, ftenzij het' constitutionele hof te Karlsruhe de grondwettigheid der. ver dragen erkent vóór de ratificatie door dé andere staten. J Het deponeren der ratiflcatiedocumcn- 'ten .is-het laatste stadium in het for mele .proces i der; ratificatie van ver- Met' een bezem als embleem en onder sde leuze. „De stuiver tégen het millioén", heeft Janio Quadros bij de verkiezingen voor het burgemeester schap van de Braziliaanse..stad Sao Paulo cle overwinning-behaald op een coalitie'van alie andere partijen, welke de steun van de regering had. Het:was' voor het eerst sedert' een twintigtal jaren, dat.té Sao Paulo, met zijn. bijna drie millióen inwoners; der gelijke verkiezingen werden gehouden. Tot nog toe werd de burgemeester hier benoemd door. de gouverneur van de staat. Quadros werd: door sléchts-twéé kleine partijen, dé "christen-democra ten en de socialisten, gesteund. Hij keerde zich bij zijn campagne tegen duurte en wanbestuur. 'r:' o Twee volledig idtgerustè '.ëhbewapen de Tsjechische soldaten zijn gisteren, in Duitsland aangekomen. Zij vertelden, dat *13 om politieke rédenen zijn uitgewe ken en asyl in het Westen- zullen- vra gen. Zjj zijn door .de,•Duitse politie t#n de Amerik&anM autoriteiten1 ovar- gegeven. .--j r/r-'*ï - De regering deelt'mede,, dat tot- haar leedwezen op 18 Maart 1953 in Korea gesneuveld- is soldaat J. A. van Extel, legemummer 31.12.05,094. De soldaat Van Extel werd 5 December 1931 geboren. Hij was ongehuwd en woonachtig' té Gemert Terwijl een formatie'.van 25 Meteor-straaljagers door het luchtruim, scheerdelegde luitenant-generaal Aler gisteren te Soesterberg een krans bij het; monument, -dat.lis opgericht voor de gevallenkkameraden uit de '1. jongste'wereldoorlog.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1