Koningin Mary opgebaard in Westminster Hall f COMMUNISTISCH AANBOD WEKT VERWACHTINGEN Engelsen brengen vliegtuigen in actie tegen „Mau Mau" Mleen Vierdaagse megen te Elf meisjes in witte eindstand aan Brancards en fauteuils in de kerk Arbeidsactieye deel Belgische j' bevolldng beloopt slechts 40 OPBRENGST SPONTANE ACTIE 5.212.960,83 Duizenden schuiven zwijgend voorbij Op 30 April halve dag vrij Zieken en gewonden uitwisselen en bestandsbesprekingen hervatten N.W.B.trektjzich voorlopig terug Merapi staat op uitbarsten :^^^mBZmïOPENi DIJKEN DICHTE BEËINDIGD s Thans f 87.400.000 Koninklijk 'Paarr^ naar Luxemburg IfiANDAG 30 MAART 1953 ELFDE JAARGANG No. 2427 Weerbericht. inricliting kost; Brand in 33 Amerikanen het leven. 'Sm NW.-GUINEA GEEN RUILOBJECT Overval op Tjiparaj Kieswet te Rome onder tumult aangenomen Procés tegen Joden in Roemenië De jacht op de Londense vrouwenmoordenaar Ex-koning Peter in Nederland, h: ^.4 mm* ïïmm. SPECIALE DIENST'VOOR ZIEKEN 'Alarmerend berichttnyerSi kruiser „De Riiyter" ;6%'g3gSI mmsmmam Stickting van de Arbeid adviseerde: dfleren komen. ■g< V. ROSS EM'S Si 27 Personen vermoord Een bende, .bestaande uit 300 tot 500 man, heeft Zondagnacht bij een over val op het plaatsje Tjiparaj (ten Z.O. VanBandoeng) 27 dorpelingen ver moord. De bende heeft bovendien een aantalwoningen in brand gestoken. De bende overviel het dorp om half een 's nachts. De aanvallers drongen het plaatsje schietend en moordend binnen. Onder de doden bevonden zich verscheidene vrouwen, kinderen en be jaarden. 17 Personen zijn gewond ge raakt. 31 Huizen gingen in vlammen op. De leden van de bende gebruikten flessen benzine, waarmee zij de wo ningen overgoten. De bende beging een aantal wreedheden, zoals het dood schieten van een zieke op zijn lig plaats.' Blijkens een officiële medede ling van het leger gebruikte de bende vrouwen en kinderen als schilden. De bende werd direct door het leger ach tervolgd en kwam de middag na de overval in contact -met een comman do-eenheid, waarbij 7 bandieten "Wér den gedood. De achtervolging werd daarna voortgezet. ff; "'n mm - -c. IP (Van een. ónzer verslaggevers) Elf meisj es in witte jurkj es en met de provincie-wapens als dia deem op het hoofd vormden, samen»met vlaggen; en: wimpels, een waardige achtergrond voor prof. dr J; B. Kors O.P., de voorzitter van de 'Nederlandse Radio; TJnie, toen deze- Zaterdagavond' in het* Concert gebouw; te Amsterdam hét eindbedrag van. de. radio-actié .„Beurzen open Dijken dicht" bekend maakte. Het juiste bedrag, dat door hem aan staatsraad mr W. F." S'chokkirig, die de, voorzitter van het Natio naal Rampenfonds, prins/Bernhard,. v'ertegenwpórdigde. wefd over- handigd, was 5.212:960,83;: Op hetzelfde moment hieven de" meisjes gróte' borden omhóóg en daar stond in witte cijfers het prachtige resultaat van deze spontane actie van dé vijf omroepverenigingen. 'Sê nsm 93 - Rotterdam: Witte .de WItbstraat 30 Telef. 29215 (3. L) Postbus 1212 Postgiro No. 424510 - Klachtenaionst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 20216 sï f's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 116486 - Schiedam: Lange Kerkstraat 24b'Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, f 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent pirectle: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond, '.j MORGEN OPKLARINGEN. Aanvankelijk zwaar bewolktmet regen en tijdelijk nóg harde Zuidwestelijke wind. Morgen opklaringen maar ook enkele verspreid optredende buien en krach tige tot matige wind tassen West en Zuidwest. Iets lagere temperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. j, A. H, J. S. BRUINS SLOT. Bij sombere hemel heeft Engeland Zondag eerbiedig afscheid genomen van koningin Mary, wier overlijden verleden Dinsdag de laatste banden van het koninklijk huis met hel Victoriaanse tijdperk heeft doorgesneden, Duizenden wachten in een rij van zeven kilometer buiten de Westminster ■Rail/waar het stoffelijk overschot ligt opgebaard op een in paars gehulde katafalk en waar wapenkoningen in harnas en koninklijke lijfwachten in Tador-uniformcn de dodenwacht houden. Met koningin Elizabeth aan het hoofd woonden de leden van de konink lijke familie een herdenkingsdienst bij in de kapel van Marlborough House, waar de 85-jarige koningin-weduwe zo dikwijls haar godsdienstplichten heeft vervuld. Déze dienst ging vooraf aan het laatste openbare afscheid. De krans van koningin Elizabeth op dé kist, droog het opschrift: In ioving memory from her devoted Lilibet and Philip". De krans was van lelies, ièlietjes-van dalen, crèmekleurige en witte fresia's, gouden rozen en witte anjers. Aan het hoofd van de kist lag de krans van Koningin-moeder Eliza beth en prinses Margaret met de woor den: „With love and devotion from Elizabeth and Margaret". Voorts 3agen er kransen van de her tog van Windsor, van de Princess Boyal. de hertog en de hertogin van Gloucester en de hertogin van Kent. Vele uren te voren stonden reeds massa's mensen langs de Mall en Whi tehall- té wachten om de overbrenging van het stoffelijk overschot naar West- Vminstér Hall gade te slaan. De tribu- jies,.gebouwd voor de kroning van ko ningin Elizabeth II op 2 Juni, waren zelfs -vol op punten waar ze geen uit- ïücht gaven op de te volgen route. Aan béide kanten langs de route stonden /garden te voet in lange grijze jassen berenmutsen, de bajonet op het ge neer, Op de affuit van een kanon werd bét stoffelijk overschot, gehuld in de eigen - standaard vanMarlborough .House naar Westminster Hall ge- bracht/'De tocht duurde een; half uur. Achter de affuit liepen de vier herto gen;. de oudste zoon, de hertog van Windsor, de hertog van Edinburgh, de" hertog van Gloucester .en de jonge hertog van Kent. Mn'de hall, waar koningin: Mary der tien,maanden geleden gestaan had aan ,'de baar van haar zoon, koning -George' {VT,-;wachten koningin Elizabeth en an- Mere2(vróuwelijke léden van het ko- IhiriBljk thuis. //éDéikist-werdnaar/de katafalk ge- dragen. De aartsbisschop van Canter- burypèijdde ,een korte dienst yoor de overleden koningin, die voor zovelen in zovele landen Engelands voorbije grootheid symboliseerde. Immers, ko ningin ^fary was de achterkleindoch ter van George III en de overgroot moeder van prins Charles, de huidige troonopvolger. Nu trok de koninklijke familie zich terug om de grote menigte van haar volk gelegenheid te geven, langs de baar te defileren voor een laatste af-, scheid. De eerste die langs de baar liep was Churchill. Hij boog diep en liep de treden op aan het einde van de Hal. Op elke trede hield de 78-jarige premier even stil om uit te rusten. Vlak achter hem kwam de leider der oppositie, oud-premier Attlee, die een operatie wegens blinde darmontsteking had laten uitstellen om koningin Mary de laatste eer te kunnen bewijzen. Morgen wordt het stoffelijk over- fVan onze Haagse redacteur) Naar wjt vernemen, heeft het. bestuur van de Stichting van de 'Arbeid aan het college van Rigksbemiddelaarsgeadvi seerd geen algemene vergunning voor het bedrijfsleven te verlenen óm het personeel op Mei een halve- dag vrij te geven, doch ihplaats daarvan aan de werkgeverstoe te staan het personeel op 30 April 's middags vrijaf te geven. Deze vrije middag zal 'dan nietten laste van-het verlof of van de snipper- .gen komen. Verwacht mag worden dat'het col lege van rijksbemiddelaars; overeenkom- stïg 'dit advies-zal 'besluiten. Een be schikking van het college kan spoedig tegemoetgezien worden. Indien het college van Rijksbemidde laars inderdaad het advies van de Stichting van de Arbeid opvoïgt, ligt het voor de hand dat" het voornemen Advertentie iSS-ix f. 1,40 en f.1.- Drie en dertig Amerikanen van wla 32 verpleegden en één verpleegster ö~S zijn gisteren om het leven gekomen bij een brand in een particuliere kliniek te Largo in de Amerikaanse staal Florida-. ongeveer 40 kilometer van 4 Tampa. In de inrichting werden ongeveer 60 ja-; tttnfan verpleegd, onder wie enige gees-'- leszieken. Zij waren lussen de 55 en. 35:; jaar oud..'-, .y/ó/K-Ktlli mg 1 „De Nederlandse regering is niet .voor-; .nemens van Nederlands-Nieuw-"'Guinea;? van de regering om de viering van Ko- cen ruilobject te maken voor-het yea-- nmginneaag, en de gering van ae be- itigen van goede betrekkingen vrijding van ons land reeds dit jaar te»d*nesië„ verklaarde de- hieuw be-i doen samenvallen, verwezenlijkt zal,noemde Nederlandse ambassadeur te. worden, Ook hierover zal spoedTg een Canberra,de heër A. M. L. .Winkèl-'.- beslissing worden genomen. De foto uicrd genomen pp hel moment, dat de rouwstoet de Cenotaph in'White Ball passeert. Achter da felst lopen van links naar rechts de hertogen ran Edinburgh, Windsor, Gloucester en Kent. Namens belde kamers der Staten^ Voóai ww j e George Ceneraai hebben de voorzitters van kapel m Windsor, om daar te worden Eerste en Tweede Kamer aan beide begraven naast haar echtgenoot, ko- huizen van het Britse parlement hun ning George en niet vé van haar diep gevoeld medeleven betuigd met-het zoon, koning George VI. overleden van Koningin Mary. 'j'.De graftombe van Koning George V in h.St-J George's Chapel /Windsor), waar Kóningin Mary morgen sal worden begraven, De Chinezen en de Noord-Koreanen hebben Zaterdag, zoals we in een. deel onzer: edities reeds meldden, een oud voorstel van" de Verenigde "Naties om zieke én gewonde gevangenen uit. te wisselen, aanvaard en tevens/aange drongen/op een hervatting van de sinds October geschorste wapenstilstands besprekingen. Déze aanbiedingen hebben nieuwe verwachtingen en nieuwe bedenkingen gewekt"; in het „Westen. ;."In: Washington.' werti het;aanbod offldieél welkom/'geheten,/doch men vraagt zich af,; *of enige "duizenden Amerikanen niet pionnen dreigen te wórden van een dodelijk/schaakspel, zo meldt Associated Press. Het kan eenlistige zet zijn, waarbij de.V,N. in 'een moeilijke /positie komen en de communisten, hun vrijheid van han delen behouden. Het' aantal communistische krijgs gevangenen en geïnterneerde burgers bedroeg /op .1 Maart*132.304, terwijl dé communisten '2316 a 3100 Amerikanen krijgsgevangen houden, terwijl 9016 Amerikanen- vermist worden. De com munisten beweren 13.000: krijsgevan genen te hebben gemaakt,- van- wie 3000 Amerikanen zijn. Westelijke diplomaten te Londen zijn van mening, dat de communis tische; boodschap het meest belovende teken is, dat het Kremlin wellicht op recht een einde wenst te maken aan dr .koude oorlog". .«en wijst er op, dat de Sowjets de afgelopen drié, weken enige gebaren Kebbèn; gemaakt, waaruit: dit zou kun nen- blijken. 0/ In Londen blijft men de gebeurte nissen met de grootste voorzichtigheid volgen. Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken beschouwt de boodschap 'als 'een „onvoorwaardelijke aanvaarding" van het'voorstel der. •V.N. - van 22 - Februari; Dé Amerikaanse minister van V Buitenlandse - Zaken,; Dulles, verklaarde te ihopen: dat de^ uitwiseiing suel zal geschieden. ..'Het Britse ministerie van Luchtvaart heeft medegedeeld, dat vliegtuigen van de Rbyal Air Force naar Kenia gezonden zullen, wordenter hestrij- :dlng van de Mau Mau. De vliegtuigen komen tegen het einde van de maand "beschikbaar. 4 Dé Engelsen hebben in antwoord op de jongste massale terreuractie, der «Mau Mau" een tegenactie ingezet Honderden - politiemannen reden - Zon- -dag, voor het aanbreken van de dag, in pantserwagens de inboorlingcnver- ■;bhij'sn .te Bakhati,een - inboorüngen- wijk van Nairobi, binnen en arresteer den duizenden nog slapende inboor- lin?on.'In' het gehele gebied wonen onsreyccr 15.000 inheemsen.,De in- en ihtzangen zijn gedurende hét politie onderzoek gesloten. De arrestanten werden in de laad bakken, van vrachtauvc's, die met prik keldraad waren afgesloten, naar een •spaciaal interneringskamp in Nairobi vervoerd, .waar spéciale onderzoek- groepen ormiiddellijk aan hét werk togen. Het bleek, dat ruim, 500 der ge ïnterneerden gezocht' werd wegens moord, brandstichting en het afleg gen van de „Mau Mau"-eed. Tijdens het vervoer zongen en schreeuwden vele'-arrestanten uitdagend. Ongeveer -700 arrestanten bleken niet in het be- 'zit. te zijn van passen', welke zij nodig hebben om zich buiten het hun toe gewezen gebied te mogen ophouden. .Tot dusverre zijn bij het onderzoek 'ih de nederzetting Lari .de lijken van 71 mannen, vrouwen en kinderen ge vonden, die bij het bloedbad door leden der „Mau Mau" het leven heb ben/gelaten. Er worden nog 51 per- 'sóhen van wie men aanneemt, da« v'pt leven hebben verloren.Het merendeel der - slacht offers is vrouwen en kinderen; Zes leden der „Mau.Mau" werden gedood. Van de 450 Kikoejoes, die naar aan leiding van het gebeurde/zijn vast gehouden, heeft men van 70 vastge steld, dat zij aan de massamoord heb ben deelgenomen. „Mau Mau'Meden hebben tijdens het weekeinde dertien burgerwachten doodgeschoten en vijf. gewond. D« Italiaanse Senaat heeft gisteren' na een -vergadering, -die zonder onder breking 77 uur geduurd heeft, de nieu we idwml geoedgekeurd. '/*->■ Neo-fascisten - en linksen stampten en schreeuwendeneb sommige - senatoren liepen klappen op.' Boeken en inlct- potten vlogen door de lucht én ér ont stond een algemene verwarring, toen de protesterenden naar; de zetels van de ministers stroomden doch opgevangen werden döor de senatoren van het cen trum. De zaalwachters grepen in om de worstelende senatoren te scheiden. De minister van -Binnenlandse Zaken, Pac- ciardi, moest zich terugtrekken; omdat hij -een bloedneus had- opgelopen. Hij lief zich-in de verpleeginrichting van de Senaat behandelen, i De 'onder commu nistische leiding staande Italiaanse vak verenigingen hebben voor vandaag een algemene proteststaking van een uur afgekondigd. "'.MM Vanmorgen' is- - een' politiepatrouille door een "geïmproviseerde 'wegversper ring „te Rome gereden. Zjj verspreidde;: betogers. Volgéns de eerste berichten heeft de algemene stakingsoproep slechts gedeel telijk uitwerking. Ongeveer een kwart van Het openbare vervoer te 'Rome is in bedrijf gebleven. In Milaan zou het vervoer normaal zijn. In politieke kringen te Rome wordt aangenomen, dat president-'Einaudi de nieuwe kieswet terstónd zal goedkeu ren in 'weerwiL van; communistische' protesten.'-; ':"h.-";"-/'.'-w "Bij de opening van Je Zaterdag te Utrecht gehoudeu jaarvcrgaderiug v««t de Nederlandse Wandelsport. Bond heeft de voorzitter, mr. W, J. Kom, mede gedeeld, dat een Zatêrdagmorgen gehóuden bespreking niet minister peof.;dr. Bëel die hier b'ü de in liét b(ütenland;,yertoevende' minister van 0, K. W» mr. Cals, verving tot een status ono" gedurende ,1953 heeft geleld tunen de ff. W. B. en de NBVLO. Hel door mr.-Korn voorgelezen communiqué van deze bespreking met de regering luidde,a^iyolgt:. M-/ \M;-< „De verschillende organisaties.op het gebied van de wandelsport hebben op uitdrukkelijk verzoek der; régering bMloten;; gezamenlijk te streven naar e«m regeling der organlsatocischeén andere problemen, welke tussen haar.beetaan. Inmiddels hebben zQ voot:Két(selioéi-195^«en tWelijke vrede gtoloten, wa*i~ van de bijzonderheden ondécjletóhir'.yah het;Nederlands Olympisch Comité op korte tomUnrZUHen wórden'tiit^wtókCi:'* s - Als toeHciiting r oqp Jiet -■ zeide mr. Korn, dat er Jbflflt53zöcér- géén NWB-Vierdaagse zal woMen-g^i houden. Ook al zouden de.lxsprekin-7 goh in een te vormen cónfcactorgaaa -geen resultaat-.opleyereb, van' haar -f ectit om; alsnog Uit.: in Wenen ontvangen/ berichten blijkt dat de communistische regering van Roemenië voorbereidingentreft om een proces te openen tegen zestig voormalige 'Zionistische leiderswegens spióiibage tén behoeve van het Westen, •Volgens het bericht, - dat uit be trouwbare bron; schijnt: te komen, be vindt zich' onder de beklaagden' de Zionistenleider Benvenusti. De méesten der beschuldigden zijn reeds ruim twee; jaar, geleden gearres teerd. Volgens de tenlastelegging heeft Venvenusti tijdens het Joodse weréld-; congres in.Móntreux.in 1948 in contact gestaan metZionistische spionnén. WeniaégBé 't« ttouden, opVverzoek vaa idë regering geen gebruik maken. Dit contactorgaan zal worden gevormd nlt iyertégenwoordigers NWB. (4)NBVLO 2 conuKwisea» <2) Nederlandse Katholieke Sportbond i/SrePtfiiNWff /(dr);" Nederlandse Christelijke Wétóel- 10^.053 éèa5 sa>oriibond;-(l');:Nieuwe:Ume voorJWan---.; >g in-1853. een Nederlandse Wandelaportbond (l)..Mr.;. Korn zeide voorts dat 'morgens bH, de besprekingen door de NWB waa. gesteld, dat uiteriijik 1 October; a'ji. een oplossir® móet zijn gevonden vóór 't seizoen-1954. In het andere 'geval «ai de.NWB:infl954 een eigen Vieidaagie gaan prganiaéreti..Tevens is geëist, dat; 1 de organisatie van NWB Avondvier-' daagséh nietmeer sal worden door kruist. - --'-M-'V -v.:'-.-1 J,/i Dé vulkaan Merapi in mlddcn-Java staat op uitbarsten. Sinds 25 /Maart spuwt deze gevreesde valkaan overdag vuur. Dikke rookwolken omhullen -de krater. De hitte steeg -reeds .tot over de 600- graden Celsius De meest:.bedreigde gebieden zijn. die.ten Noordwesten en .ten Zuidoosten van de berg, Waar bijna twee mlllloen mensen leven. De vülkanoloog, dr. G.'A.'de:Ncvc, die de Merapi inspecteerde, deelde., mede, dat de betreffende regeringsinstantie,verzocht is het aanleggen .van noodbruggen' op verschillende verbindingswegen en het inrichten van hulp posten zo spoedig mogelijk te voltooien, De Merapi is de derde vulkaan in Indone sië./ cüe.de vorige, week van zich liet horen. Achtereenvolgens kwamen berichten binnen, dat de Anaka Krakatau weer actief was en dat er *n uitbarsting was van de Goenoeng Api (Vuurberg) ophet ten Noordoostenvan SoembaWh gelegen eilandje; Sangeang. man, bij nia" in mantle. een aankomst met de' .de Australische haven „Ocea-; Free-/;;;. Scodand Yard trekt verloveninïS&gS? daarvan ie. 1.De; ambassadeurbesloot'met;;të:;,zégrii'|{g^: „Indien Indonesië zijn eis om Nieuw---;.. Guinea bij - zón -gebied te voegen, harid^' - haaft, geeft het blijk van een; groteré'i 1 .koloniale "geest - dan de Nederlahdërê,"f7«?f In dé Britse hoofdstad-sijn'alle'politie verloven MaantUr Ingetrokken door ;fen Scotland Yard, dle.nónderdëh'poUtieman- nen uit de: provincie heeft /opgeroepen om deel (e 'mesten aan de jacht'op de gevaarlijkste massamoordenaar, die Lon den gekend heeft-sinds het optreden van „Jack de Ripper" 65 jaar geleden. Nadat, tot Zaterdag - in. de woning van de gezochte kantoorbediende, John Chris- ttie- reeds de 'stoffelijke resten van vier vrouwen waren gevonden.' werden in het weekeinde - in de bijbehorende tuin- de beenderen vaneen vijfde,; een, zesde én mogelijk een zevende slachtoffer opge graven. -De totjdusverre gevonden-'"over- blijfseJen blijken van vrouwen alkomstig te -zijn, dié door -worging;, om het /leven 1 zijn gebracht. Voorts is -.komen-.vast 'te staan, dat 'de dader heeft gepoogd de, lijken van enige van zijn'slachtoffers te verbranden. /.sj, De politie is er van- overtuigd, dat de dader zich nóg ergens 'inLonden op houdt. Men -vreest, dat hij vanavond wanneer/ het "voilé maan is, opnieuw/zal. toeslaan, omdat, 'méngelooft dathij „maanziek".is.---S Pf-f' NégeriM» wensen te. blijven;/ dat de //Nederlanders lands-Nieuw-Guineawensen óin/ dit /-gebied, voor het .welzijn; van: dei- inheemse bevolking/ tot ontwildte- v; /Mm Naar. .wij vernecnén /Vrijdag m:ons land. aangeicofaen /exZ-kóning Peter van Joegoslavië. Hij brengt.hier éen kort .bé- soeb én^zou vandaagons land verlaten: Of zijn bezoek verband houdt met een rechtzaak tegen de. 32-jarige - Amsterdam- •e textielkoopmanE: H. D„' 'dié/;in September jJ. InLuganowérdgearree- teerd op verdenking ven oplichting, heeft men obs - niét; kunnen bevestigen.- Bij dearrestatie van - D. werd de 'naam van ,ëx-kóning"P.«4ei genoemd 'als een dergerieri;; dde' hèf/Jsléctitoffer van deze opUchtingéo .zou zijn'" geweest. - De Kynologericlub te Den Haag organ% seerde Zaterdagmiddag voor de jongetts^^^ van het ■Hervormde clubhuisMAraids-^, horst in de Peilstraat eeri:,kdiidènshow^> teneinde de jeugd 'meer'liefde tot fmSM dier bij te brengen, ■- Sm Het applaus van de aanwezigen, onder wie dé diplomatieke vertegen woordigers yah twintig landen, de nii-! nister van Maatschappelijk "Werk, mr, F;' 3. F. M. van Thicl, als vertegen woordiger van dé regering en de mi nisters prof. dr. J. Zijlstra en,/J. G. Suurhoff en eeii grote groep in Amster dam ondergebrachte evacué's ult het rampgehled, klaterde door'de stamp volle grote "zaal 'en -daarmeebereikte dezé laatste,avond van „Beurzen open' Dijken dicht" hét hoogtepunt. i De avond" werd geopend met éen concert door het Omroeporkest onder leiding. van de bekende Amerikaanse dirigent André Kostelanetz én de sopraan Gré Brouwenstijn als. soliste. 'Een selectie uit ,',The Showboat" van Jerome Kém was/de.'al wat lich tere toete, welke.'fungeerde als over- - - (Van een. onzer verslaggevers) -In de Gereformeerde kerk -van lUtrecht wordt voortaan maandelijks een dienst gehouden utaarin speciaal ruimte gemaakt wordt voor chronische bedlegerige zieken en andere patiën ten, die vanwege lichamelijke omstan digheden zelf niet ter kerke kunnen 'gaan. Gisteravond i« zulk een .„sieken- dienet", dié overigens tn niétg-verJchUt van ten gewone herkêienet,-voor'het eerstgehouden In de Tuindorpkerk die door de kerkeraad voor dit tpe- "iale doel is aangewezen. Dank- zij de medewerking van hei ft ode Kruis, die onder andere voor hei 'vervoer van patiënten op brancards zorgde, en de hulp van particulieren, werden alle zieken van huis afgehaald Voor mensen dit gebrekkig ter been waren, had men voor in de kerk f au-: tetdk- geaet. De brancardswerdenop, ■chragcn gezet, uadat iedereen heit herloop van de dienst, waarin het- Hei ig Avondmaal ook werd bediend, kon volgen. Ds. E. W: H. von And*I .tea* de voorganger tw deze avonddienst. Omdat -uiteraard met de voorbereiding van een en ander nog ai wat,tijd'ge moeid was. zong het koor van de Tuin dorpkerk voor de aanvang- van- de dienst, enige liederen van Palmzondag gang naar het tweede en belangrjjk- sté gedeelte van deze' zo piechtig be- gonnen„avond: het aanbieden van de ieesvjsf Het lid van de Eerste Kamer de hèér; Algra,-,heeft heden aan de miMster Wan'//•{:;'•- Marine ,de volgende vragen schriftellfkó-§j; gesteld: - f». ICPU14UB-: VJ Zie verder pagmn buitenland? 1. Heeft, de minister kennis 'genomien'#^ van de alarmerende berichten dagblad „OnsNoorden"van J.I., onder het opschrift:. „Proefvaart onthultenatgjlppdéfeit:/ grovè;/ióüteSi^^i bö dè /jaQtlW fSS- nietiwe-4miise®'jDésaS» RuyHr?" i. Kan de ministeff meedelen, of/dézé® bftrlchten juist h)jn, «sa zo ja,.in hoevéró;-' m dit alles aal moeBaa 'leiden tot 'ern- «ige vertraging in de afbouw, op -hoe^/: weel de financiële sdnade moet worden':;- Baegroot, en welkt» instanties voor'eén est ander verantwoo'-pdelijk.zijn 9.- Indien de bertöhten niet .juistzb'n,45g. aeftg/de nwnister ftfet dan niet noodzakër j .-ï/s lijk, dal ®l| de meest overtuigende- wijze worden tegengesproken en- weer-/ legd, zodat elke redelijke tw^fel/wordt-t®-/® weggenomen, mede met het-oog op/ de^/gT reputatie van onze scheepsbouw- in hét Kiivfonlonëï..i;';V-' Slechts 1,5 mlllioen van da 8,5 mll lloen Balgen hebbaneen werkzaam aan deel Mn hat atbaldsproeas. Hat arbaids actlava daal 'dar' Balgiseha' bavoUclzig vormt 40.88van da totala bavolking. hatgaan ..aan .belangrijke yarmlndarlng balake'nt taganorar- 1910, loan dit per- cantaga nog 47.4 badroag. Da oor- zaak' ;van' dasa achteruitgang meent men vooral la moeten loaschxijven aan da veroudering dar bevolking. Ten einde het geboortecijfer' omhoog te brengen, heeft een bijzonder studie- comité voorgesteld - de- premies;-die -ter gelegenheid van een geboorte worden Bij het NationaalRampenfond» - la thans NB- bedragvan - zévenantachtig mlllioen viertamdardduiaend gulden Wn- nen. uitgekeerd, te verdrievoudigen en ;i;voórMféMê het .eerste/ kind vast testèlléh"7/Op;W/^® frs. 5400, indien/ dit kind al thans- bin-7: nen twee, jaar na het huwelijk /'het. 4 levenslicht - aanschouwt. Voorieder vol-' gend kind wordt een premie voorge— steld van frs. 2700. Op 8'April zullen H.M. de Koningin-// en ZJC.tr.'Prins Bernhard zich per vlieg-f-s tuig naar Luxemburg begeven, om/'iép-S 9 April het.huwelijk tussen Prinses José--/ phtne Charlotte van België en Prins Jeah'ïfSL van. Luxemburg bij te wonen. Het koninklijk paar zal daarbij vrerge-" zeldworden door jkvr. C. E. Roell: en mr G. C. D.. Baron van Hardenbroek,?- opperceremoniemeester en gréotméèriéf Jf#,- Op de avond van de Se AprilzuUèoïM? Koningin en. Prins te Luxemburg aanzit-Sav ten aan een diner. Op 9 April zullen y-rii Wl aanwezig .zun bü het/huw'ehjkV/éaShétliffl daarop volgend défilé.om-dié ■zëUdë%ag'is# weer; per vliegtuig/ naa Nederland terugSS'^ tekeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1