Kremlin komt Westen opnieuw tegemoet ONTWAPENINGSPLANNEN t TEN DELE AANVAARD MOLOTOW GEEFT FIAT OP CHINEES VOORSTEL Luchtmaclit-affaire héden weer voor de krijgsraad OPZIENBARENDE WENDING IN NEW YORK Churchill van Watersnoodzégêls: anderhalf millioen Christie voor de rechter geleid ELFDE JAARGANG No. 2430} DONDERDAG 2 APRIL 1953 Weerbericht enis Tegen hoofdverdachte twee jaar geëist ft - -- - !*c~ 54 Tn' verband met Goede y/gg Vrijdag zal onze- eerstyol-ii .gentle editie Zaterdag a.s.'' verschij Onze. bureaux zijn-morgen. l echter tot .12 uur geopy i-i komen, alsNoord-Koréa. en 1 continen-|g ,taal.jChiria'v,yërtegehwbpMigd';i'.zóiideiij'| aun-' geweest.: Dezevkwestip/.diëndeS^M spoedig<hdogelijkj/geregeld?;tèilWQrde|gS ag^SBl<ë«BaiifléngAa^«^giSS^a| ■-.'y 4 Récordopbrengst iM De gevieentesecretaresse van \Madurodam, Anneke Schol ten,'hangt 'de' loco'-burge- meester Frans van Leeuwen de ambtsketen om,' terwijl mèvrouw Boonv. d. Starp hemde voorzittershamer overhandigtNaast mevr. Boon de loco-burgemeester van' Den Haag, wethouder Feber. Prins Bernhard heeft lichte maagaandoening' BÉSTE BAAN Botterdam: Witte de Wltbstraat 30 Telef- 29215 (3. L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst. abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 116466 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week. ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent -Weersverwachting geldig lot Vrijdagavond. ZUIDELIJKE WENT). Vrjj veel bewolking niet tjjdeHjk enige regen. Matige tot vrij krachtige Zuidelijke wind. Zachter. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT; Directie: O. A. KELINING en Mr. K. VAN HOUTEN I N de catechismus* wordt op de vraag,wet het negende gebod van ora verlangt, o.m. geantwoord, dat ik „mijns naasten eer en goed ge rucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere". En in het burgerlijk verkeer geldt de regel, dat ik zal hebben te hande len overeenkomstig de zorgvuldig heid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed. Elke handeling, welke daarmede in strijd is, wordt, volgens een bekend arrest van de Hoge Raad, aangemerkt als onrechtmatige daad. Hieraan .moesten wij denken, toen dezer dagen een dienstenveloppe van het ministerie van Binnenlandse Za ken op onze redactietafel* terecht kwam, inhoudende een lijst van orga nisaties en groepjes teAmsterdam, aangeduid als „Mantelorganisaties van de C.F.N.". In een begeleidend schrijven wordt opgemerkt, dat niet alle léden van deze organisaties C.P.N.-ers zijn, doch dat „deze lijst slechts dient om te illustreren, hoe, comunxsten allerlei activiteiten verzinnen om argelozcn onder communistische invloed te brengen". m v i - - Het hotel Falterhof n'ahij 'Rerchles-'_ I gaden'!; dat vroeger. dooE.Adoif[Vitlêr-^^^M I als buitenverblijf werdgebAiiktf-wardt. op liet ogenblik verbouwd voordéfAmel" "3 rikaansè. bezettingstroepen in.Düitilaitd,; - v i die hier. in detoekom t hun verlof i kunnendoorbrengen'.. Hef Itctel, '.geaek fsSj tan een der omliggende bergtoppen 11 NU willen wy beginnen met onze waardering uit te spreken voor elke serieuze oproep tot waakzaam heid tegen communistische activiteit. 7..Het is nl. een publiek geheim, dat 4. de communisten geen scrupules ken- nen als 'het er om gaat hun ideeën - bij het volk ingang te doen vinden. Dit gebeurt inderdaad voortdurend onder het mom van allerlei schoon klinkende leuzen. En maar al te vaak -. slagen zij er in argelozen in hun net ten te verstrikken. kan de -andere kant is het duidelijk, dat met deze waakzaamheid ook-de grootst mogelijke voorzichtigheid ge- paard dient te gaan. Immers, iedere te goeder naam en faam bekend- staande Nederlander zal zich diep iSfgegriefd gevoelenindien hij ten on- 1 rechte wordt, ingedeeld hetzij hij de communistische onruststokers, hetzij ..-"bij .de argelozcn in dezen. Deze voorzichtigheid nu heeft Bin- nenlandse Zaken uit het oog verloren .toen het zijn waarschuwing over de ^mantelorganisaties van de C.P.N. in ;l/Arnsterdam op -schrift stelde. Op 5;;;deze ",vzwartë lijst" prijkt rd.vëen ye& leniging; .;'<Ke' met: communistische 5?.act«viteit net zoveel of «reinig va» g^jdóén* heeft als,het dagblad „Trouw". SfSDëy ernst 5 yait deze".beschuldiging -.•sfordt nog geaccentueerd,!- door '- de <Z'i< '-'buiding i;',C.P.N." wa<^te)bde^ha4iQ; :^en0yiéi?N.ééé!mgi'n^-: Plwp^Slid/is'iévenmm'lÜai^^ :^^;déïschrijver van dit artikel, - 'U Eieren kleuren, met dc Paasdagen in :lcht, is voor de jeugd een amusante bezigheid. Deze jongedame kijkt niet op W 'W"." ':N-* een spatje verf. .-•*-: £su-At v-i HP jsyas^waaiöys^fnBg|ggöS|c^^^^^^^^ overleg;-in 'üct ?t- m rn ?- - j; A t -. vi z(jn fabriek ondergoed te laten leveren. De" gelden of credietën, die' hij nodig had om garen voor de fabricage te', ko pen, had hij echter niet. Hij heeft zich toen eerst door middel van een' valse rekening,, groot./.29.688.— het geld voor het kopen van de garens laten uitbeta- lenj en later het' ondergoed aan het, rijk 'geleverd. 1 Tenslotte vermeldde de dagvaarding hog het verkopen van textielstoffen van hét rijk aan een- firma, zonder dat hier voor bonnen van kledlngkaarten werden afgegeven. 'v 1' 'v", (Van een onzer verslaggevers) .F5» gevangenisstraf 'van; twee jaar met jsiji'Mtrekvan voorarrest, t ontslag :i uit de ïggffflilitalre:' dienst, en, onmlddeliykc in ar-* restslelling eiste vanochtend de auditeur V pö de Krijgsraad te Velde te Den Haag, jegen de 54-jarige rcscrvc-Iuitenant-ko- Vy',®11®1 -W.'B., voormalig hoofd van'de' :::Luchtraacht-aanschatf]ngsdien«t. 'V pDc negen punten tellende tenlastcleg- Sj gwg vermeldde, Üat h|j als hoofd van dc luchtmachtaanschaffingsdienst en dus als ambtenaar opdrachten heeft ge- geven aan ccn textiel- en confectiebedrijf .-*• t»a"nan l»U zelf' medc-dlrccteur was. '1\ Het betrof hier het confcctionnercn ,van 15.000. zakdoeken," 30.000' s'chulfpassan- f.'tSïx cn 8-0M naaizakjes, het leveren van 88.000 stukswollen ondergoed en 1400 jA'ihals- en manchctboorden en het repare- ren van 15.000 stuks ondergoed. ;'rt,Voorts zou h(j een sèrgearit-majoor, 'ftj; uie., een kas onder zich had; bewogen - hebben uit deze kas 3.000.althans r f 800.te verduisteren en aan hem te lenen. 'Uit zijn militaire kantoor heeft hij ISSyoórts. een schrijfbureau, twee cli'.bfau- "-v,;«uila, een' stalen kast en een houten kast naar zijn fabriek laten bvei-bren- gen. Door tussenkomstvan de reeds ver- oordeelde It van B. heeft hij verder de t eeri rekening van f 1059,67 van de -■ textielfabriek Van Doorn en Dams te -:-;Tilburg laten betalen, die oorspronkelijk 'feïivP zijn naam was, gesteld. Het betrof i uniformstof, dat personeel vain de luchtmacht' door zijn bemiddeling be- P^ateML' had.Lt van B. zou volgens de i^^uagyaardingvan hem opdracht voor i:ih;*. e?e faIsificatie hebben gekregen. verdachte had vérder een. overeen- met. het rijk gesloten om door (Van onze Haagse rcdHctèurj De verkoop van - watersnood-postzegels heeft één millfoen .vijfhonderd duizend gulden opgebracht, een bedrag dat. waar schijnlijk'nog wat hoger zal blijken te zijn,- wanneer de berekening is afge sloten. De verkoop van 327.500 eerste dag om slagen bracht 55.000 gulden op. Er. zijn circa15 millioen zegels verkocht. De schooljeugd had er een -belangrijk aan- deel in. - -Vanmorgen is de opbrengst Overgedra gen aan'net bestuur van het Nationale Rampenfonds. Eén chèque, getekend door de directeur-generaal van PTT de heer L.-Neber, werd door -twee meisjes van een Amsterdamse CJLO schoolzeen dame uit Leeuwarden en een postbesteller uit Meppel- aan de vice-voorzitter van het Rampenfonds aangeboden. Vooraf- had den de twee leerlingen aan de beer Neher éen* gecalligrafeercLe brief overhandigd waarin als aandeel van'de schooljeugd in de opbrengst een bedrag van f 848.000 werd genoemd. John Reginald Christie is gisteren voor het Hof in West-Londen verschenen, waar hem formeel moord op zijn vrouw Ethel ten laste is gelegd. Op verzoek yan de politie bepaalde de rechter, dat dé beklaagde voorlopig een. week in hechte nis moet blijven. De zaak voor het Hof in West-Londen, dat «ewooniyk slechts met geringe kwes ties te maken heeft, was in acht minuten afgehandeld. Het enige uiterlijke teken van emotie, dat Christie: toonde was een ditpe rimpel over zijn voorhoofd. Hij zag doodsbleek en hield zijn ogen op de grond gericht. „Heb ik de 'stem dés volks goed. be- grepen?: dan verklaar ik <ie nieuwe gemeenteraad van Maduroda-hf geïn stalleerd"', aldus wethouder Feb'er. vari Den Haag gisteren in het oude stad-, huis op de Groenmarkt. De heer Feber had voor het onderlinge overleg over, de wethoudersverkiezing deinstalla tie-vergadering van''de gemeenteraad tevoren: voor enige tijd geschorst, „want,, naar men zegt, is dit. ik 'een echte gemeenteraad weleens een inger wikkelde zaak". Maar de verkiezing verliep zonder discussie binnen een minuut en uit de bus kwamen: als loco- burgemeester Frans Rudolf Sirrion van Leeuwen, als wethouders Clement Groot, Paulus .Nowee, viej.- Elisabeth Johanna Rurup, Simon Nicolaas van Nielên'■■■■V--'- Anneke Scholten blijft gemeente- secretaresse. De wethouders, en de gemeenteraads leden ontvingen hierop van mevrouw Boon-v. d. Starp het -insigne hunner waardigheid, de loco-burgemeesterzijn ambtsketen. Wethouder Feber memoreerde het -goedé' doel: steun aart het Studenten- Sanatorium.. Hij bracht hulde aan de initiatiefneemster van ie stichting yan Madurodam, mevr. Boon-v ld. Starp. I Ten slotte recipieerde het Haagse ge meentebestuur in de schepenzaal van het oude stadhuis. ,v' ;V;; De opening van Madurodam werd voortgezetop het terrein.van 't minia-, tuurstadje zelf. „Lieve loco-burgemees ter van Madurodam, als ambassadeur van de jonge diplomaten in Den Haag Het college van Rijksbemiddelaars zal waarschijnlijk, in overeenstemming met het advies van de Stichting van de Ar beid toestemming verlenen om niet op de bevrijdingsdag (5 Mei) maar op Ko ninginnedag (30 April) 's middags vrij te geven. In verband'hiermede wordt er van de zijde van de regering nadrukkelijk op gewezen, dat hoewel hiermede een sterker accent wordt gelegd op de feestviering op 30 April, toch de 5de Mei als de natio nale bevrijdingsdag zal blijven worden gevierd- Op die dag zal dan ook worden gevlagd. Voorts zal worden gevraagd, dat de radio een speciaal programma zal uit zenden, terwijl voor ,5 Mei voorbereide feestelijkheden kunnen doorgaan. Prins Bernhard zal op medisch ad vies wegens een lichte maagaandoe ning enkele dagen het bed móeten houden, ..'Ji ben 'ik blij, u hiarbij.de sleutel van het stadhuis' van Madurodam aan te bie den", zei- de vijfjarjgè' Brigitte Smets, dochter van de-kanselier der Belgische ambassade. Frans Simon van -; 'Leeu wen, hu volgens dei etiquette inde diplomatieke wereldFrans sprekend, zegdedé' kleine .Brigitte 'hartelijk dank voor de goede wensen. Men had nl. het aardige idee gehad, een afvaardi ging van kinderen van leden van bui tenlandse ambassades en gezantschap pen o.a. van Japan, India, Indonesië België), de sleutel: van het Maduro- damse stadhuis te laten aanbieden aan de. nieuwe loco-burgemeester, een plechtigheid, waarmede tevens de af tredende loco-burgemeester, Ronny van Béugen, zijn waardigheid overgaf De nieuwe loco-burgemeester had tevoren een bloemstuk neergelegd bij de plaquette: met het borstbeeld van George Madura, aan dg ingang van hét stadje. - Het salaris van desecretaris generaal van de V.N.' bedraagt 40.000 dollar per jaar, belasting yrlj, plus een woning met" perso. neel, een auto met. chauffëur 10.000: dollarreiskosten en - een •oeslag van 5000 dollar. Trygve Lie krijguéen pensioen van 10.000 dollar per jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1