- -r. De levende hoop Negen artsen vrijgelaten Aanklagers in arrest gesteld Alle openbare vervoermiddelen uit het verkeer genomen 'm Zieke krijgsgevangenen wacht goede óntvarisf •m Hervormde Kerk te Ameide geheel afgebrand Felle vuurzee vernietigde - historisch gebouw OPZIENBARENDE ZET IN MOSKOU m u votte Mbèim^?m 94,1 millioen in Rampenfonds Eind 1953 opheffing militaire missie m m Koningin Juliana bij bruiloft in Luxemburg Tentendorp verrees in MoémaÏÏ%£ Reeds veertien Fransen vrij gelaten M mm m Op mars door. NarcissmïlËaMBBli ELFDE JAARGANG No24^|l Wéèrbèncht ZATERDAG 4 APRIL 1953 ia mmmmsmm m Ms er bruiloft is in Luxemburg OVERSTELPEND AANTAL AUTO'S UIT BUITENLAND VERWACHT Ex-koning Carol overleden "I m Wisselvallig Faasweer mk z^iialbedo^veia m mz illP«t .■";vv^ «§11 p - *- •\:^;;--t> I 1 H *lf< "^■'"'^%èii^^p§|| J. S. BRUINS SLtöï.®df^§ ÏMffll Het Rampenfonds heeft tot Donderdag een bedrag ontvangen van 94.1 millioen gulden Sinds Woensdag is er dus één millioen gulden bijgekomen. MÜsi m. 'ém mm Commentaren Op Tweede Paasdag zal „Trouw" niet verschijnen. .MmWr Li.de; nabijheid .van Moensan is Vrijdag een téntendori üit:jde.i,.. grond, gerezen. .Hét zal gebruikt worden voor dé pnWMgst vanJdé|'?{ zieke en gewonde'; uitgeleverd worden. Amerikaanse-genietroèpén hebben de hele na onder hét-licht van talloze schijnwerpers doorgewerkt; om :het;;hos^^ ||;a taaidorp, dat opgericht is op nog geen kilometer afstand van hét;.wa| penstilstahdskamp van de Verenigde Naties, gereed té ;krijgënl: Door het achtste leger is de voorgestelde. ui1wisseling'::vmi|zléfö^ en gewonde.krijgsgevangenenA„de operatiëikleiné ruil^gedoopt;';:^!'!"'1* Wanneer, lneiTiit ,de^ alle krijgsgevangenen zo'ii voortvloeien; zaiVdëzé „oiieratié grote,-rüil";genoemd worden".'^ Het Amerikaanse achtste leger zal voor hettranspórt1 van;"rdé zieke ';èri gewonde tóggsgevarigenen JRégdrng damde m m Ëss&M Ésm-a. 1 DezerV.:dagen 'lyërst^nW hetö'waniielboèkje 'ran'vjdie^'; Trouwtochten(16 Mei:|iSh; •V'stëtówirv en '6Juni;'. Den •Haag)j\; getiteld f;,Op|:marêst door Hoofdstad en Hofstad*-';! Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3. L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst -abonnementen 1830—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon "29216 's-Gravenhage: Huygenspleln 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon US48B Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6,35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Weersverwachting, geldig' tot Zondagavond ONBESTENDIG i Half .tot zwaar bewolkt mét plaatselijk en in de ochtend'hier en daarinlst.'Zvvakke totniatige": wind uit Zuidelijke richtingen. Wéinig' verandering, Jnig .temperatuur.: s^SSI Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOLTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A, TAEZE kolom komt vermoedelijk op IA de avond van de stille Zaterdag onder uw ogen,- die eerst misschien vluchtig gegleden zijn over de met dikke letters afgedrukte hoofdlijn der nieuwsberichten. Of zullen er in deze krant geen „vette koppen" voor komen? Maar dat zou dan zeker een uit zondering mogen heten in het voor jaar van 1953, dat men tot dusver zonder een al te groot pessimisme als een rampenjaar mag typeren. Zeker, iedereen kan dadelijk een aantal lichtpunten noemen die in don kere dagen naar voren kwamen, vooral na de grote rampdag 1 Fe bruari. v Daar is de gebleken eenheid van ons volk, de hulpvaardige barmhar tigheid van hoog tot laag, de goede gezindheid van grote delen der wereld jegens de getroffen gebieden. Daar is ook de gedurig betoonde energie van vele tienduizenden op alle gebieden van het leven, om deze wereld op te bouwen, v Doch dit alles neemt niet weg dat wij zo tegen Basen met een, gedrukt gevoel van bezorgdheid vervuld zijn als wij het raadselachtig gebeuren in deze mensenwereld* beschouwen. Mannen zullen, het anders beleven dan vrouwen, ;maar er zijn evenwij dig.lopende lijnen.: Raadselachtig zijn de spanningen en dreigingen, terwijl elk .mensenhart hunkert naar harmo nie* en vrede. Raadselachtig zijn de mislukkingen op grote en kleine levensgebieden, waarvoor alle ener gie wordt ingezet. Raadselachtig is het plotseling wegvallen van ogen schijnlijk zo onmisbare mensen,het leed waaronder zovelen geblikt gaan. :v Daarom is het niet overdreven om t;_ spréken van een gedrukt gevoel: immers wij kunnen ons met uitwor- stélen boven onze bezorgdheid en ver- moeidheid. Ergens, niet vèr weg; rijst altijd weer een zekere muur* zodat wü heb besef hebben van uitzicht- loosheid.§5j. Staan-wijzover af van de mannen uitwier mond op de weg naar Em- maüs het mistroostige woord klinkt: „Wij echten leefden in de feoop"? Leefden dus die verwachting is er nu niet meer. S TAAN wij zover af van dé mensen wier levenshouding ..va» vroeger door Paulus zo getypeerd wordt: zon- der hoop en/ZÓader.Cïod irt de wereld? ;f fSTréffènd'e l'carnhinaHéiriióóii.? énlQotU Sföan ërip&ver SF van de figuur uR dé Griekse mythologie,* Sisyphus, ^e. als. gestrafte in het hiérnamaals,in zinloze .inspanhöhg-.nistéloosrhet ;rots-: blok: omhoogwentelt dat sfcraks weet. aan* zijn greep ontglippén zal.een - arbeid zonder belofte? Al deze men sen: missen hetuitzicht, de verwach ting,' do hoop. v Ach,'misschien schamen wij ons er vooc om onze diepere gedachten en gevoelens aan de openbaarheid, prijs te geven. Vermoedelijk proberen wy om met een.opgewekt: gezicht de feestdagen door te brengen in de kring van:gezin.en familie en zo. ple- tierig mogelijk mét de kinderen ér op uit te gaan als het wéér wat "wil mee- weriien. Toch vergezellen 'ons die die pere gedachten en gevoelens als remmende'-factoren. -.■••• m? 'Bestaat hu de mogelijkheid om er boven uit .te. .komen, demuur der raadselachtigheid, uitzichtloosheid en dreigingen te verbreken, de verlam mende vermoeidheid te overwinnen? Dit is de grote vraag. - Ik:geloof hierop te mogen antwoor den: ja, Gode zij .'dank! .Maar dan moet zeker aan één. voorwaarde wor den voldaan. Deze: dat wij het Evangelie dat altijd, en vooral op Pasen, verkon digd'wordt, verstaan als een Bood schap van Hoop. Het moet door debarrière van al onze teleurgestelde verwachtingen, door de bouwvallen van al .onze nederlagen en van al ons* gepieker over het -raadselachtig gebeuren, heenbreken C als een ons tot nieuw leven-wékkende klank,, als een mach tige en onweerstaaobare roep om het leven te zien als een geschenken een opdracht van de" Overwinnaar van de grote Paasmorgen.; 'Anders .gezegd.:' de meesten van onze lezers kennen zowel de Paas- 'boodschap als de- Paasliederen van '.buiten-;maar zij doen onszo weinig,' wij:gaan er.gemakkelijk aan yoorby. Het Woord slaat niet in, de liederen grijpen riiet aan. s 'Wij 'laten* ons "in -onze mistroostig heid niét waarlijk vinden en verge- •zélléh.dóor de Levende, waardoor 'net vermoeide en tobbende hart niet brandende wordt. Wij kunnen niét naar-waarheid juichen dat 'wij weder geboren zijn tot een levende- hoop. lp OCH. komt het ér altijd en zeker v~; h£t óp aan dat wij met ons hele wezen, geloven dat God de Here in Zijn wondervol 'handelen de gehoor- zarne en gekruisigde Zoon opwekt en stelt tot de enige Hoop -der wereld. Tegenover dé donkere raadselen .staat dit liohte raadsel: Het Konink- .ijiryk.is.ér'en.de Koning leeft! In deze wereld welké 'het graf is van, alle menselijke verwachtingen, is yx.de macht van Satan door Jezus Chris tus overwonnen en de dood van zijn prikkel beroofd. Christus heeft in Zijn opstanding de muur gesloopt en uitzicht gegeven ■x": aam allen die deze Levensvorst willen i-x toebehoren.: Te midden van de nog wanhopig makende spanningen, kan een man als Paulus, die zich door de ;;:*.Koning-Overwinnaar gegrepen weet, i-,zeggen: „In dit alles zijn wij meer v- dan overwinnaars, door Hem die ons beeft liefgehad." _*Door. ons verbanden zijn met Hem k?'tijm wij 'met meer «onder; God jen De Nederlandse en Indonesische dele gaties ter bespreking van de Nederland se militaire missie te Djakarta zijn- tot overeenstemming gekomen ten aanzien van een groot aantal financiële en ma teriële regelingen in verband met de op heffing, van de Nederlandse militaire missie eind 1953. Overeengekomen is de liquidatiewerkzaamheden over te dragen aan een afwikkelingscommissie, welke zal werken volgens richtlijnen, waarover thans nog tussen -de belde delegaties overleg wordt gepleegd. Een redactie commissie is, gevormd, welke met de re dactie. van het slotprotocol een aanvang zal maken. Het sowj et-ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Zaterdagoch tend bekend gemaakt dat de négen dokters die in Januari'yah dit jaar werden beschuldigd van het -veroorzaken van de dood vaii'Zjdanof,, eens genoemd als Stalins opvolger, 2djn vrijgelaten." In* de bekend making wordt ook de vrijlating bekend gemaakt van'zes doktoren van wie niet bekend is waarom zij in hechtenis werden genomfeb. Déze zes artsen werden niét eerder in, dé zaak van de negen dokters genoemd. In de verklaring van hef ministerie van Binnenlandse Zaken werd ge zegd dat de artsen, door het voorma lige ministerie van Staatsveiligheid „abusievelijk en zonder juridische gronden" werden gearresteerd. De genen die verantwoordelijk zijn voor hét onjuiste onderzoek bij de arresta tie van de dokters werden gear resteerd, aldus de'bekendmaking. Het besluit waarhij de vrouwelijke dokter Timasjoek, die raar wordt gezegd, de negen op 13 Januari gearres teerde doktershad beschuldigd, de „Or de van Leratf' was toegekend.' werd in getrokken. De toekenning' werd in de jongste verklaring „onjuist" genoemd. De bekendmaking werd gepubliceerd in het partijblad „Prawda" en in de ,Jz- westia" het blad van de Russische rege ring. ,v--; De negen Russische dokters werden er niet alleen van beschuldigd Zjdanof in 1948 te hebben gedood, maar ook van poging tot het doden van eén aantal militaire leiders, onder wie maarschalk Wassilewski, minister van het Leger, ge- Sf^t] Luxemburg! hoofdstad^maakt zich óp' voor. het Huwelijk van Prins Jean met- •v Prinses Josephine van België. Op de. foto: De straten tcorden versierd. Een slanke blonde prinses zal *r de - oorzaak van z(jn, dat op 9 April die goedeonde „Charlie" het stoomtrebitje, dat poffend en klingelend de ver bind big tussen Luxemburg cn Ecbternachonderhoudt een dagje op stal wondt gezet. Evenals alle andere openbare vervoermiddelen zal Charlie "op dé trouwdag 'van'prinses Josephine Charlotte van België inèt prins Jean van Luxemburg, niet op straat mogen verschijnen. Dit is een van de iallozé maatregelen, die het gemeentebestuur van Luxem burg .heeft moeten nemen, ten einde de stroom van bezoekers te kunnen verwerken. j .Volgensvoorzichtige schattingen zal hét: aantal inwonersvan Luxemburg, dat 'normaal 70.000 bedraagt, op de trouwdag stijgen tot minstens 140.000. Er worden minstens achttien duizend auto's verwacht uit Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg zelf. Alle hotels zijn. al volgeboekt en de meeste lege kamers inparticuliere huizen zijn Ygrht,1lr"* *l:'': Driehonderd millioen francs is door het stadsbestuur uitgetrokken om Lu xemburg in feesttooi, te steken. De ver moeide gemeente-ambtenaren werken dag en nacht door als de leden van een generale staf, die een offensief voor bereiden, ten einde de talrijke proble men het'hoofd te kunnen bieden, die niet deze" vreedzame Invasie gepaard zullen gaan. Enkele officiële maatregelen zyn Alle brandweerlieden uit het hele land worden naar Luxemburg overge bracht om de plaatselijke politiemacht van 2000 man te versterken. Houten afzettingen, die in Brussel bij belangrijke gelegenheden gebruikt zün, zijn naar Luxemburg overge bracht. Zij zullen langs de trottoirs ge zet worden, ten einde de weg, die de stoet 2al volgen, yrü te houden. In de buitenwijken van de stad zyn zeven grote parkeerplaateen gemaakt. Op de trouwdag zal vanaf midder- zonder hoop ia .de .wereld- :Neen, nu kunnen onze harten brandende zijn van een heilige vertroostingen ver wachting: wij slepen ons met uitzicht loos-verder voort, belast met een taak die absurd lijkt. Want: wij weten ons de geroepenen binmem het Rijk! J. C. KONINGSBERGER nacht tot des avonds tien 'uur. al bet particuliere verkeer inde stad stil liggen. - Speciale bussen zullen de verbin dingen onderhouden tussen de stad en de parkeerplaatsen. De verbindingseenheden, van hét leger zijn gemobiliseerd om het ver keer te regelen. Om iedereen In staat te stellen een glimp op te vangen van het prinselijke paar en de ongeveer 60 gasten, zal de stoet na 'de huwelijksvoltrekking in de kathedraal eén omweg van ongeveer drie kilometer maken alvorens naar. het paleis' terug te keren.' Langs de route zijn tribunes opge richt. De stoet passeert o.m. de twee grote stenen bruggen over de kleine rivier de Petrus, die de stad in tweeën snijdt Overal worden erebogen opgericht en witte vlaggcstokken, waaraan de Belgische en Luxemburgse vlaggen zuilen wapperen. De menigte zal via^ luidsprekers de dienst in de kathedraal kunnen vol gen. Verder zullen er fanfarekorpsen en een carillonconcert zijn, om dé wachtenden de tijd te korten. Het huwelijk zal worden ingezegend door mgr. Cento, de pauselijke nuntius. De getuigen zijn prins Charles van Luxemburg en prins Albert van Bel- gië. Prinses Josephine Charlotte verlaat de kathedraal aan de armvan* haar echtgenoot prins Jean. Het paar rijdt dan-in een open auto door de stad. De auto met bruid en bruidegom zal wor den gevolgd door nóg zeven open en ongeveer 22 gesloten wagen». Op de avond van de 9e April zal «en groot vuurwerk worden afgestoken. Alle bezienswaardigheden-van de stad Luxemburg zullen baden ,i«i licht «n op vele pleinen «uSan cpentochtbekr worden gehouden.^,;-. - ncraal Sjtemenko, die hem ais stafchef opvolgde, maarschalk Konjef, maar schalk Goworof en admiraal Lewtsjenko. In de Prawda van 13 Januari werd van de dokters gezegd dat zij een'„organi satie van Zionistische spionnen" vorm den onder het mom een organisatie voor liefdadigheid te zijn.* Ook werd toen van :de dokters ge zegd dat zij betrekkingenonderhielden met de Britse en Amerikaanse 'geheime dienst In ce verklaring van het ministerie van BinnenlandseZaken wordt gezegd dat',op; grónd van de gevolgtrekkingen van een commissie van: onderzoek, ibe- noemd door het ministerie. van Binnen landse Zaken, de in hechtenis genomen negen artsen volledig rijn- gezuiverd van de beschuldigingen, die tegen hen naar voren werden gebracht. Het- onderzoék heeft aangetoond, al dus het ministerie van Binnenlandse Za ken, dat de beschuldigingen tegen de personen onjuist wsrc.1 en de desbetref fende documenterf nietig, - - „Er is vastgesteld,:' aldus de.-verMa,r ring, „dat de getuigenissen van de gear- resteerden, die zogenaamd de beschuldi gingen tegen hen-bevestigden, door, per soneel van het voormaligeministerie van Staatsveiligheid werdenverkregen door gebruiicm&ittg' van methoden, die ontoelaatbaar zijn en ten strengste dooi de Sowjet-wet worden verboden" Amerikaanse, regeringsfunctionarissen tasten volkomen' in het duister omtrent de beweegredenen:: der Sowj et-regering voor devrijlating-": derRussische\artsen. die in de Sowj et-pers en in1 redevoerin gen door communistische: leiders reeds „ter .docd warenVeroordeeld". Dit is, voor zover men wéét; de* eerste maal dat déSowjet-regering'éenfout-toegeeft,' in het bijzonder een. door .„de gmte leraar van' fyaiy Joodse 'congres, - -Goldstein, verklaarde: dat 'de" vrijlating:,,een" geluk!dge aanwij zing is dat het Kremlin gevoelig is voor. de wereldopinie". -- - .-. 1 In Israël .heeft het bericht aanleiding gegeven tot optimisme.. Sommige -. waar nemers 1 Zién; - er een eerste - Stap in naar eén hervatting van de diplomatieke be-r trekkingen- tiissen Israël - en de Söwjet- Unie. xx.:Ciix-'ub1t-v Éx-kóning Carol van; Roemenië is om half een in de nacht.,van Vrijdag op Zaterdag te Estril b^j. Lissabon aan: een hartaanval overleden,' aldus* maar schalk Darianu, een voormalige hoog waardigheidsbekleder aan het Roe meense hof. ^:S* {S'-Kbf Croat teas de belangstelling Donder dagmorgen bij de begrafenis te 's-Gra- siendeel van de 35' omgekomenen bij de watersnooddie in, eigen dorp een rustplaats vonden- Volgéns een bericht" uit Luxemburg zal; na het veriaten van de kathedraal, waar het huwelijk tussen prinses José- phine-Charlotte enprins Janvan Luxemburg op 9 April wordt inge zegend, koningin Juliana 'zich aan de zjjde van 'prins Olaf van' Noorwegen en prins Bernhard aan de zijde - van de prinses de Réthy, de echtgenote van koning Leopold van België, bevinden, Als getuigen bij - het' huwelijk zullen: optreden voor prins Jan, zijn broer Karei van Luxemburgen1 voor:prinses Jose- phineJ^harlotte, prins Albert,- haar broer.- i.-V Prinses Marie-Adelaide van:: Luxem burg zal waarschijnlijk - de huwelijks.' pléchtigheid- niet' kunnen bijwonen,*' daar zij bij het -skiën haar voet heelt ver stuikt De Nederlandse koninklijke' 'en de Belgische koninklijke -. families, logéren óphet groothertogelijk.paleis in .de stadv Luxemburg, terwijl' de§ Zweedse koninlüijke: .,-fsmilie 'haar.'intpék zal '**""5p Het KNMI 'deelt mede: By'. het in gaan van' de Paasdagen' bevindtr.' óns land zich meteorologisch 'gesproken in een nogal, ongunstige situatier; Boven de Britse eilanden .en' .de Golf van Biscaye zijn .-.tot - 'op*, .groté hoogten in de atmosfeer koude lucht- massa's,' waarin hagel- en sneeuw buien voorkomen: xN- In mi-ddeii Europa is het daaren- tegen 'óngewoon warm voor- de tijd van het jaar. Ons land bevindt zich" juist in het strijdgebied tussen 'deze twee luchtmassa's, dat door regen fronten wordgemarkeerd.. Dit- leidde de -afgelopen dagen -tot: langdurige regenperioden;: waarbij ookL onweer voorkwam. ■-*-' Nog, steeds is de strijd tussen de warme* - en koude';luchtmassa's onbe slist, Onsland jbljjftin., dé .nabijheid van', fronten, In verband daarmee blij ven de regenkansen bestaan, maar. anderzijds zullen- er tijdens de -Paas- - j 1 dagen ook -flinke- opklaringen voor- ^(1 komen. ;U~.!7: - Uit Séoél 1 -trekt-e'énConafgèbrokëa stoet vrachtwagens* in de- richting van Moensan om voorraden aan te -voeren. Ook wórden Koreaanse "'arbeiders met vrachtwagens ""aangevoerd.: Alle beschikbare helicopters amllen»:ge- Arbeiders,: dlij; aan hei werk waren aande .nie ^vbouwPachter: "de ;-:Noerder begraafplaats.;.tei; Hilversum, .- hoorden gisteren - zwakhulpgeroepuiteén nabij gelegen diepe;kull,:waaru]t.zan4:is-af- gegraven - voor* de.-bónw.-. Zij-zagen een jongen,:;,die tot. dehals onder.het .zand bedolven was.' Hij riep; dat zijn broer tje geheel onder het zand lag. 11 -■ \V- Met koortsachtige haast ging 'inen aan het graven; 'doch het duurde een kwartier .- alvorens, men., .op .het. lichaam stootte van de andere jongen. Men had toenbijna ..drie meter zandweggegra- ven; Hoéwei "de knaap bewusteloos en blauw was, gelukte het een .inmiddels gealarmeerde arts dé 'lévensgéésten 'op te wekken. De jongen was gered, omdat -hij on- der het neerstortende zand methet hoofd op de arm was ;terecht gekomen, waardoor onder de borst een 'metlucht gevulde holte overbleef. De' zandmuur was ingekalfd, doordat de jongens, de 14-en 11-jarige broertjes Z.- in de stei le wand een .hol waren gaan graven, waarin zij wilden spelen. requireerd worden.ten einde?; deSferh- stige.vgevallen'i zo'-snel ^mogélijk:-haarifdi n hospitalenvachter-deV-limeafSI^-kUiméir (Van onze speciale verslaggever) In de afgelopen nacht heeft een felle vuurzee het 400 jaar oude Hervormde kerkgebouw van Ameide, nabij de grens tussen de pro vincies Zuid-Holland en Utrecht gelegen aan de Lek, geheel verwoest. Ook de majestueuze toren, een sieraad voor het dorp van 1800 in woners, werd een prooi van de niets-ontziendc vlammen. De brandweer van de gemeente Ameide en Tienhoven en uit vele omliggende plaatsen kon na het ontdekken van de brand weinig uit richten. Alhoewel met meer dan twintig stralen het vuur bestreden werd,- moest iedereen toezien dat de kerk. geheel in vlammen opging. De gehele morgen zijn brandweerlieden nog bezig geweest met de nablussing. Bij het aanbreken van de dag was 'de situatie nog zeer onoverzichtelijk en op dat tijdstip kon niet worden nagegaan, of nog waardevolle voorwerpen gespaard gebleven waren. Gisteravond, op de Goede Vrijdag, was in het kerkgebouw dienst gehouden en nadat allen zich huiswaarts hadden begeven maakte de koster zijn normaie rondgang door de kerk en de bijgebou wen, Daar hij niets bijzonders ontdekte begaf hij zich ter ruste. Een uur later, omstreekself uur, zag een .voorbijgae ger. toen hij dekerk passeerde, een vuurgloed nabij de toren. Vrijwel onmiddellijk was de brandspuit aanwezig, maar het bleek spoedig, dat het blussen onbegonnen werk zou zijn Toch werden de slangen uitgelegd au werd hulp ingeroepen van de brandwe ren uit Meerkerk; La*; ge rak en Nieuw- -poort Uit ongeveer twintig slangen spoten de-brandweerlieden massa's wa ter op de vuurzee, die. in korte tijd het gehele gebouw doortrók. De vuurhaard schijnt in.het koor var de kerk ontstaan te zijn, daarna zijn do vlammen overgeslagen naar het schip en tenslotte werd ook de toren bereikt. Alhoewel ben ogenblik het >>lussings- werk op de toren geconcentreerd werd,- bleek bet niet mogelijk deze te bebou den. Met donderend geweld vielen .stukken omlaag. Inhet rustige dorp trok deze brand in het nachtelijk -uur gróte belangstelling en veie dorpelingen verlieten hun bed om het schouwspel, van de vlammen gade te:slaan. De politie, die versterking had gekregen van collegas uit; nabijgelegen gemeenten, ;hield iedereen evenwel op een véilige afstand, zodat de - brandweerlie den ongehinderd hun moeizaam werk kondeD verrichten. Daarbij kwam, dat gevaar voor uitbreiding niet denkbeeldig mm Wi ^g^avihgenettirsvattlhett'Brits^lt^ .menebesfc::.!-Het4-Voriget::«- j'asr.iï haddsn&f Britteniipléfiaén'éSêfé^^éö^tóïuilëtele Vèrdé'ikiij^SéVaiigCTèriSéétsif^Snaér^f_ br^gen :.in*-het rkamp Britannia en vahr d aatöjtitóJapan Ipërpchipg^fp'éiSvliëi; fuig1*^ar,,^iüs?fóvéKfetél0rengeifös:'** tntaal;'hebben:^elcónuntin!stêhsónïeye 900 "^'Britse g-J'en iSGérneöëbm-waatëal krijgsgevangen^ gemaakt,maan »-hóévcéls van: hen;;: ziek- of- jgewond.' iiin.j' isBjaiétJ bekendgemaakt -1 fHetFranselministerie-.vamBüitenlandr se Zaken maakte - gisteren bekën'dri'dat veerüen:;Franse;.burgers,";;die:.-i&S;Koreav: gmnterneerd;i:;.werden,j;--rijh7.-;vrijgelatén|' en .spoedig.-'in-.iMoskoü -iaan^zülleriVKó^ men. r .De -;c-pperbevélhebberyïïdér :,.;;Verenigdei: ILaties ,'inKorea, "generaal.:: Mark;:. Glark,; heeft Vrijdagmiddag fe .iTokio'vérklaardjl dat hij de-i- verbindingsofficiéreh'-ï.clér:: Verenigde 'Naties gemachtigd,; hééft Maandag: ,;a a' SmétdèóNdordèlijk'én'fiaéfe uitwisseling r;;:van£;:rièkë?;3énï^ggwpndè^ krijgsgevangenén te bespreken^ zóalsÜ'déS Noordelijkenha'ddeh:;:vöorgesteldïL£3ï3SSi I va-33 I P^|h| was,- Bij-de-Ameidenaren leefde nog de'woest. Koor der Ned. llcrv. Kerk-te Ameide - Cdr 1400), die in. de ujgelopen nacht '- in vlammen opging. U herinnering aan: dé brand .vap, *.;enkele jaren lerug, toen vele woonhuizen .door het - overslaan van vlammen tvéniield werden. Vannacht was de vrind gunstig en dreven de- vonken naar een. braak liggend stuk 'grond. Maar bij de geringste verandering van de wind zouden woon huizen aangestast zijn.:,v Onmiddellijkstelden de deskundigen "een onderzoek in naar de oorsprong .van de -brand en ;hét vermoêden is ge- rezen dat een. omgevallen stoof 'met vuur de oorzaak- van het onheil is geweest.~rmr,;rxxx^ Het kerkgebouw stond onder :toeziclit van Monumentenzorg. Voor de oorlog bestonden reedsplannen tot rèstauratié die echter .nooit zijn ^uitgevoerd,,'Naar wijvernemen* was da toren, eigendom van de burgerlijke gemeente,* verzekerd voor 60.000, het-: uurwerk voor f 4000, De kerk zelf, eigendom-van deHeryörih- de gemeente was laag verzekerd. In 1672 Is de kerk ook door; brand ver- Men leiin 'dit ivatöeltöè&jè$an§'i§! nragén aon;ee«* der liavolgende;,--} kantoren: - ■..N.Z.:v;Voorburgw»I;'r::-225;>:;»* V,' -; - Amsterdam. vlel. 19223,sb.is - -'toestel Dagblad;;.Troaw,:.jft'0;A%%^A!|@( Huygenspleln 1; '«-Graven». hage. Telefoon ll4402i-;wt;;w® i t -DagbladTrouw;* --*- "f; Witte -dé WlUistraat 30;:;S. vRotterdam, Telefoon :29215,4 toestel 20. De inschrijving voor ^beiael:1 marsen ..(afstanden':10, 20 :en: 30l|.V3*»3 s km) -vis'*: reeds lopengesteld.^Inif:; MSt# "schrijfkösten.1'.—vóór, ;deelne-;.>?. v mets boven, der 14jaar,» 50.* cc-nt% - voor deelnemersvanV- 6:. .tot-.'lén# v met .14 jaaT. Men .dient bij de in- 1' schrijving de inschrijfkosteu:_'té 'voldoen; 4pe komendedE^enr-zuUënfdié harc^ën-* velden in de geheleVbollenstfeék,.'..van'- Noord: tót Zuid .en varifeWannona&töfctS Noordwijk;in "volle b]dd^a£4Hié4«n"^ «óér beginnen; ,de ïhyacinthénjfeïkleuréns ::vOp .-beschutte plaatsen zoals--op-de: Keu'-'- kenhor 'bloeien reedsbyacfnthenien tverr: schdlende rixiegé:,;tülpenivariëtëitëri^Hét; z^ .b'Jgoed Jn: rijn ;;talri5ké',:.variaties„w bloeit.-.volop. De grote' kas van^euken?!® io„^i^t:M9T°PP^IalrteahëêftSvéhiv200 pieRl eem, prachrige.^aanblÜcKdóóóEdë bloei van .honderden, soorten: tmtón#'""

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1