Socialistische ONDERZEEËR GEZONKEN NA AANVARING Zweedse kapitein Accöord over iiit^sseliÉg van krijgsgevangenen Maximaal 500 per dag Vliegtuig wierp atoombom af in woestyn vaii NA KOREA REGELING VANj DUITSE KWESTIE Moskou stopt zijn actie tegen visie Koran-gebeden klonken uit de diepte Adenauer is in New York ELFDE JAARGANG:<NÓÏp43:4;a Jas met aanslag- Nog meer liefëlijke geluiden Amerikaanse onderscheidingen voor Nederlandse verzetsstrijders II Grondwettelijke rechten beschermd'' m 4 m -"È DINSDAG 7 APRIL 1953 s- Dramatisch einde van y twee verloofden Directeur er van door met pensiongelden m Gearresteerd 111 1 T W^ÊsÈ mmm ihsSë ,";=-biljet Aanrijding met dodelijke afloop 1. Commandant Tsjelebioglpe- stond aan dek van de Turkse I ,ionderzeeboot Dumlupinar1 II toen fdezkVrij dag avond in ;jj i aanvaring kwam met de 1 5Zweedse' vrachtboot i ,jfabo-, -g land"..Hij geraakte te water 1 èhwerd gered. Men siet hem ;B sj hiér in het ziekenhuis (met B S gesloten bgerL enfin 'de hand j j§ een sigaret) in gesprek met g gen Turkse journalist: i Eerste proefneming overdag Relansrifke rede van Eisenhower Kind -onderdorsmachine 1 ■Koningmr^ii;^^ in Nieuwe Kerk i' Afscheid vaii! PrihSes^l Josephine Charlotte S$ê&mr m Krasse 124-jarigè Staat van beleg in Egypte verlengd Opvolger dr. Van Baal jïf EDEN WORDT DEZE WEEK GEOPEREERD Amnestie in Roemenië Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teïef- 28215 (3. LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.39—19.30 nnr Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 *s-Gravenhage:. Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week,-ƒ2,13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN OO MH. BURGER, de voorzitter van de socialistische Tweede-Kamerfrac tie, heeft op het congres van de Partij van de Arbeid smalend gesproken over „bet negativisme van hen die geen ander lied kennen dan het een tonige refrein dat de overheid zich heeft te onthouden, omdat anders het staatssocialisme ons bedreigt". De te genstanders van de socialisten wisterr; aldus de heer Burger, wel van een overheid, die het zwaard niet tever geefs draagt, maar nauwelijks van een overheid, die naar het bijbelwoord regeert „u ten goede". Deze aanval was in het bijzonder gericht de aanhaling van het bijbelwoord wijst daarop tegen de prot.-chr. politieke partijen. Nu is in de prot.-chr. partijen van oudsher communis opinio, dat de overheid op het sociaal-economische vlak een belangrijke taak heeft. De sociale wetgeving van voor de eerste en de tweede wereldoorlóg en "de steun die door de prot.-chr. partijen werd ver leend aan vele sociaal-economische maatregelen van de kabinetten, die na de jongste wereldoorlog aan het be wind zijn geweest, weerleggen op overtuigende wijze de beschuldiging van onvruchtbaar negativisme door mr. Burger. Leest men de redevoeringen die de heren Burger en Hofstra op het con gres van de Partij van de Arbeid hebben gehouden, dan moet men wel tot de conclusie komen, dat deze socialisten een ongeremde behoefte tot verheerlijking van de staats bemoeienis parten speelt. Dat Nederland vandaag weer een veer kan wegblazen, wordt vrijwel uitsluitend geschreven op het conto van de staat. Over het feit dat het Nederlandse volk in beroep, bedrijf en industrie de handen uit de mouwen heeft gestoken, wordt niet'gerept. Een kind kan begrijpen dat na de tweede wereldoorlog de algemene schaarste in arbeidskracht en goederen beheerste loonvorming, distributie, prjjsbeheersing en andere- ordenende maatregelen nodig maakte.. Dat de overheid ook thans nóg de vrijheid aan banden legt waar dit in het algemeen belang; en tot bescherming van de economisch zwakkeren nood-: 'zakelijk is, daarover bestaat geen verschil van mening. -yy; De overheid is echter, mede ten ge volge van het feit dat de Nederlandse economie in hoge mate afhankelijk.is van wisselende buitenlandse factoren, niet in staat om met wiskundige zekerheid - het gehele maatschappelijk leven./te - ordenen: naar-eeny.; bepaald' patroon. '3 v Toen in 1951 het vorige kabinet tot 5 procent consumptiebeperking en 25 procent investérïhgsbéperking had be sloten, was het de socialist Nederhorst, die telkens weer de regering onder de aandacht bracht dat wel het offer van de '5 procent consumptiebeperking door de arbeidersklasse was gébracht, maar dat het bedrijfsleven de;25 pro-] cent investeringsbepërking- niet' haal-: de. Later bleek evenweluit de be rekeningen van het Centraal Plan bureau, dat dit percentage wel degelijk; werd bereikt. Toen zweeg de heer Nederhorst, die; het zo goed wist. Bij de algemene beschouwingen op .dé Rijksbegroting in.. 1952 vervulde.de heer Hofstra de rol van socialistisch geweten ten opzichte van het huidige kabinet en het parlement in.nieuwe samenstelling. Ook hij wist precies Wat de regering, moest doen: de be lastingverlagingen en investeringen moesten „gericht" plaats vinden. Een half jaar lang heeft,het kabinet over de nieuwe belastingplannen, huurverhoging en loonsverhoging ge studeerd. De heer Hofstra is hiervan wel een beetje, geschrokken. Op het congres van de Partij van de Arbeid sprak hij niet-meer over „ge richter.:-belastingverlaging". Waarom ïiiet? J, - -.- Omdat dat „richten" blijkbaar bij zonder moeilijk en gevaarly'k is. De heer Hofstra vond zes maanden lang studeren door de regering niet; alleen een „incidenteel verzuim",' neen, „het brengt het gehele1 aanzien In de ordening als zodanig en hét vertrouwen in de mogelijkheidom van overheidswegeleiding te geven in gevaar". ,,-,,Zou het niet veeleer zo zijn, dat de socialisten met hun overspanning van het-begrip „ordening", de gezonde en evenwichtige o verheidsleiding aan het ^maatschappelijk leven in gevaar bren gen? Duikbootramp kost aan 99 Turken het leven De. Duitse kanselier Adenauer Is Maandag- met de „United States" te New York aangekomen.. Onder .dé twaalf per sonen van zUn gezelschap bevond zich ook zijn 28-jarige dochter, dr Lotte Adenauer. De kanselier zal dertien da gen in de Ver. Staten verblijven en be langrijke besprekingen voeren met presi dent Elsenhower en andere regerings personen. In de bergen bij Chamonix is tijdens een klim naar een berghut op 2700 meter hoogte de 27-jarige Engelse skiloopster Elizabeth "Wood in een kloof gevallen endodelijk verongelukt: doordat zij door de sneeuw werd bedolven en haar metgezellen haar niet tijdig- konden be reiken.- f - Toen haar verloofde Edward Simpson het tragische nieuws vernam wierp hü zich van een 25 meter hoge rots. Hij werd op slag .gedood. .Een reddingsploeg van gidsen is uit Chamonix vertrokken om te trachten de beide slachtoffers te bergen. Sinds Vrijdagmiddag is de directeur van „Levensavond", -tehuis voor ouden van dagen te Medemblük. de heer A. -G. D., voortvluchtig,. De man is verdwenen met medeneming van ongeveer, f 3.000, zijode de pensiongelden over-het eerste en tweede kwartaal van- dit jaar. Zijn-bsleid- had -reeds enige 'tijd- reden tot argwaan gegeven. Donderdag j.L kreeg hjj een tip, datde vólgende dag een der leden van het-college van arm- hoerfden, dat het. tehiuis bestuurt, con- trfilevan de kas en de boeken zóu -hou den.. Bij.die- contróiezijn-divmalversa- tiés aan het licht, gefc0-menr.De dJheoteur had per 30 April as. ontslag gevraagd. Eén Turkse duikboot, de „Dumlupinar", zonk Vrijdagavond in de Dardanellen na een aanvaring met het Zweedse vrachtschip „Naboland". Zondagavond was het duidelijk, dat bij deze ramp 99 personen om het leven warén- gekomen. Dat is evenveel als bij de ondergang van de Britse duikboot „Thetïs" in 1939, tot dusver de grootste duikbootramp in vredestijd. :-_...;y;,-.y./..,f- De 1526 ton metendë onderzeeboot had deelgenomen aan ■manoeuvres; in de Middellandse Zee en was op weg naar Istanboel. Zij was juist opgedoken en voer tér hoogte van de plaats Canakkale bij mistig weer en slecht zicht aan de oppervlakte, toen de botsing, met liet 4000 ton metende vrachtschip plaats vónd. zéggen uit de Koran. Ook gaven zij via de telefoonlijn hun laatste groeten aan hun familieleden. Plotseling viel de verbinding weg. De telefoonlijn, die het op de zeebodem liggende wrak verbond met de redders aan de opper vlakte van het water, was -door de krachtige zeestroming'gebroken. Zondagavond werd alle hoop opge geven, hoewel, officieel de bergings- operaties eerst hedenmiddag zullen worden gestaakt. Deze week zal boven de plaats van dé ramp een herden kingsdienst worden gehóuden. Zes leden van de bemanning van de Turkse onderzeeër bevonden zich op dat moment in de'toren of op het dek. Eén er van verdronk bij de botsing. Vijf andéren, onder wie de comman dant Tsjeleblogloe, werden gered. Van hen overleden er later in het hospitaal twee.'" - De duikboot brak in tweeën en zonk in zeventig meter diep water. De Naboland", - die een gat opliep aan de boeg, ging ter plaatse voor anker. De Amerikaanse zesde vloot, die juist een bezoek bracht aan Istanboel, bood onmiddellijk hulp aan. Turkse ber gingsvaartuigen en de Amerikaanse torpedobootjager „Hawkins" begaven zich'naar de'plaats van het onheil. Er, waren tekenen van leven. Men trofeen zogenaamde telefoonboei aan, dié door dé.ongelukkiger: was; uitge laten.- Men,- vernam, door-' de telefoon, dat nog 22 personen in leven waren. Er was nog; zuurstof voor 24 uur. Veel hoop op redding-was ér échter niet. In 'de eerste nacht vond'.het red dingswerk; plaats, bij zware regenval.; Duikers, kcmden;met:langef.d£m..vier: Tcdnuteii{acht^en^^kët^^ëgéhU'Mé reddingsmateriaal worden neergelaten. Op de bergingsschepen kon men dé opgesloten mannen gebeden -horen op- '*A; - 4 V s V, 1 O -• De „•Taboland", is hangende hét onderzoek in .beslag, -genomen. -De kapitein Lorentzon is gearresteerd. Hij is reeds, bij 'de Turkse: rechter in be roep gegaani; Volgens; hem lag de schuld-bij de onderzeeër, die de inter nationale navigatië-rëgelen niet, in acht zou; hebben -genomen. Aan boord van de „Naboland" hangen twee vlag gen' haHstokrT.eén: Zweedse en een Dé, ,;Düinlupinar":ywas 'vroeger een Améritóansei'qhde^'e^ër, de „Bum- schonken aah dé Turkse vloot De gehele bemanning van de „Dumlupi nar" had haar opleiding genoten in de Verenigde Staten. De Amerikaanse admiraal Cassady heeft de gouverneur van Istanboel een cheque van 11.800 aangeboden, ingezameld door de mari- i schappen- vande zesdevloot, voorde nagelaten betrekkingen. «S 111111 1 - ii n Hoofdredacteur: Dr. J. A. H.-J.:S.BKUINSySLOT-yéé» - V-r' 3- r X-. .Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: NACHTVORST Flinke opklaringen en 'bijna overal droog weer.G Koude nacht met weinig wind cn plaatselijk üjy het;, binnenland zware, nachtvorst. Morgen overdag" zwakke tot matige wind draaiend naar richtingen.?; tussen Zuid en Oost en iets hogere temperaturen:- dan vandaag. Advertentie V.ROSSEM'S F. "MO f. 1.-i* Een goede gever uit Bolsward V,. kreeg van' een - geëvacueerde uit. Arnemuiden, slachtoffer van'de;S:- watersnood, het volgende brief jë:*|>g '„Hartelijkdank' voor dé prach-'iy, tige jas, die ikvan, u :uia|hótJÉ Rode Kruis heb. ontvangen. Helaas ben ik niet in- staat het?y belastingbiljet, dat zich tri/; d&H binnenzak van de jas bevondfi# voor tebetalen.Wij. K'êbbenQ veelschade geléden. Hét'-biljet'.fj, moet ik u dus, piel retoürj/i zenden." De gever had reeds wéKèniSng^ in alle hoekenen gaten gezócht;il. naar-.het bewuste aanslagbiljetyP; 't Was zijn definitieve aanslag &£m De minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra heeft, vergezeld van zijn echtgenote, daags na de installatie van de nieuwe Staatsmijnen-directie, een bezoek gebracht aan de 60-meterver- dieping van staatsmijn'Maurits. De mi' nister én zijn echtgenote, 'op terugweg naar de schacht pér ondergrondse trein. Op de achtergrond directeur Rottier van de Staatsmijnen. ..- t- Nèw Yorkse radiostations melden, dat de onderhandelaars dér verbon denen te Fanmoendjon een Noordelijk voorstel voor uitwisseling van zieke en gewonde krijgsgevangenen hebben aanvaard. Schout-bij-nacht John Daniel, de voornaamste onderhandelaar der verbondenen, zeide, dat het voorstel werd aanvaard op ..voorwaarde, dat geen enkele-gevangene tégen zijn wil zon worden gerepatrieerd.: De onderhandelaars kwamen- Dinsdagochtend:- vroeg; voor de tweede maai hijeen. - -De leider der VN.-delegatie,vlce- admlraal Daniel; kenschetste na aCoop van. de besprékihgén de communistiscbe houding als „zeer gunstig". y; De verbondenen hébben zich' thans accoord .-verldaard'. niet communistische vobrstélIeh\vóor.. uitwisseling wan meer gevangenen- dan aanvankelijk was voor zien. De' communisten stemden zonder meer in met verscheidene punten van de V.N.-voorsteUen, waarin o.m. werd, geopperd dagelijks maximaal 500 ge vangenen tuit te wisselen to.t de uitwis- v-w,ing voltooid- zou- zijn.De' V-N.-vóor- stëllen als geheel; moesten volgens" de communisten: dienen 'ais .'„basis voor be sprekingen".V (Van ono» correspondent.) .-..Te Kafcwijk aan -Zee is do 57-jarige nettenboeier A. van Duyn door de electrische tram aangereden en gedood. :o.V -.-J; v Het orgaan van de Sowjet-Russische contrölêcommisslé '1 in Oost-Duitsland, „Tagliche Rundschau", schrijft dat als de door dè Sowjet-Unie gesteunde „stap naar de vrede" van de Chinese-minister van Buitenlandse Zaken, Tsjoe" en Lai, tot succes leidt, zich ook nieuwe perspec tieven voor de oplossing van;de Duitse vraagstukken openen. „Als er vrede in Kórca -wordt geslo ten, openen zich perspectieven voor het opruimen van andere haarden van ge- Vaar. Ook de vreedzame regeling van de Duitse kwestie zoudan in een nieuw stadium kunnen komen. 'y In Washington wordt uitvoerig gespe culeerd over de mogelijkheid van een nieuwe verrassende Russische stap, die ditmaal zou betreffen een hervatting van viermogendhedenbesprekingeh tot beëin diging van de bezetting en verdeling van Duitsland; Dit zal een voornaam punt zijn- bij de besprekingen tussen bonds kanselier Adenauer en de Amerikaanse •regering. -yy: Vandaag beginnen in Berlijn de -eer ste besprekingen tussen Russen, Amerl- kane-n. Fransen en Britten sinds een jaar. Zij worden gehouden ;op Russisch initia- tief en betreffen de veiligheid In de Clucht... "y;i: v.:;' é;.-y,y;:u;:.é de Russische verzoeningsgezindheid op de proef te stellen door opnieuw te vra gen om vrijlating van de ontvoerde Ber- lijkse advocaat-dr Linse. I nMoskou doen dé Russen in elk geval vriendelijk.'De Amerikaanse en1 de Brit se ambassadeurs daar behoeven niet te verhuizen. Vorig jaar was bun de huur van de ambassade-gebouwen opgezegd, doch 'thans is medegedeeld, dat zij-die gebouwen kunnen blijven betrekken. De correspondent" van Associated Press te Moskou seint: „Niemand, die hier vele jaren is geweest, kan miskennen, dat er een geheel nieuwe sfeer heerst, een. sfeer van verzoening en verminderde span ning. "Westerse waarnemers geloven te mógen aannemen, dat hetgeen-de laatste dagen is gebeurd, ernstig is gemeend' De charge d'affaires van de Amerikaanse ambassade te Mos kou, Jacob Beam, heeft Zaterdag een bezoek gebracht aan de Rus sische minister van Buitenlandse Zaken, Molotow. Functionarissen van de «ambas sade zeiden dat het - slechts, een beleefdheidsbezoek „in een pret tige sfeer" was. Dit is de gezonken Dumlupinar (Van onze Haagse redacteur) Dr.- W; Drees en dertien andere per sonen, o.w. de hoofdredacteur van Trouw, dr. J, A. H. J. S. Bruins Slot, zuilen morgen uit handen van" de Ame rikaanse, ambassadeur, 'de heer Selden Ohapin, de Medal of Freedom ontvan gen als blijk van waardering van de regering der. Ver. Staten voor het ver dienstelijke verzetswerk dat zii ge durende de jaren van de Duitse bezet ting verricht hebben. Vanmorgen reikte de ambassadeur aan nabestaanden, van een zestal overleden verzetshelden post- hume onderscheidingen uit. De ambassadeur overhandigde aan mevrouw A. - M. Walraven-Van HaU, wier echtgenoot -pp 12 Februari 1945 'geëxecuteerd wérd, de Medal of Free dom met gouden palm. De nabestaanden van Johannes Post, I. J. van-'den Bosoh en W, P. Speelman namen .de Medal of Freedom met de zilveren palm - in--ontvangst. Aan de vader van wijlen de heer J. Thyssen "Werd'de medaille met; de bronzen palm uitgereikt, terwijl de weduwe G. Pruys de medaille ontving.' Morgen zal de heer L. Neher, direc teur-generaal van P.T.T. de medaille met gouden palm in ontvangst nemen. Méj. idr.' M. A. Teilegen, van het-kabi net van H.M.- de Koningin, zal onder scheiden worden niet de Medal of Free dom met zilveren palm, évenals de heer Ohr. Navis te Den Haag. De onder scheiding- met bronzen palm zal door de ambassadeur uitgereikt worden aan dr. W. Drees, prof, dr. J. W. Duyff te Amsterdam, dr. A, J. Andree Wiltens te Den Haag, de heer J. C. Bühnmann, burgemeester van Weesp.de heer G. D. E. J. Hotz te Den Haag, jhr. A. J. C. de Casembroot, Commissaris der Ko ningin in Zeeland en mevrouw van Keerde Smid te Den Haag. De Medal of Freedom zal worden overhandigd aan dr. J. J. Brutol de la Rivière te Den Haag; dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot te Aerdershaut, prof. dr. R. J. Oleveringa te Leiden en de heer J. v. d. Gaag te Den. Haag.cé:, Maandag heeft, in de .woestijn van- Nevada opnieuw- eén door atoomkracht' teweeggebrachte ^ontploffing .plaats ge-i vonden. EU was. de vierde en grootste van de .reeksatoómkraehtóntploffingeh, welke in de laatste .tijd in dé Verenigde Staten .teweeg zUn-gebracht.' yy De ontploffing van. Maandag was echter de eerste, welke overdag plaats vond.Er waren geen - troepen bij be- trokken.' .Dé indruk werd 'gewekt, ".dat dé atoombom; uit .een vliegtuig is;'af-; geworpen.'Vóór.de paddestoelvormige wolk zich aftekende, bevonden zich vele. vliegtuigen in de lucht. Het is thans definitief gebleken, dat de tot ontploffing gebrachte atoomhom door.een'vliegtuig is'uitgeworpen. De twéé via radar bestuurde vlieg tuigen, met zestig muizen en twee apen aan bóotd,"'béreikten een hoogte van, tienduizend meter.Zij 'zijn, twintig minuten- na dé ohtpl'offing, op 'de Tucht-, basis.van.jlridi'an Springs' geland.: Er: is niets medégedeeld over de toestanddér 'dierén,4 dié. zich ér in bevonden.' Ook ;b'U Syqrlgê atoomkrachtontplöffin-; gen zijn' proóven genomen metmuizen enabeir 'Het' resultaat dézer proefne- mingeh, is_ niet,: bekend gemaakt. Admiraal' Daniel; verklaarde,'te .me nen, .dat j dé. communisten nog .niet ge reed zjjn voor onmiddellijke .'uitwisse ling. - - tssÉr -yr<" De perssecretaris van Eisenhowéri heeft medegedeeld, dat: de. 'president' zestien April As.-; téWashing|on;' eén -c^bélahg- rüketoespraak" zal houden.' - De 'presi dent „zal „er zjjn .w.eekeinde in Augusta, in de staat Georgia/ voor onderbreken (Van onze correspondent) - 'éjM Te Rijnsburg is het achtjarige :zooh-"j;vJ|g tjè van de;heer N.'Hóek al.speimüëibnfciM# der een rijdende" dorsmachineytërééhfci gekomen. Inhétziekenhuis is: dekïetoe:;i?jj overleden'." '- (Van een 'ömér:rédactëürehV:.w.%;^^S H.M. !de Koninigin eh-.':Prirriéé;:Wilhel§,;^S mina' hebben Zondagmorgen'.dë'iBaasiSslS dienst bijgewoond in de - N i e uwéK éijc^l té Amsterdam, waardr.'J; M.van*Véénj|lg voorging.-in de liturgimhc-.'hoofddiiaist.'S^ Na-: afloop ..hebben-.deéKohihgih^eh-Sydè'^i®: Prinses -, -.aangezètén aam: fietV /.HèiligfeséJ Avondmaal.;-;. ;.y,;,:y,y .- -,u i-,b« ywtjrffl-.- Een zeer .grote:, ,juicbendey -. menigté/« heeft Maandagavond ;.voor„het feeatdiPcEv verlichte'.paleis, waarin /dé: Bèlgischë»^ koninklijke: familieverbtgf „hóudty éöp uitbundige .wfjze afscheid, genomen prinses Josephine CharIotte/dieyWoèhs^|f| dagya.s„naar-Luxemburg.zaI?,.vérirekéwj® ken-waar zjj met kroonprins..-;'J.eah'|?in,fl het- huwelijk'zal treden.Het huw wordt Donderdag. a.^.ypltrbkké^^^^S rJnfhel,KxjemBn£: te.f,Moskotir^êeltj'de '?Së§. y buitengewóón eri'igévolrnacfitigd ainbas^v' -ij ;Vséj(ettr.van jNedirlm .*Répu6ftefeén7.J:ïê-'keer,!'E;;;;T^em^.__,_.tJ. .- Mattos,.syn-geloofsbrievèn.óvërKmdigi^^^^ - aan de president; maarschalk jClcméhifM^M WorosjilowTijdens - depléchtxgheidfémjlr zien tce maarschalk fForosjilow- (lihksjjMM ■iénrde.heergeü^iTadetMattgs^r^Usjp^^ J"- I C"- D.ePrawda heeft Maandag bekendgemaakt, dal de voormalige-Russische -;,h rétmM 1 Volgens een te;Londen .ontvangen bericht vari het Chinees-communis tische, persbureau „Nieuw-China" isi een 124-jarige Chinese boer, ;woon^ achtig in de provincie Kifin iri Noord-Oost-China, onderscheiden, daar hij dorpsgenoten wist téovertreffen bij herbebóssingswerkzaamheden. Volgens „Nieuw-China" is de boer, zekere Foe Tsai, nog goéd van gehoor en gezicht en loopt hy elke. dag een dertig kilometer. Premier Nagulb van Egypte heeft dé staat van beleg na 1 Mei m. met een jaar verlengd. In twee dorpen in dé Njjldelta hebben zich bloedige incidenten voorgedaan, waarbij In het eerste geval'drie doden vielen en 53 personen werden gewond en in het tweede, geval één ..dode is te betreuren. In de plaats van dr. J. van Baal (A.R.) te Doom, die tot gouverneur van.Nieuw Guinea is benoemd, heeft de voorzitter van het Centraal Stembureu - benoemd verklaard tot lid der Tweede Kamer de 'hoer C,F. Ha zenbosch te Den Bolder. onderminister van. Staatsveiligheid Rjoemin gearresteerd is en debevolking van Rusland de verzekering: gegeven;* dat de regering van premier Georgi -' Malenkow altijd haar grondwettelijke réchten za! beschermen. - - De voormalige onderminister van het thans geliquideerde ministerie/ „van staatsveiligheid heeft zich naar de Prawda in duidelijke taal te kennen gaf schuldig gemaakt aain misdrijven. Hij heeft'gètracht de .Russische.gemeenschap te besmetten met gevoelens van .vijandschap jegens een natie. y ;.t„ Hij heeft.'dé zaak tvërzonnén tegen de Moskouse medici onder het voorwendsel, dat zij Andrei Zhdanov en Alexander Shcherbakvvermoordden en poogden én- ke'l'e - van de hoogste militairen des lands te doden. Voor deze zware misdrijven bevindt De -Britse minister van Buitenlandse Zaken/Eden, die. sedert een maand lijdt aan een .ontsteking van de galblaas, zal dezé week een operatie ondergaan. Als gevolg daarvan is een bezoek aan Turkije, Griekenland én Italië, waar voor hij gisteren uit Londen vertrokken zou zijn, .uitgesteld. Roemenië heeft-Zaterdagavond een onbekend "aantal gevangenen gratie ver leend op 'grond van- een ver - gaand decreet, dat geleek;..op dat, hetwelk onlangs.voor gevangenen in de Sowjet- Unie te Moskou afgèkondigd is." Alle gevangenen mét een straf 'van maximaal twee jaar z\jn vrijgelaten. - Een'medewerker van de „Observer" heeft te Belgrado vërnomen, dat de voormalige vrouwelijke Roemeense mi nister van Buitenlandse Zaken, Ana Pauker, een week na de dóód van Stalin op vrije voeten ls geuteld. n'ï'iw.t y i Rjoemin: ach thans in de gevangehis en/S'i: zal ;hij terécht moeten staan. De „Prawda'.' heeft de zaak zeer. ópéh-'~:S§ hartig jsesproken-en er^geen 'doekjèsiénn^gë gewonden. De regering zal 'niet toesiaanr yy. dat 'iets dergelyks opmeuw eebeurt. 'W «SS 'D® „Prawda" wee* «r op. datyvólgensWi de Sowjel-grondwetniemand; vervoIgdlW^* kan worden - vanwege zijn ras êngéloofi-?Sv Het blad gafy eerherstel voorv-dey-voóriy^^ aanslaande Joodse acteur - Mlkhoéls;?,in:®! laven directeur van de Joodse' schouw-';i'Bt burg te Moskou, die .in„Janua'ri"iwétSÖ»'® uitgemaakt voor oen der - Zionisiische'§ilS spionnen achter het „monster-compiot'jl® der dokters-moordenaars". Miehoelswas SIS een eerlijk man. ro heet het nu, én hij Av werd door Ryumin belasterd, v- ;De discussie over/de vraag, ."yjof^del#! Sowj et-regering dit j aareen anti-sentiéé^ïf: tische campagne begon of dat het'. wat-'Si anders was. kan nu als besloten worden5?iS beschouwd," daar de .prawda"-''dezauill waag bevestigend heeft beantwoord.,- y ié".?. De Israëlische/.regering'-: heèft'yirLcéehi^ .communiqué medegedfeeld, dat;, zij.adé-"---®-1 hoop - koestert,dat de -• antisemlëtisché^.. 'campagne in de So'wjet-Unié nu; zal^éin-^ digen. Israëlwénstvoorts, dat deïdipló-V' maöékë betrekkingen, die Moskou vér.'' brakna een bomaanslag op de Rusyisché ambassade te Tel Aviv,. zuHeny .worden hersteld; Deze borriaanslag-was -cen reac- tiey op' het Moskouse '-".doktersproces". PremieryBen Goerion 'heëft nog'idêfh'oop uitgesproken,dat -de nieuwe. Russische" regering -de in - haar - gebied wonende Joden - zal:-..toestaan 'te';'- emigreren Xhiaaï'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1