Slot van Luxemburgse feest verregende Wapenstilstand op Korea in het verschiet? Vulkanologen verwachten spoedig de uitbarsting BRUIDSPAAR VOOR TWEE MAANDEN OP REIS Advies S.E.R. over loon- vorming naaste toekomst Werkgelegenheid spreke mee; V.S. en W.-Duitsland bereikten vergaande overeen st em m i n g i r "~bt *"Ji Een ander vaatje Men vertelde thuishoé prins Jean De 100 millioen gepasseerd Evacuatie in Merapi-gebied Arts gearresteerd De vrijlating van Sowjet-dokters - m ,-v*t Spionnage-compïo| in West-Duitdaiid -1 Leider Rotterdams montagebedrijf door politie gearresteerd VRIJDAG 10 APRIL 1953 ELFDE JAARGANG No. 2435: Weerbericht B Overeenstemming te Pcmmoendjon Ook Nederlanders op - uitwis^eüngslijst, V J Drastische devaluatie in Griekenland Huidige organisatie dient gehandhaafd Waarschuwing tegen verslapping Prins Bemhard met twee dochters naar Venetië :-l Tot en met gisteren is in het Nationaal Rampenfonds in totaal f 101.700.000 bijeen gebracht. Woensdag was de stand 99.8 millioen gulden. Auto door trein gegrepen (Van onze speciale verslaggever) In stromen viel de regen gisteravond over het blijde Luxemburg dat zich 's morgens had moe gewacht en hees gejuicht om een gelukkig prinselijk paar, dat ondanks de motregen in,een open auto een triomftocht hield door dichte hagen mensen in smalle straatjes, op nauwe bruggen, langs brede boulevards. De regen dreef stromen voldane Belgen met hun auto huiswaarts en liet de Luxemburgse venters zielig alleen staan in hun kraampjes achter stapels onverkochte belegde broodjes en sinaasappels. De meeste Luxemburgers namen hun feestvreugde mee naar huis en vroegen zich af waar prins Jean en prinses Joséphine-Charlotte hun huwelijksreis zouden maken. Huwelijksreis Beschuldigd van-mishandeling Bloemencorso, bollenstreek uitgesteld tot 25 April Communistenleider Thbrez in Frankrijk terug het,college van löksheMddé&afg^t»^ uiteindelijk beslultftfef,1^ vaststellen van. kloonrJ'M regehngejv dient" derhalve - nog f*doof worden genomen. Door politieontmaskerd 41 tl J.\ Malversaties bij Hoogovens Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 29215 (3. V) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 u«r Zaterdags 1718 uur; Telefoon 29216 'a-Gravenhage Huygensplem 1 Postgiro 424867 Bedactie: Tel. 111892 Advertentie-afdTel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67832 Abonnementsprijs 49 cent per week, 213 per maand, 3.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent ii i i. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOPTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. NACHTVORST, Licht tot half bewolkt met vannacht op de meeate plaatsen zware nachtvorst maar morgen overdag zachter dan vandaag. Matige tot zwakke wind, van-^ avond nog Noordoostelijk, morgen uit Zuidelijke richtingen. 0 O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Er gebeuren de laatste weken merk' waardige dingen op het vaste land van Europa. De ene verrassing stapelt zich op de andere. Het kan niet op, naar het achijnt. De oorsprong van dit alles ligt in het geheimzinnige Kremlin. Er gaat als het ware een golf van Titoisme dé'or het voormalige Stali nistische ryk der Sowjet-Unie. De nieuwe machthebbers voeren naar het schijnt een politiek van ver zoening met de Westerse wereld, wel ke enkele maanden geleden nog voor volstrekt onmogelijk werd gehouden. Waarom en met welke oogmerken is zelfs voor de geroutineerden m het diplomatieke vak vooralsnog een open vraag. Maar dat die oogmerken er zijn, is aan geen twijfel onderhevig. Ook de trouwe paladijnen van Sta lin begrijpen van deze omwenteling niets. Hun „voorlichting" is op onbarm hartige wijze ontmaskerd aks een banale leugencampagne. Maar geen nood. Komt tijd, komt raad, ook voor nieuwe misleiding. Immers wiens brood men eet, diens woord men spreekt. De eerste symptomen zqn er reeds Met veel ophef kondigt „De Waar heid" een „prijsverlaging tot 50 pet. in de Sowjet-Unie" aan, nu reeds de zesde na de oorlog. Het zou interessant zijn, te ver nemen, hoe hoog de prijzen nu in feite zijn. Maar daarover zwijgt het blad in alle talen. Wijselijk wellicht. Treffender staal van onwaarachtige berichtgeving vormt evenwel wat „De Waarheid" presteerde in verband met de geruchtmakende zaak van de ge arresteerde en daarna vrijgelaten Rus sische artsen. Het blad deed aanvankelijk heftige uitvallen tegen de staat Israël en tekende de m meerderheid Joodse artsen ate terroristen en oorlogsmis dadigers, handlangers van het Zio nisme, dat als „spionnage- en. moord- eentrale" aan de lezers werd voorge houden. Toen kwam de salto in het Kremlin. Anti-semitisme' Geen sprake van, aldus het blad. Het was maar een Amerikaanse rel, die door het op treden van het Sowjet-ministerie van Binnenlandse Zaken nu in gruizels te gestort Wij dc*n hier vorder het *w£g®n maar too.'... V" ELANGRIJKER dan de reactie der communistische satellieten, is ech ter, die van de vrije Westerse wereld. rVAMJDigr het geheel genomen is die jfefnatigd, optimistisch. j 1 Meer kan en mag zij* naar ons ge voelen ook niet zijn. Want en wij hebben daar vroeger reeds op gewe zen bij alle verandering is één-ding gelijk gebleven, nl. het dictatoriaal systeem naar bolsjewistisch patroon. Wij zijn niet overtuigd van een wezenlijke verandering in de door de Russen nagestreefde doeleinden. Wel is er een duidelijke verandering van tactiek. Maar als het niet meer is dan dat, blijft de uiterste waakzaam- heid geboden. Met dreiging van geweld in een koude oorlog heeft Rusland het Wes ten niet kunnen intimideren. Wil het nu eens uit een ander vaatje tappen, gedachtig aan het spreekwoord dat je vliegen beter vangt met stroop dan met azijn? Het Kremlin zou aldus kunnen po gen het Westen zowel in zijn militaire sis In zijn economische weerbaarheid te treffen, door het te verleiden tot inkrimping van zijn bewapening met noodzakelijke omschakeling van zijn industrieel apparaat. Hoezeer wjj een dergelijke politiek ook zouden toejuichen, indien zij door Oost en West gelijktijdig werd toege past, de met de Sowjet-Unie opgedane ervaring dwingt wel tot grote voor zichtigheid. Wij willen de mogelijkheid niet uit sluiten, dat Rusland tot .koersverande ring gedwongen wordt, omdat zijn krachten te kort schieten voor het voeren van een consequente imperia listische politiek. Ook de binnenlandse politiek geeft ruimte voor deze gedachte, voor zover die van zekere matiging blijk geeft. Maar het_ zijn vooralsnog gissingen, die onvoldoende basis vormen voor hooggestemde toekomstverwachtingen. - Het Westen zal elke toenadering van de Russen .met zekere vreugde mogen begroeten, niettemin zal het er toed aan, doen zijn kruit droog te ouden. T. Z.K.H. prins Bemhard vergezelde koningin Marie José bij het verlaten van de kathedraal Notre Dame van Luxemburgwaar zij de prinselijke "huwelijksvoltrekking hebben bijgewoond. Beiaardier Staf Nees speelde onver droten voort. De meeste gasten hadden er weinig fiducie in, dat het aangekon digde vuurwerk met zijn zonnen en sterren op de Bockrots zou doorgaan, hetgeen overigens toch het geval bieek te zijn. De parade der Begische straal jagers was wegens het ongunstige weer immers ook al afgelast. Hoe jammerlijk is het slot van het feest in het water gevallen! De regen, die des avonds pas goed doorzette, had zich eerder ook niet onbetuigd gelaten. Een voordeel was, dat ieder, die de stoet wilde zien, een plaats kon be machtigen en ieder, die onderdak zocht, vond het Er is volledige overeenstemming be reikt tussen de onderhandelaars te Fan- mnendjon over de hoofdzaken van een overeenkomstbetreffende de uitwisse ling van zieke en gewonde krijgsge vangenen, zo heeft schout bjj nacht John Daniel, onderhandelaar van de V.N. heden meegedeeld, in een brief die door generaal Nam 11 namens de Noordelijken aan generaal Harrisson van de V.N. is gericht wordt zelfs voorgesteld onmid dellijk na het staken van de vijandelijk heden te beginnen met de repatriëring van alle krijgsgevangenen, die naar hun land terug willen en de anderen naar een neutrale staat over te brengen. Op de uitwissellngslijst, die momenteel in het geding is, komen naar gemeld wordt vijftien niet-Koreanen, waaronder ook Nederlanders voor. De Nederlandse Leger Voorlichtings dienst deelt in dit verband mede, dat zich drie Nederlandse militairen in communistische gevangenschap bevinden, te weten: slodaat Arie Biever uit Den Haag, soldaat Lamberti uit Maastricht en sergeant Van de Snepscheut uit Best Donderdagavond omstreeks acht uur is op een onbewaakte overweg bij Maar- lant een auto gegrepen door de trein uit Luik, die op weg was naar Maas tricht Een van de inzittenden van de auto werd gedood, een andere zwaar gewond. Bijna twee millioen mensen op de dicht bevolkte Oostelijke en Zuidelijke hellin gen van da vulkaan Merapi op Midden- Java worden ernstig bedreigd. De auto riteiten zijn koortsachtig bezig met ont ruiming op grote schaal van hei gehele bedreigde gebied. De evacuatie zal begin nen zodra de vulkanologen het sein geven. Dr G. A. de Neve van de Vulkanolo- gische Dienst m Indonesië heeft op zijn hoofdkwartier m Bandoeng meegedeeld, dat de Merapi - hetgeen „vuurberg" be tekent zeer waarschijnlijk m de ko mende weken tot uitbarsting zal komen. Het ziet er naar uit, dat de vulkaan zijn vijf tot zeven jaren durende cyclus van betrekkelij rust voltooid heeft. Het is bekend, dat in die periode de vulkaan voortgaat onderaardse kracht te ontwik kelen, die periodiek tot uitbarstingen leidt, waarvan reeds melding gemaakt wordt in de Vroege Javaanse geschiedenis. Da messi catastrofale uitbarsting van dt Msrapi in recente tijden was die welke plaats rond in 1936. toen meer dan 30.000 mensen om hel leven kwamen. Mtöbazen worden gewend en duizenden dorpen vernield werden. De belangrijke oorzaak voor dit grote aantal slachtoffers was de grote matevan bijgelovigheid van l.et volk. dat geen geloof hecht aan de waarschuwingen van de vulkanologen. De Griekse minister van Coördinatie Markezlnis heeft gisteravond In een radiorede verklaard, dat de drachme, de Griekse munteenheid, met 50 pet. zal worden gedevalueerd. De devaluatie gaat onmiddellijk in en Markezlnis heeft verklaard, dat de bedoeling er van is een einde te maken aan het regime van anarchistische ver warring en speculatie. Griekenland had verwacht dat dras tische nieuwe maatregelen wereldkundig gemaakt zouden worden, maar iedereen van de huisvrouw tot de fabrikant was volkomen verrast door het nieuws van een devaluatie van de drachme met 50 pet. ten opzichte van da dollar. I Voor fie vele Luxemburgse handelaars was het een iteleurStelling. Luxemburg verwachtte een 150000 bezoekers, doch ei stonden, er ,'s morgens langs de route van de bruiloftsstoet slechts een 50.000. In de namiddag moesten de overgeble ven belegde broodjes worden verkoent tegen verlaagde prys, 1 Toch was het een mooi en indrukwek kend feest geweest. De mensen vertel den elkaar, welk, een attenties prins Jean tijdens de plechtigheid inde kathe draal San"- zijn- bruid, die menigmaal haar emoties slechts met moeite kon verbergen, had. bewezen. Hy had prins Alexander en de beide bruidsmeisjes geholpen by het spreiden van de sluier, toen men daarmede voor het altaar moeite had Men had opgemerkt, hoe hy haar verscheidene malen bemoedigend had toegefluisterd. Daarover spraken de Luxemburgers gisteravond thuis. Zij herinnerden zich ook, hoe zjj. Woensdagavond over de wallen hadden s gekuierd, in stille be wondering voor het sprookjesachtige schouwspel, dat.350 verborgen lichtbron nen in de diepte van de vallei van de Pétrusse .en. de, Alzette voor,hun ogen toverden. Menigeen ,liet zich toen stil staand wegglijden in de middeleeuwen en .zag de burcht.in oude luister her leven door de verbluffende effecten van de zachtgroene, oranje, blauwe en witte tinten," die eeuwen.' .historie tot leven wekten. .De bruggen pp hun >steltbogen ■schenenjaU, hertej&röver vde vallei, te Springen en'hun"dartelheid siak de toe schouwers aan, djf wegdwaalden op de wallen en* zich lieten1 opnemen in de ei rukte onder de verlichte guirlandes in de hel verlichte straten. Zeker, so was het* "Woensdagavond. Maar gisteravond, toen het hoogtepunt had moeten komen, toen regende het maar door.' Het pas gehuwde vorstenpaar was in tussen incognito 'op reis gegaan. Waar heen? Volgens-sommigen namen Jean en Joséphine-Charlotte hun intrek in het achttiende-eeuwse kasteel van Disch- bach, de groothertogelijke zomer residentie. Dat het vorstelijke paar ten minste twee maanden op reis gaat, leidt men hieruit af, dat zijn residentie, het kasteel te, Betzdorf, eerst van de zomer in ge reedheid zal rijn. Volgens de laatste berichten zal het bruidspaar, na enige dagen in Italië, te hebben doorgebracht, aan boord van een jacht een reis van verscheidene maan den in het Middellandse Zeegebied rondom Afrika gaan ondernemen. Bijna onder zware sleep bezweken Geruchten, die gisteravond tn Lu xemburg de ronde deden en volgens welke prinses"Josephine Charlotte na haar terugkeer op het groothertoge lijke- paleis da or de ondergane emoties in de kathedraal een ogenblik het bewustzijn ,zou hebben verloren, wor den tegengesproken. De prinses was aanwezig op de receptie, die onmid dellijk na de terugkeer op het paleis werd gegeven en verscheen zelfs ver schillende keren op het balkon. Naar thans bekend wordt, is de prinses in de kathedraal zelf bijna bezweken, omdat zij door de zware kanten sleep, die werd vastgehouden door een dia deem met 850 brillonten, naar achte ren werd getrokken en hierdoor de gehele duur van de huwelijksinzege ning met haar knieën op de rand van het bidstoeltje heeft moeten liggen. H.M. koningin Juliana in gezelschap van kroonprins Olaf van Noorwegen. (N.-Br,). Voor zover bekend zijn deze drie met riek of gewond. De ontwerp-overeenkomst voor wat betreft de uitwisseling van zieken en. gewonde .militairen is thans" tër'.drfim- tieve goedkeuring aan de 'Opperbevel hebber der V.N., generaal Mark'Clark toegezonden. In de brief van Nam H wordt verder o.m. gezegd: Wij zyn van mening dat het beginsel van repatriëring van alle krijgs gevangenen van beide zijden na een wapenstilstand, onveranderd juist is. In de brief wordt verder opgemerkt dat China en Noord Korea sommige krijgs gevangenen naar een neutrale staat wil len doen zenden. Op deze wijze zouden de meningsverschillen worden wegge nomen en een wapenstilstand kunnen worden gesloten, aldus de brief. Een en ander betekent dat Noord Korea en China derhalve onmiddellijk de wapenstilstandsonderhandelingen tot een goed einde zouden willen brengen. De radiostations van New York heb' ben Donderdag een kort bulletin omge roepen, waarin werd medegedeeld dat zeven in het begin van de Koreaanse oorlog door de Noord-Koreanen gevan gen genomen Britse burgers in vrijheid zijn gesteld. Een inwoner van Kootwykerbrook (gem. Barncveld) heeft onlangs bij een arts aldaar Lijn.beklag willen doen over het optreden vsn de arts ten aanzien van «en vrouw en een minderjarig meisje. De inwoner heeft dat b'eklag misschien op een te hardhandige wijze gedaan, want de arts zou hebben ge reageerd door de inwoner ammoniak m de ogen te spuiten. De arts zou daarna bebben gezegd: „Ga nu maaT gauw naar de oogarts, want anders word je blind. Je kunt me toch niets maken, want ik handelde uit zelfver dediging." De inwoner ging naar de politie, deed aangifte van de mishande ling en van het feit dat de arts tijdens de uitoefening van zyn praktijk zeden misdrijven zou hebben gepleegd met de bovengenoemden. Na bet eerste on derzoek door de politie is thans de verdere gevangenhouding van de arts S. A. A. J. gelast. Het jonge paar passeert de erehaag van sabels. De „Izwesiïa", hel blad van da Rus sische regering, schrijft in haar editie ran Donderdag, dat alle functionarissen die de vijftien vorige week vrijgelaten doktert „valselijk hadden - beschuldigd", voor een hof voor strafrechtelijke zaken zullen worden gebracht, aldus Radio- Moskou. Verder schrijft het blad, dat de ambte naren de straf zullen krijgen die zij ver dienen. Naar men ons van de rijde van de organisatoren van het bloemencorso m de bollenstreek mededeelt is het bloe mencorso dat op Zaterdag 18 "April'a.s. door de bollenstreek zou trekken uit gesteld tot Zaterdag 25 Apnl De reden voor dit uitstel is het feit dat de weers omstandigheden tot,, nu toe de bloei der bloemen hebben, vertraagd.uMooht, het weer-vóór 25 April zo zacht worden dat de bloemen anel groeien dan zullen zy in koelhuizen worden opgeslagen. De Franse communistische leider Maurice Thorez, die lange tijd om ge zondheidsredenen in de Sowjet-Unie is geweest, is heden in Frankrijk terug gekeerd. Een communistische delegatie verwelkomde hem op het station van Jeumont aan de Belgisch-Franse grens. r nH •w' Op 20 Maart 1953 heeft de Sociaal- Economische Raad aan de minister van Sociale Zaken en Volkshuisves ting op diens verzoek een advies uit gebracht inzake het in de naaste toe komst te volgen systeem van lóon- beheersing. Be SER is verdeeld wat betreft de op langere termijn te voeren loon politiek. Wel is het mogelijk gebleken voor de paaste toekomst eenged rat ga lijn vast te stéllen, waarmede de SER zich' la zijn geheel heelt kunnen ver enigen. Voor de eerstkomende periode van 1 a 2 jaar kan naar de mening van de SER aan de wenselijkheid tot grotere soepelheid in de loonvorming tegemoet worden gekomen, door by de beoordeling van de vaststelling van de basisionen, behalve met de be staande algemene objectieve normen, zoals werkclassificatie, 'tarifiërlng e.d. rekening te houden met de stand van de werkgelegenheid. Daarnaast zou de aanwezige flexi biliteit in* de secundaire arbeidsvoor waarden bestendigd dienen, te blijven en in voorkomende gevallen, ook nader toepassing dienen te vinden. Hierbij wordt gedacht aan toepassing van scholings- en* omsöholingspremies h'Jji en. het aanbrengen van' een differen- tiatie in de jeugdlonen in.verbant! .--fi met de vakopleiding. i tig Ten slotte meent- de. SER-in j ihet^Sfj licht van het uitgebrachte a dvi es,7 dgt de huidige organisatie van de Joon- Ja Amerikaanse en Wesfduifee staatslie den bebben Donderdag te Washington medegedeeld vérgaande overeenstemming te hebben bereikt op diplomatiek, stra tegisch, handels- en cultureel gebied. Kanselier Adenauer heeft een besloten vergadering bijgewoond van de Ameri kaanse Senaatscommissie voor buiten landse betrekkingen. In een later uitge geven communiqué wordt gezegd, dat de kanselier „beloofd lieeft alles in het werk te zuilen stellen, om tot een ver gelijk met Frankrijk te geraken, opdat slechte nabuurschap vervangen kan wor den door goede". Volgens het communiqué hebben de V.S. voorts beloofd: 1. Militaire goederen te zenden aan de Europese Verdedigings Gemeenschap ten einde te helpen bij het uitrusten .van het Westduïtse contingent, wanneer het verdrag Is bekrachtigd. 2. Te overwegen op welke wijze het best" de economische toestand in West- Berlïjn kan worden verbeterd door mid del van investeringen en andere pro grams. 3. Nauwlettend rekening te houden met de moeilijkheden, welke West-Duitsland heeft als gevolg van de vluchtelingen stroom uit het Oosten. 4. De status van oorlogsmisdadigers, die zich thans in Amerikaanse gevange nissen bevinden, opnieuw te bezien en mede te werken aan de totstandkoming van een herzieningsprocedure met -Duit se deelneming, zodra de bondsrepubliek de verdragen met het Westen heeft ge ratificeerd. 5. West-Duitsland op gelijke basis als de andere Europese landen te behan delen ten aanzien van het plaatsen van „off-shore" orders en 6. 350 schepen aan "West-Duitsland te rug te geven, welke de V.S. na de oor log als herstelbetaling in beslag hebben genomen. In het communiqué waarschuwen de leiders van de twee regeringen tegen iedere verslapping van de Westelijke waakzaamheid en kracht tegenover het huidige Russische „vredesoffensief". Zif dagen de nieuwe Sowjet-regering uit haar goede wil te bewijzen door vrije verkiezingen in Oost-Duitsland toe te staan en door de Duitse gedeporteerden en krijgsgevangenen, die zich in haar handen bevinden, naar huls te zendpn. Donderdag is te Washington de over eenkomst gesloten, welke voorziet in een verbetering der Amenkaans-Westduitse culturele betrekkingen. Clement Attlee, leider der Britse Labourpartij, heeft een uitnodiging om dit jaar Zuid-Slavië te bezoeken aanvaard. r~$ï. politiek voorsbands gehandhaafd-moet M„jC„ "r :n* die 1 -4z*x' fêöil e Ar*//' X v-v-ar K1 Ongeveer twintig Duitse industriëlen* rijn, verdacht van spionnage "of jille- gale .wapenhandel, gearresteerd,''? j» melden heden verscheidene*Doltbe "'ftft bladen. Zij werden bij oen-grein razzia aangehouden. Hef Is* de; polifie |§f namelijk gelukt, zo heef het verder, li# het tot nu toe grootste .spidratage- 'jHj. complot sedert het einde van de-oof*;,''!?!1 log te ontmaskeren. Er'wordt een" uit-,Fg* gebreide regeringsverklaring ver-.; Sommige bladen maken zeMs-mét-F'Sl ding van een razzia, die zich"' uit- .j-Jl strekt over geheel West-Duitsland.:X" De razzia is gehouden op instigatie'j-: van ,de federale aanklager van -hetrygi Opperste Gerechtshof te. Karlsruhe, Zeer vele industriële ondernermngén zouden door de politie zijn onder-SStf zocht. t "Jél Later werd gemeld dat kanselier - Blücher vanmiddag een verklaring'in verband met deze zaak zal afleggen, De kanselier treedt op als plaatwerk-~v vanger van bondskanselier Adenauer, die momenteel in Amerika—vertoeft, Een regeringswoordvoerder' heeft jJj deze berichten vanmiddag bevestigd. g f - Z K H, Prins Bemhard is hedéemor- gen met zyn oudste twee dochters-voor een weekeind naar Venetie vertrokken om de prinsessen een indruk .te. geven van deze stad en haar kunstschatten. - HareMajesteit de Koningin brengt met prinses Marijke het weekeind door in Den Haag als gast van prinses WiJ- helmina in het Daleis Lange Voorhout, terwyl prinses Margriet bij een vrieiw* dmnetie logeert. 'ti '-5: tji (Van onza correspondent) In verband met d« malven afie* bij de Hoogovens in IJmuiden, waarover wij gisteren berichtten, ondeize elct -* i- liïie te IJmuiden momenteel de - gingen,van de 32-jarige P. t>L i sen. die als bedrijfsleider vi terdams montagebedrijf w op het terrein van de Hoog. - B, sSoot volgens de politi.transacties af, die een strafbaar karakter droegen: bij kocht om. een party,ijaeo- van de Hixngovens voor f 65.000 ei i deed alsof dit voor hemzelf was in .pla its van voor zjjn principaal. Vex-der, wenhij firmant van een in oprichting zijnde firma, ten einde in de nabijheid van de Hoogovens 600 000 kubieke meter zanri te doen af graven. Een deel van dit zand 'uerd doorver kocht aan bouwers en zandscfaippers, maar dit had minder prr ttige gevolgen voor da bij deee, naar kiter bleek, fic tieve zandhandel betrokken personen, -Js De aannemers kochten nl. het zaad'en IJ rekenden er ten volle op. toen rij het -V materiaal nodig hadden. Er kwam wen- wel geen zand. <tj 'leteeifde is gebeurd bij diverse zand- "-I .uppers, die contracten afsloten. *h welke naar later bleek „op drijfzand waren gebouwd". Tenslotte gingen 'de /J fantasieën van de verdachte zover, aldus deelt de politie verder mede, dat rijn ift', Handelingen hem veel geld kostten, waardoor hy soms belangrijke leningen moest aangaan. "JM R. verschafte zich enige,keren onder,ï£1 valse voorwendsels bedragen-ter groot-'„b te van tien tot vijftienduizend gulden.! Toen de schuldeisers lastig .weiden, Si zoaht verdachte opnieuw naar middelen*?®! om roet de grootste spoed over geld ta '-fi kunnen beschikken. Ook dit gebeurd® 11 weer onder valse voorwendsels.- «s 18 óoor de politie terzake wan -ojw -"srf lichting m bewaring gestekL v *sS*CJyï r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1