fa I5S7 Eerste steen gemetseld voor 41 Burgerwoningen I mm v* ïlLEO van IERLAND] m Nieuwe achtkantige Gereformeerde kerk komt in,Overschie ipsüil IA4TSTE NIEUWS SCHIEDAM De zaak van Ambon MAASSLUIS Handbaltournooi op Bosehhoek mm Hf! pil I 5, :i Burgerlijke Stand van Rotterdam Maasland VLAARDINGEN Hoek van Holland PERNIS Minister en Kamerleden bezöchten Schouwen Mr. A. C. W' Beerman sprak voor C.H.U. te Overschie Dodelijk ongeval te Rotterdam 89.50 118.90 17.25 1.29 Huizen Gropténboom vanr JQs ir Gratis huisvesting m Zeshonderd plaatsen zijn beschikbaar Russische officieren in Westduits complot Stevenson bij Soekamo Eerste paal nieuwbouw autobedrijf Kooyman Argentijnen stonden te Rotterdam terecht TROUW Vrijdag 10 April 1953 Geen melk verkoop op Woensdag 15 April Mr. L, A. Keeper niet bij opening van B.B.-expositie Cabdidaatstelling voor de raadsverkiezing Folklore-avond te Schiedam ifö-Ygew.' n.' L SÉ; N- ispf V- mSÜ ipljfc sïKorte Schiedamse Berichten Korfbalwedstrijden B elangrijke wedstrijd voor PPSC f 11.000.- verduisterd Collecte voor Prot. Chr. Kinderbescherming TEKKO TAKS EN DE NIEUWE UITVINDING -Vijfjarig meisje bij over'' steken door auto gegrepen; ,EM1|:WEELDEi"de,,"'W'" j,. °p voó 0«- ..„„pilo"»1*'*""' aanbiedingen- Jb SAMOA MATTEN MARQUISETTE ia Verlangend Op 15 April zal te Rotterdam en Schie dam geen melk verkocht worden. Dit besluit is genomen door de Centrale Commissie Van de Rotterdamse en Schie damse melkhandel en .de Melkinrichtin gen, in beide plaatsen, ter compensatie van de Tweede Paasdag. Op deze dag zijn de melkwinkels ge sloten en'zullen geen melk- en melkpro- .duefcen' bezorgd worden. Daar.de Commissaris der Koningin in 'de provincie Zuid-Holland morgen een begrafenis moet bijwonen in het Noor den des lands is hij onverwachts ver hinderd de tentoonstelling van de „Be scherming Bevolking" in het Beursge bouw te Schiedam te openen. Dit zal thans morgenmiddag door burgemeester Peek geschieden. De. Burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat Dinsdag 14 April a.s. zal plaats hebben de candi- daatstelüng voor de Gemeenteraadsver kiezing. Op die dag kunnen van 917 uur de candidatenlijsten bij de voorzitters der hoofdstem bureaux, zitting houdende tenlijdt door de machthebbers in Indonesië tP mn.ilan iJ j. IT...I.„r Ih de geheel bezette grote zaal van „Irene" hield 'gisteren de aid. Schie dam van de Stichting „Door de eeuwen trouw" een welgeslaagde „Ambon- "avond"; waarop'zowel de Ambonese fol klore nader tot ons publiek is gebracht alsook de rechtsstrijd. welke ondermin- derd voor de Repoeblik der Zuid-Moluk- ken voortgaat. Het Ambonese orkest „Nusa Ina" zorgde - voor Molukse Ha- waian klanken. De Alfoerse krijgsdans, de Panggajo perahu (de roeiboot) en de veel vaardigheid eisende Sau Reka Reka (stokkenklopdans) .vielen stuk voor stuk in de smaak. De algemeen' voorzitter van „Door de eeuwen trouw', de heer H. Coenradi uit Eindhoven, zette op duidelijke en besliste wijze uiteen dat de kwestie „Ambon" niet een politieke zaak is maar een rechtsgeding. „Wij strijden",' aldus spr.. „voor de honore ring van de handtekening welke de Ne derlandse regering dato 27 Dec. '49 heeft gezet onder de R.T.C.-overeen- komst." We kunnen komen tot rechts herstel via de Ver. Naties, waar Neder land deze zaak slechts aanhangig heelt te maken om die behandeld te zien. we kunnen het verkrijgen door actie van Nederland zelf. Laat niemand menen dat het hier zou gaan om een "potenti eel „come back" van Nederland, het gaat om nakoming van heilige en plech tig verzegelde beloften! En er is haast bij, want achter het bamboe-gor dijn van Indonesië wordt een volk uitge moord. De ontstellende feiten zijn legio! Wanneer Zaterdag 25 April de Repu bliek der Zuid Molukken 3 jaar be- stat d.wz. drie harde jaren strijdt en Stadhuize, worden ingeleverd. Gisteren was het de dag van de band- ballende vrouwelijke Schiedamse school jeugd. Op Bosehhoek werd het jaarlijkse school tornooi gehouden en ,in vaak 'fraaie' wedstrijden hebben dé meisjes sportief gestreden. In,.de finale, welke op 30 April a.s. zal "worden gespeeld, kwamen tenslotte St. Agnesscfaool I en St. Mariaschool I. De prijs om de derde en vierde prijs gaat dit jaar tussen Theo Thijssenschcol A en St. Mariaschool II. ;Bü de 'Ulo-scholen waren bet Mater Deischool'I-en Prinses Ireneschool II, die de finale bereikten. De volledige uitslagen van gisteren .waren: Lagere scholen, Ie Tonde: St. Liduina- séhoolTh. -.Thijssensch. A 33 m. str.; JTotl. Wilhelriiinasch.St Willebr.sch. 7—5; St. Agnessch. ISt. Cather-sch •41; St. Agnessch. II—St Mariasch. II 1—2 m-. .str.;., St. Willebr.sch. U—St Cathar.sch.„ U 01;- St. Mariasch.—-lè ronde vrij." |K/2e Ronde: Kon. Wsch.St. Agnessch I 0—41;. Mariasch. IICathar.scli. II 10 ml str.;' St Mariasch. I—Th Thijssensch, 'A*2—3 m. str.'V-: 'T -r- t'ÜU.l.o.-scholen, leronde: W. de Zw.sch. 1 —Mater. Deisch.' I 0—4: Pr. Irenesch, I .Mater Deisch. n 3—0: W. de Zw.sch. U- .Mater Deisch; III 015; Pr. Irenesch. II ,~Mater Deisch. IV 2.1 Lagere' scholen,. 3e -ronde: St. Agnes- ffeY school,-I—St. Mariasch. II 6—0; Th. Tijs- SlS'sehsch.' A-i-St Mariasch; .1, St' Mariasch. r''LI.l.o.-schölén, :-'-2eronde: Mater Deisch -Irenesch. I 30: Mater Deisch. III ~Pr* Irenesch II 12 m. str. -Y Sf? 11 r J'A 5 A V,v - V,' SS* 5» _JÖ. V - K s. -- r., j- -J&i-J-, 'ff' fyjfïfz V-; 1' Moment uit de wedstrijd Prinses Irene-- ./^school Mater Dei-school II, welke gisteren werd gespeeld in het jaarlijk- -"se handbaltournooi voor de vrouwelijke schooljeugd van Schiedam, r;®'-.r.vc Brandwonden; Gisteravond was de wa- i» terstoker C: W. p. in zijn woning bezig .vXniitt; de verf van een plank té branden. Er .gebeurde een ongelukje, waarbij P. ■^érnstige brandwonden aan zijn handen /•Vopliep. Hij werd in het Gem. Ziekenhuis .verbonden. 'KiFIelsV/gestolen. Op de Lange Haven werd de fiets van H. L..W., die bij voor "zijn woning had', gezet, gestolen. Advertentie VOOR FOR EVER VERLOVINGSRINGEN WEST-KRUISKADE 50 :.H" en in Nederland, laten dan de Houtrust- hallen in Den Haag vol zijn! Opdat worde gezien dat niet het gehele NederL volk wenst debet te zijn aan wat op Ambon is geschied. BURG. STAND VAN SCHIEDAM Gehuwd: C. Raven. 35 j. en M. R. Heijboer, 25 j.; A. H. Mauer. 25 j. en C. M. L. Zuidgeest 21 j.; J. C. Leen- derts, 20 j. en J. M. Jansson. 23 j.; M; v, d. Ent, 48 j. en J. Wiegersma, 33 j; A. v. Duuren, 26 j. en A. M. Mookhoek. 26 j.; R. J. van Suuren, 28 j. en G. J. C. v. Wingerden, 22 j,;; B. W. Verploe- gen. 27 j. en M. J. B. v Wingerden. 26 j.; A, Daemen, 26 j. en F. J. Damen, 20 j.; P. M. Wanten, 24 j. en J. H. L, Schaap 23 j, - - Overleden: E. Eeuwijk, 72 j.; E. Hei- dendaal; 64' j., vr.- v. H. .J.' Visscher. Geboren: Maria W. d. v; W. Veldhulj zen en L. Barendregt; Willem G. F. z. v. W. G. Lankamp en W. F. Droge; Maaike M. d. v. W. Zonneveld en T, Verkerk; Gerard z. v. P; Waasdorp en J. J. Littel. 'Voor' de" Chr. Korfbalclub O.D.I. te Schiedam is een bescheiden korfbaipro- gramma voor Zaterdag a.s. vastgesteld. Op Bosboekmoet het eerste twaalftal van O.D.I.J het opnemen tegen H.K.C. uit Hardinxveld; .dit kan een interessan te ontmoeting, worden, waarbij de,Schie dammers zich behoorlijk» zullen moeten inspannen om revanche "te nemen van de onlangs geleden nederlaag in Har dinxveld. Het derde', twaalftal van O.D.I. gaat naar- Rozenburg; :om daar uit te komen tegen dejongë vereniging Ro-; zenburg. - Zaterdagmiddag vertrekt om kwart voor' drie vanal dé-Tramhalte het eer- steelftal van .P.PJS.Q.-.naar,.Laag Zes-, tienhoven, te Rotterdam om "aldaar!.ter gen' Unicum, het ene. puntje trachten té bemachtigend hetwelk, nog nodig' is om 4e -' klasser :te blij ven. Een 'spannende wedstrijd kan- dus tegemoet" worden ge zien. Het tweede en derde elftal spelen beideop "Bosehhoek en wel resp. om kwart over vier 'tegen Zttidland 2 en te half drie tegen Vlaardingen 3 terwijl van dé* junioren alleen het B-elftalin hét veld komt. Dezen spelen te Vlaardin gen' - tegen Fort una B 4. Als verdacht'van valsheid in geschrif te en verduistering is door de Maassluis- se politie aangehouden de 37-jarige v. d, H. uit Rotterdam. De man was hoofd boekhouder bij een-vrij grote industrie te Maassluis en al enige dagen niet op kantoor verschenen. Toen hij ook niet thuis verbleef, werd argwaan opgewekt. De administratie van zijn werkgever is aan een contröle onderworpen en er kwam aan, het licht, dat hij in .de af gelopen twaalf maanden regelmatig bij de kassier gelden had opgenomen, ten name van een der directieleden, waarbij de handtekening vervalst werd. Op deze wijze is een bedrag van 11.000 ten eigen bate aangewend. De verdachte werd opgespoord en legde een bekentenis af. Hij is ter beschikking gesteld vat de officier, van Justitie te Rotterdam en 'in het huis van bewaring ingesloten. Bescherming burgerbevolking. In het Zeemanshuis te Maassluis wordt Maan dagavond een vergadering gehouden, waarin de heer mr L. Tielenius Kruit- hoff een rede zal houden over dc bete kenis der bescherming van de burger bevolking. Na de pauze worden verschil lende films vertoond, dieop de be- bescherming van de burgerbevolking be trekking hebben. Deze bijeenkomst staat onder leiding van de burgemeester de zer gemeente. Aankoop panden. Behoudens goedkeu ring van de raad zal het gemeentebe stuur van Maassluis overgaan tot de aankoop van de navolgende panden: Sandelijnstraat 61, 63, 65, 78 en 80, eige naar de heer C. J. Zwaard, resp. voor ƒ1000, ƒ1000. ƒ1000, ƒ1500 en ƒ1500; Sandelijnstraat 29, eigenaar de heer C. Witvliet voor ƒ1100; Lijnstraat 54. eige naar de heer J. van Es te Schiedam voor 2600; Zuidvliet 37 en37a. eige naar de heer J. M. Heggen te Rotter dam voor ƒ3000. Deze panden zijn opge nomen in het saneringsplan van de bin nenstad. Dienst arisen. Van Zaterdagmiddag 12 uur tot Maandagmorgen 8 uur. wordt de" artsendienst waargenomen door dr W. H, A. dé Wilde. Haven 40. tel. 309 Schoolverzuim. Uit het jaarverslag over 1952 van de commissie tot wering van schoolverzuim blijkt, dat in 11 ver gaderingen 65 verzuimen, wegens over. t'reding van de. Leerplichtwet, behandeld zijn. In verband hietmèöe werden 55 aansprakelijke personen opgeroepen, waaraan 32 gehoor gaven, Ongeoorloofc waren 53 verzuifnen, terwijl er 12 ver schoonbaar werden geacht.' Verdeeld over de verschillende scholen waren de ze verzuimen: Kon. Wilhelminaschool 24 lëerlirigen; Min. de Visseirscbool 8 BLO. te Vlaardingen 8; Sint Antonius school 7; Prins Bernhardschool 7; Groen van Prin'stererschool 5: dr A. Kuyper- sehool 5 en 1 leerling van'de bijzondere schooi te Vlaardingen. Toen- de ramp plaatsgreep, V besefté ook het Bestuur van 'de Samenwerken de Prot. .Chr. Kinderbeschermingsorga- nisafies,.'dat er slechts, plaats was voor één collecte, 'die' "ten bate van"de slachtoffers. Daardoor kwamen alle col lecten voor deze Stichting in Nederland voor 1953 te vervallen, omdat die, wa ren vastgesteld "voor Februari. Om het werk In déze inrichtingen toch te kun nen steunen; heeft ..bet 'Gemeentebe stuur van Vlaardingen een nieuwe vergunning gegeven voor Zaterdag 18 April a.s,, (volgende week). De bekende „vlaggetjes" L_; oranje met twee kin derkopjes ~J zullen, ten verkoop jworden aangeboden." Hiervoor -zijn 150 kinder vrienden nodig, die in hun eigen straat of ergens op de kruispunten in de stad een -paar uurtjes willen medehelpen. Za kenlieden; zorgen: voor een gratis .con sumptie. Het belooft; een gezellige „vlag getjesdag"-;-te worden in Vlaardingen, Met elkaar helpen we daardoor de 2500 kinderen, die na vele - teleurstellingen, een veilig tehuis vonden in de Heldring- gestichten. Hcenderloo;- Ned. Mettray, Weesinrichting Neerbosch, Marthastich- ting en Valkenheide.Men kan zich - op geven als collectant (trice) bij Jan Poot, Schiedamseweg 214, telefoon 2786. •Snjka Aangiften van 9 April. 'BEVAI/LEN: G K Vcrweyt—Koomen d; SéA "M HokkeHoutman d-N van Kralingen— van der Linden d: H de Noober—Dongel- -' mans z; J B Bijl—Schcllaart d; A M Laatt— Nuyens k 1»^en der WoUden-^Scholte d; W J B Hakkens—Van Osch z; E van Mar- ïwijk- Kooij—vai! Baumhauer drP.S de W«- ,ger—Anceaux; d:".P' van Beek—Kriesch Sdu'M J van Dijk—Hoppenbrouwer z: T Tournier—van Eek z; A Walravenvisser d: E M Neeleman—Nikken z; A Cnr van BeekSimon is d: J F M van Haastrecht van Zinnen z;' M M Vermeulen—van-der !Avort d: F C M Boom—Soeters d; H O H -s ftKerkdUk—Gleber z; A. R van Kan-Schoof Siié'd: M van Eijmeren—Struijk d: G Schmahl— SïftZwikker J van Teulingen—Houniet d; -- G SchsarmanStuijt d; A M Hoogendam— iiBezemer-.d: R M Mouthaan—Molenaar z; A :w Bens—Snijders z; C C Engbers—Haak d; :-Z' >1 Philips—Zorg d. .'-OVERLEDENJ A C C van den Bergh vrouw van J ph Ler.z TO j: H E Mak van 1-. Waaij,'man van J W Masseus 73 j: C W ,- .van Someren. vrouw van H v;in ïïS?CfeW'van; Ham,".vrouw: van J W Timmer-, imams'*62'Ir H J Verhardt.; man van A 6 ^Bl«m.85ij:: w JMoerland. vrouw W"J Nouwen 46 j; p van Donk. man,van J P S V, r;f: de,:Bruin 52 j: P Smits, ongehuwde man *63 i; H J Schenk, vrouw; van C vad_ .Ho,t 1J W A du Free, man van M P A r 'i-r*-vsn 'de 'Ven 39 j; C J Robbers, vrouw van ÏÏ-V G. van-Bockel 72. jA Been.wouw van A •t»den Haan 77 j; C M Berwald, vrouw van J iF-fKerkhof 70 jA Otterspeer, vrouw ,,v-SJ;vanïW BïSwebcn 63 1: G Mariss,vreww van v J Burgma raTSLJ W.ïm der .Graaf. fSgS'vrouw-van A'-H -Huijaer 69 j!;H van Halen, fó.fe man. Eehuwd geweeat met A x>an der SSv'ï .TS »i: »A' .de Brum, man. gehuwd geweest f&v?;,,. Voorts als. levenloos aangegeven. J ari-'Ktfcordzü—van'Frooijen. dochter. Commissies geïnstalleerd. De "voorzit ter van de V.V.V. de heer D'e Bie in stalleerde gisteravond een drietal com missies, die voor de opluistering van de tussen 17 Juli en 6 September te houden tentoonstelling „Kust en Bran ding" ten behoeve van het Reddingwe zen, zullen zorg dragen. Zo is er een sport-, culturele- en em commissie van het gedrijfsleven in. set leven geroepen, waarvan de navol.gr.nde heren resp. voorzitter zijn: G. A, Boekestein, H. C. v. Nieuwkerk en Th. v. Didden. Nadat de voorzitter de betreffende commis sies had toegesproken en het doel er van had uiteengezet werd de bijeenkomst ge sloten. -Tweede klasse: Voor de" heffing .van de personele belasting werd Hock van Holland in de tweede klasse geplaatst, hetgeen totgevolg-heeft, dat voor het volgend jaar verlagingvan de pers. belasting verwacht mag worden. Voetbal. Tussen Kerstfeest en Nieuw jaar werd de op 8 November 1952 "af gelaste wedstrijd Excelsior-Oranje-wlt gespeeld.-' waarbij de Pernissers met 3—0 wonnen. Vorige week Zaterdag kon de' uitwedstrijd door' de regenval ook niet doorgaan maar zal morgen ho pelijk 'doorgaan. 'De Dordtenaren* zijn voor Excelsior steeds lastige tegenstan ders en,; wil -hét Pernls-elftal zijn kans op het kampioenschap behouden, dan dienen debeide' punten naar hiér te worden medegebracht. De Doto-mannen hebben vorige week reeds de laatste competitiewedstrijd gespeeld. Zij blij ven In de 3e klasse. Het 2e elftal van Excelsior- mist voortaan doelman Scha kel, die deze week in militaire diénst it getreden. - Korfballers naar Vlaardingen. De Maaslandse korfballers hebben Zater dagmiddag een competitiewedstrijd te spelen tegen Spirit 2 in Vlaardingen. Vo rige maal - werd-, tegen -dit .twaalf taj een gelijkspel geboekt. Voor éen 'overwinning zal r ODO zeker alle krachten moeten inspannen.;- -. i J-T;.- ii.;v .Voetbal- Voor alle elftallen van M.V.V. is weer een wedstrijdvastgesteld, M.V. V; 'I begeeft zich': naar Rozenburg (4.15 uur); -M.y.V,;.j2 aperit^thuisrpni,»>».l5j uur tegen "ExcelsiorM-. 5,»; vóorafgegaandoor dewedstrijd/ MW 3Excelsior M 6 (2.30 uur). De junioren spelen in, Schie- dani tegen HJ5.S.S." b 2,j i Winkelsluiting. Ingaande 13 April zul len de Maaslandse -manufacturenwinkels iedere Maandagmiddag na 1 uur gesloten zijn. De zuivelwinkels zullen Dinsdag middag na 1uur gesloten zijn. Als com pensatie voor de werkzaamheden, ver richt op de 2e Paasdag, zullen de melk handelaren Woensdag 15 April'geen melk aan huis bezorgen. - Nieuws uit Zuidltnd. In het door Maas land geadopteerde Zuidland begint de toestand langzamerhand weer normaal te worden. Practisch alle inwoners zijn in h'ün gemeenteweergekeerd. Zij mogen evenwel nog niet in het benedengedeelte van, hun woningen slapen, zolang de dij ken-; niet afdoende zijn hersteld. Welis het toegestaan overdag in'de benedenver dieping te verblijven, maar er moet zo weinig mogelijk huisraadstaan. Ter be veiliging tegen-,-nieuwe gevaren is' een snelwerkend alarmsysteem ingesteld en zijn er 5 dijklegers gevormd. Zuidland, met 23 slachtoffers de zwaarst getroffen gemeente van het eiland Putten, herstelt zich weer: onze hulp is daarbij noodzake lijk en gewenst. SchoolroetbaL Twee Maaslandse school elftallen hebben deelgenomen aan het school-voetbaltoumooï dat de Maassluisse vereniging „Excelsior" organiseerde. De R.K. school eindigde op de5dé, plaats en de Hervormde school op de 7de. .Geslaagds "puixleril. De, Motorclub „Dé Maasracers" heeft een zeer" goed geslaag de puzzlerit gehouden over een afstand van ca 40 km. De tocht ging óver Kéthel en Spalandj: Schiedam én Schipluiden, na- dat bïj de „Pyrias" in Maasland was ge start.. Eerste prijswinnaar wasde heer C. v. Eijmeren te' Maasland, tweede de heer A. Lievaart, eveneens te Maasland, derde de heer J. v. Eendenburg uit Maas sluis., Binnenkort hoopt de motorclub weer een puzzlerit, te organiseren. Candideienlijsl CJi.U. Gisteren Is de candidatenlijst van de,C.H.U. te Maasland officieel bekend gemaakt. Voor de ko mende gemeenteraadsverkiezingen -staan in Maasland candidaat: 1. Jb. Noordam, 2. .P. V. d. Berg Bzn„ 3. P. J. Kèijzer, 4. P. Sonnevtld, 5. A. v. d. Lely, 6. A. V. d. Veer. 7. C C Oosterlee. 8 P. v. d. Burgh, 9. J. de Vos, 10. Adr. Doelman, 11. J. v. Vliet, 12. J. Stans. Evenals de vorige maal is de 5de plaats op delijst toege kend aan een niet-C.H.-lid (de heer A. v. d. Lely). Het laat zich aanzien, dat dc eerste 4 C,H.-eandidaten evenals de heer v. d. Lely, dié thans allen reeds zit ting hebben in de raad, herkozen worden. Hetzelfde celdt voor de zitting hebbende A.R.-leden. Daar waarschijnlijk dé 2 zit- tendc K.V.P.-leden"de bovenste plaatsen op de K.VJ>.-candidatenlijst zullen in nemen. zal de gehele raad in zijn oude samenstelling kunnen terugkeren. Benoemd, Tot onderwijzers aan de Herv, school te Maasland zijn-benoemd de heren J..G. Pot te Spijk en D. Pronk te Rotterdam. - De minister van Verkeer en Water staat. mr J. Algera. heeft gisteren met de leden van de waiersnoodcommiisie uit de Twoede Kamer en met leden van da com missie van rapporteurs uit de Eerste Ka mer-voor de begroting van Verkeer en Waterstaat-en van de Noodwet dijkher stel, een bexoelc gebracht aan het eiland Schouweii-Duiveland. De minister vertelde, del hij er bij- xonder prijs op steil de Slalen-Generaal xo volledig mogelijk in le lichten over de moeilijkheden, die men bij hel herstel van da dijken ontmoet.. Er is op Schou wen beslist vooruitgang te bespeuren, xo xei minister Algera, ook al Is dese niet direct so xichtbaar. Het gezelschap vertrok om 11 uur uit Zierikzee en maakte vandaar per auto bus een tocht naar Dreischor, Kakkers- weel en Brouwershaven. Men bezichtigde ook het werk aan de Schouwse dijk. Deze tocht per autobus werd meegemaakt door de burgemeesters van een aantal ge meenten op Schouwen-Duiveland. n,L die van Zierikzee, Ouwerkerk, Nieuwerkerk, Kerkwerve, Dreischor, Zonnemaire, Noordgouwc en Brouwershaven. In het gezelschap van de minister bevonden zich voorts mr D. G. W. Spitzen, secre taris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, ir A. G. Maris, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, tr J. F. R. van de Wall, hoofdingenieur directeur der Zuiderzeewerken, die be last is met de drooglegging van Schou wen, ir Th. Heyblom, hoofdingenieur directeur van de Rijkswaterstaat in Zee land, jhr mr A.~ F. C. de Casembroot, commissaris van de Koningin in Zeeland en het lid -v»n Gedeputeerde Staten, mr dr A. J. J, M. Mes, Na de tocht naar Brouwershaven kwam men weer in Zierikzee terecht, vanwaar men met de Prinsesaeplaat naar Burgh- sluis voer. Daar stapte men in de 'nieuwe werkhaven» aan wal. Men bekeek er de aangerichte schade en het herstel Van Burghsluis ging het gezelschap weer met de Pnnsesseplaat terug naar Zijpe. Men kwam hierbij ook langs het gat van Schelphoek. De minister besloot dit gat eens goed in ogenschouw te laten nemen en gaf order de Prinsesseplaat naar bin nen -te laten varen. Hij bewees daarmee overduidelijk dat zijn in de Kamer gedane mededeling dat zelfs een schip als de Maasdam Schelphoek kan binnenvaren juist is.... De Prinsesseplaat kwam ook weer zonder ongelukken het reusachtige gat uit In Zjjpe stapte men weer aan wal en hier maakte men met een tweetal dukws een tocht door het verwoeste ge bied. in de richting, van Oosteriand. Donderdag heeft mr. A. C. W. Beer man lid van de gemeenteraad voor de C.H.U. gesproken ïn Schanswijck tijdens een verkiezingsvergadering uitgeschreven door dé afd. Overschie van de C.H.U. De heer J. van "der Kooij Mz een korte inleiding over de.wenselijkheid tot het verkrijgen van een principiële l?jn, ook inzake de- gemeentepolitiek, Spr. betreurde de povere!belangstelling. Mr Beerman deelde het een en ander mee over het eigenlijke gemeenteraads- werk. Al telt dé-C.H.U. slechts drie raadsleden te Rotterdam, vooral door net lidmaatschap van de raadscommis sies kan nog belangrijk werk gedaan worden. Dit., commissiewerk - moet niet onderschat worden -want - in' de Raadsver gaderingen wordt"van een reeds eerder vastgestelde mening ;getuïgd, terwijl men in de commissies nog~e gelukkig ook andérenkan„overtuigen". Uitbrei ding van :de C.H.U.-fractie tot vier leden zaLhet mogelijk maken? dat de Unie ver- tegenwoprdigd is.ih.allé:raadscommissies. ^B^epii yoefig.iitorid !.'de spreker, stil bij de: socialistische.woningbouwpolitiek, die veel te weinig perspectieven opent voor het particuliere initiatief. Op dit terrein vooral wordt?;veel te veel gereguleerd, gecentraliseerd' en gecontroleerd. Spr. kwam tot de- overtuiging, dat Nederland het meeste te kampen heeft met con tröle van bovenaf. Zelfs in: Duitsland wordt veel meer vrijheid toegestaan. Spr. constateerde dat de montage en systeembouw: geheel - niet aan de ver wachtingen heeft voldaan "en eerder de werkloosheid in de hand heeft gewerkt. 'De heer Beerman verduidelijké zijn toespraak met tal..van aardige en type rende voorbeelden. Na de pauze' bestond gelegenheid tot het stellen van vragen. Hét' tumult op" de tribune word schrikbarend en Tekko en Terry wisten niet wat te beginnen. Zjj had den geen. voorkeur voor één van de beide elftallen en vroegen rich alleen maar af wat er met de iachpastill-es van de wind-honden gebeurd kon zijn en hoe zij zonder veei opzien te veroorzaken hier vandaan konden komen. Daar had je het al. .Politie!" werd er hardop geroepen. „Die jongens zijn omgekocht, dat kon niet anders! Dat moet ónmiddellij-k onderzocht worden!" Maar ook: „Doorspelen! Die lui kunnen niet voetballent Tien, Tien! Tien! Zet 'em op, „Windhonden Vooruit"!'* En dear gingen de spelers weer, of beter gezegd de windhonden. De verbetenheid waarmede „Windhonden Vooruit" op de bal zat, werkte zo op de lachlust van „Maltheser Boys" dat het merendeel der Boys languit lag te schaterlachen op liet grastapijt De wedstrijd zelf interesseerde hun hoegenaamd niet meer. „Windhonden Vooruit" werd hierdoor wed een beetje onzeker maar wist toch nog twee doelpuntjes te scoren. Dan blies de scheidsrechter hard op zijn Bultje. Rust) Zevennul voor „Windhonden Vooruit! Advertentie Vanmorgen %- omstreeks-het middag uur stak de vii'fjarige Willy Mossïnk uit de Anna Pauwlonastraat aart de hand van haar moeder de Henegou werlaan over, nabjj het kruispunt met dé Middellandstraat Moeder en doch ter werden evenwel1 gegrepen door éen juistpasserende personenauto. Het meisje werd vijftien meter meege sleurd en was op slag dóód. De auto duwde de moeder in een bloemperk. Zjj moest in het Bergwegziekenhuis opgenomen worden. MAAftVElOURS KARP6TTEM in kleurrijk» nieuwe desshAi Een (terk karpet, root bijzonder lege prijs. 200 x 280 225 it 329 WOLIEN MANOWEEF TAFELKLEDEN )n geheel nieuwe deMlns. Grote meet 140 x 170. Uitzonderlijk voordelige aenbledingl Beperkt# pert^ *j^ 100% Ster-coco*. In ver- tó schillende kleuren endesikM Bijzondere kwelHed katoenen met ruim eangexette ruch», 90 cm, breed, RU per meter WALENBURGERWEG F4t .WINKELSTAD.SUJDORP" BEIJERLANDSELAAN 72-78 In de schuur' achter zijn woning aan de Tamboerstraat-te Rotterdam; wilde gisteravond de 56-jarige H. S. zijn aan steker, na het vullen, proberen. Daar door geraakte de" benzine, die hij op zijn hand had, -in brand. Toen' S. met zijn hand; langs zijn bril met celluloid mon tuur streek, raakte ook dit montuur in brand. Het 'hoofdhaar en de beharing van handen en armen schroeiden en de lichaamsdelenkregenbrandwonden. S. moest in het Coolsingelziekenhuis be handeld worden. Op de hoek van de Van Goghlaan en de i Weissenbruchlaan, nabj) het eindpunt van lijn 14 te Rotterdam-Hillegersberg, is in de vroege, middaguren van vandaag de eerste steen gemetseld voor de huizen Grootenbbom van Os, welke verrijzen op initiatief van de Stiohting van Burgerwoningen voor On- en Minvermogende Lidmaten, der Nederduitsch HervormdeGemeente te Rotterdam. '.'j-.Y'' Het complex ral 39 woningen voor twee perspnen, twee woningen voor êén :persoon en een opzichterswonin^bevatten, terwijl in een centraal gedeelte de verwarmingsinstallatie en was- en douchecellen komen woningen te onderhouden. Hét bombar dement en de brand van Mei 1940 ver nietigden. het oand eri de bewoners - van de huizen werden elders in Rotterdam of in andere plaatsen van het land on dergebracht. Het stichtingsbestuur hielp hen bij - de huisvesting door het ver strekken van toelagen voor de huurkos- ■ten, Omstreeks het jaar 1873 kochten de heer en mevrouw Grootenboom van Os- Drost een terrein aan de korte Goudse- straat te Rotterdam en zij stichtten hiex het pand Van - Os. bevattende 48 wonin gen, m^t het doel on- en minvermogen de lidmaten.-van de Nederlands Her vormde gemeente gratis huisvesting te bieden. Toen mevrouw Groctenboom overleed,! bracht zij het -pand bij testa ment in 'een stichting onder en tevens stelde zij fondsen beschikbaar, ran de BINNEN afzienbare 'tijd- zal, zoali tny reeds meldden, de Geref. kerk van Overschie een nieuw bedehuis rijker zijn, ontworpen door- de archi tecten Jos en Leo" de Jonge en H. Sut- terland. De. schetstekening geeft een indruk van deze kerk: Daar: het bouw terrein zeer onregelmatig door de omringende bebouwing wórdt be grensd; is- een:;régelmatig:a chtzijdig grondplan gekozen, dat alleen contact heeft met de Burgemeester'De Josse- litt de Jonglaan. Aan deze laan zal dan ook de hoofdtoegang tot het gebouw komen, die met brede trappen bereikt WOrdt. Y-Y'-jY'. De eigenljjke kerkruimte ligt tv/ee me ter boven de straat en de daarvoor ont stane benedenruimte is Ingedeeld met grote en kleinere vergaderzalen met kerkeraadskamer. die voornamelijk van af de achteringang bereikbaar zijn. Ook de ruimte voor de verwarmingsinstalla tie is in deze onderbouw "ondergebracht. De achtkantige kerkruimte biedt voor 600 kerkgangerg riiplaata terwijl d« galerij. die - drie zijden van de achthoek beslaat aan 200' kerkgangers plaats geeft. Te genover de galerij wordt één zijde van de achthoek ingenomen door het podium en de orgelruimte, van elkaar geschei den door één hoge open bewerkte wand, zodanig dat het orgel onzichtbaar blijft. De hooggeplaatste kerkramen zullen de kerkruimte" prachtig verlichten, zon der hinderlijk direct licht-wat vooral bij sterk zonlicht zo sterk de aandacht kan afleiden. 'De galerij is alleen toegankelijk van uit de kerkruimte waardoor" de geloofs gemeenschap de grootste uitdrukking ont vangt, in tegenstelling tot zovele, kerk gebouwen die van buitenaf de kerkgan gers in twee groepen .splitst, hetgeen de ontwerpers niet juist voorkomt. Behoudens énkele afzonderlijke lam pen/wordt de gehele kerkruimte van kunstlicht voorzien vanuit? het midden van het pyramidevormige plafond waarin de kapspanten, hoewel geheel omkleed, volledig zichtbaar zijn. Licht metselwerk en leien dak bepalen, de uitwendige kleurverhouding; inwen- digrijn zwart, grijs en wit overheersend. Een hoog kruis bekroont het pyrami- devormig dak dat ook nog wit eindigt in een bewerkte ventilatiekrans. Het gebouw zal met een rondgaande plantaoenstrook worden afgewerkt. De bewoners van he o-ude pand Van Os zullen ongetwijfeld met verlangen uitgezien hebben naar de nieuwbouw- plannen van de stichting en het was geen wonder/ dat zij in groten getale aanwezig waren' bij de eerste steenleg ging. Want als het complex, dat de naam HuizenGrootenboom van Os zal dragen, gereed is, gaat voor hen een dierbare wens in vervulling: een eigen onderdak. Eender „administrateurs" van het stichtingsbestuur, -ir N. Th. Koomans. sprak voor de plechtigheid de aanwezi gen, en speciaal de toekomstige bewo ners van de huizen, toe. Hij wees op de -liefde van de heer en mevrouw Groo; tenboom van Os voor hen. die in moeir lijke omstandigheden..verkeerden en hoopte dat iets v«n dé sfeer van deze liefde in het nieuwe complex merkbaar zou zijn. Een kleinzoon van' ir Koomans, Ba rend ter Haar Romeny. metselde daarna de eenvoudige eerste steen met de let ters „10-4-1953". Als beloning ontving hij eén armbandhorloge en een zilveren troffel. In de bouwkeet werden alle aanwezi gen op verversingen onthaald en daar na werdén zij'in; de gelegenheid gestr{d het bouwwerk te bezichtigen, zodat zij reeds een indruk konden krijgen van de situatie der woningen en hun toekom stige behuizing. De huizen zijn "ontworpen dóór. de ar- bhiteot C.: Differs* én worden uitgevoerd door de aannemer'Faas uit Amsterdam, Het complex! ligt ineen v-vorm. krijgt twee woonlagen en de woningen zuiien bereikbaar zijn via galerijen. Men .hoopt aan het einde van het jaar het' werk» gereed te zijn. De Westduitsc regering heeft een spionnage-complot onschadelijk ge maakt, dat geleid werd door Russische officieren. Dit is meegedeeld door de Westduitse vice-kanselier Franz Biü- cher. Het was het grootste complot sinds de oorlog. Meer dan 35 personen rijn aange houden sinds gisteravond en er wor den nog meer arrestaties verwacht. - De .Russische geheime organisatie ging schuil onder de naam „Instituut voor econornlsch-politiek onderzoek". Hét is het derde spionnagecómplot, dat het Afgelopen jaar in de bonds republiek is ontdekt. Eén werkte voor Polen, een ander voor Tsjecho-Slowa- kij een hét thans ontdekte voor de Sowjet-Unie. Dit' laatste,' aldus de vice-kanselier, is het grootste dat sinds 1945 in de Westelijke wereld is ont dekt. Het is een geruststelling voor de regering, zei hij, dat" de veiligheids diensten zogoed werken. Adlai Stevenson,- dié op zijn reis door het Verre Oosten in Djakarta is aange komen, is door president Soekarno - ont vangen. Het onderhoud duurde 40 mi nuten. Stevenson zal ook nog een.ont moeting hebben met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Moekarto. Op éen terrein aan de Jufferstraat te Rotterdam hebben vanmorgen Sander Jan Kooyman de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw autobedrijf, waarvan hun vader - directeur is. De twee knapen wisten wel geen raad met de machtige paal en het heiblok, maar een ervaren heier liet de handeling toch zo verlopen, dat Sander en Jan volledig de indruk kregen, dat ook dit „karweitje wel een heitje" waard was. De bouw van het nieuwe pand zal geschieden' door het Rotterdamse Bouw- consorfium naar een ontwerp van archi tect J. Zoon. De totale oppervlakte is 720 m2. Aan de Jufferstraat zal de firma Kooy man het -garagebedrijf en de werkplaat sen vestigen. De showroom zal aan de Séhiedamsesingel.hoek Zwarte Paarden straat blijven. De, directie is mede tot deze uitbreiding overgegaan inverband met het hoofd-dealerschap 'van de Mon-lswageris voor. Rotterdam e» om- «trekeat" In de Vrijhaven-Laa Palmas kochten itwee opvarenden van het. Argentijnse 5183 h.r.t." metendem.s. ";,Rio Teuco 220.000 sigaretten met debedoeling ze weer in Hamiburg van de hand te doen. Ze betaalden 120.000 stuks en de rest zou betaald worden na verkoop van de rokertjes, t Daar de zeelui in Hamburg geen goéde 'prijs voor de sigaretten'kon den krijgen, besloten dé Argentijnen, na verkoop van een aantal, de rest in Montevideo van "de hand te d-oen. waar ze het dubbele van de inkoopsprijs zou den kunnen- ontvangen. Hün ?schip deed echter Rotterdam aan en op 30 Maart j.L ontdekten ambtenaren aan-boord van het schip in'een luchtdrukleiding 193.400 sigaretten. - - Het resultaat-: was, dat de-23-jarige stoker R; -A; Y;-,'en< de- 24-jarige poetser L. A. D., beiden uit'Buenos. Aires, zich voor de -economische Politierechter te Rotterdam hadden te verantwoorden, verdacht van clandestiene'invoer van de rigareUen. D. zou bovendien nog vijf flessen cognac hebben willen invoeren De officier van Justitie eiste tegen ieder een gevangenisstraf van twee maanden met aftrek en bevel tot onmid- delijke gevangenneming en verburdver- klaring van de sigaretten en de cognac. Mr, Bulder, de raad»sman van verdach ten, wees «r op, dat de mannen nooit hét voornemen hebben gehad de siga- rettenin ons land te verkopen en verder meende hij op juridische gronden, dat het ten laste gelegde niet' was bewezen. Na ré- en dupliek veroordeéide de Economische Politierechter de Argen tijnen,. ieder tot een gevangenisstraf van zeven weken, met aftrek en bevel tol onmiddellijk i gevangenneming e*i ver beurdverklaring van dé aigarew

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2