Gevaarlijk weekeinde in noodgebied POLDER VAN BRJJINISSE reeds vier weken droog) ERNSTIG BEDREIGD Onderzeebootjager „Holland' te water gelaten Prins en Princessen in Venetië m Toen de storm luwde.... Hoog mater verrast Zuid-Nederland Grote kra(ÉLtsiHS^pi^iig herstelwerk op Schouweh Moeilijkheden van gisteren kwamen geheel onverwacht i Atlantische hondgenoten kunnen met minder toe OVER EEN WEEK KOMEN EERSTE ZIEKEN AAN in ill Bruinisse weer water Drie heidebranderï: bij Apeldoorn Zeeland wil ook meedoen j WÊ$ MAANDAG 13 APRIL 1953 ELFDE JAARGANG No. 24374 Weerbericht Nooddijk bij Herkingen hield het Voor Nederland ligt zéker een taak op zee, :;-:."'".''::zegt staatssecretaris Moorman Kruiser „De Zeven Provin ciën" vaart uit voor proeftocht m: 102.5 millioen voor Rampenfonds tlliltMÈm mm w mmm Dulles wil meer dollars naar Azië lit Heden de repetitie Kleine Heks <0 O Hoofdredactenr; Dr. ;J. A. H. J. S. BRUINS SLOT; Hf Hoewel het water Zondag zeer hoog is gekomen ten gevolge van de aanhoudende Westenwind van de laatste dagen, heeft de nooddijk btj Herkingen het gehouden. Slechts een zeer geringe hoeveel heid water is er over heen ge vloeid. Wel heeft men er de gehele middag aan gewerkt, maar geluk kig is de wind later gaan liggen. Tussen Ooltgensplaat en Herkingen ral een geheel nieuwe dijk worden aan gelegd, die een lengte zal krijgen van ongeveer 20 kilometer. Zaterdag is men hier begonnen met het spuiten van het eerste zand. Verwacht wordt, dat het werk de gehele zomer in beslag zal semen. tfft (Van een onzer' verslaggevers) De hoge stand van het springtij van Zondag wordt door deskun digen zeerongewoon" genoemd, omdat 't zelden voorkomt dat bij Zuidenwind hety waterpeil zó'n hoge stand bereikt.Hoge gierty- den gaan meestal gepaard met Noordwestenwind. (ySfèfcv;t Advertentie V.KOSSEM'S Zes leden van speelcli b Den Haag in 'arrest' Zie verder pagina 2 Zeug kreeg 21 biggen De helicqpterdienst '■mm. f. i jgëwdndi% a Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3, Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtcndienst abonnementen18.3019.30 ma- Zaterdags 1718 uur: Telefoon 20215 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentio-afd.; TcL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 113486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent pirectie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig: van Maandagavond tot Dinsdagavond,' - VRIJHOUD. - Wisselend bewolkt met enkele- buien. In- de nacht zwakke tot matige, overlngen» matige tot- vrfl g krachtige wind tussen Zuidwest en Noordwest; Van nacht hier en daar lichte nachtvorst, morgen over dag ongeveer dezelfde "temperaturen ais vandaag. 5 fc&i - i Bruinisse 1c in do afgelopen nacht waar onder water gelopen. Door hel gat In da oude dijk bij Bruinisse, die de Wtstxijde van de polder beschermt, stroomde het water near binnen. Hoewel men de gehele nacht met alle beschik bare krachten heeft getracht de dijk Ie herstellen, is het niet gelukt het gat te dichten. Op de twee plaatsen in de dijk, waar het water overspoelde, is men be zig geweest de dijk te versterken. Het afgelopen weekeinde is zeer kritiek geweest voor de watersnoodge- bieden, waar door veler handen werk reeds .belangrijke vorderingen waren gemaakt bij het herstel der dijken. Door het buitenwoon hoge getij, dat het water gisteren hoger deed stijgen dan na 1 Februari het geval was, is de druk van het water tegen de oude dijk tussen Bruinisse en Oosterland op Schou wen zó sterk geweest, dat gistermiddag omstreeks vier uur nieuwe gaten zijn geslagen in deze belangrijke dijk. Het water stroomde daardoor de Bruinlsse- polder, die ongeveer vier weken droog was, opnieuw binnen. Met man en macht is men onmiddellijk aan de slag gegaan om de gaten de berichten over de hoeveelheid gaten spraken elkaar gisteravond tegen weer te stop pen en de schade aan de polder zo gering mogelijk te houden. Ook op andere plaatsen in de rampgebieden zijn dijken onder de druk van het hoge water bezweken, doch naar vannacht bekend was, deden zich gisteren geen persoonlijke ongevallen voor. De polder Dreischor kon gisteren nog net behouden blijven. Men is thans nog bezig de dijk te versterken. De burgemeester van Bruinisse deelt mede, dat wegens de doorbraak van de oude dijk de terugkeer naar Bruinisse ver boden is. Hierop zal strenge controle worden uitgeoefend, In de Westhoek van het eiland Schouwen -Du iveland brak gisteren eén kleine zandzakkendijk door, die de polder Burgh en Westland beschermt, doch door: onmiddellijk ingrijpen kon erger voorkomen worden. Vannacht kon bij laag water weer over de dijk gereden worden. In Brouwershaven was de toestand ook even zeer- kritiek. Een dijk van zandzakken, die 'n blok huizen bescherm.' de, kon het niet meer houden, doch ook hier werd erger voorkomen, dank In tegenwoordigheid van een: aantal genodigden, onder wie de staatssecreta ris, van Marine, vice-admiraal H. C. W. Moorman, de staatssecretaris van Oor log. mr. F. J. Kranenburg, de ambassa deur van Canada in ons land, de- heer T.Stone, de marine-attaché's van Ame rika, Engeland en Canada, de vice-adml- raals J. J. Kist en F. Stam, resp. directeur vim het Defensie Studie Centrum en Vlagofficier materieel, scliout-bij-nacht C. W. Slot, vlagofficier personeel, gene- raal-majoo'r P, J. van GÜn, commandant van het Korps Mariniers, .heeft de echt genote van de staatssecretaris van Ma rine, mevrouw A. J. Moorman—Wjjten- burgv Zaterdag bij de Rotterdamse Droog dok Maatschappij de onderzeebootjager „Holland" te water gelaten. De „Holland" behoort tot de z.g. A- klasse, is iets kleiner dan de B-klasse er, heeft een machine-installatie van 45.000 pk, maximum snelheid per uur 32 mijl; tegen 60.000 pk en 36 mijl per uur voor de B-klasse. De B-klasse om vat acht schepen, de A-klasse vier sche pen. waarvan, behalve de „Holland" bij de RDM., twee in aanbouw zijn bij de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te -■ Vlissingen en één bij de Dok- en WerfmaatschappiJ „Wilton-Fijenoord" N.V. te Schiedam. De schepen van belde klassen zijn dubbelschroef turbineschepén, die wor den uitgevoerdin secüebouw. De nieuwe jagers hebben geen patrijs poorten in de romp in verband met de eisen, welke thans aan dergelijke sche pen worden gesteld. Alleverblijven benedendeks worden kunstmatig ver-' licht en geventileerd. De hoofdbewape ning zal bestaan uit vier kanons van 12 cm. opgesteld in' twee dubbeltorens, die zowel tegen zee- als luchtdoelen kunnen worden Ingezet. De schepen .worden met hun volledige uitrusting vrijwel geheel door de Nederlandse in dustrie vervaardigd. Na de tewaterlating zeide ir. K. van der Pols, een der directeuren van de Rotterdamische Droogdok Maatschappij, dat het tot begin 1950 had geduurd, al vorens men voldoende staal had, ge schikt voor de bouw van oorlogsschepen, als gevolg waarvan het 30 maanden ge duurd heeftvoordat het schip te water kon worden gelaten. De turbines en ketels zijn echter aan boord," zodat spr. de stellige verwachting had, dat de „Holland" nog dit jaar zal zijn afgebouwd. De staatssecretaris van Marine, vice- admiraal Moorman, merkte op, dat er -de laatste weken in een gedeelte der pers een felle aanval was gedaan op het technisch kunnen van onze nationale scheepsbouwindustrie. Hij was van oordeel, dat, wie hierover tot oordelen bevoegd is, met verontwaardiging ken- nis genomen zal hebben van dit soort journalistiek. De. staatssecretaris ver klaarde, dat niet alleen de beschuldi ging ten eneumale onjuist was, doch dat op deze manier aan onze naam op scheepsbouw- en 1 machinebouwgebied in het buitenland grote schade kan wor den toegebracht. Hij merkte op, dat er ook bladen waren,;die in dezen in objec-; tieve zin'hadden geschreven. De staatssecretaris merkte nog-op, dat men "uit de publicaties van sommige militaire* medewerkers met verbazing van huninzichten kennis kon nemen, als zou voor Nederland op zee geen taak liggen en het geld heter besteed kunnen worden voor het uitrusten van een hele of halve divisie. Spr. vestigde1 de aan dacht op de noodzaak voor ons land om zijn belangen op zee te beschermen in verband met het verbeteren van de aan voer ten behoeye van het leger en de luehtmacht. zij de paraatheid van de dijkwerkers, die zich onvermoeid, als in de eerste dagen na de ramp, op het herstel wier pen. Driehonderd mannen en vrouwen heb ben van Zondagmiddag laat tot Maan dagmorgen onafgebroken en vrijwillig geiwerkt wat ze'konden qm de noodzand- zafckendijk bij Burgh op Schouwen te dichten en verder onheil te voorkomen. Zij zijn daarin volkomen geslaagd. Niet minder dan tienduizend zandzakken zijn in die periode „verwerkt". Zondagmiddag omstreeks het - middag uur begon de toestand bij de noodzand- zakkendijk te Burgh kritiek te worden. Er werden mensen gevraagd om de dijk te beschermen en er kwamen onmiddel lijk honderd vrijwilligers. Des avonds werd de noodtoestand afgekondigd, tóen de dijk op vier plaatsen was-doorgebro ken. Het water stond ni. een meter zeven tig hoog tegen de nooddijk. Na de door braken kwam-op de er achter liggende weg, die de-laatste tijd bijna steeds droog is gebléven-zekér eenmeter, water- te staan. Wederom werden mensen opge^- roeipen en er meldden zich nog" eens tweehonderd - personen aan, waarbij ook vrouwen. Zij hebben gewerkt als- paar den, zo vertelde ons de burgemeester en hedenmorgen omstreeks half vijf "was ook deze strijd weer met succes 'be kroond. De gaten zijn* dicht en het water is zo góed als geheel uit het achter de dijk liggende gebied verdwenen.' Het Rampenfonds blijft nog dagelijks groeien. Sinds Vrijdag is er weer - een bedrag van vier ton bijgekomen, zodat de stand nu 102.5- milioen bedraagt. Het K.N.M.I. gat: ons daarvan de vol- gende.veriaaringr .LfiiL-Sail' Zaterdag stónd :op-het Noordelijke deel van de Noordzee een nogal zware Zui- derstorin. Als 'gevolg h iérvan werd het water." als het-ware uit het - Noordelijk deel van de Noordzee weggeblazen. Daarvan was weer het gevolg, dat be trekkelijk veel water uit het Zuidelijk deel van de Noordzee naar het Noorden kon stromen. De storm is vrij plotseling opgehouden, waardoor "het water, dat naar het'Noorden was gelopen, weer te rugstroomde. Deze terugstromïng heeft, zo verklaarde hét K.N.M.I., in het Zui delijke deel van de Noordzee, dius aan de kustenvan ons land, plotseling extra hoog water veroorzaakt. Een dergelijke hoge waterstand was, volgens: het K-N. M.I., niet te voorzien, omdat men niet beschikte óver gegevens waaruit kon worden afgeleid,: hoeveel de oorspron kelijke verlaging van de waterstand is geweest in het Noordelijke deel- van het Noordzee-gebied, bijvoorbeeld op de kust van Schotland. Volgens de weerberichten van giste ren moest in dé afgelopen nacht en van daag óp ruimende wind worden gere kend. Dat betekent, dat de kans bestaal. dat de wind naar het Noordwesten gaat omlopen, zodat voor vandaag en morgen Dinsdag zal het springtij zijn hoogste stand hebben bereikt opnieuw met hoge springtijden rekening moet worden gehouden, speciaal wanneer de wind zich lot stormkracht zal gaan ontwikke len. Prins Bernhard en. zijn dochters hebben Zaterdag Venetië bekeken. Hier en. daar trokken zij de aandacht van het publiek, doch nergens,uierden zij door te grote nieuwsgierigheid lastig., geval len. Zij bezochten de békende plekjes': op het plein van San Marco, de basiliek van San Marco en maakten een gondel- vaart door het Grand Canal. Op het plein': van San Marco voerden de Prinsessen, zoals Tnillioenen' toeris ten doen, de duiven. Daarna ging de Prins met zijn dochters de basiliek bin nen, terwijl' een begeleider met de hond buiten bleef, want honden worden in de basiliek niet toegelaten. Van de basiliek:gingen de koninklijke bezoekers naar het Dogepaleis. Daarna t maakten zij voor de lunch een gondel- tocht door het Grand Canal. (.1.40 «m;f. ti- Had de bosbrandweer op iSe Veluw* óver het algemeen een rustige, dag, bi»-!; nen de gemeente Apeldoorn moest niet minder dam driemaal alarm ▼oor' helde- brand worden geslagen. Kort na hét' -.' middaguur maakten de -wachtenop de' brandtorens melding van een brandje.; In het Orderbos, waar "een 'terrein -van j,-: anderhalf a twee hectare „helde mét .ppr?' slag, toebehorendaan degemeente,- door het vuur werd kaalgevreten. Behalve',de Apeldoornse. brandweer verrichtte»éófcg militairen aan de Koning Willem IH- v: kazerne het hlusslngswerk. Om drie uur-werd de -rode baan 'go- signaleerd in de. buurtschap 'De -Krim te Hoenderlo, waar de brand reeds spóé- (hg een gróte oppervlakte besloeg;.Een; paar- honderd man. 'behorend jtot Jde V; bosbrandweergróepen HoenderloöVv' éi» Y' Beekbergen, alsmede de brandweren- van Apeldoorn en 'Beekbergen hadden ijér r ruim twee uur werk om het. vuur^teVv overmeesteren. Enige malen werd* "hetj; aangrenzende, bos bedreigd, maar yiaêtg inspanning, van alle; krachten wist-men de aantasting van dé bomen te-; .voor-, komen. Toen men om halfzes irirüktë; V; waren 16 a 20 ha heide met vhegdennéaï-ï; in een zwartgeblakerde vlakte- t.vw-T'S anderd. In dit geval' kon ;de politie-de oorzaak"? van de brandaahterhalen: .Tweëï johgcsM^} van. de stichting Hoenderlo' bleken* met.'. vuur te j hébben Het was alhalfvijf geweest toén crp'.i" het terrein van het gesticht.-Nieuw Vélilw zicht nabij de Prinses Julianatoren'-ada'. déAmerëfoortseweg, een derde' 4héide-'% brand werd ontdekt.' Dé brandweren van: Apeldoorn en De Eendracht kregen, nee: gewaardeerde assistentie van énige tién- tallen wandelaars.Twee hectare j heidéTj:® met vliegdennen 'gingen verióréiLw®;50®gJ Aóht leden' van dé' speelehdsf qp'^déL;^^ Toussaiatkade te 's-Gravenhage; waari? Haagse politie,' ;Dinsdag j.L' een:-'inval^lsll deed,'? zijn voorgeleid -.voorde- Officier.v van Justitie.: Zes daarvan: zijn An -'.yeriiL:'5"'" zekerde bewaring gesteld; :Het'-.' zijtfÓSé,'.; Hagenaars J. J. H'van'S. <43''jaar);:'dé".; 66-jarige'- pensionhoudster'■wédlr-E;'?0?~ï*«-3Ss^s 't H., H. F. S. (43"jA; ,A van E.' .(38HJ^,a;S mevr, - Van. Z. en de; 56-j arige;Rotterctem--S'© se koopman J.' ;,VI itJ ;;ifv-e-T H'.; Do kruis or „De Zeven Provinciën", waarvoor als toekomstig commandant is aangewezen kapitein ter zee C. B. M. van Erkel, zal op 14 April a.s. voor hei •erst .de werf van de R.D.M. te 'Roller- dam verlaten om enkele dagen zee te kiezen. - •-:• - r- Het schip komt op 18 April in Rotter dam terug, De formele proeftochten be ginnen 1, Mei as,, en zullen tot medio Juni voortduren. Hierbij staat ook ?.een reis naar de tropische wateren op het programma. - - Zoals men weet. is „De Zeven.Provin ciën" 'een zusterschip van" de kruiser ,J3e Ruyter". Men kan de beide zusjes echter uit elkaar houden, doordat ze een ver schillende neus hebben: „De Ruyter' heeft n.1. een- gebogen, overhangende voorsteven, terwijl ,jDe Zeven Provin ciën" een rechte voorsteven heeft, die v minder ver overhangt. '- Naar vandaag: is bekendgemaakt hoeft de Amerikaanse "minister van Buitenland se Zaken, Dulles, op 8 Maart voor d* sub commissie voor de toewijzingen van hot Huis van Afgevaardigden verklaard, dat de regering wellicht een aanzienlijk deel van de Amerikaanse hulp voor West- Europa zal bestemmen voor het Verre Oosten. drage voor de opbouw van de militaire kracht van de Noordatlantische bondge noten: aanzienlijk minder kon zijn dan thans het geval is. Grotere toewijzingen zijn gevraagd voor Indo-China. en Formosa.. Verder zal ook voor'het Nabije Oosten iet» meer nodig zyn, aldus Dulles. "Wat Indo-China betreft, volgens Dulli is het het meest economisch, om het ko mende jaar. of anderhalve-jaar meer uit te geven, daarna, kunnen dan de uitgaven geleidelijk worden verminderd. De vor ming van een krachtige 'strijdmacht op Formosa-is? zeer'belangrijk, om de over- Zaterdagmiddag werd bij de R.D.M. onder zeer grote belangstelling de onder zeebootjager Holland met goed gevolg tewater gelat en. Foto van de Onderzee- boot jager, op de rivir met links de nieuive kruiser zeven Provinciën. China en Korea te voorkomen. De situatie van het -Nabije Oosten is heel precair, aan dat gebied moet een minimum aan wapens worden verschaft. Men. verwacht, dat het nieuwe buiten- landse-huipprogramma, opgesteld door de M.S.A., de volgende maand gereed zal komen. Het zal een herzienning zijn van het nog door president Truman ingedien de program, dat een bedrag van 7 milliard dollar vergde. Dulles zeide ook, dat de Verenigde Sta ten zo spoedig mogelijk moeten overscha kelen^'van het stelsel van regerings schenkingen naar dat van niet-officiëie werkzaamheden' door instellingen als de Rockefeller Foundation. Regeringslenin gen, aldus Dulles, wekken achterdocht en (Van onze Haagse redacteur) Van de 145.000 ha' land, die op 1 Februari onder water stroomden, was Zaterdag jl 128.345 ha van het buitenwater afgesloten. Op Schouwen-Duive- land was 4275 ha-droeg, maar door de gebeurtenissen van gisteren Is deze oppervlakte verminderd tot 3500 ha. De moeilijkheden van Zondag kwamen volkomen onverwacht, en ook al waren ze te voorzien geweest, dan hadden toch geen voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden, zo verklaarde ir J. F. R. van de Wall, hoofdinge nieur-directeur van de Zuiderzeewerken, die thans belast is met de leiding van de dienst „Droogmaking Schouwen" vanmorgen tijdens een persconfe rentie. Het ophogen van de oude dijk van de polder Bruinisse, waarin nu weer enkele gaten zijn geslagen is een zeer moeilijk en omvangrijk werk geweest. sons van 50 of 60 meter gewerkt moeten worden, waarvan er wellicht twee per dag geplaatst kunnen worden, zodat het werk na een uiterst nauwkeurige-voor bereiding wellicht toch nog vrij snel zal kunnen geschieden. Dullès verklaarde toen, dat de bij-'brenging van Chinese troepen naar Indo-gaan veelal met verkwistingen gepaard. De dijk was nu tijdelijk verdedigd en meer was er op het ogenblik niet aan te doen. Van de drie gaten, die gisteren zijn ontstaan, zijn er twee weer gedicht. Er is een gat overgebleven van dertig me ter lengte en drie meter diepte. Men over weegt daarin een schip te laten zakken en ais zidh geen tegenslagen, voordoen zal het kwaad binnen enkele dagen be zworen zi'n. De Sehouwense dijk, die op 1 Febr. zwaar geileden heeft maar vrijwel intact is gebleven, heeft het ook gisteren ge houden. Men is nu aan hét definitieve herstel begonnen en denkt, daarmee over enige maanden gereed te zijn. Van de zeven stroomga ten, die de dijken van Sohouwen en Duiveland nog vertonen zal eerst het gat bij Oosterland gesloten worden, dan het gat, dat zioh Zuidelijk -van Oosterland bevindt, .vervolgens het gat aan de Noordzijde van ae.Vierbaa- nepolder en de gaten, bij Ouwerkerk. De ingenieurs zetten alles op allesom de 'stroomgaten. zo snel mogelijk en in elk geval dit jaar dicht te krijgen. Bijzondere 'moeilijkheden leveren nog steeds de gróte gaten bij Schelphoek en bij Zierikzee op. „Aan het werk op .Sohouwen zien we bijna geen bégin en geen eind meer", zeide ons prof ir. J. Th. Thijsse, directeur van het Waterloop kundig laboratorium teDelft, die een toelichting gaf op de plannan .voor het afsluiten van deze twee gaten, „Terwijl wij studeren op de moeilijkheden aan de Zuidkant van Schouwen moeten we voortdurend de Noordelijke dijk in het oog hóuden. Bij een Zuiderstorm zal deze het door het water, dat over het land wordt opgezweept, zwaar te verduren krijgen. Het is een groot geluk, dat de maanden Febr. en Maart bijna geen storm gebracht hebben. Dat is een even grote uitzondering als de stormvloeden van Febr. Zelfs wat gisteren gebeurd is had veel erger kunnen zijn". Prof. Thijsse verklaarde, dat het gat bij Schelphoek niet gesloten mag worden, vóór de gaten bij Burgsluls en Zierikzee dicht zijn, anders zouden deze twee ga ten zeer sterk uitschuren. Groot zif* de tegenslagen bii Zierikzee geweest, waar de pogingen om een boog van Scheien rond het gat te leggen, zoveel moeilijk heden hebben opgeleverd, dat de Inge nieurs van „Operatie Wanhoop" en „Ope ratie Waanzin" zijn gaan spreken. Toch konden er belangrijke-lessen uit getrokken worden en een winstpunt is, dat de gezonken schepen, al -zijn ze niet op de plaats blijven liggen, toch de stroom in belangrijke mate bTeken, zo dat de haven van Zierikzee gebruikt kan worden. Ver landinwaarts zal,.nu een grote boog om het gat gelegd moeten worden langs een lijn ter-lengte van 1150 meter, terwijl de oorspronkelijke lijn slechts-200 .meter. was. Er zal. met cais- Een zeug van .de landbouwer A. J. Rietman te. Hengelo (G.) heeft het leven geschonken aan 21 biggen, hetgeen een grote zeldzaamheid.is.,Twee biggen wer den dood geboren,, dóch de andere ne gentien leven nog, Het departement Zeeland Maatschappij, voor Nilveriteid-'eh'. Handët'dk-fc^ heeft een brief-geschreven it direèr tie-van de Belgische luchtvsartmaat" schappij „Sabena"., waarin het; .vériiojèci na te gaan of het mogelijk is ZéèUmS^ in de heiicoptcr-diensi van Brussel óp Rotterdam op te nemen, ~r Het lijkt, het departement. Zeeland teert; mogelijk en verantwoord na. te'gaan.'of 'op Walcheren of Zuid-Beveland gescÜ&r': te terreinen te vinden zijn voor 'het' ge-., bruik door hefschroefvliegtoigéh^VDöör; tussenlandingen in Zeeland -zou-de'hëli-:; copter-dienst economisch -' verantwoord-; worden gemaakt. Hét bestuur.'vanLliët: departement Zeeland:hoopt spoedtg'OViég: deze kwestie mét de„Sabena".fyahógéj:: .dachten te 'wisselen.- L? rïv-Jj-:::--;*?:*:'-"® 5 V-. r De chef verbindingsoffieiar.'^irfy^^^S, schout bij nacht John Daniel (linksT ati.^'. generaal-majoor Lee Sang.Cha 'tekëndm$'j- Zaterdag -te Panmoenjon de overeen, i.'' komst tot uitwisseling van en zieke krijgsgevangenen; Sjfi Volgende week Maandag zal In Pan moenjon de eerste uitwisseling van zieke en gewonde krijgsgevangenen van de' Koreaanse oorlog plaats vinden. Vanmiddag zullen de geallieerden een generale repetitie houden. De oefening zal „Kleine Heks?' worden genoemd, Op de weg tussen Minsanni en Panmoen jon zullen. Britse, Koreaanse en Ameri kaanse militairen, die voor zieke ge vangenen zullen spelen, worden „uitge leverd" en „ontvangen". .De Noordelijken zullen per dag 100 zieken en gevangenen uitleveren, tot een totaal, yaa 500, bereikt is, .de verbon denen dagelijks 500 tot een totaal >vïn. 6800.. Er zijn regelingen .getrolfeh ïtMrS beveiliging van de.:-.konvooiieh.V:;'i;;;J;,S'ÉÉ'Sl Binnen enige dagen komen dé verbln-M dmgsolfieieren bijeen om? té sprekend over hervatting der. wapenstilstamds- onderhandelingen. „Noordelijken .hebhén meegèdéeld ïv flat .v|jf tien. van: dekrijgsgevangenen, :<Us tij zullen .uitwisselen, afkomstig 's|jn uit Canada,. TurkRe, Griekenland, Nederlana,* 3S de - Phitppijnen, Zuld-Afrika, ArtstraUi en Columbia. Om hoeveel 'miUtalréri^irit L-Lf Ieder van deze landen het gaat, werd'nle*-'??;.*:;'^ bezegd., .-x-' L. -/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1