Correctie TEGENSLAG BIJ MILITAIRE PRODUCTIE ^SppLfuHS: Schadepost van millioenen RDM verhoogt dividend DINSDAG 14 APRIL 1953 ELFDE JAARGANG No. 2438 raai Ridgway op I Gebrek aan samenwerking embollcnbezock" 1 lpo.pr 103.9 millioen voor Rampenfonds Overeenstemming in het „Ommelanden-conflict" De toestand in Bruinisse en Zierikzee Twintig procent (v. j. vijftien) Mogelijkheden Zie verder pagina 5 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3. U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30—19.30 u«r Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advcrtentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 87882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. - OVERDAG OPKLARINGEN. Aanvankelijk enkele buien maar morgen overdag opklaringen en tot het einde van de middag droog weer. Aanvankelijk matige tot krachtige wind, hoofd zakelijk tussen West en Noord, later matig tot zwakke wind draaiend naar richtingen tussen West en Zuid. Weinig verandering In temperatuur. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT egering ziet af van order bij Philips ie?c dat generaal Ridgway, AAAC/ 1/ AAC_/1/ At/Ci, VyA 'lebber.öerJNoordatlantische d .en, vandaag, bracht aan de aangekondigd als met o//t- Tot gistermiddag was bij het Natio nale Rampenfonds een bedrag van 103,9 millioen binnengekomen, dat is 1,4 millioen meer dan de laatste opgave. Vertegenwoordigers van het bestuur en commissarissen ran De Ommelanden: hebben, met vertegenwoordigers vaii het hoofdbestuur van da Algemene Neder landse Agrarische Bedrijfsbond bespre-: kingen gevoerd over de naleving van de arbitrale beslissingen iiixske hot sta kingsgeschil. De besprekingen hadden een goed verloop. Overeengekomen- werd. dat De Ommelanden aal nagaan welke 20 arbeiders Maandag 20 April ie werk gesteld kunnen worden, terwijl de, resterende arbeidersuit 'de vaste groep op 27 April te werk gesteld worden. I>e Ommelanden zal nog deze week aan de AJNAB 'de lonen uitbetalen» wél-, ke de 65 personen die voor onbepaalde tijd vanaf 16 Maart weer in dienst van De Ommelanden zijp getreden, derven, terwijl tevens de nog verschuldigde lo nen over het vorige jaar en de vacantie-' toeslag in orde gemaakt zullen wórden,, wanneer administratieve redenen dat deze week niet beletten. Het -menings verschil tussen bestuur en commissaris sen van De Ommelanden enerzijds en de hoofddirectie anderzijds, waarvan dezer, dagen sprake was in de Nederlandse dagbladpers, is terloops even tér sprake" geweest. De ANAB heeft zich daarbijVop het standpunt gesteld.-dat dit verschil van mening de. ANAB niet direct aan-: gaat, daar dit een aangelegenheid is. die door bestuur en commissarissen tot 'een oplossing moet worden gebracht., .Het' boetebedrag van plus minus f 300.000 werd door de. ANAB gehandhaafd, daar. over deze, aangelegenheid de arbiters nog moeten oordelen. Van de zijdevao „De Ommelanden zal getracht worden, het bedrijf zo spoedig mogelijk weer nor-, maal te doen functionneren. waarbij 'de' werkgelegenheid van de personen -/ die thans nog op de wachtlijst staan niet uit het oog verloren zal worden. - - Dit jaar /teelt Prinses Margrietvoor de eerste maal een schooltuintje bij de heer G. C. Werner te Baarn. Eenmaal in de week komt sij met een-vriendinnetje per fiets naar de grond icaarop de schooltuintjes zijn uitgezet, en temidden van vele andere kinderen, die haar aanwezigheid heel rustig opnemen, gaat zij ijverig in haar tuintje aan dc slag. Zij spit on: zaait en werkt ingespannen voort, geheel verdiept in haar werk. Op de joto ziet men Prinses Margriet bezig met het saaien van raapsteel-zaad. Op het ogenblik worden daarom twee mogelijkheden onderzocht om uit de moeilijkheden te komen. In de eerste plaats wordt nagegaan of Philips, bereid is een Amerikaans toestel in licentie te houwen, een stap waartoe dit concern moeilijk te brengen Is, o»a. wegen-zijn. In Franse kringen was men van mening, dat. een geslaagd offensief van de Vietminh in Laos in de richting van Thailand en de Birmese grens ern stige gevolgen zou kunnen hebben voor geheel Zuidoost-Azië. Naar verluidt zijn twee divisies van de Vietminh Laos binnengetrokken. In de zeven jaar, die de strijd in Indo-Ohina reeds duurt, is Laos tot dusver, afgezien van gueriila-activiteit,. geen strijdtoneel geweest Arbeiders uit Zeeuwsch-Vlaanderen, St. Philipsland en Bruinisse hebben de ge hele nacht gewerkt bij het grote gat in de oude dijk tussen Bruinisse en Ooster- land. Toen de nachtploeg om zeven uur vanmorgen werd afgelost, was nog wei nig vordering gemaakt. In het gat staat een sterke stroomversnelling, waardoor het werk aanzienlijk wordt belemmerd. Er is nog geen beslissing genomen of inderdaad een schip in het gat tot zinken zal worden 'gebracht. Er zou ook worden gedacht aan het leggen van een ringdijk. De waterhoogten in het dorp Bruinisse blijven constant. Gemiddeld staat het wa ter vier decimeter hoog, doch op lager gelegen punten bereikt het soms zelfs een hoogte van een meter. Verscheidene be woners van de ondergelopen gedeelten van Bruinisse hebben hun woningen vrij willig verlaten. In Zierikzee is de toestand onveranderd gebleven. Het stadje staat de helft van de dag blank. Bij laag tij vallen de stra ten "weer. droog. De waterhoogten variëren van een decimeter tot een halve meter. Op sommige plaatsen zün waterhoogten genoteerd van ongeveer 70 duim. De om geving'.van.de oude- en-nieuwe haven en enkele andere hooggelegen gedeelten wor^R evenwel niet door het water, aan getast. Italië heeft een nieuwtje op het gebied van Two-seaters. Hetis de Jso". Het autootje, dat S5 kilometer per uur rijdt, heeft een motor van 9.5 pjc. en ver bruikt U liter benzine op de 96,5 km. Het heeft vier versnellingen en achter- aandrijving. Wanneer de chauffeur en zijn metgezel instappen, toordt het stuur naar builen gebogen de deur van het wagentje is aan de voorkant zodat zij hun zitplaatsen gemakkelijk kunnen bereiken. De 198 cc motor is aange bracht in de achterzijde van de wagen. De achtertvieltjes zijn séer dicht naast elkaar aangebracht. Het autootje is 221 lang en-123 hoog.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1