van gemeenteraden begroting met SSSuSl Ter aansporing verlaagt Butler diverse lasten Jubileum van de K.M.A. zal op grootse wijze worden gevierd SPOORBRUG OVER HET HOLLANDSCII DIEP in militaire orders Prins Bernhard maakte twee onverwachte landingen NU EENS GEEN SOMBERE GEZICHTEN Vijf bruggen elk van 200 meter OUDE SCHOOLSTRIJD LEEFDE IN 'T NOORDEN WEER OP De heer Algra gewaagde van een bedenkelijk symptoom Toch een order van f 25 millioen WOENSDAG 15 APRIL 1953 ELFDE JAARGANG No. 2439 Weerbericht Amerikaanse atoombommen Ook Koningin en Prins sullen aanwezig zijn Ringdijk bij Bruinisse O.K.W. in de Eerste Kamer Ernstig auto-ongeluk eist één dode 'G-;-. Vijf gewonden mm Djakarta wijst een'; - Nederlandse uit HBEl ==^4 a a in Allemaal goed nieuws s "Het tentenkamp Oude schoolstrijd STEPTE OOIEVAAR NJ Voormalig hoofd L.A.D. tot anderhalf jaar veroordeeld 9 Zie verder pagina 5 John Christie beschuldigd van nog drie moorden L -A. m&mw Prins Bernhard, aan de stuurknuppel van zijn Douglas: DC-3, heeft gisteren, kort voor de middag, een onverwachte landing gémaakt in-i,\ Nice, toen één van zijn motoren warm liep. De Prins was op weg;- van Venetië'naar Amsterdam. Als passagiers aan boord had'hij zijn? •twee dochters Beatrix en Irene. A De Prins maakte van dit gedwongen .verblijf gebruik óm de/lunch te gebruiken met zijn tante, prinses Kotzeibue, die in het nabijge-'Gf legen Cap d'Ail woont. - Om 15.30 uur, Ned. tijd, steeg de Prins weer op, maar moest bijna onmiddellijk weer terugkeren ten gevolge van een andere storing.';, i'- Ten slotte vertrok het toestel om 16.30 vuur, Ned. tijd; op weó haari"- 1 Nederland. .jA T Even na negen uur landde het toestel, van de Prins behouden-op-# het vliegveld Soesterberg. - t Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 20215 (5. L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uwr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 2S216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd-: TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. AANHOUDEND VRIJ KOUD. f- Veranderlijke bewolking met enkele verspreide buien. Matige tot. zwakke wind aanvankelijk uit Noordelijke richtingen, later veranderlijk. Vannacht plaatselijk nachtvorst, morgen dezelfde of iets hogere temperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT PlSTEREN heeft de candidaatstelling V7 VOor de komende raadsverkiezingen -laats gevonden. De partijen zijn dus op het schaakbord opgesteld. Waar gaat het nu om bij die verkiezingen? vele mensen denken, dat het daarbij gaat om zakelijke, plaatselijke belan gen zonder meer. Hogere dingen zou den'daarbij niet aan de orde zijn. Staat kundige beginselen komen er, denken lij, niet bij te pas. -• Men wil vaak nog wel toegeven, dat dit bij landelijke verkiezingen nog wel het geval is, hoewel ook deze gedach te in de laatste jaren bij velen is ver- ZVMaar gemeentepolitiek dat is, zo denken dezulken, de zorg voor bruggen, wegen en gebouwen, de zorg voor gas, electriciteit en waterleiding e.d. Dat is in het algemeen de zorg voor de da gelijkse gemakken der burgerij. Hier en daar zijn er dan misschien nog wel een paar principiële punten. B.v. vragen van Zondagsrust, scholenbouw of sub sidiëring van het kleuteronderwijs. Maar dat zijn dan maar, zo is de ge dachte, incidentele principiële dingen in een sfeer, die in het algemeen gespro ken, neutraal is. TlEZE gedachtengang is sterk in de dJ hand gewerkt door de doorbraakge dachte. Aan die gedachte ligt ten grond slag, dat algemene politieke menings vorming en eensgezindheid tot stand kunnen komen, ongeacht de geestelijke wortel waaruit men leeft. Deze gedachte wordt evenzeer in de hand gewerkt door alle soorten van z.g. belangen-politiek, van politiek, die er op gericht is het belang van een be paalde klasse of een bepaalde groep of een bepaald soort mensen te bevor deren. - Een typisch voorbeeld daarvan is het reeds op deze plaats in dit blad gesig naleerde misbruik dat de heer Burger beeft gemaakt van het woord „U ten goede" uit Romeinen XIII. De heer Burger verstond, naar ons gevoelen, onder dat „U" niet de volksgemeen schap als geheel, waarvoor de Overheid een bepaalde verantwoordelijkheid draagt, maar een groep daaruit. En hij stelde aldus de Christelijke politiek in -•ebreke. Nu menen wij dat zelfs in a zin, gelijk de heer Burger die uit- irukking hanteerde, zijn mening onjuist Was. Maar bovendien en daar gaat het nu over mag men die uitdruk king nooit eenzijdig hanteren, vanuit het gezichtspunt van een bepaalde groep. De gerechtigheid wordt vaak gesym boliseerd door een weegschaal. Maar de gerechtigheidsnorm in dat symbool is niet gelegen in een der schalen van de weegschaal, maar in de naald er boven, die. in het midden behoort te staan. Dat wil zeggen: de norm ligt in de zuiverheid der weegschaal, TTeTZELFDE euvel zien wij'in aller- H lei activiteit van specifieke belan- EERSTE HEUCOPTEROtENST VOOftKOERU ?nHaag •Ifrrwf* j f 1 ROTTCPOAM Mogdijhcuitbrw- ding laarZwtarel ^">ANTWERPEN( BELBtÉ I 1j I dre>rttf Mogpjnk rwU j t I oplAug.ingéonük denken daarbij b.v. aan b. gengroepen. Wij dë telkens herlevende pogingen om v. de. middenstand als zodanig politiek te organiseren. Het staat vast dat vele middenstan ders het zeer moeilijk hebben in deze tijd. En het is begrijpelijk, dat men dan, ziende op wat andere belangen groepen doen om zich politiek sterk te maken, de neiging voelt opkomen om daar van zijn kant politiek iets tegen over te stellen. Maar wanneer men dat werkelijk zou gaan doen, volgt men de ander op de weg des kwaads. Een principiële politiek wil dan ook niet .zeggen althans niet in de eer ste plaats .zeggen. een optelsom van verschillende principieel goede politieke wensen, zij wil voor alles zeggen: de zuivere weegschaal. De verkrijging van' vertegenwoordigende lichamen, die on afhankelijk van groepsbelangen, maar met e'en geopend oog en een open hart voor de rechten en noden van een ie der, ook van de verschillende groepen, streven naar een beleid dat naar recht geschiedt- /Naar recht", dat is maar een alge mene term, zult u zeggen. Die term moet een zakelijke inhoud hebben. Want iedereen noemt natuurlijk juist zlih bepaalde politieke wensen „recht." Inderdaad, maar daarom is het van zo grote betekenis, dat de politiek zich onderwerpt aan een wet, die boven de politiek staat en boven de wensen, goed bfdoelde en arglistige, van deze of gene. Zulk een politiek is niet gemakkelijk. Wapt de mens komt niet zo gemakke lijk boven zichzelf uit. Wij geven dat de heer Burger toe. Maar het wordt ge tracht in de Christelijke politiek. Ge tracht, niet omdat het hier over betere mensen of betere Christenen zou gaan. Maar. omdat men hier zichzelf juist in de politiek wil onderwerpen aan de Wet van het Evangelie. Daar gaat het nu ook om bij de Raads verkiezingen. Wij kiezen straks onze ge meentelijke. Overheid/ Zullen wij dan een overheid krijgen; die'•wil rekenen met- het Evangelie als het enige dat werkelijk „gezag" heeft in deze wereld? Dat is het principiële punt waarover het in eerste instantie.bij de raadsver kiezingen loopt. Een lid van" de commissie voor de strijdkrachten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Johnson, heeft Dinsdag te Washingtonmedegedeeld, dat de Verenigde Staten „atoomeieren" en vliegtuigen van het type B-36, die deze atoomeieren kunnen werpen, in Europa hebben. Hij voegde eraan toe, dat hij gelooft dat er ook Amerikaanse atoombommen in Korea zijn. De afgevaardigde deelde dit mede In -een toespraak op een lunch van de Amerikaanse vereniging van schrijvers over luehtvaartaan'gelegenheden, Later zeide Johnson tegen een ver slaggever dat liij hét, misschien niet had moeten zeggen, „maar men -weet het in het algemeen wel wat wij daarginds in Engeland hebben". RECTIFICATIE In de laatste alinea van ons-hoofdarti kel van gisteren „Correctie noodzake lijk", is een fout geslopen. Deze alinea moet als volgt luiden: Maar daar het noodzakelijk geacht moet worden, dat dit ongunstige bij verschijnsel van de diplomatieke status van ambtenaren- vaninternationale or ganisaties. verdwijnt, zal men toch in deze of gene richting een oplossing moeten vinden: - De Britse minister van Financiën, Butler, heeft gisteren met het be kende versleten koffertje in het Lagerhuis zijn nieuwe begroting inge diend en de rede, die hij daarbij hield, was de meest optimistische, die de Engelsen sedert jaren gehoord hebben. Er werd dan ook meerdere malen door het Lagerhuis gejuicht. Voor het eerst sedert de oorlog kondigde de budget-rede geen nieuwe belastingen aan. Integendeel, Butler deelde mede, dateer belastingverlagingen komen op de verkoop van diverse goederen, op inkomens en op ondernemers- winsten. Toch sluit de begroting met een batig slot. Suiker gaat binnenkort (na veertien jaar) van de bon. De conservatieve Lagerhuisleden wa ren opgetogen, toen zij Butler het „budget van stimulansen" hoorden toelichten. En vele socialisten, geven toe, dat de belas tingverlichtingen zeer populair zullen zijn, vooral onder de lagere midden stand, die naar. men pleegt aan 'te nemen, in Engelse verkiezingen altijd een sleu telpositie inneemt Er wordt 'zelfs ge fluisterd, dat Churchill aanstuurt op verkiezingen in de herfst, om zijn par lementaire positie te versterken. Uitgedrukt in millioenen ponden ster ling bedragen de geraamde uitgaven voor het nieuwe begrotingsjaar 4.259 en de geraamde ontvangsten 4368, hetgeen op de gewone dienst dus een overschot van 109 oplevert. "Voor dé defensie'is 1.638 millioen uit getrokken,- voor de gezondheidsdienst, pensioenen enzovoort .782,; levensmidde- lensubsidies 222, schuldendienst 615, re- reringsaparaat e'n gemeenten 1.005. „Toen Ik dertien maanden geleden mijn eerstebegroting Indiende", aldus Butler, „gaf ik zoals gebruikelijk een overzicht van het voorafgaande jaar. Hoe objectief ook, het was een. somber verslag. Het verschil met thans is tref fend". Verleden Jaar heeft deze conserva tieve minister de invoer, beperkt; de rente voor bankleningen verhoogd en de industrie een weeldebelasting opgelegd. „De politiek", zo' verklaarde hij nu, „heeft haar uitwerking gehad" Groot-Brittannië had met de rest van de wereld- eèn-haddelsdeficit van"398- mil-. lioen pond in 1951,. dit werd in 1952 om gezet in een surplus van'291 millioen. „Dit benadert zeée'dicht het doel", zeide Butler. l De goud- en. 'dollar-reserve van, het sterlinggebied bedroegeind Maart 774 millioen pond, een stijging in één jaar van 167 millioén Dit is een prestatie, waarop Engeland trots kan zijn", zeide Butler. Sedert Juni van het vorig jaar zijn de détailhandelsprijzen opmerkelijk stabiel gebleven. „Dit alles is het gevolg van heï vertrouwen .in onze politiek en in het pond sterling", zeide Butler. Allemaal goed nieuws dus Maar er moet volgens de minister:-nog veel ge daan worden voor de productie en de uitvoer. De vooruitgang "moet worden voortgezet r - Butler deelde mede, dat er een mil lioen ton Cubaanse surplus-suiker zal worden gekocht tegen voordelige prijzen. Het huidige rantsoen van drie ons per week zal in Mei met zestig gram wor den verhoogd. Later in Het'jaar zal de distributie van. suiker worden opgehe ven, hetgeen zeer prettig/is voor de. En gelse/huisvrouw. De omzetbelasting op een lange reeks artikelen, variërend van-/ lippenstift e'n juwelen tot "auto's,; radio's, televisie- apparaten en ijskasten zal worden, ver laagd mét ongeveer een kwart. De heffing op. de overwinsten zal aan het einde van dit jaar worden opgehe ven. Belastingaftrekken worden toege staan voor ondernemers, die hun win- stèn gébruiken voor vérbetering van hun kapitaalgoederen. De "tarieven van de •inkomstenbelasting Worden .verlaagd, met zes .pénce per- pound.,^.-/;, Butler zeidcA'tmAgngeland "'streeft naar de vrije_omwisse!baarheid van het pond sterling, doch' er zijn duidelijke moeilijkheden, dié. het bereiken van dit doe] In korte tijd verhinderen. Maar aan het slot van zijn rede zeide hij, dat En geland.' thans de toekomst met'meer hoop tegemoet kan zien. Dinsdag heeft generaal Ilidgtcay voor een officieus bezoek in Nederland vertoefd. Hij bezocht, o.a. vergezeld door zijn vroutu de .feukenhof" en de .flora". Een Volcndams meisje hing Generaal Ridgway een narcissenkrans om bij zijn vertrek van de flora". In het midden mevrouw Ridgway. Van 17 Juli t.m. 9 Augustus zullen in Breda feestelijkheden worden gehouden naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Kon. Mil.. Acad. 20, 21 en 22 Jnll zullen de data zijn waarop het feest door de academie zelf officieel zal worden ge vierd. De stad Breda heeft deze feesten aangegrepen om haar erkentelijkheid te betuigen ten opzichte van de K/M.A.. speciaal metvhet oog op -de: meer dan prettige samenwerking die men het vo rige jaar van academiezijde,heeft mogen ondervinden.- Wat de. burgerlijke ïgde van deze feesten betreft deze staan weer onder leiding van een stichting-bestuur waarin de heer J. Derks is opgenomen als de artistieke leider. De opening van de feesten op 17 Juli geschiedt met medewerking van onder meer 22 politieharmonie gezelschappen die deze dag zullen komen concerteren. Uiteraard wordt aan het militairs aspect van deze feesten alle mogelijke zorg besteed, zo is men op de gedachte gekomen om het moderne militaire aspect in N.A.V.O.-opzicht aan de bezoe kers té tonen. Zodoende wordt gestreefd naar een N.AV.O;-dag tot het bijwonen waarvan vertegenwoordigers van co N.A.V.O.- landen zullen worden uitgenodigd. Er zal dan ook een vlaggcnparade van alle bij de N.A.V.O. aangesloten landen op de grote markt worden gehouden. Het tentenkamp gééft een overzicht van alle mogelijke legeronderdelen van alle'.'tijdén; Het wórdt-,een kamp waarm men zowel de ouderwetsemarketentster Zoals men weet bestaat /het plan in de komende twee jaren de enkelspo- rige" brug over het Hollandsen Diep bjj Moerdijk te vervangen door een nieuwe spoorbrug, diejzal worden in gericht voor dubbel spoor. Deze nieuwe overbrugging zal, zo vernemen wjj thans, bestaan uit vijf bruggen van tweehonderd meter, elk op. drie steunpunten en. een brug van dertig meter op twee steunpunten. Er ral gebruik worden gemaakt van de bestaandë pijlers, die voor liet dragen van een dubbelsporige brug geschikt rijn. Het assembleren van twee van de vijf bruggen zal op een fabriekster rein te Dordrecht geschieden. De ove rige drie bruggen worden op een, nabij de Moerdijkbrug te bouwen montage- slelling geassembleerd. 'Het ligt in de bedoeling in de loop van 1954 drie bruggen op de pijlers te plaatsen en in 1955 de overige twee. Elk der vijf bruggen zal in twee helf ten worden ingevaren, zodat in totaal tien brugdelen met tussenpozen door invaring op hun plaats zullen, worden lebracht.- De overige overspanningen kullen eerst worden verwijderd ze uit te varen. Naar verwacht wordt_, zal de'nieuwe overbrugging in 1955 dubbelsporig-bereden kunnen worden. Het gehele werk zal worden uitge voerd door, veertien Nederlandse 'be drijven. als het moderne milva meisje zal aan treffen, Er wordt aan gedacht de diverse historische uniformen in het' tentenkamp te laten zien. Ook zal men er de vroe gere legertros aantreffen met waarzeg sters, zigeuners en berenleiders. Wat het militaire aspect betreft wordt het feest op 20 Juli ingezet met een reü- nistendag. Hiervoor zijn reeds 4000 pro gramma's verstuurd. De stoet gaat promo- tiegewijze met muziek van drumbands naar de "K.M.A., waar na de lunch om half drie een- monument wordt onthuld dat geschonken wordt door alle oud-ka derten. Voor de oprichting van dit mo nument is een comité gevormd, waarvan Prins Bernhard"voorzitter is. Die dag wordt er ook een receptie gehóuden en een taptoe op de parade van K.M.A. on der leiding van de kapitein Van Yperen. waaraan diverse militaire corpsen en drumbands met omlijsting van de corpsen zullen deelnemen. De tweede dag. is speciaal bedoeld voor de reünisten, "s Morgens wordt een be zoek gebracht aan het hen zo bekende kadettenkamp, Buitenbreda, waar- zij met alle mogelijke nieuwigheden van het le ger zullen kennis maken. Er wordt een bezoek gebracht aan de schietbanen waar de gasten ontvangen zullen worden door de zgn. wapenverenigingen. In de avonduren wordt door de Kon. Mil. Kapel op de binnenplaats van de K.M.A. een concert gegeven. De derde dag is de dag van de eigen lijke herdenking. Deze wordt geopend door de chef van de generale staf lui tenant-generaal Hasselman, die een rede zal uitspreken in oe Grote Kerk te Bre da. Daarna wordt de lunch gebruikt in de K.M.A. Des middags zullen de kadet- ten paraderen. De dag wordt besloten met een tuinfeest in het stadspark het Valkenberg, dat voor deze gelegenheid voor het publiek zal zijn afgesloten, 's Avonds wordt op de parade voor het historische kasteel een ballet uitvoering gegeven, gevolgd door een galabal in het kasteel. Er worden enkele duizenden gasten die dag verwacht. De Koningin en de Prins zullen die dag eveneens aanwe zig zijn. Het feest gaal daarna over hl het jaarlijkse „kadetien assaut". Nederlands nieuwste kruiser „DeZeven Provinciën" is naar de Noordzee ver trókken voor het houden van zijn eerste proefvaart. JDa Zeven Provinciën" is een zusterschip van de ,f)e Ruyter". Met man en macht is men op het ogenblik nogbezig met het leggen van een ringdijk om het gat in de oude dijk nabij Bruinisse. Om het bruggen hoofd 1 te versterken zal men een bak laten zinken in het gat, dat aanvan kelijk .3 - meter diep was, doch tenge volge - van de sterke stroming tot zes meter is uitgehold. Het gat is 30 meter lang. Het schip, dat men in het gat laat zinken, is bedoeld als sluitstuk van de ringdijk, waarmee men morgen hoopt gereed te komen. Het water in geheel Bruinisse was vanavond nog vrij hoog. Gemiddeld werd 55 centimeter gemeten,] De Eerste Kamer heeft een begin ge maakt met de behandeling van de be groting 1953 van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Aan de' regeringstafel zat behalve de minister van O., K, en W. de staats- secretaresse- van dat departement mej. dr A de Waal. Als eerste spreker kreeg de heer Algra (AR) het woord. Spr. zeide.; allereersthét. - principieel niet juist te achten dat besloten was een derde van dejaarlijkse opbrengst van de gelukstelegrammen, die bestemd is voor de nationale jeugdorganisaties, thans ten goede te doen komen aan het Rampenfonds. Hierna besprak hij de onderwijssitua tie in-het algemeen. De grote groei van het onderwijs heeft, blijkens het CBS, op basis van de levensstandaard In 1935, niet" een evenredig grote stijging yan de onkosten met zich mee ge bracht. In 1935 waren -de kosten' 4,3 pet. vaa het nationaal inkomen en in 1948 slechts 1,9 pet. De kostendaling manifesteert zich speciaal bil het lager onderwijs. Spr. concludeerde uit de cijfers dat het on derwijs goedkoper is geworden en als belangrijke factor - in dezen zag hij de kwestie vaa dé salarissen. Da verscheidenheid van lichting in het onderwijs juichte spr. toe. maar men moet in bepaalde opzichten be< hoedzaam zijn. Hét onderwijs mag niet worden een africhting voor bepaalde laken in de maatschappij. De school moet niet het voorportaal voor een bepaald beroep, maar voor, het volle leven zijn. Het algemeen vormend ka rakter moei voorop slaan. Voorts betoogde hij, dat de geregelde gang van. het onderwijs niet voortdu rend moet worden onderbroken door evenementen, zoals vcrkcerscxamens, schoolvoetbal, acties voor het verzame len van oud papier. Het departement treft hier mede schuld, aldus spr., om dat voor deze dingen vaak dispensatie van overheidswege wordt verleend. De vruchten van de pacificatie drei gen volgens spreker teniet te worden gedaan, doordat de lagere schooltijd wordt verkort en de totale schooltijd wordt verlengd. Daardoor komen de basisscholen in het gedrang. Wat de scholen voor voortgezet onderwijs be treft, noemde spr. haar positie ongun stig, speciaal voor de prot-chr. scho len. Wat de middelbare meisjesscholen betreft b.v. zijn er 37 R.K., 29 neutrale en 6 protestants-christelijke. Men voelt pijnlijk; aldus spr.. dat er hier geen in de wet vastgelegde nor men zijn. Men krijgt telkens hét ge voel dat er ten deparlemenle niet die medewerking is die men graag „.zou wensen. Spr. verklaarde zich een voorstander van hel z.g. „automatisme". 99 Het Deense dorp Hoisted is erg trots op zijn ooievaar, die een echt „beest van de klok" is. Het dier komt namelijk elk jaar op 9 April omstreeks tien uur 's morgens uit het Zuiden terug om zijn nest op de top van'het; dak van een coöperatieve win- kel op te roeken. Verleden week Donderdag., ging de zetbaas van de winkel om tien uur naar buiten om naar het dak te kijken en twee minu ten later kwam de ooievaar aanvliegen. Vannacht te ongeveer hall een Is op de Rijksweg nr 1 onder de gemeen- te Hooglanderveen een auto ongeluk;, gebeurd, waarbij de 23-jarige heer H. J. Wiliard uit Laren (NH) het leven verloor. Zijn moeder, de 5.3-jarige - mevr. J. Wiliard-Mossink én de 26-: jarige raej. G. M. Wiliard werden zéér A ernstig, gewond. Drie' andere inzittenden, twee mels; jes S. Wiliard en A. M. Wiliard, resp,-. 14 en 13 jaar/en een 11-jarige jongen,' Wilh. Wiliard, bekwamen minder em--. stige verwondingen. Allen werden naar het St, Elisabeth;; Ziekenhuis te Amersfoort overge-A bracht./ Op de berm langs de rijksweg stond l een auto geparkeerd met een lekkè band. De- bestuurder hiervan had de hulp ingeroepen van een chauffeur van een vrachtauto met oplegger. De aandacht van de heer W. was waar- schijnlijk getrokken door A - no dé'5 berm staande auto. De wagen schobt-A met grote vaart onder de oplegger, ftifetï." het noodlottige gevolg. - A j.;-/- De geheel vernielde auto moest wor den opengesneden, om de slachtoffers te kunnen bevrijden.T.,A/A (Vari onze parlementaire redacteur) In tegenstelling tot de indruk, die de laatste tijd in Den Haag Is gevestigd als zou de firma Philips weinig belang stelling meer bezitten voor militaire orders, vernemen wij dat de firma Philips na de publicatie In. .Trouw van gisteren de regering heeft ver zekerd/ dat deze indruk, geheel ten on rechte hestaat. Philips heeft wel degelijk grotè belangstellingvoor een order van 25 millioen gulden militaire productie. Hedenmorgen verzekerde men ons van officiële zijde, dat er zich sinds gisteren geen nieuwe ontwikkeling heeft voorge daan ten aanzien van de toekenning van militaire orders aan Philips. Het staat dus vast, dat geen order van 25 millioen gulden wordt verleend, voor de productie van een door Philips zelf ontwikkelde voertuig-radiozender. Wel wordt, zoals wij reeds berichtten, nagegaan, wat in samenwerking met Canada nog te be reiken is en of het mogelijk .is Philips een Amerikaans toestel in licentie te doen bouwen. Be laatste mogelijkheid wordt het meest waarschijnlijk geacht. Er móet nog een keuze worden gedaan uit verschillende Amerikaanse types, die -.*>■ r>5 '-"fL in aanmerking zouden komen. Het spreekt vanzelf dat Philips in het algemeen geen licentiebouw voorstaat, maar ge zien de omvangrijkheid van een order van 25 millioen gulden, is het niet voor te stellen dat het Philips-concern een dergelijke bestelling zou laten lopen. Wij hebben reden om aan te nemen, dat Philips een dergelijke order gaarne zou willen uitvoeren. Toch blijft er iets onbevredigends in deze gang van zaken. Het is bekend dat het door Philips ontwikkelde voer tuig-zendapparaat over schitterende eigenschappen beschikt. Een plotselinge wijziging in de tactische en technische eisen, die in het midden van het vorig jaar optrad, heeft Philips en naar men ons verzekerde ..ookde legertechnici verrast. Zoals bekend zou de aanpas sing van de ontwikkeling van het 'Phi- lipsapparaat aan de nieuwe eisen drie jaren vragen. Eerst in 1956 zou Philips met de ontwikkeling gereed kunnen zijn. In industriële kringen vraagt men zich thans af, of het niet verstandig zou zijn mede mei hel oog op de Industrialisatie-politiek op lange ter mijn naast het toekennen aan Philips van de order van 25 millioen tot de bouw van een Amerikaans toe stel in licentie, dit concern ook In de gelegenheid testellen voort te werken aan de tbans afgebroken ontwikkeling van het eigen apparaat. Gehoopt wordt, dat de regering bij het nemen van haar beslissingen dit laatste in ernstige overweging zal nemen. Anderhalf jaar gevangenis met aftrek, ontslag uit de dienst, doch zonder ont zetting uit het recht bij de gewapende macht ie dienen, is door de Krijgsraad te Velde West opgelegd aan de reserve iuit.-kolonel W.-B., eertijds hoofd van de Luchtmachtaanschaffingsdienst, -" Door de auditeur-militair, was 14 dagen gele der. 2 jaar gevangenisstraf geëist. Hef was spr. opgevallen, dal vaak in het Noordén da KVP samen met de PvdA het schild opheft ter bescher mïng van da neutrale school. De'oude schoolstrijd leeft vooral In het .Noorden weer op en dat is beden kelijk, aldus spr. De neutraliteitspolitiek in hel onder-' wijs acht bij een gevaar en bij stelde daar tegenover dat slechts daar waar de 3ijbel wordt geopend, bet leven weer normaal wordt. De heer Van Velthoven (KVP) vondj de taakverdeling tussen minister en staatssecretaris (minister hoger en lager onderwijs, staatssecretaris middelbaar onderwijs) niet ideaal. Hij drong in dezen aan op een sterk contact ten de- partemente. Van afschaffing van schoolgelden voor het LO zeide spr. geen onverdeeld voorstander te zijn uit de overweging, dat dit onderwijs door de ouders min der wordt gewaardeerd. De huidige schoolgeldregeling is bovendien volgens spr. al zeer laag en zeker geen belas ting voor de levensstandaard van de middenklasse, zoals zo vaak wordt be toogd. Hier kunnen slechts salarisver hoging en belastingverlaging ..een oplos sing gevc-n. John Christie is thans beschuldigd van de moord op nog drie vróuwen; -' wier dijken in' en zijn huis zijn; gevonden. Hij was reeds beschuldigd;? van moord op zijn echtgenote, wier.: lijk men onder de vloerplanken had i gevonden. Mevrouw Fuh'ri Mierop. de 56-jaxigé hoofdredactrice van; bét in hel Kedeï-?1- lands vorschijnondé-dagblad „Soerabaya's/ó; Handelsblad", heeft van de' .immigratie- dienst ih'Indonesië opdracht gekregen Indonesië; onmiddellijk la'verlaten. "'j '"- Mevr. Mierop werd enige maanden ge-: leden veroordeeld tot een maand Vgevan/yA genisstraf wegens een 'hoofdartikel^ dat$£ zij schreef over de rede, dié president- Soekar.no op.heldendag op 10 November!. 1951 uitsprak en dat als beledigend voor V Soekamo werd beschouwd. De beslissing haar uit te wijzen werd *v- in het begin van deze maand genomen;2 aldus het Indonesische persbureaüAAri-?r' tara. Dinsdag werd door de Commissaris der.:- Koningin in de provincieNoord-Brabant in het plaatsje Klundert, dat door' dé"— stormvloed zwaar werd geteisterdprof."'! dr. J. E. de Quayc de eerste steen gelegd voor een complex van 50 woningen.' j Reeds tien dagen na de ramp werd door};:, het Gemeentebestuur en de gemeente- v architect, de heer P. van Heusder., het besluit genomen deze woningen te bou- teen en op 2 April j.l. ging de eerste van de 186 benodigde betonnen palen f de grond in. Voor het zover was, tvaren. reeds 24 beschadigde woningen weer hersteld en voor bewoning geschikt - ge-?};, maakt, .waaruit de activiteit tan dit Brabantse plaatsje teel ondubbelzinnig blijkt. - "i té

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1