Duizenden Duizenden 'i Bevredigende belangstelling voor B.B. in Schiedam BOEM.... Candidaatstelling te Rotterdam mm HP Dr. Muntendam bezocht Rijkskweek school voor Vroedvrouwen te R dam Lustrumviering van „Universia LAATSTE NIEUWS Verteer iir^M^stmmel ondeFFÖnd gistermiddag emstige stagnatie SCHIEDAM Reeds 1000 bezoekers op tentoonstelling De candidatenlij sten m Spaarbank Anno 1820 E.S.S. kampioen Burgerlijke Stand van Rotterdam Maasland Vroedvrouw verloor terrein aan artsen Acht lijsten Chr. Lyceistenvereniging groeit nog steeds MAASSLUIS Hoek van Holland Acht lij sten ingeleverd te Maassluis PERNIS Eerste Kamer over onderwijs Het landings terrein aan de Hofdijk Kaasdiefstal te Woerden voor Utrechtse Rechtbank Oponthoud van twee uur TROUW Woensdag 15 April 1953 De wervingsactie Jaarfeest „Bravo" Vergadering Jeugdrecreatie V:; Gasvergiftiging tï/ÏKorte Schiedamse Berichten m. WM 7 B. van der Gieesen 25 jaar bij Arjos-vergadering lil f|®§3 mM. Advertentie VERLOVIHGSRiNGEH K, B1KKEKWE6 227 - R'OAM SM Burgerlijke stand van Schiedam Oefenwedstrijd H.B.S.S. ZEMEN SPONSEN BORSTELS KWASTEN HEBBEN WIJ DIT VOORJAAR AL VERKOCHT. PRIJZEN OMLAAG PRACHT ZEMEN LUIWAGENS Union 1.50 1.75 1.15 1.25 ROTTERDAM, Witte de Witkstraat 46 DEN HAAG, Wagenstraat 115 TEKKO TAK-S EN DE NIEUWE UITVINDING 79 79-m Bevoegdheden Toneelstuk Nascholing Bijkantoor. Rotterdam der Ned. Chr. Reisveteniging Het Kralingse Bos en het strandbad Minister Zijlstra naar Luxemburg Ir L. H. J. Angenot gaat naar Amsterdam Dodelijk ongeluk op Haagweg Anth. Folmer overleden Reeds 1000 Schiedammers vonden tot nu toe de weg naar het gerestaureer de Beursgebouw aan de Dam waar nog tot en met Maandag a.s. de grote ten toonstelling van Bescherming Bevolking wordt gehouden. AI is dit aantal reeds verheigend. nog veel meer bezoekers moet deze exposi tie trekken, want het is nodig dat de gehele Schiedamse bevolking wordt ge confronteerd met het werk van de B3, het apparaat dat 'n tijden van oorlog en bij rampen onmisbaar Is. Naast een duidelijk Inzicht in het B.B.-werk kan men heel wat leren over de ze!f-be- schermlng, die ook dat leert de ex positie de eerste pijler van de BB. is. De belangstelling en de toetreding van de vrijwilligers is in Schiedam zeer bevredigend, aldus vertelde ons de bur gemeester, mr .T, W. Peek. 2300 vrijwil ligers zijn in Schiedam nodig, waarvan reeds een grote kern, wijk- en blok hoofden aanwezig is. Dan zullen voorts brandweer en politie alsmede de Ge meentelijke Geneeskundige Dienst. Ge meentewerken en Technische Diensten in het B.B.-werk worden betrokken. Zaterdag j.l. hadden zich reeds enige honderden vrijwilligers aangemeld. Zeer belangrijk is dat enige tiental len leiders van de B.B. te Schiedam de cursus aan de Stafschool te Barne- veld hebben gevolgd. Nu kan direct ter plaatse met de opleiding van de wijk en blokploegen worden begonnen. Een tweede belangrijk feit is dat men reeds beschikt over materieel, nodig voor de oefening. Officieel begint de wervingsactie op 2 Mei a.s. Voor deze datum zal op ver schillende wijzen de B.B: onder de aan- acht van de bevolking worden gebracht, len onderdeel hiervan vormt de ten toonstelling in het Beursgebouw. Waar deze tentoonstelling een uitstekende ge legenheid biedt voor het persoonlijk con tact besloot men in Schiedam bij de opening van de expositie op Zaterdag jl. de wervingsactie in te zetten. Als blikvangers zullen van 2 tot en met 16 Mei in de toonzaal van de GTB aan de Broersvest en bij Willems en Ern- sting aan de Rotterdamsedijk speciale BB.-ctalges worden ingericht. De gele genheid tot aanmelding zal met ingang van 2 Mei a.s. behalve bij wijk- en blokhoofden, kunnen plaatsvinden aan het politiebureau Buitenhavenweg. Advertentie Ingeleverd zijn te Schiedam in iedere kieskring, zeven candidatenlijsten voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing. Lijst 1 met als eerste candidaat H. Sabel (P.v.d.A.l; lijst 2 H. v. d. Toorn (K.V.P.); lijst 3 Th. J. L. v. d. Berg (C.H.); lijst 4 A. Hoek (A.R.); lijst 5 K. Bosch (V.V.D.): lijst 6 C. de Borst (C.P.N.); lijst 7 J. Punt (Ger. PoL Verband). GEMEENTERAADSVERKIEZING Ter openbare kennis wordt gebracht, dat de Schiedamse hoofdstembureaux op 17 April as om 17.15 uur resp. .in het .Stadhuis (Hoofdstemburéaii T) en de O.L.S. Singel 5 (Hoofdstembureau II) een openbare 'zitting zullen houden, waar- .in beslist zal worden over de geldigheid der op 14 April j.l. ingeleverde candida- tenlijstentenlïjsten en over de handhaving van de daarop voorkomende Candida ten De CJMV mondaccordeonvereniging „Bravo" te Schiedam zal op Donderdag avond 16 April het 23ste jaarfeest vieren in'de grote zaal van Irene aan de Nieuwe Haven. Het programma vermeldt het op treden van het „Bravo"-seniorenorkesten van „Jong Bravo"'en de-opvoeding van het blijspel „De nieuwe veearts". Op Maandagavond 27 April 'wordt in het Volksgebouw aan dé Tuinlaan :10 te Schiedam een vergadering gehouden door de sectie jeugdrecreatie van de Schie- damse Gemeenschap, Het ligt in. debe doeling te spreken over de. jeugdrecrea tie voor de jeugd van 8 tot 18 jaar, de taak van de verenigingen, die meewerken, •de tentoonstelling vrije tijdsbesteding en de spelleiderscursus. De 15-jarige leerling-electricien J.- K. :reeg gistermorgen omstreeks half twaali van zijn patroon opdracht in diens, kan- kreeg gistermorgen omstreeks half twaalf van zijn patroon opdracht in diens, kan toor aan de Korte Haven'de gashaard te gaan aansteken. Toen 's middags de zoon fe-?;;.: vande patroon in hef kantoor moest zijn, ''.'".V.vond hifdaar K in half-bèwustéloze'loe- ïïKJiii. stand-, jHij bracht-de jongen „direct, naar fyi--"-buiten, waar deze het bewustzijn verloor. J?-'De. GG-en GD vervoerde bet slachtoffer W^iair,.de dr. Noletstichting. van waar ,hü later naar huls kon gaan. Naar uit het on- -derzoek' bleek, was de haard'nlet gaan. '"branden. K. had dat niet opgemerkt en was .door het wegstromendegas be- ll'^'f-rdwelmd. v'- Inzameling Rampenfonds.: Van de zijde J^JSVi-van de politie wordt de Schiedamse bur- gerij ec op attent gemaakt dat de georga- niseerde inzameling van kleding enz. voor bet Rampenfonds reeds is gestaakt. Het fes?--komt nL voor dat personen of .-groepen jp -'/-'voor dit doel nog inzamelingen houden, g .-i Geslipt. Op de.G. .Verboonstraat slipte p'SiS; een personenauto, bestuurd door A. J. v. L. Deauto reed daardoor een verkeers- paal omver en liep daarbij .ernstige schade op. - Dronken zeelui. Twee Finnen,' die on der invloed van sterke drank waren, heb- ben gisteravond de B.K. laan onveilig gé- fefe'maakt. Zij haalden nL de ventielen uit 4-', - banden van fietsen,- die voor woningen ;-".\waren neergezet. De politie heeft de da- ËÈ$0toen.ingerekend. ;v^: Esso De heer B- van der Glessen üd op gj>,":T8 April 25 jaar werkzaam zijn bij Esso '-fe -Nederland N.V. De heer Van der Gies- -f ï-ï' sen- trad als werkjongen bij de tankin- ïfïfeïstallatie te Rotterdam in, dienst en mo- ^'SWmenteel" is hij voorman van de smeer- j# dlieloods-bij dé tankinstallatië te -Pernis. JSiV'Op.-'de ochtend van de jubileumdag "yferwordt de jubilaris gehuldigd in de can- §g-"'tine .te Ferms. De maandcijfers van de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam geven aan dat het totaal tegoed der spaarders in de afgelopen maand toenam met f74.742.41 tot f 13.543.184.23, verdeeld over 38.541 rekeningen (31 Maart 1952: f 12.690.198.09 verdeeld over 37.671 rekeningen). Krachtens spaarregelingen in de be drijven' werd' f 7.273.50 ingelegd. De Afhaaldienst bracht f 38.781.50 aan spaargeld binnen van 2.614 deelnemers. Door middel van spaarbusjes werd f 7.584.32 op boekjes bijgeschreven. In omloop zijn gebracht 4.132 busjes. •Het jeugdtegoed groeide in het le kwartaal met f 4.798.53 tot I 84.592.90, ingeschreven -op 5.435 boekjes (31 Maart 1952: f 60.269.52 verdeeld over 5.137 boekjes). De totale inleg in het kwartaal, groot f 13.664.13, geschiedde met i 4.232.43 (31 pet) in contanten, met f 8.508.50 (62 pet.) in zegelkaarten en met f 923.20 (7 pet.) in knipkaartcn. Op de scholen werd voor een waarde van f 10.147.65 aan spaarzegels verkocht op de Jeugdspaarbank voor een waarde van f,910.30. Voorts werden op de Jeugdspaarbank 17.263 knipjes van 5 cent gegeven. De heer B. van Woerkom spreekt Don derjiagavond 8 uur in de consistorie van de. Julianakerk voor de Ar:os Schiedam oyer het onderwerp „Geleide economie' Alle jongeren zijn welkom. De competitie., van de Rotterdamse Schaakbond is voor E.S.S.T uit Schiedam een succes geworden. Slechts na aen felle strijd hebben de Schiedammers op de kampioenstitel be slag kunnen leggen. Tot het laatste, mo ment '"bleef "bet ean spannende race met de concurrent. R.S.R. Alles hing tenslotte af van de laatste ontmoetingen en het moet gezegd, dat de resp. tegenstanders tegenover de beide kampioenspretendenten hun sportieve plicht gédaan hebben. De Schiedamse schakers zagen hun inspanningbeloond met een kleine zege op Centrum H (5)44)4). terwijl de con currenten het niet konden bolwerken tegen Trianon I (3)4—654). Met 6 overwinningen uit 7 wedstrijden heeft E.S.S. I dus de bovenste plaats bezet in de le klas en gaat nu over naar de hoogste afdeling van de Rotterdamse Schaakbond,' de z.g. promotieklas. - De lagere tientallen van E.S.S. staan er minder goed op. Het tweede tiental verkeert in degradatiegevaar en heeft zjjn lot nog maar gedeeltelijk in eigen handen. Door alle drie de afgebroken partijen tegen Overschie I te winnen kan het de dans nog ontspringen, maar dan moet de andere degradatiecandidaat (Westen H) zijn laatste wedstrijd Verliezen. Het derde tiental van E.S.S,:is op de onderste plaats geëindigd en verhuist naar de 4e klas van de Rotterd. Schaak bond. Aangiften1 van 14 April ■- BEVALLEN: A Schouten—Grasseiler d Verschoor—de Winter z; L- Brsun—Borst „„-..-■•drK H H JoseeHarrevelt rd;'L G Bargeld imn' A-r- Tj»n z; M J van der MadePol- -lomaas z; S E M DerieseGörris z; A W K 'Deugd—Hulzer L:rKloot—Sparreboom gffiij-.xl:,-;® B':Buskens—VerspulJ d; J Schut—van srV-ir-' Leeuwen z; Wde - Vries—vanWerkhoven z: DekkersPeters z; C M Haverkamp '^^Haösmanzrt S W'Kortman—Gerdzen dï B C S^/ -'G~Ribbers^campion z; ÏS H 3 van der Hn. Sf^den—van- Pelt a; -..-A' Helleman—Boodt z; H sll^Moréélntril xt E Bout-van den Hoek^ d; S,£«-«KrVérwaard^van de Linde z: C H W HoSr ÈifeSvritrer d; J C'vm; der" Lind—Aspers- z: >-'J '.,:-M van 'Dijkvzn .Heel z: W Hondersvan jS&fedeh- Berg z; J MorctBuüsen z: C P Eras— tSrjS;Pllaïzi'ïtJ van GeenenJanssen d; Cbr An- ^r' dewevvan den- Dungen d: W van der Poel &t>.;J_Kooke d;- C Steenbergen—Kosten z; B ^S^fevair-Dijk—van den Berg d: A P J van Del- ~hJ--Koo!lmanz. aw. -- 'V:iSfi -'twi'etolc*67 j; J van dër Pluljm. vrouw v A H fe i vïm Ooeterhout 5T W -.van Bek.; vrouw, v ICtiiters 51 i; jÊ van Buitenen, vrouw, -gei met P-Ksptcin 66 J; H V«- ||feAlexamier,: -man v J "A Verlbide 79 I- -Devenl. aangegeven; r w Fulssen—UithoL aan^egev^.;H >V- M - Bminsma—Dauwerijssen, dochter. Geboren: Johanna, d. v. W. Schneider en W. J. v. Houten; Maria C, W. d. v. R. J. v. d. Boogaard en C. v. Noortwijk; "WUlem, z. v. M. Janssen en H. pasztjerik; Willemijntje J. d. v. A. F. Nugteren en D. H. v. Gent; Wilfred E. z. v. J. G. v. d Wijk en J. Slootheer; Leendert. z. v. L. Meijer en M. K. M. Kamp; Hendrika M. d. v. J. J. v. Hees en H. M. W. v. d. Boom; Elisabeth C. d. v. H. F. Aarts en M. E. Tollens; Marjan M. d. V, J. R. v. Behnekum en M. P. M. Niemansverdriet. Overleden: M. v. Buijtenen, 86 j, we duwe van J. W. v. Giezen. - Het eerste ëlftal van H.B.S.S. speelt Zaterdag:a.s. .een oefenwedstrijd tegen de sterke 3e klasser Zwaluwen V. De wed strijd zal worden gespeeld op het terrein van Zwaluwen te Vlaardingeri en de op brengst is bestemd voor het adoptiefonds van de 'K.N.V3. Bij Zwaluwen V ontbreckt v. d. Weij- den en bij H.B.S.S. Mast; deze spelers moeten deelnemen aan de oefenwedstrijd van hetvoorL' Ned.„ Elftal. Voor beide elftallen kas' déze wedstrijd een nuttige oefenpartij worden, maar voor de Schie dammers zeker, want over enkele weken zal de promotiécompetitie: beginnen en daarvoor, moet men „startklaar" zijn. De wedstrijd begint om 4 uur. Het overige programma luidt: Zwart Wit. 2—H.B.S.S. 2, H.B.S.S. 3—H.V.O. 3, Exc- P, 3H.B.S.S. 4. H.B.S.S. a2—Exc. '20 a3. Zwal. V - b4H.B.S.S. b2. Zwal. V c2— H3.SH. c. zijn er nog over en wij willen daarmede niet blijven zitten tot het volgende voorjaar. De enige oplossing Om enig* voorbeelden («noemen: van 1.25 voor 95 et. WERKBORSTELS van 13 ct. voor et. van 32 ct. voor 16 et. van 1.10 voor 65 ct. STGELENBORSTELS zuiver haar van Z25 voor van 2.75 voor WITKWASTEN van 1.50 voor HANDSTOFFERS .van 2.25 voor W. C. BORSTELS van 65 cl. voor 4 5 ct. Den aanbiedingen zijn tijdelijk. MALAIS SPECIAALZAAK VOOR SPONSEN. ZEMEN, BORSTELWERK EN KWASTEN Korfbal-juniorentrainiug. Voor de pas opgerichte junioren-afdeling van de Chr. Korfbal Club O.D.O. te. Maasland blijkt zowel bij jongens als meisjes belang stelling te bestaan. Besloten is, behalve op Zaterdagmiddagen ook Donderdag avond de training ter hand te nemen. Dit geldt eveneens voor de senioren. Nieuwe leden kunnen zich nog melden op het korfbaiterrein aan de Kluiskade. Candidaienlijst K.V.P. Na gehouden proefstemming is de candidaienlijst van de Kath. Volks-Partij. afd. Maasland, voor de komende Gemeenteraadsverkie zingen als volgt samengesteld: 1 C. Olst- hoorn (aftr.) 2. A. C. v. d. Heeven (aftr.) 3. G. A. v Mil: 4 L. Kerklaan; 5. C. .T. Rijkelijkhuizen. De K.V.P bezet in de huidige Raad 2 zetels. ..Con Amore". Na een rust van 10 maanden zal de Dameszangvereniging ..Con Amore" te Maasland haar repetities weder hervatten. In plaats van de heer N. G. Alsemgeest. die in Juni 1952 zijn ontslag nam als directeur, is thans als dirigente benoemd mej. Th. Schuiten uit Maassluis. Weekend Jonge Kerk. De Jonge Kerk te Maasland is door de Jonge Kerk te Kouderkerk aan de Rijn uitgenodigd een weckend aldaar door te komen brengen. Als datum hiervoor is vastgesteld 2 en 3 Mei a.s. In de jeugddienst die 's Zon dags gehouden wordt zal ds H. J. J. Keijzer van Maasland voorgaan. Onderlinge Gymnatliekwedslrijden. Door de gymnastiekvereniging „Lios" te Maas land zijn onderlinge wedstrijden gehou den met de volgende uitslagen; Afd. Meisjes 1 Sj. v. Adrichem 4814 pt; 2 T. Kerklaan 47)4 pnt; 3 N. v. d. Drift 46k5 pnt. Afd. Jongedames-A: 1 Ria v. Alsem geest 51K pnt; 2 Suze Voorham 4814 pnt: Afd. Jongedames B: 1 Toos v. Uffelen 43 pnt: 2 C. v. Mil 41k- pnt. Afd. Dames le graad: 1 (met wisselbeker) A. Vijver berg, 60M pnt: 2 M. Muijselaar 58)4 pnt. Afd. Dames 2e graad: 1 M. v. Mil 57)4 pnt: 2 A. v. d. Maarel 56 pnt Afd. Heren A: B. v. d. Hoeven 58 pnt; 2 M. v. d. Meijs 57 pnt Afd. Heren B: J. Vijverberg 57 pnt; 2 C. v. Leeuwen 5314 pnt. Naar hei Concours. De Muziekvereni ging ..Euterpe" te Maasland zal in Juli van dit jaar deel nemen aan een muziek concours te Hoogsoercn op de Vcluwe. Ook het jeugdcorps van deze vereniging, dat l'/i jaar geleden werd opgericht, zal aan het concours deelnemen. Deze dag zal voor de muziekvereniging tevens de jaarlijkse uitgangsdag zijn. Uitbreiding rond de Kerklaan. De om geving van de Kerklaan zal binnenkort een geheel ander aanzien krijgen. De R.K.-school gaat nl. uitbreiden met 2 lokalen. terwUl ook een Kleuterschool gebouwd wordt die verrijzen zal op een stuk grond behorend aan de heer V. d. Hoeven. Burgerlijke Stand. Geboren: Willy A„ dochter van S. Buitelaar en M. van Ber- kel. Getrouwd: Arie de Bruin, 27 jaar en A. J. van Gooswilligen, 25 jaar. De spelers, die de beren op zich in zagen hollen, schrokken natuurlijk geweldig. Haastig gingen zij voor die bruine gevaarten opzij en gaven de dieren daar door natuurlijk geheel vrij spel. Zo vrolijk a-Is zij waren renden de „Maltheser Boys" in vliegende galop het veld af. ZU mochten dan misschien heel erg goedlachs zijn, maar op beren, die zo maar op je af kwamen, hadden zij het in het minst niet begrepen. De „Wind- bonden" waren dapperder, dat moet gezegd worden en bleven staan. Zij jouwden hun tegenstanders uit om hun laffe houding en probeerden de bal weer te be machtigen. Je kon toch wel zien, vonden zij terecht, dat die dieren de grootste pret hadden en niet gevaar lijk waren. En dat was ook zo. De bal kregen zjj zo gauw niet meer te pakken. Een grote beer speelde het leder behendig voor zich uit en gaf zo'n formidabele schop in de richting van het „Windhonden"-doel, dat de keeper, die automatisch ingreep, de bal ternauwer nood wist te stoppen. De Staatssecretaris van Volksgezond heid dr. P. Muntendam, heeft hedenmid dag een bezoek gebracht aan de enige Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen in ons land, te Rotterdam. Het bezoek werd gebracht met het oog op het feit dat we derom een aantal leerlingen tot het ambt van vroedvrouw is toegetreden. Dr. Muntendam vestigde in een toe spraak de aandacht on de betekenis van het ambt van vroedvrouw. .Hoezeer is deze betekenis hiervan in de loop der eeuwen veranderd" aldus de staatssecretaris. Als wij de huidige bevoegdheden van de vroedvrouw beschouwen dan zijn zij wellicht eensdeels beperkter, doch ander zijds is juist door de wettelijke omschrij ving van de taak. in de wet van 1865, dan in de wet van 1932 en ten slotte in de wet van 1951 duidelijk gedemonstreerd welk een waardevol onderdeel van de ge neeskunde door de vroedvrouw wordt uitgeoefend. Voorzichtig, wellicht zelfs schoorvoetend, werd de bevoegdheid uit gebreid. Dinsdagmorgen vond op het stadhuis la Rollerdem de inlevering plaats van de eandidalmlijsten voor de gemeenteraads verkiezingen op 27 Mei a.s. Ingediend werden acht lijsten, Lw. van de A.R.- parlij. de C.H, Unie, de S.G.P., het G.P.V., do K.V.P.; de V.V.D., de P.v.d-A. en de C.P.N. Op de lijst van de'Anti-Revolutionaire De viering van hel eerste lustrum van de Chr. Lyceisten vereniging "Uni versia is goed geslaagd. De goed bezet te stadsgehoorzaal heeft gisteravond kunnen genieten van een met zorg sa mengesteld en goed uitgevoerd program ma. Het toneelstuk „In de schaduw van de guillotine" was het glansstuk van de avond en terecht bracht het publiek de spelers cd speelsters een hartelijk ap plaus De heer Rien Bovenberg opende als praeses de lustrumavond. Hij memoreer de in 't kort de geschiednis van de ver- eniing, herinnerde aan de moeilijke beginjaren maar kon thans met vreugde constateren dat het goed gaat en dat de vereniging nog steeds groit zowel in-le dental als in activiteit. Gezellige feestavond van „Hosanna' Gisteravond hieldde Ned. Herv._ Zangver. „Hosanna" haar-jaarlijkse gezellige avond voor donateurs en introducé's en leden in de zaal „Harmonie" te Hoek van Hol land. Medewerking verleenden de heer H.: Hessels, piano en accordeon en de heer "W. Slinger,-, xylophone. Na de opening door de voorzitter de heer A. Vroombout, dié tevens een uiteenzetting gaf over de belangrijkste gebeurtenissen uit het afge lopen-jaar, werd het programma op vlotte wijze afgewerkt Mevrouw v. Oosten de clameerde op voorbeeldige wijze en enige leden uit de vereniging gaven o.l.v. de heer W. Bode enkele toneelstukjes ten beste. Be heren Hessels en Slinger zorg den voor de muzikale afwisseling. Aan het slot van de avond zong het koor o.Lv. de dirigent de heer Bernard Verboom enkele nummers, waarna ds E.'C. v. Of feren op de gebruikelijke wijze de avond sloot:*:fe Gisteren had ook, te Maassluis de can didaatstelling plaats voor de gemeente raadsverkiezing, die op "Woensdag, 27 Mei a.s. plaats vindt. Inderdaad,zijn, zo als verwacht wérd, meer lijsten ingediend dan vijf het aantalder thans in-het gé? meentebesluur vertegenwoordigende par tijen. Er zijn namelijk acht lijsten inge diend," zodat drie nieuwegroeperingen willen trachten een vertegenwoordiging in de raad te krijgen. De drie nieuwe groepen worden 'gevormd door de Staatk. Geref. Party, Hersteld Verband (groep GereL Kerk o.h. 31 K.o.) en een groep, die zich noemt „Maassluis Vooruit". Het staat dus thans vast. dat de'volgende lijsten "aan de gemeenteraadsverkiezing deelnemen: Anti-Rev. kiesvereniging (lijstaanvoerder J. v. Gelderen); Christ. Hist. Unie (P. v- d. Snoek); Geraeente- Belang (G. Langelaar); Hersteld Verband <G. M. Parre); Maassluis-Vooruit (Jac. Westein); Partij v. d. Arbeid (H. J. Mar cus); R. K.. Volkspartij >(J. C. A. Hoogen- bosch). en St Geref. Partij (A. A. de Lange). Ver. v. Zielcanhuuverplaging. Heden avond om 8 uur wordt in het verenigings lokaal „Concordia" té Pemis'de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging voor Ziekenhuisverpleging 'gehouden. Er zal een nieuw bestuurslid gekozen moeten worden, aangezien de heer K. de Winter, die aftredend is, zich niet meer herkies baar heeft gesteld. Mannenvereniging. In het jeügdgebouw te Pernis wordt morgenavond om acht uur de vergadering gehouden "van de Geref. Mannenvereniging „Leid mij in Uw waarheid". De voorzitter, 'de heer L. J. Bergwerff. zal dan het onderwerp „Geestelijk leven" Gods werk in ons, behandelen. Sport. Door Excelsior I- uit Pernis wordt a j. Zaterdag te Zuidland tegen de club van! dezelfde naam gespeeld. Op de' inhaaldag- 22 November 1952 be haalden de Pernissers een' 2—0 overwin ning. Als R.V.V.H.'' de laatste wedstrijd verliest en Excelsior deze voorlaatste wedstrijd - i de competitie wint. blijft er nog een fine kans op het verkrijgen van de kampioenstitel. De verdere te spelen wedstrijden zijn de volgende: Om 4.15 uur DOTO 3—SSSK 2; om 2.30 uur DOTO 4—Zwervers.,2, Dez« beide wed- Vervolgens kwam Willy Chardon op het toneel om namens d» leden de praeses een voorzittershamer té overhandigen. Niet omdat zo'n instrument nodig zou zijn om de orde in- dé vergaderingen te handhaven maar meer als symbool. De oud-leerlingen lieten zich ook niet onbe tuigd en goden ee geldkistje aan. Vlak na het lustrum' zou daar- wel niet veel inkomen, maar en komen weer andere tijden. Mej. N. van Luyk voegde aan dit geschenk nog bloemen toé. Tussen de ze agendapunten door was op.zeer ver dienstelijke wijze muziek ten gehore ge bracht. Henk Apon speelde het Impromp tu no 4 van Schubert en drs Van der Schaar(viool)H. de Keyz'er (cello) en J. Groen (piano) vertolkten op uitste kende wijze de Humoreske van Dvorak en de Serenade van Pierné en vari Wi- dor. - V. Het stuk „In de schaduw van de guil lotine verplaatste ons in de dagen van Robespierre toen het Schrikbewind in Frankrijk heerste en,vooral ,de vroegere aristocratenslachtoffers werden vandit bèwind. De'spelers "zijn 'er in'geslaagd' door hun-spel de aandacht van het pu bliek gevangen te houden. Rekening houdend met het feit dat men hier met scholieren, te doen heeft, kan menzeg gen. dat hét stuk een?-uitstekende ver tolking kreeg. Na afloop waren er bloemen" voor de dames en sigaret té nvoor de heren. Drs, Van dér-Schaar, onder wiens leiding het - - stuk was ingestudeerd werd niet verge- IanSên: Communisten en Partijlozen, ten, evenmin als zijn vrouw. Partij staan de namen van J. Wilschut, mr H. Bavinck. A. Hogeweg, P. Kapinga, A. R. de Kwaadsteniet, Joh. de Jong, mr W. Brak, W. A. Fibbe, W. A. van der Velde, J. L. .van der Pauw, B. Kleijwegt, P. G. Lodder, J. P. van der Kam, H. J. Bonda, J. Klijnsmit, A'. Verschoor, J. W. K-oudstaal. H. A. Brokking, ir W. F. Schut en mr J. P. I. van der Wilde. Op de lijst van de Christelijk Histori sche Unie komen voor mr A. C. W. Beer man, H. C. Kraneburg, ir P. Bocrsma, mevrouw J. van Raalt-Schouten, J. van der Kooy Mzn, Jac van Soelen, G. Zwaan, mr J. W. W. van- der Hoeven. A. In 't Veld, F. B. Melis, L. van der Sanden, J. .de Meer, T. Vermeulen, mr N. P. van Rfes'sen en mr Ht de Bie. De-lijst- van de Staatkundig-Gerefor meerde Partij' bevat de volgende namen: M. de Vos.: H. Meijer, K. H. -Kieviet, D. Kranendonk, P. Maris,-P. G. .Onderdelin- den; H. van Loon, A. Van Kranenburg, J. Schinkelshoek, G. E. op 't Hof en M. van Welie. De lüst van het Gereformeerd Politiek Verbond bevat de namen M. Verkuil, Chr. C. Vreugdehil en J. L. Verschoor. De eerste vijf namen op de lijst van de K.V-P. zijn H. E. van den Brule. F. Keesen, mr J. A. L. M. Loeff, L. J. Pia- tenburg en mej. Lucia A. M. Vuylsteke. De overige wérden reeds gepubliceerd. Op de lijst van de V.V.D. zijn de eerste vijf mr Jacq Dutilh, J. U. Schilthuis, me vrouw ir A. Kuiper-Struyk,C. van, del Linden en Ch. de Monchy. De overige namen werden reeds in ons blad vermeld. Op de P.v.d.A.-lijst staan als eerste vijf de candidaten J. van Tilburg, J. Meer- tens, A. J. van der Vlerk, mej. J. Zeclen- berg,H. Willemse. Dé overige werden reeds, gepubliceerd. Op de C.P.N.-lijst komen Voor S. Groe nendijk, mevrouw H. de Vos-Krul, L. Kruis, J. P. Schalker, M. Boshart, J. H. Piéetenv r mevrouw A. L. S. Andersen- Cochius, L. van Halm, J. C. Baris, G. van Oosterum, mevrouw G. J. Dam-Raas. J. L. Berben, W. Oostdijck, H. Goudkuil. J. Geerlings, J. C. Jansen. W. van Rooijen, A. van Diggele, J. S. Geilvoet en A. Boers. De C.P.N. wenst haar lijst te camou fleren, zoals ,we Zaterdag reeds - op merkten. Het is naar ons wordt medegedeeld niet de lijst van de C.P.N., waarop S. Groenendijk als eerste candidaat voorkomt, doch de Lijst' Gemeentebe Als wij nagaan hoe zich de positie van de vroedvrouw, speciaal t.o.v. die van de arts in de laatste halve eeuw ontwikkeld heeft, dan geeft dit geen aanleiding tot onverdeeld optimisme. Resp. vroedvrouwen, artsen had men in 1910 57.7 pet en 38 pet, in 1934 50.7 pet en 49.1 pet-, in 1939 47.9 pet. en 52 pet- en in 1946 39.3 pet. en 60.6 pet. Men ziet, hoezeer de vroedvrouw ter rein heeft verloren. De vroedvrouwen zullen door nascho ling dienen te zorgen steeds óp de hoogte van hun tijd te blijven. .Willen de huis artsen anderzijds inderdaad weer de ver trouwenslieden van de gezinnen zijn. het geen hun bij het voortschrijden der ge neeskundige wetenschap en bij de voort gaande sociale ontwikkeling steeds meer tijd zal kosten, dan zullen zij goed doen, dat deel van de geneeskunde, dat op ten minste even deskundige wijze door ande ren gedaan kan worden, aan dezen, in dit f eva! dus de vroedvrouwen, over te laten, ij zullen dit in ons land vol vertrouwen kunnen doen. Voqr zover het de opleiding van de vroedvrouwen betreft. Niet een houding van concurrentie, doch een wederzijds begrijpen en vooral van samenwerking ten behoeve van de gezondheid derbevolking, zal het ken merk van lïw verhouding tot de arts moe ten zijn, aldus dr. P. Muntendam. Het verheugde spr. bijzonder, dat nu ten lan- geleste niets meer de oprichting van pro vinciale verloskundige commissies in de weg staat, waarin deze samenwerking is belichaamd. Sprekende over de,.betekenis van de opleiding zeide dr. Muntendam,' dat men vooral in Nederland vroegtijdig heeft in gezien, dat dit belangrijke beroep een deugdelijke opleiding vereiste. De Rotter damse school heeft in deze opleiding haar aandeel in het verleden gehad en dit aan deel is in niet geringe mate. te danken aan de ijver en toewijding van de mees- teresse-vroedvrouwe mej. Rijkenberg, die kort geleden haar zilveren jubileum vierde. De Eerste Kamer heeft hedenmorgen de behandeling van de begroting van het departement van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen voortgezet. De heer Brandenburg (CPN) vervolgde de rij van sprekers. Hij betoogde, dat uit de redevoeringen die voor de zijne uitgesproken zijn wel gebleken is, dat nderwijzers en leraren geen vertruwen In- het beleid van de mi nister hebben en voorlopig staat spr. dhn ook aan de zijde van dit personeel. De heer Woudenberg (Axb) bepaalde zich tot. de radio en in eerste instantie speciaal tot het onderwerp „Politiek in de aether". Hij vroeg zich af waar in deze de grens moet worden getrokken. Het verontrustte hem, dat de minister van plan is in het wetsontwerp tot defi nitieve regeling van de status van de radio, te verbieden polemisch te spreken over politieke onderwerpen. Volgens spr. beseft de omroepvereni gingen zeer goed hun verantwoorde lijkheid. Dat er klachten ver de VARA Ingeko-, men zijn is hem en ook de VARA niet bekend en volgens deze omroepvereni ging heeft de minister dan ook in de» geen cntact met haar pgenomen. Dé vergadering werd hierna geschorst tot 13.15. De gemeenteraad van Rotterdam zal in zijn vergadering van morgenmiddag een voorstel -behandelen betreffende de aan leg van een landingsplaats voor heli copters aan'de Hc/dijk. In. het begelei dende schrijven bij dit .voorstel zeggen Burgmeester - en ïWethouders dat, nu; het mogelijk is' gebleken Rotterdam op te nemen in de helicoptemet voor vervoer van personen en' goederen in beperkt Europees vervoer, een landingplaats aan gelegd moeworden.' Als de gemeente raad, de goedkeuring hecht aan de aan leg .van dezeplaats aan de Hofdijk, zal de verlangde luchtvérbinding spoedig tot stand komen. •Met ingang van Zaterdag 18 April a.s. zal ,,weer een bijkantoor van de N.C.K.(eis)V. worden geopend in het ge bouw van „De Rotterdammer", Witte de Withstraat 30 te Rotterdam." Hier kun nen de leden uit Rotterdam en omgeving elkeZaterdagmiddag van 14 uur te- Techt voor inlichtingen op toeristisch ge bied, voor inschrijving op groepsreizen en. voor bespreking en regeling van vacantiereizen .zowel buitenland. in binnen? als in Een scène uit ,Jn de schaduw van de guillotine". Linksde vicomte' de la Montagne (Wini van der. Baars), com- lesse Mêlisante de Boncóurl (Romkje van LambalgetiIn het. midden Blan char (Henk Jeronimtts). De Wijkraad voor Kralingen houdt een openbare bijeenkomst -op Doensdag 22 April in de grote zaal van Pro Rege, Oudedtf k1X3. :De avond is geheel gewijdaanJ het Kra lingse Bos en het strandbad. Als sprekers treden op de heren J. van Driel, che£ van de afdeling-Volksontwikkeling'ter gemeente secretarie, D„ w. -D. E. Hendrlksen; hooXd- im> .iteur van Politie en H. W; Vink, tuin architect van Gemeentewerken. - ■- De heer Van Driel spreekt, over de plannen ten vanzien van het strandbad, de heer HendiVksen over de handhaving van orde en De minister van Economische Zaken prof. dr. J. Zijlstra, 2al na afloop van zyn bezoek aan Friesland Zaterdagmor gen 18 April van Leeuwarden per vlieg tuig n.-ar Luxemburg vertrekken. De minister zal daar de geregelde bespre kingen van de Kolen- en- Staalgemeen schap bijwonen. v L7ULV uwci*ci»!,4, i/eme weu* A, strijden worden te Pernis op het terrein over flora en fauna^ VJllk aan de Los wal gespeeld- a I Dc «eang i* kosteloos,5 -- v AQUA TEHRA- Dinsdagavond zyn de leden van Aqua Terra te Overschie in de achterzaal van de Vergulden Koetswagen bijeen geweest. Eerst werd een causerie gehouden over ae wenselijkheid om aquaria te - verze keren. Nadat enkele -"svverenigingszaken waren; besproken (het houden; van een excursie - en de deelname aan de grote tentoonstelling^ die; indé^Rivièrahal zal Worden gehouden) heeft de heer W. van Houten, de» voorzifter der afdeling, aan de hand van fraaie lantaarnplaatjes een inleiding;, gehouden over de barbeel- en Ir L. H. J. Angenot. hoofdingenieur b(j de Dienst van Stadsontwikkeling en Weder opbouw te Rotterdam, gaat de gemeente dienst verlaten. - H(j is benoemd tot hoofd- ingenleur-stedebouwkundige bij Publieke Werken te Amsterdam. Vanmorgen is op de Haagweg te Rijs wijk een-dodelijk ongeluk gebeurd, dat aan twee mensen het leven kostte. De door de' heer C. de K. bestuurde personenauto uit de. richting Rotterdam, vloog nabij het postkantoor tegen een lichtmast op met het gevolg dat twee van de passagiers, de 30-jarige mevrouw E. de K.—S., echtgenote van de bestuurder en de heer C. O.' ernstig werden gewond, ter wijl de bestuurdèr slechts licht letsel op- liep. De beide eerstgenoemde slachtoffers zyn enige tijd na aankomst te St Antho- niushove aan hun verwondingen bezwe ken. De ernistig besehadigdge wagen moest worden wéggesleépt. Naar de eiggemijke, oorzaak van-het ongeluk stelt d® pophtie een nader onderzoek in. Voor de. Utrechtse Rechtbank hebbea zich gisteren twee ingezetenen uit Den Haag moeten verantwoorden, verdacht van diefstal van een grote hoeveelheid kaas uit een pakhuis van de Coöpera tie „De Producent" te Woerden, n.l. de 27-jange marktkoopman N. V. en. de 33-jarige landarbeider H. P. Tweemaal op de avonden van- 22 December brachten de verdachten een bezoek.aan het-pakhuis. De. laatste keer, in. de ochtend van 23 December, werden zij bij het pakhuis te Woerden door'de po litie aangehouden. In totaal bleken 304 kazen te zijn ontvreemd voor :een waarde van ƒ15000. Een en ander "zou zijn gebeurd aldus de dagvaarding op instigatie van de kaashandelaar L. D. H. te Woerden, die aan verdachten de sleutel van het pakhuis verstrekte. Tegen de marktkoopman, die 'het hem ten laste gelegde toegaf, eiste de officier van Justitie een jaar met af trek. waarvan vier maanden voorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar en toezicht van de protestants-christelij ke reclassering. De landarbeider, die medeplichtig werd geacht aan het mis drijf, hoorde acht maanden met aftrek eisen. Als derde verdachte In deze zaak stond nog terecht de 35-jarige kaashan delaar L. D. H. uit Woerden, verdacht van het uitlokken van het misdrijf. De officier van justitie eiste tegen hem twee jaar gevangenisstraf zonder af trek. In deze zaak werden niet min der dan elf getuigen gehoord, waar.van zes décharge. Verdachte zelf ontken de hardnekkig iets met de zaak uitstaan-: de te hebben. Als getuige charge trad op de man. die de diefstal had gepleegd, de 27-jarige N. V. uit Den Haag. Deze verklaarde, dat de kaas handelaar bij hem bad aangedrongen op het misdrijf. Bovendien had hij hem de sleutel van het kaaspakhuis van de Coöperatie „De Producent" verschaft, aldus getuige. Ook de vrouw van deze getuige legde nogal, bezwarende verkla ringen voor verdachte af. De verdediger, mr. Van Toen uit Rot terdam, achtte de schuld van zijn cliënt allerminst vaststaande, omdat de door de officier van Justitie aangevoerde be wijsgronden hoofdzakelijk berusten op de verklaringen van een medeschuldige. Deze zou bovendien niet betrouwbaar zijn. Op deze gronden concludeerde plei ter tot vrijspraak. De Rechtbank zal 28 April vonnll wijzen. Woensdag 15 April es. zal op de be graafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gra- venhage, het stoffelijk overschot ter aarde worden besteld van de heer Anth. Folmer. oud-gemeenteraadslid van 's-Gra- venhage. De heer Folmer, die Zaterdag jl. i« overleden, was 82 jaar .oud: HU werd. in Arnhem geboren, waar hij van' 1902 tot 1912 bij de arbeidsinspectie werk zaam was. In 1913 werd hij benoemd tot secretaris van de Sociale Raad in Den Haag. Drie jaar later werd hU direc teur van het Rijks Centraal Bureau voor Werkloosheidsverzekering, welke functie hU tot 1932 vervulde. Van 1927 tot 1947 was hij-voor"cc C.H.U. lid van de Haagse gemeenteraad. Ook is hij lid geweest van de Provinciale Staten, m Zuid-Holland. Het autoverkeer in de Oostelijke buis van de Maastunnel te Rotterdam is gistermiddag ernstig gestagneerd ge- •weest.'- Omstreeks half vijf ontstond een aanrijding, waarbij vier auto'swaren betrokken. De dienstdoende Verkeers politie bij hétkruispunt Pleinweg-Wol- phaertsbocht:;: trof dadelijk maatregelen en leidde de steeds langer wordende files auto s om in de richting van de Maasbruggen. Maar deze voorziening bleek- van weinig nut te zijn, wantop ae. vastgestelde; tijd,'om 16.45 uur precies, gaan «de Spoorwegbrug en de Koningshavenbrug.-. open/Het. gevolg was, dat zichvoor :deze bruggen wederom een groot aantal y»uto'* opstelde, waar van» de laatste-itot .var "in Rotterdam- Zuid: stonden; v De stagnatie in de Maastunnel was na circa een kwartier opgeheven.' maar. slechts enkele minuten daarna 'gebeurde weer een botsing en vond èeh aanrijding plaats op de Pleinweg. Circa twintig minuten later werd het verkeer opnieuw ontwricht. Toen kreeg weer een auto panne in de Oostelijke buis. Achter deze wagen reed een bus van de B.E.T. De bestuurder hiervan trachtte te remmen, doch de wagen gleed door en botste tegen de stilstaande auto. Tegen de R.E.T.-bus reed een personenauto, de direct hierna, komende wagen veroor-, zaakte éveneens een aanrijding en zo volgden nog vier automobielen. Tot ruim6 uur heeft het geduurd voordat het autoverkeer in de Maas tunnel weer normaal kon worden ge-' noemd. Na dat tijdstip kon het verkeer evenwel in langzaam tempo door déj tunnel worden geleid. - -J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2