Washington neemt initiatief over Gekruisigde mensheid Malan vergroot meerderheid zrn ^^HEibspouTmc Dringend appèl op Malenkow m van de minste weerstand Om armoede te bestrijden en niet elkanders legers Dr. Drees vloog met Helicopter naar liet rampgebied Planologische commissie voor rampgebied geïnstalleerd Communisten demonstreren voor premier Mossadeq Weer een millioen bij Rampenfonds Eén bommenwerper: 30 scholen Zuidafrikaanse verkiezingen WERD GOEDGEKEURD Malan s overwinning Gespannen toestand in Perzië u VRIJDAG 17 APRIL 1953 ELFDE JAARGANG No. 2441 Weerbericht Onderzoek naar diverse vraagstukken Helicopter-forum in Scheveningen Eenstemmigheid in de Ver. Naties Boeren ontvangen tien - millioen terug uit Zuivel- fonds ffl Nieuwe Tonge wordt beveiligd Oplichter liet huis inrichten Wisselloper eigende zich 6000 toe De piloot van het gele hef- schroefvliegtuig der Kon. Marine zette gistermorgen op het Haven plein ie Zierikzee de minister president dr. WDrees en de se cretaris-generaal van het ministe rie van Algemene Zaken, mr. C. L. W Fock, af. De ministerpresi dent arriveerde voor een bezoek aan Schouwen-Duivetand. om zich op de hoogte te stellen van de toe stand en kennis te nemen van de problemen die met het-herstel van Het eiland samenhangen. liii Accountant bleek een oplichter te zijn Losse Haak veroorzaakte - ramp in Underground Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 29215 (S. U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18^0—19.30 - uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 - 's-Gravenhage: Huygensplein 1Postgiro 424867 Redacti»- Tri 111892 Advertcntie-afd.; Tel 114402 Abonnement*». en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ635 per kwartaal Losse nummers 13 -cent Geldig van "Vrijdagavond tot Zaterdagavond. DROOG WEER. -. i In de nacht hier en daar mist of lichte nachtvorst.' Droog weer met over het algemeen minder bewolking dan vandaag. Matige, in het Noorden van het land tijdelijk vrij krachtige wind tussen Oost en Noord- Oost. Dezelfde of iets hogere temperaturen. pirectié: C. A. KEUN1NG en Mr. K. VAN HOUTEN - O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT T N de tóngen van het chr. middel- L baar onderwijs heerst terecht de mening, dat hier, vergeleken bij het openbaar onderwijs, nog een be duidende achterstand valt in te halen. Onlangs werd in het orgaan van de Vereniging van leraren bij het Chris telijk Voorbereidend Hoger, en Mid delbaar Onderwijs" betoogd, dat er nog tal van plaatsen in ons land ,jjn waar een school voor christelijk imd'delbaar onderwijs in een behoefte, jou voorzien. Te meer is het daarom te betreu ren dat deze ontwikkeling van binnen dit' geremd wordt. De laatste tijd ontvangen we nl. van meer dan een jijde brieven, waarin men ons er opmerkzaam op maakt, dat er onder ons nog steeds ouders zijn, die er enerzijds niet aan denken hun kinde ren naar een openbare lagere -school te sturen, maar anderzijds er gans eeen been in zien hun zelfde kind, wanneer het rijp is voor de middel bare school, naar een neutrale inrichting te zenden. Ook dan, wan neer er maar weinig moeilijkheden overwonnen behoeven te -worden om hun kind naar een christelijke middelbare school te sturen. Men wijst ons bv. op een provinciestad in het Noorden des lands, waar men zelf geen inrichting voor christelijk mid delbaar onderwijs bezit, maar van waaruit men naar twee kanten wèl dit onderwijs kan verkrijgen. Naar de ene plaats behoeft men 17 min., naar de andere slechts 15 min. te sporen. Van officieel kerkelijke zijde wordt het zenden naar het plaatselijk neu traal lyceum, zo schrijft men ons, gesanctionneerd. We zijn het met onze briefschrijver eens, dat dit een betreurenswaardig feit is. Wij hébben in onze kring al grote moeite om de kloof te overbrug gen, die er momenteel gaapt tussen onze studerende jeugd en de geestes wereld, waaruit onze kring in het verleden gevoed werd. Niet ten on rechte is er over geklaagd, dat onze jongeren, die straks mede leiding moeten geven aan ons volk, de band met het eenvoudige vrome volk drei gen te verliezen. Ze hebben- grote moeite öm in" het klimaat van de vo rige generatie te ademen. Welnu, wil men de scheiding tussen toen eri nu bevorderen, dan moet men met de boven gewraakte wijze van doen nog enige tijd doorgaan. Het is een fictie te menen, dat het christe lijk, (veelszins 1 kaduke?gezin wel bij machte zal zijn de. eventueel schade lijke invloed ener openbare school te neutraliseren. Juistin de puberteits periode is het van uitermate groot belang, hóe '..en, dóór .-•wjé^onze-'üinde- ren worden opgevoed.' - Als we ons niet vergissen, was het de- hoofdinspecteur- van-het' izQ., - de heer.E. H. Bos, die onlangs betoogde, dat wü zowel de slag oto het chr. kleuteronderwijs als die om het chr. nijverheidsonderwijs verloren hebben. Als' we niet oppassen, aldus de heer Bos, zullen we ook die om het chr.; v.g.I.o. verliezen. We zullen ons hier moeten haasten. .Zou deze klacht ook geen bètrek- king hebben op het chr. middelbaar onderwijs? Men stake daarom het gezucht over de achterstand in deze tak "van dir. onderwijs, zolang-men niet bereid is, de (vaak lichte) consequenties te aanvaarden, die uit de eenmaal prin cipieel genomen beslissing voor hét christelijk: lager onderwijs 'ook 'voor het christelijk middelbaar onder wijs voortvloeien. T. M. GILHUIS Het Nationaal Rampenfonds heeft tot gistermiddag 106 mil- lioen gulden ontvangen. Sinds Woensdag is er dus weer een mil- lioen bijgekomen. President Eisenhower heeft gisteren woorden gesproken, die weldadig aandoen. Zjj sieren hem des te meer, omdat hij zelf jeneraal is geweest. Hij zeide: „Elk kanon, dat wordt vervaardigd, elk oorlogsschip, dat te water wordt gelateneWcfe raket, die wordt afgevuurd, betekent uiteindelijk een diefstal, begaan aan hen, die-hongeren en niet gevoed worden, hen die het koud Jiebben en niet van kleding voorden voorzien. De bewapende wereld waarin wij leven, verspilt niet alleen geld, doch ook het zweete,van de arbeiders, het talent van de geleerden en de hoop van de kinderen. Met het'geld, dat men nodig heeft voor één moderne bommenwerper, kan: in meer dan 30 steden een moderne bakstenen school toorden op- getrokken; kunnen:.twee electrische centralen worden, gebouwd, die elk stroom leveren voor een stad met een bevolking van 60.000 zielen; kunnen: twee prachtige, volledig uitgeruste ziekenhuizen worden op gericht; kan: een betonnen verkeersweg worden aangelegd over een lengte oan ongeveer 80 km; Eén enkel gevechtsvliegtuig kost ons een half millioen schepels tarwe. Eén enkele torpedobootfager vertegenwoordigt een aantal nieuwe huizen waarin meer dan 8000 mensen kunnen wonen. Dit is geen manier van leven. Dit is, onder de wolk van een dreigende oorlog, een mensheid, die aan een Ijzeren kruis'is geslagen. Wij beleven éé.n van die momenten in de ontwikkeling der volkeren, dat de ernstigste beslissingen moeten worden genomen. Het is het ogen blik, waarop de regeringen deT wereld hun bedoelingen eenvoudig en eerlijk moeten uitspreken. Het is het ogenblik, waarop zij de vraag - moetïr: beantwoorden, die de harten vervult van alle mensen met een .gezossd verstand: •JKa.ii de wereld niet op een andere wijze leven?" Het Zuidafrikaanse volk heeft bij de verkiezingen van Woensdag de nationalistische regering van dr. Malan een duidelijk mandaat gegeven, om zijn zogenaamde apartheidspolitiek ten aanzien van het rassenprobleem voort te "zetten. De volledige uitslagen zijn nog niet binnen, doch gisteravond laat zag het er naar uit, dat de Nationale Party haar meerderheid in de Volksraad vergroot heeft van 12 tot 18 of misschien zelfs tot 20 zetels. IKE President Eisenhower van de Verenigde Staten heeft gisteren in een zeer hooggrjj pende redevoering een koen en allesomvattend plan voor de wereldvrede gelanceerd. Er van uitgaande, dat met de dood van Stalin een nieuwe periode in de wereldgeschiedenis kan aanbreken, deed hij een beroep op het Moskou van Malenkow, om de „aan een ijzeren kruis geslagen menshêid" té bevrijden van de last der bewapening en samen te wer ken in „een nieuw soort oorlog tegen armoede en gebrek". Eisenhower, dié sprak aan een lunch van Amerikaanse hoofd redacteuren, verklaarde, dat de Verenigde Staten bereid waren om mede te helpen aan de vorming van een milliardenfonds voor hulp verlening en wederopbouw over de gehele wereld. Hij somde een aantal voorwaarden op, waaraan de Sowjet-Unie zou moeten voldoen. De gTote vraag" is natuurlijk, hoe Malenkow hierop zal reageren. Som mige voorwaarden zijn zeer moeilijk voor hem te slikken. Daarom kan het zijn, dat Eisenhower in feite slechts een gebaar maakte.-Ook dan echter kan men zeggen, dat hij in. belangrijke mate het initiatief van de Russen heeft overgenomen. Mocht de grote verrassing zich voordoen, dat Moskou in Eisen howers voorwaarden treedt, dan zou het hele beeld der wereldpolitiek radi caal veranderen. Maar dat is nauwelijks te geloven. MALENKOW LT alan heeft in Zuid-Afrika een 'I stembusoverwinning behaald. Op het ogenblik dat wij dit schrij ven, weten we nog niet of hiermee de hele constitutionele toekomst van Zuid-Afrika in handen van zijn partij is gelegd, maar het is voor iedereen duidelijk dat een meerderheid van blank Zuid-Afrika bereid is Malan in zijn „apartheidspolitiek" te volgen. - Die politiek is 'fel omstreden ge-., weest de laatste jaren. En daarover alleen liep de stembusstrijd. Het zal voor het buitenland ver standig zijn dit feit niet te misken nen. De Zuid-Afrikaanse blanke: bevol-.. king is kennelijk niet van plan zich: uit te leveren aan het beleid dat uit-- eindelijk moet voeren tot de onder gang van de Europese cultuur 'in Zuid-Afrika. Wij willen daarmee niet zeggen dat wij Malan's politiek voor de volle honderd procent verstaan en derhaW ve kunnen onderschrijven. Maar hét geeft toch ook wel zeer te denken dat Malan's tegenstander de verenigde-:: partij van Strauss in wezen tegenover Malan's politiek op het stuk der „apartheid" niets anders kan stellen. Deze partij is het met Malan's stand punt in dezen principieel eens. Alleen, zij wil wat water in de wijn doen. In de hoop aldus de kool en de geit' te sparen loopt zij echter gevaar met het waswater het kind weg te werpen.:; De Zuid-Afrikaners hebben blijk- baar in meerderheid de problematiek dezer spreekwoorden verstaan en zij hebben zich daar niet in begeven. - De zwakte van de verenigde partij en haar standpunt inzake de „apart heid" zal enig meer begrip voor Ma lan's standpunt in het buitenland al leszins rechtvaardigen. Het zou kunnen zijn dat er in de grond der zaak geen alternatief is voor Malan. De voorwaarden, die Eisenhower stelde voor ontwapening en voor be steding der b esp aarde.gelden voor hulp verlening en wederopbouw over de ge hele wereld, zynrjals.volgt samen te vatten: .- L Vrijheid en de.iOosteE- 2. Een vred .voor. edesvertfrag met Oostenrijk. dat' bevrBH'indet'Wordéri win "èc'onoP mische uitbuiting en zetting. militaire be- Maar al heeft de zo fel bestreden Na tionale Partij van dr. Malan winsten ge boekt, zij maakte gisteravond geen kans meer op een meerderheid van twee derde in de Volksraad. Ware dat con stitutionele hervormingen kunnen door voeren naar verkiezing. Deze stand van zaken werd bereikt, toen vast stond, dat de Verenigde Party 54 zetels had veroverd. Dat is meer dan cdn derde, want het totale aantal zetels bedraagt 159. De laatste cijfers luidem-Nationale Par ty 97 zeteils. Verenigde Partij 57 zetels, Arbéidersparty 4zetels. Uit 8 distric ten was toen de. uitslag nog niet bekend, maar daar" hét plattelandsdistricten zyn. rullen het grotendeels zetels voor Malan zijn.. In één district kon wegens sterf geval niet gestemd worden. Drie zetels worden bezet door vertegenwoordigers der naturellen buiten de verkiezingen om. Malan zelf herkreeg zijn zetel zonder strijd; Oppositieleider Strauss vergrootte in zjjn district zijn stemmenmeerderheid. Twee oudministers uit het kabinet ran Smuts, Mushet enColin Steyn, verloren hun zetels. Dr, Dreet in Brouwershaven* Dr. Drees werd begroet ojn. door de commissaris der Koningin la Zeelend,' jhr. mr. A. F. C. de Cssembroot, en gemeenteiyke autoriteiten. Het gezelschap begaf zlcb naar bet ooodbureau van de provinciale griffie aan de Oude Haven, waar gedurende de morgenuren een bespreking werd gehoudén. Per auto reed meD later door de droge corridor naar Brouwers haven. Dr. Drees is daar ongeveer een half uur geweest en heeft in het gemeen tehuis gesproken met de burgemees ters van Brouwershaven, Zonnemaire en Dreischor. Vele vraagstukken kwamen aan de orde. 'Van Brouwershaven leidde de tocht via Den Osse over de Langendijk naar Scbarendyke. De weg was by zonder slécht en ook het laatste stuk van de nieuw aan te leggen weg naar Renesse door de duinen vormde een lastig ob stakel. Om kwart over twee arriveer de het gezelschap; te Renesse, waar m het gemeentehuis diverse plaatselijke autoriteiten aanwezig waren. Dr. Drees werd: Mer begroet door de gemeente secretaris, de heer De Jong, daar de burgemeester, '.nar, Lunsingb Tonckes, afwezig is. Na het bezoek, dat een half uur duurde, werd naar Haam stede gereden en vandaar naar Burg- sluis, /waar.per boot de tocht naar Zierikzee werd begonnen. Omstreeks zes uur vloog de helicog- Mh mét de minister-président aan boord terug naar het vliegveld Val kenburg by Leiden. De Nationale Partij heeft opmerkelijke winsten behaald in de steden, de tra ditionele bolwerken der Verenigde Par ty. Zo zendt Port Elizabeth voor het eerst een nationalist naar de Volksraad. 3. Vrije eh geheime verkiezingen in een vrlj: en verenigd Duitsland. 4. Een eervolle wapenstilstand In Ko rea gevolgd door vrUe verkiezingen in dat'hele land. 5. -Aanvaarding van de Amerikaanse ontwapeningsvoorstellen in de Ver enigde Naties. 6. Beëindiging van de Russische wa- penzendingen naar Azië en stopzet ting van de indirecte communistische aanvallen op de veiligheid van Ko rea, Malakka en Indo-China. Van onze Haagse redacteur De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, ir H. B. J. Witte, heeft vanmiddag in Den Haag de planologische commissie voor het rampgebied geïnstal leerd. De commissie ontving van de be windsman de opdracht eensamenvattend onderzoek in te stellen naar de planolo gische vraagstukken, die zich op .nationaal niveau voordoen in ^Zuidwestelijk Ne derland. mede gezien in het licht van de opdracht aan de delta-commissie en maatregelen ter oplossing van deze vraagstukken voor te stellen. Aanbeve lingen. die nog van invloed zouden kun nen zijn op het in uitvoering zijnde her stelwerk, zouden daarbij voorrang dienen te hebben. In zijn installatierede zeide de minis ter, dat de gedachte zich opdringt om van de situatie, die in het Zuidwesten van ons land is ontstaan gebruik te ma ken voor het oplossen van structurele problemen, die ook voor de ramp in dit gebied bestonden,maar die na de over stroming in een geheel nieuw licht zijn "Wegens de snel groeiende belangstel ling voor het hefschroefvliegtuig hier te lande heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart besloten, op Dinsdagmiddag 28 April a.s. in de grote zaal van het Kurhaus te Scheve ningen een Helicopter-forum te houden, dat ten doel heeft, de mogelijkheden tot het gebruik van helicopters in Ne derland nader te belichten. Aan dit helicopter-forum zullen1- alle instanties deelnemen, die in het gebruik van hefschroefvliegtuigen zijn geïnte resseerd, zoals de rijksluchtvaart dienst, de KLM, de PTT, het reddings wezen, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Landbouw, de Marine, de Luchtmacht en een groot aantal bedrijven. Ir J. Meyer Drees van de stidhting ontwikkeling en bouw van experimen tele hefschroefvliegtuigen (sobeh) zal een causerie houden, geïllustreerd door een film van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium „Flow .through rotors". Voorts zal het woord gevoerd worden door de heer D. Hollis Williams, tech nische directeur van Westl&nd Aircraft Ltd., Yeovil, over de door dezefirma gebouwde hefschroefvliegtuigen, waar bij de film '.„What other vehicle" zal worden .vertoond. Na deze twee cause rieën zal er een algemene discussie 'zijn. gekomen. Van deze vraagstukken noem de de bewindsman de verbindingen te land en te water, de verzilting, de land aanwinning, de industriële ontwikkeling en de recreatie. Al deze vraagstukken zijn nauw met elkaar verbonden. Proble men van locale en regionale, nationale en internationale aard liggen hier door- eengeweven. Wat de plaatselijke en regio nale vraagstukken betreft, verwachtte de minister een goede coördinatie met het werk van de provinciale planologische commissies. Voor de nationale en internationale as pecten waarbij hij o.m. dacht aan de verbinding van de Schelde met de Rijn achtte hy nauwe samenwerking met de delta-commissie nodig, terwyl ook contact met België noodzakelijk zal zijn De rede van de minister werd beant woord door mr J. Linthorst Homan, voor zitter van de vaste commissie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, die tot voorzitter van de planologische werk- commissie is benoemd. De commissie bestaat uit vertegenwoor digers van verschillende departementen en van de provinciale besturen van Zuid Holland. Zeeland en Noord-Brabant. De vraagstukken, die zich reeds voor de ramp in het Zuidwesten van Neder land voordeden, houden verband met ver schillende factoren van het maatschappe lijk leven. De veroudering van de be volking heeft een ernstige omvang aan genomen. De geboortecyfers zijn laag en vele jongeren trekken weg. Mede daar door is de industriële ontwikkeling ge ring. De waterschapslasten zijn hoog en openbare voorzieningen zoals gas, water en electriciteit zijn moeilijk aan te leg gen als gevolg van de dunne bevolking en de verspreide bewoning. De politieke commissie der V.N. heeft eenstemmig een Braziliaanse resolutie aangenomen, die diepe tevredenheid uitdrukt over de in Korea bereikte overeenkomst in zake de uitwisseling van zieke gevangenen. Deze eenstem migheid is een uniek feil. De weg werd gebaand, doordal communistisch Polen zijn befaamde „vredesresolutie" introk, waarin onmiddellijke stopzetting der vijandelijkheden in Korea werd geëist. Generaal Mark Clark, opperbevelheb ber-der V.N. in Korea, heeft gcneraal- majoor Harrisongemachtigd de com munistische verbindingsofficieren mee te delen dat de Verenigde -Naties be reid zijn op achttien April over de her vatting van de wapenstilstaadsonder- JutndeUBgett tspreken. Aan het betoog van de Amerikaanse president ontlenen wjj het volgende: In het voorjaar van 1953 stelt de vrije wereld één vraag boven alle andere: de kans op een rechtvaardige vrede voor alle volkeren. Het afwegen van deze kans brengt onmiddellijk een ander moment van Jgrote draagwijdte, ydöri de-'•■geest.. Dat wés in: het nog" hoopvoller voorjaaF' van 1945,'toen het 'bUjder vooruitzicht kwam van de overwinning én de vrijheid, en toen was de hoop van alle goede men sen ook gevestigd op een rechtvaardige en duurzame vrede. De volkeren der wereld verdeelden zich envolgden twee verschillende we gen. De weg, die de Ver. Staten kozen werd' afgebakend door een paar duide lijke principes welke aan hun beleid, in wereldzaken ten grondslag lagen. Deze waren: le. Geen volk ter aarde zal als volk als vyand worden beschouwd, want de gehele mensheid deelt de hon ger naar vrede, en broederschap, en rechtvaardigheid. 2e. Het welzijn en de veiligheid van geen enkel land kunnen duurzaam zijn wanneer het zichzelf isoleert. Duurzaam heid kan alleen bereikt worden door een doeltreffende samenwerking met andere landen. 3e. Onvervreemdbaar is het recht van elk land om zyn eigen regeringsvorm en zijn eigen economisch stelsel te kiezen. 4e. Onverdedigbaar is elke poging van een land om andere landen zyn regeringsvorm op te leggen. 5e. De hoop op een duurzame vrede kan niet stevig gegrondvest zyn op een bewapeningswedloop, maar wel op recht vaardige verhoudingen met en een eer- lyk begrip voor alle andere naties. O' Zie verder pagina 5 Communistische betogers hebben Don-(nen gaan terwyl er betogingen worden derdag ie Teheran gedemonstreerd ter gehouden. De afgevaardigden zeggen,; ondersteuning van Mossadeq's 'streven om de status van de Sjah terug te bren gen tot die van een aan een grondwet gebonden .- vorst. De a communisten .rie pen: „Wég:met de" Sjah" en „Weg .met dé Britse en Amerikaanse huurlingen". Het paleis van de Sjah en de woning van premier Mossadeq werden zwaar door met vechtwagensen machinege weren,. uitgeruste - troepen-, bewaakt. De betogers eisten een snelle inwilli ging'' door. -'de- Perzische Tweede Kamer van Mossadeqs ris,- dat-. één' door-een commissie - van acht man opgesteld rap port, dat aanbevelingen bevat om dé Sjah voortaan ais constitutioneel vorst te doen optreden, zal worden goedge keurd. Onder kreten als „Overwinning of dood", en- „Aanvaardt het rapport van de commisie- van acht", trokken. de communistische betogers door. de straten van Teheran, om vervolgens in vracht auto's, rondom het plein, waaraan het gebouw der Perzische Tweede Kamer is gelegen, te rijden. Volgens persberichten - uit Abadan werd in Abadan, het centrum van de Perzische oiie-industrie, een betogint gehouden door tienduizenden arbeiders. Een delegatie heeft het telegraafkantoor bezet en vandaar boodschappen gezon- niet terug te zullen keren voordat de' ■toestand normaal.:, is. .Volgens Reuter v-j betekent, -het, besluit - van de afgevaar- digden, dat er geen quorum is voor een., plenaire vergadering vande Tweede kamér. De Perzische regering hééft 'gistéfénV de:, staat van beleg afgekondigd ;in.:- Sjirazji Zuid-P eraë,.ua: een aan?M;Yaoj: demonstranten op -.dé^ Amerikaanse'-; kah^v)4i-;2,f toren van" "hét ;„punf f vièy'-pfogram -woonhuizen ,van Amerikanen.- -.'v ::Dé:.,'Aihérikaansé:;,'ambiassadetm,igH€ri«?r derson, heelt bij" prémier Mossadeq' - eeni: krachtig"-': protest >tegendeze.,, aanvallen1' doen -horen." Mossadeq gaf uiting zyn leedwezen en beloofde een zo krachtig -. mogelijke bescherming van aüe Amerikanen ;in hét gebied.' Naar hert AND. verneemt heeft het- Bedrijfschap voor Zuivel besloten voors- - den waarin steun voor Mossadeq èh het uit het Zuivélfonds Nationale Front werd uitgebroken. Naar de delegatie verklaarde, zal zy ^crs' die ln zuavelfonds heffingen - het kantoor niet verlatenvoordat de Kamer het rapport met be trekking tot de verhouding tussen de regering en" de kroon heeft goedge keurd. Uit Ispahan, Tebris en het merendeel van de grote steden in Perzië is; ge meld, dat daar stakingen gehouden- wor den als uitdrukking vansolidariteit met premier Mossadeq. Acht afgevaardigden van dé oppositie hebben Donderdag een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de - mede deling, dat zy Teheran verlaten omdat zij niet. veilig naar het parlement kun- I HM. de Koningin bracht hedenmorgen een bezoek aan tic tentoonstelling .Mou nts de Braziliaanin het Mauritshuis te Den Haag. De Koningin bij het por- tret van Johan Maurits, geschilderd door H, Hehetcerlh. Joh. de Haen. Van links naar réchts de gezant van Brazilië, de heer J. de Sousa Leao, de directeur van hél Mauritshuis, dr A, B. de Vries.en de-penningmeester van het werkcomité der expositie, mr De Edese politie heeft de accountant W. J. D. aangehouden, die ervan be schuldigd, wordt in enkele maanden tijds oplichtingen en verduisteringen te heb ben gepleegd tot een bedrag van-ruim 40.000.- D. behandelde o.a. voor een cliënt de .verkoop van een huis. Hy droeg een klein gedeelte van de opbrengst con tant af. en sou voor de rest' een lyi- rente voor zijn cliënt afsluiten, hetgeen echterniet is,gebeurd. Er zijn plannen in voorbereiding tot beveiligingvan Niéuwe Tonge op Goe- ree-Overflakkee.Hoewel nog geen defi nitieve besluiten zijn. genomen ligt.het in de bedoeling een dijk-te leggen dicht bij het dorp. dwars door de polder Klinkerland. Hierdoor zal het Westelijk gedeelte van het dorp dat in dit ge deelte van de polder is gelegen en het zwaarst werd getroffen worden bevei ligd. hebben gestort Dit bedrag komt overeen met ongevèer 13 procent van de in het melkjaar No-; verrêber 1952 gestorte gelden. Het is niet: onmogelijk dat op deze terugstorting nog een tweede zal volgen maar zeker ;is,; zulks niet Zoals- men weet is uit het Zuivélfonds 113 reeds een millioen guldén aan het Rampenfonds geschonken. De Velsense recherche houdt-zichop'' het ogenblik bezig met een geval van'; oplichting, waarbij een - inwoner 5 van. Zeist, de 58-jarïge E. \V. Is betrokken;.; Zoals gemeld heeft W. zich ook In Ede:- ■en Hilversum aan oplichting schuldig;' gemaakt. Thans is ook een doorhem gepleegd geval van oplichting in Sant poort bekend geworden. ■- j De man nam omstreeks 25 Maart mét.- een 32-jarige dame uit het Oosten van';;;; het land .zijn intrek in,eenhotelte- Santpoort W. was via -een advertentie met -déze dame in contact gekomeriyfea.-; gaf voor haar als-huishoudster te enga- geren. Tegenover de 'ouders, van de juf-'-: frouw vertelde jhisetrke verhalen over. een reis door Afrika. W.„kocht'V^ïn Santpoort zelfs 'een villa: op voorlopige koopacte. liet er sanitair in plaatsen en gaf een woninginrichting opdracht het huis in te richten voor een bedrag van 12.500, Na tien cagean was de Zeiste- naar evenwel met de Noorderzon ver trokken. de schuldeisers achterlatend met een paar flinke schadeposten...Dé man werd in Utrecht gearresteerd, maar ook de politie van Ede, Hilver-y sum. Coevorden en Amsterdam hééft' nog een appeltje met hem te schillen^; Bij het hoofdbureau van Politie te Rot terdam heeft zich de 40-jarige wisselloper R. G. van 't H. aangemeld, die verdacht van verduistering is opgesloten. - ,v Hij had voor een havenbedrijf-te Rot-, terdam kwitanties te innen ten bedrage van ongeveer ƒ6.000,en eergisteren';; kwam hij niet terug van zijn rit'Dé-mari;- bleek naar Den Haag te zijn gegaan. On-\ geveer ƒ2.000,— van het geld zou. hij' voor zichzelf hebben gebruikt,de rest bad hy nog bij zich. Men heeft vastgesteld, dat het trein ongeluk, dat de -vorige week in .dé Londense ondergrondse elf mensen-; levens eiste,- werd veroorzaakt doordat? een over de grond slepende, haak van; een trein het beveiligingsapparaat, heeijV losgetrokken, met behulp waarvan tret-V nen automatischtot stilstand wordea?- gebracht, indien de baan niet vrij is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1