Generaal Mark Clark ziet lichtpunt Bestand in Korea komt Zaterdag aan de orde EERSTE 100 GEVANGENEN VANDAAG UITGELEVERD Dramatische gebeurtenis bij het dorp Panmoendjon in F. zaak „Ommelanden" Strijden voor wede van Koninlcrijk Gods u Communisten dringen 40 km door in Laos 106.5 Millioen Vuurzee in haven van Harwich DE BOER NEEMT ONTSLAG Geen commentaar Korea-resolutie van Brazilië aanvaard Groenland geen kolonie meer m Autobotsing in Duitsland Franse terugtocht in Inclo-Chinéï MAANDAG 20 APRIL 1953 ELFDE JAARGANG No. 244B Weerbericht Herstelde Eisenhower schaft zijn jacht af De uitwisseling der gevangenen Jaarlijks verdrinken 600 Nederlanders Deens schip in brand Russen mogen Chili nietbinnen Dëéïisè^vèfyièzingèn" m Prins Bernhardt tot Christendeugd: Ernstig ongeval op werf W.-F. te Schiedam Stormen teisterden de Ver. Staten Av. "■Vier zusiëi-^drdeiÊJ. dei" Ehiijd^ Sowjet-miiiister gearresteerd "N De Verenigde Naties en de communisten zijn het gisteren te Panmoenjon, aan de vooravond van de eerste uitwisseling der zieke en gewonde krijgsgevangenen, eens geworden om de volledige wapen- stiistandbesprekingen Zaterdag teheropenen. Generaal Mark Clark, de Amerikaanse opperbevelhebber der V, N., zeide,' dat de vooruit zichten op vrede op Korea „er nu beslist bemoedigender uitzien". Toelichting Jacoba vanBeieren heeft Zater dagmiddag haar officiële intocht gehouden op -de „Keukenhof". Naast haar Frank van Borselen. Met het badwater.'... Van over de grenzen Drie arbeiders geivond ArS. m. Een Nederlandse gedood;, twee gewonden „Eigen rechter spelen" - hetreiird Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29213 (g, 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 tut? Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 2S216 's-Gravenhage: Huygenspleïn 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUN3NG en Air. K. VAN HOUTEN Turuw- Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond: Nagenoeg onbewolkt. Koude nacht met plaatselijk lichte nachtvorst, vooral in het Noordoosten van het land, iets hogere temperaturen dan vandaag. Overwe gend matige Oostelijke wind. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT-. Tot Zaterdagmiddag is bij het Nationale Rampenfonds in totaal j 106,5 millioen binnengekomen. Sinds Vrijdag is er dus honderddui- ïend gulden bijgekomen. President Eisenhower is geheel her- Meld van een lichte aanval van voedsel vergiftiging bn heeft een golfmatch ge speeld tegen senator Robert Taft. De president heeft bevel gegeven het presidentiële jacht, de „Williamsburg", buiten dienst te stellen, omdat „het een symbool van nodeloze luxe is". Het schip zal voortaan worden gebruikt voor kruistochten met gewonde oud-strijders op de rivier de Potomac en de Chesa peake baai. De onderhoudskosten van het jacht worden geraamd op 75,000 dol lar per jaar. ]>e communistische verbindingsoffi cieren herhaalden hun voorstel om ge vangene^ die huiswaarts willen keren, onmiddellijk te laten gaan en de an deren over te dragen aan een neutrale staat. ï.ij lieten zich evenwel niet uit over de keus der V.N., die op Zwitser? land gevallen is. De els van de com munisten, om alle gevangenen, ongeacht hun wensen te laten gaan en die zij nu hebben laten vallen, was het enig over gebleven twistpunt, toen de besprekïn- ges zes maanden geleden op het dode punt kwamen en afgebroken werden. Honderd geallieerde zieke en gewonde krijgsgevangenenzijn vanmorgén uitgewisseld tegen 500 comm-unistische gevangenen. Het was een dramatische gebeurtenis welke in: het oude dorp Panmoendjon plaats greep. Sommigen lachten, anderen keken strak en zonder enige expressie, tveer anderen ween- den. Allen droegen blauwe Chinese uniformen met puntmutsen en zwarte tennisschoenen. Over de schouder hing hun bedrol. Zij zagen er oud uit voor ■•hun leeftijd. Sommigen werden over de grens naar de vrijheid heengedragen, -anderen liepen. Met ambulance-auto's en helicopters werden zij afgevoerd naar het Zuiden, haar het „vrijheidsdorp" bij Moensan. Deze honderd zijn de eerste, van 600. gevangenen die de geallieerden uit de communistische kampen terug krijgen. .v- .^f Schout bij nacht John Daniels was bij de uitwisseling aanwezig. De gehele procedure nam niet meer dan. een half uur. in' beslag. De Turk, Omer Ulü, werd door' een Turks officier geest driftig begroet. De officier omhelsde en kuste hem. Ook de laatste vier gevangenen die overgedragen werden, waren brancard- gevallen. Twee er van waren negers. De ene lag met gesloten ogen. De an dere zei: „Het is goed weer vrij te zijn. 'De Noordelijken hebben meegedeeld, dat zij morgen .35 Amerikanen, 12 En gelsen, drie Turken en 50 Koreancn zullen overdragen. Spoedig na de overdracht vlogen heli copters al en aan tussen de plaats van ontvangst en een ziekenhuis te Seoel, een reis van ongeveer tien minuten. Degenen, die daartoe geschikt waren, wérden onmiddellijk in vliegtuigen naar Japan vervoerd. <-JÈen vrijgelaten Amerikaan,de soldaat .Nolan, zeide dat de communisten geen bijzondere pogingen hadden gedaan de communistische leer ingang te _doen vinden ..bij de gevangenen. Het leven ln de kampen was volgens hem niet erg ■slécht, geweest. .'„Wij kregen alles wat "de.. Chinezen en Koreanen ons konden, geven. Maar de, eerste winter was,nogal hard'.'. Verder zeide' Nolan, dat hjj niet ziek of gewond is, alleen maar wat hard- horend. "--w - Ook de Britse korporaal Greenaway zeide,' dat de communisten niet veel moeite hadden 'gedaan de communisti schs- leer onder de gevangenen te ver spreiden. In de eerste maanden hadden de ge vangenen, - volgens Greenaway slechte voeding gekregen. -Later was de to-e- Dé', Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van drenkelingen vergader de Zaterdag te Utrecht in het Gebouw voor Kunsten en "Wetenschappen, onder •voorzitterschap van de heer J. P.-Wey- burg te Velsen. Deze wees er op, dat jaarlijks 500 a 600 Nederlanders de ver drinkingsdood sterven. De overstro- 'minssramp was echter een extra klop op de 'deur, nu bijna 2000 mensen ver dronken, Ineens driemaal zoveel als in normale jaren. Met er over praten zijn wij er echter niet. Wij zullen de mensen het zwem men en het zwemmend redden moeten leren. Aan boord van het Deense passa giersschip „Kronprins Frederik" is Zondagavond brand uitgebroken, .er- wijl het in "Harwich aan de kade lag. De passagiers waren reeds alien aan land gegaan. Het schip dat 3.895 ton meet, kwam in 1948 in de vaart. Het kan 300 passagiers vervoeren. Twee leden van de bemanning liepen verwondingen op bij hun pogin gen het vuur te blussen. Ten gevolge van de grote hoeveel heid water, die in het schip gepompt werd, begon het schip te hellen. Het bleef echter op de bodem van de haven rusten en raakte later weer vlot, toen de vloed kwam opzetten. Men begon het bluswater weer uit de ruimen te pompen. Vanmorgen vroeg kapseisde het vaartuig. De „Kronprins Frederik" had onder meer een lading kaas aan 'boord. jS'-Dé vuurzee was tot ver in de om steek iè zien. stand in de kampen beter geworden: Er kwam zelfs een bibliotheek' met de Engelse klassieken en anderegoede werken. - Generaal Mark Clark was in Moensan aangekomen om de eerste terugkerende krijgsgevangenen uit Panmoenjon te ver welkomen. Twaalf Engelsen, 30 Amen- kanen, vier Turken, één Canadees, één Zuid-Airikaan, één Philippijn en één Griek zijn vandaag met 50 Zuid-Korea- nen uitgewisseld. De communisten heb ben drie konvooien gevangenen naar Kaesong gebracht en piloten hebben een vierde waargenomen. Generaal Mark Clark noemde dit konvooi „een verras sing'1, -maar hij waarschuwde tegen- op timistische .gedachten, dat de.communis ten meer dan de beloofde 600 gevangé nen zouden loslaten. De V.N. hebben 400 Noord-Koreanen en 100 Chinezen met een: trein uit Poe- san naar Moensan gebracht. Zij zullen in totaal 5800 communisten uitleveren. Dagelijks gaan 500 zieke en gewonde communisten over tegen 100 geallieerde gevangenen. De diensten voor de, ont vangst in Moensan zullen gereed gehou den worden voor het geval de onderhan delingen uitlopen op eenvolledige uit wisseling. Ziekenauto's brachten de zieken en ge wonden in snelle vaart van Pa-nmoenjon naar Moensan. Met .rode letters stond „welkom" geschreven boven elke tent in het ontvangstcentrum. Helicopters vlogen de manschappen naar Seoel, waar Globemasters gereed stonden voor de overtocht naar Japan. Er r zijn ,140 verslaggevers uit: alle delen van- de wereld samengestroomd om. de gebeurtenissen te verslaan. Rondom het communistische, ontjvangst- eentrum was een tuin geplant met bomen en een stervormige rotspartij. Het Chi nese'' nieuwsagentschap maaktebekend, dat de. Amerikaanse- en .Engelse gevan genen vol- verlangen uitzagen, naar de dag van heden, maar: zich zorgen maak ten over hét onderzoek en de heropvoe ding,, die'-zy= moesten ondergaan. (Van-onze correspondent) De moeilijkheden bij do Coöp. Melk- produclenfabxiek „De Ommelanden" te Groningen hebben Zaterdag plotseling een verrassende wending gekregen. Vrijdagnacht namelijk besloot hoofd directeur F. de Boer om met ingang van Zaterdag ontslag te vragen aan bestuur en commissarissen.Dit ontslag is hem Zaterdag in ;een langdurige bestuurs vergadering verleend. Bestuur, en commissarissen wensen zich:van elk commentaar over dit plot selinge ontslag te onthouden. Het staat echter wel vast, dat deze stap van de hoofddirecteur verband houdt met- de jongste ontwikkeling ter oplossing van het sedert 21 Augustus van vorig laar durende conflict met staking tussen ;De Ommelanden" en de A,N.AD. Ook de stakingsleider S. v. d. Ploeg,, hoofd/bestuurslid. van de A.N.A.B., kon ons geen commentaar-, verstrekken, ge-, bonden als hij is aan een afspraak tus sen zijn organisatie en bestuur en com-- missarussen van .De Ommelanden De heer De Boer zelf, hoewel hij even min in details treedt, laat:in een circu laire aan de leden toch- wel -duidelyk uitkomen, dat zijn besluit zijn oorsprong vindt in een meningsverschil met be paalde stromingen in het college van be- stuur en comarwssarissen, Wel zegtde heer De Boer in de*« circulaire toe om op xeer korte termijn de leden én melkleverancleis uitvoerig in *e lichten over de bijzonderheden van rijn daad. Tevens kondigt hij in de cir culaire .'aan om bij die toelichting hetzij persoonlijk, hetzij op_ een.uit-ze schrijven vergadering richtlijnen te geven "voor verder te nemen stappen. Enkele uren nadat het onislag van de hoofddirecteur, bekend was geworden zijn talrijke leden van de „De Ommelan den" bijeengekomen. Zij besloten het no dige te doen, opdat op .de kortst moge lijke termijn een ledenvergadering kan worden gehouden. Men mag aannemen, dat de heer De Boer in die vergadering gelegenheid zal krijgen om zun beleid en zijn ontslagneming nader te motive-. r€Het is nauwelijks een nraand geleden, dat de heer Dé Boer werd bevorderd to. hoofddirecteur; bij die gelegenheid liet hij zioh zeer optimistisch vut over _de economische stand en toekomst van het De Chileense minister 'van buitenlandse zaken, Koch, heeft geweigerd visa te ver lenen aan v'uf Sovjetburgers,- o.w. de schrijver Uja Ehrenburg, die, het voor nemen hadden' een onder communistische auspiciën georganiseerd cultureel - congres bü te wonen, dat eind Apnl te Santiago gehóuden zal worden. - r'j' Koch zeide dat hij Russische burgers niet zal toestaan Chileens grondgebied te betreden, zolang het Lydta Lessma Cruz Ocampo, de 'in de Sowjet-uniegeboren schoondochter van de voormalige 'Chi leense ambassadeur in Móskou Lutz Cruz Ocampo,verboden-isnaar haar vader land terug te keren. bedrijf. Kont daarna, mede in verband met moeilijkheden omtrent de uitvoe ring van de arbitrale uitspraak in het conflict met de A.N;AB.. besloot het be stuur een commissie van vier te benoe men tot nader overlag met de A.N.A.B. Maandag jJ. werd de eerste bijeenkomst gehouden, tijdens welke een grote mate van overeenstemming werd bereikt. On middellijk daarop kondigde de heer De Boer per circulaire zijn misnoegen over dit contact aan. Tevens bleek'hü in deze circulaire somber tè - zijn gestemd met betrekking tot de vooruitzichten van het bedrijf. Hij vreesde, dat op" de normale tijd in Juli,niet.de gebruikelijke extra- uitkering aan. de leveranciers zou kun nen worden gedaan. Tèn einde evenwel de door" hem gedane belofte-zo-goed mo gelijk gestand te doen; had,hij, aldus de circulaire, besloten alvast tot en met 1. April op korte termijn dde extra-uitkering te.doen. (De heer De. Boer nam dit be? sluit, waarmee duizenden guldens zijn gemoeid, buiten bestuur en commissa rissen om). De heer E, Bus uit Enumatil heeft reeds' Woensdag ontslag genomen als voorzitter'van het bestuur van „De Om melanden", "V*- ''""V De algemene vergadering der Ver enigde Naties heeft Zaterdag met al gemene stemmen de haar' door de po litieke commissie toegezonden Brazi liaanse resolutie overKorea goedge keurd. De vergadering narn „met grote voldoening"1 kennis van, de re cente ontwikkeling in: Korea en sprak als haar vertrouwen- uit, dat „een eerlijk en eervol bestand ®ih Korea krachtig zal bijdragen aan het slech ten van de- huidige 'internationale spanning". De vergadering besloot haar huidige zitting meer te verdagen dan te beëindigen en weer bijeen te komen, wanneer de voorzitter het be sluit daartoe neemt, om de'uitkomst der. besprekingen in Korea te behan delen. '";i. De resolutie, vergezeld van een boodschap met "góede wensen, is naar de onderhandelaars van beide partijen te Panmoendjon gezonden. Het jaar 1953 is van gróte betekenis in de staatkundige en politieke ge schiedenis van Denemarken.:'Er staan dit jaar twee algemene verkiezingen' èn een volksstemming over de nieuwe grondwetop het programma. Dinsdag a.s. wórden algemene verkiezingen ge houden voor Landsting en Folketing, de Deense Eerste en Tweede Kamer. Op 28 Meia.s. volgt het referendum over de nieuwe Deense grondwet, waaraan zeven jaar is gewerkt en die onlangs door de beide Kameïs is goed gekeurd. Na de volksstemming zullen niéuwe algemene verkiezingen moeten worden gehouden, waarschijnlijk reeds in de loop van September. De volks vertegenwoordigers, die Dinsdag a.s. door de 2% miilïoen stemgerechtigden worden gekozen, dienen nog het grond wetsontwerp goed te keuren. In het nieuwe grondwetsontwerp, waarover het volk zich in Mei zal moeten uitspreken, wordt onder andére bepaald, dat Groen land geen Deense kolonie -meer zal zijn. Het zal een deel van het Deense konink rijk worden. Dientengevolge zouden de Groenlanders in het toekomstige 179 leden omvattende parlement (het Lands ting wordt dan afgeschaft) twee afge vaardigden krijgen,'evenals thans de Far öer-eilanden. .Een hoekje 'van de bloemententoon stelling „Flora 1953", die, nu de bloemen ontloken zijn, velen'tot een bezoek uitnodigt. (Van een onzer verslaggevers) „Het mooie van een bijeenkomst als deze is, dat wjj gezamenlijk belijden, dat Christus zelf de vrede eist en de vrede brengt en dat wij voor die vrede hebben te strijden." Deze woorden sprak Z. K. H. prins Bernhar'd Zaterdag middag tot de Christenjeugd in het Instituut voor de Tropen te Amsterdam. De Prins voerde het woord op het Jeugdappèi van de Intern. Chr. Vredes beweging, dat daar werd gehouden onder het motto; „Jeugd, dient de vrede". De bijeenkomst werd geleid door mr. J. Hollander te Rotterdam en tot' despreeksters behoorde zowel dé presidente van de Nederlandse afdeling van de I.C.V.B., mevr. prof. dr. G. H. J. v. d. Molen, als de presi dente van de gehele internationale organisatie, mevr, dr. Gertrud Kurz uit Bern. Prins Bernhard wees er op, dat vre de een van die begrippen is, die door ieder op zijn eigen manier wordt uit gelegd en die daardoor hun waarde drei gen. te verliezen. Vrede willen alle men sen wel, als het dan maar hun vrede is en als zij gelijk krijgen. Dit is. ech ter .een 'vredeswil.' die reeds een nieuwe 'o'órlöS» ilÉf ósfch -bergtruv, y' Wij belijden echter,dét: wij -hebben te strijden voor de vrede. die. Christus eist, aldus de Prins. Voor een Christen is deze strijd een zaak van gehoorzaam heid. Dan gaat het1 niet om onze. maar om Zijn vrede en daarom kunnen wij iets bereiken in dit opzicht. Duurzame vrede 'is gebaseerd op de overgave aan een boventijdelijk ideaal. Dit ideaal is in deze wereld bet Woord van God, Die zich- in Jezus Christus heeft geopenbaard' alsde God des vre- des. Waar mensen zich voor dit Woord buigen, hebben we vrede. Op jonge men sen legt dit een grote verantwoordelijk heidDe vrede is dus afhankelijk van jullie reacties op de eisen - van Gods Woord", aldus de Prins. De Christen-jongere weet, dat het Ko ninkrijk Gods in de wereld staat met de belofte, dat er eens een Vrederijk zal komen. „De bergen zullen vrede dra gen, de heuvels heilig recht", zegt de psalmist. Jullie taak is het al je krach ten in te spannen om dat koninkrijk na derbij te brengen. Begin bij jezelf. Strijd om de vrede in eigen hart, om de vre de onder elkander, om de vrede tussen de volkeren. Een minister zei onlangs, dat een heid yaak slechts bereikt wordt door een negatieve oorzaak", zo besloot de Prins, „Door verzet tegen agressie, door strijd tegen het water. Maar wij moe ten dit bereiken op een positieve manier. Door te strijden voor de vestiging op aarde van het Rijk van de Vredevorst". Prof. Van der Molen sprak over „Vre de en Gerechtigheid". Zij constateerde, dat het Christendom ontzaglijk is tekort geschoten door de oorlog als een natuur ramp te aanvaarden. De Christen beeft immers de duidelijke opdracht de vrede en de gerechtigheid op aarde te bevor deren. Het is een grote, fout om in deze tijd met het badwater de valse vre- despropaganda ook het kind de vrede zelf weg te gooien. De jeugdmoet deze negatieve hou ding laten varen, aldus spreekster. De ■Bijbel zegt ons, dat er. oorlozen zijn omdat: de mensen niet willen luisteren naar het gebod Gods voor de samenle ving. Het gebod om. niet slechts, het ei gen recht,maar ook dat van anderen te zoeken. Laat daarom de jeugd' mét geestdrift en enthousiasme zoeken naar deze Goddelijke gerechtigheid, dan zal het ons zeker gelukken, zo besloot, prof. Van der Molen. Zij deelde ten. slotte nog mee, dat er Advertentie V.ROSSEM'S F. 1.40 en I.1.- in de-komende herfst te Amsterdam een internationale, oecumenische vredesten- toonstëlling zal" worden gehouden." Jonge vrienden in Frankrijk. Zwitserland en andere landen hebben hiervoor produc ten uit hun vaderland beschikbaar ge steld. Prof. Van der Molen riep de jeugd op om in de vaeantietijd voor de ze expositie ook iets te vervaardigen. De tentoonstelling zal de jeugd van vele landen dichter bij elkaar brengen en de opbrengstvan de verkochte zaken zal aan het werk van de Chr. vredesbewe ging ten goede komen. Pasteur Daillière uit Evreux in Frank rijk sprak over. „,De yrede in-de Hemel ■en op de aarde". Hij riep de Neder landse jeugd op om ,te Jeven in. de kracht van, Christus' opstanding eh in eëné-.wereld ïv vol .^oorlogsdreiging - ridders van de .Vredevorst té zijhiVv^-^^rVjti" Mevr. dr.;G. Kurz, de présidente: van de LC.VlB. vertélde iets' over het .werk van deze beweging in de kampen' voor verplaatste personen en in Israël.' Zij wees op de grote waarde van de; inter? nationale jeugdkampen en nódigde dé Nederlandse, jeugd, dringend uit. deze zo mer het kamp van de I.C.V.B. in Zwit serland te bezoeken. - Dr H. .Turkstra, rector; van het; Chr. lyceum te Hilver sum,, sprak over „Vrede en Chr. opvoe? dingsideaal". Hierbij r merkte- hij o.m. op. datde school meer behoort te- doen voor de opvoeding tot het vredesideaal, en dat met name - bij het vak geschie denis hiermee - meer gerekend behoort te v/orden. Het jeugdkoor! van 1 het Hilversumse Chr. .lyceum zong op deze. samenkomst enkele liederen. v (Van onze correspondent). Zaterdagmorgen, omstreeks half elf, heeft zich op de scheepswerf van Wilton-. Fijenoord te Schiedam een ontploffing?;: voorgedaan, waarbij een Rotterdammer en een Vlaardinger ernstig verwond werden en een tweede Rotterdammer - lichte wonden opliep. In de machinehal van de scheepswerf worden op gezette tijden zuigers gecon- troleerd. Deze worden dan. afgesloten.;}, met een deksel met bouten en door een kraan neergelaten in een reservoir met water. Vanuit een cylinder wordt daar?;? na lucht van 20 atmosferen druk inge-, pompt: en indien; dan luchtbellen zijn waar te hemen, is de zuiger niet in orde: Nadat Zaterdagmorgen met goed ge volg drie zuigers geprobeerd waxen, sprong van de vierde met een lüide knal het deksel weg. De 19-jarige J. L. van- Voorene van' het Heiman .DuUaertpleih.; te Rotterdam, die in de nabijheid stond, werd door het deksel getroffen. De zui-\, ger viél terug op het reservoir maar vloog daarna tegen de 23-jarige. .J. i VI; van Vliet uit de P, Drossaertstraat. té Vlaardingén en vervolgens omhoog1, ihö de, kooi van de 'kraan, waar de kraan- machinist C. C. Vlasveld uit de Watert"' - Ioostraat te Rotterdam' getroffen werd:' V Van Vliet en Vlasveld liepen zware' wonden op en werden overgebracht naar hét Gemeènte-ziekenhüis te Schiedam, Van Vooreneliep een armfractuurén hoofdwonden op, die de bedrijfsarts ver-'"v bond.- - Politie _en Arbeidsinspectie stelden"" onmiddellijk een onderzoek^ in. -Dé-roor-'-v zaak van het 'gebeurde is evenwel nog;' onbekend! - s) A.? v:;;;:r ln verscheidene. Amerikaanse statcr^4*fi hebben tjjdens het weekeinde zware.f, stormen gewoed, gepaard gaanac-mét. hagel en natte sneeuw. In Arkaütsas, Alabama en Georgic zijn teninlnste.---?;;; acht personen om het levcn gekomen .en naar schatting:; 300 personen ge?;--!;® wond. Er is voor millioenen doUars1®' schade.aangericht. '«iv «- -,VO-S?|[Fk Op"- 6 Mei a.s;'; 'zullen v meente Gilze-Rijen, vier zusjes"lopv de-'- zelfde dag -in het huwelijk treden Dea.s. bruidjes maken deel uit-:vah%i; ;de familie Broers. eeri eezm met;14,-kiu-;5:.': 'deren.-- 'v®' Prins -Bernhard wordt de ötila?". binnengeleid- door prof: dr. G. H.; J. van der Molen^presidmte va/nj-; de N ederlandse af de ling van de:£ I.C.V:B. Achter de Prins zijn secretarisdr. F. A. de Graaff.- i Op een onoverzichtelijk kruispunt in Keulen zijn Zaterdagavond een Neder landse en een'Belgische auto in voile vaart tegen" elkaar ^gebotst, tengevolge waarvan, de "47-jarige mevrouw Th. Chr. Oosterbaan uit 's-Gravenhage om bet leven is -gekomen en haar schoonzoon, de heer 'J. Chr. Baaten, alsmede haar dóchter, mevr; E. Baaten—Oosterbaan, beiden/eveneens uit Den Haag zwaar werden gewond. De chauffeur van de Nederlandse auto, (wiens naam door DPA werd opgegeven als Hooreman, journalist uit Den Haag) kwam met de schrik vrij.'De inzittenden van de Bel gische auto' liepen slechts lichte ver wondingen- op. Tengevolge van de he vige. schok werd de Nederlandse wagen van de weg op een weiland geslingerd. De heer j, Chr. Baaten was op weg, om zich als musicus in té schepen naar Canada 'ter versterking; van de militaire kapellen aldaar. Het slachtoffer, mevr. Th. Chr. Oosterbaan, was-moedér ;van acht kinderen. -r: Tienduizend Vielminh-opslandelingen hebben vorige week' strijd geleverd mei troepen van de Frame Unie. nadat zij in 24 uur; lijdt 40 kilometer waren door gedrongen ih de staat Laos. Deze snel bewegende strijdmacht, de Oostelijke tak van een, in drie richtingen lopend com munistisch offensief* vanTonkin uil. be- De minister van Staatsveiligheid van de Sowjet-republiek Georgie, Roekhadze, is gearresteerd; 'H(j wordt er van be schuldigd een „avonturier en vijand van het volk" te zijn en „een valsezaak van niet-bestaand nationalisme"; opge voerd te hebben", waarin leden van de communistische party; en de- regering van- Georgie betrokken werden, zo meldt, het Sow jetblad „Zatya Vostoka" (Dageraad in het Oosten)." VOORZIENINGEN GEMEENTERAADSVER KIEZINGEN IN WATER SNOOD GEBIED In bet Staatsblad is afgekondigd de wet van 15 April, houdende voorzieningen voor de gemeenteraadsverkiezingen ln waters- noodgebied. De wet, bepaalt, dat in door de minister van 'Binnenlandse, Zaken aan te wijzen gemeenten de cahdidaatstelllng en de stemming voor'de gemeenteraadsverkiezin gen op_ nader door dezerminister; vest te stel len dagen zullen -plaats-hebben. - v vindt zich -nu nabij de„vlakte der! krui--; ken". Waarnemers,; geloven,- dat - de strij d?ózn Lao&, zal worden uitgevochten op deze/ „vlakte .der kruiken", eënbreed!'plateau;- omringd 'door beboste. Tweehonderd militairen van het Franrsé^Jf' se gariiizöen van Sam Moea in." Noord- ';»'!3' west-Laos hebben na een mars van" zes'»!."" dagen - de „vlakte - der-- kruiken'' infcénSS traal-Laos bereikt; Sam Noea werd in de nacht van. 12 op 13 Ap-ril, toen de minh-opstandelingen hun lente-offensief tegen Laos inzetten, ontruimd. OfficiereaSif van het Franse hoofdkwartier te Hanoi noemden de terugtocht- een' „briljante prestatie". De Indonesische minister van! Onder-1, "wys. Bahder. Djohan. heeft medegedeëlÓj# dat hij het eigen' rechter* spelen"'!-!vans de studenten ia Socrabaja r;,tëgéh-*®Dó5 Vrije Pers" betreurt. Hij zal nadèrè -lh-3. .lichtingen.vragen .omtrent :het:,-gebeurde!;'--' De...minister van Justitie,. mrj^Lóek- man Wiriadinata. zeide. dat. deze.", :gëJ5 - beurteais natuurlijkonderzochtizalsw.ór» den. De frtuderiten jovers'chfeden!rirtder??- 'daad'de rechtsorde. Ook/aezéSbewindiK»'-' man wacht nqdcre .rapporten jat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1