Kon. Nederl. Akademie van Wetenschappen vergaderde inn en LAATSTE NIEUWS De Ommelanden wordt bewaakt Kruistocht voor de vrede - - - r SCHIEDAM C.J.M.V. „Oost" en C.J.V.F. „Tryfosa" J.V. en M.V. vieren gezamenlijk jaarfeest Baldadige jeugd PERNIS MAASSLUIS Brand in Solexstation V ij f duizendste schip in Nw. Waterweg; Voor de eerste maal in Drenthe VLAARDINGEN Zwaluwen-H.B.S.S. 2-3 Burgerlijke Stand van Rotterdam Boeiend schouwspel in de Rotterdamse manége H.Y.O. (tafeltennis) ioen R. Ph. O. speelde voor leden vakcentrales Zesde atoomexplosie verliep geruisloos" 2 ,MiC* SIS?®? TROW Maandag 20 April 1953 Grasbermen in brand Vereniging voor Ziekenhuis- vevplcging Geref. Maiinenvereniging Do to en Excelsior spelen gelijk r ammeavond Daniel schadigd. Ba de padvindersboerderij De fgfeglmnj/spel1 op.,-, gjy/V: Aan het eind van de avond dankte de IlliÖ®.heer A. Munnik alle jongens voor hun «gij:#-?-eendacht en de -ouders,;; voor" hun aan- l^^iw^zighcid en hij hoepté dat de ouders een indruk hadden gekregen van het ssf^-'doelren .streven der CJMV: Tot;slot ;®fe'w.erdfnbgj gezongen „Heer «er wij schei- l.v^den". r Hervormde wijkavonden ;CJ.M.V. Tamboer- en Pijpercorps „Harmonie" Burgerlijke Stand van Schiedam - Botsing tussen motor en auto J. Wilschut spreekt voor A.R. Kiesvereniging Excelsiornieuws TEKKO TAKS EN DE NIEUWE UITVINDING -fKmo9 iv vX „Willem Ruys" komt thuis weer Buitenlandse belangstelling voor schoolartsen-dienst Ongeval (tijdens gymnastiek O.D.I.-nieuwg HBSS-nieuVs r Zakenstudiekring Vlaardingee Zangvogeltjes weer voor N.C.R.V.-niicrofoon Volksconcert Turnen van „Hollandia" Zwaluwen c 1 kampioen Uitslagen van Zwaluwen e-"s"Middags':^ohVli8H'"Vlefc'tot "halfvijf zal langs dc Oude Haven eén muzikale wandeling j)an 'één der Vlaardingse- mu ziekkorpsen plaats vinden. Hierna volgt dan om 5 uur dejaarlijkse- hardloop wedstrijd, waarvoor weer bij de zaal „Concordia" zal worden gestart. !ï!S Honden veroorzaakten aann en Jongens reden in prikkeldraad Bijzonder goed kerkconcert „Centaur" in Schuilhoek Gevaarlijke acrobaat '*sTé v '.W., Kremlin in defensief, zegt Dulles ÉiiÉiÉiiÉi Yt Eisenhower wierp baseball Cortlever nationaal snelschaak- kampioen Beslissing over heffing parkeergehlen is aan de gemeentebesturen f, - - é;/iï':é;?/A;; .-'■, A „vf Zaterdagavond 'waren de leden der CJVF afd. „Tryfosa" en CJMV „Oost' 31 J".un «;«<ters. vrienden en beken 5!?5c2$eSn'ln tie.Sr9té zaal van'..Irene' Ia Sabiedan, om <-jc jaarlijks terugkeren de, familie-avond te houden, Eén- der bestuursleden, de heer G. Filleken heet te alle aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder deed hij dit voor de wijk. predikant ds J. G. Jansen." tevens voor- SJJ 'de Schiedamse Hervormde Jeugdraad, alsmede voor- de afgevaar öigde voor de Centrale Commissie voor het Jeugdwerk, de voorzitter der Fede ratie van de Schiedamse CJMV en pre sidente .van de plaatselijke CJVF. «a pianospel met clarinetbogeleiding fciivwerd op. een zeer geestige wijze een jaarverslag van het afgelopen jaar ge- geven,, getiteld: „Wij kijken terug en -_Yervolsens een declamatie, ge meld: „Blocnootblaadjes". Dat muziek ook gemaakt kan worden uit jnstrumen- ten, die daarvoor niet bestemd zijn. wis- .ten vier jongemannen ten tonele te bren- gen. Een feesttoeter en diverse ram meiaarskwamen daar aan te pas. Ka de pauze werd een stuk met een "waardevolle "inhoud opgevoerd, getiteld: r „Roof en Geloof" van Charles Williams vertaald door Guiilaume van der Graft. Hierin werden uitgebeeld: de mens in het algemeen geloof, trots, deengel Ga- oriel, de hel en genade. In het leven zal men hebben te kiezen tussen trots. geloof en genade of tussen genade of trots en hel. Het geheel eindigde met een vraag naar aanleiding waarvan de presidente der CJVF afd. „Tryfosa- Oost" de dagsluiting hield. De beide jeugdverenigingen kunnen terugzien op - een goed geslaagde avond. Zondagmorgen geraakte de grasberm van de spoorbaan tussen Delft en Schie dam in brand, door wegwaaiend® vonken uit de locomotief van een D-trein. Een rangeerder wist het vuur. te blussen. De M.V. „Onderzoekt de Schriften" te Schiedam bestaat dit jaar 35 jaar en J.V. „Jonathan" bestaat 85 jaar. De gebruike lijke jaarfeesten worden ter gelegenheid van dit jubileum gecombineerd en op Donderdag 23 April zal in de Julianakerk aan de Burgemeester Knappertlaan een herdenkingssamenkomst gehouden wor den, Het woord wordt o.a. gevoerd door mevr. G. Kraan-van der Burg, ds H. de Moor, ds G. Brinkman, de heer J, van der Steen, voorzitter van de J.V. en door mej. R. Hazewindus, presidente van de M.V. De vereniging; voor Ziekenhuisverple- ging te Pernis nield een ledenvergade ring in gebouw „Concordia". Na behan deling van de huishoudelijke zaken vond bestuursverkiezing plaats. In de plaats van de heer K. de Wintei. die zich niet meer hérkiesbaar had gesteid, is gekozen de heer F. van Gelder. In de vacature van dr C. v.d. Berg is voorzien door de verkiezing van dr J. H. Meerwaldt. De overige bestuursle den C. Berghout, L. Bergwerff. J. D. Molendijk, A. Verschoor en A. den Boer zijn herkozen. De baldadigheid van de Schiedamse eugd neemt in de laatste tyd weer erger lijke vormen aan. Dit moge blijken uit de volgende kwajongensstreken. Aan de Westvefs staken een jongen van acht en een van negen jaar de grasmat in brand, waarbij de brandweer het vuur moest blussen. In de Lekstraat hield een 14- jarige jongen een brandende lucifer bij de luchtballon van een 13-jarig meisje. De ballon ontplofte en het meisje en de jongen liepen scbroeiwonden. op aan het hoofd. In de Vondeliaan gooiden kwa jongens een fles met modder in een gang portaal, nadat zjj gebeld hadden. De fles In het Geref. Jeugdgebouw te Pemis werd een vergadering gehouden van de Geref. Mannenverer.iging „Leid mij in Uw waarheid", alwaar de heer L. J. Bergwerff, voorzitter, heeft gesproken over het onderwerp „Geestelijk leven" - Gods werk in ons. Er volgde op dit helder uiteengezet referaat een breed voerige bespreking. De vergadering was goed bezocht. Tijdens de in Mei a.s. ie houden volgende vergadering zal de heer H. v.d. Berg het onderwerp „Geloofsbelijdenis artikel 26" inleiden. J Tv brak-en de loper en matten werden be- vijf sluizen gooiden onbekenden 26 ruiten De CJMV jongensclub .Daniël" hield een familie-avond in de grote zaal van gebouw Chr. Soc. Belangen te Schie- 3:/ dam. De heer A. Munnik richtte tot alle aanwezigen een welkomstwoord. De Fe- ,'deratie van de Schiedamse CJMV is on- v geveer een "jaar "geleden begonnen met v opbouw ,van een stuk jeugdwerk in fj-O® Wijkgemeente A onder leiding van g^de heren A. Munnik" en D. Krommen hoek. Het is een zware taak 'geweest en :het is het trouwens heden ten dage $L°S- 2r moet hard worden gewerkt. Reeds vele jongens hebben; zich rondom {■.•deze leidende figuren geschaard en /f .de jongens komen trouw op. elke ver- i-.'enigingsavond. Het was niet, de bedoe- kling-, van de heer A. Munnik om een ^stijlvolle openingsrede te houden. In het k^jé'kort zei spr. dat de CJMVeenjeugd- &Jf§fSYor8®I'5satle ïs die, onder medeverant- pèSi^yoosdïng der Kerk, de Jonge /mensen hélpeh.--'-:Ih de eerste, plaats ris het ecn- taak van de ouders 'om hun kin- SgKipgateh' naast de jongen van dezelfde leef- fefö^itijd./.-te (vormen tot de geestelijke, ver- wSafcïstandelij ke en lichamelijke ontwikkeling, !||f -De Bijbel blijft te allen tijde het mid- -delpunt op de vergaderingen, &SÊ&&. avond werd gevuld met het opvoe- nn^n cnVinfelac An ren van verschillende schetsjes en pan- tomimes. De jóngens' legden hun 1 hart in hetgeen zij op voerden en gingen In y-- j ^a?iS;bp :Dinsdag 21en Woensdag 22 April avonds®om-: acht; uur zaleen wijk- t'/ffavond"'vande Hervormde wijkgemeente ..i/Kj/V- te - Schiedam worden gehouden in de .r'.- grote__zaal van het gebouw Irene. Nieu- ^fe j-we-. Haven 15. .Het Schiedamsche. Toneel zal. op die |?lt#*vanden een blijspelopvoeren getiteld ^'ÉgBnwJacobdiende".- -'K: Op/Donderdag .23 April, 's. avonds .om "ji-acht-.uur.zal een wijkavond van-de Her- vormde '.wijkgemeente III te. Schiedam worden gehouden in het Verenigings lokaal Nieuwe Haven 155. Op deze avond :'.'zal een film worden vertoond. Vrijdag 24 en Zaterdag 25 Apfit a'.B. ides avond om achtuur zal het C.JM.V. ^Tamboer- en Fijpercorps Harmonie" een uitvoering geven. in!het .'gebouw van 1de yRK. Volksbond te Schiedam. ijpiieiiiHa .de pauze* zal".de C.JM.V. Toneel- club O.D.G: een toneelstuk' „De Haan j. kraait.victorie" opvoeren Ba valient A. de Nooiier-Schwagerman 'azn;;E. M. J. Beckmah-Schrauwers zn; G. Blom-v. d. Horst zn: D.. PalterLimburg dr;' P. L. de Vette-Kerkhof .dr; .N. P. Groen-Kool zn: M. J. J. Godschalk-v. Gerwen dr; M. E. v. Haaster-Bijtenhoom, .-levenloos kind.i. Ovarledant C. Kint.' 84 kapot. Tevens werden verschillende dak pannen. vernield. De schade bedraagt ƒ150,—. Op de hoek van de Nieuwe Haven en de B.K.-laan botste de motorrijder J. van K. uit Vlaardingen tegen een- auto, bestuurd door K. W„ eveneens uit Vlaar dingen. Van K. liep een hersenschudding op en "W. kreeg lichte verwondingen. De motor' werd zwaar beschadigd. Zaterdagavond ontstond brand in het Solexstation aan de Burgemeester Knap pertlaan te Schiedam. De 16-jarige J. Vo gelenzang uit Rotterdam was bezig om.de vloer met beijzine schoon te maken en door onbekende oorzaak vloog de benzine in brand. De overall .van V. geraakte in vlam en de knaap rende naar buiten. Daar rukte eenvoorbijganger hem de kleren van het lyf. V. moest met brand- wonden aan hoofd en handen in het zie kenhuis behandeld worden. Twee mon teurs, die het vuur met schuimblussers bestreden, liepen lichte brandwonden óp. De brandweer rukte uit en gebruikte eveneens een.- schuimblusser. Doordat Doto geen competitiewed strijden voor de Zaterdagvoetbal KJ4". V.B. meer te spelen beeft, is het be stuur begonnen metproefname van jeugdige leden. Zodoende toonden de spelers C. Boele. Kruithof. H. Koster en Schimmer (voorheen C.V.V.) in de ont moeting tegen de Sportvogels uit Rot terdam wat zij waard waren. Ongetwij feld zullen zij zich' in de toekomst als bekwame spelers ontpoppen. Hoewel jong, hadden; ze- een goed' uithoudings vermogen. dat ook nog aanwezig was bij de veteraan W, v.d. Steen. Vele ma len werd door Doto het vijandelijk doel onder vuur genomen en gaf rechtsbui ten Stol strakke schoten. De keeper was evenwel in uitstekende conditie en wist van geen wijken. Daardoor bleef tot de rust zün doel schoon. Ongeveer een kwartier na de hervatting zag Stol zijn streven m'et succes bekroond, maar reeds 'binnen vijf minuten maakten de Sportvogels de gelijkmaker <1 - 1). Ook Excelsior moest tegen Zuidland genoegen nemen met gelijkspel (0 0). Door deze doelpuntloze wedstrijd zag Excelsior zich de laatste kans op het verkrijgen van de kampioenstitel ont gaan. Nog één wedstrijd, n.L tegen Grote Lindt, moet in die afdeling door Excelsior worden gespeeld. De AJt, Kiesvereniging „Vreest God eert de Koning", vergadert Dinsdag avond in hei Tehuis voor Zeelieden. De agenda bevat o.m.: Rapport van het bestuur over de candidaatstelling voor de Gemeenteraad. VervolgenE spreekt de heer J. Wil schut van Rotterdam een opwekkend woord in verband met de ais. verkie zingen. De Zaterdag gespeelde wedstrijd, ten bate vii. Hampnfonds tussen V.D.L. en Excelsior eindigde in een verdiende 30 overwinning voor de thuisclub. V.D.L. speelde veel doortastender. Er werd fel op de bal gezeten, terwijl Excelsior daarentegen een futloos spel te zien gaf. Bovendien was de voorhoede zeer zwak. De ruststand was 2-0. Inclusief stedelijke belasting, waar voor ontheffing is aangevraagd, bedroeg de opbrengst ƒ506,10. Overige uitslagen: Excelsior 5 - Zwa luwen 6 2—0: Zwaluwen S - Excelsior 6 03: Excelsior cl - Zwaluwen c3 5—1 en Excelsior c2 - Zwaluwen c4 25. Toch werd er na afloop van de wedstrijd nog een hartig woordje gesproken in de geluidskamer van het stadion. „Je hebt de hele boel in het honderd gegooid, met die voetballende beren van jé!" schreeuwde Kees Kriel kwaad tegen de temmer, „De afspraak was, dat je alleen tijdens de rust een rondje 20u wandelen mei die beesten! Over voetbal hebben we niet gesproken, dat heb jij er zelf maar van gemaakt. 'Dank zij mijn sprankelende tegenwoordigheid van geest heb ik de situatie gelukkig liog weten te redden, maar on« con tract is verbroken, uit!" Het was dan ook een vol komen gebroken temmer, die bjj het veriaten van de geiuidskamer tegen Tekko opbotste, „Hé, kom eens hier!" schrok onze vriend. „Wat mankeert jou? Kun je niet uitkijken?" „Oh meneer", jammerde de temmer. „Nu is m(jn baantje bij de reclame ook al weer afgelopen, omdat mijn beren mee gevoetbald hebben!" „Maar dat is jouw schuld toch niet!" meende Tekko „Ze hadden, die dieren iets ingegeven. Maar het had m ieder geval succes. Het was een originele reclame!" In de morgen van Woensdag 22 April zal de „Willem Ruys" weer in de thuis haven Rotterdam binnenlopen. De ont scheping begint om 8 uur. Onder de passagiers bevinden zich de bonoerdjarige mevrouw Van jDcrp—La- mira, dr I. H.. Enklaar, predikant der Protestantse Kerk van Indonesië, de heer Murk Leis, president-directeur van L.' Smit en Co's Internationale Sleep dienst en het nieuwe hóófd van de directie voorlichting buitenland van het departement van Buitenlandse Zaken te Den Haag, de heer D. J. F. de Man. D Het Duitse m..s. Amaiia Essberger, dta gisteren van Hamourg te Rotterdam aan kwam, is het 5000ste schip, dat dit jaar de Nieuwe Waterdag binnenvoer. De cargadoor is Phs. van Ommeren's Scheep- bedryf te Rotterdam. Het 5000ste schip van 1952 kwam op 12 April de Nieuwe Waterweg binnen. (Van onze correspondent) Het hoogste wetensdhappelijk gezel schap in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten schappen hield Vrijdag en Zaterdag zijn jaarlijkse akademiedagen voor het 'eerst in Drenthe. Verscheidene belang rijke onderdelen van het uitgebreide programma waren daarom op regionale vraagstukken afgestemd. Inleidingen werden gehouden over de cultuurver schijnselen gedurende 150 eeuwen In De „World Health Organization" or ga niseert - in deze maand een studiereis door Denemarken en Nederland ten be hoeve van 25 a-30 leidende figuren uit de schoöiactsjcnwereld ..uit egn aantal :lan- den in Europa' enuit het) Midden-Oosten. ^Van de deelnemers zullen een. afgevaax- ?-i digdé „van Joegoslavië-, en een afgevaar- digde vari Iran op 22 April a.s. Schiedam bezoeken.- Op het programma staat - oar.: .bezoek an enkele scholen en bezichtiging van ié. beidrijfsschóol van "de'.'Werf Wilton-' fijenoord. tSïnfhet. gymnastieklokaal aan het Oude Kerkhof te Schiedam viel de 16-jarige R. anrA. uit .de Dljkstraat' tijdens de oefe- tógen.; Het-meisje brak een: der enkels. Het 'fs* ODT I 'uit Schiedam''ook Zater dag niet gelukt om aan dé reeks verloren uitwedstrijden een einde te" maken,- hoe wel in de'wedstrijd tegen Vriendenschaar Z' to'ch' "Wel een 'gelijk spel; verdiend; was geweest. In 'de eerste helft* van deze ma tige wedstrijd, waarin beide verdedigin gen sterk overheersten, was VS overwe gend in de aanval en de 1—0 voorsprong, die door een verdedigingsfout ontstond, was dan ook verdiend. Na de rust-waren de rollen omgedraaid/ maar; het duurde toch nog tot ca. 10 min. voor het einde, voordat de gelijkmaker kwam. Spoedig daarop scoorde VS weer (21), welke stand tot het einde gehandhaafd bleef, ondanks verwoede pogingen om nog ge lijk te maken. De belangrijke wedstrijd ODI 2Blauw Wit 2 eindigde in een 2—3 nederlaag. Na de rust (0—0) hadden de Schiedammers tot tweemaal toe een voorsprong, maar dit bleek niet voldoende te zün;" Het zal vpor het 2e twaalftal nu wel niet meer mogelijk zijn om van de onderste plaats af. te komen. De junioren moesten in de a-junioren van-Maassluis met 1^-4 hun meerdere er kennen, hetgeen tegen deze sterke; ploeg toch een eervol resultaat is. Door de 4—2 overwinning, welke in de 4e klasse ,D door*Stedeco op Wdudrichem werd behaald, wérd Heerjansdam kam- pioen in die afdeling. H.B.S.S. uit Schie dam zal du» over. enkele weken in twee wedstrijden; tegen Heerjansdam uit moe ten maken, wie voor promotie naar de K.N.V.B. 3e klas lp aanmerking komt Aangiften van ifl April. - BEVALLEN: R J van Dalen—van Ostaeyen G Haarman—Schoeversj:: W G JPae- 1^;;-'kei—van Rutten z; H C de; Beer—de_Haan IfMwR' C den Daas—TurnbouA z; P A de Baad— lisaSj?;de 'Vries d: U M Wieringcvan den Handel J GlasJanse z: E/Vzn,., Gerven—^ten 7- a Berendsde Jonge G J M van BÉS&il^'dënBerg—'Miltenburg d: E C' Aardoom— OosterömDdkshoom dj M Th Driesse z: M C van Gron- z- E Baks—Smit z: J G van n 'zoelen d: F H Noordzij— C E Maatvan Tour dï H MaaV" d- H J Loot!—Holt z: P G B M z; E P Jansen—Etienne ,z; M A A van Hat- Voor de aanvang van dé vriendschap' elijkc wedstrijd tussen HBSS uit Schiedam' en Zwaluwen uit Vlaardin gen, welke te Vlaardingen gespeeld werd heeft voorzitterSmit onder aan bieding van een boeket bloemen de gasten gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap en"hun succes toege wenst in de komende promotie-wed' Strijden: Hét hegin was' vrij sensationeel, want reeds na drie minuten pikte Bergwerf een bal op toen de keeper uitgelopen was 'enjoeg deze, in het verlaten 1 doei. Het antwoord- van;HBSS volgde prompt, want' bij de eerste aanval der'-bezoekers passeerde Droge met een fraai, hoog schot Van- Noortwijk. Gesteund door de wind waren de Schiedammers wat 'stérker. ;Na een half-uur was het weer Dröge," die zich na enkele tactische manoeuvres vrij wist te spelen en de bal in de uiterste hoek schoot (12). Het doelpunt van Van Woerkom, kort voor de rust bracht de stand op 1—3. Van Noortwük. die reedseerder in de wedstrijd geblesseerd was geraakt, liet zich daarna vervangen: zijn plaats werd ingenomen door C. Staal, De tweede helft liet een voortdurende strijd zien tussen de Zwaluwen-voorhoede en de Schiedamse verdediging. Het overwicht was zo sterk, dat het haast een half uur duurde, voordat Staal zijn eerste bal te verwerken kreeg. HBSS ver dedigde stug en er was geen doorko men aan. Toen G. den, Boer ten slotte de bal het doel ingelopen had en daar mee de achterstand tot 2—3 had gere duceerd, steeg de spanning ziender ogen. De jonge HBSS-keeper, hield ver der zijn heiligdom schoon en sleepte daardoor voor z'n club de overwinning uit het vuur. De flinke publieke belangstelling ga randeerde een behoorlijke bijdrage voor het adoptiefonds van de K.N.V.B. OVERLEDEN: E van Eek. vrouw van P man van man van er Wielen, 2 j; J p Bcof. j; A .J. Broek- iiïfrVV Ut VÖll XA.-K) vtvu /Takkcnberg 72J; H W Klaassen. iH Dijkstra 58 J; G W 'VersiJde. I'A/J' Zuur 71 J: M E C van de: van H J 7.Z Het comité tot viering van de natio nale gedenkdagen is weer druk'in de weer om een goed programma voor de viering van de verjaardag van Konin gin Juliana te Vlaardingen samen te steilen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de feestelijkheden niet tot het feestterrein beperkt blijven, doch meer over-de gehele stad worden ver deeld. De feestelijkheden/ zullen wordenin gezet-met 'een reveille welke om zeven uur 's morgens begint,' waarna om .8 uur de klokken zullen 'worden geluid. Om 9 uur vindt voor het stadhuis een „vlaggenceremonie" plaats door de schooljeugd met muziek, zang en decRr matte. *---v v Vanaf "half elf zijn er voorstellingen met de Oudhollandse poppenkast in vijf delen van de stad en vanaf 's middags 2 uur zal, eveneens op vijf plaatsen, een wagenspel worden opgevoerd van Jan Naayhuis, getiteld „Tijl sticht Utopia' een kluchtig spel in één bedrijf. Om 2 .uur beginnen de wielerwedstrij' den en om 3 uur zal in de. Stadsgehoor- zaal een opvoering wórden gegeven van VLAARDINGEN Vóór de Zakenstudiekring Vlaardingen spreekt a.s. Dinsdag 21 April de bekende verteller-voordrachtskunstenaar, de heer J. B. Oosterwelder. De' vergadering be gint om 8 uur in gebouw „Concordia" n de Westerhavenkade. Op uitnodiging van de N.C.R.V. gaan de Vlaardingse Zangvogeltjes Woensdag weer naar Hilversum/ waar zij zullen optreden in het programma Jeugdland, dat van 16 tot 17-20 uur zal worden uit gezonden op golflengte 402 m. Dit pro gramma voor de vrije Woensdagmiddag wordtvoor de microfoon gebracht door Jhan Bodegraven. Op Vrijdag, 24 April a.s. zal het 2e Volks concert te Vlaardingen gegeven worden door het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Eduard Flipsc. Evenals de vorige maal zal de heer Fltpse een korte toelichting geven bij de ten gehore te brengen werken. Het pro gramma vermeldt de navolgende .werken: Ouverture Zampa van Louis Herold: Muziek bh Ibsen's Peer Gynt Edvard Grieg: Les Préludes, Franz Liszt; Le chasseur maudlt (De vervloekte jager), César Franck: Tweede Arléslenne Suite,-Georges Btzet. VLAARDINGEN Tot de sporten die het lichaam gezond en fit houden behoort zeker de. turn- sport. Dit bleek weer eens overduide lijk tijdens de traditionele krachtmeting van de veteranen van de bekende Vlaar dingse gymnastiekvereniging „Hollandia" en die van K.D.O. te Maasdijk/Hoewel hier gymnasten aan het werk waren van 40 tot 55 jaar, werd toch met overgave en groot élan geturnd en een perfecte lichamelijke conditie gedemonstreerd. De wedstrijden tegen K.D.O. dragen altijd niet alleen een bijzonder span nend, doch ook een heel sportief en ge animeerd karakter. De j.l. Vrijdag, te Naaldwijk gehouden krachtmeting maak te hierop geen uitzondering. Hollandia verwierf 255,9 punt tegen K.D.O. 255 punten; ..v ■Na afloop van de wedstrijd schaarden verliezers en winnaars zich met hun dames rond de tafeltjes, en zij bleven nog lang bij elkaar. Na de oudjes komt thans" de jeugd aan bod. Zaterdag 25 April zullen in de turnzaal aan de Oostbavenkade te Vlaardingen van 2.30 tot 11 uur de on derlinge. wedstrijdenvan de meisjes worden gehouden en op Zaterdag 2 Mei treden de, jongens in het strijdperk. Woensdag 6 Meiorganiseert „Hollan dia" een unieke turnavond in de Stads gehoorzaal. Door iri Schiedam tegen Hermes D.V.S. c2 met 1-1 gelijk te spelen heeft Zwaluwen cl uit Vlaardingen ongeslagen het kampioenschap behaald. Alle 11 voorafgaande wedstrijden werden door dit kranige ploegje gewonnen en de wei- strijd van jl. Zaterdag leverde juist het ene punt op, dat nog voor de titel ontbrak. De twee resterende wedstrij den zijn nu niet meer van invloed. Ook de doelpuntencijfers spreken duidelijke taal: 44 voor en 13 tegen. Dit is reeds de derde maal in 4 seizoenen, dat het cl elftal van Zwaluwen het kampioen schap in dé wacht sleept. ZwaluwenHBSS (vr.) 2-3: CSVD 2 Zwaluwen 2 3-2: Zwaluwen *3Zuldtand 2 1-2: GSS 2Zwaluwen 4 5-5: HWH 3 Zwaluwen 5 2-1; Excelsior M 5Zwaluwen 6 2-0; Zwaluwen 8Excelsior M 6 0-3. Junioren Zwaluwen b 2Fortuna b 2 1-3; Zwalu wen b 3—Excelsior '20 b 2 1-3: Zwaluwen b 4—HBSS b 2 1-3: Hermes DVS c 2—Zwa luwen c I 1-1: Zwaluwen c 2—HBSS 1-3; Excelsior. M c IZwaluwen e 3 5-1; Excel sior M e 2—-Zwaluwen-e 4 1-5; Zwaluwen c ör-RKWIK c 2 4-0. Om half-! acht *s avonds concerteert ophet; feestterrein aan ':de-Broekweg van Dtjk's orkest, welk concert -zal "worden gevolgd door een filmvoorstelling, f Om half negen zullen in vier wijken van de stad; t.w.- Noord, Oost. Zuid en West lampionoptochten worden gehóu den. Op; nog nader vast te stellen plaat sen zal het comité zorgen; voor een mu ziekkorps. De feestelijkheden zullen worden be sloten om half twaalf mët een groot vuurwerk vanaf de Julianabrug. Op het Veerpleln zullen weer enkele vermakelijkheden worden -geplaatst. mms In de Rotterdamse manégeaan de Kra- lingseweg hebben Zaterdagavond talrijke ipaardcnsportlfeflhebbcrs kunnen genieten van een boeiend schouwspel. Dit arrousel zal op de 21ste April weer gehouden wor den, en dan komt het batig saldo ten goede aan Clubhuizen „De Arend" en „De Zee meeuw" te Rotterdam. Na de Entrée Mixed, gereden door 8 da mes en 8. heren, gaven ..Master" en „Golden Veil" een Interessante sprlngdemonstratie zonder ruiter. De directeur van de menège. de heer Kiebe reed hogeschool op Iraale wijze. In de manouvre la Flèche had men soms wat moeilijkheden met het voorpaard. Na de pauze werd het sucl „Asl es Sara- gossie" opgevoerd, een wonderlijke menge ling van Nederlandse en Spaanse begrip pen. Onder het spelen van „typische Spaan se" liederen als: „We gane met z'n allen", werd de gevierde stierenvechter Don Lopez de Sedor in een dorpje ingehaald, waar de bevolking te zijner eer een ruiterfeest had georganiseerd. Vanzelfsprekend kwam ook St. Nlcolaas hier aan te pat. want deze per soon kan men klaarbUJkelUk, uitgezonderd omstreeks 5 December, altijd in Spanje aan treffen. Een bijzonder aardig en verras- send effect was-het,toen plotseling-de lich ten uitgingen'en de ruiters en amszones het festtjn' blj fluorescerend licht voortisttcn, - Het spel eindigde met een korte, wilde jacht op de dief, die er met de juwelen van Doft Lopez" bruid vandoor was' ge gaan. Toen de dief gegrepen-was en.. Donna Clara haar sieraden weer kon omhangen was iedereen tevreden»' en' het Caroussel ten einde. Drenthe, het Ommclander recht, span ningen in het leven van de landar beider bij de overgang naar Industrie, bodemschatten in N.O. Nederland e.d. Zaterdag werd door middel van een drietal excursies op verschillend ter rein een beeld van het oude en het nieuwe Drenthe verkregen. De onlangs opgerichte „Drentse Sehrievcrskrine" verzorgde een culturele avond, waann Drentse gedichten werden gedecla meerd. De waardige Statenzaal in het pro vinciehuis te Assen was gedurende deze dagen constant bezet door de vele ge leerden, die traditiegetrouw de Aka demiedagen bezoeken. Ook de Drentse provinciale en gemeentelijke overheden toonden grote belangstelling. Het Drents Genootschap, dat zich op hoog niveau met de wetenschap aangaande Drentse zaken bezighoudt, trad deze dagen op sis gastheer. Het werd door de -voor zitter van de Akademie, prof. dr. A. .1, Kluyvcr uit Delft geprezen om zijn snel le groei en vruchtbaar werk en om zijn wetenschappelijke bijdrage aan de enorme ontwikkeling van het oude ge west De excursies, waarmede Zaterdag dit wetenschappelijk congres werd be sloten, gaven op deze stralende lente dag wel een zeer gunstig beeld van de provincie, waar hunnebedden vrijwel naast fabrieken als „Enkalon" de snelle overgang van oucïhoid naar hypermo derne efficiency symboliseren. De so ciale en 'psychologische problemen, die een zo radicale overgang meebrengen, brachten de deelnemers diep onder de indruk van de taak. die de wetenschap heeft bij de ontwikkeling van een ge west De 8-jarige Bertus M„ uit de Vrouw Jannestraat ende 6-jarige Bernard B.. dié' in de Röovalkstraat woont raakten Zaterdagmiddag toen zij met hun auto peds van de Heuvel in het Park te Rot terdam reden, de macht over het stuur kwijt Ze'kwamen in het prikkeldraad, waardoor zij ernstig aan de benen ge wond werden en naar het ziekenhuis ver voerd moesten worden. Gavellen. Op het Marconiplein liep gis teravond het voorwiel van de 38-jarige timmerman C. J. de L. uit de Boyle- straat in Schiedam, plotseling vast HU en zijn zoontje Jacob vielen. Het- ventje liep een hoofdwond-op. - Het kampioensieam van H.V.O.l. Zittend v.l.n.r.: P. van Hoon en J. Haogendijk. Staande: J. Tuytel (reserve) en C. Duyverman. H.V.O. 1 uit Vlaardingen heeft in de laatste tafeltennis competitiewedstrijd te gen Hermandad 2 geen steek laten val len. De Vlaardingers hadden met de politiem-nnen weinig moeite en wonnen met klinkende, cijfers (10—0), daarmee beslag leggend' op de eerste plaats in de 3e klasse E van de N.T.T.B. De eindstand der afdeling is: 18 15 1 2 31 18 14 2 2 30 18 13 2 3 28 18 13 0 S 26 18 9 2 7 20 18 8 2 8 18 18 6 2 10 14 18 '4 1 13 9 18 2 1 15 5 18 0 1 17 1 H.y.O, speelt voor de promotie naar de 2e klasse tegen de R'damse teams Elan 1 en Feyenoord 4, en het Schiedamse Noad 3. De twee hoogst geplaatste teams' pro moveren. De eerste wedstrijd wordt a.s. Zaterdagavond gespeeld in de cantine van het Havenbedrijf Vlaardingen, Oost HVO 1 Tavejo 2 SRA 1 RONO 4 Wilton 1 NKF 1 Americano 2 Hermandad 2 Nemag 2 Xerxes 7 Vrijdagavond heeft de Chr; zangver eniging „Hosanna" in de Geref, kerk te Maasland een bijzonder goed kerk concert gegeven onder leiding van haar dirigent Dirk Jansz. Zwart. Deze laatste speelde ter afwisseling enkele orgelsoïi en zijn broer uit Zaandam begeleidde de koor- en gemeentezang. Na openin: door dr J. Z. Potjer, Geref. predikan; te Maasland, werd het programma;, be gonnen met samenzang door aanwezigen en koor van Psalm 138:1 en 3 in de cantus-iirmus bewerking van Jan Zwart. Van dezelfde componist werden daarna 2 orgelsoïi ten gehore gebracht, ;resp. Psalm 66:1 en Psalm 2a. Op zuivere en gevoelvolle wijze vertolkte „Hosanna" hierna een 3-tal gedeelten uit Cantates van Johann Seb. Bach, afgewisseld door diens Praeludium en Fuga. voor orgel, alsmede Prelude, fugue et variation van César Franck, beide gespeeld op het nog nieuwe kerkorgel door Dirk Jansz. Zwart. Alvorens het concert besloten werd met de koraalcantate; „De Heer. Is God en niemand meer" van Jan Zwart, bracht de koordirigent nog delvarlaties over het gebed des Heren van Felix Mendelssohn- Bartholdy ten gehore. Jammer dat de gehouden collecte én de opbrengst van de programmaverkoop onvoldoende waren om de kosten van de uitvoering te dekken. Een tekort van ca. 50, stimuleert uiteraard niet tot het nog eens geven van een concert. De Vlaardingse teken- en schilderclub „Centaur' heeft thans de beschikking gekregen over een betere studieruimte, welke ondergebracht is in de Schuilhoek aaS Kortedijik. Iédere Dinsdagavond zullen de leden hier bijeen komen om te tekenen en te schilderen. „Centaur" bestaat nu ongeveer een Jaar. en, de leiding is in handen van 'de kunstschilder J. de Raat, die de amateurs bekwaamt W het schilderen ïen; tekenen; D.O.S.K.O. De voetbalvereniging 'DÓS- KO te Maasland heeft als trainingsavond vastgesteld de Donderdag. Trainer is de heer Van Velzen uit Maassluis. Ih'; een gehouden vergadering is het bestuur als volgt samengesteld: B. J. M. Muyselanr voorzitter; M. Scheepens secretaris, G. van Mil. penningmeester, Th. Meinders 2e secretaris, K. Groenewegen 2e. pen- ningsmeester. Materiaalbeheerder Th. Meinders. Besloten werd in September aan decompetitie te gaan deelnemen en tot die tijd vriendschappelijke wed strijden te spelen. - vv;.; Ongeval. De heer A. v.d. A.' te Maas- land die met een bus, Inhoudende '40 li ter melk, om een hek. heen wilde stappen kwam daarbij te vallen. Hij kreeg de melkbus op zijn borst en liep daardoor enkele gebroken ribben op. Vergadering C.J.B.T.O. Da afdeling Maasland van de Chr.' Jonge Boeren-en Tuindersorganisatie vergadert Donder dagavond m een van de lokalen der Chr. lagere landbouwschool. v In de .Hudsonstraat te Rotterdam liep Zaterdagavond een hond, die' ontsnapt was. tegen de flets van de ï6-j«rige strijk ster J. „G. B. uit de Eemerstraat. Zij viel en kreeg een wond aan het hoofd. In het ziekenhuis werd zij behandeld. Een grote buil op het hoofd en een zwaar beschadigde bromfiets heeft de 18-jarige kantoorbediende L. B. D., van de Kastanjesingel aan een loslopende •hond te danken. Het dier viel hem gis teravond op de Cypreslaan aan, zódat hij tegen een geparkeerde auto reed. De politie stelt een onderzoek in naar de eigenaar. Op het verhoogde voorplein van het Feyenoord-stadion te Rotterdam was gis termiddag een monteur acrobatische toe ren aan het verrichten op zijn motorfiets. De 14-jarlge Jan ;H„' van de Persoonsho ven, keok met bewondering toe. De kun stenmaker had zijn motor op een gegeven moment, toen bij op het zadel stond, niet meer in zijn macht. Hij viel er af maar de;motor reed door en raakte de toe schouwer, die met een wond aan de rech terknie naar het ziekenhuis %'crvoerd werd.. De monteur kreeg een pioccs-ver- baaL .- •- (Van onze correspondent) Aan de Zaterdag afgetreden hoofd directeur van de Coöp. Melkproduc- tenfabriek „De Ommelanden", de heer "F. de Boer, is Zondag door het bestem de toegang tot fabriek en fabrieks terrein ontzegd. Ilem is daarbij te vens aangekondigd, dat hij onmiddel lijk zal worden gearresteerd, indien hij zich niet aan dit verbod stoort. Het bestuur heeft Zondag tegen de avond voorts dc bescherming van d* politie ingeroepen om zijn maatrege len zo nodig kracht bij te kunnen zetten. Sedert Zondagavond 6 nor hebben zeven politiemannen de wacht betrokken op de fabriek. De werk zaamheden vinden verder gewoon doorgang. Wij vernemen voorts zo juist nog, dat hedenavond een bui tengewone algemene ledenvergade ring zal worden gehouden. De raad van overleg uit de plaatse lijke vakcentrales C.N.V., KAR en N.V.V, te Rotterdam heeft voor dé le den van deze vakorganisaties een con cert georganiseerd, dat Zaterdagavond door het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest in 'de grote Ahoy'-hal werd ver-; zorgd. Uit.de aard der zaak was voor deze avond een populair programma sa mengesteld. De ouverture „Zampa" van Hérold, Aufforderung zum Tanz van' Wcber in de orkestbewerking van Berlioz, de eerste Arlésienne Suite van Bizet en na de pauze Rimsky Korssa- kows Sbéhérazade. Reeds eerder heb ben wij gewezen op, het belang van zulke concerten voor het Rotterdams muziekleven. Muziek zonder enige pro blematiek,; bevattelijk voor ieder, maar niettemin van goed gehalte, op een voortreffelijke wijze uitgevoerd in een gTote, uitstekend resonerende ruimte, heeft Zaterdag enige duizenden toe hoorders weer enige uren. van: groot kunstgenot geschonken. Na de fraai gespeelde' Ouverture „Zampa", - waar in de clarinet-solo op sublieme wijze werd geblazen, heeft Ed. Flipse een bnllante uitvoering gegeven van We- bers onsterfelijke wals, waarbij de sou- jlesse in de rhythmiek en de buigzaam- leid van de orkestklank deze Wecnse walsalle recht deden wedervaren. De Shehérazade van Rimsky Korssakow is een werk, waarin de componist zijn ge niale instrumentatiekunst en bijna on beperkte fantasie in de verwerking van eenvoudige melodieën wel op ondubbel zinnige wijze heeft getoond. Rimsky verstaat de kunst, om met een simpel melodisch gegeven geruime tijd bezig woV?.n S?ndir vervelend te worden. Het Rott. Ph. Ork. heeft de sprookjes- sfeer, van deze Oosters getinte muziek m net algemeen prachtig weergegeven. Er waren enkele onzuiverheden, o.a. van de fagot, maar de uitvoering als geheel mocht er zijn, John Foster Dulles, de Amerikaan*-» minister van Buitenlandse Zaken, heeft Zaterdag een reeks redevoeringen ge houden voor Amerikaanse leiders om kracht bij te zetten aan de „vredett- krulstocht". die president- Eisenhower heeft ingeluid. De Amerikaanse pers geeft kolommen ruimte aan de bijvals- betuigingen, dte in alle -hoeken v.v de wereld opgaan. Dulles en zijn mcde-mlnistcrs zijn voorncmenss de -belangstellinggaande te houden totdat het in de oren van. Iede re wereldburger heeft geklonken, dat Eisenhower's voorstel de bijna teloor gegane hoop van de wereld weer vast» grond wil geven. In het Witte Huis en op het depar tement van Buitenlandse Zaken heerst, volgens Reuter, groot optimisme over de kracht, die de Amerikaanse rege ring kan ontplooien door middel van haar vertegenwoordigingen in het bui tenland. Men verwacht in Parijs, dat de nieuwe richtlijn kwaliteit vóór kwantiteit zal zijn. Zaterdag fs In de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada een atoom ontploffing te weeg gebracht, die ster ker was dan alle voorafgaande vijf ont ploffingen van dit voorjaar. De oranje kleurige lichtflits werd te Las Vegas, 120 km ver, goed waargenomen, en was ook In Los Angeles, op 400 km afstand duidelijk zichtbaar. Men hoorde de ont ploffing niet en men voelde evenmin een schok. Bij deze proefnemingen waren voor het eerst mariniers betrokken die ma noeuvres hielden met helicopters. In loopgraven bevonden zicb 2200 mari niers 4000 meter van het centrum der rmtploffing. Nog dichter bij zaten twaalf vrijwilligers in vooruitgeschoven loop graven. Na de ontploffing kwamen de troepen uit - de loopgraven om zover op te rukken als de radioactiviteit toeliet. Tweehonderd mariniers vlogen in 40 transporthelicopters over - hen heen op weg naar een „vijandelijke positie". Er zlï" Seen slachtoffers gevallen. Eén minuut na de lichtflits werd in Las Vegas een snel stijgende vuilgrij ze wolk zichtbaar. De bom werd op een 100 meter hoge toren tot ontploffing gebracht. Er vlogen 95 vliegtuigen bo ven het proefterrein. President Eisenhower is overstag ge- gaan. In het stadion te Washington heeft hij het Amerikaanse baseball- seizoen voigens tradiüe geopend door de eerste bal te werpen. Naar men weet, was men in Amerikaanse sport kringen nogal verstoord over de ver klaring -van;,Ike,dathij bij de opening van het baseball-seizoen niet aanwezig zou zijn, omdat hij op die dag liever golf speelde in Augusta. In Washington en omgeving .is de rust nu teruggekeerd het'^tadionf "P™d«tiële" worp in Te Zevenbergen werd een internatio naal snelschaaktournooi- gehouden door de Zeyenbergse Schaakvereniging, onder ^pspiciën van de K.N.S.B„ waaraan een 190-tal van de beste Nederlandse en Bel gische schakers deelnam. Aan dit snel schaaktournooi was de titel snelschaak- kampioen van-, Nederland verbonden. Vooral in de hoofdgroep, waarin zich N. Cortlever (Amsterdam), J. T. Barendregt (Amsterdam) en ir H. J. van Steenis (Utrecht) bevonden, werd een vinnige Strijd geleverd om de titel. Na een spannende demi-finale tussen Franken (Antwerpen), Cortlever, P. A. Hoogendoorn (Dordrecht) en L. de Bondt uDen Haag) zetten Cortlever en Hoogen- aorp zich achter dc borden voor de fi nale, welke in eeu overwinning voor Cortlever eindigde, die zich daarmee als Nederlands snelschaakkampioen 1953 kaa presenteren. Jn een memorie over het wetsontwerp ior-wijziging van de motorrijtuigenbe lasting wordt gezegd, dat het aan de ge meentebesturen moet worden overgelaten te beoordelen ia hoeverre een verstandig beleid medebrengt het parkeren op be paalde terreinen kosteloos mogelijk te ü1??6?ai}. we' daarvoor eén parkeer- geld te heffen/Het heffen van een par* Keergeld 's nachts zou echter kunnen bijdragen dit parkeren te beperken. -Mede om deze reden is in het' ontwerp voor de gemeentebesturen de mogelijk heid opengelaten voor het 's nachts par keren een parkeergeld te heffen. De Tweede Kamer heeft zich evenwel door de aanneming van het amendement- eBn^en^fegen. een dergelijke heffing.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2