Het Engelse Lagerhuis juicht een Churchill ziet iieu in vredesconferentie JOHN FOSTER DULLES IS ER NOG HUIVERIG VOOR NAVO ziet alleen van tactiek bij Russen Ontwikkeling voertuigzenders wordt niet voortgezet Zeven Britten Minister Zijlstra naar de Ver. Staten vertrokken Werk Nederlandse Militaire Missie dit jaar ten einde Regeringscommissaris bij „De Ommelanden'? r Politiek in de omroep M Defensie-inspanning niet vertragen Doel der Sowjets (communistische icereldoverheersing) blijft Te grote vertraging in aflevering Zeedijk bij Bath eindelijk dicht m vit 106.6 millioen in Rampenfonds OPPOSITIE VAN AANTAL LEDEN EN LEVERANCIERS DINSDAG 21 APRIL 1593 ELFDE JAARGANG No. 2444 Weerbericht Uitbreiding industrie en vergroting export het doel van de Spionnagecomplot in Oostenrijk reis Ontploffing bij Aviolanda te Dordrecht :w\ Protocol heden te Djakarta getekend Nationale herdenking in de Ridderzaal is r '""I ',-'s lil If- sa Niet accepteren Zie verder pagina 3 Hei) protocol'' Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 <3. U Postbus 1112 Postgiro No. 42' Klachtcndienst abonnementen 18.30- - u, anr Zaterdags 1718 uur: Telefoon 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-ald.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 57382 Abonnementsprijs 49 cent por week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. WEINIG VERANDERING Vrijwel onbewolkt, maar in het niterste Noorden van het land later kans op binnendrijven van enkele wolkenvelden. Zwakke tot matige wind tussen Oost. en Noordoost, Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S, BRUINS SLOT ÏN Elseviers Weekblad van verleden week komt een artikel voor van prof. mr. P. J. Oud over „Politiek in dé Radio". De ondertitel luidt: Een pleidooi voor gelijkgerechtigde deling. De strekking van het artikel is deze dat in ons huidige radiobestel één po litieke groepering een bevoorrechte situatie inneemt, nl. de socialistische. In onderschei ding met alle andere politieke groeperingen bezit de socia listische beweging in de Vara een eigen omroep. De Avro is volgens de heer Oud een algemene omroep. De K.R.O. en de N.C.R.V. zijn, volgens de heer Oud, niet „zonder meer" po litieke omroepen. „Zij vertegenwoor digen een bepaalde levensbeschou wingen dc politieke uitzending speelt bij hen een zeer ondergeschikte rol". Daartegen heeft de heer Oud geen bezwaar: „Ik ben er geenszins een voorstander van de politiek een zeer ruime plaats in de radio te geven regt hij- „Maar aan de toestand, die één partij zo onevenredig boven alle endere bevoordeelt, zal een einde moeten komen", is zijn conclusie. kan Inderdaad constateren dat het feitelijk in het huidige radiobestel zo is, dat alleen de socia listen over een constante en geregel de radiopropaga-nda beschikken. De vraag waar wij voor staan is deze of deze op zichzelf ongewenste lituatie een onafscheidelijke conse quentie is van het bestaande omroep stelsel, dan wel of met behoud daar van de politieke propaganda meer In overeenstemming met de verdelende gerechtigheid zal kunnen worden ge bracht, zodat alle politieke richtingen die daar prijs op stellen, een bevre digend aandeel daarin zouden kun nen verkrijgen. Prof. Oud betoogt dat dit in het huidige bestel niet kan. Avro, NCRV en KRO zijn. volgens hem, resp. één algemene en twee levensbeschouwe lijke omroepen, de Vara is niet levens-beschouwelijk maar politiek. De politiek zal derhalve in de eer ste drie of geen, of slechts een be scheiden portie verkrijgen, terwijl bij dc Vara als socialistische onoroe-p de politiek een veel zwaarder accent zal hebben. -■ Prof. Oud betoogt nl. met nadruk dat het socialisme geen levensbe schouwing vertegenwoordigt. Het- be roept, zich ..daartoe op.de,gewijzigde structuur van dé socialistische be- - weging.-'-Bii het socialisme vande vooroorlogse SDAP, die op klassebe- wustzijn, op grote brokken massa ideologie berustte, kon men dat mis schien rvog volhouden, maar na de oorlog, toen men het socialisme los ging maken van wereld- en levens beschouwing. toen men mensen van zeer Uiteenlopende, ja zelfs' tegen over elkaar staande wereld- en levensbeschouwing zag toetreden tot een en dezelfde socialistische partij, kan men dit beslist niet meer doen. De Vara, een product uit de eerste periode van het socialisme, bleef be staan, ook in de tweede periode. De socialisten, aldus de heer Oud, bleven onwrikbaar vasthouden aan de be voorrechte positie die zij met behulp van de Vara konden Innemen. De heer Oud acht dit 'in strijd met de pretenties van de na-oorlogse so cialistische beweging, die immers bij monde van de heer Schermerhorn ook op radiogebied een vernieuwing in de regeling van een nationale omroep voorstond. Wij menen, dat de heer Schermerhorn dit "Wél met de heer Oud eens, zal.zijn... TtEZE immanente critiek op het Vara-systeem is zonder twijfel niet zonder kracht. Het is trouwens bekend dat er in de socialistische wereld verschil van gevoelen bestaat over het antwoord op dé vraag "welke vórm van radiobestel het meest ge wenst is. - Onder de Dtoorbraak-socialisten met name worden er velen gevonden, die aan het standpunt-Schermerhom de voorkeur geven. Men heeft even wel te maken met het feit dat dit standpunt niet heeft kunnen zege vieren. -• Het! belang dat de socialisten om tactische, redenen hadden bij het sa menstellen van het vooroorlogse om- Churchill heeft gisteren in een juichend Lagerhuis verklaard te hopen, dat de Sowjet-Unie en het Westen spoedig een conferentie zouden houden ter beëindiging van de koude oorlog. Zich achter Eisenhower's vredesverkiaring plaatsend, zei Churchill: „Ik hoop, dat hier noch elders iets gezegd zal worden dat de processen van goede wil, welke misschien gaande zijn, zal tegenhouden of ongun stig beïnvloeden. Mijn hoop is, dat zij ten slotte zullen leiden tot besprekingen op het hoogste niveau zelfs indien de7,e informeel of particulier zouden zijn tussen enige van de voornaamste betrokken mogendheden." lift kleine dorp Baclioltz (Zuid fAm- burg) is eon bozirn Minardi ithrid rijker geworden, Mm heeft daar namelijk een kolossale kei opgegraven, die .in ont vang slechts tcordt overtroffen door de kei van ïï'f.slerbork. Bij graafwerk zaamheden stootten arbeiders op deze kei, die lussen de zestien en zeventien- duizend kilo weegt en in lier diluviale tijdperk vermoedelijk vanuit de flanken van de Ardennen naar deze streek door dg rivieren werd meegevoerd. Met be hulp van een zware kraanwagen werd de kei opgetrokken, een werk, dat uren heeft geduurd. In optocht werd hij naar het Jtiliannplein gebracht, waar hij een definitieve plaats kreeg. In Washington echter gaf de Ameri kaans* minister van Buitenlandse Za ken, John Foster Dulles op een perscon ferentie te verstaan tegen het hou den van een Tiemsogendhedenconferen- tie te rijn. indien deze niet zorgvuldig Toorbereid is. Churchill waarschuwde, dat het nog te vroeg is voor het Westen om le den ken over vermindering van gezamen lijke defensie-inspanning. „Er moet eerst een wapenstilstand op Korea komen, dan is de deur misschien open voor een verdere stap vooruit naar die algemene verbetering van de situatie in de woreid, waaruit een werkelijke en blijvende vrede zou kunnen voortko men". Churchill noemde hot vredesprogram Da xagaringan van da vaartian landan der Noord-AtlanJiieha Verdragsorgani- satia. NAVO, sljn hat erover aarts, dal da Russische verzoenende gabaren se dert .Statins dood-slechts een wijziging in tactiek, betekenen en dat het funda- roepsteisel, lie-p evenwijdig met het belang dat KRO en NCRV" daarbij hadden. Het alternatief van de heren Scher merhorn en Oud, een nationale om roep, met aanvullende „bijzondere" omroepen, in de trant van de VPRO, was voor de beide Christelijke om roepen terecht volkomen r-'aanvaard- baar. Men kan volkomen oog hebben voor de schaduwzijde in het bestaande om roepstelsel, zoals dit in het verschijn sel-Var® naar voren komt, om toch maar liever dit euvel op de koop toe te nemen, dam in het systeem van de nationale omroep terecht te komen. Uit het betoog van de heer Oud, dat zich voor het grootste deel richt tegen de principiële grondslagen van ons omroepstelsel en dat in over eenstemming met de heer Schermer horn -— gericht is op een „nationale" omroep, blijkt, zeer duidelijk met welk een gevaarlijk standpunt wij hier te maken hébben. Niet slechts wat betreft de omroep, maar zelfs wat betreft de grondge dachten omtrent principieel openbaar leven. Wij 'willen daar morgen uitvoeriger op ingaan, Natuurlijk moet dit alles ons niet verhinderen om,te proberen de scha duwzijde- van het huidige stelsel op te heffen of te verminderen. Dat is een ander verhaalen een kous apart, waarover wijlater Iets zullen zeggen. (Van onze Haagse redacteur). Zowel de militaire deskundigen als de N.\Pliilips zijn van oordeel, dat het, radiotoestel, geconstrueerd op basis van een in 1949 gesloten .ontwikke lingscontract, ter voldoening aan de eisen van de. troe^ belangrijke wijzi gingen zou moeten ondergaan. Tóepas sing van deze eisen zon productie en aflevering zo vertragen, dat de toe stellen niet meer kunnen voorzien in de behoeften, ter dekking waarvan het contract ontworpen was. Partijen zijn het eens, dat onder deze omstandig heden de ontwikkeling niet moet wor den voortgezet. Dit heeft minister Staf geantwoord op schriftelijke vragen van de heer Visch, lid der Tweede Kamer, over het annuleren" van een militaire order bij Philips voor de bouw van voertuig- radiozenders. De minister .verklaart, dat hij zich mede verantwoordelijk voelt voor de 'inschakeling van de Nederlandse in- Idustrie bij bet ontwerpen en de leve ring van militaire producten en dat door. d* Ne derlandse strijdkrachten voor 85 pCt. by de Nederlandse industrie plaats vinden, terwijl onze bondgenoten reeds aanzienlijke orders hier te lande heb ben kunnen plaatsen. De minister staat open voor initia tieven van Nederlandse bedrijven en meent in bepaalde gevallen zelfs, te samen met ondernemers, zekere over zienbare risico's te mogen nemen en tegenslagen te moeten aanvaarden. Op de vraag, of de minister bereid is op korte termijn een commissie voor de landmacht in het leven te roepen waarin naast militaire ook burgerdes kundigen uit wetenschappelijke en in dustriële kringen zitting hebben en een dergelijke commissie extra ontwikke lingsfondsen ter beschikking te stellen, antwoordt de bewindsman, dat hem reeds een aantal organen ter beschik king staat en dat hij meent :de fondsen der oorlogsbegroting zelf te moeten beheren. Besprekingen met Philips zijn gaan de over de mogelijkheid van een nieu we opdracht aan deze N.V. om ten be hoeve van de landmacht Amerikaanse apparaten in licentie te bouwen. mental* doel van communistische we- reldoverheersing hetzelfde blijft, aldus is Maandag van gezaghebbend* zijd* 1* Parijs vernoman. Des* gevolgtrekking was gebaseerd op beoordelingen van deskundigen in de veertien hoofdsteden en ingediend hij de permanente NAVO-raad le Parijs. Dere beoordeling zal worden voorge legd aan de volledige ministerraad van de NAVO. die Donderdag a.s. te Parijs bijeenkomt. Volgens het rapport achtte het Krem lin het „van pas komend" om zijn tactiek te wijzigen cn dit waren dc „eerste vruchten" van dc geallieerde saamhorigheid bij de verdediging van de westelijke wereld. (Van onze correspondent) Hel !s eindelijk gelukt. Na heel wat vergeefse pogingen slaagde men er Dins dagmorgen omstreeks 10 uur In het.gat In de zeedijk la-ngs de Westcrscheldc te Bath met een oude schuit te dichten, waardoor geen water meer ln dc Relger- bergerpoldcr kan stromen. Al enige keren waren pogingen gedaan dit gat te sluiten, maar de stroming was ter plaatse zo sterk, dat alles wat van zandzakken en dergelijke er in werd gewerkt, door het op- en afgaande water er weer uit werd geslagen. Maandagmiddag is ap het Paleis Soestdijk aan H.M. de Koningin het eerste exemplaar over handigd van de nationale foto- uitgave ,De Romp" en van de Engelse editie van' deze uitgave, die onder de titel „The Battle of the Floods" is verschenen. De aanbieding geschiedde door de heer J. H. Dormer, voorzitter der Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Bij deze gelegenheid werd tevens als eerste opbrengst van de Nederlandsc en Engelse uitgave een cheque ten bedrage van 1 millioen gulden ten bate van het Rampenfonds, aan H.M. aangeboden. ma van Eisenhower een „inspirerende verklaring", waarmee Groot-Britannië en waarschijnlijk alle vrije landen, gaar ne zouden instemmen. Churchill deed een beroep op Labour de strijdbijl „in dit hoogst belangrijke tijdsgewricht" te begraven. Hij voegde hieraan toe: „Het schijnt, dat eerder geduld dan haast no dig is. Volgens mijn mening kan nie mand het doel óf de omvang van de ver andering. welke zich jn de Sowjetsfeer of misschien zelfs in de Sowjetpolitiek be zig is tc manifesteren, juist bepalen." Churchill doelde hier blijkbaar op de suggesties van Labour onlangs in het Lagerhuis, dat hij een viermogendheden- conferentie moest voorstellen. Gisteren verklaarde hij, dat „geen en kele hoo-p, hoe klein óok. verloren mag gaan. Het is goed mogeHik.^dat tijd no dig is om een zuiver: oordeel te kunnen vellen." Churchill zei. dot „een oprecht en eer vol bestand op Korea mei de vereiste achting voor de andere betrokken Azia tische landen van de hoogste waarde zou zijn.'" „Wij moeten ons daarom allen ver heugen over de stappen, welke gedaan worden om de besprekingen te Pan- moenjon te hervatten.Ik wens vandaag niet meer te zeggen, behalve een verze kering aan het Huis- dat het gehele on derwerp bij de regering op de eerste plaats komt." Hij pareerde vrageri van Labour door te zoggen, .dot er- waarschijnlijk op 29 April een "debat" over"'Bê' buitenlandse politiek zal zijn. Morrison, die tijdens de ziekte van oudpremier Attlee dc woord voerder van Labour in het Lagerhuis is. zei. dat de verklaring van Churchill over het algemeen de oppositie gerust gesteld had en ook haar steun heeft. Zeven Britse burgers, die ln de eerste phase van de Koreaanse oorlog door de communisten gevangen zijn genomen, zijn gisteren in Moskou gearriveerd op weg naar huis. De groep, die onder leiding staat van Vyvyan Holt, Brits gezant in Seoel toen de oorlog uitbrak, werd door de Noord-Koreancn vrijgelaten nadat En geland aan Rusland verzocht had, in deze zaak te helpen. De Britten zagen er gezond uit toen zij aankwamen. Zij vertelden, dat zij een goede reis door Siberië haddon ge had, zonder Sowjetrussisehe begeleiding. In Jjong Jang waren zij na hun vrij lating 19 dagen lang onthaald op maal tijden, waar de wijn rijkelijk vloeide en kaviaar werd opgediend. De. ontvangst in China was navenant. Zij hadden in luxe treinen gereisd. Eenmaal in een vredes-expres, die beschilderd was met vredesduiven van Picasso. Hun dagelijkse toelage voor maaltijden was 1 60.—. Op Schiphol bevonden zich vanmorgen' de minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra. en dr. A. Winsemius, direc- ieur-geneTaal van de Industrialisatie, op het punt een vier-weekse reis to aan vaarden, die hen via Paramaribo, Cura sao en Venezuela naar New York zal voeren. „De organisatie van onze industrie en van onze export: dat zijn de dingen, waarover wij in Amerika van gedachten willen wisselen", zei de minister. „Het was tijd, dat wij ons van de toestand op de hoogte gingen stellen, gezien de voort durende uitbreiding van onze Amerikaan se relaties. U moet u niet voorstellen, dat wij naar de Verenigde Staten gaan om te trachten de tarieven omlaag te krijgen. Wij gaan vóór alles-kennis maken- met het Amerikaanse bedrijfsleven en daarbij zijn wij zeker niet afkerig van het aan trekken van investeringen. Het gehele economische gebied, waarbinnen vallen de markt, die wij in Amerika hebben opgebouwd, de reeds in Nederland ge vestigde Amerikaanse fabrieken en de concrete resp. vage plannen tot nieuwe vestigingen, heeft op deze reis onze be langstelling. Daaruit volgt, dat wij de Amerikanen ook beter willen inwijden in de organisatie van ons eigen industrie- en export-apparaat. Deviezen en werkgele genheid zijn nu eenmaal onze dierbare zaken. Vijfendertig a veertig Amerikaanse in stellingen hebben zeker grote interesse voor Nederland en daaronder zijn er weer zeker tien, die in de eerstkomende jaren zaken zouden willen doen. Wij gaan trachten de paar duizend mijl te overbruggen, die tussen deze mogelijk heden cn haar verwezenlijking gelegen zijn. Wat Amerikaanse investeringen, in Ne derland betreft, staan wü trouwens niet Het Amerikaanse leger ln Oostenrijk ftsott le Wenen bekendgemaakt, dat on langs twaalf personen zijn aangehouden op beschuldiging van ipionnage voor do Tsjechoslowaakse en Sowjetrusitsche geheime dienst. bij het buitenland ton- achter. De cen tralisatie van behandeling in Nederland is een gunstige factor, omdat daardoor snelheid wordt bevorderd". „Is dit uw eerste bezoek aan de West?" „Ja, wij- wilden niet de gelegenheid verzuimen op' reis naar het Westen ook de West te bezoeken en "ons op de hoogte te stellen van de plannen tot economische ontwikkeling in Suriname, en van de mogelijkheid van andere dan alleen olie- industrieën op Curapao. Het spreekt vanzelf, dat Nederland-een belangrijk aandeel zou kunnen hebben in de consequenties van -het Surinaamse tienjarenplan, zo dit mocht'worden uit gevoerd. Dit tienjarenplan, de opvolging van het welvaactsfohds, datnu bijna uitgeput is.-, heelt uiteraardonze volle aandacht", zó besloot-" de -minister. Dr Kortenhorst (rechts),-voorzitter: van de Tweede Kamer met zijn rug naar 'een beeldje en (links) mr. Jonkman,' voorzitter van de Eerstelt Kamer brachten gisteren met .een: groot aantal leden van beide Kamer» een bezoek aan de bloembollen*') velden. De heer Van Waveren, voórr zitter van de „Keukenhof, leidde hen rond op de Keukenhof Tengevolge ven onvoorzichtigheid -met vuur is gistermidag 'om half twee inéén der industriehallen aan 'de Nijverheids-v straat ie Dordrecht, in gebruik bij d* N.V. Vliegtuigfabriek Aviolanda, een; k*- tel onlploft, tengevolge waarvan ean;" tweetal" arbeiders - is' gewond.,-:-'"!ia:,tfïj*^^f^I.! Met- een oorverdovende knal spatte ,dev ketel een z.g.droptank uit elkaar, teré5 wijl tevens een antal ruiten kapot spron- gen. Een drietal arbeiders -bevond 'zich in - de onmiddellijke nabijheid van de - ketel.jy; Twee hiervan, de 35-jarige P. v." E:' en' der 43-jarige C. V., werden vrij ernstig 'ge-r! wond en moesten naar het R.K. Zieken».:; huisworden -.gebracht Van E. •- bleek een dubbele - armbreuk te hebben opgelopen, terwijl /V.' .alleen:-: brandwonden "aantgelaatTen AiOTéivS-had-l&j -gekregen. - Ég^ggggg, Mi ln een korte gemeenschappelijke open bare bijeenkomst hebben vanochtend in Djakarta de Nederlandse en Indone sische delegaties hei protocol betreffende de liquidatie van de Nederlandse mili taire missie in Indonesië ondertekend. Hel protocol bevat de grondslagen en de richtlijnen voor.de beëindiging van de werkzaamheden van de missie uiter lijk tegen hel einde van dit jaar. De ge leidelijke repatriëring van de leden der missie kal onmiddellijk beginnen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de op leidingen van de zeemacht in Soerabaja, die niet reeds op 31 December a.s. be ëindigd zullen kunnen worden ronder daaraan schade te doen. Deze opleiding zal worden afgerond. De voorzitter van beide delegaties leg den er de nadruk op dat- de besprekin gen zijn verlopen in een geest van aan gename verstandhouding. Het Nationaal Rampenfonds heeft tót gistermiddag 106.6 mil lioen gulden geïncasseerd. Sedert de opgave van de laatste stand is er weer 100.000 bij gekomen. (Van onze correspondent) Het bestuur van! de Coöp. Melkproductenfabriek „DeOmme landen" te Groningen overwoog Maandag om aan de regering een verzoek te richten, ten einde na. te gaan of het mogelijk is, dat de. regering op verzoek van het bestuur op zeer korte termijn eén regeringscommissaris in dit. bedrijf benoemt,, indien de déloyale oppo sitie yan een aantal leden en leveranciers onder aanvoering, vande afgetreden directeur en voorzitter, de heren F. de Boer en E. Bus, niet direct wordt gestaakt. Krachtens de bestaande wetsmogciijkheden is het inderdaad mogelijk om een. regeringscommissaris aangesteld te krijgen, en zulks te sneller indien zoals hier wordt overwogen het verzoek daartoe uitgaat van'het hestuiir van een bedrijf. Deze mededeling werd Maandag ge daan door het hoofdbestuurslid van de ANAB, de heer S. v.d. Ploeg, in een persconferentie die hü hield met mede weten van het bestuur van „De Omme landen", dat uit zijn midden de heer J. T. Wiercnga uit Den Ham belastte met de algehele leiding en welk be stuur sedert Zaterdag vrijwel perma nent ln vergadering bijeen is geweest. De heer Van der Ploeg deelde voorts nog mede, dat deANAB vermoedelijk opnieuw een verzoek aan zuivelfabrie ken zal richten, om geen „Ommelanden- melk" te accepteren. De ANAB name lijk, die waardering heeft voor het eer lijke en open beleid van het bestuur in zgn recente onderhandelingen krach tens de arbitrale uitspraak, wil voor komen dat een aantal recalcitrante leveranciers al of niet op instigatie van de heren -De Boer en Bus het bestuur, door staking van de mclk- leverantie zou kunen dwarsbomen In zfjn pogingen om dit nu acht maanden durende conflict tot een bevredigend einde te brengen, In de onderhandelingen, zoals die m de afgelopen week ettelijke malen ge houden werden met het meestal voltal lige college van bestuur en commissa rissen van „De Ommelanden", is men op vele punten .tot-een zakelijke over eenstemming gekomen.- Resultaat van deze besprekingen, die .naar de heer Van der Ploegverzekerde, .steeds zeer openhartig werden gevoerd, is o.a. dat heden aan de ANAB-leden, die krach tens de arbitrale uitspraak opnieuw te werk moesten ziju gesteld, de zes we ken achterstallige loon wordt uitbetaald. Baron Van Ittersüm zcldc: „Er is doór - de delegaties snel. en zakelijk en-in. goed!: onderling begrip gewerkt". De voorzitter:'-' van de Indonesische delegatie, de heer-! Rocslan Abdoelgani. zeide o.a.: „in feitev- betekent dc beëindiging van de taak-van' de Nederlandse Militaire Missie.de'.liciui-: datie van een uit het complex van-V R.T.C.-ovoreenkomsten. De wijze van be- eindiging en de geest, en de sfeer- ervan stemmen 'ons hoopvol cn openen moge^r1 lijkheden .voor de toekomst met betrek king tot andere belangen". x ln h'et protocol wordt io.a. vastgesteld: .-:; de werkzaamheden .van de -Nederlandse Militaire Missie zullen 31" December 1953.% wordenbeëindigd. De technische uiitvóe-Js ring van.de afwikkeling wórdt opgedra-VSj gen aan een liquidatie-commissie, be- staande uit dc Indonesische, minister van: Defensie.en het hoofd van de Nederland- se Militaire Missie of hun vertegeriwoorrVï; digers. De commissie! zal een schema vaststellen voor hetbeëinsÜgén Vvah"'!de.?.V werkzaamheden en de repatriëring - van: de leden van de missie met hun;>ge-..V zinnen, zorgen vóór- de terugkeer Tyan het ter-beschikking gestelde Indonesische.: burgerpersoneel naar Indonesische'Vdieh-3- sten en voor de teruggave, van gebouwen- en -materialen.i - u";V'.'.jSfc-ig Voor de Nederlandse militairen, die op: 31 December"nog 'niet-zUlleh'ziin gerepa- trieerd,- geldt, dat zij dezelfde .rechtèniS ten aanzien van', hun positie en finan ciële en materiële voorzieningen- .ten* laste van geldmiddelen van dc Repu-V bliek Indonesië zullen genieten als dhansES zün vastgesteld voor gedurende 1953 in® Indonesië werkzame leden van de missie. Déze bepalingen .gelden vaii 1 Februari 1853 ;af. Deze bepalingen regelen .'sala-, rissen, toelagen, overmaking van' gelden!,!: naar Nederland etc. „rV Op Maandag 4 Mei des namiddagstëril drie uur zal m de Ridderzaal te 's-Gra-j-: venhage de 'jaarlijkse nationale herden-% king worden gehouden. Deze door !dé Commissie Nationale Herdenking, geor ganiseerde plechtigheid staat- onder ..lei- ding van de voorzitter der Eerste Ka-' mer, mr J,. A. Jonkman, die de openings-' .-! rede zal uitspreken. Mevrouw prof. dr Gesina van der Molen, hoogleraar aan'; de Vrije Universiteit, zal in een rede'de houding van de vrouwen in - het verzet belichten. Het Roentgcn-kwartet en de pianist Theo van der Pas zullen hun me dewerking verlenen. Mevrouw Charlotte!?, Köhler zal tot besluit der bijeenkomst twee Psalmen voordragen.-Het: nagenoeg' voltallige kabinet zal de herdenkinge-f plechtigheid bijwonen. Voorts zullen aah->' wezig zijn de leden van het corps diplo matique, hoge militaire en burgcrldke autoriteiten, leden van de hofhouding en van de Raad van State, van het Inter-;v nationaal Gerechtshof, voorzitters vande';S Kamerfracties en- nabestaanden van slachtoffers van het verzet. Als gasten van de stichting Stijkel-groco zullen te-"' tegenwoordig zijn alle familieleden -óm-1 streeks honderd van de leden van ge* noemde groep, die 's morgens de onthul-! hng van een monument bijwonen. Voorts zullen aan de plechtige bijeenkomst, deel.-f nemen vertegenwoordigers van 'oud-illetó? gaie organisaties, stichtingen -en' fondseniS dié hun oorsprong hebben gevonden'?if'> het. verzet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1