sme Westen laat zich niet in slaap wiegen DULLES DRINGT AAN OP on voort v Stormachtige taferelen tijdens bespreking Gematigde communistische leuzen voor 1 Mei-viering -a Amerikaanse ministers naar Pari Na 7 uur vergaderen over „De Ommelanden Regering stelt voor 600 millioen te besteden voor rampschade Kiïmm WOENSDAG 22 APRIL 1593 ELFDE JAARGANG No. 2445 g Weerbericht Buitenlandse hulp wordt inèt 2 milliard ye AGHT 'MILITAIREN GEWOND 2 Amerikaanse studenten in Jeruzalem vermoord l]S Geen middelen voor brug bij Gorkum ERNSTIG GEWONDEN ACHTERGEBLEVEN Minister' Algera naaytH Zeeuwsoh-Vlaanderèit 5 Vietminh rukt snel op in Laos Minister Algera ovéiSj de Zondagsrust rU; Geringe winst voor Deense socialisten Bill Het Koninklijk bezoek aan Noorwegen De besteding der tegenivaardefondsen Nog geen gratieverzoek van Sultan Hamid Fm~mm i&mstm. w? s^ttl Geweigerd Beschuldiging Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef- 29215 <3. U Postbus 1112 Postgiro No. 421519 Klachtendicnst abonnementen 18.3019J0 tme Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhagc: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.; TeL 114402 Abonnementen enExpeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week. ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. AANHOUDEND DROOG Over het algemeen weinig bewolking maar in de nanacht: en vroege ochtend hier en daar mist: of laaghangende bewolking. Zwakke tot matige Noord-, oostelijke tot Oostelijke wind. Iets hogere tempera turen. 7jS!& O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. 8. BRUINS SLOT TA E grief die prof. Oud inbrengt tegen het huidige radiobestel, nl. de mogelijkheid van eenzijdige socia listische propaganda, wordt door hem in hoofdzaak geweten aan het prin cipiële karakter van ons stelsel. Eerst was het goed, zo is het betoog van de heer Oud. De AVRO poogde niet slechts in naam maar ook inder daad een algemene omroep te zijn. Hij genoot waardering in alle kringen van ons volk. Er behoefden maar een paar bijzondere omroepen bij te komen, zo in de trant van de VPRO, voor de bij zondere behoeften van Rooms-Katho- lieken en Orthodox Protestanien, of wij zouden een ideaal-omroepstelsel hebben verkregen. Maar helaas, dat is in 1930 misgelo pen. Noch de KRO, noch de NCRV, noch de VARA, was van deze oplos sing gediend. Door hun politieke over macht, dwongen zij de AVRO op de knieën en brachten de nationale om- roep-in spe om hals. Men vond „de theorie van de vier levensbeschouwin gen" uit, „om dit proces een schijn van rncht te geven", gelijk de heer Oud het beminnelijk uitdrukt. De Katholieke, de Christelijke, de liberale en de socia listische. Men bombardeerde de AVRO tot .li beraal, wat deze niet wilde zijn en" als hoedanig de Nederlandse liberale par tijen de AVRO niet erkenden, maar dat mocht niet hinderen. De omroep werd „gevierendeeld". Dat was de schuld van het „sectaris- xne", aldus de heer Oud. W>j moeten dit woord „sectarisme" goed verstaan, zegt de heer» Oud. In derdaad, daar heeft de heer Oud ge lijk aan. Als dat „sectarisme" zulk een misdaden op zijn geweten heeft, als daar is het torpederen van een natio nale omroep, het vermoorden van de AVRO-onschuld, dan is het zaak te •«"eten wat dat „sectarisme" wel pre cies voor een wanproduct ia. .-< UITERAARD Is het ln dit verband, het meest interéssarit te vernemen wat sectarisme volgens de heer Oud is. Want 's heren Ouds opvatting daar omtrent is de sleutel tot het verstaan van zijn opvatting over de omroep niet alleen, maar ook over datgene wat vol gens hem „nationaal" is en wat volgens hem als „bijzonder" moet worden aan gemerkt. Wij denken ook dat het een sleutel is tot het beter verstaan van het liberalisme van dé heef Oud, Het is dus onmiskenbaar van groot gewicht deze zaak nader onder de loupe te nemen.:vw°" •»-> De heer Oud dan achrtfft het vol- - gende:-w.' „Men moet dit woord .sectarisme" goed verstaan. Het is geen sectarisme wanneer iemand wenst op te komen voor zijn' eigen overtuiging. Het is echter daar aanwezig waar men meent ook dé algemene dingen niet met mensen van andere overtuiging te zamen te kunnen doen, doch zich bij alles te moeten opsluiten in de kring van zijn eigen geestverwanten Wij aarzelen niet deze zeer korte beschouwing over wat sectarisme wel en wat het niet is en zijn toepassing op ons radiobestel, uitermate zonder ling te noemen. Het deert ons hoe moeilijk het blijkbaar is om elkaar en zichzelf in Nederland te verstaan als het gaat om de diepste drijfveren van ons openbaar handelen. De heer Oud is een van de oudste en wel van de meest prominente vertegenwoordigers der vrijzinnige richting. Hij heeft —.en kennelijk in velerlei opzicht zeer tot zijn genoegen - in het verleden samengewerkt met de volksgroep,' die hier als.sectarisch door hem wordt gedisqualificeerd. Hu heeft ook bij herhaling blijk gegeven van zijn wil omdie volksgroep in wat haar geestelijk drijft, te verstaan. Hij is er kennelijk van overtuigd dat zijn opvatting over wat sectarisme is en niet is naar rede en goede trouw niet voor betwisting vatbaar is.- Niettemin vinden wij die opvatting onhoudbaar en, eerlijk gezegd,-van een verrassende en. haast ontwapenende naïveteit. Intussen zullen wij ons tegen dit „haast ontwapenende" toch maar pantseren. Want in deze opvatting, die betrek king heeft op e e n van de sleutel vraagstukken van onze nationale sa menleving, is er, gelijk wij gisteren reeds zeiden, een treffende overeen stemming tussen doorbraak-socialis- ten, van wie de heer Schermerhorn leidsman en symbool was en is, en de liberale leider, de heer Oud. De héér Oud weet het verschil tus sen hem en dé socialisten vaak zeer goed naar voreii te brengen alshet gaat om de vraag wat de staat kan. en mag. Dan is de heer Oud en menig maal terecht heel gereserveerd. En dan leggen de socialisten vaak de re serve te. zeer af. Maar hier gaat het om een zaak die beheersend is voor het antwoord op de vraag: Wat dunkt u van de staat? De nationale samenleving, dat is'het samenstel van maatschappelijke ver houdingen die de nationale gemeen schap haar beeld en karakter geeft, is de sociale structuur die de" staat draagt.' De juridische bevoegdheid van de staat moet haar basis vinden in de historisch sociale ondergrond, van de natie. Wat de staat is, kan en mag, hangt dus voor een groot deel af van de vraag wat de natie is. Het antwoord op de laatste vraag is dat blijkt uit het artikel van de heer Oud in Elsevier bij de heren Oud en Schermetihorn gelijkluidend. En daarom'is een grondige critische ontleding van. dit standpunt, dat libe ralen en socialisten blijkbaar ver enigt en het is humoristisch om dit te constateren in een artikel van li berale hand dat een socialistisch exces bestrijdtnoodzakelijk. voor belangrijke bij De regering Eisenhower heeft voor lopig beslofen hei door president .Tru man ontworpen programma voor de hulpverlening aan het buitenland in het op 1 Juli a.s. beginnende begrotingsjaar met 2.000,000.000 doilar ie besnoeien. Volgens een voorstel van Eisenhower aan het Congres, welk voorstel op het ogenblikachter de schermen opgesteld wordt,zal er voor de hulp verlening aan het buitenland 5.800.000.000 dollar nieuw geld gevraagd worden, terwijl Truman een bedrag van 7.600.000.000 dollar aan bevolen had. *-< Het definitieve cijfer is echter' nog niet vastgesteld. Dit zal afhankelijk-zijn van de wij re. waarop de 13 Atlantische bondgenoten van Amerika op de Don derdag in Parijs beginnen NAVO-con- ferentie besluiten hun defensieplannen aan te pakken. Gistermiddag^is tijden» en ten-gevolge van schietoefeningen ln het oefenterrein van het garnizoen te Assen, het Wltter- veld, een heidebrand ontstaan, waardqor een oppervlakte van tien Atwaalf hec tare werd zwartgeblakerd.- Tijdens dé blasBingsWerkvAHHihrfen. waaraan naast de bra nel-.veer van Assen ruim honderd militairen, deelnamen, is ••'dom* »<fe "-hitte" eeaSsgSftriaöt^van - pcïiiserafweergesc&ut ontploft.- Doorde rondvliegende sefaér' vdn werden.:acht .militairen,' die bij .-.ie blussiar blelpca .mihiiof 'meer ...erpstig gewond. - zodatrij „Iriv het ,g<weete)ijk militair hospitaal te Assen moesten wor den opgenomen. Er bestaat gelukkig voor geen dérgetroffenen" tevensgevaar. ren het Israëlische John Foster Dulles, de Amerikaanse ministervan Buitenlandse Zaken, heeft gisteren gezegd, dat het huidige streven naar veiligheid van de Westelijke landen geen wijziging kan ondergaan met het oog op de jongste stappen van Sowjet-Russische zijde. Dulles legde deze verklaring af voor zijn vertrek uit Washington naar Parijs, met de minister van Financiën, George Humphrey en de directeur van het bureau voor wederzijdse veiligheid, Harold Stassen, waar hij morgen een zeer belangrijke bijeenkomst van de ministerraad der Noord- atlantische Verdragsorganisatie zal bijwonen. In de Franse hoofdstad zullen de ministers-van Defensie, Charles Wilsón én géneraal Omar Bradley, de voorzitters van de commissie,van stafchefs,zich bij het gezelschap voegen. l:. n woord vwewji - heefL^-S'Sjdgamaakt,-: dat twee rikaanée stude Een woord- leger Amerikaanse" "studeriteriifde theoloog -Zvi Genauer f eto *ijn i nicht Bevers. Gcnauer. Maandagochtend, vroeg ln een voorstad van"Jeruralemizijn-doodgescboten. Een direct - ingesteld, onderzoek bad. aange toond. dat de sporen'; van .de moordenaar over de grens met Jordanië leidden, aldus de woordvoerder. Dulles xeldc: ,.Lk geloof, d»t de-, ko mende vergadering van de NAVO- mlnisters zeer belangrijk zal zijn. Het zal de eerste maal zijn, dat vertegen woordigers van de nieuwe regering- JEfeenhower rechtstreeks aart een mi nisteriële bijeenkomst van de NAVO deelnemen. Er" Is' een aantal aange legenheden, welke wij met de geal lieerde regeringen wensen te hespreken enj.cr moeten verscheidene; belangrijke besluiten worden genomen. Ons voor naamste onmiddellijke doel' zal z(jn ^„oeustemming te bereiken over de gvwte' iijnen van het NAVO-defensie- progruttma voor 1953. Ik geloof, dat 'overeenstemming bereikt zat -worden én dat zij-zal. voorzien in een aanzienlijke vermeerdering van de defensieve kracht van de NAVO. Verder.' zullen wij de huidige wereld situatie ln ogenschouw willen nemen, ln ,het bijzonder in het licht van de voorstellen van president Eisenhower ln zijn redevoering van 16 April voor de Amerikaanse vereniging van hoofd redacteuren. Wij willen ook het funda ment leggen voor die ontwikkeling van de plannen' in. de toekomst plannen op lange termijn zullen ons in staat '-stellen.een .militaire, aanval van' buiten af af te schrikken, terwijl wij-; tege lijkertijdonze interne economische en politieke kracht handhaven. Er is goede grond-om: aan. te-nemen; dat de groeien de kracht van de-vrije -wereld, misschien de Sowjet-Unie werkelijk in de rich ting van de vrede zal brengen. Voor de bouw van een brug over de Menvede bij Gorkum, welke mede do verbetering van de aansluitende wegen nodig zou maken, en waarmede derhal- se een groot bedrag gemoeid is, is het moeilijk op het ogenblik middelen ter beschikking, te stellen, aldus minister Altera in zijn memorie "van antwoord. r«SSelöSHf "V„riV Nadat bij Rilland Bath een sch tot zinken teas gebracht om h gat in de dijk te dichten, liet men ken schip te kunnen laten pollen. een schuit, volgeladen met keien, kantelen, ten einde de keien te gelijk-in het gat naast het tsezon-. Een twééde-groep geallieerde solda ten, die uit communistische krijgsge vangenschap. terugkeerde en -in 't vrij- heldsdorp Moensan Is aangekomen, toonde zich minder zwijgzaam dan de soldaten die Maandag uitgeleverd wer den en verleide wrange verhalen over eindeloze marsen, nijpend gebrek aan voedsel en mishandelingen.. RECTIFICATIE. In het hoofdartikel van gisteren zijn tot onze spijt enkele storende fouten geslopen. In de eerste alinea moet voor „ge lijkgerechtigde deling" gelezen worden „gelijke rechtsbedeling". Halverwege het artikel staat, dat het socialisme van de vooroorlogse SDAP op grote brokken „n»assa-ideologie" berustte. Men leze: „marxistische ideologie". In de laatste alinea van de tweede pericoop wordt gesproken van „een vernieuwing in de regeling van een nationale omroep. Men leze hiervoor: „in de richting van-een nationale om roep". Ten slotte wordt twee alinea's ver der ten onrechte gesproken van het samenstellen van het vooroorlogse om roepstelsel. Men leze hiervoor: het herstel, van'het vooroorlogse omroep stelsel. - Wjj verzoeken-, onze lezers wel deze fouten, te willen verontschuldigen. Ook melden de nieuw-aangekomenen dat tal van zieke en gewonde krijgsge- gevangenen in de Noordkoreaanse kam pen zijn achtergebleven die een goede medische verzorging meer nodig hebben dan de vrijgelatenen. De krijgsgevan genen vertelden dat hun behande ling iets gunstiger werd, toen de be- standsbesprekingeri begonnen en, sinds dien op en neer ging met het verloop van- de besprekingen. Twee Amerikaan se soldaten die in de harde winter van 1950 gevangen werden genomen, vertel den dat ongeveer 40 geallieerde solda ten bezweken zijn tijdens een gedwon gen mars van negen dagen in de ijzi- koude. In de ziekenbarak van het kamp dat zij verlaten hadden, warén 20 ernstige patiënten achtergebleven. De medische verzorging was slecht en vele zieken moesten het zonder dokter stellen. De- beste patiënten waren uitgezocht om de pers te ontmoeten en een goede indruk te .maken. Deze 'vertalen geven nieuw voedsel aan de vrees dat de communisten hun gemaakte fouten en begane wreedheden willen verbergen en alleen zieken en gewonden die in goede conditie zijn, la ten terugkeren. Engelse gevangenen bleken niet te weten dat koning George VI overleden was en dat koningin Elizabeth ln Juni gekroond zal worden. De communisten hadden hun verloren gegane bezittingen teruggegeven. Een „liet een gloednieuw Zwitsers horloge en een nieuwe zegel ring zien. Zb vertelden dat thee een drank was geweest, die evenals gebak, bier en pudding alleen op feestdagen, zoals Kerstmis, werd verstrekt. De ge vangenen bleken niet met haatgevoelens jegens de communisten vervuld te zijn. Vandaag werden uitsluitend Koreanen, 100 man. uitgewisseld tegen 50 commu nistische krijgsgevangenen. Op de voltallige zitting van de At lantische raad, die morgen wordt ge opend, zuilen waarschijnlijk belangrijke orders voor vltegtulgen van Europese makelij worden geplaatst-Men meent te weten, dat het om orders van ongeveer 5(H) millioen dollar voor. 2700 toestel len gaat en dat France „Mystères" o.a. in Nederland in productie komen. De orders zoudenvoor het grootste deel door de Verenigde'Statenworden gefinancierd. De- overeenkomsten be treffen in hoofdzaak,izo neemt men aan, -de bouw van Britse en Franse straal jagers.-' Het bureau voor de wederzijdse be veiliging (MSA) heeft Frankrijk voor het lopende begrotingsjaar een aanvul lend crediet verleend, van 107 millioen dollar voor.' deaankoop .van grondstof fen, werktuigmachines eh allerlei pro ducten voor zijn.-economie en verdedi ging. Voor, ditzelfde- doel, heeft Frank rijk reeds een crediet van 200 millioen dollar ontvangeh-l^ji. De AmérikJiansyrSi^te^^nBuiten landse Zakén,7-Jéhfl^esteV.lE^U£S,-Js. van-, échtend in Parijs, 'waar hij de "-vergade ring van NA.V.O.-mimsters zal bijwonen, aangekomen. Hij verklaarde bij aan komst, dat de regering van .Eisenhower „misschien enige nieuwe ideeën hadyoor het welslagen van de N.A.V.O." Hu zou deze denkbeelden - in Parijster sprake brengen. De dochtertjes van minister Zijlstra rechts) brachtén haar vader weg, toen de bewindsman gistermorgen per vlieg- raai der industrialisatie. - tuig naar de West en Amerika vertrok. De minister werd op zijn reis vergezeld door dr. A. Winsemius, directeur-gene. De minister -van Verkeer en Water- staat, mr J. Algera,zal op morgen, - '7 Woensdag 22 April, een werkbezoek bren- v-: gen aan Zeeuwsch-Vlaanderen. De, minis- 'JI ter zal daarbij worden vergezeld' door het-:7 lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland: de heer Philipse, de directeur-generaM.;;!: van de Rijkswaterstaat, ir A. G. Maris, en de hoofdingenieur-directeur van ide Rijkswaterstaat in de directie Zeeland;!7? ir Th. Heijblom. -- De communittiich» Vietminh-iióepén - zijn gisteren doorgestoten tot op 90 kiloé' meter,van de hoofdstad van het.konink- rijk Laos. Loeang Prahang. In tien-dagen> lijds Is een derde van de staatbeietl j. Een Vietminh-divisia. die Laos vanuit.' het Oosten is binnengedrongen,besette,/' Xieng Khoeang, dat de troepen van de Franse Unie hadden ontruimd. •Vijf en twintig kilometer naar.ièt Noordwesten op de grote vlakte - vandè: kruiken hébben de troepen.van- de jé- Franse Unie zicih .ërsohanst. r Het radiostation 'van de j Vlétndahg heeft Maandagavond verklaard, -dateer-.v zich, „geen énkele Vietminhsoldeat" .ln Laosbevindt, aldus meldt A.F.P. Hanoi. In zijn memorie vai» antwéord ua de Eerste Kamer zegt ministerAlgera,' dat hjj van de verklaring van enkele*:?' leden nopens zijn voornemen geenj.toéj!'7 stemming te verlenen voor'.v het'-^ver^.-: bruik van Rijkseigendommen bflfeesten|"r.'j| op Zondag, heeft kennis genomen: 'Tot?.; wijziging: van zijn standpunt, heeft 'Sfe,-; verklaring'echter! niet kunnen "lelden,!. aldus de.-minister,'-- Volgens de voorlopige einduitslag van de Dinsdag in Denemarken gehouden, algemene verkiezingen zal de nieuwe kamer vari afgevaardigden als volgt zijn samengesteld: zetels zetels Sociaal-democraten Regeringscoalitie: Con- servatieven Agrarische partij Radicalen - Eën-belasting-partii ....- Communisten - „Djnsk Samling" De uitslagen betreffende de twee ze tels van de Far Oer-ëilanden zullen eerst volgende maand bekend zijn. Het is vrij wel zeker, dat deze zetels zullen toeval len aan de partijen, welke deze thans ook reeds bezetten, d.w.z. een aan de sociaal-demoeraten en de andere aan de agrarische partij. Hierdoor zullen de regeringspartijen de beschikking krijgen over 60 zetels, tegen de socialisten over 62 zetels. De Deense premier, Erik Eriksen, heeft Woensdagochtend koning Frederik het ontslag van zijn regering aangeboden. De koning heeft het ontslag aanvaard. 1953 1950 61 59 26 27 33 32 13 12 9 12 7 7 Leden geen vertrouwen in het 1 lestuur li®» (.vergadering ;-'të 'co&tlnu^^-: en .tevan» l^^édopenharSagheid^de-erteMnjiprbbl^neri^' (Van onze correspondent); 'V'. .V Zeven uur achtereen zijn gistermiddag vanaf twaalf, uur ,deG leden van de Coöp. Melkproductenfabriek „De Ommelanden" bijeen geweest inéen -vérgadering, waarvan direct bij de-aanvang vast T. kwam te staan, dat rij naar alle waarschijnlijkheid geen-enkele rechtsgeldigheid bevat. De statuten, schrijven namelijk voor, dat een-spoedeisende ver gadering alleen kon worden-uitgeschreven door het bestuur- met toestemming der commissarissen, terwijl vast werd gesteld, dat .deze vergadering van Dinsdag Is tuitgeschreven door de commissarissen en slechts één-lid van het bestuur. :f. v Op het programma van het bezoek, dat Koningin Juliana en Prins Bernhard van 6 tot 8 Mei aan Oslo zullen brengen, staat o.m. een diner bij koning Haakon op de eerste dag, zo meldt „Morgenbladet". De tweede dag zal de Nederlandse kolonie te Oslo gelegenheid hebben het konink lijk paar te ontmoeten op een receptie in de Nederlandse legatie. Niettemin werd f door dé vergadering spet 285 stemmen tegen 136 bjj 54 ont houdingen de volgende motte aangeno men: „De .leden van de Coöp. Melk productenfabriek „De Ommelanden",: in vergadering-bijeen in Hét Tehuis te; Groningen op.'Jïl April 1953, gehoord de besprekingen;;«Concluderen dat het be stuur én decommissarissen 'niet meer het vertrouwen' hebben der leden en- gaan over toti de orde van de",dag". Deze motie werd. - in stemming -ge bracht, waarbij .mr, T. Bout, rechts kundig adviseur.-, van „De Ommelan den" nad verklaard, dat zij alleen be schouwd kon worden als een peiling van de stemming in de' bijeenkomst en nadat hij voorts had verklaard, dat de volgende week een nieuwe vergadering zal worden uitgeschreven, waar .wel definitieve besluiten' kunnen worden ge nomen. Tot zo lang blijft het huidige bestuur het beleid in handen houden. Onmiddellijk nadat de uitslag der stemming bekend.werd, werd de ver gadering gesloten en de meeste leden begaven rich naar buiten. Een groep van de bittere opposanten heeft toen nog pogingen aangewend, nadat ook de waarnemend voorzitter, de heer J. T. Wierenga uit Den Ham was vertrok ken, om de overige bestuursleden en de commissarissen over te halen op "staan de voet de afgetreden directeur F. de Boer te herbenoemen en daarna hun mandaat als bestuursleden én commis sarissen, ter beschikking te stellen. Deze bestuursleden en de commis sarissen hebben evenwel geweigerd voor deze drang te bezwijken en zij blijven In functie tot de volgende vergadering. Wel hebben nog tijdens de vergadering de heer Dijkstra als commissaris en de Naar het A.N.F. van bevoegde zijde verneemt heeft, de Nederlandse regering aan do regering van de "Verenigde Sta ten éen voorstel gedaan Inzake de be steding van de geiden van de tegen- waarderekening van de Marshallhulp. De besteding der tegenwaardegeïden Is na melijk een probleem, geworden door de beëindiging van de economische hulp verlening door Amerika. De Nederland se regering had zich bereid verklaard de gelden te gebruiken voor de finan ciering van militaire productie, mits legenover de voor dit doel uit te geven gelden een gelijk bedrag aan econo mische hulp staat. Het saldo van de tegenwaarderekening met inbegrip van dat van de z,g. tus- senrekening .bedraagt thans circa 800 millioen gulden. Circa 300 millioen gul den hiervan was reeds gereserveerd voor mil. productie. Een groot gedeelte van dit bedrag zou gebruikt worden voor de vervaardiging van militaire vliegtui gen in Nederland, wanneer voor dit project de toestemming van de Ameri kaanse regering wordt verkregen. Het voorstel der Nederlandse regering houdt thans in dit bedrag van 300 millioen gulden, ondanks de beëindiging van de economische hulpverlening toch voor militaire uitgaven te besteden, mits wordt toegestaan, dac het dan nog res terende saldo van ongeveer 600 millioen gulden der tegenwaarderekening wordt gebruikt voor-de financiering van- be grotingsposten, zoals het herstel van de schade, die door de watersnood is aan gericht. heer Mulder als bestuurslid,'in- een: op welling, hun "plaats ter beschikking''ge steld. - - De vergadering was- begonnen- met een zeer uitvoerige' gewagmaklng over de rechtsgeldigheid, van deze bijeen komst. Voorts werd door <3e heer Wie-: renga betoogd dat',één tweetal agenda- punteii behelzende devertremwens- kwéstté- 'jegens' het. bestuur éti ;dé "be noeming van eëh voorzitter ;in de vaca ture Bus -j- buiten zijn médeweten op de agendavwaren geplaatst,; De rechtskundige adviseurs - van „De Ommelanden" en van de heer 'Wierenga,; T. Bout'en J. Frieseridorp, .stelden bei-' den zeer nadrukkelijk, dat de rechtsgel digheid der vergadering" zeer"7 dubieus moet worden geacht," terwijl zij voorts betoogden, dat de 'Hoge Raad blijkens jurisprudentie steeds de - statuten 'als grondwet ener vereniging doet praeva- leren, zelfs boven de meningen mede werking van alle léden "der vereniging. Mr. Bout adviseerde daarom wel de KMI Groot rumoer ontstond-.:!!!: de-ï_verga-:j®j, dering, toen op verzoek',van ;hét^béstuurf» de stakingsleider én*:-Mwetaris-ivan'gdejL ANAB, de heer S. vAd.:-,Ploé&;::-yeM!ëj:|^ zeld van :zön; ,.coHega-bestutirsiidSivén!^p der Meer de. vergadering :binnerkwatH.a'#i De leden dreigden toen de - vergadering te verlaten indien de ANAB-méhsènïsgp binnen bleven. Van alle zijden ontstondv.. tumult, en overal werd geroepen AiWbg'iSz:' met deze kerels" en „Wat doen.'die.,hier,,:„ïS stuur ze er uit", en „Nooit ïondeEfhéJM, •juk van de ANAB, dan liever de fabrlek Inpuin','. «v:v Enige bestuursleden gaven .«blijkt, der de indruk te kómen van. de étem-J ming' in de vergadering en niet .;meèr, krachtig achter de voorzitter te "willen. staan in dezèn. Het bestuurslid Mulder xjji riep luid: „Neen!", toen uit de tvérga»- dering- geschreeuwd werd ;ofhet:bestuur:»^»- de aanwezigheid van ANAB-menseh,s«& wenste. De heren Van der Ploeg en -VanV der Meer verlieten daarna op ëigéiitbe»:!;- weging de bijeenkomst. De binnenkomst van de leden van/dé^SKl A.NA.B. uitgenodigd door het bestuur,;^?*! vond, ,ook .wel op een zeer ongelegen„fj moment plaats. Juist'":te voren -nameiyk;:: had zowelde afgeirëderi^diréctéur,®?^! P. ;de":Boer,als de afgétreden-yborrit^,;;^! ter Bus, het'woord gevoerd;: De$heerj De 'Boer had een zeer onstuimigefye-;:-:llf spraak gehouden, die! mecrdere-gmalen;; met. luid applaus en voetengatampvwerd onderbroken, waarin' hyhet "'-bestuurj! ronduit van verraad beschuldigde "-en; waarin hi) tevens zeide, dat deybitra-: gecommlsfile gebleken was niet 'anders» te zijn dan. een verlengstukvi^'i.'de;^^ A.NA.B. - -'.'-jta -3--ff* Zie verder pagina3 v|| gap Radio-Moskou heeft Dinsdag de-leu zen bekend gemaakt voor de -komende één-Meiviering. Ditmaal zjjn aDe leu zen aanmerkelijk gematigder dan In de vorige jaren. Bovenaan deiöst staat: - „Er bestaat geen meningsverschil, dat niet met vreedzame middelen op basis van we derzijds begrip tussen de belanghebben den Juut worden opgelost." In geen van de spreuken vari dit .jaar wordt gesproken over „Amerikaans, im perialisme" of „imperialistische, aggres- sie", welke'termenvorig- jaar èen- be- De Indonesische minister van Justitie, mr Lukman Hakim, heeft aan Pi-Aneta medegedeeld, dat hij van, het hoofdpar ket tot heden nog geen bericht had ont vangen, dat Sultan Hamid een verzoek tot gratie heeft ingediend. Van het hoog gerechtshof verneemt Pi-Aneta echter, dat daar op 20 April twee verzoekschrif ten rijn ontvangen. De namen van de in dieners wilde men voorshands niet mede delen, Aan de Sultan, die zich in de Tji- pinang-gevangenis (aan, de- rand van Djakarta) bevindt, is thans gevraagd of hij accoord gaat met déze gratieverzoe ken. Deze verzoeken komen'; overigens niet in behandeling voor - de aan Hamid gegeven periode tot het indienen van. een verzoek is verstreken. Ook na-deze-pe riode blijft - de mogelijkheid tot éen ver zoek om gratie ruimschoots aanwezig, zo deelde men nog-mede. langrijke plaats innamen ln de wensen voor de volkeren van Korea en Duits»* 7 land. De leuze, die op Korea betrekking heeft, luidt thans b.v.: ,Bro ederlifkewSf groeten aan het heldhaftige Kórèaariaeiil;' volk, dat strijdt voor dé vrgheid !:éri;-S; onafhankelijkheid van zijn land." De woorden „tegen buitenlandseiridrin-^ gers", waarmee de leuze van het. vorige"^ jaar eindigde, zjjn nu weggelatenj'-Tot' de Duitsers wordt ditmaal gezegd: „Groeten aan het Duitse volkj -dat.,,, strijdt voor een spoedige sluiting van J.: het vredesverdrag, voor de vestiging# van een onafhankelijk, vredelievend /de.S mocratisch Duitsland." De leuze vsriiji vorig jaar was gericht tot-de :;$eïriÓ-fP cratische krachten vanDuitsland'" die streden „tegen de misdadige plaririériK#' om West-Duitsland te maken tot een basis voor imperialistische aggTessie";-:7--!! Ditmaal is geen speciMe leuzegewijd aan de anti-Tito-krachten inZuid-';'; Slavië. Verleden jaar werd' aan 'déze t;5 krachten bijzondere hulde gebracht, voor haar „bevrgdingsstrtjd tegen hètlfascis-^ tische bewind van de Tito-Rankovic- -:' kliek en voor de onafhankelijkheid!varift haar vaderland, dat zich in ;-handen!# van 'de:iBiperia]latai!bévlidt*^M$S^r - Op Zaterdagmiddag 25. April zal' langs^'- de rijksstraatweg -tussen .Bramebroekderi'Si Sassenheim een groot bloemencorso .wor» den' gehouden. Genoemde weg zal'in ver» band hiermede voor het doorgaande !ver-'J keer worden afgesloten; zódat; dé KNAC? de automobilisten, die merlangsjhtmldoelC. moeten bereiken aanraadt, mét vertraging eh omleidingen rekening te houdeoL7.- iv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1