Het oude verschil Voorstel aan de Tweede Regering wenst opheffing van 30 pCt IN HET BELANG VAN DE WERKGELEGENHEID P rijsverlaging DICTEERDE STALIN HET 111 i Tien braiidwachts ^uurzéè 't Blijft zonnig. Burgemeestersgezin vermoord in Zuid-WestlFranfe uig m zee gestort mmm ONTPLOFFING IN AMSTERDAM HONDERD HA NATUURSCHOON DOOR/EBRAND* VERHOEST; Birma-resolutie aangenomen Christie bekent vier „doodslagen" 106;9 Millioen in a i Rampenfonds NAVO-raad kwam heden bijeen Dr. Kramer dir.-gen. industrialisiatiè en energievoorziening DONDERDAG 23 APRIL 1953 ELFDE JAARGANG N< 244# 9 Noordelijken beloven meer krijgsgevangenen terug r te zenden Prins zal onderscheidingen uitreiken r Komt Churchill naar j -,het continent? - Bestuur Ommelanden1 houdt voet bij "stiïk Boerderij werd in brand gestoken tm mm alp mm Peking Piloot na redding overleden Vliegtuigbouwhprogrammd aangenomen M Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 29215 C3. D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndicnst abonnementen 38.30—19.30 unr Zaterdags 17—38 uur: Telefoon 29236 's-Gravenhage: Huygonsplein 1 Postgiro 424857 Redactie: TeL U1882 Advertontie-afd.: TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 87882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.33 per maand, ƒ6,35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. IETS'MINDER WIND "Droog weer'met voornamelijk in het Noorden.,van hét land enkele overdrijvende wolkenvelden; KoQde nacht met op enkele plaatsen lichte nachtvorst. Morgen overdag: dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Matige tot zwakke wind hoofdzakelijk tussen Oost en Noord. 0, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT -V .-."/t.-'a" PP TTET Al iem is geen sectarisme, warm eer iemand wenst op te komen voor eigen overtuiging- Het is echter daar aanwezig, maar men meent ook de algemene dingen niet met mensen van - andere overtuiging samen te kunnen doen, doch zich bij alles te moeten opsluiten in de kring van zijn eigen geestverwanten. "Wat zijn onze bezwaren tegen deze uitlating van prof. Oud? In de grond dér zaak de volgende: Het opkomen voor eigen overtui ging wordt hier goedgekeurd, maar met een zeer belangrijke beperking. Deze beperking namelijk, dat men de „algemene" dingen niet op eigen houtje* en precies naar eigen inzicht doet, maar dat men dan handelt in vereniging met andersdenkenden, in ten gemeenschappelijke gedragslijn. Misschien,zal de heer Oud ons hier aanstonds op de vingers tikken en zeggen: dat heb ik bedoeld, noch ge zegd. Ik zou nooit van iemand willen eisen/dat hij anders dan naar eigen inzicht handelt. Maar .ik ga er van uit, dat er dingen zijn waarover iedereen, ongeacht zijn geestelijke achtergrond, een gelijke practische opvatting heeft en alleen die dingen wil ik samen doen. - Wij zouden daarop moeten antwoor den, dat zulks het zwakke en -voor óns onaanvaardbare punt in het betoog niet wegneemt. Want wat zijn die „algemene din gen"? Hoe moet men deze omschrij ven en hoe kan men die „algemene dingen" als een afdeling apart uit het geheel der dingen lichten? Natuurlijk, en gelukkig, zijn er in het leven een groot aantal dingen, waarin fatsoenlijke mensen gelijk denken en gelijk handelen. Er zijn ook tal van dingen, die men inder daad wel samen kan doen. Wij geloven bij voorbeeld, dat wij «et liberale vrienden en ook met rooms-katholieke vrienden en ook met socialistische vrienden op een zeèr genoeglijke en harmonieuze urjjze een vacautie zouden kunnen 'doorbrengen. Dat is helemaal niet een absurd voorbeeld, want bij een vacantie krijgt men met een groot stok van de levensproblematiek en het Weki te maken. Er zijn trouwens in het degelijke leven voorbeelden voor-het grijpen, waarvan men zegt: kijk, dat gaat heel goed samen. Maar- het is een heel ander verhaal en het wordt een onoplosbaar probleem, als men nu van tevoren wil gaan vaststellen welke dingen dat nu alle maal kunnen zijn, en vooral mar welke maatstaf wij die dingen wan andere dingen kunnen onderscheiden. Het woerd ^algemeen." fa namelijk tón maatstaf. De een zal deze din gen voor algemeen willen houden en dé" ander weer" andere dingen;~.r?. De-heer Oud heeft-diemaatstaf wel. Het; is ki wezen een maatstaf van z«n eigen persoonlijk oordeel. In het concrete geval van de omroep .was dat -at datgene wat de AVKU omstreeks 1930 „met slechts ui naun, maar ook inde daad" verrichtte- Maar daar dachten de NCRV en dis haar steunden toen juist anders over. Én men-moet dit niet, gelijk de heer Oud doet, verdacht maken door hier over een „uitvinding" ."vandevensbe- achouwingen en een „schijn van recht-te spreken. De heer Oud scheert hier KRO en 'NCRV' met de VARA over één kam-, Ten onrechte. Elders in dit artikel deed hij dat trouwens niet. A LS wij de heer Oud zouden vragen ■rl 0f hij er in kan komen, dat an deren dit anders zien. dan hjj, dan.zou hü wellicht antwoorden: ja, maar daar begint dan by u het sectarisme. De reden van deze opvatting is te vinden in het artikel van de,heer Oud. De heer Oud gaat nl. uit van eigenlyk min of-meer een gesloten geheel van algemeen menselijke, in dit geval van nationale dingen, waar dan voor be paalde groepen nog iets bijkomt, dat „bijzonder" is. Dfe orthodox-protestan ten en volgens de mening van de héér Oud bijvoorbeeld ook de vrijzin nig-protestanten zijn- mensen, die deze algemeen menselijke dingen be zitten plus nog iets bijzonders. Dat zyn de „bijzondere behoeften", waar ook en apart in moet worden voorzien. In de theologie noemt men dit het maken van een scheiding tussen na tuur en genade. - Er te een brok .natuur". Dat hébben alle mensen gemeen. En dan is er een brok „genade", dat- daarnaast staat, dat wel van wézenlijke betekenis is voor bepaalde mensen, maar dat toch niets afdoet aan de mogelijkheid om het brok „natuur" op zichzelf te waarderen en als gemeenschappelijk te erkennen. Naar onze opvatting en wij menen .dat dit ook de grondgedachte is, ase :aah het bestaan en aan' hét zelfstandig optreden, over de hele linie van het omroepbedrijf van de NCRV ten grondslag ligt is'dat onmogelijk en ook principieel onjuist. De genade doordringt de natuur en wil krachtens' haar aard de natuur doordringen. En wij zijn gehouden met dage aard .der genade rekening te hou den eh door de organisatievormen, die 'zij voor de samenleving moet hebben, •deze aard niet te hinderen, maar veel eer tot ontplooiing te helpen brengen. Als wij dat doen, zullen wij ontdek ken, over en weer, dat er' in datgene, wat humanisten, rooms-katholieken en orthodox-protestanten doen, veel is waar wij allen gelukkig mee kunnen 'instemmen. Wij zullen echter ook ont dekken, dat er zich telkens, en vaak op de meest' onverwachte punten en momenten,, dingen voordoen, waarvan wij zeggen: hier moeten wij een eigen weg gaan/fcéen eigen opvatting pous- serenen daaraan zouden wij niet kunnen voldoen, indien wij niet de mogelijkheid - en het erkende recht bézaten tot zelfstandige sociakl-e»l+u- rde organisatie. A'-CHTER de opvatting 'vam -de heer Oud steekt' naar- onze -mening een bepaalde godsdienstige, of misschien. moéten wij zeggen, levensibe6chouwe-; lijk* opvatting omtrent de aard van De intrekking van hét tariéf van 30 j>ct.f dat aanvankelijk tot September 1955 zou gelden, zal voor een groot aantal in hoofdzaak luxe-artikelen een prijs verlaging betekenen. Met 30 pet. zijn op het ogenblik ojn. belast natuurzijden dassen, shawls en andere kledingstuk ken, luxe electrische artikelen, borstels die gemonteerd zijn in een uitvoering van edel metaal, vernikkeld of ver chroomd onedel metaal en exotisch hout, brandkasten, fotolijsten, gobelins. gramo- foonplaten, gramofoons en. andere me chanische muzickinstdumenten. Verder horloges duurder dan 50 -gulden en klokken duurder dan 65 gulden, kant werk, mechanisch kinderspeelgoed, oes ters, kreeften cn gerookte zalm, prent briefkaarten, pleziervaartuigen, vliegtui gen en wandelstokken, allerlei siervoor werpen, sportartikelen, aanstekers, vul penhouders en vulpotloden, die voor een belangrijk deel uit edel metaal bestaan, vuurwerk en kerstboom versierselen. Al deze artikelen zullen, wanneer het wets ontwerp tot wet verheven Is, tot het ta rief van 15 procent behoren. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp - ingediend, dat. opheffing beoogt van de weeldebelasting van dertig procent.'Blijkens de memorie van toelichting moet dit ontwerp worden gezien in het kader .van het geheel van de in de regeringsnota aangekondigde belastingmaatregelen, die noodzakelijk worden geacht met het oog op de verruiming van de werkgelegenheid. Indien het ontwerp wordt aanvaard stillen de goederen, waarvoor op het ogenblik bij levering door de fabrikanten bij invoer 30 procent omzetbelasting is ver schuldigd, weer worden onderworpen aan een heffing van 15 procent. Het ligt in het voornemen om wan neer daartoe voldoende aanleiding be staat, aan de handelaren in die goederen over de op het tijdstip van inwerking treding van de belastingverlaging bij hen aanwezige voorraden een teruggaaf te verlenen op dezelfde voet als destijds bij wijziging van de weeldebelasting per 1 Juli -1952 is geschied. De vermindering van belastingopbrengst uit hoofde vvn deze maatregel wordt geschat op tien millioen gulden. 1 De verhoging van het oorspronkelijke tarief van de weeldebelasting van vijf tien ten honderd op dertig ten honder-l, welke bij aanneming van dit ontwerp van wet komt te vervallen,'is in de om- Het V/estduitse blad „Der Stern" heeft een artikel gepubliceerd, waarin wordt gezegd, dat het huidige vredesoffensief van de Sow jet- Unie reeds voorbereid werd door maarschalk Stalin, Hét zou in zijn „politiek testament" tot in de finesses uitgewerkt zijn.. Het blad, dat de bron. van zijn 'inlichtingen niet noemt, meldt, dat dit politieke testament op het eerstvolgende communistische partijcongres in.Möskou.zou worden voorgelezen. Het werd, aldus ,J)er Stern", door Stalih gedicteerd aan zijn privé-secretaris, Próskrebytsjew: c zetbelastïngwetgeving gebracht bij; de wet van 36 Augustus 1951, welke op 1 September van.dat jaar,in.werking trad. Bij de parlementaire behandeling van genoemdewetis tot uitdrukking ge bracht dat met de .verhoging van de weeldebelasting een tweetal doeleinden werd nagestreefd, nl. consuriiptiebeper- king ter verbetering .van de betalings balans en verkrijging; van een bijdrage voor de dekking van de bijzondere uit gaven voor de defensie. De regering heeft daarbij onmiddellijk erkend, dat die maatregel minder gewenste reper cussies zou kunnen: hebben,in „die secto ren van het bedrijfsleven; die dé des betreffende goederen vervaardigen of daarin handelen, en daaraan de toezeg ging verbonden, dat zfj. niet zou. aarze len geheel, of ten dele,op dé maatregel terug te komen, indien die repercussies van ernstige aard'zouden zijn. Verschillende 'ondernemers, die de aan het dertig-percentsfarief onderworpen goederen vervaardigen,; hebben in' zéér- ernstige mate deweerslag "van de„' hef fing ondervonden. Aangèzien' ihimddéls. eenverbétering van de betalingsbalans is ingetreden, terwijl het budgetaire aspect thans niet meer hetzelfde belang heeft, als bij net tot "stand brengen -vair' het dertig- percentstarief het geval was, is het, alles bijeengenomen, gewenst in het kader van hst belastingplan thans zo spoedig mogelijk lot opheffing van dat hoge tanef over te* gaati 'en niet te wachten tot dat tarief komt -te vervallen door het verstrijken van de termijn, waarvoor die belasting:geldt, nL tot'i September -1955. 7 nAc In het testament zou wordsn gezegd, dat Slalin wilde voorkomen, dat zijn opvolgers voor "dezelfde laak* zouden worden geplaatst -als die. walk* hem zelf indertijd werd toebedeeld, Sug gesties zouden worden gedaan botzeffen- de eên ohmiddéllljké 'wijziging" van éi -agressieve strijd- tegen hètW«iJ»n-to een phase van een grotere passiviteit. - Met de mogelijkheid van oorlog,'ook van een preventieve oorlog, tegen Rus land, - wordt 'duidelijk rekening gehou den. In dat geval zou maarschalk Wo- rosjilow. worden aangewezen als opper bevelhebber van de' rode strijdkrachten, waarbij hij terzijde zou moeten worden gestaan door maarschalk. Zjoekow. Op twee plaatsen in hetpolitiek tes tament spreekt' Stalin volgens iJDer De, Noordelijken hebben de vexbin- dingnsfficieren- der Verenigde Naties medegedeeld.1'dal zij het plan hebben om meer krijgsgevangenen terug te zenden dan de 600. waarover men het eens was geworden. Sommige der gerepatrieerden zouden mililaiien zijn. die kort geleden gevangen genomen waren. De Noorde lijken noemden niet het precieze aantal doch de verbondenen zouden van dag tot dag van hei contingent op de hoogte ge bracht worden. Een en ander werd op een' vergadering medegedeeld, die slechts visr minuten duurde. Vandaag werden 5 Australiërs, 14 Ame rikanen en 6 Columbinnen teruggezon den.. Later;, zouden 50 Zuid-Koreanen volgen.- - Volgeng A.F.P.' was de lichamelijke toestand niet-zo goed als die van de eer der teruggezonden gevangenen. Een der Columbianen, die een maand geleden ge vangen genomen waren bij de gevechten om de Kaalkopheuvel", miste beide benen. Van het front wordt slechts patrouilOe- activiteit .gemeld. Artillerie der verbon denen viel een noordelijke stelling in de nabijheid van de. neutrale zone aan op het ogenblik, dat de Noordelijke ambu- lancewagens aankwamen. Morgen„ Vrij dag zal zich ook een Nederlander onder de terug te zenden gevangenen bevinden, Stem" over de mogelijkheid om tot een; vergelijk te komen met,het kapitalisme; China wordt er - door Stalin een van. de belangrijkste pilaren van de Sowjet- Russlsche buitenlandse politiek: genoemd en- hij spreekt - over.deChinese, .leider Mao Tse Toeng als „het Marxistisch "ge nie van deze tijd". 4---.jjr; In tegenstelling met de Russische' 'tonen de 1 Mei-leuzen, te Peking opge steld,,'nog betzelfde beeld als dat 'y: het vorige jaar. Hierin: wordt gesproken van bacterio logische' oorlogvoering, door de „Ameri kaanse imperialisten" op touw gezet, van Japan en „West-Duitsland als bases voor „oorlog eri aggressie", enz. Alle Chi nezen worden opgeroepen om de weer stand tegen de „Amerikaanse aggressie te versterken" - eni zich te verzetten tegen de „misdadige plannen "dér'impe rialisten tot uitbreiding der bewape ning." 'j Omstreeks, half drie U gistermiddag, zo als we in een deel onzer edities reedz meldden, tien kilometer uit de kust van Katwijk een vliegtuig in see gestort. Het was .de '„Firefly? no.,70 van de, Marine Luchtvaartdienst. De piloot, die uit het toestel gesprongen was en op zijn zwem vest in zee dreef, werd door een „Sea- ol!ez"-vllegboot niet medewerking van een helicopter uit, zee opgepikt. Nader hand is hij echter overleden. Volgens "oog getuigen had het toestel motorstoring. De bestuurder van hét toestel was de luitenanl-ler-zee - vlieger 3e; klasse F, Koops uit Den Haag. IA 7 het „algemene", die de onze niet is, en die wij verplicht zijn te verwerpen. •Wij verwerpen het „algemene": niet, maar wjj zien- te allen tijde, pok daar waar in vele gevallen, tot eenheid van optreden zou kunnen worden gecon cludeerd, het - onmiddellijk verband tussen dat „algemene" en wat prof. Oud het „bijzondere" noemt, doch wat voor ons niet „bijzonder", maar even zeer „algemeen" in de zin van „alles beheersend" is. En wij voegen er aan toe dat de practijk van de omroep wel duidelijk heeft aangetoond, dat de verschillen, die daaruit voortvloeien, veel groter zjjn, dan de heer Oud, in zijn opti misme, aanneemt. In de grond der zaak gaat het hier om het oude verschil tussen liberalen en ons, van oudsher. De haast ontwa penende naïveteit van de heer Oud, waarover wij gisteren spraken, is deze, dat vele liberalen er. zo gemakkelijk toe komen om datgene, wat zij zelf voor „algemeen" houden', op grond van hun denkbeelden aan anderen voor te dragen als ook voor hen te gelden. Groen van Prinsterer heeft dat juist het „sectarisme" der liberalen ge noemd. En een levensbeschouwing,, die dit begrip van „algemeen" en dus ook van „nationaal" staaft, moet leiden tot een opvatting van een staat, die in-.begin- sel dus afgezien van de juridische remmen/die men de'staat aanlegt een te grote bevoegdheid bezit Öp 29 April za-1 Prins Bermhard op het paleis in Amsterdam een aantal militai re onderscheidingen uitreiken o.a...aan personen die zich in de bezettingstijd hebben onderscheiden. In'Mitaan wordt de lamste hand gelegd aan een model van de ,jtadvan de toekomst", dat xal worden tentoongesteld op de industriële Jaarbeurs aldaar, waaraan 54 landen deelnemen. Het bontvtcerk toerd ontworpen volgens het principe JS'ieuw Ifonen" en bezit ook een landingsplaats voorhelicopters. w (Van eèn onzer verslaggevers) Eên dreunende explosie,wélke gisteravond in'de Ruyschstraat te Amsterdam iri een smederij ontstond een „nieuwe cylinder gevuld mét acetyleenspatte uit elkaar - heeft tien slachtoffers geëist' onder';een groep brand weerlieden, dié "de. eerste aanval op'een'onbeduidende'brand waren begonnen.; ■O -f - j-.ii~.; ie VV.->: ó:'*v "fw-''' ;'.jpvfc- j-- -■ (Van onse correspondent) -i> Gisteren heeft-'op de Veluwe de grootste heidebrand van dit seizoen gewoed.- Toen oni ongeveer één-uur-de laatste vlam' tussen Nnnspeet en Elspeet was gedoofd, had;' Nederland: een-stuk"-natuurschoon van - omstreeks honderd hectaren verloren. Aan. de blussing, namén 100 brandweerlieden én 1100 militairen, deel. Naar aangenomen wordt, heeft/een militaireoefening dé kurkdroge heide doen ontvlammen. I.; Omstreeks elf uur kwam bij de "Bos- brandweer te Apeldoorn van een "dei- brandtorens, die alle bezet zijn indéze dirogo dagen, de meldingbinnen, dat de heide to Vierhouten en Elspeet vlam had. gevat Even later waren alle brandweren in de omgéving van de brand gealarmeerd en rukten de blus- singsploegen uit Door de enorme droogte van de laatste dagen en de knachtige wind greep - het vuur. met geweld om zich heen. Loeiend snelde het over de heide voort. Met" heidc- blussers, zand en water, bonden' de brandweren van Apeldoorn, Nuaspeet, Elspeet, Epe en Vierhouten de strijd aan tegen de vlammenzee, daarbij ge assisteerd door elfhonderd militairen, die in een oogwenk van verscheidene zijden kwamen opzetten. Het blus- singswerk werd aan de top geleid door de heer L. Ch. van Schaarenburg. bos bouwkundig ambtenaar van Staats bosbeheer te Nunspeeé. Twee tankwa gens van het voertuigenpark te Stroe voorzagen de mannen van - het beno digde water. Een enorme rookkolom bewoog zich in Noordwestelijke rich ting voort. Omstreeks één uur hadden de man nen de brand onder de knie. Zij wisten het vuur bij-de Nunspeterweg een halt toe te-roepen, even voordat het een bos met jonge dennen zou bereiken. Zodoende is er geen geldelijke schade. Zonder tegenstemmen heeft; de poli tieke commissie der "V.N. een-resolutie aangenomen waarin verklaard- wordt, dat; „buitenlandse strijdkrachten in Birma ontwapend, geïnterneerd. en ver volgens onmiddellijk uit Birma- terug getrokken moeten worden". De Sowjet- Unie stemde met de meerderheid mee. Birma en China, de voornaamste be trokken landen, onthielden zich. Slechts enkele vliegdennen werden door. de vlammen verzengd. Niettemin veranderden honderd hectaren na tuurschoon in' enige uren .tijös in een dorre, zwarte vlaklte. Militaire op slagplaatsen, die gevaar; hadden ge lopen, werden behouden,.'daar de wind het vuur op een gegeven ogenblik een andere „richting, gaf. Men zij in deze dagen dubbel voor- zich tig; - - r-avati''::".:"*-:: .r-"..- Het weer in .West-Europa' wordt nu al enkele dageni-bëff heerst door hogedrukgebieden' welke een grote stabiliteit.verto-Sn nen. In uitgestrekte ge Weden;/ komt zonnig weer vóór. Wat vochtiger lucht stroomt inmiddels geleidelijk in de rich ting van.om,land. Dit xal echter geen noemenswaardige verande ring in het thans heersende weer-y type veroorzaken. Het' weer blijft zonnig en droog bij overwegend matige winden tussen Noord én/* Oost. D» manschappen worden/ terwijl hel# gezinnen ijlings, de --bèdzeigde buürl verlieten.' dooréeh enorme steekvlam getroffen.; Drié van hen geraakten zwaai gewond oh zeven liepenminder oïriati- go verwondingen'op. Tientallen om wonenden kregen snijwondohdoordat in - ongeveer: twintig' lot vijf - en - twintig woningen 'dé ruiten -radicaal- werdén vin- gedrukt. - -A v.-'':1 Zelfs dakpannen werden van hétdak gescheurd! Op het 'laatste ogenblik, 'to'en de1 cylinder reeds brandde, slaagdemén or* in cén tramtréin vang lijn 3, welke dóór "de 'Ruyschstraat rijdt, tot stilstand te brengen.- Yérplèegstefs;.van bet nabijgelegen Onze Lieve Vrouweziekenhuis"- snelden mét brancards toe. - Een zwaargewonde werd' in de Kweekschool voor Vroed vrouwen in de Camperstraat, op 'luttele afstand „van de' smederij gelegen, bin nengebracht! V-, ils&v'V, De ravage in de 'straat-' was - ontzet^ tend.Geruime tijd' js een 'opruimings- ploeg- 'van „de; fRetnigingsdiéhst aan het werk geweestom glas' teruimen. Vrou wen en. mannen- waren met .bezems.,in de weer,toenbikgemeéster.'d'Ailly in rokde burgemeester bood juist de Australische «gezant ;'een;diner-aan op de plaats van, de ramp. verscheen,waar de1 commandant van de „brandweer,en later, 'ook,r.hoofdcommissaris Kaasjager zich .op ."de;hoogte; stelden. Een brandweerauto .van dé.'hoofd wacht'. Nieuwe Achtergracht .stónd jnog geen -seconde voor' „de winkel, waarin de brand woedde, tóen de cylinder ont plofte. Dé wagen toonde aan* één kant een grijs vlak. Toen het brandje in „de werkplaats ontstond, was er niemand de' eigenaar,' de .heer B. Rijpkéma zat .boven ,te eten -— .'aanwezig. -De. explosie." was,-dermate hevig, dat ook ruiten aan deachterkant van de woningen het begaven. Drie jaar ge leden had zich een -soortgelijke ont ploffing, in hét bewuste winkelpand Volgens niet-bevestigdé geruchten/; dl«;| in Britse parlementaire kringen de/ronJ de doen, heeft prémier ChurchiiR hét. plan, óm nade kroningsfeesteneen vbe-;;: zoek aan een „aantal Westeuropèse; hoofdsteden, 'waaronder Parijs', V.te jjren- gen, zo'meldt AFF uit Londeru/Hii/zou tot' een gemeenschappelijke politiek;' willen pogen, té komen ten aanzien ryanw de kwesties, die de wereld verdelen.; Tot deze „kwesties zou die van de tóe--: lating van continentaal China tot' /dev Verenigde Naties behoren. Dit; vraag»./ Stuk zou hij op „Europese wijze"' wen- - sen te behandelen. Als Gróot-Brittanhië; eenmaal met zijn Westeuropesè v;geal»| lieerden tot overeenstemming: zou- zijn1- gekomen over een- „Europese vredes politiek" zou premier Churchillzich:' opniéUw naar' 'de; Verenigde Staten v.bé;.'h geven, óm président Eisenhower .té'j-he^.; wegen mogelijk de Amerikaanse ./pojii tiek tén aanzien van China te herzién. Churchill zou „dan, doordat hij /de/ steüu van de Europese staatslieden zou -hetê,.: ben, sterker -in de schoenen staan.'; Daarna is .Churchill, .vólgens, genoem- de geruchten van plan, om een/: partij; culier bezoek aan Malenkof te brengén;; teneinde diens mening- .te péllen om«s trent - éen .-vier-mogehdhedénbesprekingij?;;! Kir ff.; fA'.xi (Van oztx» correspondent) - ?#ii •10», WAM)? Bestuur.en commissarissen ::i;van//d«;: S;; Coöp. MelikproductchfabrieK: ,/De' Omme-- landen" te' Groningen delen mede.";dét:- •zij 'Önveraindèrü' besloten;rzijH: "op/deSééri-ySgi® maal-ingeslagen weg voort.'te gaan/'én/j» niet te zullen wij-kén; voor de - opposanten/// onder de leden. Dé -toestond-, in-'hét' be- 'drijf is* rustig;ofschoon zoals: te ver->5; wachten wasénkele meUdeveraaciers hun - leveranties hebben, gestaakt "en :de;::t. nwlktoevoerondervind4;.,hiervan;.eclite";|:|: 'ge stagnatie,- aldus; déze--médédelin2£/D.éte§, 'gëruohten* 'als'Zou-i /iDê - Oukhëlanden"/®: géén bankcrediet 'meer krijgen; zijn-vei-?;v kómen-'uit deilimht/gegr epen:: ®e'l;bajK# 'heeft* het. crediet volledig. gefiandhaafR//* 'zonder enige bespreking, to- maken"/Bé-/:, ituur '*.en' commissarissen befcéndi/ïdiè-: voorts zeggen,-; dat dé -h'eer De; Boer/en/ de -.heer „Bus vooAgaanmetj/hua'^óp-'J ruièndè acties, doch Vestuuren '(mmmisó;. sa rissen, vertrouwen, dat de leden' dig tot; het juiste; inzioht zullen-kÓmèhiMf Aangezien het bestuur, zoals bek"ënd;al--:i„; leen de in dëf arbitrale uitspraak"'va6t-"{^ gelegde verplichtingen wenst na te.i:ko»i| men., heefit het "Woensdag aUé/achtmr stallige lonen, pensioen' uitkeringen!^eh~;>|g„ vacantietoeslagen aan dé iote£j$g^jg^§Si kende .arbeiders', üithetaald.': Bestuür.,fén; commissarissen blijven van ménihB,;;dat ,3e Ommelanden" gered kan worden;';'' Onderi de-bewoners van -hei dal van de Lot, een;zijrivier van deGaronne (Zuid-West-Frantorijk),' heerst grote onrust naar'aanleiding van - de ont dekking in een brandende boerderij van- de: lijken 'van de burgemeester van het dorp Bessue-Jovis, Jacques Brassat, en diens-,echtgenote, dié:met een "schoffel blekén té zijn doodgesla gen. Hun oudste/zoon, die zwaar „ge wond in de omgeving van dé boerderij werd gevonden, overleed later in. een ziekenhuis zonder tot bewustzijnte zijn'gekomen. j In de afgelopen- vijf jaar waren reeds „vijf person enindeze streek met éen'. sóórtgëlük wapen/om; Het - léven m John Reginald Chrish», de Engelsman, die beschuldigd wordt van moord op vier vrouwen, heeft de openbare aanklager voor een'Londens hoi gisteren zijn'eigen verhaal horen voorlezen .over dé. wijze waarop de vrouwen in zijn woning zijn overleden. Zijn echtgenote Ethel, was het eerste slachtoffer. Hij had haar onopzettelijk ge wurgd en onder de vloer van het huis begraven. - Na de doodvan zijn vrouw waren de andere driecvrouwen hem bij herhaling; komen opzoeken. Die bezoeken w.aren hem niet.;welkom geweesten ze waren-uitgelopen op vechtpartijen, waar hij i de -vrouwen om. het leven kwamen. -Haar. stoffelijke i overschottenhad -hij in een alkoof verborgen achter behang. In,'het Nationaal, Rempenfonds. ii tot gistermiddag ,106,9millieén guldén ge- stóit.' Sinds Dinsdag li er -weer-eèn ton bij; gekomen. gebracht. Twee mannen hadden aan vankelijk -deze. moorden bekend, ..doch herriepen later, in degevangenis deze bekentenis; Op 23 December 1948; werden - de verminkte lijken van Pierre Gras" en zijn dienstbode aangetroffen in de uitgèbrande:boerderij van; Gras. Drie maanden, later werd .de: oude'!maden .varf., Roland: Péliigri door brand, ge heel "verwoest. „Pelligriwerd- gevon den -met ;een' gapende wond aan het voorhoofd; ".zijn"echtgenote was on herkenbaar/verbrand. ;- In Augustus 1953 werd op een 'andere afgelegenboerderij - Marie Prat; een oude, weduwe",' met 'éen scherp instrument' doodgeslagen. Tèn- slótte „werden" in hetzelfde; district: in Februari van' dit' jaar/éenboer, zijn -echtgenote en- .een- -.dochter te r elfder ;ure uit hun brandende hoeve-gehaald Zij bleken allen dodelijk te zijn- -ge wond' door. slagen mét een schoffel „De plaatselijke politie jsinmiddels versterkt 'met1 een afdelinguit Mortt- pellier,..die .éeh'" nauwgezet onderzoek instelt "in .de, puinhopen van de, boer derij- van burgemeester Brassat. /la Vanochtend om kwart over! elf/la/, dé Raad van de N.A.V.Ote Parijs" bijeenge- komen. De ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Financiën van?dé'-„-14/ aangeslotenlanden makener.deel ;;-van'-'< uit. Het' eerste agendapunt - iseen;-rapport van Lord Ismay, de algemene- secretaris van de NJL.V.O. Onmiddellijk daarna"; azl men uitvoerig van gedachten wisselen; over het jongste vredesoffensief van-de,/ Sowjetunie en de houding,, die-./-do N.A.V.O.-daartegenover -moet,aannemen.- De besprekingen zijn 'geheim en zullen.; drie'dagen duren.. Er is een voorrangsprogram aangeno-, men5 voor- de- producUej van, straaljagers ter versterking van de gealHéeraê'/luchtif^ machten, waarmee een bedrag van 'een half milliard dollar'gomovüdj is, aldus wordt uit gewoonlijk betrouwbare bron; vernomen. Amerika zal de 'helft' var" hct"plah"fi-; nancieren door off-shore aankopën van Europese „fabrieken. Engeland, dat sneer dan 400 supersoni-. ache Hawker Hunter jagers zal bouwen, krijgt -meer dan 100 millioen van de Ame rikaanse hulp. Frankrijk krijgt 80 millioen 'dollar voor de productie van Mystére jagers/Dit ty-„ pe zal ook worden vervaardigd .door België- en N ei er 1 a n d,. Het „Ministerie van Economische Ze ken' deelt mede. dat binnenkort de be noeming ken wórden verwacht van .dr E.' L. Kramer tot directeur-generaal yoor de. Industrialisatie en de Energie voorziening. Dit nieuw in ié stellen di rectoraat-generaal zal worden' belast met de 'taken, welke op het ogenblik worden veficht door het directoraat- generaal voor. de. Industrialisatie rn' hei directoraat-generaal voorde' Energie voorziening. Dr E. L. Kramer" werd op-14 Augus tus 1902 te .Rotterdam geboren.. In 1924 legde hij -het „doctoraal examen in de economische wetenschappen af aan de Economische -Hogeschoolte - Rotterdam. -Nadat"dr Kramer- eèrst verschillende functies .bh. het Nederlandse, bedrijfs leven -had yervuld,- trad/hij/in-,1935 in dienst-bij. Het Ministerie - van Econo mische Zaken. Aanvankelijk .was. ,hij werkzaam bij-het -directoraat-generaal voor Handel en Nijverheid,dat^'destijds'/r/S werd geleid door dr H. M. Hirschfeld/^i In 1940 werd de heer Kramer - benoemd/ A: tot chef van de afdeling Nhverhéid van: dit directoraat-generaal. Van1945^-. tot 1947 bekleedde hij de functie - van,;"' directeur voor Herstel en Voorziening; 7- In 1949 werd dr Kramer benoemd^'tot,.// wnd. directeur-generaal-,voor/de^/'Pryzén;!ii| terwijl, in Juii 1950 zijn benoeming/ volgde tot directeur-generaal .voor de:; Energievoorziening. s Dr 'Kramer neemt een vooraanstaande plaats in .bij de voorbereiding vah ^dé'lï» Benelux-Unie. Hij heeft zitting in;:3de/ Raad van Presidenten als :voörriftér/^ van-, - 'de -Nederlandse - delegatie/-to."/dé^2«: Benelux-commisies voor Industrie - '«n Handel en Openbare AanbestedlngéaS#®! 'In-1940 prómöveerde de heer-Kramer tot. doctor in de. economische ,weten»;-i§ schappenop het proefschrift ;-,VDe graan-;'? wet van 1835"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1