maar Franse Europa-politiek te veranderen Brief van Eisenhower aan Koningin Juliana 1 'mm Politiek in de aether Dulles vertolkt NAVO-mening: in Indo-China e tegemoet m Coumunisten leverden heden Nederlander (Arie Biever) uit Petitie van de Ambonnezen aan de Tweede 'Kamer Haringvloot vaart 26 Mei uit Ik deel de bezorgdheid met 17" 107 Millioen in Rampenfonds 1 Zuid-Korea wil de strijd voortzetten VRIJDAG 24 APRIL, 1953 ELFDE JAARGANG No. 2447 'Weerbericht Het overheidspersoneel en de hevrijdingsviering GENERAAL SALAN VLIEGT NAAR LAOS Zaterdag drie-mogendheden-conferentie Minister Zijlstra in Caracas Het vraagstuk der vluchtelingen Mau Mau eiste reeds 464 mensenlevens Algeméne Vergadering op reces gegaan I'*j Kol De drievoudige moord in Zuid-Frankrijk Demonstratie op liet Binnenhof - De conferentie van de Atlantische ministerraad, die gisteren onder het geruis van de machtige fonteinen van het. Palais de Chaillot te Parjjs op een zonnige lentedag"geopend is, heeft reeds belangrijke resultaten afgeworpen. Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft verklaard, dat de veertien NAVO-landen het er over eens zijn, dat de Sowjet-Unie eerder haar tactiek dan haar politiek gewijzigd heeft en niets gedaan heeft om de NAVO uit haar huidige koersLè, dwingen. De NAVO zou echter een defensie-opbouw op lange termijn in plaats stellen van een bewapening op lange termijn. Eventueel faillissement van „De Ommelanden" ü'A Bü? Kèt Nationale/Rampl^pn|(sJ was .tot,, gistermiddag een' bedrag; ;binnengekómen van.107 -imiiUoec mi&im yiÉll! II Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 29215 <3. U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicust abonnementen 18.30—19.30 uur Zalcrdags 17—18 uur: Telefoon 2021B •s-Gravcnhage: HuygcnspJein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Advcrtentie-afd.; Tel. 114403 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 1154E6 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUN1NG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig -vanVrijdagavondtot Zaterdagavond. NU EN DAN OPKLARINGEN Droog'weer .met nu en dan opklaringen. Zwakke •tot matige wind tussen West en Noord. Over het 'algemeen weinig verandering' in temperatuur. O' O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT'' een paar het politiek en de WIJ willen ten slotte no opmerkingen maken over vraagstuk van de omroep. Hierbi) gaan wij uit van het feit, dat er vier algemene omroepvereni gingen bestaan, waarvan er drie niet aan een bepaalde politieke richting gebonden zijn, en een (de VARA) wel. Dit laatste wil niet zeggen dat de VARA zuiver en uitsluitend politiek is. ZÜ stelt zich niet slechts politieke voorlichting cn steun aan de socialis tische beweging ten doel, maar even zeer de ontwikkeling en ontspanning van haar leden. Men kan terecht.het beswaar tegen de VARA inbrengen,*dat de politiek; zowel door de daaraan bestede zend tijd ads door de gebezigde methoden van voorlichting en propaganda, een te zwaar accent verkrijgt. Het is nu eenmaal zo de heer Oud wees daar terecht op --. dat de technische mogelijkheden een volle dige omroep vrijheid (gelijk wij een volledige drukpersvrijheid hebben) in de weg staan. Het in Nederland gekozen stelsel varf vier algemene omroepverenigingen met aanvullingen als door de VPRO, IKOR en dergelijke, behelst een poging om die vrijheid zo breed mogelijk te verwerkelijken. Maar dan is het wel zaak, dat elke omroepvereniging zich bewust is dat dit systeem niet vol maakt is en kan zijn en dat men zich derhalve ieder voor zich zekere beperkingen op moet leggen, opdat niet de ene groep zich ten opzichte van de andere benadeeld acht. De wijze, waarop de VARA de poli tiek in de omroep beoefent, werkt dat gevoel van zich benadeeld achten door anderen in de nand, en niet'ten onrechte. De VARA kart haar politieke werk uitoefenen, niet slechts .dank zij haar eigen bestaan en het initiatief van de stichter, maar evenzeer dank zij het vooral door KRO cn NCRV met name gesteunde en mede verwor ven stelsel van de vrije omroep. Men moet dit stelsel niet in gevaar brengen door eenzijdigheid cn het overdreven en al te heftig reliëf geven aan bepaalde levensaspecten. AAN de andere kant zijn wij van mening, dat de politiek by de andere omroepverenigirfgen te kort komt Wij erkennen dat hier bepaalde moeilijkheden zitten. Die moeilijkheid is vanzelfsprekend het grootst bij een vereniging als de AVRO, die de fiche van een bij baar bestaand monopolie van algemeenheid volhoudt en des- -wege ook' die.fictie in de politieke neutraliteit hoopt te handhaven. - Maar ook bij KRO en NCRV ligt dat •niet zo gemakkelijk.Beide omroepen hebben een. levensbeschouwelijk ka rakter. Als zodanig kunnen *ij alle aspecten van het leven benaderen en daarover voorlichten. Zij zijn niet neu traal en pretenderen niet dit te zyn. Zo geeft de NCRV dan ook voorlich ting op sociaal en politiek terrein. Op sociaal terrein ligt dat gemakkelijker dan op politiek gebied, omdat op sociaal terrein in de kringen van werkgevers, werknemers, boeren en middenstanders de eenheid, van de christelijke volksgroep gehandhaafd blijft. Op politiek terrein ligt dat helaas anders. Daar heeft ae NCRV terekenen met het feit, dat de groep, die haar draagt, in meer dan een christelijke politieke partij uiteenvalt. Hoeveel er ook is, dat deze christelijke partijen aan elkaar bindt, in de poli tiek treden van tij d tot Tijd verschillen tussen haar aan het licht. Dit noopt de NCRV tot een zekere gereserveerd heid op sommige punten, die zich kunnen voordoen. De NCRV kan ten slotte niet op eigen houtje naast de andere nóg eens christelijke politieke party gaan spelen in de voorlichting. Men zoekt 'zich thans een weg. In de voorlichting door prof. Soholten op buitenlands politiek en door prof. Diepenhorst op binnenlands politiek gebied, is deze weg op succesvoile wijze betreden. Er is ten slotte een ruim veld dat wij ook in de politiek gezamenlijk hebben. Men behoeft niet te volstaan met eenvoudige beschrij ving van politieke problemen. Men kan wel degelijk ook critisch en positief bouwend werken. Men kan ook de tegenstander bestrijden. In-het algemeen blijft het echter gewenst om hierbij niet heftig op te treden of personen in het centrum van bestrij ding te plaatsen. Dat brengen de aard van de omroep en zijn technische grenzen nu eenmaal mee. Papier heeft wat' dat betreft nu eenmaal meer mógelijkheden dan de aether. DAN blijft er echter een lacune. Wij gejoven dat de politieke party en die lacune zelf zouden moeten trachten op te vangen. Een in. omvang beschei den voorlichting door de christelijke politieke partijen in de aether als aanvulling van hetgeen de NCRV zelf doet, ware niet ongewenst. Wij twijfelen er niet aan of de NCRV zal indien de christelijke partijen deze wens zouden uiten daarvoor een weg weten te openen. Wij zouden dan een redelijke politieke voorlichting in de aether verkrijgen. De bezwaren door de heer Oud ge noemd, zouden derhalve, naar het ons voorkomt, bij het huidige omroep stelsel wel degeiijk kunnen worden opgevangen, indien de VARA de gematigdheid ging betraohten, die bij het stelsel onontbeerlijk is en indien de andere omroepverenigingen plus de politieke partijen de hoofden bij elkaar stslccn Dan blijft de heer Oud nog met de moeilijkheid zitten. Maar gezien het feit, dat de geestelijke structuur van de AVRO en die van de liberalen, geljjk bij het jongste debat daarover in de Eerste Kamer weer is gebleken, sterke verwantschap vertonen, en daarbij zelfs van een gemeenschappe lijk martelaarschap werd gesproken, moet deze moeilijkheid toch te over winnen zijn. Het gaat daarbij tenslotte slechts om het overwinnen van een fictie. Wij wensen de heer Oud hier gaarne •en zegepalm toe. Foster* Duties De minister van Binnenlandse Zaken hééft aan de colleges van Burgemees ter en Wethouders der gemeenten in Nederland medegedeeld, dat de raad van ministers in zijn vergadering van 30 Maart j.l. heeft besloten, het accent van de viering van de nationale bevrij ding tc verplaatsen van 5 Mei naar de Koninginnedag 30 April en o.m. dientengevolge de halve vrije dag op 5 Mei voorhet Rijkspersoneel tc doen vervallen. ,r - De minister yerzoekt .de colleges van B. en W; met Het vorenstaande reke ning' te houden/ Het. bestuur Ivan hejt, bedrijf schap voórlde Visserij heeft Jn zyn vergadering van gistermiddag be slóten, dnf de Nederlandse haring vloot'pp 26'Mei zal uitvaren. Zoals men weet konden de reders van de verschillende vissersplaatsen niet tot overeenstemming komen óver de datum. De ene groep wilde 18 Mei, de andere 26 Mei.- De uitvaartzal slechts gelden voor,;de helft van de, schepen, voor iedere rederij naar boven afgerond. Per schip mogen 50 rietten worden meege nomen. Op dit besluit van' hét bestuur moet nog ministeriële - goedkeuring worden verkregen. Nu de datum van 26 Mei is vastgesteld, kan men er van op aan dat jde. Pinksterdagen ook de zoge naamde vlaggetjesdagen zullen zün. "Do Franse regering maakt xich ern stige "zorgen over het offensief van dé Vietminh in; Laos, in het bijzonder over dé vraag of de Fransen in slaaf zijn de hoofdstadLoéang Frabangte behouden, xo verneemt Beuter in Parijs. Generaal Salan. de Franse opperbevelhebber in Deze uitlating kan betekenen, dat Frankrijk, voordat het zich aan oen „Klein Europa" bindt, dat vroeg of laat onder Duitse leiding kan komen tc staan, eerst 'de bedoelingen van de Sow jet-Unie wil peilen en de kansen om een Europese gemeenschap te vormen in een groter Europa wil wegen. Frank rijk zou eventueel bereid zijn de her bewapening van. Duitsland op een andere wijze dan in-de EDG te accepteren. De hoop, dat het „vredesoffensief' van Moskou mag uitlopen ópeen verminde ring van de spanning tussen Oost en West kwam bok uit in een boodschap van Eisenhower aart de ministers. Een andere belangrijke gebeurtenis was dat functionarissen van het Ameri kaanse bureau voor wederzijdse vei ligheid contracten- Lebben, ondertekend met Groot-Britannië.Frankrijk, Bel gië en Nederland voor de levering van Europese .vliegtuigen aan de NA VO ter waardjj' vari een half milliard dollar. De Veienigde Staten zullen tot het bouwprogramma,- dat. loopt tot Juni 3956. de helft vande 550 millioen dollar bijdragen. Met-,Italië wordt eveneens over-een contract onderhandeld. De grootste order; komt voor Engelse rekening: '.140' millioen dollar voor dé Hawker Hunter - eri 13 millioen voor de Sea Hawk. De --Nederlandse order Is 18 Tninioen -'dóTTart gyefbt'en-de Belgi sche 24 milliogn.-t w-'-.:^"' Na afloop/van de-éntnistèrconferentie zal Zaterdagmiddag/in Farys' een dri.e- mogend-.hedenconferentie (de Verenig-, de Staten, Engeland en Frankrijk) wordengehouden. Het doél van de be sprekingen was volgers een Franse woordvoerder een „algemene uitwisse ling" van meningen ten aanzien van de internationale toestand. De besprekingen worden bijgewoond door Dulles en Bidault. Het is nog niet bekend, wie voor Engeland. aan. de con ferentie zal deelnemen. Minister Eden is nog herstellende van een operatie, die hij onlangs heeft ondergaan; Dulles en president Eisenhower heb ben gisteren heiden verklaard, dat de Amerikaanse militairs begroting in het komende belastingjaar, die Tru man voorbereid had, aanzienlijk be snoeid zal worden. Dulles maakte be kend, dat de V.S. behoudens goedkeu ring door het Congres, in het belasting jaar 1953-'54 militaire uitrusting voor een waarde van 3.6 milliard dollar naar de NAVO zouden zenden cn dat in de zelfde periode „off-shore"-contracten tot een totaal van 1,5 millioen dollar zouden worden geplaatst. De V.S. zullen met Ingang van Dins dag aan vooraanstaande geallieerde officieren in Duitsland onderricht ge- van in de oorlogvoering met atoom wapens. In een verklaring van het hoofd kwartier van generaal Ridgway, de ge allieerde opperbevelhebber in Europa, .wordt gezegd, dat de cursussen van vier tot tien dagen ten doel hebben, gealli eerde officieren bekend tc maken met het „gebruik van atoomwapens in tac tische situaties". Het Westen zou zich, volgens Dulles, niet effectief kunnen verdedigen zon der het inschakelen van Duitse een heden en hij hoopte daarom, dat de Europese Defensie Gemeenschap bin nen de eerstkomende maanden tot stand zou komen. Daarna zou het voor het Westen eerder een zaak zijn om zijn kracht te handhaven, dan om die uit te breiden. Bidault. de Franse minister van Bui tenlandse. Zaken, heeft, naar Reuter meldt, een wijziging aangekondigd in de politiek voor Europese eenheid van Frankrijk, die de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schu- man vier jaar lang heeft gevoerd. Bidault had voor het uitspreken van zijn réde een van de medkwaardigste plekjes van de Franse hoofdstad uit gekozen: het restaurant op de eerste vérdieping van de Eiffeltorén tegen over. het Palais de Chaillot. Hij nodig de de Sowjet-Unie uit een viermogend- heden-cor.ferer.tïe in Parijs bij te wo nen, mits. het Kremlin „ernstig belang stelde ln de vrede en bereid was in te stemmen met beperking van de bewa pening, herstel van de Duitse eenheid en het ondertekenen van een vredesverdrag met Oostenrijk". Uit .zijn -toespraak- bleek, dat.de rati! filiatie" van het Europeselegërverdrag niet meer de eerste plaats inneemt in de- Franse buitenlandse politiek,' aldus Keuter. De Franse regering xou zich niet overhaast binden aan enig plan voor Europese eenheid, aldusBidault, die zich aansloot bjj de uitspraakvan Eisenhower dat voorwaarde voor (een werkelijk, vreedzaam naast elkaar be staan met de Sowjet-Unie moest zijn, dat er een eind kwam aan dé verdeling van Europa door een Ijzeren gordijn". Een van ede voornaamste doelen der Franse politiek was de hereniging van Duits land. Alleen een vrii gekozen regering van een herenigd Duitsland xou kunnen uitmaken of Duitsland al of niet deel zou uitmaken van een Europese orga- nisatie.jJHieruit leidt Reuter af. dat Frankrijk de ratificatie van het Euro pese legerverdrag door West-Duits- land niet werkelijk bindend acht voor het Duitse volk. Indo-China, is naar Loeang Prabang ga- vlógon om zScli Op de hoogte le stellen van do veidëdlglngsvoorbareidingen. H schynt, dat de Vietminh haar op mars naar het Zuiden in de richting van 'de hoofdstad, langs de rivier de Nam Hoe, voortzet De Franse regering zou vooral verontrust zijn over het feit dat er geen grote reserves aan Franse troepen in Indo-China beschikbaar zijn om de stoot van de Vietminh naar Loeang Prabang en Vientiane, de groot ste stad van Laos, op. te vangen. Het dagblad „Le Monde" heeft een (ongenoemde) Franse minister aange haald, die na een kabinetsvergadering van Woensdag, waarin de toestand in Indo-China werd besproken ver klaard zou hebben, dat Frankrijk een catastrophe tegemoet gaat In antwoord op critiek, dat een derde van Laos aan de Vietminh verloren is gegaan zonder ernstige tegenstand, heb ben officiële woordvoerders in Parijs betoogd dat de sucessen van de Vietminh hoofdzakelijk te danken zijn aan de ge steldheid van het terrein, dat zich uit stekend zou lenen voor oorlogvoering op kleine schaal. AFP meldt uit Hanoi, dat Chinese wapens van Sowjet-maaksel ge vonden zijn op gesneuvelde Vietminh- soldaten op de „Vlakte der Kruiken". Vietminh-strijdkrachten hebben de Fran se posities aldaar bijna geheel omsingeld. Regen belet de jagers te hulp te komen. In Eindhoven heeft de minister van ondertvijs, kunsten en wetenschappen, mr. J. Af. - L. Th. Cab, de JZilvcren Vlaamse Gaai" in ontvangst genomen, die hem werd toegekend wegens zijn grote verdiensten voor de padvinders- beweging. De minister was aanwezig bij de opening van St. Jorbdag ta Eind- hoven, ivaar de hoofdcommissaris van de verkenners der U.K. jeugdbeweging, 11. F. M. baron Van Voorst tot Voorst, hem de onderscheiding uitreikte. -. De minister van Economische Zaken, prof, dr. J. Zijlstra.' die op het ogen blik op weg is naar de Ver. Staten, heeft tijdens ,een kort oponthoud te Ca racas meegedeeld, dat Nederland zich interesseert in de vestiging van een zuivelindustrie in Venezuela met Ne derlands en Venezolaans kapitaal. MinisterZijlstra heeft dit vraagstuk besproken met onze gezant in Venezu ela. de heer H. Riemens. en meege deeld, dat hij binnenkort naar Venezue la zal terugkeren om het te bestude ren. Hij bracht dank aan de Venzolanen voor hun hulp aan de slachtoffers van de watersnood in ons land. Hij is via Curacao naar New York vertrokken. in de rampnacht van de eerste'Februari rammeiden bloéd-'# golven de dijken bij Rilland Bath stuk en stroomde het)} water ook dit dorp binnen, zódat dé bewoners, voor zover zij daartoe in de gelegenheid waren, vluchtten. Tegenspoed op tegenspoed ondervond mén later bij het dichten can de, gaten in de dijk. Tot dezer dagen het grote nieuws „het gat', is dicht" kon worden verkondigd. Onmiddellijk keerden vluchtelingen terug en het was alsof de natuur mede luis ter bijzette aan hun geluk. Het vrouwtje op de foto tróf weliswaar een ravage aan, maar haar vreugde over het betreden van het zo vertrouwde eigen erf werd "vergroot toen zij te midden van de rommel de vruchtbomen in haar tidntje in de schitterendste voorjaarstooi aantrof. Het Witte Huis heeft het antwoord van president Eisenhower aan Konin gin Juliana bekend gemaakt op haar brief over het vluchtelingenvraagstuk. In haar brief verzocht Koningin Ju liana de president, om de leiding te ne men by de oplossing van het vluchte lingenvraagstuk en wel op een wereld- basis. -/ De president zégt in zijn antwoord brief ouders meer: „Uw bemoeienissen met de uitdaging, die net vluchtelingen vraagstuk voor de vrije wereld vormt, in een tijd. dat uw eigen land en. volk zo nobel de lasten op zich nemen van overbevolking j eri.'van .„de rampspoedige, gevolgen van de recente overstromin gen, zyn-'wederom een bewijs -vanj.de déerriisr dié UW-'Majesteit stéèds". ge toond heeft voor ncn, die zich buiten, uwe grenzen in-nood bevinden. - Ind ien moch tblijken, - dat de waarde van gebouwen, machines en verdere be zittingen van „De Ommelanden',' lager is dan de grootte der door de arbiters opgelegde boeten, dan-zal de.ANAB het faillissement van .,De Ommelanden", aan vragen, zo heeft de bond aan het bestuur van "de fabriek bericht. De bond ver klaarde zich echter bereid te zijner tijd te overwegen of er redenen kunnen zijn om de goedwillende leden, zij dus die tegen de motie van wantrouwen hebben gestemd, het eventuele doorhen by te passen geld terug te betalen. Daartoe vraagt de ANAB Van 't bestuur 'n af schrift van de tijdens de Dinsdag ge houden'vergadering opgemaakte notulen waaruit tevens blijkt wie voor ra wie tegen deze motie heeft gestemd. Volgens officiële gegeven hebben Mau Mau-leden, sedert de noodtoestand zes maanden geleden in Kenia werd afge kondigd, 464 mannen, vrouwen en kin deren gedood, onder wie -tien blanken, vier Aziaten en twintig Afrikanen, die niet tot de stam der Kikoejoes be hoorden. Meer dan vijfhonderd Mau Mau-leden zijn gearresteerd.' „Ik deel deze bezorgdheid met u. „De regering der Verenigde Staten is te allen tijde bereid, om opbouwende internationale maatregelen - in -overwe ging te nemen, teneinde /het vraagstuk, dat zo medelevend inuwbrief i is be schreven. te verlichten".- 'erf:.-: De - president zegt dat;, de" huidige po gingen,-om .uitgewekenen ;zich -weder/te laten- vestigen.-, hetzij./door: integratie-in h'et land» waar zij zich bevinden, hetzij door migratie, krachtiger r/moeten- wor den. -• „Ik ben er dan ook van/ overtuigd, dat - de vrije 'wereld de «uitdaging zal aannemen; die' hei vluchtelingenvraag stuk!- vormt, - niet- slecht?,: c.omdat rr-de vluchtelingen i menselijke r ■wezens:/' zijn wier waardigheid: en zelfrespect op. het spel': staan/ doch omdat"zij tezamen met ons hun:, aandeel: w,ens,en' .te';-nemen „in het bereiken "van",vredeen' ;ordè"'iri ;dè .wereld". .--V S-V/i:.'.a7-.vV.-.v Reuter (tekent hierbij -aan; ;dat Shet rpu- blicerën van de 'brief aan Koningin-: Ju- litma"volgt op:de-bekendmaking-vari'hét1 besluit, om .het Congres te verzoeken, in dé volgende twee jaar ''240.000- extra immigranten. uit - de [landen achter hét, „IJzeren Gordijn" tot' de; Verenigde Sta ten toe te laten. J Zoals gemeld, .overhandigde --?: Prins Bemhard de brief* van Koningin';Julia na aan de president tijdens zijn:,'jórig- ste bezoek aan. de Verenigde. Staten. De.,- Algemene Vergadering is gisteren? op reces gegaan mei de hoop dat hét niet lang zal duren, voordal - men weer bijeen zou komen oni.'hef herstel van da. vrede", na eén-wapenstilstand op Korea ie be- spreken." zoals ,dë /waarnemende /.voórzif»;; 'ter,/, Sir*Gladwyri Jebbvan-;;Engeland,-, xolde. 'fSKSx 'De "voorzitter zal de vergaderingweer,'j bijeenroepen' als de uitslag van de .ohder- handelingen in, Koreadaartoe aanleiding'/:? gééft: Sir Gladwynliet "Wisjiriski- .rijn hoofd schudden, toen' hij Vhgilius met;:-;-/ „inluiden van. een „betere .tijd" citeerde,.-;/- en zeiderdat hij'-Wisjinski's geUefkoosde?-;,' taal gebruikte. Deze opmerking alokte luide .bijval! uit en de afgevaardigden ma-.~;C mén in.opgewekte-stemming afscheid van-^ elkaar., *y- ■jEen groep Mohammedaanse Ambonezen op het Binnenhof: heejt -dejiborziiter^;/. derVTweedc Kamer vandaag een tu "aangeboden, üsaniirivcordtverzócht 'if.yz stappen -té ondernemen tol vryiating'jjSy van ir. Manoesama en ■Bairicatj'dié- op Nieuw Guinea worden, gevangen gehouden Generaal Mark Clark, de opperbevel hebber der Verenigde Naties in Korea, heeft de aankondiging der communisten, dat zij meer zieke en gewonde krijgsge vangenen zuilen uilwisselen dan de toe gezegde 600. met instemming begroet. De communisten hebben nog niet bekend gemaakt hoeveel man zij meer zullen uit leveren. Voor het eerst is': gisteren een vrouw een Zuid-Korea an ze verpleeg ster die aan t.b.c. 'leed overgegeven. Radio-Pjongjang heeft de beschuldiging laten horen dat communistische gevan genen bij hun terugkomst verteld hadden dat medegevangenen waren gebruikt voor proefnemingen met atomische en chemi sche wapens. De schrik zat er zo goed in dat de gevangenen zich niet eens ver heugd. durfden, tonen over hun vryla- ting. Er zijn gisteren geallieerde gevangenen vrijgelaten die nog geen maand in krijgs gevangenschap hebben vertoefd. Vandaag bevond zich onder de terug- kerenden een Nederlander, de kor poraal Arie Biever. Afgezien van de Zuid- Koreanen, vertellen de gevangenen geen verhalen over mishandelingen. De 71-jarige Anglicaanse bisschop dr A. C. Copper, die uit Noord-Koreaanse gevangenschap is ontslagen, heeft te Lon den verklaard, dat tijdens een geforceerde mars van 9 dagen in 1950 96 Amerikanen en burgers om het leven zijn gekomen. Hij had deel uitgemaakt van de colonne van 700 Amerikaanse soldaten en 68 bur gers, onder wie zich bejaarde. Franse priesters bevonden. Amerikaanse militaire politie heeft gis teren voor de Amerikaanse ambassade 4080 Zuïd-Koreaanse betogers met waar schuwingsschoten moeten verjagen. Hon derd Koreaanse parlementsleden voer den de demonstratie aan onder deleus: .Laat ons optrekken naar de Jaloe". De gemoederen waren zó - verhit, dat voor een bestorming van het ambassade gebouw. te vrezen viel. De menigte schreeuwde: „Geef ons eenheid of de dood". In geheel Zuid-Korea -wordt tegen de hervatting van het bestandsoverleg geprotesteerd cn president Syngman Rhee heeft verklaard dat Zuid-Korea de strijd desnoods alleen zal voortzetten. De politie te Toulouse heeft Vrijdag medegedeeld dat Louis Brassat, de zestien jarige zoon van de burgemeester van het Franse dorp Espalion, heeft bekend zijn vader, moeder en oudere broer te hebben gedood en de boerderij in brand te heb ben .gestoken. Dé jongen, Louis Brassat, deelde de politie mede dat hij zijn ouders had aan gevallen, nadat zijn moeder hem een standje had gegeven omdat hy.hun koeien niet goed weidde. Na zijn ouders met een schoffel te hebben toegetakeld begaf hij zich naar buiten, waar hij zijn 24-jarige broer Joseph met de schoffel zo ernstig verwondde, dat hy korte tijd later over leed. Vervolgens stak Louis de boerderij in brand. Politiemannen en brandweerlieden die het huis binnendrongen, troffen er het lyk van mevrouw Brassat en de zwaar gewonde burgemeester aan. Op de vraag van een politieman, wie hen had aangevallen, antwoordde de burgemees ter: „Het was..., niemand." Dadelijk! daarop stierf hij. -. - (Van-onze Haagse deracteur)' De Nederlandse driekleur en de vlag van de republiek ;Zuld-Molrikken .wap perden vanmorgen op. het Binnenhof, waar een paar honderd Ambonnese man nen en vrouwen - bijeengekomen waren om de leden van de Tweede Kamer een petitie aan te bieden, waarin, wordt aan gedrongen óp de vrijlating van de mi nisters van de R.ÏH.S. ir Manusama eri Wairisal, die op Nieuw-Gulnea zifn'aan- gehouden. „Christelijk Nederland; doe: ons recht", „Zuid-Molukse Ontheemden zoeken Recht en Vrijheid" én „Volk van Neder land, sluit'Uw geweten niet", stond er op de.spandoeken, waarmee de Ambon nezen, in hun dunne kleding nu en dan rillend in de kille 'voorjaarswind, het Binnenhof opmarcheerden. Zij: werden begeleid door tamboers en pijpers, die voor en na de aanbieding van de petitie onder doodse stilte de volksliederen van -Nederland en van de Republiek-Zuid- Molukken ten gehore-brachten. In ,het gebouw, van de Tweede Kamer nam de griffier,, mr A.F. Schepel de petitie in ontvangst uit handen van eén delegatie, die. onder leiding stond, van de heer D. J. Kaïhatu. Mr Schepel beloofde de Ambonnezen dat hij de stukken, als mede, de exemplaren'van* het boek „Om Recht en "Vryheid" van ir Manusama, die hem eveneens werden overhandigd,;5; zo spoedig .mogelijkaan de leden, van?,': de Kamer zal uitreiken. „Volk van; Nederland, het Zuidtno-' lukse volk strekt nu .zyn machteloze handen-naar u uit. Laat om dér gerech- tigheiü wille Wairisal en Manusama vrij ff en-rstel hen in-de gelegenheid -in de- vrije wereld tg protesteren tegen de verzwegen'/ .oorlog in de Zuid-MoIuk-,1 ken'V"2o wordt in het verzoekschrift/'; dat ondertekend is namens -de vrije Zuid-Molukkers in Nederland, o.m. ge->: zegd. „In wezen heeft uw regering riaa'rSidéSê stellige overtuiging van de Zuid-Moluk-f kers, bewust gekozen voor het onrecht en is-zij in principe er niet voor terug-/ gedeinsd het Zuid-Molukse .volk in/het.5 uiterstegeval op te offeren aan/matérS nalistische verwachtingen in lndónesiëjfi welke hóe langer hoe meer ij del zullen blffken te/zijn: Aangezien zij geen recht? hebben mogen vinden by uw régerinjg'/ir menen de vrije Zuid-Molukkers óp/u éeri/4i dringend beroep te moeten doen om uw./f?! regering er toe te brengen onrecht -ft vaardig beleid ten aanzien van hét Zuid^'S Molukse volk te laten, varon en dat volk- recht, te doen wedervaren". Voor drie leuzen die; de Ambonnezen tijdens deze demonstratie hadden ;wïl-'.'xn len meevoeren, n.l. „Laat Manusama-eri-5 Wairisal vrij", „Biedt Manusama i'/eri* •Wairisal - de: kans te spreken:: totf-Nè-^ll dermnd en tot de Wereld1', en:;,Laat órize®l ministers vry", heeft de burgemeester!! van Den Haag geen toestemmi ig er-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1