Niets nieuws Felle strijd om ratificatie der E.D.G. Adenauer en Bondsraad in WENDT BONDSKANSELIER ZICH TOT DE PRESIDENT? Ridder van de kouseband JNawda" publiceert antwoord op Eisenhowers rede Kouder weer irt aantocht sportieve met Trouw op marsl SSÊ Saterdag 25 april 1953 r Zwaardslag van koningin Elizabeth II DAM ZEEGATEN IN Z.-WESTEN AF, ZEGT Ir. J. L. KLEIN Veiligheid bevolking er mee gebaat Mevrouw Biever hoorde een jaar niets van haar lang man 107.5 Millioen in Rampenfonds m Zaterdag 16 Mei ÜP ELFDE JAARGANG No. 2448 Ambassadeur Teppema (Tokio) gaat heen Ollenauer wil met Adenauer overleggen Grote legerorder voor Ned. pettenfabriek Dr. Van Baal heeft ambt aanvaard ■'M Bondskanselier Adenauer heeft gisteren bekendgemaakt, dat hij de Westduitse verdragen volgende week ter ondertekening aan de president, Heuss, zal voorleggen", ondanks het feit, dat de Bondsraad heeft geweigerd zich definitief uit te spreken. Tijdens een persconferentie te Bonn verklaarde hij, dat hij de verdragen tot wet zal maken ondanks de weigering van de Bondsraad om de pacten te ratificeren, voordat het grondwettelijke Hof te Karlsruhe zich over haar rechtsgeldigheid heeft uitgesproken. Hij verklaarde hiertoe gemachtigd te zijn omdat de door het volk gekozen Bondsdag de pacten had geratificeerd en de voornaamste artikelen van de pacten geen goedkeuring van de Bondsraad behoeven. (Van onze Haagse redacteur) „Het is mijn hartewehs, dat het op korte termijn mogelijk zaj zijn de zeegaten in het Zuidwesten van ons land af te dammen Het zou een belangrijke verbetering zijn, niet alleen ten aanzien van aspec ten als verzilting, wegverbindingen, landaanwinning enz, maar ook voor de veiligheid van de bevolking. In het verleden is het menselijk leed, dat uit een overstromingsramp voortvloeit, als een neven-factor beschouwd, wanneer het ging om de vraag hoe hoog en hoe sterk de dijken moesten zijn. In hoofdzaak was dit een economische vraag. We kunnen het er wel over eens zijn, dat de ramp van 1 Februari dit in een ander licht stelt en van de veiligheid een factor gemaakt heeft, die duidelijker in aanmerkiïig genomen moet worden. Vanuit dit gezichts punt moet het vraagstuk, van de afdamming vooral gezien worden." Minister Zijlstra naar Washington .'tntóri&tibnalé/i/i^^ëriwérkhtgS^®^ Deze Sowjetrusstoèhe/TpóR^iéklrv.ertolkkrfJ; bovendien' dè' diepste' 'hewohdéring^ïdife--. het Rüssisché volk: koestért wobr/èeiEvèr-ï|S ^ffMj Nog enkele weken scheiden ons van Zaterdag 16 Mei, de derde TROUW-tocht door het Amster damse Bos/Het fleurige, in oranje- omsiag gestoken boekje, „Met Trouw op mars", vermeldt tal van bijzonderheden over dit evene ment, dat vorig jaar in de hoofd stad bijna 4000 geestdriftigen te zamen bracht. Wacht niet Wi Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef- 29215 (3. 1> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 13.30—19.30 uar Zaterdags 1718 uur: Telefoon 20216 's-Gravenhage: Huygensplein 1—Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentic-afd.: TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115466 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67362 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maar.d, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUNÏNG cn Mr. R. VAN HOUTEN Geldig Tan Zaterdagavondtot. Zondagavond, KOUDE NACHT f| V Wisselend bewolkt, maar tot morgenavond waar schijnlijk droog weer. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk tussen Noord en West, later, krimpend naar Zuidwest tot Zuid. Koudie nacht met op velé, plaatsen lichte en hier en daar zware nachtvorst. Morgen overdag over het algemeen iets 'hogere temperaturen dan vandaag, T' O O Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS,: SLOT? ruit zeggen, dat is geen aantrek kelijke titel. 5 Toch moet u maar even verder ^Het heeft voorzeker de 'laatste tijd rtiet ontbroken aan pogingen om het Russische raadsel op te lossen. Wat is de werkelijke betekenis van wat er in Rusland aan de gang is en p-clke waarde moet men hechten aan de gewijzigde houding van Rusland tegenover het Westen? Er zijn vele verklaarders der raad- ïeleb. En er zijn haast evenveel ver klaringen als er, zich als deskundig opwerpende, verklaarders zijn. En het is allemaal nogal tegenstrijdig, HCt beste bewijs dat men in het Westen irt de hoogste politieke krin gen geen bevredigende verklaring heeft, blijkt wel uit de grote koelheid en gereserveerdheid waarmee voor aanstaande Amerikaanse en Britse staatslieden de gewijzigde houding van Rusland tegemoet treden. J Natuurlijk, „het wolkje als eens mans hand", wordt niet over het hoofd gezien. Maar dat zulks „het gedruis van een overvloedige regen" zou be tekenen, wordt terecht niet aangeno men. Voorshands onderkent iemand als Foster Dulles niets adders dan een tactische manoeuvre bij de Russen. En een man als Bevan, die indertijd met Attlee in conflict kwam, o,a, om dat deze volgens Bevan het Russische gevaar te zwaar taxeerde, bleek ook geenszins bereid om op grond van het nieuwe Russische geluid, een andere Westerse politiek jegens Rusland te aanvaarden. Foster Dulles en Bevan. Dat zijn de twee uitersten in de Westerse poli tieke wereld. Maar op dat purft tonen zij een verrassende eenstemmigheid: men weigert zich blii te maken met ten dode mus. VOOR deze houding is alle reden. Want terwijl er uit Korea de prille geluiden komen van enige toenade ring, die mogelijk zouden kunnen lei den tot een wapenstilstand, zijn de berichten uit Indo-China met recht onrustbarend te noemen. Hoe men het ook wendt of keert, en met volledige erkenning dat de Westerse wereld het conflict in Korea óok niet gewapenderhand door een definitieve overwinning kan beëindi gen, moet gezegd worden dat de Com munisten in Korea het hoofd gestoten hebben. Gestoten tegen een muur van staal. Daar is voor de communisten thans op goedkope wijze niets te ver dienen. Op hetzelfde ogenblik echter dat de Communisten ditschijnen teer- kennen, richt, zich hun volle kracht op Indo-Chüfa, op het weke onderlijf van Azië. De Franse positie in Zuid-Oost- Azië, die al zoveel mankracht en economische energie heeft gekost, is daar in het geding.; Openlijk wordt er gesproken van een dreigende cata strophe. -■ Dit samenvallen, van de verslapping Van het oorlogsgeweld op het ene front met het toenemen daarvan op het andere, is ongetwijfeld een sterke aanwijzing dat wij hier slechts met een gewijzigde tactiek te maken heb ben. Z:;'./--.,./"". !Y''s.v" Zodra 'men er een andere verkla ring voor wil geven, komt men te recht in de sfeer van speculaties, die piet te bewijzen zijn. ÏT ET is niet verstandig een politiek fop speculaties te baseren. Vooral niet als de politieke tegenstander zijn politiek mét veel talent op.de reali teit baseert. De gehele periode van na de oorlog leert ons dat de Communis ten een zeldzaam talent bezitten om de zwakke plekken van hun tegen standers "uit te vinden,' daarvan te profiteren en dan de buit binnen te aaien, zonder al te veel kosten. Daarbij vergissen ze zich wel eens, 2e hebben zich indertijd met Berlijn vergist en ze hebben zich met Korea vergist. En in beide gevallen hebben ze; toen ze zich hun vergissing be wust werden, niet doorgezet. Maar het geval-Indo-Ohina toont aan dat de oude politiek in de grote lijn nog steeds, wordt voortgezet. De communisten vertonen een Janus-kop. Een beminrtelijk lachende Wisjinski, uitwisseling van zieke krijgsgevangenen» praten over de wenselijkheid van een wapenstilstand in Korea, is de ene kant. Aan de an dere kant het offensief in Indo-China. Het'is bepaald verstandig, gelijk ook de Raad van de NAVO heeft be tracht, ziob, rfiet in slaap te laten wiegen./'V V; Nog altijd is ook de Europese flank van de Westerse wereld week. Dezer 'Sagen heeft de stafchef van het ge allieerde opperbevel, generaal Gruen- ther gezegd dat de Atlantische strijd krachten in Europa niet sterk genoeg Waren om eventuele Russische, aan vallen terug te drijven. En daarom heeft de NAVO-Raad dan ook aan gedrongen op het spoedig tot stand komen van de Europese Defensie- pemeensehap. :WE moeten met feiten rekenen. En niet met onze speculaties en met onze hoop en onze wensen omtrent wat er in Rusland, aan de gang is. De kant dat die hoop en 'die wensen vervuld worden is trouwens het grootst .als we daar niet mëe rekenen. Omdat 'de Russen realisten zijn. Toen iemand ter redactie dit arti- /kel tot' zover gelezen had zei hij: /veel nieuws staat er niet in. Irfderdaad izo is het. Maar dat is nu juist de be .doeling van dit artikel: U duidelük te maken dat er terzake van Ruslands buitenlandse politiek, belaas, helaas, toog geen nieuws te melden valt. Ook niet in het antwoord der Rus sen aart Eisenhower, dat vandaag bekend werd. En het is juist de bedoeling van ;de Russen om de irfdruk te wekken jdat er wel nieuws daaromtrent te ;vertellen valt. Dat is de val die de Russen voor ons opstellen: een middel om ons in slaap te doen vallen. Hoewel Adenauer zijn verklaringen aflegde in het bijzijn van tal van 'jour nalisten werden ze later door een woord voerder van de regering ontkend. Kanselier Adenauer riep onmiddellijk na het besluit van de Bondsraad om de ratificatie van de verdragen met ,het „Sta op Sir Winston",, zo sprak gisteravond koningin Elizabeth tot haar knielende 78-jarige premier,: die. zjj met een gouden zwaard tot ridder in de Orde van dè Kousenband sloeg (met een tikje op de schouder) in het kasteel van Windsor. Slechts 32 koningen, prinsen, hoge militairen, staatslieden en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders bekoren tot deze orde, waarvan de jonge Engelse vorstin het hoofd is. Prinses Wilheimina is ook lid van deze orde, die vijf eeuwen geleden werd ingesteld. Winston Ghurchül aanvaardde van zijn koningin de hoogste Engelse onder scheiding, die hiji acht jaar geleden had geweigerd aan te nemen van wij len konirfg George VI. Dat was in Juli 194ór'toph C9rurëhi!i 's&slprëmfëfyfèrd verslageri'Cënr labour/dfe.verWeringëri na de oorlog had 'gewonnen. Hij was toenvan bordeelj dat er politieke bij-bedoelingen warén; omdat hjj was voorgedragen door de Labour-premier Attlee.. V V-V r^s/z/^K^v/i Maar nu is het het jaar-van de kro ning en sinds 1846 wint de koning geen. politiek advies in omtrent de toe kenning. Men vermoedt dat het niet gemakkelijk zal vallen te wenrfen aan de Right Honorable Sir Winston Ohurcbill, KCnight of the) G(arter), OCrder of) M(erit), CCompanion of) H(onour) MCember of) P(arliament). Zjjn verheffing in de adelstand zal geen invloed hébben op zijn positie in het Lagerhuis, omdat Ghurohill geen „peer" met de titel „Lord" is ge worden. De versierselen bestaan uit een kou seband /van blauw fluweel; die onder dé 'linkerkrtie wordt"'-'gedragen, een brede blauwe sjerp en een gouden halsversiëring waaraan - dë j.Ösorgêt médaille" hangt, waarop de Engelse basoherrmheilige staat afgebeeld met de draak, die hij versloeg. De heer F. E. Teppema, laatstelijk Nederlands ambassadeur te Tokio, is van Japan naar Montevideo vertrokken. De heer Teppema zal op 1 Juli a.s. de bui tenlandse dienst met pensioen verlaten. De socialistische leider inde bonds republiek, Erich Ollenauer, heef t de rege- ring-Adenauer uitgenodigd tot besprekin gen om tot een gezamenlijk standpunt inzake de buitenlandse politiek te komen, Het Amerikaanse vredesoffensief is de rechtstreekse aanleiding tot deze stap; ge weest De socialistische opvatting is, dat thans het ogenblik is gekomen, waarop de Duitse politiek een eigen activiteit moet gaan ontplooien om de vier bezet tende mogendheden ertoe te brengen „ëen hereniging van Duitsland door vrije ver kiezingen" te.bewerken. Westen uit te stellen, zijn kabinetinbul- tengewone zitting büeen, ter bestudering van de ontstane toestand. De stereuningsuitslag heeft volgens Adenauer geen juist./beeld van de ver houdingen gegeven, o-mdat de 20 tegen stemmers op veel minder steun van de bevolking kunnen rekenen, dan de 18 die zich vóór onmiddellijke ratificatie hebben uitgesproken. De 77-jarige kanselier scheen, na de onverwachte nederlaag, zeer teleurge steld. ,.De wereldsituatie balanceert mo menteel op de scherpe kant van een scheermes," verklaarde hij. „President Eisenhower heeft gezegd, dat er geenal ternatief is voor de EDG. Daarom moe ten wij, Duitsers, dé wereld vóór 30 Juni tonen, dat Duitsland bereid is. Wanneer wij ons terugtrekken stort de hele Euro pese eenheids- en defetvtie-politiék in el- Adenauer verklaarde te verwachten, dat de bondspresident: de verdragen zou ondertekenen,Wanneer,: hij zeaan hem voorlegt. Dit zal waarschijnlijk volgende week Dinsdag geschieden. «De socialis ten kunnen - dan natuurlijk een proces aanhangig maken, als ze dat willen", zo voegde'hjj"hieraan.toe. Z;"?:/"" Adenauer en ook de Amerikaanse; mi nister Dulles, - hebbenzonder - meer de geruchten "van. de hand gewezen, dat Amerika zou overwegen -.Duitsland in de NAVO op te nemen, wanneer - de'; -EDG niet tot stand zou komen. „President Eisenhower en ik hebben'nooit-over een alternatief voorde EDG. gesprokenen nien»nd~^eefts:Du^laadt*hé« lidmaat schap vajfc-"de ^Aw;/aascaéze®d,-SSaldns A2hm'auer--MS„: Toen correspondenten - de.-.ikanéeher. vroegen, of hijgde verdragennaar de president - zou zenden; vroeg Adenauer zijn beurt: «Wat-zou u doen in mijn plaats?" „.Glimlachend /voegde/ hU hier aan toe: „Zou u ze in een kast laten ver gaan?" Voorts zei hij, dat ih de Bonds raad vier landen met eeij: bevolking van 29,9 miUioen zielen waren overstemd door vijf landen met een totaal inwoner tal van slechts 19,7 millioen. Dr Adenauer bracht gisteravond in gezelschap van staatssecretaris prof Hallsiein. een bezoek aan - president Heuss, die hij. naar men aanneemt, op de hoogte stelde van de jongste ontwik- Een pettenfabriek te Tilburg; (firma De Hoogen) heeft, naar zij, ons mede deelt, van de Nederlandse legerleiding opdracht gekregen tot het vervaardigen van..een groot aantal baretten tot een gezamenlijk bedrag van ruim een half millioen' gulden. Na de bevrijding zijn meer dan eep millioen baretten voor militaire1", doeleinden door deze fabriek vervaardigd. Donderdag is de nieuwe gouverneur, van Nieuw-Guinea, dr. J. van -Baai, per Constellation van de KLM óp Biak aangekomen. Ter begroeting waren de resident van Noord-Nieuw-Guinea. af gevaardigden van de commandanten van zee- en landmacht, het hoofd van het kantoor voorlichting, de vertegen woordiger van de KLM op Biak en het hoofd van het plaatselijk bestuur aanwezig. De mariniers vormden een erewacht. De gouverineur bracht de nacht door ten huize van de KLM- vertegenwoordiger. .Gistermorgen zette de gouverneur de reis naar Hollandia voort. Op het vlieg veld heette als eerste de waarnemend gouverneur, N. Makkes, hem welkom. Precies om, 12 uur begon een open bare vergadering van de Raad van diensthoofden, waarin de officiële ambtsaanvaarding geschiedde. De com missie van ontvangst en uitgeleide be stond uit de officier van Justitie, mr. M. van Dijk, de directeur van Finan ciën, J. G. Rozenboom, en de hoofd ambtenaar ter beschikking van de gou verneur, L. G. Boldingh. Na een dank woord voor het welkom, zeide de gou verneur o.m., dat hij de overtuiging heeft, dat alle moeilijkheden gezamen lijk kunnen worden opgelost door goed „teamwork". - RECTIFICATIE In ons hoofdartikel van gisteren zijn en kele foutjes geslopen, in twee zinnen. Die moeten .aldus worden gelezen: De VARA kan haar politieke werk uitoefenen, niet slechts dank zij haar eigen bestaan en het initiatief van haar stichters, maar evenzeer dank zij het vooral door KRO en NCRV met name gesteunde en mede ver worven stelsel van de vrije omroep. Wij erkennen dat hier bepaalde moeilijk heden zitten. Die moeilijkheid is vanzelf sprekend* het grootst bij een vereniging als de AVRO, die de fictie van een bij haar bestaand monopolie van algemeenheid in houdt en deswege ook de fictie ener poli tieke neutraliteit poogt te handhaven. '«Mi, De bewoonsters van bet tiit 1876 daterende Spayort van Woerden Hofje aan de Kerkstraat te Utrecht kunnen titans de schoonheid bewonderen van enige in volle bloei staande magnolia's. Het officiële orgaan der Sowjelrus- cische communistische partij, de „Praw- da", heeft vandaag zijn, gehele voorpagi na gebruikt voor een/antwoord op de toespraak -welke president Eisenhower zestien dezer totjde Amerikaanse vereni ging- vandagbladredacteuren - heeft ge houden, - t Tevens; publiceerde, de „Prawda" op par g!na„drie de-volledige tekst:-dezer toe-, spraalc./. O :-■ De::/.;,Prswda" schrijft/dat /president Eisecfiowerïin züh'toespraak zegt, dat de Verenigde.Staten. bereid zijn „een recht- vaardig-.aatideel bij te dragen aan de opf lossöij^„uügfiArimatiohalë--gestthiUenHrA-te,: 'i'iniiili'TMTIWiyililfiiliijj'" liiimrif Tf rmrliiir lRdë^édéïsOT'dè-prësidentbeveStigdv-al- ai£,mt-„e„o;(i«ële .or£aari::'dër;;Sotvjet- ru9sischë'communistische partij. v keling/ Later: had dé bondskanselier 'een onderhoud -.' met de Amerikaanse Hoge Commissaris, dr Conani. en diens Franse collega, Francois Poncet. In Londen is officieel bekend gemaakt, dat dr Adenauer zich op 14 Mei op uit nodiging van de Britse regering naar Londen zal begeven voor een gedachten- wisseling met de Britse premier. Hij zal tot 16 Mei in de Engelse hoofdstad ver blijven. - - Vrijdag kreeg mevrouw Biever in Den Haag bericht, dat haar man, sergeant Arte Biever, die al geruime tijd krijgsgevangene in Korea was, door deNoordelijken was uitgewis seld. Vanzelfsprekend bracht dit be richt grote vreugde, niet in het minst bij de beide dochtertjes Anneke en Beppie. Zij hopen, dat pappie" weer gauw thuis zal zijn. Dit pleidooi voor de afdamming van de zeegaten hield it J. L. Klein, direc-' teur-hoofdingenleuc van dé Prov. wa. terstaat in Zuid-Holland, die - gisteren voor het Nederlands- Instituut van Mid delbare en Hogere Technici: over; de wa terstaatkundige toestanden van ons land sprak. - Ir Klein gaf als zijn mening te ken nen, dat de ramp niet heeft: uitgewezen dat de normaal toegepaste "dijkconstruc- tie principiële fouten heeft. Evenmin heeft volgens ir Klein de zorg. voor de dijken over het algemeen veel te wensen 'overgelaten. In de rampnacht hebben mensen op ontelbare plaatsen taken ver richt, waarvan de moeilijkheden, en de zwaarte moeilijk ft peilenzijn. Dat wa ren mensen, die doordat zij bij de dijken wonen, tot dat werk geroepen waren. Gezien deze feiten achtte ir Klein een principiële verandering tenaanzien van De tijd van wachten is voor mevrouw Biever voorbij. Binnenkort komt haar man thuis uit Korea na twee en een half jaar weg geweest te zijn. Van deze tijd bracht soldaat Arie Biever 26 maanden in krijgsgevangen schap door. Het was bij de bijna legendarisch geworden gevechten bij heuvel 325 in Februari 1951, dat Biever vermist werd. Het enige wat men destijds vond was zijn cap. Soldaat Arie Biever wordt vermist. Met dit bericht brak de lange tijd van wachten aan voor zijn familieleden, voor zijn vrouw in 's-Gravenhage. Vier maanden' later/ in- Juni 1951, ontving zij een brief van eenAme rikaanse sergeant, die'tegelijk met dè Nederlandse soldaat gevangen ge nomen was, maar naderhand zijn vrijheid herkregen had. In de brief stond, dat Arie het goed maakte. Dit bericht was natuurlijk een grote op luchting en geruststelling voor mevr. Biever. „Toch had ik nooit het idee, dat Arie iets ernstigs overkomen was'.', verklaarde ze gistermiddag. „Ik weet nog niets", zo vervolgde mevrouw Biever. „In Februari 1952 dus precies een jaar na de vermissing ontving ik de eerste brief van mijn man". Het was een opgewekte brief. „Ik maak het goed", stond er in. „ïk werk in de keuken van het kamp en ben vol goede moed. In het begin bén ik. drie maal achter elkaar vrij ernstig ziek geweest, maar ik kan nu niet over mijn gezondheid klagen". de dijkzorg in ons land niet gewenst. Misschien zal het billijk rijn, dat een groter deel van ons-volk de lasten gaat dragen en misschien is het mogelijk de technische adviezen en bijstand aan dc dijkzorg te verbeteren, maar wil men van een zo deugdelijk mogelijk systeem verzekerd zijn, dan dient de locaüteit ingeschakeld te bl/jven. ir Klein zeide te vertrouwen, dat Zuid Holland voor he, winterseizoen weer achter stormvloedei-ije dijken zal liggen. Op Flakkee zuilen nieuwe dijken ter lengte van 30 km en ter hoogte van 5 a 7 meter gebouwd moeten worden. On der normale omstandigheden zou dit kar wei in één zomerseizoen voor onmogelijk gehouden worden, maar alle betrokkenen werken thans onder het motto: het moet. dus het kan. De inleiding van ir Klein werd gehou den in een van de vier sectievergaderin gen, die plaats vonden tijdens het con gres van het Ned. Instituut voor Mid delbare en Hogere Technici. In de ande re vergaderingen werd gesproken door drs J. L. Roos over „Vorderingen in de technische toenassinc van atoomenergie" door de heer P. H'idelaar over „Een blik in de toekomst der Nederlandse gasvoor- riening" en door prof. dr ir J. T, P. Bij: houwer over „Humanisering in de stè- debouw". In verband met het 25-jarig bestaan van het Instituut wordt vandaag in het Kurhaus een bijeenkomst gehouden, waar de voorzitter, de lieer H. L. Engberts. een herdenkingsrede zal uitspreken. Daarna recipieert het bestuur. De Nederlandse minister van. Economi sche Zaken, prol. dr.. J. Zijlstra, die thans een-bezoek brengt aan West-Indië, zal: 27 dezer per vliegtuig naar Washington rei zen, .waar hij een onderhoud zal heb ben, met' de Amerikaanse minister van Handel. Sinclair Weeks. De „Prawda? vervolgt: mét te zeggen, dat er „voor sjver de vSowjet-Unie be treft, geen reden bestaat /om te twijfelen aan haar bereidheid een evenredig'deel bij te dragen aan de oplossing-, van tot tegenstellingen aanleiding gevende: inter nationale vraagstukken". De Sowjet-Unie heeft dit sneer dan eens: in1 schrijft het blad. „De Sowjetrussische leiders zijn bereid deel te nemen aan een .ernstige en zake lijke bespreking van daarvoor geschikte ■Waagstukken. Zij zijn.;-hiertoe zó?«t /lft >reëhisföèekse°onderhandelingen.' :-aK*Bt de gevallen, .waarin dit vereist is,, via de organisatie' der Verenigde Naties beréid". Het 'blad sclwljft /voorts':<Iat het,:„be- AJC üUyyjDV WlUC ilvvAy w**- lens; büide behandeling van belangrijke nteraaSonale vraagstukken bewezen" (Van onze weerkundige medewerker.) Een gebied van hoge luchtdruk, dat - zich geruime tijd boven de Noordzee ophield, heeft deze week in vrijwel ge heel West-Europa onafgebroken zonnig' weer gebracht. In grote, delen van Frankrijk en Duitsland, ih België en ook in het Zuidoosten van Nederland,' steeg de temperatuur verschillende dagen tot 20 graden of hoger. In het Noorden van Nederland kon daaren-. tegen het kwik vaak nauwelijks de 15 graden halen, een gevolg van de recht-1'; streeks uit zeé komende wind, die af en toe wolkenvelden met zichmee voerde. Vrijdag werd het er-zelfs maar - oirwtreeks 9 graden, Intussen is ér Voor de Noorsé -tciisV een depressie ontstaan, die grote, hoe veelheden koude lucht uit, de Pool streek afkomstig, naar het, Zuidenj stuurt. Booén Schotland komen-jn dêze.i lucht sneeuw- en - hagelbuien voor. -De polaire lucht zal het komende week-.- einde ook tot Nederland doordringen^ maar.' door de Noordzee nog worden' opgewarmd. Inde Noordelijke piro- vincies zal het daarom' nagenoeg niet//. kouder meer worden, maar verdem Zuidelijk moet opeen daling ,vaii: óe temperatuur worden -gerekend. -De, lucht is'tamelijk droogen daarom', zullenflinkeopklaringen"voorkómen/' al zal net in het binnenïai.d over'-het algemeen;'minder zonnig zijn; clan' def laatste dagen. De 'kdns op- regen- is jtoivZoiidda- avond erg klein. - i;S ;'si BQ het Nationale. 'Rampenfonds .-jlS; sinds Donderdagmiddag een baUU-jinUrv: Hoen', gulden binnengekomen. - Dei/stand/v to thans 107.5 milioen gulden; /y$.fe;r,f. roep der .Sowjet-leiders/om,tót,vreédza-//''-i meregeling 'van/^mternatioriaie: "'vraag stukken: tekpmén' niétiWórdt gekoppeld -. aan een /tevoren'aan .déVereriigdë/Staten/ij;- of aan andere, met .het .Brits-Amerika'stoi/- se blok verbonden.landen. 'te stèUén.'éto."J, .En'th"et: Sowjetrussische' ^partij-argaafl^'/x- besluit met: „De poUtie/k/der.Só^ètUóilé#;/ kain niet- in', strijd..zijn/ met dé./betongen/ van anderevredelievende'' staten. Zij komt bverec-n met 'de .wer^nT/yanSi aUé landen,dié5beréid, zijn,/ongeacht; bet. sm /:;A /sterking van ;/'de" wereldvrede? ft - M rijl ;l*" ,v*5ikg VÏ'T te Ijfkgp Het Amsterdamse Bos, uiandelvrlen- den, is niet meer bet troetelkind van Rembrandt's stad, het is in de loop der jaren een majestueus Bos geworden, een riant en kostelijk bezit temidden van het vlakke Amstelland. Het heeft - als ge er straks de voet in zet - de kleuren van Rembrandt's schoonste tinten, het. wekt in zijn lieflijkheid van flora en fauna herinneringen aan een nationaal park. Tussen Schiphol, het rusteloze nest, en het forse Olympische Stadion, tus sen Badhoevedorp en Amstelveen, vindt ge dZit fiere bezit 'van de hoofd stad, met zijn imposante raeibaan, uniek in Europa, zijn speelweiden, rus tieke bruggetjes, visvijvers, verrukke lijke doorkijkjes en als levendige, fris se achterwand de witte zeilen van de tientallen jollen en sharpies van de Nieuwe Meer. Uit Zuidelijk Amsterdam, met zijn nieuwbouw, trekt ge in een zucht naar dit pronkjuweel van Vondel's stad, uit het niet, nu ja uit het lage veen ge boren. De sportieve schare van het vo rige en het voorlaatste jaar, die de Trouw-medaille verwierf, zal slechts instemmend knikken en beamen,; dat men dit bos-in-de-polder niet missen' mag, een Bos, dat vréigt om een-geest- driftige voettochtp|&ffi&jljjjÉBgfi Doe als deze sportieve meiskes, wan» c del mee en zit niet toe té kijken..,.-> Wacht niet cnet inschrijven tot'op - de laatste dag... Wees onze/administra tie tér willé eri meld U/reeds mi. in dividueel of met uw groep b(j een der onderstaande adressen: 1 Dagblad Trouw, N.Z. Voorburgwal 225, \- Amsterdam. m m Ged. Oude Gracht 84, ;"5 - Haarlem; - Huygensplelh;1; Dén'/Haaji^® Witte de Withstr. 30, .Rotterdam. Ganzenmarkt. 16, liijy "i/;/ -Utrecht Westersïngel 25, Groningen m m Hoofdstraatl02, Apcldobrh./, m Sehefferplein- 3,: Dordrecht.",/. m m Melkmarkt 34. ZWOllié.'7#/ Dhr. E. v. d. Stal, Hoofdweg Amstordain/,;.".?^ Dhr. J. G. van As, Franklinstraat 159, /V/'///JJien/.H^g/sjif -- - ';''/*'-:;'.;V.-/- De inschrij^elden,.bedfagen:;f4ysS5#^ Voor deelnemeps tot en met 14 jaar' f 0.50; voor deelnenaérs' vari 15 jaar en'//- ouder t l.-. - - S Vraag per omgèande toezending van:: ons wandelgesohriftj e, waar in rge/oökSS- bijzohderhéden aantreft over-V'de„^i. TROUW-mars In Den Haag, op 6 Juril/ a.s. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1