Begin in Korea stelt teleur wil gevangenen zes maanden buiten Korea sturen Spreehrecord in Amerikaanse Senaat van 22 uur, 26 min. Frans-Amerikaans beraad over toestand in Indo-Cliina GEMENGDE GEVOELENS IN WESTEN JEGENS MOSKOU: i NJl.Y.O. zal döörgaaii met der defensie Zevende atoomexplosie bljMi hoeden van het Congres Affli Programma van het Koninklijk bezoek aan Noorwegen 1 mm Onaanvaardbaar, zeggen geallieerden m 107.7 Millioen iri RamperdEonds Landingsterrein te Vlissingen ii ELFDE JAARGANG No. 2449 Weerbericht MAANDAG 27 APRIL 1953 MauMau vermoordt Italiaans gezin Bruinisse weer droog FILIBUSTER-ACTIE ZONDER WEERGA Deense socialisten formeren kabinet x VIETMINH 60 KM-VAN DE RESIDENTIE Kolendampver gifti- ging in Tiel Conferentie te Parijs geëindigd Voorlopig program goedgekeurd wméiëM TOESTEL IN DE WOLK NEERGESTORT Jongeman door trein' gegrepen en gedood; V.ROSSEM'S e.1v«0 f.1;- Brand in barakkenkamp Politiechef van Teheran vermoord gevonden Voor helicopterdienst Él Amnestie in Portugal ■m ail MS -'^4' Weersverwachting. geldig; tot Dinsdagavond. ONBESTENDIG WEER. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Overwegendmatige wind, aanvankelijk tussen Zuid en Oost, later veranderlijk. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. - f 'WMj m Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachtendlenst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenbage: Huygensplein 1 postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-atd.; TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ635 per kwartaal Losse nummers 13 cent ptoectie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOLTEN <5, o Hoofdredacteur: Dr. J. A: H. J. S. BRUINS SLOT Communisten zijn het Vader vluchtte bos in Honderd en tachtig Klkoejoe-employë's ven een afgelegen zaagmolen op de bel angen van de berg Kenia staken geen band. uit toen Zaterdag 20 Mau Mau.iedon een 41-jarig» Italiaanse vrouw en haar two kinderen van 10 en 15 jaar afslachtten. De 41-jarige echtgenoot Pietro Melon- •eili werkte in een kantoor aan de over- ksnt van de vallei, toen de bende overdag lijn huis binnendrong. De vrouw en de kinderen Mario en Maria waren tien da gen geleden in Kenia aangekomen. De bende, met maskers van gras voor bet gezicht en gewapend met panga's (korte zwaarden) en drie geweren, be stormde schreeuwend en schietend het huis, dat op een open plek in het bos ligt In de keuken werden mevrouw Meionceili en haar Afrikaanse keukenmeid neerge schoten cn vermoord. De- kinderen; die zich in doodsangst verscholen hadden werden gevonden en vermoord. Toen MeloncelU de schoten hoorde, snelde hij naar zijn huis, doch werd daar met een kogelregen ontvangen. Hij ontkwam in het bos. De bende plunderde het huis. Eén' lid van de Kamba-stam liep. 16 km om de politie te waarschuwen,- die de achtervolging met vliegtuigen is be- gonnen. De Koreaanse bestandsbesprekingen zijn gisteren hervat en vol gens het hóófd van de geallieerde delegatie zijn de communisten het met de hele zaak oneens. Hij doelde op de geallieerde voorstellen voor een uitwisseling van alle krijgsgevangenen. t De geallieerden hebben voorgesteld- de,-50.000 communistische krijgsgevangenen, die niet naar hun vaderland wensen terug te keren op Korea onder toezicht van het neutrale Zwitserland te plaatsen. Luitenant-generaal William K. Harrison heeft na de eerste conferen tie medegedeeld, dat de communistische voorstellen niet aanvaard baar zijn en niet als redelijk of constructief beschouwd kunnen wor den, In Brulnisse Is men er in geslaagd met inspanning van aüe krachten de tegenslag van de laatste dijkdoor braak van veertien dagen, geleden, weer te bóven te komen. Na het opnieuw dichten' van het gat in de oudé dijk «Un polder en dorp thans weer droog gevallen..' Een,extra pomp installatie was daartoe in werking gesteld. Daar door is in Bruinisse: opnieuw de- toe- ■tend bereikt, zoals dezewas vlak voor het hoge wa'ter van twee -wéken geleden. Deze voorstellen zijn: 1. Beide partijen rullen binnen twee maanden na ondertekening van een wapenstilstandsovereenkomst de krijgsgevangenen, die willen repatriëren, laten terugkeren naar hun land. X Binnen een maand daama zullen beide partijen de overige gevan genen naar een neutrale staat zenden, nadat uitgemaakt is -.welke staat 3. Binnen zes maanden na aan komst van de gevangenen in de neutrale staat zullen de partijen gelegenheid krijgen „hun vrees voor terugkeer weg te nemen' 4. Binnen zes maanden na aan- omst in de neutrale staat zullen e gevangenen, die dan gerepa trieerd willen worden, naar huis worden gezonden. 5. Over het lot van de gevangenen, die na zes maandenoverblijven, .-zal worden beslist op een poli- ^.tieke conferentie, die de gehele -••'. kwestie van ds vrede ia Korea '--behandelt;'.- s-;- C' v .,- 'ff'-v w\-. Deze recente foto van Koningin Elizabeth van Engeland, die in Juni wordt ge- V. kroond, werd genomen in de Groene kleedkamer van Buckingham Palace. De Koningin draagt een zdchtrose avondjapon, van naaldkant over tulle, met het blauwe (jnt en de ister van de Orde van de Carter. Het diamanten collier van Russisch ontwerp, dat zij draagt, was een huwelijksgeschenk van de Stad Londen. De dianian- pi. ten broche is eert familiestuk, dat zij erfde van Koningin Alary. Het diamanten ^.sdiadèem, dat dë Koningin op het hoofd draagt is zeer oud. Koningin Victoria liet het opnieuw setten. De banddie op'het, hoofd rust bestaat uit twee rijen parels met daartussen een rij diamanten. De enige onafhankelijke Amerikaanse senator, Wayne Morse, heeft Zaterdag ochtend in de Senaat een rede beëindigd, die 22 uren 26 minuten heeft geduurd •en record voor de Amerikaanse Senaat Hij hield rich fria met sinaasappel- en tomatensap, thee. koffie, bouillon en biscuits. Tot nu toe stond het record op naam van senator La Folelte met 18 uur 13 minuten (1SC8). Het wérk' van de 'Senaat ondervindt sinds drie weken ongekende hinder van eon filibuster (vertragingsactiei bij de be handeling van een wetsvoorstel, dat- be- f'rgt de stoten Texas» Californië, Louisiana «o Florida de beschikking te geven over 'd^ oM-slagen, die zich bevinden onder hun territoriale watere- De kwestie van de eigendom der olie- lagen voor de Amerikaanse kust bestaat reeds 20 jaar. Drie maal heeft het Hoog gerechtshof reeds de aanspraken der be langhebbende staten afgewezen en ook de vorige (democratische) regering heeft zich er altijd krachtig tegen verzet, Pre- sident Eisenhower en zijn regering steu nen echter het standpunt van de staten. De democratische senatoren zijn even wel vastbesloten het wetsontwerp „dood te praten". Sinds, de republikeinen in Januari aan de macht kwamen, is nog geen enkel wetsontwerp betreffende bui tenlandse aangelegenheden behandeld. De republikeinen willen het verzet breken door de vergaderingen 's nachts te laten voortduren. 6. De staten, waartoe de gevange nen behoren, zullen alle kosten van hun verblijf inde neutrale staat dragen. j" Er bevindt rich voor het eerst een Sowjet-joumalist te Panmoen-jon: Serge Borzanko, verslaggever van dé Koskouse „Prawda". De verbondenen hadden zich verzet tegen het zenden van krijgsgevange nen naar een land buiten Korea- Zij vinden verder zes maanden te lang voor het vaststellen van de houding van gevangenen ten aanzien van Hun repatriëring. Vandaag werden de besprekingen ongeveer een uur voortgezet. Zonder tot overeenstemming te kunnen komen werd de vergadering verdaagd tot morgen. Kort voordat de wapenstilstands- onderhandelingen werden hervat, had den de Noordelijken medegedeeld, dat zij de overdracht van alle zieke en gewonde geallieerde gevangenen in hun handen 684 84 meer dan aanvankelijk was toegezegd—hadden voltooid. Onder, de Zuid-Koreanèn, die'; Zondag' wérden"vrij gelaten; waréö drie lepra-lijders. - De geallieerden zetten de uitwisse ling van hun kant vandaag nog voort met 500 man. m Advertentie Eender pronkstukken1 i dn' het Bloe mencorso, dat Zaierdag door de" Bol- lenstreek trok:).Ste: rende, Zwaan99, De zwanen waren geheel van bloem blaadjesvervaaidigd. De Deense sociaal-democraten, die bij de jongste verkiezingen een {meerder heid van. twee zetels, behaalden óp de partijen, welke de vórige regering vormden,' hebben er mee ingestemd, een kabinet te^ vormen.' ";r W Aan v ankelij k had' de socialistische leider, Hans' Hedtoft. er bezwaren tegen gemaakt "-hen - minderheidskabinet vte leiden, dat afhankelijk is' van de- steun vande 13 radicale afgevaardigden in het Folketing. j-'V Woensdagavond omstreeks -kwart over. elf brak brand uit in het barakkenkamp te Marknesse. Hoog oplaaiende vlammen deden het ergste vermoeden en gevreesd werd, - dat - éenibarak tot; de grond {Sou afbranden.-De'hrandwéër uit .Marknesse was echter snel ter- plaatse en kon"«ë barak npg voor een groot deel behouden, la de' barak was turf opgeslagen, welke dooi- tot-nog toe 'onbekende oorzaak vlam gevat heeft De Franse ministers Bidault Pleven en Bourges-Maunoury hebben gisieren te Parijs geconfereerd met de Amerikanen minister Dulles. Harold Siassen. Wil liam Draper en ambassadeur C. Douglas Dillon over de situatie in Indochina. Strijdkrachten van de Vielminb 'w ren gisteren slechts 60 kilometer van Loeang Prabang. .de residentie van ko ning Sisayang Vong van Laos, 'verwij derd. De kleine Franse post Pak Song, 60 km ten Oosten van Loeang Prabang. is omsingeld. De Vietminh-troepen rukken uit twee richtingen naar Loeang Prabang- op, uit het Noorden en uit het Oosten. Men schat hun gezamenlijke sterkte op 12.000 man. De Franse strijdkrachten te Loeang Prabang worden op nog minder dan een derde van dit aantal, geschat. De vorderingen van de opstandelingen baren Franse kringen te Saigon ernstige zorgen. De regering van Laos maakt •plannen om de hoofdstad Vietiane te ont ruimen, „wanneer de toestand slechter wordt". Te Saigon is men algemeen van mening, dat binnen tien dagen over het lot der twee steden zal worden beslist. Admiraal Radford, de opperbevelhebber der 'Amerikaanse strijdkrachten in de Stille Oceaan, heeft na zijn conferentie Een ernstige kolendampvergiftiging heeft in Tïel aan de 81-jarige mevrouw B. J. van DoesburgJansen het leven gekost. - Haar echtgenoot, de. heer C. A. van Doesburg, en een zoon moesten in zorg wekkende toestand in het ziekenhuis worden opgenomen. De vader was reeds geruime tijd riek en het was noodzake lijk dat er bij hem. werd gewaakt. De zoon, B. J. van Doesburg, had rich hiermee belast. Het echtpaar sliep in de voorkamer van het benedenhuis, in de achterkamer stond een brandende haard. De suitedeuren stonden hierbij open. Enige familieleden, die boven slie pen, vonden Zondagmorgen het 'echt paar en de zoon inbewustelozetoe stand. De ontboden -arts constateerde kolendampvergiftiging. Alle drie personen werdennaar het ziekenhuis overgebracht. In de loop van Zondag overleed de moeder. De toestand van de vader was levensge vaarlijk. De zoon maakte het nog het beste van de drie. Vandaag was voor hem het levensgevaar geweken. Bij het door de politie ingestelde onder zoek bleek, dat de pijp van de haard met roet was dichtgevallen. Het stoffelijk., overschot van de ver miste politiechef van Teheran, brigade generaal Asjfartoes, is in een ondiep graf langs de weg gevonden in Lasj- karak, 50 kilometer van Teheran. De politiechef was gewurgd en aan handen en voeten gebonden. Het laatst had men hem Maandagavond gezien nadat hij een mededeling -had ontvangen in een ver zegelde enveloppe. met generaal Salan, de Franse opper bevelhebber in Indochina te Hanoi mede gedeeld, dat- hij de Amerikaanse regering terstond zal adviseren, de'Franse strijd krachten meer transportvliegtuigen ter beschikking te stellen. Het Sowjet-antwoord op de vredesoproep van president Eisenhower Is is het Westen met gemengdé gevoelens van omzichtigheid en hoop ontvangen, hoewel een hooggeplaatste Amerikaanse deskundige op het gebied der Sowjet. politiek zeide: „Wij zullen zeer heslist de kans niet verwerpen; dat het Krem lin zich gereed maakt om te goeder trouw.over de .geschillen tussen Oost en West te onderhandelen." Deze spreker, Walter Bedell Smith, de Amerikaanse onderminister van 'Staat eh ex-ambassadeur in Moskou, verklaarde, dat de Sowjet-verklaring; die Zaterdag als hoofdartikel eerst-in de „Prawda" en de „Izwestia" en later in allé'"'Sowjetbladen .van Oost-Europa verscheen, van de „allèrgrootste beteke- nis" was. Behalvehet hoofdartikel pu bliceerden -alle bladen in; navolging van de „Prawda" de volledige 'tekst van Eisenhower's- «toespraak, "waarin .de Sowjet-Unie tot samenwerking werd ópgéraepén. Zoie-ts is "alleen gebeurd met."-een verklaring .van deEngelse" (Labour)-mihister -van "Buitenlandse Zaken,Mprriion. .--'■.'J-j:', ;-v .-'D^.'^Prawda'Llitt;, doorschemeren, dat de SówjétfHme iberéid-j^as' tot overleg "om "de"koudeoorlogte"beëindigén-met Eisenhower's; program als de grondslag voor. een conferentie. Overi.^-China, Duitsland. Oost-Europa en ontwapening en andere punten werd de verklaring van -Eisenhower .op ..mildeloop .gecriti- seerd. Eisenhower, had nieits gezegd over China's réchten in de Verenigde Naties en op Formosa. Een basis voor de op lossing van het 'Duitse vraagstuk' was niet gegeven. De regeringsvorm in Oost-Europa- was niet opgédrongen van buiten,"maar in een vastberaden siviid voor recht verworven. De Sówjet-Unie kon' niet verantwoordelijk wordenge steld 'voor..dé misdadige bewapenings wedloop 'in het Anglo-Amërikaansé blok, zoals viel af te 'leiden uit ."Eisen hower's uitspraak, dait de Sowjet-Unie de beperking der bewapening had tegen gehouden. Smith beweerde, dat alle' aeht .verzoe nende- Sowjet-gebaren jegens de Ver enigde Staten sinds 1919 grotendeels waren toe te schrijven aan "Westelijke defensiévé maatregelen. Twee leidende Amerikaanse dagbladen, de „Nëw - York Times" en de ;,New Yórk Herald Tribune", manen' tot "voorzichtigheid én verwachten niet meer "dan. een regeling van ondergeschikte -punten. 'Lichtvaar dig verwerpen, .mocht-, niet gebeuren, maar woorden .waren nog" geen. daden. Het {Witte. Huis' hééft een verklaring uitgegeven, dat de Sowjet-verklaring de eerste stap zou kunnen zijn naar ,4ëts concreets-". •Minister Dulles CV.S.)minister Bi dault (Frankrijk) en .minister Butler (Engeland) hebben: het Sowjetivredes- offenslef Zaterdagin Parijs, besproken, na afloop .van de. vergadering van ,'de Atlanttóéhe.^ninlsterraad.-'-' - J Tot Zaterdagmiddag; T.het Nationaal Rampenfonds-in totaal f 107.7 millioen bijeengebracht. Urydag was de stand 107.5 millioen. -.(• c; B. en W. van; Vllsslngen^hebhen - reed» eén terrein gevonden, waarop helicopters kunnen landen. Een stuk gemeentegrond ten Noorden van de verlengde Paul Kru- V' gerstraat, In de onmiddellijke nabijheid:;- van de Van Dishoeckstraat, Is gunstig gelegen ten opzichte van de. voor-{ naamste verkeerswegen voor het hedrljfs- leven. Het college heeft zich reeds vorige maand tot de minister van Verkeer eri Waterstaat gewend, met het verzoek, dit; - - terrein als luchtvaartterrein voor heli- copters aan te .wijzen. g'| En enkele weken geleden-' is cóntactfe: opgenomen met de Belgische Luchtvaart-' maatschappij v.Sabena" die zoals bekend, -{ het voornemen-heeft - tussen Bnissel én;|;{ Rotterdam een lijn met hefschroefvlieg-'-:{ tuigen te gaan exploiteren. '.Der£Sabëna?|jjg is; reeds-bereid gebleken demogelijkhëid-;^ om VlissingerL.iin - de lijn -op -te" nemen, -.: ernstig - te onderzoeken. Mede dank'?zlj dé door-de diénst van gemeentewerken; van Rotterdam -gegeven technischevoorr lichting zijn B. en W. van Vlissingen "in; staat geweest, spoedig een-keuzete' maken voor een geschikt terxeini-Tot het gereedmaken van; dit terrein zal'-(niét worden? overgegaan, zolang-hetniet als; luchtvaartterrein f voor helicopters-'bis aangewezen en zolang de Sabena niet heeft besloten het terrein ook* te; zullen gebruiken. Zodra dit het geval is, zullen B.' en W. bij de raad het daarioë benodigd de 'crediet aanvragen. Ivan Chaillot te Parijs, welke werden bij gewoond door 40 ministers van "Buiten- .landse Zaken, Defensie, Economische Za ken en Financiën uit de NAVOilanden.. Alvorens hun goedkeuring aan het plan te hechten, moesten de NAVO-leideirs de schattingen van de NAVO-opperbevelhëb- bers generaalRidgway eh admiraal McCormick in overeenstemming bren gen met de opgaven van "de NAVO-rege- ringeri betreffende haar economische mogelijkheden. Wat de periode tot De cember vah dit jaar betreft, wordt een be roep, op'de aangesloten landen gedaan orti de achterstand, die nog bestaat ten aan; zien van het program'dat de 'NAVO-raad veertien maanden geleden voor 1952 heeft opgesteld, in té halen. Het-program be; oog de een léger van 50 divisies en een luchtmacht van'-4000 "vliegtuigen. Deze doelen zijn nog niet geheel bereikt. De -Raad van ministers der veertien NAVO-landen heeft Zaterdag verklaard van plan te zijn, de Westelijke verdedi ging te versterken, totdat de Sowjet- Unie haar „vredesoffensler' kracht bij zet door een wezenlijke poging om een einde te maken aan de spanning in de-wereld. De Raad hechtte zijn goedkeuring aan de begroting voor het jaar 18531954, die, volgens gewoonlijk 1 betrouwbare krin gen, 70 milliard dollar beloopt, het hoog ste bedrag, dat tof dusverre in één jaar door de leden-staten der organisatie voor defensie zal worden uitgegeven. Voorts is een voorlopig militair program voor het daaropvolgende jaar-opgesteld. In het slotcommuniqué van de bijeen komst, die drie dagen heeft geduurd, wordt over de jongste Sowjet-vredestap- pen ojn. het volgende gezegd: „In zoverre als uit de gebeurtenissen blijkt, dat deze stappen en gebaren oprechte pogingen zijn om de internationale spanning te ver minderen, zullen zij worden verwelkomd door de leden-regeringen, wier politiek het altijd is geweest om iedere kans op wereldvrede aan te grijpen". „Desalniettemin is de raad van me ning, dat er tot dusverre in feite geen verandering is gekomen in de fundamen tele bedreiging van de veiligheid der vrije volkeren". De Raad zegt verder, dat hij zich houdt aan de politiek van collectieve verdedi ging, „welke is gebleken volledig ge rechtvaardigd te zijn en die verantwoor delijk is voor het toenemende vertrou wen van de vrije wereld in de toekomst". ,De Raad is van oordeel, dat alle voor uitzichten er op wijzen, -dat deze politiek, met standvastigheid, 'en geduld voortge zet,een basis zal scheppen voor een rechtvaardige regeling van alle oponge- loste internationale Vraagstukken", aldus het. communiqé. - - Het Europese leger, waartoe, contingen ten: van Frankrijk,- West-Duitsland,". Italië, Nederland, België en; Luxemburg zullen behoren, „dient zo spoedig mogelijk te worden gevormd in een steeds nauwer verenigd Europa". In de verklaring wordt vervolgens: gezegd, dat de omvang van de troepen, welke de opperbevelhebbers van de NAVO ter .beschikking staan, „aanzienlijk" zullen worden uitgebreid en dathun doeltreffendheid aanmerkelijk zal worden verbeterd. Het communiqé werd uitgegeven na af loop van de besprekingen in het paleis' SSs|ï i'iïp -v" .- •- De Portugese regering .heeft .:,vandaag alle gevangenisstraffen{.met :idrie;?imaan7l den verminderd ter gelegenheid;van^de viering .van het 25ste regeringsjaar^van premier.'Anlonio de i.011veraiSsda^aJ-iiS;!Si!®5# De stoomtram greep ter hoogte, vim dei graansilo hoek [BrièjUi&afoMaasaKopn'' - té Rotterdam een autóbiis"{inêt'Jïoj(^tf|^p§ - 'ontscheepte pa^agiers, tan~dè^f Mdd^:M-;^mi n niet voor Mtt In de Amerikaanse slaat Nevada, bij Las Vegas, is Zaterdag de zevende atoom- ontploffing van deze Tente teweegge. bracht. 'Een schitterende gulden lichtflits wérd 130 kilometer vande;plaats van. da ontploffing waargenomen. Het zag er naar uit. dat dit één van" 'dazwaarste tot nu toe was. Hei 'schijnsel bleef even hangen én kleurde 'de schapenwolkjes met een'gouden gloed." Nóg» geen minuut na dë waarneming ontstónd de "padden-: stoélvormige 'wolk, die' ten gevolge van ijskristal vorming twee kragen kreeg en van boven helder wit 'werd. Het programma voor het koninklijk bezoek aan Noorwegen van 6 tot en met 8 Mei is thans 'samengesteld.Koningin Juliana en-Frins Bomhard zullen-op 6 Mél, na aankomst op' hét vliegveld For-, nebn bjj Oslo, dejeuneren op het.'ko ninklijk paleis. Daarna-zullen zij een bc-' zoek brengen aait de vestting „Akershus", waar zij een krans zullen leggen bij het monument voor de Noorse patriotten. Na een bezoek aan het stadhuis te Oslo zul len Koningin Juliana en Friss Bemhard de thee:'gebruiken op het koninklijk pa leis. Aan .een. galadiner, ten .hove gaat een kennismaking met-de vooraanstaan de leden van het corps diplomatique voorat.' Op. Donderdag 7 Mei zal het koninklijk paar een autotocht; maken naar'hét Noors-Nederlandse Instituut voor Atoom energie te Kjeller., 's Middags zal een bë- zoek- worden gébracht aan de. kindenaf deling van het' rijkshóspitaal. Ook "staat dan eèn ontvangst van de Nederlandse kolonie op het programma, 's Avonds zal een theatervoorstelling in de natio nale .schouwburg worden bijgewoond. - Op de laatstedag van het koninklijk bezoek aan Noorwegen zal een" bezoek worden 'gebracht aan de1 Freia chocola defabriek. Na het dejeuner op Skaugum, het" paleis vau de Noorse kroonprins, vertrékken - KoninginJuliana en Prins Bemhard weer per vliegtuig maar Ne derland. Ket gevolg van Koningin Juliana en Prins Berahard zal alsvolgt worden samengesteld:"- Douanière F. W. Baron Van -Tuyll van Serooskerken-jvr. Boreel, grootmeesteres van HJVT. de Koningin, mevrouw. W. A. Repelaer vanDriel-Van der Willigen, dame du palais van H.M. de Koningin; mr. J.-.C. Baron Baud, grootofficier in speciale dienst van H{M. de-Koningin; iri F. C. C. Baron van Tuyll van Seroosker- ken, de heer Van Zuylen, opperkamer heer van H.M. de Koningin; -majoor vlieger mr. R. J. E*. M. van Zin» Berg- mann, hofmaarschalk van H.M. de Ko ningin: W. J. Earon van Heeckeren van Molencaten, particulier secretaris van H.M. de Koningin, luitJtoL jhr. D. J,: A. A., van Lawick. van Paibst, adjudant van H. M. de'Koningin; luit'ter zee le klasse A. F. Eibers, adjudant van Z.K.H. de Prins der Nederlanden. Ongeveer, zéven minuten later wérd'de schok in Las Vegas gevoeld. Het iBcht,-':; .werd, .hoewel?zwak, tot in.San Francisco"'- 1000 km. ver waargenomen.- Veer-j. tien waarnemers van het Congres, - die 1. aanwezig waren, raakten hun hoeden-S door de 'luchtdruk kwijt'f ';ri;^ Aan de proef namen in het geheel. 2650 militairen - deeL Het atoomwapen;; ,was weer bevestigd aan eenstelen/toren - van 100 meter hoogte. Troepen hadden ;zich:;. op een: afstand van 4000. meter van de'..'- toren ingegraven. Kort na de ontploffing' kwamen de militairen uithunloopgra- ven i voor een tactische manoeuvre. -De Congresleden bevonden zich -in een waarnemingstoren op een afstandvan.V. ■16 .km.- De schok deed in bijgebouwea:' - ruiten en electrische lampen springen. Een onbemand,: draadloos bestuurd ma-ï, rinevliegtuig, dat in de opwaarts schie-;{. tende wolk gestuurd werd, - stortte meer. f» In het geheel namen' 52 'vliegtuigen :aairi|s de'proefneming deel. Aeht' ófficiereh vrijwilligers bet,:; vonden zich dichter bij - de ofttploffings-ri' haard dan dë overige militairen.{Volgens!I een officiële mededeling zijn er geenf,; slachtoffers. s8S Zaterdagavond is op het baanvakV Zwolle/Meppel, nabij de z.g. Melëweg - door een in de. richting Meppsl rijdende electrische trein, dé plm. 18-jarige Henk; Petter uit Den Hulst gegrepen. De jongé-?" man was met zijn vader en broer.'.'■op; visite geweest en reed' op zijn '.rüwlel'i zijn vader en broer vooruit. Hij heeft vermoedelijk, doordat er een treirilnaar! Zwolle voorbij ging,-de. trein vanuit Zwolle niet gezien. Hü werd met de fiets gegrepen en zo érnstig gewond,': dat-hij'? naar het ziekenhuis in Zwolle moest worden vervoerd, waar hij na ongeveer een half uur is overleden. - Peking heeft gemeldt, a'at 'de Nederlandse krijgsgevangene Ariei-Bie-t ver uit-. Den Haag, die te Panmoendjonds uitgewisseld, in zijn gevangenschap- 50;; pond; gewicht is;- aangekomea."rHül^ weegt, 'aldus de (radio, thans- rij-{dm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1