Ons land kwam versterkt bet jaar 1952 te yoors „Over inwisselbaarheid van de gulden kan worden gesproken" De Gaulle 's ster verbleekt Aanvaring „Oranje"-,,Willem Ruys voor Raad voor de Scheëpvaart Zittingszaal was tot de laatste plaats bezet 108.5 Millioen ACHT JMR GEWACHT T# NOG NIET GEHOEPEN Bitterheid onder voërmeblv Indische amhtënprèn^j. Nieuw Guinea moet; de mouwen o COMMUNISTEN HANDHAVEN ZICH IN DE VERKIEZINGEN ffbiv kan komen édjken Adenauer komt bp besluit terug r jDrs Van Bedil riïat^ DINSDAG 28 APRIL 1953 ELEDE JAARGANG No. 2450 Weerbericht PRESIDENT DER NEDERL. BANK CONSTATEERT: S. Jelsma adviseur van „De Ommelanden"J Nog geen definitieve con solidatie bereikt Israëlische geheime in Zwitserland Zal onrecht ongedaan gemaakt worden? „Geen huis zolang delrinC^ deren naar de Chr. school .-•/ gaan":;-;/: m rr I v 'LÏ JKgrkloosheid Zie verder pagina 5 Investeringsactiviteit Saneringen ontspanning 'Rampenfonds: -r^ EDG-stonn bezworen? N -PK iWësldwitsevambatssa'dèii&^Sto ;:f "Mei 'jbaar^NMèrlamd^^^^ .„„Het past mij op dit ogenblik niet, in concreto deplarinèhJénBi .yobrnemens van dé regering'uiteen te zetten. Ik fcöm niet tot dv ais een onbeschreven blad, ge weet, wat ge aan mjj hebt. Ik kan'u:., verzekeren, dat ik er geen behoefte aan heb', iets terug te nemen van hetgeen ik vroeger over Nieuw-Guinea hieb gezegd en geschre- ven. Ik kan ook dé verzekering.geven,' dat de Nederlandse 'regering^ zeer bepaaldelijkdé spoedige ontwikkeling van land en volk van Nieuw-Guinea wensL.- 1 A.'j Wij moeien de handen ineen slaan, doch bovenal niet vergeten, Gods zegen af te smeken:" Deze woorden sprak dé gouverneur van Nieuw-Guinea, dr. J. vani'S Baal; Zaterdag in een toespraak over de zender van Radio NieuwG; Guinea: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 20216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adrertentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week. ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent ■ft*? Directie: O. A. KEUNING en Mr. EL VAN HOUTEN 4 Geldig van: Dinsdagavond tot' Woensdagavond. ENKELE BUIEN i Veranderlijke, bewr.JSilng met enkele buien. Matige, tot krachtige 2>f<iöv, estd'jjke wind. Weinig verandering In tempera'uur. 'OO Hoofdredacteur: Dr. J. A.-H. J.' S. SRÜfN®.-! 77" R is in deze laatste week voor Mei, de maand waarin de bevrijding van de Duitse druk wordt herdacht, alle reden om een ogenblik stil te itaan bij het werk van dc „Stichting '40-45". o Deze stichting, opgekomen uit het verzet zelf, stelt zich tot taak slacht: offers van het verzet tegen de Duit sers en hun nagelaten betrekkingen te verzorgen en te helpen. De Stichting fungeert daartoe als uitbetalingskas van de Bijzondere Pen sioenraad, waaruit de rjjkspensioenen aan verzetsslachtoffers worden be taald. Maar en dat is het belangrijkste de Stichting zorgt voor aanvullen de steun.'Er zijn nu eenmaal bij deze slachtoffers tal van behoeften, die niet door een' uniform pensioen kunnen worden gedekt. En zo komt het dat de Stichting '40-'45 bij de rijkspensioe. nen tot een totaal bedrag van tien millioen gulden, uit eigen middelen twee millioen per jaar aan de slacht offers uitkeert. Die „eigen middelen" nu vormen het vraagstuk waarvoor wij even uw aandacht -vragen. Want het Nederlandse volk moet de Stichting aan die „eigen middelen" helpen. De Stichting is voor de rijks- pensioenen de zaakwaarneemster van de Nederlandse Staat, voor de aan vullende steun is zij de zaakwaar' neemster van het Nederlandse volk. De Stichting behoeft daartoe, gelijk gezegd, van het Nederlandse volk twee millioen per jaar. In 1951 en in 1952 verschafte het Nederlandse volk haar daartoe een kleine anderhalf millioen. Eigenlijk Is dat dus te weinig. Maar dit jaar komt daar nog de ongunstige omstandigheid bij, dat de overstromingsramp reeds zulk een in tens beroep op de offervaardigheid van ons volk deed. „Dé Stichting was gewend elk jaar een uurloon-actie te voeren. Krach tens die- actie stonden tallozen in den lande een uurloon af ten ihehoeve van de verzetsslachtoffers. Deze uurloon actie is dit jaar gevoerd ten behoeve van de slachtoffers van de waters nood. Terecht heeft het bestuur der Stichting besloten om deswege dit jaar haar uurloon-actie niet te voeren. - Maar dit maakt het vraagstuk der middelen om in de verzorging der verzetsslachtoffers te voorzien, eens te meer nijpend. De Stichting '40-45 collecteert deze week en de volgende, de periode die aan het gedenken der bevrijding voor afgaat, ten behoeve van haar werk. 'Wij willen de wens uitspreken dat het Nederlandse volk daar toch even In het'bijzonder by stilstaat. Laten wij hen,die het kostbaarste' wgt een mens bezit, het leven, ga ven in de strijd voör de vrijheid, ge denken. En laten wij dat doen door voor hen die zü achterlieten, goed te zorgen. Laten wij niet minder gedenken hén, die door hun verzet duurzaam invalide bleven en die daarom niet meer, of niet meer geheel in hun on derhoud kunnen voorzien. y r Het is; ónze erézaak, dat er in hun aller hart geen„wortel der bitter heid" ontstaat, zodat zy zouden moe ten zeggen: ,Hot Nederlandse" volk is ons, onze vrouwen, is onze mannen en is onze vaders vergeten. Men'heeft de vrijheid vanzelfsprëkendaanvaard. Maar de offers voor die vrijheid ge bracht, zijn in -overschilligheid afge- boekt. ■- Neen, zo mag het niet Als er nog een Nederlands volk is, als er nog een nationale zaak is, als er nog begrip voor dankbaarheid bestaat, dan zorgt het- Nederlandse volk dat er 'ditjaar de tweemillioen guldén op tafel ko men, die de.Stichting '40-'45 behoeft. .Moge ons volk de verwachtingen met beschamen. IS6SSSWSÏS ,0ns land Is uit het aanpassing»- en saneringsproces van 1952 versterkt te voorschijn gekomen. Verheugend is daarbjj vooral de verbetering in de betalings balans met het dollargebled, (lie in het tweede halfjaar 1952 zij het mede dank zy enkele toevallige omstandigheden voor het eerst over een periode van enige betekenis op de lopende rekening geen tekort vertoonde, een verschijnsel, dat zich, biykéns de Amerikaanse betalingabalanscjjfcrs, ook in verscheidene andere Europese landen moet hebben voorgedaan. Het overschot op de totale betalingsbalans, met Inbegrip van bet normale kapitaalverkeer, beliep op kasbasis ca. 1600 millioen; de aanwas'van de netto goud- en deviezenvoorraad van De Nederlandsche Bank was, voornamelijk ten gevolge van de nog ontvangen Ameri kaanse hulp. en van vermindering van de deviezenvoorraden van banken' en anderen, nog groter. Deze aanwas bedroeg circa 2 milliard. werkloosheid, maar eveneens met een aanzienlijke vermeerdering van het pro ductievolume per arbeider,— vrucht van een verbeterde efficiency die het ge rechtvaardigd doet voorkomen niet slechts van een aanpassingsproces, doch ook van een saneringsproces te spreken. In Den Bosch is gisteravond het monument onthuld „Voor hen, die vielen". Bet gedenkteken, dat vervaardigd is door de beeldhomeer Peter Hoovers uit tieren (LJ, draagt als opschrift „Gedenk, die tot der dood getrouw in 't zicht van tirannieke machten het vege lijf ten offer brachten opdat de geest verwinnen zou." "Het.communisme beeft nog steeds een kwart van Ftankrjjk bi - zijn greep, maar de ster van generaal Charles dc Gaulle is aan het verbleken. Dit zijn de voornaamste feiten, die blijken uit de uitslagenvan de Zondag gehouden' nationale verkiezingen' voor466.800 '-gemeenteraadsleden. De - gematigde con servatieven en-radicalen' winnen ten koste van de .Gaullisten., De,,volledige uitslagen zullen eerst .na do-komende Zpndag te honden laatste verkiezingen bekend worden. Een van de vele buitenissigheden van de Franse politiek is, dat geen van deze beide extreme partijen in het Franse kabinet vertegenwoordigd'is. Beide oefe nen echter op een verschillende manier pressie uit op de regeringspolitiek. Een ineenstorting van de Gaullisten zou de, zware druk, welke zij in het par lement op Westerse projecten zoals het Europese leger uitoefenen, kunnen ver minderen. De communisten zullen hun felle oppositie tegen alles, wat de Franse regering en de Verenigde Staten doen slechts vergroten. 'De communisten, die gewoonlijk 5 mil lioen van de 25 millioen uitgebrachte stemmen krijgen, kregen in Parijs 27,4 procent van de kiezers achter zich. In 1951 brachten zü het bij de parlemen taire verkiezingen In de hoofdstad niet verder dan 25,9 procent.1 De Gaullisten kregen 10,8 procent in Parijs tegen 26,4 procent twee jaar geleden. - Het ziet er naar uit, dat de definitieve uitslag het mengelmoes van minder- heidspartijen, dat-de natie-bestuurt, vas ter in het zadel zal helpen. Dit mengel: moes bestaat uit onafhankelijken, afval lige Gaullisten, gematigde radicaal-socia listen en de rooms-katholleke RLR.P. Al deze partijen hebben een gedeelte van de stemmen van de Gaulle gekregen. Er zijn twee incidenten gemeld. Te St. Claude nabij de-Zwitserse, grens heeft een gemeenteraadslid een collega een schotwond toegebracht. Te Versailles ontplofte voor het hoofdkwartier der communistische-party een bom. (Van onze correspondent) Naar wij vernemen zal als adviseur van de waarnemend beheerder van de Coöperatieve Melkproductenfabriek „De Ommelanden*' te Groningen de heer J. T. Wierenga, optreden, de heer S. Jelsma, tot .voor kort onderdirecteur van de Ver. Zuivelbereiding te Rotter dam, De heer Jelsma is afkomstig uit Friesland. Hij ontving' zijn opleiding aan de zuivelschool te 'Bolsward. Dei» ontwikkeling beeft voor Neder land het ogenblik nader gebracht, waar op het bereid kan zijn, om. in gemeen schappelijk overleg metandere Euro pese landen en met de V.S., maatrege len te beramen,' 'diekunnen lelden tot een xelcere matei van herstel van de alge mene convertibiliteit. Het is verheugend te constateren, dat het - streven in deze richting' zowel in het Verenigd Konink rijk en het'Britse Gemenebest, als in de kring der O.E-E.S.-landen zozeer de aan dacht heeft." De. president van de Nederlandsdhe Bank} dr M. W. Holtrop, komt in zijn jaarverslag over het boekjaar 1952 tot deze verheugende conclusie. Elders in zijn verslag wijst hij er echter op. dat, zolang hetcreditsaldo van de schatkist in rekening-courant en het saldo op de bijzondere rekening ,van 's Rijks schat kist (Marshall-rekening), op de balans van De Nederlandsche Bank het mone taire evenwicht-nog-in- gevaar kunnen brengen, .van een definitieve consolidatie van '9 lands monetaire .positie ondanks de zo verheugende vèrbetering in de ver houding tussen de deviezenvoorraad en hét totaal vder: in "de." '.volkshuishouding aanwezige' liquiditeiten -A nog- niet kan worden-gesproken. "-4''''«'-ïAV jc); -'Héf*'Jaar --1952,- fsj—zozegt- dr Holtrop, voor de - Nederlandse volkshuishouding een'periode yah aanpassing, van .sane ring en van consolidatie geweest. Aan passing j aan veranderde omstandigheden was vooral nodig in de industriële sector, dié gesteld werd voor de gevolgen van een voortgezette reactie op de inflatoire hausse van 1950/51. Het onvermijdelijke aanpassingsproces ging gepaard met een toeneming van de v s'""f s.V.-v t .-a"» (Van een onzer verslaggevers) een de manoeuvre te laten uitvoeren en niet geleidelijk, gaf ik „stuurboord-aan boord". President: .Hoorde u geen fluitstoten van de „Ruys?" Get.: later." .Neen,-ik-heb niets gehoord, wel „Hoe is het mogelijk geweeste, vroegen velen zich begin Januari van dit Jaar af toen het bericht binnenkwam,-dat het jnotorschip „Oranje" en het motorschip „WI!Ieni Ruys" op 6Jannari in de varing waren gekomen. i Niet alléén 'trok deze gebeurtenis de aandacht Van scfteepvaartkringen maar ook van geheel Nederland. Tot vandaag is de oorzaak van deze aanvaringvoor -'de ..méésten een duister punt gebléven. Vele gissingen werden gemaakt; maar de'manhen, die met grote., waarschijnlijkheid klaarheid konden brengén, de béide kapiteins, ■bleven'zwijgen. y'? A- R- >-j> ty-v j Vandaag echter hebben de kapiteins, die als betrokkenen wérden ge hoord, in het openhaar voor de Raad voor dc Scheepvaart te'Amsterdam hun verklaringen afgelegd. Met hen waren zes schepelingen gedagvaard als ge tuigen: de stuurlieden, de roergangers en de uitkijken, dié tijdens dé aan varing wacht liepen. V:.-.' '5 De betrekkelijk kleine zittingzaal van de Raad in de Koopmansbeurs was tot de laatste plaats gevuld een bordje aan de ingang „Geen plaatsen nieer voor Oranje-Ruys" liet aan' duidelijkheid niets te wensen over toen de voorzitter, prof. mr J. Offerhaus, de zitting opende. anderd, ik gaf een koers van 70 .gr. op Als eerste getuige werd gehoord kapi tein H. W. Hemmes, dé gezagvoerder van de „Oranje". Het verhoor vond plaats in tegenwoordigheid van kapitein C. G. Goedewaagen, gezagvoerder van de,,Wil lem Ruys". Kapitein. Hemmes deelde mede, dat aan de vooravond van de aanvaring het zicht góed was. De vaart van het schip was.21.2 mjjL De windkracht was 2. De kapitein zou gewaarschuwd worden, als de in aantocht zijnde „Ruys" zou passe ren. „Als w.ij dan iets naar elkaar toe sturen, - neem ik het commando over", zei. kapitein Hemmes. Er wordt'dan'een' roerganger besteld, terwijl er een uit kijk is". Er waren twee officieren op de brug. :r - - ■"'■v „Ligt er een gevaar in, elkaar zo dicht te naderen"-vroeg de voorzitter. „Ik had willen- passeren op twee mijl 'af- ,»tand"i. zeide kapitein' Hemmes, „daar Is geen gevaar- bij".-" >We voeren een koers van 150 -gr. Op de brug gekoroen ben-ik van koers; ver en liet.: bakboord geven. En ik keek naar de „Ruys". Die was 3 strepen aan bak boord in het zicht en op 14 myi afstand. We hadden namen gewisseld met de Morselamp, toen we nog 150 gr. voeren. Toen we in de koers van 70 gr. voeren hebben we de,.Ruys" gepeild. Het was toen 23.45 uur. Om 23.55 uur is de „Oranje" 80 gr. gaan varen. Dat duurde minder dan twee minuten. Op dé; koers van 90 gr. is daarna gevaren,-hoogstens 2 A 2'yi minuut. We waren van plan bakboord aan bak boord te passéren, de afstand was om 23.58 uur ongeveer twee mijl. Ik gaf stuurboord-roer toen we 105 gr. voeren" verklaarde kapitein Hemmes, President:.,-,Waarom bent u niet gelei delijk aanstuurboord-roer' gaan geven?" Get:!-,;Stuurboord aan "boord" is gege ven tóén het schip al een stuurboord- beweging Eadl" Om deroergangers met- De aanvaring vond plaats om 0.05 uur. Toen- de „Oranje". 105- gr. voer, lag de .„Ruys" 5 gr. stuurboord. Van het ogen blik, dat de „Oranje";,naar stuurboord is -gegaan,- lagen 5 6 minuten'voor'de aanvaring. In de Zwitserse hoofdstad, Bern, is door de Zwitserse federale politie Maandag officieel bekendgemaakt, dat j.L in Genève 'een inlichtingendienst ontdekt is, die ten behoeve van Israël en ten nadele van de Arabische staten en Egypte werkte. De dienst had gepoogd bijzonderheden te weten te komen omtrent Zwitserse handelsbetrekkingen met landen van het Midden-Oosten. Ook werden inlichtingen gezocht omtrent bepaalde Joodse perso nen, die in. Zwitserland wonen, aldus deze bekendmaking. Hieraan werd toegevoegd, dat de ge hele kwestie was opgehelderd .en dat de voornaamste schuldigen rich in het bui tenland bevonden. Tegengesproken werd, dat een grote Zwitserse bank en een Zwitserse fabrikant bij deze kwestie be trokken waren geweest, zoals door enkele bladen was gemeld. De toeneming van de werkloosheid betekende overigens over het jaar als geheel nauwelijks een absolute vermindering van de werkgelegenheid. Het was vooral het accres van de be roepsbevolking dat in 1952 op de ar beidsmarkt geen plaatsing kon vinden. Voor de investeringsactiviteit van het bedrijfsleven was het conjuncturele kli maat niet gunstig, ook al noodzaakt aan passing in vele gevallen mede tot nieuwe investering. Het raag uit dien hoofde haast verwondering wekken, dat de om vang der bruto-investeringen in kapitaal goederen in 1952 niet geringer was dan in het voorafgaande jaar. Volgens'de be schikbare ramingen was het. bedrag, .dat door het bedrijfsleven, inclusief de over heidsbedrijven, voor nieuwe en 'vervan gingsinvesteringen werd besteed,.; zelfs iets groter. Van een reeds in 1952 aan de dag getreden algemene verminderde in vesteringsbereidheid van het bedrijfsle ven kan derhalve niet worden gesproken. Wel gaf hel jaar ««n.xeer belangrijke vermindering le zien Van de voorraad- invexleringen, die leifs ln slerke male negatief waren. Men kan stellen, dat voor. hel bedrijfsleven..als collectiviteit gezien, uit der» vermindering der voor': raadinresleringés 'de middelen 'beschik baar kwamen, die- het in -staat stelde te voldoen aan dé hoge eisen., die de fiscus in 1952 stelde. Op monetair en financieel gebied werd het afgelopen jaar, gekenmerkt door sa nering en ontspanning.-De schatkist maakte grote vorderingen 'met het inha len van de nog bestaande achterstandin de aanslagregeling en ging*- bovendien over tot uitbreiding van het systeem;der voorlopige aanslagen. Het gevolg was, dat een zeer. groot kasoverschot werd ge kweekt, dat grotendeels gebruiktwerd ter financiering van de vereiste terug betalingen op binnen- en buitenlandse schuld, maar dat-ten-dele tot een over schot aan' liquide middelen leidde, waar van de omvang op ongeveer 350 mil- lioen kan worden gestild. Dit bedrag kangeacht worden de maatstaf te i vormen voor de deflatpire invloed, die de -schatkistfinanciermg op de volkshuishouding '.uitoefende, een deflatoirei invloed,dieals het war e, ter compensatie strekte .van de .inflatoire financieringenuit de tijd -van het ont staan van. de belastingachteretand. -De beschikbare cijfers -wijzen "uit, dat. de inhaal van de - belastingachterstand in 1952 door de gezlns- en „bedrijfshuis- houdingen inzijn, algemeenheid -niet -is geschied --.uit-;de -, daarvoor - bij, de: aan vang;.1 van het jaar beschikbare liqui diteiten. 1 t-jj'Sil rij J-i M. Zie perder pagina 3 In het Nationaal Rampenfonds was tot Maandagmiddag in totaal 108,5 millioen gestort. Zaterdag was de stand 107,7 millioen. De Walvisvaarder „Willem Barendsz" is gisterochtend van de vangst in dé Zui delijke IJszee in Amsterdam terugge keerd. Het schip op het IJ bij de *~iv. vismarkt. (Van onze-Haagse redacteur) 1,, MET GROTE BITTERHEID In het hart wachten duizenden voormalige Indlsebe ambténaren thans, bijna acht jaar na het einde ..van .de oorlog tegen Japan, nog steeds of hun wellicht nog enige schadevergoeding voor.'hun ontberingen; hun materiëleverliezen en het geleden onrecht zal ten deel vallen. Dé slacht offers van dc oorlog in Nederland hebben een regeling -voor de vergoeding van materiële oorlogsschade, de Nederlanders hier tc lande hebben het volle salaris of loon over de oorlogsperiode genoten los van de-vraag', of zö hun functie hebben hunnen vervullen. De slachtoffers van dé oorlog In Nederlands^Indlë hebben geen vergoedingsregeling en elk recht óp betaling van hun salaris, overde oorlogsperiode is hun onthouden. Alle Amerikaanse, Engelse en Franse ambtenaren, die in overzeese gebiedsdelen werkten, hebben zonder meer de achterstallige salarissen uitbetaald en de oorlogsschade vergoéd gekregen. Alleen de Nederlandse ambtenaren niet. "r':" y7,'.':":'j- ''"-j "'j'Tj 'j De commissie heeft rich op het stand punt gesteld "dat-indien-'deze: oplossing niet gekozen wordt en-de'regering aan de „rehabilitatiegedachte" zou blijven vast houden, een" rehabititatiéregëling^ "geba seerd _zou moeten ziih op een algemene vergoeding, van materiële oorlogsschade volgens: de Nederlandse vergoëdih'gsnqr- m'en. Aan" dê óverhéidsdienarenzullen dan voorts alle zgn. oorlogsschuldén' kwijtgescholden moetenworden,achter;, stallige pensioenen dienen onverkort uitgekeerd te wordenen voorhet niet uitbetalen van de ambtelijke salarissen moeteen-redelijke, compensatie., gegeven worden. *77""'; Bertha Giles, dé b^rgémeest«;V se van de Engel c'é badplaats Margate, heeft de i?owjet;pre- mier, Malenkow, tot <5«n bezoek uitgedaagd. V fdalenkow doct versftMid.'g de - ■uitnodiging van de hans^ té; tvij- "zen, omdat mevrouw Giip in.'ho-n: ge mate ontstemd ie ove^. nidié-" Moskou, dat omgeroepen XhéeftJ- 'dat Margate geen eleclxiscii1, Uebt i heeft.'. Mevrouw Gileszei:; ,dk, dhhk.- Malankow uit hier met ren te komen en zich mét élgenV: ogen. te overtuigen dat on< millioen electrische lampen "a«h; gaat en het gehele zomerseizoen aanblijft. Ik zou hem met pleziei herbergen. Hij ken een schemer^ lampje bijzijn bed krijgen Icm'-f de sprookjes van Grlnom '-te t lezen." Bondskamwllcr Adenauer.aheeft' 'rija v stoutmoedig - plan om hot Euzópesé jegor-J- verdrag' metida ■handtekoningTanpreri-'.;; dent Keuss kracht vaa wet .te- geven-zou- der.goedkeuring door beide- huixeayvaa- -: het '.-parlement: onverwacht: lrion',.varétt'"y-'ï-' De ipresident zal de -verdragm^i.van'y Bonn iet- ondertekenen vjo'oxda"t?;-'j het .Westduifse Hof 'i'voor 'r Grondwets-,:- zaken- verklaard .'heeft /dat vde !overeiaii'4a komsten niet: in strijd rijn met de grond-" wet,: zo vemeemt A-F-P. m Bonn. 'Het Tweede;. Kamerlid v i£r BeendnkiS- (G.H.U.) heeft aan. de ministers.,„^80?:;? Binnenlandse Zaken en van -maatschap^, ....jBsm 1953 opgenomrti bcrich^vit^atf.i'dporiSiS;'5' riénMnd'^y^^déifiWcmingcdnmJisrie®^^# de^gemeéntévHavèlte^raaay*eénSïi& eénf ip: stookhok;' wonend gerim;v'waaréar&..;:d<gïi kinderende; Christelijke.. EAoó^£e-''HaM veRerbeeg.'", bezoeken,,.!»,';, medegéde^4® ^dafcjriè^wM:'}k<ridëSbegrypéii;M.daty lén krijgen^zolia'g de"kradéRin;;xiaia/de: ChristriSkje v'school 2. Zijn';de:ministers'?bereid:naarleen,: en ander een! onderzoek :te -doen jinsiel» lén "en van'; héb resuRSat;,vató-:dat('onder»'j'g^- zoek mededeling te doen? i 1 V' r Dr< Hans," Muehlenfèld '"^^déïl'öeuwéffill® ?\Testduitse. ambassadeur in Néderiand;''^'i: 'zal zeven Mei .naar Nederland komen: om z«n ambtte aanvaarden, Dit constateert een studiecommissie van de Federatie van ambtenarenorga- nisaties uit Indonesië, die een uit voerig rapport heeft uitgebracht over bet vraagstuk van de achterstallige be talingen. Het gaat om 150.000 k 200.000 ambte naren, die gedurende de Japanse bezet ting geen salaris hebben genoten, waar door velen schulden moesten maken, terwül thans bovendien de gezinsdele- gaties dié in Nederland wérden uitbe taald als schulden worden aangemerkt Met deze achterstallige salarissen, ver meerderd met achterstallige pensioenen, is naar ruwe schatting 100 .millioen gul-; den gemoeid. - 'r'1 Daar komt nog bij dat een groot aan tal van deze mensen materiële schade heeft geleden door het "verlies j van alle of büna alle eigendommen." Vergoe ding van deze schade zou na aftrek van reeds gedane uitkeringen op omstreeks 227,5 millioen gulden komen. De commissie riet voor het vraagstuk van de achterstallige betalingen voor wat betreft de overheidsdienaren slechts één bevredigende oplossing, nl. integrale uitkering van salarissen en pensioenen, waarmee rechtmatige schulden, o.m. de delegatieschulden, gecompenseerd zou den kunnen worden. Het vraagstuk van de materiële oor logsschade is geen specifiek ambtena- renvraagstuk. Het ligt voor alle groe pen gelijk en vereist daarom een alge mene oplossing. In een. toëlichticg op,'het rapport her;1 innerde de heer,. W; H. -Lichtveld, yoor- zitter van de federatie er aan, dat de regering, daartoe gedwongen na het aan vaarden van de motie-De .Graaf in.de Tweede Kamer, in .1951* de .Commissie achterstallige- betalingen in.;het leven riep. Deze commisgieheeft Vin Januari jL haar report aan- dé regering - aanga- boden.--r,Het-3tandpunt-van-deze—com- - >- missie kan niet andersr,zijn dan'ecn' compromis.- Wij willen vóórkomén "dat dit compromis beschouwd «zou .-worden als het» plafond, ;-waar «de, regering niet i.'-.*; bovenuit- zou behoeven 'te gaan.- Het pla;:.*:£": fond echter is'aangegeven in: ons rap- port: integrale., uitkering ^vane ariitér-'s stallige - betalingen",aldus, vérklaardéVde heer Lichtveld. „Na een óvérbescheidèn wachten van' acht "jaar ;achtea"wij?de 'y/ tijd gekomen om-ons recht1 te: zoeken. Daarom begroeten .'wij met instemming de processen, die ex-Knil;militaircn<'rit I - civiele, ambtenaren tegen dé;-staatvóé- rear :*Men-;:moet-. ons-;nlet rvei-wyten^dat»» .yV dit een onvriendelijke' daad- jegens', de regeringis,; - want het "uitlokken an.féen mm rechterlijke" uitspraak isfeen .iniddèlV'dat - .de democratische rechtsstaat - óhsf^ééf tot behoud'.."van :de- democratie --zelve". ..V Verder wees de heer.Lichtveld -mVjopj j dat, indien de. vergoedingen ivërhaald dienen *}e' worden" op; de regexing ^van.; Indonesië, dit .behoort te geschieden door:.': de Nederiandse regering en;niet aan- de oorlógsslachtoffers overgelatenwing 4-, worden. -■-U- -*■ -r;,'v- Q' •M& Narijn - grote- waardering voor de arbeid van rijn ambtsvoorganger,- de héér-Van Waardenburg, te hebbenr aft gesproken, vervolgde dr. Van Baai: „Br heerst in Nleuw-Gulnea een groot- ge brek aan arbeidskrachten, technische bekwaamheid''en alpmiddelen." Dit betekent, dat wy zullen moeten komen tot een verhogtiiz van de.prodnctivftelt van de arbeid: door mlddel van coöpel ratte,- betere scholing, op téobnlseh ge; bied en het gebruik van mechanische mlddelën. Hétvoornaamsté; is echter: dé mouwen opstropen, meer en beter werken en 'nagaan, of van de .voorhan- denzijnde technlache bnlpmlddelèBwél een'rationeel gebrnlk wordt, gemaakt. Wü moeten uit .het- moeras,gebrek én entfaering moeten verdwijnen-Het Und, hoewel niet rijk; is rnim renoeg om ons allen, te voeden." Dr. Van Baal wees er op, dat het leg- y gen van een béeis voor de economie v«a|',y Nteuw-Gulnea de bijzóndere; aandacht jSw verdient.' ;,Voor onze voornaamste levenabehoeifteh, ,ln de éerate plaatst' voor- ons voedsel moeten wü-onafhan-v;:~ kelijker .worden van Invoer -uit ^hetif buitenland. Dit tg één eerste voorwaardèi voor een economische bloeL dle aUeea) mogelijk zal zijn todien wü'ona'goed- fcopw.voedsel,kunnen verschaffen." De gouverneur .verklaarde verder/dat bij sommigen op Niëuw-Gulpea ongfr;': rurifeeld - bestaat, dat de kolonist wordt - achtergesteld bij de Païwea- kan drif vanekering géven; dat niemand achter^!:' gaateld Vwoorit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1