Salarissen der middengroepen .onziu jamge vorstin, Bij „De Ommelanden is thans toestand normaal Paleistrappen Soestdijkin kleine flora herschapen Val van hoofdstad een kwestie van da Meer wind en buien Meine Pot veroordeeld, döeË; op vrije voeten) verdwenen a m m Einde van langdurige strijd VRIJDAG WEER UITBETALING VAN MELKPRIJS Mt Motie in Lagerhuis tegen Churchill Spionnagecomplot ;i| in België ontdekt Kamerleden naar Nw.-Guinea r~ ®ONDERAG 30 APRIL 1953 ELFDE JAARGANG No. 2452 Weerbericht Adviseur Jelsma hoopt het "beste President Mi wenst Koningin Juliana geluk Antwoord van Eisenhower ijz. vluchtelingenprobleem Motie tegen opheffing 110 miilioen - KLM-t°?stel mag over Russische zone Columbiaans schip vergaan M Maarschalk Tito wenst Koningin Jüliana geluk L Mr Spoorlijn WassenaarSchevenin'gen Speelclubzaken berecht '.dmmi', Rampenfonds •'■4-sa si®! s Botterdam: WJtte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3. L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 T Klachtendierxst abonnementen 1820—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 *s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Advertentie-afd.: TeL 11440Ï Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115480 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUNÏNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. VRIJ VEEL BEWOLKING. Vrjj "veel bewolking met tijdelijk wat regen. Krach tige tot matige wind tussen Zuid cnWest. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lager. O O Hoofdredactenr: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TP EN van de oorzaken, waardoor er Ei ongewenste verschillen in de aanpas sing van de na-oorlogse lonen en sa larissen aan het gewijzigde prijspeil «in ontstaan, ligt in het feit, dat men na de oorlog bij de loonbepa- line e®n grote betekenis Heeft ge hecht aan het zg. voedselpakket! Dat voedselpakket, bevattende de midde len tot voorziening in 's mensen pri maire behoeften, moest in ieder ge val uit het loon kunnen worden be kostigd, naast de huur en enkele an dere onmisbare elementaire zaken. Het gevolg daarvan was dat bv. de ongeschoolde arbeiders in loon voor uit gingen, maar dat de geschoolde en hoger geclassificeerde arbeiders 'practisch niet vooruit gingen. Dit punt van uitgang bij het bepa len van nieuwe ionen en salarissen werkte ongunstiger naarmate men ;met hogere bestaande salarissen te maken kreeg, waaruit in meer be hoeften moest worden voorzien. En dat' waren allemaal voorzieningen die ook in prijs gestegen waren. Bovendien hebben wij te maken met hef! feit, dat vele sociale voorzienin gen werken ten gunste van hen, die lagere salarissen genieten. Men den- ke b.v. aan de medische verzorging en wat daar de 5000-grens bete kent. En dan moet in dit verband ook de belastingprogressie worden ge noemd, die de salarissen van de mid dengroepen zwaar treft. ttET punt waar het nu bü die sala- "-1-1 rissen der middengroepen vele ambtenaren, personeel van middelba-, re scholen e.d- over loopt, men wil beoordelen of die salarisf^S inderdaad te laag zijn, is dit, of t-en moet aannemen, dat deze groepen er recht, op hebben, dat bij de bepaling van-hot salaris de meerde re behoeften die zij hebben of pre tenderen te hebben, boven b.v. ar beiders, borden erkend, v. Natuurlijk rui iedereen erkennen, fKadit tot oo zekere hoogte moet ge- Een leraar moet boeken - ■H«l8Sl%«rï. Zijn kleding stelt ho gere Imanciele eisen.- Hij heeft een studeerkamer; nódig en alleen daar door reeds, komt hij in een duurder woningtype terecht. En zo zijner ineer dingen, '.waarvoor hij meer no dig heelt. V Er is echter'"•meer en daarover ver schillen de meningen. De mensen uit de intellectuele beroepen hebben een be paald leveiumnlesb, dut hoger ligt dan dat van de ha-beiders: Het-hangt sa men met hét: ieifödat deze groepen voor een belangrijk'deel'de cultuur -van onzesamenlèvlng;; dragen en ver breiden. Het hangt-ook-samen met het feit, dat zij.-om te .worden wat 'zij-zijn, .vaak boga kosten hebben moeten maken. Men vrege zich eens af, wat een jongen of een meisje, die de middelbare school hebben doorlo pen eh daarna aan de universiteit hebben gestudeerd aan "hun ouders hébben gekost is een periode, waar in kinderen uit .een j arbeidersgezin feeds verdienen envaak de lasten van hun ouders helpen verlichten. Een dergelijke .^investering" behoort toch later ook, althans, enigermate, betaald te worden. Bovendien stellen ouders uit deze middengroepen er prijs op, hun kin deren een opvoeding en opleiding te geven, dié min of meer in overeen stemming is znet hetgeen zij zelf heb ben genoten. Mensen uit deze intellectuele mid dengroepen, hogere ambtenaren, of ficieren, lerarenmei}, kan er, al heeft de overheid daar nu niets mee te maken, ook gerust de predikanten bij noemen en" daar moeten de "ker keraden dan maar eens over denken zijn voor de beroepskeuze hunner kinderen en de voorbereiding daar van in de praftijk aangewezen op een loopbaan in dezé zelfde intellec tuele sfeer der middengroepen. Hier is vaak weinig contact met handel en bedrijfsleven. Er is hier trouwens ook een zekere traditie, die op zichzelf én voor het welvaren van het volks-' geheel evenzeer belangrijk genoeg is om haar te handhaven. Het is van oudsher zo geweest, dat men er van uitging dat de bezoldi ging dezer groepen die handhaving mogelijk moest maken. De bezoldigingspoütiek der laatste zeven jaren heeft dat alles in gevaar gebracht. Er wordt, zo gezien, in menig gezin uit de middengroepen armoede geleden. En de vooruitzich ten voor het nageslacht zijn er dan raak, door financiële onmacht, somber Wij menen dat dit niet zo mag blijven. Deze bezoldigingspoütiek vraagt om herziening. (Van onze correspondent.) Zaterdag 9 Mei zal te Groningen een buitengewone ledenvergadering worden gehouden -van ,De Ommelanden" te Groningen. In deze verga dering, die Woensdagnamiddag werd uitgeschreven, zal oa. in een vrije ver kiezing een drietal bestuursleden en een commissaris worden benoemd. Be halve voorzitter Bus, die aftrad toen men overging tot consequente naleving van de arbitrale uitspraak in het conflict met de ANAB, hebben namelijk nog drie bestuursleden en een commissaris hun zetel ter beschikking gesteld. De arbitrale overeenkomst is inmiddels geheel nageleefd. Maandag jl. zijn dienovereenkomstig de laatste 21 vroegere werknemers teruggenomen. melk, een project van een miilioen. Waren dé nodige machines reeds alle geplaatst, dat bad men de productie reeds aangevangen. Ook deelde de, heer Jelsma mede, dat sinds enige tijd de productie van condensmelk is hervat (In de fabriek werd sinds de staking tot voor kort alleen melkpoeder gemaakt). In deze bespreking werd ook ge waagd van publicaties in bepaalde bla den, waarin o.a. van oplichting werd gesproken die door de hoofdboekhoud ster zou zijn gepleegd. De gang van zaken als als volgt: Vrijdag jl. verzocht de vroegere hoofdboekhoudster aan de bank der fabriek uitbetaling van een cheque op Zie verder finpina 3 ,,De toestand in, de fabriek is thans, zoals die altijd had moeten zijn", ver telde ons de heer S- Jelsma. die Maan dag 3L als adviseur van de waarnemen de 'beheerder werd benoemd en hij hoopte dat deze situatie zo zou blijven. De heer Jelsma meende voorts, dat, afgezien van een zekere schommeling in de melkleverantiet de vooruitzich ten voor „De Ommelanden" zeker niet onbevredigend zijn. De verminderde leverantie heeft bovendien geen in vloed op de gang van zaken en voorts acht men de kans óp het herkrijgen van aanvullingsmelk uit andere pro vincies thans gunstiger dan tot voor kort.: t A Vi'\j'V-: Deze bevredigende situatie zal, zo deelde de heer Jelsma verder-mede, 'ook wél blijken uit de melkprijs, waarvan Vrijdag a.s. weer een uitbeta ling plaats vindt ".7 Zeer zeker niet 'pessimistisch is de heer Jelsma ook Vooropgesteld dat de huidige situatie niet in haar ongun stig tegendeel omslaat met betrek king tot de exportvooruitzichten. Er is een markt voor Nederlandse melkpro. ducten. „De Ommelanden"verkeert, mede door dé oppositie -van nu. in een moeilijker positie dan andere bedrij ven. Kansen heeft; echter ook „De Om melanden". Enhei ;zal er op aankomen die te gebruiken. "1 Hij deelde voorts mede,' dat verder gewerkt wordt aan de afhouw van dé nieuwe fabriek voor - ongesuikerde De Italiaanse president, Einadl, heeft het volgende telegram aan Koningin Juliana gericht: „Ter gelegenheid van uw heuglijke verjaardag verzoek ik Uwe Majesteit de Innigste wensen in ontvangst te wil len nemen, die met mfj het Italiaanse volk opnieuw uitspreekt voor de wel vaartvan het edele bevriende volk, even als voor het persoonlek geluk van zijn Koningin". De Züidslavische president, maarschalk Tito, heeft Koningin Juliana een geltik- wenstelegram ter gelegenheid van Haar verjaardag gezonden, waarin hij H.M. en het Nederlandse volk veel geluk en voorspoed wenst, aldus meldt het Zuid sla vische persbureau Tan joeg. moet erkennen dat de diensten, die deze middengroepen aan de samenleving bewijzen, op het ogen-; blik 'onderbetaald worden. Er zijn mensen die de neiging heb-, ben dit vraagstuk te bagatelliseren. Men let dan meer op de massa of op dé betekenis van dé technische presta tie, of op datgene wat winst oplevert. En zij, die daarbij het meest be rokken zijn, komen het eerst aan bod als het over lonen en salarissen gaat. Ten onrechte. Het is ook niet goed deze zg. in tellectuele middengroepen te zeer te karakteriseren aan het woord „intel- lect". Dat is een te eenzijdige, een te enge karakteristiek. Het gaat hier over de betekenis van de cultuur in de eerste plaats. En daar speelt naast het verstande- bjke, ook het zedelijke en het gees- - telijke een rol in. Het zit in de com binatie daarvan dat deze groepen een leidende plaats verdienen in onze samenleving, met een daarbij passen de bezoldiging. He.t is een vraag, die in de eerste Plaats in deze groepen zelf beant woord moet worden, of er in deze poepen niet meerderen rijn, die zich te weinig van het wezen van hun Zowel in de Amerikaanse als in de Nederlandse pers zfjn de laatste dagen berichten, verschenen omtrent moeilijk heden, gerezen bij de publicatie van de tekst van het antwoord van president Elsenhower op de brief van Hare Maje steit in zake net vluchtelingenprobleem. In dit verband verneemt het ANP van bevoegde zijde, dat het niet juist is; dat de Amerikaanse ambassadeur „tever geefs getracht zou hebben" door Hare Majesteit ln gehoor tè"worden ontvangen ter overhandiging van het schrijven van de president. Evenmin is het dus juist, dat de brief bij minister Lunszou zijn achtergelaten, omdat'Mare Majesteit de ambassadeur niet heeft kunnen ontvan- :en. Voorts werd beslist tegengespro- ;en, dat Hare Majesteit op enigerlei wijze zou hebben blijk gegeven teleurge steld te zijn over de inhoud van debnef. Het enige luiste element in de betrokke* berichten is de vroegtijdige publicatie in de Verenigde Staten, waaraan ln -rege ringskringen geen groot belang 'wordt gehecht Het bovenstaande heeft vooral betrek king op een bericht In de „New York Times" van 17 dezer. De socialistische oppositie in hét Brit se Lagerhuis heeft een motie van wan trouwen ingediend, waarin de regering van minister-president Winston Churchill er van beschuldigd wordt met de onge schreven grondwet des lands te sollen. De motie vormt een crïliek op de Maandag gebruikte procedure om het wetsontwerp op de transportbedrijven door lei Lagerhuis aangenomen te krijgen. De motie zal vermoedelijk in het be gin van de volgende week in debat ko men en als de regering daarop Ver slagen wordt zal zij moeten aftreden. Verwacht wordt echter,' dat Churchill's meerderheid groot genoeg zal zijn. De r..otie was getekend door oud-mi- nister-president Clement Attlee. de linkse socialist Aneurin Bevan en andere voor aanstaande leden van de oppositie. De regering-Churchil' wordt beschul digd opgetreden te zijn op een wijze, welke strijdig is met de geest van de grondwet en zoctani dat de privileges van het Lagrhuis aangetast zijn. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Eden heeft een tweede operatie ondergaan. Het Foreign Office maakt bekend, dat zijn toestand bevredigend is. Na een langdurige periode san droogte is het weer in geheel West-Europa in het begin, van de week onder invloed gekomen van depressies, die welkome re gen hebben gebracht, ntei alleen in Nederland, maar ook in En geland, België, Frankrijk, Duits-? land, Zwitserland, Oostenrijk en.. Noord-ltalië. Zwaar was de re-' genval in de Po-vlakte. Daar:, viel plaatselijk meer dan SO mm. Van belang voor de verdere weersontwikkeling zijn nu de gedragingen van een ten Westen van Ierland gelegen depressie,: die met steeds groter wordende snelheid naderbijkomt. Het riet er naar uit, dat deze depressie vandaag dicht langs Nederland zal trekken. Dit betekent, dat de wind nog wat zal aanwakkeren, terwijl het bovendien af en toe zal gaan regenen. (Van onze speciale verslaggever) HICK LVCKSINGER en zijn vriendje Thijs Bakker, beiden elf jaar, waren vanmorgen om 7 uur uit Zeist komen fietsen om vooraan in de lange rij Nederlanders te gaan, die hedenmor gen om precies half elf in geiemperd zonlicht de voortuin van het paleis Soestdijk binnen ging. Dick legde óp het bordes een bosje witte narcissen met een brief, waarop in keurig handschrift stond, geschre ven: aan HM. Koningin Juliana. Zijn gift was de inleiding tot de aanleg van een kleine Flora, waarin het grijze bordes werd herschapen. Voordat het défilé in een uitbundige rijkdom van oranje en rood-wit-blauw overging, ontving de Koninklijke fa milie een delegatie Leidse studenten, welke een oorkonde overhandigde, door estafettexopers in het regenach tige v morgenuur naar Soestdijk ge bracht Doch toen de Baamse Harmo nie Crescendo" het défilé opende ving het koper het zonlicht op en glansden de gele dassen van hele. troepen pad.- vinderkabouters in het zonlicht Soestdijk bestendigde een traditie en' de duizenden, die tot de toeschouwers langs de Rüksweg behoorden, waren getuige van een even nationale .als fleurige en 'hartelijke felicitatiegroet, waarbij het Sticht en het Gooi voorop gingen., Maar daar waren ook Sèheveningse vissersvrouwtjes, bij wie het oranje scherp contrasteerde op het stemmig zwart. Koningin Juliana en Prins Bernhard. die met hun dochters bij het slaan'der paleisklok van half elf op het -bordes warenverschenen, wuifden de defile-; renden vriendelijk toe. Onze jarige Vorstin droeg een grijze japon, met een grijs-bruin geruite stola. De. Prins was gekleed ,in een grijs zomercostuum, de prinsessen droegen een grijze manteL Bijzonder-aardig en stemnyg waren de heldere klanken van het carrUlon, van mr. De Waard, dat ter zijde van de paleistuin stond opgesteld en waarvan de klanken zich somtijds mengden-in de muziek der korpsen. Het was een grote schakering van het Nederlandse volk, die met vlaggen en bloemen langs het paleis trok. Wij noe men de geestdriftige groep van de-Chr. Oranje Vereniging „Bijbel énOranje uit Den Haag, in haar hagelwitte uni formen; het Nederl. Herv. bureau voor Gezins- en Ziekenverpleging uit Den Haag. de Blindenharmonie „Kunst en Kracht". Maar er waren zovelen...... Kleuters en ouden van dagen, invaliden in rolstoelen, kinderen, uit het doofstommeninstituut StMichielsgestel, met een reusachtig krentenbrood, voetballers, Indische Neder- Nederlanders, een allerfleurigst groeoje meisdes in klederdracht, van -de Chr. school uit Spakenburg, de ,;Blauwvosjes" uit Nijmegen, bekend van de vierdaagse. Alle inwoners van Loeang Prabang. de hoofdstad van Laos, zijn Ingescha keld bü de verdediging van de stad to samen met het Franse garnizoen. De Vielminh bevindon zich op 4U kilometer Van de stad, - De bejaarde koning Sisavóhg Vong heeft geweigerd dé stad te;'verlaten.. - Zowel, buitenlandse waarnemers als Franse' officieren: vrezen, dat Loeang Prabang geen weerstand zal- kunnen bieden aan-de aanvallers. Welingelichte kringen in Singapore, die de,..ontwik keling in Intio-China gadeslaan, zijn zeerï-pesglmistiïch.overjde'-toestgiid in Zvriaoósf-AZie: -Meni-lr to-'jTHdr-Rrïngen van mening, dat 'de communistenals laatste doel beogen.' de beheersing van Zuidoost-Arië met 'inbegrip van Ma- Iakka en' Indonesië. De minister van Indo-China in Pa rijs, Jean Letournëau, was -van me ning,dat de communisten Laos waren binnengevallen, om hun militaire kracht te bewijzen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, bracht Woensdag bij de ministerraad verslag uit over de wenselijkheid van een beroep op de Veiligheidsraad naar aanleiding van dé, toestand in Indo-China. Het kabinet Werd niet verzocht zich hierover uit te spreken. Naar verluidt zijn de meeste Franse ministers tegen een der gelijke stap gekant. De Amerikaanse minister vanBuitenlandse Zaken, Dulles, heeft op een besloten vérgade- ring van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen' verklaard, dat de aanvallen in Indo-China „een nieuw ernstig vraagstuk hébben ge schapen, dat alle vredelievende landen verontrust", aldus deelde de voorzitter maatschappelijke functie bewust rijn geweest, waardoor zij vaak niet de rol. vervulden, die rij zouden kunnen vervullen en dientengevolge niet-de erkenning kregen, waarop rij anders terecht hadden kunnen hopen. Wij erkennen echter $at de te lage bezoldiging hier juisthet ontstaan van een vicieuse cirkel bevordert. On^ derbetaling werkt het streven naar. bijverdiensten in de hand waardoor iemands tijd wordt, opgeslokt en zij verlamt de energie. Daardoor wordt men gehinderd in het vervullen, van zijn maatschappeüjke taak. Een be hoorlijke bezoldiging stimuleert de energie. Het -gaat. hier dus niet alleen om geld, maar om het bestaan en goed funetionneren van een bepaalde maat schappelijke groep in het geheel der samenleving. - Men zal in het belang van ons volk de beide kanten van. de zaak- moeten zien- Maar voor de overheid is de vraag der bezoldiging primair!' Dat ia een rechtskwestie. En de over heid zal hiér recht moeten doen. Zoals onlangs Is medegedeeld, heeft dé minister van Verkeer en/Waterstaat de opheffing van de spóorlijn-Wasse- naar-Scheveningen goedgekeurd; In de vergadering'der" Eerste Kamer van gisteren heeft de'heer Molenaar (WD) een 'motie ingediend, waarin de minister verzocht wordt zijn beslis sing in andere overweging te nemen. Deze motie.zal.op een nader te be palen dag worden behandeld. Het Haagse Gerechtshof heeft gister morgen de 36-jarige U.W.O.,' pension houder, en de 44-jarige J. J. H. van- S„ zonder beroep, elk tót drie maanden ge vangenisstraf zonder aftrek veroordeeld. Verdachten waren wegens' het onge-' oorloofd. beoefenen van het hazardspel door de'rechtbank veroordeeld tot-respec tievelijk 5 en 2 maanden gevangenisstraf. De procureur-generaal had tegen O. be vestiging van het vonnis van de recht bank geëist en tegen Van S, 4 maanden. Tot degenen, die gisteren wegens hun moedig gedrag om. tijdens het oerset op 'het Koninklijk Paleis te Amsterdam door Z.KJ1. Prins Bernhard toerden onderscheiden met de dapperheidsme daille,-behoorde ook ons redactielid de heer Rilse Vos. Men ziel Trouw-redac- teur Vos hier afgebeeld op hel ogenblik dat prins Bernhard hem het Bronzen Kruis op de borst hecht. v. y •w van de commissie Woensdagavond mede,. 'Pf Hij zei, dat het ministerie van Bui tenlandse Zaken en van Defensie be studeren. welke aanvullende materia len en uitrusting naar Indo-China 'ge zonden kunnen worden. Hij noemde Indo-China, een vooruitgeschovenpo sitie, die de vrije wereld zich niet kan veroorloven» te verliezen".. Een gerucht, volgens hetwelk maar-, schalk Juin, beveiliebber van dé NAVO- landstrijdkrachten in de sector Midden- Europa, met een bijzondere, tijdelijke missie haarIndo-China zou: worden ge- zonderW-heeft-meaijin: de. oértgeving -van de maarschalk als" .'.toLas mogelijkheden behorehd" genoemd. Generaal Revers, die (hie: jaar, geleden isaangevallen - ln' verband met het be- kendworden van de inhoud van een ge heim document betreffende Indo-China, heeft Dinsdag in een vraaggesprek het Franse ministerievan 'Financiën er van beschuldigd in-Indo-China toestanden,' die „ontzettende corruptie" toelaten, stil zwijgend goed te keuren. De - politieke commentator--*: Schreiber heeft in gen artikel in ,ie_ .Monde"- ver klaard, dat „bepaalde s politieke groepe ringen" in Frankrijk welvaren bü de .toe stand in Indo-China. doordat zij reeds milliarden francs verdiend hebben met levering van voorraden, door compen satie van oorlogsschade en door manipu laties met valuta. --•! In het/Rampenfonds was tot ririér--;5:. avond een bedrag gestort van 110;000.000;Vf&k|%' Dinsdagavond was dit bedrag '108,7 mil-: Ti Af» iioen gulcen. A'; Het-Belgische ministerie van Defensie l heeftgisteren meegedeeld, dat er - een •!>- onderzoek gaande is in verband met de!® onthalling van militaire geheimen. jV Volgens hetministerie zöu. de' genei-; :,t men vla Kópenhagen uitgeleverd'aan vertegenwoordigers van een nietnader genoemde vreemde mogendheid. ba verband met 'deze zaak te'een*soU;'<:;r::;-f daat van de luchtmacht, gestationneerd op het militairevliegveld Melsbroeck ;r t gearresteerd. Ook zijn twee studenten in- hechtenis genomen, vun wie er eexl;-. later meer isvrijgelaten. De Belgische politie? heeft bekend - ger-,- maakt,-' dat-vijf óf zes .clandestiene ,korte-:j.)0M golfzendersv zijn - ontdekt, waarvan ,enkrie,-p.;|| vermoedelijk - zijn gebruikt frimrfihetggfe^ overseinen van aeAhilitaireinlicHtihgèn'ixg|g naar - Kopenhagen. Officieel: - zijn.- in - verband aangelegenheden -nutwee' ;pörson^^m|^|^« arrest, de onderofficier Willy de-IjaetiUitl,- --.5'®» Lier. bij Antweipen 'en eenniet? met name genoemde .burgér, die^'een. korilé;';;: Ez is thans overeenstemming bereikt omtrent het zenden ven een parlemen taire commissie naar Nieuw-Guinea. Het is de bedoeling, dat. dit bezoek half Augustus zal plaats hébben, zo is heden in de Eerste Kamer medegedeeld. De Kamer machtigde de voorzitter, de leden dezer commissie, voor. zover de Eerste Kamer betreft, aan le wijzen. vliegveld Melsbroek. Hij is ;.gearresteerd.->|f- wegeris„het -ingevaar, ,.brengen~jvanVde;'' veiligheid- van 'de j De clandestiene" zenders zfjn' ontdekt:?;i-f3ü in de omgeving van Lier, .'nadat 'bij de-- Belgische Nationale 'Radio- was: geklaagd over slechtel' ontvangst van1" haar' i-mGlMM. tohdingéh;in;Jiat:gébiéeDjp^|S9?gè^ -'-J1' Vier. .derclandestiene- zendérs.V'zijn^SiS. reeds eerder' in dezewèekontdekt' -Een gyl'' van die zenders was een zó goed'als nieuw<é!-t? 25-watt-apparaatvan militair type./:In hetzelfde huis hééft de' politie blijkens,. haar rapport, documenten; gevonden 'die van belang zijn voor de natiónaie v>-, dediging van België. De Russische bezettingsautoriteiten V hebben vandaag ce KX.M. de toestem^.': ming geweigerd om over de -Russische zone te vliegen. Het lijnvliegtuig van Amsterdam naar Wenen- zou vandaag -; om 14.30 uur Ned. tijd op het- vliegveld;: Schweohat buiten Wenen moeten landen.. Woordvoerders van de K.L:M. zeiden,?: dat de Russen ongeveer drié: keerr' per.ï jaar de toestemming 'om, over de Rus-7 sische zone te- vliegen,' weigeren- Erlf wordt nooit een reden opgegeven, aldus;; de zegslieden. (Van onze Haagse redacteur) Meine Pot, die wegens het plegen van een aanslag op de Indonesische militaire attaché, overste Harjono, door het ge rechtshof in Den Haag tot vier jaar ge vangenisstraf met aftrek werd veroor deeld, maar wiens gevangenneming niet door het hof werd gelast, bevindt zich niet meer in zjjn woonplaats 's-Graven- hage. Of'hjj nog ln Nederland is of dat hfj kans heeft gezien het land te ver laten, is niet bekend. Maar in elk geval heeft een onderzoek uitgewezen, dat hjj niet meer in Den Haag is en wanneer zijn zaak in hoogste instantie zal zijn behandeld en hij een straf zat hebben uit te- zitten, zal de justitie op zoek. moe ten gaan naar zijn verblijfplaats. In kringen, die zich vooral met het politieke aspect van het misdrijf, waarvoor Pot veroordeeld werd, bezighouden, acht men deze gang van zaken uiterst onbevredi gend. Pot werd, nadat de officier van justitie negen jaar tegen hem geëist had, door de rechtbank tot een jaar met aftrek veroordeeld. In hoger beroep, aangete kend door de officier, eiste de procureur- generaal twee jaar met aftrek. De uit spraak van het gerechtshof luidde vier jaar met aftrek. De rechtbank achtte het niet noodzakelijk, dat het restant van de straf onmiddellijk werd uitgezeten en stelde Pot in vrijheid, doch het wekte verwondering, dat het hof, dat een zoveel zwaardere straf oplegde, deze vrijheid liet voortduren en de veroordeelde niet gevangen liet nemen. Welke motieven het hof tot deze beslissing geleid hebben, kan men slechts gissen, aangezien de 'be raadslaging hierover in raadkamer ge schiedt en geheim blijft. Wellicht hebben de indruk, die Pot maakte en de getui genverklaringen omtrent de geringe kansen op vlucht en de mogelijkheid van reclassering, het bof tot de overtuiging gebracht, dat de betrokkene geen poging zou doen om te ontkomen. Wellicht ook heeft het hof rekening gehouden met het feit, dat naast de veel zwaardere straf, die opgelegd werd, de onmiddellijke gevangenneming een extra straf zou zijn. Op grond van welke óverwegingen dan ook, het hof heeft gemeend Pot voor-renden, loplg naar huis te móeten laten gaan. Een dergelijke gang van zaken doet .zich;.;: wel vaker voor,, in het algemeen wannéér?!; er ojn. geen vrees bestaat voor viucht of voor herhaling van het misdrijf, Het Openbaar Ministerie kan in zo'n:!- geval weinig meer doen 'dan de veroor- deelde signaleren, i.w.z. - dat degrens posten gewaarschuwd worden, dat hij het land niet mag;verlaten: Tot verdergaande?'; maatregelen mist het OJVL de bevoegd-, heïd. Dit verloop van zaken moet in het onderhavige geval wel onbevredigend genoemd worden. Pot deed immers reeds eerder van.zich spreken en wel door één. valse paspoorten-affaire! Afgezien echter van de vraag of „hij kans gezien heeft ep illegale af legale,, wijze het land te verlaten, dan wel zich-: ergens in Nederland ophoudt, een feit is dat ook in dit geval het O.M. weinig:!? kan uitrichten. Hoogstens kan het ver zoeken met Pots verblijfplaats bekend fg gemaakt te worden, een verzoek dat zich, 7 uitgaande van de minister van Justitie vla het ministerie van Buitenlandse Za'-/ ken, ook tot het buitenland kao uitstrek- ken. Zolang echter de zaak van Pot.:'; waarin zjjn verdediger appèl heeft aan getekend bfl de Hoge Raad. niet in hoog-,' ste instantie is afgehandeld, zal hét daarbij moeten blijven en blijft de gré'je kans bestaan dat Pot onvindbaar zal zijn wanneer hjj zijn straf zal; moeten alt-- zitten.. De Columbiaanse marineleiding heeft bekend gemaakt dat 67 personen om hét leven zijn gekomen bij net vergaan, van?? het 1.764 ton metende Columbiaanse!? motorschip „Colombia", dat Dinsdag!;? tussen Puertos Cupica en Bahia Solano, ter hoogte van de StiHe-Oceaankust, is gezonken. - Aan boord bevonden rich zevéntigff politiemannen, die het garnizoen' - te Bahia Solano zouden aflossen. Hiervaf zij er 52 om het leven gekomen. De viji.-' tien andere verdronkenen waren opv«' i li i #i mg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1