Innerlijk tegenstrijdig Nog wappert er zijn rode vlag Koning van Laos blijft in bedreigde stad VIETMINH HOUDT ZICH SCHUIL IN BOSSEN Moordaanslag te Oldekerk Radargestuurd Reeds 500 deelnemers voor TROUW-mars Voorschriftentyrannie op perron te Arnhem Troonsbestij] in Jordanië mm Sensationele wending bij de Internationale Tulpenrallye voor l ólMeil 1 1 Franse adviezen koppig genegeerd Valkeiiburg krijgt kabelbaan Minder warm Gebrek aan soepelheid dupeerde tal Helicopters voor Nederland Van Zuylen van Nijevelt ivinnaar ZATERDAG 2 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2454 Weerbericht Het Koninklij k bezoek aan Noorwegen Bollenvelden zien met hindernissen mmmm Si Nóg steeds geen accóord te Panmoendjon Tornado teisterde Amerikaanse stad Nóg in deze eeuw verkeer naar Mars? mm VL 8 II A f Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3. L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtandienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29210 's-Gravenhage: Huygensplein 1Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67332 Abonnementsprijs 49 cent per week. ƒ2.13 per maand, ƒ6.30 per kwartaal Losse nummers 13 cent SÏrectt»; C-..A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Verwachting; van Zaterdagavond tot Zondagavond. DROOG WEER Morgen overdag vrij zonnig en droog weer, maar van-s. avond In het Zuld-Oostcn van het land een kleine kans op onweer. Overwegend matige wind tussen Noord cn Oost. Dezelfde temperaturen als vandaag of Iets hogere. *1IaIIj O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLÓT IN „Wending" van April 1953 komt een artikel voor van dr W. A. Vis ser 't Hooft over het onderwerp: „Moet Europa verdedigd worden?" Dit is, aldus de schrijver, niet een militaire vraag zelfs niet eeo poli tieke. Wel zijn Europese herbewape ning en de economisch-politieko ver sterking van Europa vraagstukken, die grote aandacht verdienen, maar in laatste instantie zijn het vragen van de tweede rang. Waar het om gaat is de vraag: Is het de moeite waard om Europa te verdedigen? Bestaat er een Europese werkelijkheid, die onze volle inzet waard is en waarvoor men bereid zou zijn werkelijke offers te brengen? Er is in dit opzicht veel twijfel en „als het ons niet gelukt dit gebrek aan Innerlijke zekerheid te overwinnen, zullen al onze politieke en militaire plannen waardeloos zijn. De geschie denis stelt hen in bet gelijk, die weten wat zij willen, maar heeft weinig égards voor wie handelen zonder echte overtuiging". OGENSCHIJNLIJK is dit een over tuigende probleemstelling. Maar irf verband met hetgeen er volgt is het van belang op de twee punten in deze inleiding goed te letten. In de eerste plaats is dat het punt dat her bewapening en politieke versterking van Europa hier worden voorgesteld als problemen van de tweede rang, welker beantwoording dus kennelijk afhankelijk is van het antwoord op de vraag van de eerste rang of nJ. Europa verdediging waard is. In de tweede plaats wordt gesteld dat men ter overwinning van de on- zekerheid moet weten wat men wil en dat de geschiedenis, hier als rechter "optreedt. De geschiedenis geeft n.l. "hem gelijk die weet wat hy wil; en hü die hpndelt zonder echte overtui ging, heeft ongelijk. De vraag of iemand gelijk neen, komt hier dus niet of nog niet aan de ordes. Echte overtuiging en wat men .wil is beslissend. Vj Be heer Visseri't Hooft verdeelt daarna ziin verhaal in twee hoofd stukken. Hij- bespreekt eerst „Het Europa dat niet waard is verdedigd te worden", en daarna „Het Europa dat waard is verdedigd te worden". Op dat betoog zouden wij wel cn- tiek kunnen oefenen. Maar het zou §een critiek op de hoofdzaak zijn. wij aten dat dus na en gaan er van uit 'dab'. wü^dit. gedeelte, van,»ija. !M'hoofdzaak onderschrijven. H Het Europa ;dat niet te verdedigen Is, is het Europa dat door angst .wordt beheerst. Angst voor het communis me b.v. Het is het Europa dat star vasthoudt aan het overgeleverde,, aan verouderde sociale klassenbegnppen Voor de strijd van de volken van Azië en Afrika voor hun onafhanke lijkheid heeft het geen begrip. Het be toog van de schrijver, is hier niet zon der evenwichtigheid. We hebben geen behoefte aan debat over dit punt. Er worden meer punten genoemd: „Het Europa van de nationalisten die niets geleerd en niets vergeten heb ben"; Het Europa dat zich terugtrekt in de ivoren toren van edni hoge cul tuur" en „het ontwortelde Europa dat in romans, toneelstukken en films de monstreert, dat het bij gebrek aan iedere zedelijke remming alles durft en dagelijks nieuwe argumenten ver schaft aan diegenen, die het totale y,er" val van onze beschaving betogen". Hierover is tussen de schrijver en ons geen verschil. EB is echter ook een Europa dat waard is verdedigd te worden, vol gens dr. Visser 't Hooft. Het is het Europa van de vrije gedachten wisse ling. Het is het Europa van de onaf hankelijkheid der waarheid, het het Europa, waar dewaarheid niet afhankelijk is van de wil van de to talitaire machtshebbers. die het staats belang als norm voor wat waarheid is, dwingend voorschrijven. Voorts is daar het feit dat men in Europa nog altijd naar eigen verant woordelijkheid leven kan. Eurcia geeft nog altijd de vrijheid .var. leven en handelen aan zijn inwoners. En tenslotte spreekt de schrijver over de vrijheid vein proportie, waarmee hij bedoelt „het vermogen om tussen be langrijke en onbelangrijke dingen te onderscheiden". Men kan al deze dingen, naar het ons voorkomt, samenvatten onder het begrip „vrijheid". Europa geeft de mensen vrijheid. En dat is iets dat de mogelijkheid betékent „om een; waar lijk menselijk leven te leiden". M AAR dan stelt de schrijver de vraag: „Is. het wel mogelijk zulke ongrijpbare' geestelijke waarden te verdedigen?" Het'antwoord dat de schrijver hier op geeft is: Neen. „Het. gaat er met om waarden te verdedigen. Maar gaat er om een geloof te vinden, dat kan overwinnen en zich bewust is van zijn zending, dat nieuwe waarder. creëert, dat Europa vernieuwt" Het negatieve in dit antwoord kan ons niet bevredigen. Het positieve daarin in zijn algemeenheid wel. Het drama is echter de vreselijke fout in Uit antwoord dat het nega tieve en het positieve niet innerliik verbonden zijn. Aan de ene kant zegt de schrijver, dat het er om gaat „een geloof re vin den dat kan overwinnen". Aan de an dere kant zegt hij dat het onjuist is „dat wij moeten geloven om Europa te redden". „Het geloof is een ontmoe ting met de levende God". Het „wordt ons niet voor het een of andere doel geschonken". En. zo luidt de slotzin van. het arti kel: „Moeten wij Europa verdedigen? Neen. Wij moeten in Europa leven in geloof aan God, die alle dingen ver nieuwt". Naar onze mening heeft dit betoog een fatale strekking. Enerzijds critiseert het de feiten en Op het koninklijk paleis van het schilderachtige bergstadje Loeang Frabang, de plotseling bekend geworden hoofdstad van de door de com munisten overvallen Jndochinese staat Laos, wapperde vanmorgen nog steeds de rode vlag. Dat betekende, dat de 67-jarige koning Sisavang Vongzijn paleis niet verlaten had, ondanks de dringende adviezen van zijn eerste munster en van de Franse Hoge Commissaris. Het enige, dat deze koppige koning, die geen woord Frans spreekt, met de communisten gemeen heeft, is verwarren- derwijs, de rode vlag. De communistische Viet Minh is, zoals bekend, gesignaleerd op een afstand van slechts een twintigtal kilometers van Loeang Prabang, maar in het laatste etmaal zijn zij niet naderbij gekomen. Zij schijnen opgegaan te zijn in de bos rijke heuvels. De Franse strijdkrachten kunnen geen contact met deze, Viet Minh-groepen maken en verkeren in het onzekere wat betreft de richting, waaruit de aanval verwacht moet worden. Voortaan zullen de Nedertanders niet meer naar- het buitenland hoeven om een» met een kabelbaantje te. reizen. Irt Valkenburg is men bezigmet de nanlcg van het baantje dat zal opstijgen ran da Ottd-VaUicnburgcricep naar. de Ifilhelminatoren. Dè passagiers zullen per ,JuihtstocUjes" worden vervoerd. Vanuit de kabelbaan zal men een uniek uitzicht hebben over Valkenburg en het Geuldal. Men hoopt het baantje met Pinksteren te kunnen openen. Een over- zicht van de werkzaamheden. Naar 'het ANP" verneemt, zal bij het' bezoek, dat Hare Majesteit de Koningin en Z.KH. 'Prins BernKard eerstdaags aan Noorwegen zullen brengen, prof, dr. J. M. W. Milatz te Utrecht, die door-taan echtgenote svergezeld zal worden; als voorzitter der „Joined Commission" voor bet gezamenlijk atoomonderzoek in Kjel- ler aanwezig zijn. Prol Milatz zal te vens de Stichting voor Fundamenteel onüerzoes der Materie, waarvan hy penningmeester is. vertegenwoordigen. Het bezoek van het Koninklijk Paar zal onder meer inhouden een bezich tiging van de atoomreactor tc Kjeller, die zoals men weet in gebruik is bij het Noors-Nederlandse atoomonderzoek. De Amerikaanse minister, Foster Dulles, heeft over deze hele geschie denis in een senaatscommissie zijn ernstige zorg. uitgesproken. Volgens één der senatoren vreesde de minister, dat geheel Zuidoost-Azië in handen der communisten zal vallen, indien hun aanval op Laos niet verijdeld wordt. En volgens een oude traditie is Laos verloren, wanneer het heilige gouden Boeddha-beeld, dat zich bevindt in het koninklijk paleis te Loeang Prabang, verloren gaat. Daarom Weigert koning Sisavang Vong hardnekkig naar veiliger oorden te vluchten. Franse militairen hebben hem de gevaarlijke situatie uiteenge zet, maar de koning zeiae, dat zijn plaats bij zijn volk was. „Wij kunnen er niets meer aan doen", zeide een Franse woordvoerder,, „wij kunnen slechts hopen, dat het leven van de koning gespaard blyve". Koning Sisavang Vong, een statige man met een bril op, lijdt zwaar aan jicht en 'rheumatiek. Hij heeft dertien vrouwen. Met velen van zijn onderda nen stelt hij al zijn vertrouwen op één van Laos!.heiligste mannen, een blinde Boeddhistische - priester gaat in het gele gewaad' Her'nederig heid. Die priester hééft voorspéld;1 dat Loeang Prabang zal komen ,doehjdah zal worden teruggedreven. Het uitblijven van de verwachte aanval stelde- de'Franse parachutisten gisteren in staat, om de verdedigings werken van Loeang Prabang in koorts achtig tempo te versterken. De bevol king hielp hierbij ijverig mede. Franse vliegtuigen bombardeerden intussen een konvooi communistische vracht auto's, die naar de hoofdstad van Laos op weg waren. Ook vielen zij voor de kust jonken van de Viet Minh aan. Het aangrenzende Siarivdat door de rivier de Makong van Laos wordt ge scheiden, is zich de dreigende gevaren bewust geworden. Siamese politieboten patrouilleren onafgebroken over de Makong. Zo vraagt iedereen zich af, of in de komende dagen de vrees van Foster Dulles dan welfde hoop van die blinde priester te Loeang Prabang zal worden bewaarheid. (Van onze weerkundige medewerker) Nederland en België zijn er de laat ste dagen boven verwachting goed afgekomen wat het weer betreft. Een regenfront dat van het Westen uit naderde, kwam namelijk Donderdag middag op een paar honderd kilometer buiten onze kust tol stilstand en is sindsdien alleen in Frankrijk nog wat verder opgedrongen. Alle regen, waarvan de meteorologen ook een deel aan Nederland hadden toebedacht, kwam in verband hiermede in Z.O. Engeland en Frankrijk terecht. In Londen b.v., viel in 48 uur 25 mm. In de nabijheid van het regenfront kwam Vrijdag een kleine storing tot ontwikkeling, welke plaatselijk in België onweer veroorzaakte. Ook in Vlissingen werden Vrijdagavond on weersverschijnselen waargenomen, ter wijl door het lichtschip Noordhinder halverwegen de scheepvaartroute Hoek van HollandLonden gelegen, plaat selijk buien werden gemeld. - Het ziet er naar uit dat deze storing aan betekenis zal verliezen, waarna het weer in Nederland onder invloed zal komen van een gebied van hoge luchtdruk, dat boven de Noorazee in ontwikkeling is. In verband hiermede wordep voor het weekeinde in hoofd zaak Noordelijke winden verwacht. In de kustgebieden zal het daarom zowel Zaterdag als Zondag minder warm zijn dan Vrijdag, terwijl daar bovendien de kans op bewolking veel groter is dan elders in het land. Afgezien van enkele verspreide buien op Zaterdag zal het komende week einde waarschijnlijk droog blijven. De 20-jarige J, K., die bij zyn groot moeder in Oldekerk (Gron.) woont, heeft naar thans bekend wordt, Dins dagmorgen geprobeerd zijn 56-jarige stiefmoeder van het leven te beroven. K. begaf zich. met een stuk gasbuis naar haar woning in de Hyacinthenlaan en nadat hij de deur op slot had ge daan, ging hij zijn stiefmoeder te lijf. De buren, gealarmeerd door het gillen van de vrouw, probeerden toén het huis binnen te komen. K. nam de vlucht; de vrouw werd slechts licht aan het hoofd gewond, K. is inmiddels aangehouden en ter beschikking van de Justitie gesteld. John Foster Dulles, Amerikaans mi nister van Buitenlandse Zaken, zal ne gen Mei per vliegtuig naar het Midden Oosten vertrekken. Hij zal in twintig dagen twaalf landen bezoeken, aldus een mededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, T .f Gen verslag in ons blad over de parade van leger, vlooten lucht- macht, gisteren te Amsterdam, gehou den, troffen wij de term „radarge- stuurde zoeklichten" aan. Als goed hoofdredacteur warén wij zeer ontsteld door een dergeljjk bar baars taalgebruik, in Trouw en wij maakten ons op de journalist, die vofor het verslag verantwoordelijkwas, daar het onze over te zeggen., - Maar onze verslaggever triomfeer de. Het is de officiële term, zei hij. 't Staat keurig afgedrukt in het pro gramma. Het moge dan officieel zijn, Neder- lands is het niet. Het is blijkbaar Engels. En wij zouden het ministerief van Oorlog willen vragen niet te vergeten dat de Nederlandse zelfstandigheid niet .slechts - door gebrek aan kanon nen, tanks en vliegtuigen kan te lo.or gaan, maar evenzeer door een1 derge lijk taalbederf. - Drie-jarig meisje gedood Gistermiddag is op het drukke punt van dé Amsterdamse Straatweg bij het spoorwegviaduct te Utrecht een drie jarig in "deze omgeving wonend meisje, dat daar met baar moeder achter een stilstaande auto overstak, door een vrachtauto aangreden en gedood. De chauffeur van de vrachtauto, die uit de richting Zuilen kwam, treft volgens de politie geen enkele schuld. ,-v érotimuuui Van aan o»»r redacteuren* de vjjand tot op 30 kilometer-,van- passagier» Van de Jtalië-Holland- Expross, die Vrijdagmorgen met drie kwartier vertraging binnenliep i op het station van Arnhem, hebben daar een vreemde ervaring opgedaan. Men kreeg er namelijk'de sensatie, alsof men in een of andere satelliet-staat wasrbeland. zo'n slaat met barse, oppermachtige politie beambten, tegenover wie men maar lie ver moet zwijgen. Het spijt ons het te moeten zeggen. In de regel zijn de Nederlandse douane- iiil de gang van zaken vanuit het gezichts punt der geschiedenis. En dan zegt de geschiedenis wat er goed en kwaad in is. Maar dan wordt erkend dat uit de geschiedenis niet de bewegende kracht tot herstel kan worden geput. Daartoe wordt het geloof dan te voor schijn gehaald. Maar dan wordt dat geloof ook weer van zijn werkelijke in de geschiede nis inwerkende kracht ontdaan, door dat men dit geloof niet ziet als een geloof van mensen aan een God, die niet slechts alle dingen vernieuwt, maar die ook én juist met het oog daarop aan Zijn kinderen een wet ge geven heeft om naar te leven. Toen wij het artikel van dr Visser 't Hooft gelezen hadden, hebben wij gedacht: .„'Wij zouden u wel eens over Psalm 119 vers 106 hebben willen horen preken: „Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". Evn stadsbeeld uit Amman, de hoofd stad van hel Hasjemielische koninkrijk Jordanië, dat vandaag in feeststemming verkeert vanwege detroonsbestijging van koning Hoessein. Op de foto ziet men de hoofdstraat vim Amman, de Wadi Sir. Jordunië's hoofdstad is sinds 1947 in aantal inwoners verdubbeld. Hel heeft thans ongeveer 170.000 inwoners. De stad bevat de ruïnes van een Byzan tijnse basillicn, badencitadel, tempel cn theater. De woningen, welke men op de achtergrond tegen de heuvels opge bouwd ziet, zijn in de laatste twee jaar gesticht. Het koninkrijk Jordanië heeft een bevolking van 1300.000 zielen, waar van 400.000 „displaced persons" uit Palestina. Het Italiaanse persbureau A.N.S.A. heeft Vrijdag gemeld, dat de Italiaanse poli tie een bende revolutionnairen, die zich bezig hield met wapensmokkel, op het spoor is gekomen bij een onderzoek naar de dood van een jonge communist, wiens lijk verleden jaar Juni in een kanaal werd gevonden. Zeven-personen zouden zijn aangehouden. (Van een onzer verslaggevers.) Nog deze zomer zal de Marine Lucht vaart Dienst uit hel Amerikaanse hulpprogramma een'aantal Amerikaanse helicopters van het type Sikorsky S. 55 ontvangen. Op het ogenblik beschikt de marine over slechts één helicop' ter, een klein toestel, dat destijds werd overgenomen van de „Stichting Hef- schroefviiegluïgen" en dat tijdens de ramp uitstekend werk heelt gedaan. De nieuwe helicopters, die worden ingedeeld bij Squadron 8 :op het vlieg veld Valkenburg, [zijn aanmerkelijk gro ter. Zij kunnen, circa, tien personen ver voeren en zullen vooral gebruikt wor den voor reddings- en opruimingswerk. amtetênarécj dé vtnarechaussee's;-voorko mend enbeleefd. Dat.:is.maar goedook, Voor vele buitenlanders zyn de- grens beambten het' visitekaartje van Neder land. vViiV Onder die buitenlanders heeft men dan weer de Amerikanen, die van al die grensformaliteiten toch al niets -snappen. Zij begrijpen niet, waarom'er voor inter nationale treinen bij elke grens een nieuwe locomotief wordt gezet-en waar om de conducteurs om de zoveel uur een ander uniform aantrekken (dat zij om de zoveel uur een andere taal spreken, valt hun natuurlijk niet op). Zij vergeten de verschillende muntsoorten uit elkaar te houden en wanneer zij dan in het vierde land zijn is het in hun porte- monnaie zo'n- chaos géworden, dat zij niet meer weten, hoe zij een kop koffie moeten bétalen. Zij móeten D-toeslag be talen en denken dan dat zij in een ver keerde trein zitten, want dat een D-treïn 'n paar maal per uur stopt isvoor een Amerikaan onbegrijpelijk. Goed, 'die trein dan, die Vrijdagmor gen in Arnhem aankwam, zat stamp vol. Onder de passagiers bevonden zich zeer vele"" Amerikaanse soldaten die in de loop van de nacht op verscheidene Duitse stations waren ingestapt Zij gin gen hun driedaagse verlof gebruiken voor een bezoek aan de bollenvelden. De Amerikaanse militairen in Duitsland gaan trouwens in het algemeen graag naar Nederland. Zij worden wel eens afgezet, maar zij voelen zich toch in Nederland meer op hun gemak, dan waar ook in Europa. Dat zeggen zé zelf. Zo reden zij dan door het, nog duistere Duitsland naar Nederland. Tallozen had den geen zitplaatsen kunnen vinden. Zij hingen zo'n beetje in de corridors, of deden een tukje, zittend op hun koffers. Een nachtelijke reis in zo'n stampvolle trein is een vermoeiende bezigheid,"- maar niemand klaagde. Omdat de trein zo vol was. was de Duitse douanecontrole in de trein tussen Oberhausen en Emmerik summier. Toen kwamen Nederlandse beambten 'i #32. ■/■Mx De r'béstandsohderhandelaars;, zijn^an- daag ".rüim/.éeri uur. bij,een c geweest.-" De>Noordelijken-:hebben als'neutrale landen in Azië o.m/ genoemd Tndia, Pa kistan, Birma en Indonesië. Zij zullèn échter geen bepaald ,land voorstellen zo lang de geallieerden er niet 'in toestem men, dat de betrokken krijgsgevange nen werkelijk naar een -neutraal land gezonden worden in plaats van alléén maar onder toezicht van het-neutrale landworden geplaatst.- f" Generaal Nam II zei,;, dat hij Zwit serland, Zweden, Tsjechb-Slówakijé en Polen ook alsneutrale - landen be schouwt, maar .dat-hét-,naar zijn me ning niet doenlijk is de i'gevangenen zo verweg - te zenden."4 -4-'-'-f •*-L.- - Achttien personen zijn om het leven gekomen aJs gevolg van de. tornado, die Donderdagavond de stad Warner Robins C8.000 inwoners) in de Amerikaanse staat Georgia heeftgeteisterd. Een kind van vier jaar en een vrouw kwamen om het leven, toen de wervelstorm'de aiito waarin zij vluchtten,' inhaalde. De Britse -geleerde Arthur Clarke, voorzitter van het Britse genootschap van Interplanetair -Verkeer, schrijft in de „Impact of Science on Society"' een orgaan van de UNESCO, dat. onge lukken voorbehouden, - de ontdekkings reizen naar de planeten tegen het ein de van deze eeuw in volle gang zullen zijn. Gezien de snelheid waarmee de weten schap zich ontwikkeldt. zal misschien te- gengen 1980 het eerste echte ruimteschiti Zie verder pagina 6 0^^ landen en naar de aarde té- :'-r De organisatoren van de Vijfde inter nationale Tulpen Rallye hebben gedu rende de gehele dag een onderzoek in gesteld, of een aantal wagens, welke in hun respectieve klassen winnaar waren geworden of op de tweede plaats waren geëindigd volgens de voorlopige uitslag, wel aan de eisen, in de regiementsRe- palingen gesteld, voldeden. - Niet alleen hadden de organisatoren voor dit onderzoek reglementair het recht, maar bovendien achtte men dit correct ten aanzien van de reeds uitge schakelde equipes, o.a. de Fords Zephyr en enkele Sunbeam Talbots, welke tij dens de technische controle, onmiddel lijk na de aankomst teNoordwijk, Woensdagochtend ingesteld, had plaats gevonden. Naar men weet zijn toen in totaal 17 wagens gediskwalificeerd. Niet minder dan 8 wagens zijn in de loop van Vrijdag in diverse garages van ons land, o.a. te Haarlem, Amsterdam en Den Haag, grondig onderzocht. Het be langrijkste geval was dat van de Franse deelnemer Beequart, die met een Jowett Javelin had deelgenomen en eerste hl klasse 3 was geworden voor Hugo van Zuylen van Nijevelt. Het merkwaardige feit deed zich namelijk voor, dat mocht de Jowett Javelin van de Fransman niet Kunnen worden beschouwd als regle mentair toelaatbaar, dan zou Van Zuy len van Nyevelt, die met dezelfde wa gen reed, niet alleen winnaar in zijn klasse worden, maar bovendien zou hij dan, 13 extra winstpunten krijgen door het uitvallen van Beequart met het min of meer sensationele gevolg, dat onze landgenoot een totaal van 30 winstpun ten verkreeg, voldoende om hem de .overwinning, eerste in het algemeen klassement van deze jubileum rallye, te bezorgen. Immers, Banks, die Donder dag op het circuit van Zandvoort tot overwinnaar was uitgeroepen, zy het of ficieus, had 87 winstpunten behaald, ze- dat Van Zuylen dus 3 winstpunten meer in zijn boekje kon opschrijven. Zowel de wagen van Beequart als die van Van Zuylen werden naar dezelfde garage gebracht. Bij het onderzoek bleèk, .dat de Jowett van Beequart was uitgerust niet mét een Jawelin-motor, maar met eenJupiter-motor, .Op zijn inschrijvingsformulier had hij bij bet. punt „bijzondere afwijkingen" niets ingevuld, zodat deze wagen regle mentair niet aan de eisen voldeed. Beequart verklaarde, tijdens het onder zoek in de garage, dat bij de wagen van Ziua -dé - deelnemersaanjdéS'der-- de het ;bloeiende^BosVpan':Hë^hmfd-i. deelnemers aangemelde.De.eër-L. varing leert-dat", zeer. vêlen:,wdcli^i ten tot enkele jdagen; voor dé& mars. Wij doen een dringend be- roep - op leiders' uah :gréépen^ (scholen, jeugdverehigingënjim{0: litairen enz.) .niet .^te wachten® met aanmelding to£ de laatste- dag van ..inschrijving. Stelt D reeös nu^1 vl-onslwaji hetwelk kosteloos": wordt toe'ee^ï zonden, opde hoogte j.-van dë'i sportieve.gebeurténlLwelkë ovèrS veertien dagen Zuhlëlilk Amster-" oam met bib' gerucht zal vervul- Mem kan een keuze maken uit S® .afstanden van 10 km (jeugd). 20 km en 30 km. Jongeren tot en met veertien jaar betalen vijftig cents 'inschrijfkosten) deelnemers boven^de 14 jaar ƒ,1.—. Men kan dagelijks lnschry v.ro bij de kantoren van Trouw. Voor Amsterdam en omgeving vervoe- ge menzich in de hal vac-ge bouw Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, waar men aaD het Trouw- loket zijn deelnemerskaart 4- in ontvangst kannemen. Inschrijf vingen per giro (412739 of gem. giro T 500) tot en met 12 Mei "aj." Nogmaals: meld U per omgaand aan en vertel anderen ..van de sportieve vreugden van een rus tige voettocht vol sfeer met als beloning de Trouw-medaille. En loopt U voor de tweede of derde keer mee. dan ontvangt U een overeenkomstig cijfer voor bet. draaglint der medaille. De op brengst van deze mars komt ten goede aan het Nationaal Rampen fonds. Op Zaterdag 6 Juni volgt een Trouw-mars de eerste In Den Haas. de fabriek zo had geleend, zodat bent': van deze afwijkingen niets bekend .was.) Beequart heeft zich toen telefonisch met de fabriek in verbinding gesteld, waarop'! van de zijde van de fabriekte Londcn V telegrafisch aan de organisatórèh:.tittél! Noordwijk technische bijzohderhêciëhiS werden medegedeeld/ welke er evenwél i niet op wezen, dpt meer dan lOOO exerh- l plaren van de wagen, in de uitvoering zoals Beequart ér mee reed, 'inderdaad''' op de wegen van Europa rondrédéniiDe^l wagen van Hugo van Zuylen werd éven??! eens onderzocht. Men heeft Kunneriicon^jS stateren. dat de wagen van onze. land- genoot, dus eveneens een Jowett-'Jave- 4 lin, wel aan alle eisen voldeed.Het J rapport over dit onderzoek wérd in "dèl; vergadering van het comité,uitgebracht)? door de heer Rcyshouwer. Het comité was van oordeel, dat Beequart niet -öpl overtuigende wijze het bewijs had kun-v nen leveren, dat hij met een" -serie-wa-v! 'gen had gereden. Men besloot;." daaxóp^i':.^,„_. Beequart te diskwalificerer, 'maarhem!jé® de gelegenheid te geven door rimddelK'gf^ van het-.indienen van eeri protest, wyzen, dat van het product, |fzóialsf|^k Beequart hem in zyn bezit had^mëéiisiis® dan 1000 exemplaren waren sfgöëyërféïï)vf|f Het resultaat van deze beslisring.jw'asS))® dus, dat-Van Zuylen van NyeveltéersféÉs^ werd; in klasse 3 en in totaal .90 «.wlri'st^ •ouriten verkreeg. 3 Punten. méër:darii;dé7^, Engelsman; Banks, die met zijn Brïétoï ;87 winstpunten bad behaald in klasse ".tel'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1