Gereld van thans bloedt noj uit duizend wonden" NMm TROON GOMET" VERONGELUK! MET 43 MENSEN r 5 Nationale Herdenking in Ridderzaal Vader van Carlsen geweerd uit V.S. Offer uit Finland Kort na de start te Calcutta OPENING WEST-EUROPESE STAALMARKT ELFDE JAARGANG No. 2455 MAANDAG 4 MEI 1953 Weerbericht Zaterdag f 110,2 millioen in Rampenfonds Het 5000ste scliip in de Rotterdamse haven sclitemsneming i Pot en Colson vrouw m het verzet H -VRIENDEN NA Geen omweg meer via Antwerpen Uitwisseling gewonden in Korea voltooid ioek uit "Djakarta: \De houding van d< Zie verder pagina 2- Verkeer in rampgebied Weersverwachting tot Dinsdagavond: NOORDELIJKE WIND. Droog weer met voornamelijk in het Noorden en Westen van het land overdrijvende wolkenvelden. Overwegend matige Noordelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef- 29218 (t. U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1820—19.30 war Zaterdags 1718 uur: Teleloon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 42488T Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: Tel. 1144C8 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 116488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maapd, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent O O Hoofdredactenr: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Advertentie Tot Zaterdag heeft het Nationaal Rampenfonds 110.2 millioen gulden ont vangen. Vr^dag was de stand 110.1 mil lioen. Drie dagen eerder dan verleden, jaar is het vijfduizendste schip in de' Rot terdamse haven aangekomen. Gold het in 1952 het Nederlandse motorkust- vaartuiig „Van Gelder", gisteren was de vijfduizendste het 70S6 bruto ton metende motorschip „Adolf Leonhardt" komende van Monrovia en geladen met-erts. Het schip'is naar de Waal haven gevaren. Da 63-jarige vader van kapitein Carlsen, de kapitein van 5 de „Flying Enterprise", B heeft geen visum voor de Ver. Staten kunnen krijgen wegens lidmaat schap van de Deense communistische party. Mevr. Karen Carlsen, de moeder van de kapitein, kreeg wel een visum. Zy vertrok Zondag per vliegtuig naar de V. S. om de aanneming van haar kleindochter bij te wonen. Carlsen Senior heeft een groentekwekerij in de buurt van Kopenhagen. Voor de watersnood in Neder-: land zijn in alle Finse kerken collectes gehouden. Het resultaat van deze ene grote kerkcollecte is niet minder dan. 4.3 millioen Finse marken. Dit is de grootste collectedie ooit op één Zondag in de Finse kerken is ingezameld. A CH, misschien is het bij ons zo "erg nog niet. Maar het herdenken van hen die vielen in de jongste- vrijheidsstrijd werd als nationale gebeurtenis steeds meer een yeruitwendigde zaak. - De diepste reden daarvan is dat het Nederlandse volk als geheel de vryhoidsstrijd Trimmer al te goed heeft rersiAan. - Wat Nederlandse vrijheid is, wat de vrijheid .in •Nedcrlahdsé* ,£in. aïs oör- ■prong en waarborg van óU£ 'nationaal bestaan, betckerit, dat ontging de meesten- tijdens de oorlóg cn dat 'onr- gaat de meesten.ook nu. Het" verzet was wel nationaal; maar het was niet' algemeen. En daarom slaagt.de herdenking van de .wijheids- strijd als - nationale feestdag, die al gemeen moet zijn, dan ook niet. Met het herdenken van onze doden k dat, toch weer anders. Wiilkunnen; dat i monumentale ver geetboek ten slotte openen. En wij kunnen daarin lezdu En' dan gaat het verleden leven.>~h p-• Dan zien wö eea hartstocht, en een Md», ben woede j&n een offérj waar- yah wjj niet me«5j-, weten nu, datrij eens voor Nederland •werdeny^pge^ bracht en dcrtr NeHeriand'sjj^ak wer-" den ontketend.- Dan zien wij wat de vrijheid, ge^ êSone mensen, zoals wjj «fljeawalriia. y ak- de ogen r. en devhrideti* opengaan," eens waard geweest is.' r - Dan komt er, voor'- wié dat, heeft meegemaakt, een groot hbimwee ".op. Niet een heimwee naar de ellende en dé angst Dat zou onmenselijk zijn. a C Maar' wel - ben heimwee naar dat weten' van te strijden voor een grote zaak, voor gerechtigheid, voor vrij heid, voor een wereld en een samen leving zoals men -dan duidelijk weet -dat zy -naar Gods wil moeten zijn- biAls - vrij -onze - doden vandaag her- denken, willen we ze zien in dat licht •riSen strijder is, als het goed is, een martelaar.- .- Dat is een bloedgetuige. Iemand die rijn leven geeft voor de .Zaak. Laat'ons vandaag door het perka ment én het leer van het vergeetboek heenkijken. Laten w« ons» doden zien, zoals zij levend .waren. Laten wij daar op 5 Mei nog maar wat oyer napiekeren. De "officier Marva le klasse W. T. Verschuur heeft' Vrijdagmiddag op het cbnunandement M.V.A. aan de Borweg hgf commando over de Marinevrouwen te Dén. Haag overgedragen aan de officier Marva lé- k'IasOe H. M. Dommerinj. vmuizcewas.teiislotteitótyer-'ri'deJóm-I^i^ ,trek*van'vRottMdMnvte,riM^5,:4t';S^SÏ5|:,J.;''' - De Rotterdamse poHtie' heeft -'dadeiyk'n' ïjft na' het'eerste alarm .vootöehin"geh"gé1xbf;{if.£fïS fen ybor. wat; .betreftde^afzettingSvriri^SIg het.terreindes ónheite.Ookin deze kibirS'SÊIffi gen.was het bekend, dat.deze; brandzeer ernstige gevolgen.: zou:: kunhen';jhebbeh ;:5;ïSl voor. de burgers in.de.omfeek .erijrièzéBfltóó^ werdén aangeraden ridi voorlópig:té'vërr v" ':Ags wijderen. Na "circa eenuur bleekhet grootste gevaar geweken'en -kónden de |S| mensen hun huizen weer betrekkéh;-' 1 j Op dat ogenblik .was' er niet veel meèr'.o-a;;'?® over dan enkele .restenvan;; müreni/én Vx-r}§§ steenmassa's. De rode' haan .- had danig huisgehouden .en een .yluchtige'ritaxétieii^r® gaf reeds té zien, dat dé schade- ettelijke millioenen zou bedragen.: Men sprak.z'elfso .l'cf over een- bedrag .van'tiën 'riuUioenvguI^fflvial dens, daar,, de, 'grondstoffem':idiê!'jby£dfeg-fS „V.I.R." worden verwerlrt, buiterigewöoh::Hft®l kostbaar zijn.'. :f V; V I Ï'U' "-.f.1 1 ri''V'JN. waarsehuwen stondertoen niet- té doen. Op dat ogenblik .bevond zich slechts een man in de fabriek. Naar ooggetuigen vertelden moet het vuur hier wel buitengewoon snél om zich heen hebbengegrepen Binnen enkele minuten verschenen de vlammen nit alle hoeken' en gaten vande, fabriek en de Na het verlaten van de moskee te Amman, tvaar hij gebeden heeft, groet de achttienjarige koning van Jordanië, Hoessein .ƒ,- de menigte, die samenge stroomd is ter gelegenheid van x\jn troonsbestijging. Twee achttienjarige vorstenzonen hebben Zaterdag ln twee aangrenzende Arabische landen dé troon bestegen. Hoessein I, wiens grootvader Abdoellah enige jaren geleden werd vermoord in Jeruzalem; werd geïnstalleerd als ko ning van..Jordanië en Feisal II, wiens vader een paar jaar- voor dé oorlog om het leven kwam by een auto-ongeluk, werd beëdigd als regerend vorst 'van Irak. B|j deze plechtigheden kwamen geen kronen .te pas, want die kennen de Arabieren niet als teken van de vor stelijke waardigheid. De tengere Hoessein van Jordanië, die onderwijs heeft-genoten te Harrow in -Engeland en vier schoolvrienden-naar Amman heeft genodigd om hem de troon, te zien bestijgen, was gekleed ln het blauw met gouden gala-uniform van opperbe"-bïlhebber van het Arabische Legioen. Hjj was geen moment zenuw achtig. Op een vergulde en purperen troon ln het parlementsgebouw, tegen een achtergrond van gouden en groene draperieën, sprak^Hoessein met vasté stem deeedsformule uit. BU de installatie-plechtigheid in Bag- dadspeelden zich opgewonden taferelen af.Meer dan' een -. millioen - mensen stonden opgesteld langs de route tus- sen het paxlem'ents- gebouw, en het pa- leis. -Toen de achttienjarige Feisal WvAÊjSMWÊËÊ$i Passeerde" (over de .rit, die-normaal tien MMmvtÊÊÊiïkM minuten'duurt; dééd h(j thans twee uur), zfflim zongen, juichten en Feisal 11 van huilden de mensen Irak Verscheidene malen werd het'cordon van delijfwacht door broken en verdrong men zich voor de hofauto, om Feisal's hand te kussen. Feisal, die gekleed was in maar schalksuniform,' bracht na- de eedsaf legging hulde aan zjjn oom prins Abdoel Xilah, die'veertien jaar lang Irak-heeft geregeerd' ais -regent. Later op de dag begaven de nieuwe koning en de aftre dende regent 'zich- naar het koninklijke mausoleum-om- daar te bidden. De jaarlijkse herdenking op de "Greb'- ;heberg, droeg 'dit jaar wel eën zeer i>U- I *<?°der karakter door devoorafgaande overdracht van het bjjna voltooide -leger- - monument aan' dé staatder Nederlanden. weerskanten 'van dc zcveni meter bote gedenknaald, waarop de grote lnïd-: klok was aangebracht hadden de autori-- telten én genodigden plaats genomen. Onder hén 'bevondenxlch onder méér. de Initenant-kolcoel jhr D. J. A.' A. vart La wick van Fabst, adjundant van HJW. deKoningin, die Hare Majesteit en ïiUT. de; JPrins. dér Nederlanden ver tegenwoordigde; generaal-majoor F. H. «C. J. van Dun, vertegenwoordiger van de chef-generalestaf; de heer. lit A. .Seinalda, commissaris der Koningin-in de provincie Utrecht, de burgemeester: van 'Rhenen, mr. L. H. N. F. M.. Bosch Ridder van Rosenthal en' vele anderen.j Het amphitheater by het. monument: was geheel bezet gietoorlogsinvaliden: en. Jiabestcianden. Ook de Koninkiyke' Militaire i-Kapel en het Koninklijke Mannërizangkoor, ;,Die Haghe" Sanghers" hadden er nun plaatsen ingenomen. Het; verkeer over.de Rijksweg haar Arnhem was omgelegd env daardoorwas het mo gelijk over de volle breedte van de weg: ,cen vijftig man -sterke .erewacht -op, -te stellen van .het garderegiment Greda- diers. en Jagers. Het spreekgestoelte was eveneens op de weg geplaatst,tussen de begraafplaats en het monument. Nadat ais laatste autoriteit de minis ter van oorlog en van marine ir C. Staf -was 'gearriveerd en. de grote, klok,: gedu rende; tien ;minuten*-zyn.; sonoor- geluid over de "dichte bossen van de Grebbe- berg had verspreid, besteeg de voorzit ters-van' "de ".„Stichting 'Nationaal Legër- ■monument'' het' spreekgestoelteom het monument officieel - aan? de "Staat -.der Nederlanden over te-dragen. „Dit monu- ment',', aldus de ,voorzitter. jhr T. M. ;Van Grotenhuis van Onstein, „is, gegroeid tilt het hart van het -Nederlandse, volk; Het' past my - niet, iemand mt-name te danken,.- want het monument is van ons tóen...Wij, het,Nederlandse volk, .dragen bet over lh de hoede van de staat der In de nacht van Dinsdag' 5 op Woens dag- 6 Mei' a.s: zal- dé yërhinding^tussèn Bergen .op Zoom en Goes voor aue ver- keeriwórden opengestéld.' -' Daar de rpksweg door Zuid-Beveland evenwel-niet te gebruiken is,, wondt het verkeer over -dijkwegen geleid. Het openstellen:'yan deze, verbinding betekent ;éen aanzienlijke verbetering, daar hetverkeer, .'.bestemd voor - Zuid- Bevelahd,': Walcheren en Zeeuws Vïaan. deren' na 5 Mei niét meer via Antwer pen behoeft om te'rijden. - De uitwisseling van zieke' en' gewonde krijgsgeyangenen in Korea is gisteren be ëindigd. De geallieerden leverden een laatste" groep van 185 Noördkoreaneh' en Chinezen iiit." Op 'verixiek van-de Noondeiyken werd er gisteren 'te Panmoenjon met verga derd. Zaterdagverklaarden zij zich i be reid om - vier Aziatische landen,- te weten India, Pakistan, Birma en Indonesië te erkennen. als: neutrale -landen, waaiiheen krijgsgevangenen zouden kunnen worden gebracht, Vdievoorlopig geen repatriëring wensen. In de Belvalfabrieken in Esch sur Al-'t setté in .Luxemburg,heeft) Aèi voorzitter van de Hoge Autoriteit' der Europese Kolen- en Staalgemeenschap',-Jean-Món- 'i net, de symbolische handeling verricht^ tpelke de opening van de gemeenschap- pelijkc markt voor staal xes -i Schumahlanden inleidde. Doorlf.h'et i-1 overhalen van een kruk laat de 'heer Monnet heteerste Europese ffsiatd 'Atitide- j. 1 ovenstromen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1