DE DODEN HERDACHT Koningin en Prins woonden herdenking hij in Baam Atoomkanonnen nog dit jaar# naarWefet-Eiiropa Communisten dringen nog ZWEEDSE HUISVROUWEN GERAAKTEN Benelux in de waagschaal Reactie T. J. Twijnstra: Twee Joodse meisjes wérden inderdaad ontvoerd.- 2^ IpfeA'* '**1^'-?- m$ém Ié® m Meine Pot zou in Nederland zijn Impasse in Korea duurt voort „Dit is niet de wijze waarop wij gewend zijn zaken te -doetf- DINSDAG 5 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2458 Weerbericht Stand Rampenfonds: 110,3 millioen Vrouvv tot vijftien jaar veroordeeld In Korea gesneuveld Wéinig enthousiasme in Navo-Ianden t Hoéstdrankje bevatte vergif Diuitse generaal mag Britse tanks zien Jongen verdronken op Alkmaardermeer Dc nieuwe KXM-!ij n 5 op Klagenfmt V YerHarmg yan Bevan Hë^ogYanEd^urgh piloofc yaii* de R.A.F. Koninkrijk al voor de helft verloren Staking veroorzaakte voedseltekort Minister Donker erkent: Verblij fplaats no g steeds niet bekend Nehroei ontsnapte aan bomaanslag ■mm iÉPKliSsaiK to". i (Van een onzer verslaggevers) ÖVER de daken der steden, -over de akkers en weilanden der polders, over heidevelden en bossen over heel Nederland heeft gister avond het lied van de klokken geklonken, de zware galmen van machtige bronzen kelken hoven in de torens van kathedralen, en het ijle geklingel van de klokjes der dorpskapellen. Veertien minuten lang. En daarna is het heel stil geworden in Nederland. In de brede winkelstraten en op de smalle landwegen verstomde om éen minuut voor acht ieder geluid van mens en techniek. Een minuut lang heeft alleen maar het sjilpen van vogels geklonken en hebben trams, treinen en auto's, wielrijders en voetgangers, stilgestaan. In die minuut heeft Nederland de landgenoten herdacht dip >~rlog het leven lieten op de slagvelden, voor de vuurpelotor' xcentratiekampen en gevangenissen. En toen om acht uur weer begonnen te luiden en in de steden sirenes ginge». overal kransen en bloemen gelegd, op graven en voor momU Het waren even zovele als ontroerende ogenblikken op deze fraaie lente-avond. .Het bevrijdingsvuur fioot ven Kopinsin Elizabeth van GróoG Britannië, heeft de:-'.onderscheidingsi ■tekens van piloot- bij :de R-AF. ontvan- T. J. Twijnstra, voorzitter van het Verbond van Nederlandse Werkgevers, hééft gereageerd op. een rede van zijn Belgische collega, de heer-L. Bekaert, over „De crisis-in de Benelux". In dezèirede, die de heer Bekaert hield op het te Brussel gehouden economische Benéluxcongres, noemde hij dé voorwaardei^.-waaraan volgens Bel- gischemexiihgAdoor.NëderléndimoetwoTdgïLvólda^teneirLde'liet vbor. Belgiëimögèlijk te maken dé Benelux" Voort "të 'üëttën;'t4 /SS :'A êtëÊÈsiSÊlKlIiSÊÊ t E/f"? &§A ':i ".- Rotterdam: Witte de Withstraat'30Telefc 29212 O. U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 - - Klachtendlenst abonnementen 18.80--19.30 aar Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 29218 's-Gravenhage: Huygensplein 1—Postgiro 4248OT Redactie: .TeL 111892 'Advertentie-afd.: TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 87382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, l6.35 per kwartaal; Losse nummers 13 cent Directie: O. A. BELTNXNG en Mr. K, VAN HOUTEN Van Dinsdagavond tot Woensdagavond: NOORDELIJKE WIND. C Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijkwat lichte motregen, maar later enkele opklaringen,! Matige tot vrij krachtige Noordelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 5 -O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. I. S. BRUINS SLOT Twee stil het Sinds Zaterdag is tot .gistermiddag een bedrag van f 100.000 binnengekomen b|j het Nationaal Rampenfonds. De stand is minuten was in Nederland thans f 110.300.000. De Maastrichtse 'rechtbank heeft gis teren de 3fl-jarige huisvrouw A. M. S. veroordeeld tot vijftien jaar gevangenis straf wegens moord op haar echtgenoot en' wegens poging tot moord, op haar vriend. De. eis was twintig j aargeweest De vrouw was er van beschuldigd in September 1950 haar man «en dosis do- delijk- vergif in een kop koffie te heb ben toegediend'ten gevolge waarvan hij enkele dagen later: in hei ziekenhuis was overleden. In December 1951 of in Ja nuari 1952 heeft zij met hetzelfde vergif gepoogd haar vriend eveneens van het feven- te beroven, hetgeen door - ingrij- pen van medische zijde weid voorko men. - De'regering deelt mede dat tot haar leedwezen, tengevolge van een op 18 Maart1053 tijden3. gevechtshandelingen in Korea bekomenverwonding, op 2 Mei iL.ls overleden de soldaat J. W- Verbon, Jegemummer 27.11.20.1991, geboren op 20 November 1927. Soldaat Verbon behoorde oorspronkelijk tot het Regiment Infante rie Oranje Gelderland; Hijwas onge huwd en afkomstig uit Utrecht Een vertrouwd beeld, doch tevens een treffend ogenblik is het altijd weer tij- dens de jaarlijkse stille omgang te Apel doorn op 'de avond van 4 Mei, ais de grijze prinses Wilhelmlna naar voren schrijdt en een krans legt bij het mo nument voor de gevallenen. H.M. de Koningin en Prins Bernhsrd hebben te Baara de dodenherdenking bijgewoond. Kort voor acht arriveerde de Koninklijke Familie op het stations plein en legde een krans van aronskel ken aan de voet van het monument voor de gevallenen. .- Nadat om acht nor de twee minuten stilte in. acht waren genomen, speelde de Baarnse harmonie. Crescendo bet Wil helmus. Hierna vertrokken de Koningin en de-Prins, uitgeleide gedaan door de burgemeester van Baarn de heer F J. van Beeck Calkoen V Ameritatansë fttöoariuaonaen .en hun bedlenlngsmanschappen rallen waarschijnlijk vóór het etad vra iiat jahr ia, Europa aankomen. - - Dit -werd gisteren van'eon zeevwelingellciite, zegsman vernomen, die een ^uiteenzetting-gal van enige' viw'de problemen èn beperkingenvan het "wapen. j" het iJandjdat. de a-borrimeJ c^ktoórawapéhii ontvangt, aai: echter;eeitst hiervoor sijn toestemmlnginoeten geven. Geen van-de Europese landen «telt hlèr pHJS op. ZiTTedeneren aldus: indien rij eén dëpét vol mèt 'Amèrfltaahse -'a-bomtneh 'of granaten-'voor het kanon hebben, 'dan worden /zij ingeval van '■oorlog automatisch doelen Voor'vergeldende atoombombardëmenten. In militaire kringen wordt verwacht, dat indien een oorlog uitbreekt, de.Russen.zoveel mogelijk, atoomwapens rallen gebruiken. De.kanonnen zullen echter waar schijnlijk niet zoveel moeilijkheden ge ven. Amerikaanse functionarissen ver wachten, dat over het stationjiereu van 'deze ook onderhandelingen gevoerd, zul- 'len. moeten worden, maar een atoom- kahon is op.de eerste plaats een groot 'kanon,- dat behalve- de gewone hoog- explosieve granaten ook atoomgranaten '.kan afvuren. Een onderdeel van het NAVO-defensie- plan is de kanonnen in-Europa aanwe zig te hebben. Op de recente NAVO- vergadering' werd bekend gemaakt, dat bij het schatten van het aantal divisies Na het Innemen van.,,oen hoest- drankje, dat op recept In oen apotheek .was.gehaald, zijn ;twee-kinderen, van de heer P. van S. teEindhoven onwel ge worden. 'Een,der kinderen, begon.daa.rop he vig'té' braken. De gèmeen-tepblltle, die hiervan In kennis werd gesteld, stelde een onderzoek in. Hieruit bleek dat he tJhoestd rank j e vergif bevatte. Voorts •blêek dat' de grondstoffenloverancier van 'de apotheek een verkeerd extract hadafgeleverd, dat uiterlijk gelijk was aan de ..yoor .'de hoestdrank benodigde grondstof. Een der kinderenIs in em- etige .toestand in. het Bimneoziekefflluds opgenomen.' - Vandaag wordt door de gemeenten En schede, Zoelen en. Wagemngen het be vrijdingsvuur .afgehaald .te Nijmegen. Dé 'fakkels worden ontstoken aan' de grofef bovrijdingsviam,«welke jaarlijks' op '5- Mei--.brandt bij het oorlogsmonument aan-de Waalkade te Nijmegen. it Premier Churchill heeftMaandag in het:.Lagerhuis het besluit verdedigdom aan de Duitse generaal HansSpoidel verscheidene; nieuwe-"Britse wapens; zo als Centurian tank; tetonen. - - Speidel is de Duitse vèrtegenwoordi- fer fcin;.een 'interim; commissie van de i.D.G; welke een bezoek aan Groot- Brittanië,brengt.'.'- -.. - d-v' - 'M In antwoord op een vraag van .La- bour zei Churchill,-dat aan de leden van de ,'commissie geen atoomgeheimen, zou den 'worden' meegedeeld en" dat zij1 ook geen bezoek.zouden mogen brengen aan fabrieken,- wélke zich bezighouden met atoomenergie, geleide projectielen en de chemische en bacteriologische oorlog voering. -.'vs;-'7 -> t" A';; 1 (Van onze correspondent) -■ Op- het Alkmaardermeer in de nabij heid van de Stierop, sloeg Zondagmid.- dag omstreeks één uur door de harde wind een'kano oni, waarin twee jongens van 17 én 19 jaar uit Beverwijk waren gezeten. De oudste kon zich boven wa ter; houden en werd door een zeilboot opgepikt De jongste;. J. K., - was inmid-' dels onder de waterspiegel- verdwenen; Er is - de hele Zondag zonder resultaal. naar het lijk gevist fgsV'ol en''vliegtuigen nodig voor de verdedi ging van Europa met het gebruik van atoomwapens van 'alle' 'soorten rekening is gehouden. Het. aantal divisies en vliegtuigenzal 'ten dele afhangen van hét aantal atoom, wapens kanonnen en bommen dat voor de verdediging, van Europa be schikbaar komt Gen. Matthew RLdgway, de NAVO- öpperbevelhebber In Europa, is op het ogenblik bezig met een zorgvuldige, stu die van de Europese defensie,, gezien in het licht van, het gebruik van atoom wapens. Verwacht wordt, dat dlti een revotion- nair rapport zal wordei\ want het zal .voor het eerst zijn, dat. iemand al thans in bet Westelijke kamp een dergelijke studie verricht heeft Slechts een Amerikaan Aon dit doen, omdat .alleen: de Amerikanen op het ogenblik ten volle de kracht kennen van de wa pens welke zij gecreëerd hebben. -. Het Amerikaanse atoomkanon heeft .een boring van 280 mm, dat is zo onge- - veer de diameter van een groente- emmer. De atoomgranaat is tamelijk lang en zwaar en er kan nauwkeurig mee geschoten worden tot op afstanden van 40 km. Niemand, behalve de mensen In een zeer kleine kring, weten hoe groot het gebied is, waarin de atoomgranaat njn vernietigende werking zal uitoefenen, maar een voorzichtige raming is, dat een granaat van een regiment, dat samengetrokken is omde Rijn over te steken, meer gesplitst zou worden dan, de vijand lief is. Zo ook gisterenavond, (oen zij onder diepe stilte een groene krans met witte anjelieren en irissen neerlegde aan-de voot van het gedenkteken.. Velen volg den hierop haar voorbeeld, 'zodat .er een bed van kransen en bloemen werd'ge spreid witte en rode' tulpen, lelietjes der dalen, warme paarse seringen en gele narcissen. Onder de halfstok gehesen vlag stond de Koninklijke Stedelijke Harmonie .met omfloerst vaandel en scheltebomen. Rechts daarvan stood H-K.H. prinses wiihpimina, die de laatste jaren niet meer in de stoet meeloopt, .geheel in het zwart. Te Enschede, hééft de minister-presi dent dr W. Prees 'm middags het oorlogs monument van Enschede onthuld. Zes beeldengroepen, voorstellende gevange nen, verzetslieden, een gijzelaar, een vluchtende vrouw, een bombardements- slachtofler en een soldaat uit de Mei dagen... 1940 staanopgesteld - tegen 'een achtergrond vah hoge conlféretSA Eert tweat^-'A zangkosea ihracht^het-wBeati Mortl" van Mendelaohn-Bartholdy ten Namens Hare Majesteit de 'Koningin én Prins Berahard legde luitenant kolo nel jhr D. J A. A. van Lawiek van Pabst een krans.' -A In deNieuwe Kerk op de Dam werd na afloop van de plechtigheid 'bij het monument een dienst geüiouden. waarin dr G- Hartdorff, hervormd predikant, voorging;- CVtervolg op pag. 3) Heine Pot is niet in het- buitenland, maar vertoeft metzijn vrouw' ergens in Nederland op een boerderij, waar'hii op verhaal tracht te komen van de .'gë- beurtenissen der afgelopen „maanden. Hij was wat overspannen, maar is niet voornemens zich te onttrekken aan zijn berechting. Aldus deelde de heer W. Kicken, voorzitter van de Landelijke Organiaa- tie Oud-IHegale Strijders (LOOIS),. het het ANP gisteren mede. De heer Kicken zeidc, dat hij de enige is, aan wie .Mei ne Pot zijn huidig adres heeft toever- trouwd. >«-r Op 17 Mei a.s. zal de nieuwe dienst van de KLM op Klagenfurt officieel worden geopend. Aan de eerste vlucht zullen vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, enige Engelse autoriteiten, alsmede enkele vertegen woordigers van de Engelse - en Neder landse pers deelnemen. Op 24 Mei zal een gezelschap Oosten rijkse autoriteiten, waarbij de.JLande*- hauptmann" van Karlnthië en de burge meester van Klagenfurt alsmede enige persvertegenwoordigers' een. -driedaags bezoek aan Nederland brengen. Op de voorgrond-het nieuwe gedeelte van het Grebbebergmonumcnt (met Mok). Op de achtergrond het bestaande gedeelte met krui» en leeuwen. De .leider der-'linkervleugel van de Britse socialistische.! partij,: Bevan. heeft in, een door;ongeveer honderdduizend personen bezóchte open-luchtbljeen- komst te Edinburgh, uitgeschreven in het kader van de-één-Mei viering, onder meer verklaard: A 1. Er kan:-geen vrede in het Verre Oosten komen,* zolang de Amerikanen generalissimus-Tsjang "Kai-sjek- met-wa pens en geld. steunen. 2. Het Britse-voïk;moet in staat wor den gesteld-te" zeggen dat het. geen rege ring wenst,1 die-afhankelijk is van.de Amerikaanse/dollars, waaraan hij toe voegde:*-;, Ikcben": niet' anti-Amerikaans" - 3. Het 'franse; imperialisme" in -Indo- China' doet een gevaarlijke toestandont- «taan."--»"?- 4.*-De -onderhandelingen'te Panmoen- djon- moeten niét"langer door militairen, doch door - vertegenwoordigers der- Ver- ehigde' 'Naties worden gevoerd", aldus Bevan; fen. De 31-jarige - hertog heeft - slechts 0 uurlesuren - in de luchtgehad. Zijn Instructeur - noemde hem .verre weg de beste - leerling, -die -Mj ooit' geïnstrueerd had. Men -neemt aan, aldus Reuter, dat de Hertogop het -denkbeeld om te leren vliegen- gekomen "is- door een gesprek met Prins' Bernhard.' Dé commnnlstische Vlët Mink/ die thsas meer dan de helft van het .Indo-Chinese koninkrijk s Laos' Beeft bezet,hééftde Franse post Tha Thom bezet en zwenkt naar het Zuiden. Dicht .langs Stam dringen de conununsten langs. vier., wegen dieper door in Laos. viv>;-ai Dé inneming van Tha Thom wordt ge zien als een bewijs, dat de Viet Minh van plan is geheel Laos te veroveren. De com munisten kunnen nu oprukken naar de grensrivier de Mekong beneden de ko ninklijke residentie Loeung Prabang, de „stad der duizend pagoden". De Viet Minh heeft nu een 30.000 man kt Laos. Eén colonne is gericht tegen Loeang Prabang, één tegen, de hoofdstad Do - Zweedse-huisvrouwen- hebben het dexe week met gemakkelijk. Door de grootste staking en uitsluiting in 44 jaar -is de levensmiddelenvoonlenlcg in - belangrijke.' male onderbroken. Gis teren' gingen de slagerijen dicht van daag volgen de bakkerijen«n andere winkels. Vele; Zweedse -dames namen Maandag de- veerboot én gingen in kopen doen- In.Denemarken xo meldt Reuter. Er heerst-een soort paniek. Het Zweedse kabinet besloot in een spoedzitting,óm- zich in het loongeschiL dat 30.000 werknemers betreft, - nog met te mengen. Wel maakte zij een inven taris: van de nationale provisiekast op. j)e staking in de - abattoirs - coöpe raties en.-Aeénmansslagerijen vajlen er buiten heeft de vleesvoorziening te ruggebracht tot één kwart. De uitslui tingen -in de delicatessenbedrijven, de margarine-, .- de meel-, -, de chocolade fabrieken en vrucht-: engxoentencon- servenfabriekenhebben de leveranties van deze artikélén besnoeid- met ne gentienden. - Dr Jenning, van het staatsinstituut voor openbare gezondheid, heeft het publiek medegedeeld, dat er geen en kele reden voor paniek is. Er dreigt geen horgersnood, zeide hij, daar de niet verkrijgbare voedingsmiddelen te vervangen zón door andere. A - Vandaag wórdende bakkerijen, de banketbakkerijen en de gistfabrieken stilgelegd. Alleen de coöperaties en de éénmanshedrijven zijnhier weer van uitgezonderd. Deze produceren ongeveer 15 pet vanhet brood en banket Alle betrokken bedrijven zijn geor ganiseerd in werkgeversverenigingen, die vier weken lang vergeefs onder handeld -hadden met -de werknemers, die een gemiddelde loonsverhoging van tien kroon per week voor* mannen en twaalf kroon voor vrouwen eisen. Generaal Harrison, hoofd van de VJC-delegalle. verklaarde vanmorgen, dat na negen dagen: onderhandelen „niets er op weet, dat de communisten werkelijk een bestand wensen".'Hij wei gerde, in te gaan op hot communistische ▼oonlel om gevangenen,dia niet willen repatriëren, naar een neutrale staat te renden. De. gevangenen zouden 'dan mei geweld moeten, worden:weggevoerd en „velen rouden liever zelfmoord plegen dan zich:-aan:-wegvoering te onderwer pen.", aldus Harrison. Na de.bijeenkomst -vanheden - ver klaarde, generaal Harrison, dart „dé 'com munistische .weigering om een neutrale staat' te noemen „onderhandelingstac tiek" was om .te trachten- de-verbonde nen op rijwegen" te krijgen.', De com munistenmenen, 'dat alvorens, zij kun nen instemmen met een bepaalde neu trale staat de verbondenen moeten uit leggen,, hoede .neutrale het beheer over de gevangenen in .Korea zou overne men. Dit was volgens:generaal Harrison echter slechts „een rookgordijn".. Vientiane, één „tegen-Paksan.en -.een vier de tegen het door de Fransen"verlaten Sam Neua. De Britse'premier Churchill „heeft gis teren'in het Lagerhuis naar. aanleiding van de Franse oproep tot hulp In de strijd tegen 'de Viet Mhih-rebellen verklaard, dat de Britse middelen beperkt en de' Britse verplichtingenveelomvattend zijn. 1 Churchill verklaarde," dat'de' regering bezorgd is over hetgeen: in'Laosgeschiedt en dat zij'zich met de andere betrokken regeringen. verstaat.Hlj .was.van.mening, dat een speciale conferentie in verband met de toestand in - Zuid-oost-Azië dient bijeengeroepen te worden. Eerder had het ministerie van Buiten landse Zaken bevestigd, dat Frankrijk Groot-Britarmië gevraagd had transport vliegtuigen voor de strijd in Laos te zenden. De Amerikaanse regering heeft de Franse autoriteiten in het afgelopen weekeinde medegedeeld - een sanial transportvllegtnigen te barer beschik king ie; zullen stellen, zulks i.vun. het binnenvallen door eenheden van de communistische:Vietminh. Canadese soldaat tijdens het bevrijdings- jeesf.in 1945 irt- Volendam. Zeer ernstige ëritiek Belgische rede be heer -Twijnstra zelde het tc; betreurên, dat de heer. Bekaert-óp zó besliste wijze de deur heeft dichtgeslagen .voor verder overleg; en de tóón van een ultimatum-aanheft. Dat-is niet de wijze waarop wij gewend zijnde zaken te behandelen en ik vraag mij: af,-of het. in.overeenstemming is met de verantwoordelijkheid voor de toekomstige geslachten,, waarover de heer Bekaert heeft gespróken. Mag-men het slagen van -de Benelux zó ln de waagschaalstellen?". .r...A."fN'JÏ'i..*,'-'".'r „Wat de heer Bekaert eist",.«elde/dei ,Nu de-wereldconjunctuur-is -omge-;. heer Twijnstra, ris In wezen tegenstrij- slagen,-zal nog moeten blijken", zo'ver- dig; enerzijds handhavine en voortzet- volgde de heer'Twijnstra, „of België die tinr van de Benelux en tegelitkertljd af- hoge' levensstandaard zal kunnen - vol- snljding van de Nederlandse exporten houden, vooral wanneer de Belgische naar cBelgië ter bescherming (tijdelijk!) export terrein veriiest.-De export, zo zegt vante dure Belgische producten. Dat een recent artikel in de JTeue Ztircher klopt! Men kan toch niet Benelux een- Zeitung", is: het eigenlijke zorgenkind tijdig alléén ln het- voordeel van België van de Belgische economie. Is:dit nu het uitvoeren. moment om het-Belgische voorbeeld;te Tot dusver heeft België onder de wer king van Benelux altijd nog meer naar Nederland geëxportee.él dan omgekeerd. Men -moet'zich'in 'België dos goed' be wust zijn, dat men-die situatie thans ln de waagschaal stelt, als men het begin sel van Beneluxoverboord gooit^" .Wanneer -men van Belgische - zijde telkens opnieuw de aandacht vestigt op het ongelijke loonpeil in beide landen, moge niet vergeten- worden, dat in 1949 de. Belgische - franc - slechts met-12 pet. devalueerde, doch de Nederlandse gul den, evenalsde meeste Westëauxopese valuta's, met- 30 pet Hoewel België daardoor met zijn loon-.en.prijspeil.reeds aan 'de top in West-Europa kwam te staan, zijn de gemiddelde- uurlonen in België sedertdien tot December 1952 nog met -20' pet- gestegen, ^niettegenstaande de kleinhandelsprijzen .in-dle.periode'slechts met .10 pet.- waren gestegen". ,In «Nederland", aldus .de- heer- Twijn stra, - „heeft -men die: ontwikkeling mét zorg'.gadegeslagen, zich er- van bewust, dat wjj niet zo-gtunstig-gesitueerd waren om dat' voorbeeld te volgeh. 'Onze- voor-r zichtigheid -heeft, ons uit. zeer- ernstige moeilijkheden geholpen.De -heer Be kaert. brengt daarvoor warme huldeaan de', Nederlandse regering, maar vergeet daarbij, dat haar loon- én prijspolitiek wellicht' het'belangrijkste; onderdeel vormt van de maatregelen,, die tot het geprezen succes geleid hebben". gaan navolgen? De Nederlandse export heeft:, reeds de grootste moeite om zich te ontwik kelen inde mate, dié de Nederlandse in dustrialisatie vereist: Wümoeten - dus zéér voorzichtig met ons loon- en'Prijs peil zijn. Dat voelenonze. arbeidersorga nisaties ook heel,- goedpaan.':-ZifAprefei;: reem- werk tegen'-het'.huidige::looniïboi-$ ven hogere Jonen, die /.tot. .weridoosheid v lfidon -: ■cl, '",-V iaën. tL» 'L' Ik zal de -laaiste-zljn'*,. aldus gde^heer'. Twünstra,'-; >beweren;^;datii<hét' huidige loonsysteem - in'. Nederland.^niet-; .wat meer,'soepelheid'':zou 'kuiménV-vei^&ïsSj nen. Daar-: is - hetlaatste .woordinógwriièt 'Ffm 'over.gezegd. Maar,iofgrotere nu direct tot algemene loonsverhoging:. zal leiden, betwijf er ik' en dat zegt "óók de heer; Bekaert'niet' te 'gelovén-^'-Maar, wat - verwacht hij dan rvan.; die.» grotére vrijheid ter verlichting van de:concur-: rentie 'voor' zijn'"te "het/nauw^gedrëvèrivi industrieën?'De zogenaamd tydelükë;be-,: scherming - zou dus 'tot >-een v-blljvende worden en'dat zou nog B'en'elux-héten?"; Ten besluite .wilde de ;heer ^Twijnstra opmerken, dat 'hét er .prinaair - om - gaat; dat de drie Benelux-landen^ gezamen- lijk "eén'zó"stérk- mogelijkè"posiSeAop;dè wereldmarkt, -met:baar toenemende-con- currentie,-innemen. - - fv.-, v l. vV i"' '-'-"V,." -A t i r ..O- '- De .minister van Justitie heeft op de vraag vra-het Twééde KamérUdVr mevrouw Lips-Odinot „óf het juist isj dat het thans twaalfjarige Joodse" meisje Anneke Beekman.- nit -Amsterdam,-wier ouders door deNazi's werden iver-"' moord, op 25 Februari 1949 verdwenen is uit het huis van dé BJt* daméa? Van Moorst aan de -JuHanalaan te Hilversum, nadat de Hoge Raad op dezelfde; dag de voogdij over dit kind had- opgedragen aan de commissie oorlogspieeg- kinderen", bevestigend, geantwoord, behoudens dat de nitspraak van de Hogé: Raad-op 26 Februari is: geschied.' Ook de vraag „of diet juist is, dat het thans 12-jarige Joódse^mëiaje: Rebecca Melhado-uit-Amsterdam, wier ouders door de nazi's werdén.vefKisójrd,'- in MeL 1948.voor. de derde maal aan het wettig over haar gestelde gezag .wëxd: onttrokken door mejnffrouw Van Hoogdalen te Heerlen", is "door de mlnister bevestigend beantwoord.' Verder .heeft- de.,minister geantwoord: Dé genoemde dames zijn op.12 Maart 1949 in verzekering gestéld; De daaraan aan sluitende op hen toegepaste voorlopige hechtenis heeft geduurd tot 30 Maart 1949;; Mej. VanHoogdalen; heeft in 1952 ruim zes maanden in voorlopige hechte nis doorgebracht. De verdachten hebben geen mededeling omtrent' de verblijf plaats van'.beide', kinderen - gedaan. ;Tegen de dames Vaii'Moo'rst Is'wëï'een'strafver- volging; ingesteld,', welke evénwel, wegéns Een'bomaanslag op, premier Nehroe is gisteren -mislukt De bom ".werd enige mi nuten voor: het passeren van .de Amrit- sar-express, waarmee' Nehroe' van "Jalna naar Bombay reisde, ontdekt op de rails bij het. spoorwegknooppunt-Kalyan.- Een politie-agent' die langs jde spoor baan patrouilleerde,-,heeft' geschóten, op een met geïdentificeerde man, van wie aangenomen wordt dat hij de borü daar geplaatst had. De man-: ontsnapte echter. De a^ent.: verwijderde de bom zonder deze an-het .duister als «zodanig-herkend te hebben. Nehroe kwam in Nieuw Delhi aan zon der gemerktte hebben, dat er een aan slag op zijn leven beraamd was. Hij had zijn' reisuit - Bombay-per - vliegtuig «voort- gezet- Nehroe was op terugreis van een uitgebreid- bezoek aan desdoor «hongers nood geteisterde streek - van Maharasj- trian. --''-ij' Jj-.a-A.'.-.a.,, gebrek aan 'bewijs' niet" verder is .voort-"A gezet doch waarvan nog steeds niet defi-, nitief is afgezien. Tegen mej.' Van-Hóóg- "dalen.-is eveneens: eén stfafvervolging'ia- gesteld,; welke tot een' veroordeling door de arrondissementsrechtbank :te'.'* ,s^Gra-# vecihagë heeft, geleid. Aangezien uit het onderzoek niet Is" bleken, dat EJK. geestelijken betrokken,- zouden zijn bij de verdwijning vanrde.'ge-':; noemde kinderen of de onttrekkicg van deze kinderen aan het wettelijk' over foo t' gesteld gezag zouden hébben :gebilHjkt, bestond er voor 'de justitie geen aanlèl-: J ding de R.K. kerkelh'ke overheid in .-het-: opsporingsonderzoek te betrekken -.«aét. haar medewerking in te roepen;:'Ovèri-f gens-wordt' opgemerkt, dat de/gewezen.:-/ pleegmoeder van" eerider i - kinderen protestant is. „i- Op de vragen „of er aanwijzingen-zijn/A dat Anneke Beekman en Rebecca 'Mel- -: hado zich thans bevinden in''een 'RJC.';' klooster - in België" en of „er vérdere' aanwijzingen zijn betreffende dé'huidige2 verblijfplaats van. heidekinderenindien deze niet in -België verblijven, antwoordt de-minister, ontkennend. jj.v: De 'minister is bereid al het mogelijke te doen om de beide' kinderen bp-.te; spb*/ ren en hen terug te. bréngen ondér'Jhët' wettig over hen gestelds .ge®ag.fcS^/i5:|Si De minister ziet af van het, doen -.van een beroep op-de RJC; aartsbisschop-'.van':- ütrecht om zijn geestelijk gezag te /doéri/ gelden* teneinde de kinderen terug Ate brengen onder hét; wetti^;over hen/ge-:' stelde.' gggreg,* -j De minister is - niet/bereidde Tweede" Kamer volledig óp de hoogte, te/hóuden^ van alle te nemen stappen tot op '■ri-- van beide kinderen, omdat de .ecr'u,u.-KO- noeande' noodzaak van geheiinhóuji^gVTO.^ der - genomen- opsporfagsmaateegeten,'5/'M« evenzeer^gelden' ,te"n :aanzlpri/van .de/nog;^®®1 te .nemen' maatregelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1