Politie hakte in op demonstranten Harwich-boot in aanvaring op dc Noordzee paar in Eisenhower buitenland vraagt voor 5.8 milbard „Oorlog" plaatst bestelling van millioenenorder bij industrie j Een piroeforder Rijksluchtvaartschool dropte parachutes boven land Samenwerking bevordert men niet door feiten te loochenen Vreemde een(hei)d BELLETJES IN HOOFDSTAD Kleine Foead wordt óók afgezet Loods overboord geslagen? Waarschijnlijk geen slachtoffers Plechtigheid in Marinierstazéme Piloten werden zeer gehinderd door een laag hangend wolkendek Liberalisatie zet spoedig door WOENSDAG 6 MEI 1953 f ELFDE JAARGANG No. 2457- Weerbericht „BESLUIPING" VAN DE DAM Weer f 100.000 bij het Rampenfonds Soldaat Bicver Donderdag op Schiphol Koninklij k Paar bij eeuwfeest C.J.M.Y. Dr. Winsemius naar Hispano Suiza Nederlands loonpeil; belet de unie Begroet door Koning v - jHaakori - toestand kritiek Militair Tehuis iii Den Bosch Zestien] arig meisj e 11ff vermoord li Minister Van der Kièft in -Sruss<^0^^ Benelux-loonprobleem wordt overdreven I Zie verder pagina 5 Pech Mr. Stikkert :;y ,;:3 Belgische premier zegt: 'tm .-Het Protestants militair tehuis te 's-Hertogenbosch, dat met medewerking van de lezers van Trouw is ver rezen, hoopt men Vrijdag 22 Mei te kunnen openstellen. De officiële opening zal wor den verricht door dr. J. A. H. J. S. Bruins Slót, hoofd» redacteur van Trouw- iZie verder ;p^na7-;: Rotterdam: Witte de Witbstraat JO Telef. 29215 (8. 19 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacbtendienst abonnementen 18.30—1990 uw Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 VGravenhage: Huygensplein 1—Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Advertentie-a/d.: Tel 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, J 695 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEtNDfQ en Mr. K. VAN HOUTEN GeMig\vaiï Woensdagavond tot Donderdagavond.,: VRIJ KOUD Aanvankelijk vrij veel bewolking met plaatselijk enkele regenbuien, maar later van het Noord-Oosten uit opklaringen. Matige tot vrij krachtige wind aan vankelijk tussen Noord-West en Noord, later draaiend, naar Noord-Oost, Vrij kond. O o. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT POLITIEKE samenwerking tussen gelijkgezinden is een zaak, die wü zoveel mogelijk moeten bevorde ren. Vandaar dat samenwerking tussen Christely k-Historischen en Antire- volutionnairen, gelijk die bij menige gemeenteraadsverkiezing in ons va derland plaats vindt, onze hartelijke sympathie heeft. Er zijn er velen, die, terecht, "gaarne zouden willen dat wy op dat .punt verder kwamen dan wij thans zijn. Maar wij moeten bedenken dat er ook hier geen ijzer met handen 3mn 'worden gebroken. Dit neemt echter niet weg dat wij, waar, wij kunnen, deze samenwerking móeten bevorderen. De samenwer king tussen C.H, en A.R. bij de ge meenteraadsverkiezingen geschiedt daar waar de politiek het dichtst bij het volk-staat, ook wat de organisa torische kant- van de zaak betreft. Hiet zit dus de mogelijkheid van groei van onderen op. ER zjn mensen, die dit alles te weinig is. En die één grote en stoute greep willen doen om in één ruk over de hele linie te verwerkelij ken wat, hun ideaal is: De politieke eenheid der Protestantse Christenen, Er is een groep mensen, verenigd fei de Chr. Volksparty, die dit voor staat. Tot dusverre heeft deze party niet aan de verkiezingen deel genomen. Terecht niet,- want door* dat ie doen jfflu sjj helemaal haar eigen doel voorbijschieten.' In stede van de een heid; te bevorderen, zou zijn dan be reiken dat naast de C.H.U., de A.R., de Staatkundig Gereformeerden en de Protestants-Christelyken in de P.v.cLA., er nog een afzonderlijke po litieke groep te meer aan de stem busstrijd deelnam. Het kan echter raar lopen in de wereld. En men kan met goede be doelingen en op zichzelf schone idealen wel zeer zonderlinge poli tieke capriolen maken. - Dit leert.ons de gang van zaken in Zutphen. In Zutphen bestaat n.l. samenwer king tuseen de C.H. en de A.R. by de gemeenteraadsverkiezingen. En ook bij de komende verkiezingen is dat «o, Sinds 1952 bestaat nu echter in Zutphen ook een afdeling van de C.V.P. eh,;.alsóf er geen samenwer- kfeigtussen CJH. en A.R. bestaat, gaf deze afdeling aan de C.H. en de A.R. te kennen, dat zy „de 'eenheid van de. Protestanten op politiek terrein ongeaüit kerkely ke richting" voor?' ttoncL'En men dreigde métde indie- fling Van éen afzonderlijke lijst,- in- dien C.H. en AJt. geen samenwer king wilde». Die Ijjet Ie Inmiddels ingediend. Hoewel de C.H. en de A.R. bU de Gemeenteraadsverkiezingen te Zut phen samen optrekken heeft de af deling der C.V.P. daar ter stede onder het motto: Eenheid moet er zijn! een. aparte lijst ingediend! Wat- men daarmee bereiken kan? Eenheid?, Fusie tussenA.R. en C.H? Terugkeer van Protestants-Christe- lykcn uit dé P.v.d^A? Wat de heren precies gedacht heb ben weten wy niet. Maar, als de Protestantse kiezers in Zutphen straks op 27 Mei niet hun gezond: vérstand gebruiken, lopen de samenwerkende C.H. en A.R. par tijen ernstig gevaar hun vierde zetel in de raad te verliezen, terwijl men er wel zekér van kan zijn dat de C.VP. daar niets zal bereiken. En als zij wat zou bereiken dan zou ..dé eenheid, die men zegt voor te staan, verbroken zyn! Dat is niet slechts voor Zutphen van belang., "Y'Y/iv'V Het is van belang voor allen, die tegen voortgaande verbrokkeling van krachten in Prot. Ohr. Kring zyn. De C.VJP. heeft door het feit alleen al dat zij zich als party presenteert, de eenheid der Protestantse Christe nen op politiek gebied een stap achteruit y geholpen. Want r daardoor stelt zy zich tegenover de bestaande Chr. -partyen. In Zutphen; is dat' nu zeer duidelyk in de actuele werkelijk- heid getreden. Wy menen dat dit 'optreden des tructief. is en dat daartegen met nadruk moet worden gewaarschuwd. (Van een onzer verslaggevers) Op de Dam te Amsterdam, waar velen, die vrij-af hadden, hun vertier zochten tussen de daar opgestelde kraampjes, hebben zich gistermiddag ernstige ongeregeldheden voorgedaan. Grote groepen mensen, die van plan bleken te zijn bij het Nationale Monument een politieke demonstratie te houden en te betogen dat de vijfde -Mei als bevrijdingsdag'dient te blijven gevierd, zijn op dusdanige wijze opgetreden, dat de Amsterdamse politie, zich bedienend van gummistokken en ontblote sabels, tot driemaal toe grote charges moest ondernemen. De ongeregeldheden begonnen tegen half vijf, en hoewel dc politie er na een kwartier in was geslaagd de situatie meester te worden, bleef het tot kwart voor zes zeer onrustig op en om de Dam. Tot Iaat in dc avond werd op het plein een flinke, politiemacht op de been gehouden. - betoging te mogen houden was reeds voor het verschijnen van dit manifest door B. en W. van Amsterdam afge wezen. Reeds voor vier uur was in Amster dams binnenstad te merken dat er iets op til was. Langs de achter de Dam gelegen grachten was het ongewoon druk. Vele kleine-groepjes mannen en vrouwen liepen schijnbaar doelloos heen en weer. Op de hoeken van de voor naamste toegangswegen naar de Dam wachtten politie-agenten te paard. De politie was op haar, qui-vlve. Tegen vier uur werd het stil langs de, grachten. In kleine groepjes en De ongeregeldheden waren het ge volg van een manifest, dat in het be gin van deze maand was verspreid door het zogenaamde „Herdenkingscomité 5 Mei" en waarin werd opgeroepen om op de .middag van de vijfde Mei om vier uur in stille vastbeslotenheid voor bij het nationale monument te gaan". Verder werd in dat manifest betoogd, dat de vijfde Mei strijdbaar herdacht moest worden, „omdat een nieuwe Nazi- overheersing dreigt door middel van de ETC". Een verzoek van* bet „Her- derikingscomité 5 Mei" op-de Dam een De Egyptische grondwetscommissie heeft gisteravond met algemene stem men besloten een nieuwe grondwet op te stellen op grondslag van een repu blikeins staatsbestel. Dit betekent, dat de zeventien maanden Oude koning Achmed Foead n zal worden afgezet. Zo gaat generaal Neguib stap voor stap verder. In Juli van het vorige jaar stootte hy .-ko ning Faroek van de troon. Faroeks zoontje Foead, toen een baby van zeven-" maan den, volgde hem op, maar werd door zijn vader en door zijn moeder, ex-konlngln Nar» riman, meegeno men in dm Ui» lisanao -*< balling schap. In Cairo -fungeerde sinds» dien een regents ffchaperaad. - Generaal Negufc, die later minister» president werd, «baf6e 'de monarchale constitutie van 1923 af en benoemde een commissie om een «nieuwe grond wet op te-stellen. Een week geleden reeds beval een sub-commissie een parlementair-republikeins systeem aan als hét voor Egypte meest geschikte stelsel. Deze commissie stelde verder voor, dat'het volk het'laatste woord zou hebben in de vorm van een refe rendum, te houden wanneer de' staat van beleg is opgeheven. Mé» Sinds Maandag is wederom honderd- duisend pulden hij I hel Nationale Ram penfonds binnengekomen. Het - totaal bedrag was Dinsdag tol 110.4 milüoen gestegen. Soldaat Arie Biever uit Den Haag is Dinsdag om elf uur met het Ujntoesiel FH-TDB „Walcheren" van de K.L.M. uit Tokio naar Nederland vertrokken. Het toestel wordt Donderdagavond omstreeks 18.45 uur op Schiphol verwacht Tezamen met soldaatBiever keren fn 'ons land terug vier afgekeurde Korea- vrij willigere. Zoals bekend is, is Arie Biever kort geleden na een verblijf*van 27 maanden in een communistisch krijgsgevangenen kamp in Tokio teruggekeerd. Hij behoor de tot het Nederlands detachement Ver enigde Naties. (Van'ons* parlementaire redacteur; f Haar wij vernemen heeft het ministe- ;rie'van Oorlog bij .de N.V. Hollandse Sig naal Apparaten te Hengelo een order ^van ongeveer 15 tot 20 millioen 'gulden geplaatst voor de bouw van 21(22) z.g.n. selfyolgende vuurleidingen voor de 40 mm luchldoelkanoivnen. die 'ons land binnen -bet kader van de Amerikaanse militaire hulpverlening zijn geschonken. Philips in -Eindhoven zal als onderaan- namer -de- radar apparatuur voor deze vuurleidingen leveren lot een bedrag van l tot IM millioen gulden. Bij de .productie van deze vuurleidin gen zullen van de jongste technische uit vindingen-op het gebied van het luchtaf weergeschut worden gebruik gemaakt, o.a. zal: door, de Hollandse Signaal Appa raten een zoekradar worden ontwikkeld. Bovendien worden een- rekentoestel, een richttoestel en een „geheugen"-apparaat vervaardigd. De zoekradar beeft tot taak het te volgen vliegtuig op te vangen en over te brengen naar het radarscherm van de vuurleiding. Het" rekentoestel is nodig voor de verwerking van de meteorolo gische gegevens, zoals windsnelheid en temperatuur,- waardoor het richttoestel van het kanon aan. de af te .schieten pro jectielen een 2ekere „voorgift" kan ge ven. Dit rekentoestel is gebaseerd op de electrisch-mechanisché beginselen, in te genstelling tot de électronische beginaï- len, waarop sommige buitenlandse fir ma's haar producten baseren. Het geheu- 0111 apparaat van de vuurleiding ont houdt de snelheid van het toestel en zorgt er voor, dat het kanon zich daaraan aanpast. Het spreekt vanzelf, dat dooi het plaat sen van deze order de Nederlandse in dustrie en met name de Hollandse Sig naal Apparafenfabriek bijzonder ver heugd is. Wij wijzen er echter op, dat' de omvang van deze order -uiteraard. niet alle behoeften aan vuurleidingen dekt. Zijn wij goed ingelicht, dan moet- deze order worden opgevatals een proef- order.' -, De loods van het Franse stoomschip Oradour, dat gisteravond-omstreeks half zeven nabij lichtboei 15 voor de haven- van Vlissingen lag, is plotseling verdwe nen. Alle nasporingen óp het schlp' wa- ren tevergeefs. Het schip heeft gister avond omstreeks half elf de ankers weet gehesen eti is doorgevaren naar Duin kerken, nadat de schepen in de nabij heid waren gewaarschuwd. Aangeno men wordt, dat de loods overboord is geslagen. Vannacht konden» noch het Nederlandse, noch het Belgische loods wezen nadere' inlichtingen verstrekken. Van Nederlandse zijde werd echter me degedeeld, dat het hier geen Nederlan der betreft. ogenschijnlijk in alledaagse gesprekken gewikkeld, trokken de mensen door de kleine steegjes naar de Dam. Al deze kleine groepjes verzamelden zich om het plantsoen, waarin het Nationale Monument staat. Hier werden papleren emblemen ver kocht (voor tien cent), waarop st°n<i gedrukt „Leve de vijfde Mer'. Ook werden pamfletten uitgedeeld, waarop leuzen stonden als:. .Meer woningen", „Meer werk", „Vrede" en „Weg met de ED.G." Om vier uur begonnen de mensen, die de kokarde met bet „Leve de vijfde Mei" droegen,provocerend op te tre den.* Het begon met zachte duwtjes tegen de óp post staande politie-agen ten en met het roepen van leuzen, maar gaandeweg werd demenigte, die De Harwichboot .Duke of York" (4.190 ton) is Woensdagochtend vroeg op 46 mijl van Harwich in aanvaring gekomen met het Amerikaanse vracht schip „Haiti Victory" (7706 ton)De „Duke of York", die met 437 passagiers en 76 bemanningsleden-Dinsdagavond uit Hoek van Holland was vertrokken, werd zwaar beschadigd. De boeg werd afgedrukt en zonk en het schip kwam in zinkende positie te verkeren, - Schepen, die op de noodseinen van de „Duke of York" waren toegesneld, hebben de passagiers en vele bemanningsleden van de „Duké of York" over genomen. Het is niet precies bekend, hoeveel personen op het gehavende schip, dat door de „Haiti Victory" op sleeptouw is genomen naar Harwich, zijn achtergebleven. j.'-U.'"--' Het Amerikaanse-s.s. .American" i: inmiddels reeds met 91 geredden, on- dér'-wie" een gewonde, in Dover- aan gekomen, waar ziekenauto's gereed stónden. ;:-'De „Duke ;óf York" is .eigendom van.de '„British Railways" en voer'in de. geregelde, dienst Hoek van Hol- land-Harwicli -v.v. De j^IaitiVictory'* is eigendom* van de Amerikaanse rege- ring. ;:r- 1"SV ande' zy de :der Nederlandse Spoor- dienst normaalzal--'- worden 'uitge oefend. Deze- dienst, zal wordenSuit- 'gevóerd'idoor^ de N;KcmirigihEirimaf*; Van de maatschaiJpij-,„Zeeland''. "Wel-- iswaar 'heft dit .schip een béperkter' slaapaccommodatie, ;doch! de My.-Zee-' Jand heeft reeds yóorziénirigen gé'-- troffen. In de salon van het schip: zullen,; dekens enz. aanwezig zyn om het dé passagiers zo gemakkelijk: mo gelijk te maken. - iNaar verluidt bevond zich 'aan boord van de „Duke of York" een delegatie: van het Britse legioen, die- begin van déze week "als gast van het Neder landse Oorlogsgravencomité;te Nijme gen de herdenkmgsplechtigheden hadi: bijgewoond. Voor het front van de troep is vanmorgen op het exercitieplein der Mariniers- kazerne aan het Toepad re Rotterdam een aantal Koninklijke onderschei dingenuitgereikt. De kolonel der Mariniers ff. Lieftinck, chef staf bij het Korps Mariniers, en de kapitein luitenant ter see - van administratie H. A. Westerouen van Meeleren, intendant bij het Korps Mariniers, ontvingen het officierskruis in de Orde van Oranje-Nassau niet de zwaarden. - Mariniers P. Aart de majoor der Mariniers J. A. van Reyn werd het ridderkruis in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. De heer 1.Wolters, gepensioneerd oppermuzi- kant der Marinierskapelen sergeant- majoor der Mariniers J. A. Kuypers, opvolgend pelotonscommandant afd. Marine Patrouilles, tverd de erc-medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, op de borst gespeld. De uitreiking geschiedde door de Korps commandant, de géneraal-majoor der J. van G\jn. Drie vliegtuigen van de Rijkslucht vaartschool uit Gilze Rijen hebben gisteravond boven ons land gecirkeld en als 'een herinnering aan de 'drop pings uit de bezettingstijd op deze bevrijdingsdag voedselpakketten en vrijheidswimpels afgeworpen. In- iedere provincie zouden boven een bepaalde plaats twee parachutes worden gedropt. Van deze droppings werd via dé radio een reportage gé- geven, zodat de luisteraars wisten waar de dropping geschiedde. Tevens werd medegedeeld, waar de parachu tes moesten wórden ingeleverd. De gene, die zich in elke plaats het eerst met éen parachute bij de inleveringsr plaats 'aanmeldde, werd beloond met twee rondvluchten van de K.L.M. en een startmet een zweefvliegtuig van Teriet. Dé tweede prijswinnaars ont vingen één KA,M.-rondvlucht en een boekwerk met luchtfoto's van Neder land. De moeilijkste taak had de beech- craft PH-UBY, die de provincies Noord en Zuid-Holland. Utrecht en Gelderland voor zijn rekening had. De eerste drop- pingsplaats. was Alkmaar, waar de parachutes boven de Dr. Sehaepman- kade moesten worden gedropt en bij het Waaggebouw moesten worden ingeleverd. Het zicht was echter slecht en daar door zijn de parachutes - bij Bergen neergekomen. Kortdaarna was de be manning weer in moeilijkheden boven Lelden. Hier was het Schuttersveld als droppingsplaats aangewezen, doch het zicht was yrijwel nihil. „Toch hebben de leden van de bemanning getracht zich zo goed mogelijk van hun taak te kwij ten; Een. verlicht: raadhuis- en een bran dende fakkel mochten niet baten. De bemanning kon de juiste, plaats niet vinden.Kort daarna werd medegedeeld dat de parachutes waarschijnlijk bij Leidschéndam waren neergekomen en later kwam het bericht, dat ze tussen Wassenaar'""en Voorschoten "zouden lig gen.-Van Leiden vloog de Beechcraft naar XJtrécht, waar - eveneens zeer slecht zicht was, doch plotseling toen de reporterin het. vliegtuig' boven -het Noorden van -ons: land aan het woord was, had de piloot, een gaatje in het dichte wolkendek gevonden. De para chutes werden afgeworpen en zijn keu rig in de nabijheid van de Lessinglaan neergekomen." Vijf minuten later waren ze ingeleverd bij. het hoofdbureau van politie. Arnhem was de laatste droppings plaats van de FH-TJBY. Hiér was het zicht beter en zo, konden de parachu tes op de grote markt bij de Eusebius- kerk worden neergelaten en in het Vi- tesse-stadion worden ingeleverd. Inhet Zuiden had men opnieuw met pech te kampen. De-PH-UBR was met een bemanning vol goede moed naar Maastricht gekoerst. Boven het fort St, Pieter tegen de helling van de Pieters berg bij Maastricht werden do para chutes gedropt. .Voor het raadhuis was de inleveringspost en daar stond een vrolijk spelend muziekcorps gereed om de - prijswinnaars een muzikale hulde te brengen. Tot zover ging de tocht van de Beechcraft uitstekend, doch toen bet toestel op weg ging naar Noord- Brabant en Zeeland werd het zicht zo slecht, dat. moest worden besloten weer op Gilze Rijen te dalen.: Boven de plaatsen Breda eh Temeuzen. die eveneens aan deze droppingwedstrijd zouden deelnemen, was het' wolkendek te dicht om een poging tewagen. De veiligheid heeft '.voorrang gekregen... H.M. de Koningin en Z.KH. de Prins der Nederlanden hebben het voornemen te kennen gegeven op Donderdag 14.Mei aj3. de viering van het eeuwfeest van het C.J.M.V. in de Houtrusthallen in 's-Gravenhage gedeeltelijk te willen bij wonen. Naar wij vernemen is binnenkort de: benoeming te verwachten van dr A.-Win semius tot' gedelegeerd lid - van- de raad van-bestuur"-van Hispano Suiza Neder land.-.- -*:*," - -v- Aan een maaltijd van de Nedcrlahdi» Kamer van Koophandel ie Londen, hóéft de Nederlandse ambassadeur,, mr. D. U., Stikker, medegedeeld, dat spoedigeen- verdere liberalisatie van de buitenlandse,-*; handel te verwachten is. Op het ogen- - blik is bet liberalisatie-percentage vol-, gens de ambassadeur 82 procent, maar de heer Stikker ..verwachtte, binnenkort een mededeling, dat de liberalisatie ver-, groot zal worden. "*t De ambassadeur sprak in zijn rede,: die hij „Het wonder van Nederland"- noemde, over het snelle herstel van-de' Nederlandse buitenlandse handel sedert 1945. Naar hij zeide kan dit herstel 'wor den toegeschreven aan de uitstekende samenwerking tussen werkgevers en arbeiders en aan een stabiele regering In; het land. De heer Stikker zeide verder nog, dat Nederland de liberalisatie in' Europa steunt, evenals een nauwere inte gratie van. het Europese economische:: leven. De Belgische minister-president, ;.Vari Houtte, heeft Dinsdag in Brusselver? klaard, dat* de economische unie van de\- Benelux-landen voorlopig niet verwezeh-:--' lijkt kan worden, zolang er een te groot; - versehil tussen de productiekosten - in Nederland en in België blijft bestaan.- Van Houtte gaf het Nederlandse lóón? beleid de schuld van de moeilijkheden voor een nauwer economisch samengaand van de drie landen. De Nederlandse ,lo? nen noemde hij de laagste in -/West- Europa, terwijl deze- in België waar--, schijnlijk het;hoogste- - Veel Belgische fabrikanten beschuldi-; gen op het ogenblik hun Nederlandse '-rf' collega's van oneerlijke concuirentiéïiriSf België en andere markten. De minister®! herinnerde er echter aan, dat'de:douahè-gSJ® linie met Nederland in de périodé?^an^gg 1948 tot 1951 zeer voordelig voor de *BeI- gische exporteurs isgeweest WM :.*gcy(«sw-ufva CrtiïïHf Koningin JnUana.' en PrinsBemhard sdjn om. 12.15. unr plaatselijketijd te Oslo aangekomen, "Majoor Gerben Sonölerman,dle het toestel bestuurde, voerde een perfecte landing, uit op het vliegveld Fomehn, waar eên'grote-:'menigte zich haa ver- zamcld. - -.*-, i;-.-*,-*:'-.-.:^>«1 De eerste die 'Koningin Juliana be groette' was de 80-jarige Koning Haa kon, gekleed in admiraaisunlform. Hij werd vergezeld door Kroonprins- Olaf. "Voorts "waren ter begroeting, aanwe zig de Nederlandse 'gezant jhr mr M. P. M. van Kamebeek en diens echt genote, de Noorse- premier, Oscar Torp, en vertegenwoordigers van het Noorse ÏTÏi'4xi.«»tirm5ll^!dien.110die ^.Amerika en zyn bond- [/llilcS. i LIHrl UallUUalc|genoten nog vele jaren moeten voortgaan, President Eisenhower heeft het Ameri kaanse Congres gisteren om 5.800 millioen dollar gevraagd vóór hulp aan het bui tenland, welke hulp dienen moet om de veiligheid-te verzekeren van de -Verenig? de Staten, die „leven in de schaduw der Sowjet-drelging". Dat is 1.800 millioen dollar minder dan president Truman had aanbevolen. De Amerikaanse minister van buiten- landse zaken, Dulles, heeft Dinsdag op een gecombineerde vergadering van de commissies voor bnitenlandse zaken van de Senaat en het Huls van Afgevaar digden verklaard dat de internationale toestand kritiek is. Geheel Zuidoost-Azië bevindt zich op het ogenblik in ernstig gevaar en in dien Indo-Chlna verloren zou gaan. - zo betoogde de minister, zou er een ketting reactie ontstaan ontstaan door geheel het Verre Oosten en Zuld-Azië. Stassen, de directeurvan het Weder zijdse Hulp Program, deelde mede, dat dfe directe financiële defensiehulp voor Engeland van, 1953 op 1954 gehalveerd en daarna": geheel beëindigd zou worden. Door de verschillende vormen- van hulp, te verlenen aan Frankrijk,-zou dit land 40%. van de kosten van de Indochinese oorlog gedekt zien. Eisenhower zeide in zijn boodschap nog, dat Amerika zich niet kan veroor loven zyn defensie-Inspanning te ver slappen, voordat de Russen hun goede trouw bewezen hebben met daden. In- om een passende defensie op te bouwen en te onderhouden. De* president wees er in het byzonder-op, dat "er meer gedaan moet- worden Vóór het Verre Oosten. Het totale gevraagde' bedrag is vol gens de opgave van Stassen als; volgt ver deeld: militaire hulp voor Europa 2530 millioen, Verre Oosten 1.060,'Nabije Oos ten 475, Zuid-Amerika 20 millioen. Economische'hulp, om bevriende lan-, den te helpen hun begrotingen in even wicht te brengen: 995 millioen. Weder zijdse plannen voor speciale wapens: '250 millioen. Economische hulp voor ontwik keling: 315 millioen. Technische -hulp volgens Punt Vier: 140" millioen. igïi ministerie van I Buitenlandse - Zaken ;fen-%' S| van. dé-.Noorse strijdkraehteh. -Dé - vele - toeschouwers. onder 'Wlé ÊeStomsa gfcoOT,:'aantM,,*ldndëréri,s'nuichténst^$köSfSfA ntr«iyke;',gaisten3h8ÜrteliJkftoëïE^f^ïpi?^^ "'.jNhfinfflpectré- van de":-eréwacMt^Vétliét,f?f»f het KoninklijkPaar het :vJiegvelds;Dft Wf Koningin was naast Koning Haakonige- T;--® zeténsln*:ëen ópebï'autó, '■jOm - kwart voor zeven*", was •:het'->Kó-' nxnklyk 'Paar van'ihet 'Vliegveld -Soes-,';'-': terberg naar Noorwegen vertrokken; mt Het werd mtgeleide - gedaan'i-r'doorïide.,:;; zaakgelastigde van Noorwegen(de;vheéKs| M, F. Sandberg en mr.; J;Visser-^'chèf:Mél van- 'het «protocol. De - echtgenote:j|yan^pwP de zaakgelastigde heeft. EE de Kónln--;MJ gin., bloemen .Naar wij thans vernemen;fs.'Zondag. het zestienjarig meisje A. B. uit Dé Bilt~?-J;S' vermoord. Dij werd sinds Zondagmiddag -: vermist Maandag is zij levenloos inXdeSs* gracht' by het fort Rhyriauwén in-de5sé:»Ja,„ meente Bunnik gevonden. Het«lichaam^S droeg tekenen die wijzen' op een geweld- -:" dadige dood. De politie zét het onderzoék j:.; met kracht voort.» Zij meent - te moeten aannémen, dat hétmeisje vermoord is én heeft inver?puk band hiermede -een't 22-jarigé*;,-V«twé|téÖ mingsmonteur, wonende aan de Abstfc'Jt^ derdyk te Utrecht" aangehouden. - •Hfet meisje was -'Zcmdagnddda'^'ifaef doelde, jongeman, met wie zy vérlóófdf was, én binnenkort in het,huwelyk";2ou treden, uit fietsen :gcgaan.. Voordién: waren er enige huiselijke moeilijkheden geweest. Toen het meisje 's avonds Diét terugkeerde en men over haar verblijf niets naders wist, werd de politie vanj.dé vermissing in kennis gesteld. In samen» werking met de Biltsepólitié steldeïde-^g Rijkspolitie een uitgebreid onderzoekjinitti dat gisteren tot de vreselyke ontdek- king leidde. t- Naar van de zijde van de justitie wordt vernomen, is wurging in combinatie met verdrinking de. oorzaak van het "over-, tijden geweest. 1 f-Jr% Ter gelegenheid van de - Nederlandse dag op de Brusselse Jaarbéursfi heeft minister Van de Kieft een rede uitgesproken, waarin hij o.m. het Jóoh-Y? probleem tussen Nederland en België ter sprake bracht. -1 YJ De bewindsman noemde éen groot aantal cijfers en kwam tot de conclusie, dat de economisehe positie van beide landen tot dusver dan ook als bevrë- digend en ongeveer gelijk kan worden beschouwd. Hoe komt het dan, zo vervolgde spreker, zal men vragen, dat bij een'? ongeveer gelijkwaardige economische positie en bij een onderling handels verkeer, dat in ongekende* mate tot het wederzijdse welzijn bijdraagt, -èeh heftige woordenstrijd is ontbrand, waarbij het loonverschil tussen beidé 1 landen als een dodelijk gevaar voor de Beneluxsamenwerking wordt afgeschilderd - Zonder twijfel bestaat er* eon aanzienlijk verschil in nominaal loonpeil. Ik zou er evenwel op willen wijzen, dat dit.verschil nu reeds 3)4 jaar bestaat. Gedurende deze periode nam de Belgische, industriële ex port naar Nederland ongekende proporties aan. Telkenjare overtrof deze export in zeer aanzienlijke mate de industriële in voer uit Nederland. Drie-jaar lang heeft men aan het nu eensklaps fataal geachte loonverschil nauwelijks-, aandacht geschon ken. Integendeel, het verschil in devaluatie percentage, dat er voor een aanzienlijk ge deelte de oorzaak van was, werd beschouwd als een stap, die het monetaire evenwicht en daarmede de economische eenmaking der landen zoubevorderen. Het is stellig niet mijn bedoeling, het be staan van een loonprobieem in de Benelux te ontkennen, daarvoor ben ik mü er te zeer. vanbewust, dat men* samenwerking niet bevordert door feiten te* loochenen. Maar •wel wil ik waarschuwen, voor ^schromelijke overdrijving en pleiten voor eéri beschou- '■0 wing van dit vraagstuk op reële basis, mét Mr? Inachtneming van de juiste proporties.W^'tïS&'i Het is bijv. interessant,' dat men kan vaststellen, dat de onderlinge Ioonsverhou- a: dlngen in West-Europa zich vrij constant 1 handhaven. Ik zou wel een zeer ondank-,**^ bare gast zijn indien ik. u hier :zou ont-:::"*S- haien op een diepganr.de analyse van' dit ;Y verschijnsel. Ik zou liever willen volstaatt"»SS met als mijn mening tilt te spreken, dat het loonprobieem. Indien men waarlijk een. op- v *2? lossing -nastreeft, actie mag vragen- ivari beide partners en ik ben er van overtuigd,»«SSÏsSf dat de Benelux-samenwerking ten dode zou z(jn opgeschreven, indien dere.actié zou bestaan uit het wederopwerpen van handeU- ;:S belemmeringen, die nog nimmer enlge'vorm" van samenwerking hebben gebaat 5 Integen- deel., ''■»'**-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1