rsj E B El LI VAN DER WAAL I I I I 1 I I Zuidafrikaanse volksspelers veroverden aller harten m fÏ: - X*S"' 4 JSpp. m r VOOR MOEDERDAG 1 1 EERST NAAR VAN DER WAAL I I I I I I I I I 3 I m De schorsing van dr. Samuels Afrikaanse volksspelers op Dijkzigt V. S. eren dertien verzetsstrijders LAATSTE NIEUWS Harwich-boot in aanvaring SCHIEDAM r Bevrij dingsfeest te Schiedam MAASSLUIS Cefa-filmavond in het teken van Het onderwijs in 1952 Hoek van Holland TEKKO TAKS EN DE KEREWEER VLAAKDINGEN PB Burgerlijke Stand; vvan Rotterdam Maasland Vlaardings politie-elftal verloor van Amsterdam Zwaliiweh Jeugdtoumooi Zakenstudiekring herdacht bevrijding Mr. v. Randwijck voor besprekingen naar V.S. Twee jeugdconeerten Niéuwe olieraffinaderijen in Antwerpen Beethovenavond van liet R.Ph.O. Inbraak snel opgelost Eind verdronken te Waddinxveen VR. JONGSTE BEDIENDE twee waterbouwkundigen mk ms W. TROUW Woensdag 6 Mei 1953 Schiedamse programma moclit er ook zijn itf Foor de jeugd 'burgerlijke stand van Ex-patiënt vrijgesproken van meineed - "VtK SaêSs VERLOVINGSRINGEN K. SIHHENWEI 227 R'DAM van c Kerkbouw Geref. Kerk (arti 31) Bezoek aan Zeiss Planetarium Over sending in Indonesië Posthume onderscheiding voor profdr. Oranje en ses anderen Oneerlijke electricien Koninklijk Paar in Oslo Christelijk Overheidspersoneel wordt ten stadhuize ontvangen imê® *i 98 cf 89 cf Voor ieder feesf of elke partij is STUKKEN VOORDELIGER 54 cf 25 cf J 68 cf 68 cf 3 9 cf 25 cf 29 cf ?P GEMEENTE ROTTERDAM y tv, r van bet sprookje „Het wonderpaard van Ma rjolijntje. Naar schatting woonden 800 kinderen deze openluchtvoorstelling bij. Dank zij de nieuwe microfooninstallatie konden zij het spel goed volgen. Een evenement voor Schiedams jeugd was het schatgraven op Zandvlakte. En kele honderden kinderen zochten inten sief naar de 60 busjes, die in verschil lende vakken op het terrein waren ver stopt. In de busjes waren briefjes ge daan waarop een prijs vermeld stond. Vooral de ouders van de vele deelnemers toonden hun belangstelling voor deze TT HOOGTEPUNT - van hel Bevrïjdings- -t-t feest in Schiedam was ongetwijfeld het optreden, van.- de Zuidafrikaanse' volksspelers tijdens hel avondfeest in de Plantage., Hoe jammer was hel dat de Zuidafxikaners 'slechts een half uur in Schiedamvkonden blijven; met hun frisse en meestal voor ons Hollanders bekende wijsjes,., waarop vrolijk werd gedanst hadden de „niggies en neefs" spoedigS^jjg{£jaVgHt aller horten veroverd en hot verzoek van de leidstér om mee té zingen was niet aan dovemansoren gericht Suikerbossie èii jan" Pierewiet 'ontbra ken niét in hét helaas zö'korte program ma vain de- Zuidafrikanefs, die' in bun fleurige kledij na bun optreden' zo Van het podium in de*" gereedstaande auto bussen stapten, nadat dé.vele aanwezigen Op de avond van bevrijdingsdag bood hen een-ovatie hadden gebracht <je Gefa afd. Schiedam in de grote zaal Na.dit zo succesvolle begin van de van het gebouw Irene haar leden een avond,,w,as,het al Schiedani wat de klok fijmvertoning aan die in het teken van sloeg en bewezen is crat ScbiedammersU gedenken stond best 'Schfedammere kunnen' amuseren.» D G Brinkman, voorzitter van de „Oefening Baart Kunst blies er lusti.gla{d Schiedam opende de avond met ge- op los en vooral de compositie van diri-ïbed waarna hij de aanwezigen ver- gent Feltzer„Bevrijdings-galop had veelj 20cht staande het 6e couplet van het waardering. 'Wilhelmus te zingen. Groot was het aandeel van de Schie-* - - -- v'-*- damse gymnasten aan deze bonte avond. Alle gymnastiekverenigingen verleenden spontaan hun medewerking .en daardoor was het mogelijk het beste van het beste te brengen. Heren van DOK,'Excelsior, Juliana en THOR gaven fraaie staaltjes van hun kunnen aan de boogbrug en de dames van Arma, DOK. Juliana. ODO'en THOR beoefenden op - kundige wijze het ringenzwaaien. Daarnaast was er nog het.optreden van eigen' groepen Van enige verenigingen, o-tp. dames yaa<Hygiea met een baioefening. De Voka's, 'een duo met piano eji ac cordeon speelden bekende wijsjes en oogstten daarmee'veel succes, 'evenals de A.J.C. 'met bun volksdansen. Er was veel belangstelling voor deze avond; onder de aanwezigen zagen- we ojn. burgemeester en mevr. Peek; dé wethouders Van den Berg, én Van Kin deren.'1 de commissaris;i yam politie, de heer K. Rijpma, vergezeld van zijn echt- genote, - het bestuur van de; Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen en het ijbestitur vanJ de Schiedamse Gemeen scha# v'- '.-Een uitstekende opvoering had de toneelgroep „De "Witte Vogel" in de mor genuren ook al in de Plantage gegeven 'De jeugd van Schiedam zocht - gister- 'middag op- de Zandvlakte ijverig naar JSchatten SCHIEDAM .v •^Geboren: Bastiaan, z.' v. B, Hoek en föjitevfccl.:1 Velde; Anna M., d. v.. C. G. "Achten-'èh J.' C.- M. Wijntjes; Abramina, .- r d. .v.* G. v." Koordennen en M. v. Noor- sr 'r dennen. - - llïSW*£!Overleden:-J. D. Geeratz, 76'-}.;- A. v., «PfdSHëüvél; ;68 jv-v. vi J- M. den Hartog. s&i 'V - NA1 NAAR MAASLAND f.-'-" Voor G.T3..staan Zaterdag twee'iwéd- g'^"strij.d?n op het programma. Het-eerste, s-";'; elftal-gaat naar Maasland om daar M.V.V. V partij. tèr geven. In Schiedam werd des- S""- tijdsgéwonnen, maar op eigen terrein ^JÉÉSzliiï*de--Maaslanders moeilijk te verslaan, Spij zodat';G;T.B.met een gelijk -spél wel 'feé-tevreden zal,rijm 1 :rj.111 Het -derde elftal: heeft-.'eveneensV.een 'Mverre 'uitwedstrijd; n-1- naar Ridderkerk S: itegen R.V.V.H. 3 .wordt stellig over. en- fp.--.kele.4 weken de kampioen in deze af deling. Hierna sprak hij een kort openings woord waarin hij speciaal een woord van welkom richtte tot de heer Cor J. Nobel die deze avond zijn medewerking zou verlenen als declamator. - Voorts deelde ds Brinkman mede dat, zowel op de landelijke als provinciale Cefa vergaderingen is besloten zoveel mogelijk op de filmavonden een collec te,te doen houden waarvan de opbrengst bestemd is voor het filmfonds. Dit fonds dient om de doelstelling van de Cefa te verwezenlijken rechtstreeks positief christelijke films te verkrijgen, hetzij door ze. zelf te doen maken of rechten té,-verwerven of zo mogelijk beide. Als inleiding op de Watersnoodfilm declameerde de heer Cor J, Nobel op 'uitstekende wijze drie gedichten betref fende de watersnood en een strophe van het.Wilhelmus waarna de film ge draaid werd die zeer uitgebreid de om vang en het leed door de ramp veroor zakt,'- toonde. - Na de pauze declameerde de heer No bel enige verzetsverzen, waaronder De Dodenmars van Clara Eggink en het Lied der 18' doden van Jan Campert. De prachtige verzetsfilm LO-LKP deed deaanwezigen weer de bezettings tijd herleven en toonde hen op soms zeer schrille wijze het leed dat door de bezetter over ons volk is gebracht,maar bovenal het moedige verzet van hen die eensgezind streden inhet leger 'der naamlozen, een strijd die voor zeer ve len eindigde in het staan voor hét vuur- peieton. ;,.:f HËERJANSDAM W ié' PHOMOTIE-COMPET1TIE Zaterdag aus. zal de eerste van de twee ontmoetingen tussen HB.S.S. en Heer- jansdaub plaatsvinden; Beidé/clubs zullen in -een hele competitie moetent-uitmaken wie' voor promotie naar de 3e klasse K.N.VB. in aanmerking komt Heergans- dam heeft, evenals HJB-S.E. slechts eén wedstrijd verloren dit seizoen. Alleen heeftHeerjansdam 1 enkele wedstrijden mêor gaiifeVgespeeldi- yooré-bei^e„clubs staat heel veel op; het,sp^ on een., voor- spélnrw-is'taièr'beslist ïiièt Ut geven, 'l^og nimmer hebben deze clubs elkaar onf-' moet en men kent eikaars spel dus hele maal niet. Het spreekt bijna vanzelf dat H.B.S.S. al haar krachten zal geven om minstens drie punten uit-beide wed strijden te halen, waardoor.- Schiedam voor het eerst-teen 3e klasser van -het Zaterdagvoetbal rijk zal; zijn. -De .wed strijd begint om 5 uur en wordt gespeeld op het terreinaan ;de Havendïjk. Het bestuur van H.B.SB.. heeft besloten ty- dens die wedstrijd een collectete doen houdenvoor het adoptie-fonds van1 de K.N.V3-' - De overige wedstrijden zyn; HB.S.S.a —The Red Stars 24.15 'uur Spiermgs- hoek- H.B.S.S. 6—Zwaluwen V. 8 2.30 uur Havendijk; HB.S.S. b 1—Martimt b 2.30 uur Spieringshoek; D.H.S. b— H.B.S.S. b 2 2^0 uur Spieringshoek; Schiedam C—H.B.S.S. C 2.30 "uur Volks park. -r. Uit het jaarverslag over 1952 van de commissie van toezicht op het lager onderwijs te Maassluis ontlenen we, dat ultimo December de. plaatselijke scholen met 197 jongens en meisjes bevolkt waren, waaronder 163 leerlin gen van de u.l.o.- en 465 leerlingen van de kleuterscholen. In 1952 nam het aan tal leerlingen met 93 toe. In het ver slag wordt tevens melding gemaakt welke gebreken aan de verschillende scholen kleven en hoe het staat met de toestand van het leermateriaal De Koningin Wilhelmina- en Open bare School zijn afgekeurd (voor beide scholen zijn de plannen tot stichting van nieuwe gebouwen in een gevorderd sta dium). De leerlingen van de Dr. Kuy- perscnool moeten in het speelkwartier februik maken van de openbare straat, aar een afgesloten speelplaats ont breekt. De schoolbibliotheek Is klein en verouderd. Desondanks zijn vorig jaar opnieuw belangrijke verbeteringen aan gebracht, dank zij de bijdragen uit de gemeentekas. Veel, dat door de oorlog in lesmateriaal en huisvesting in ach terstand is geraakt, werd ingehaald. Het hoofd van de Groen van Prinste- rerschool acht, volgens het verslag, het intelligentiepeil van de leerlingen van een u.l.o.-school te Maassluis hoger, dan dat in een grote stad. Het hoofd van de R.K. school is van mening, dat de ouders het bevattingsvermogen van de kinderen overschatten en te weinig rekening houden met de karaktervor ming. Het aantal leerlingen, dat in 1952 de scholen bezocht, was; Openbare School 228; Groen van Prinstererschool g.Lo. 297 en u.l.o. 81, Dr. Kuyperschool 126; St. Antoniusschool 156; Min de Visser- chool (te klein om alle leerlingen te bevatten, tengevolge waarvan er ook zijn ondergebracht in de voormalige Reinesiraatschool) 419 en uXo. 82; Kon. Wilhelminasehool 143. Kleuteronderwijs: Chr. Kleuterschool (K.W. school en school" 22 en R.K. Fröbelschool „St. Theresia 76 leerlingen. Opbrengst collects. De Zaterdag in H. v. Holland gehouden collecte ten. behoeve van de Oudeliedenzorg ter plaatse heeft opgebracht de somma Van 251.38. Burg. Stand. Geboren; Neeltje J.. dr. v. E, Nieuwhof en N. J. Degeling; Johan na H. "W., dr. v. H. F. Huurman eii J. T. Jansen; Maria P., dr. v. H. D. Lugten- berg en J. M. Siinger; Johannes, zn. v. J. Korteland en M. P. Mastenbroek; Juliana K., dr. v. H. de Man en A. Kok, Penoneelsrer. Mij. Zeeland. Heden- en Zaterdagavond a.s. zal in de zaal Har monie feestavonden worden gegeven door en voor de leden van de Personeelsver eniging van de Stoomvaart Mij. Zeeland. Het betreft hier de jaarlijks te houden feestavonden die door de ramp in Febru ari moesten worden uitgesteld. De avon den beginnen om kwart over acht Dodenherdenking. De Maandagavond tijdens de herdenkingsdienst in de Gro te Kerk te Maassluis- gehouden collec te, ten bate van de Stichting 1940-45 bracht- ƒ357,15 op," hetgeen iets boven het cijfer van vorig jaar ligt. Het co mité zegt alle gevers(sters) hiervoor hartelijk dank. Da Amsterdam» rechtbank heelt de 47-jarige Haarlemse monteur H. J. B„ die ervan beschuldigd was een meineed te hebben afgelegd in een tuchtaaak tegen de Amsterdamse arts dr J. Samuels, vrijgesproken omdat het ten leste gelegde door de rechtbank niet beweren geacht wordt. Dr Samuels werd Het vorige jaar op grond van een door deze Haarlemse mon teur aanhangig gemaakte klacht eerst door het medisch tuchtcollege en in ho ger beroep door het - Amsterdams Ge rechtshof drie maanden als arts ge schorst, omdat hjj de monteur, die zich in 1960 als patiënt tot hem had gewend, niet aan een Volledig lichamelijk onder zoek zou hebben onderworpen. Nadat de klacht van deze patiënt door het gerechtshof als juist was bevonden en dr Samuels, voor wie de procureur- generaal bii bet hof vrijspraak had geëist, veroordeeld was, diende hij (dr Samuels) op zijn beurt eeh aanklacht wegens mein eed in tegen de Haarlemse monteur. Op 25 Maart j.L eiste de officier van justitie: bij de Amsterdamse rechtbank, mr W. B. J. Aberson, wegens meineed zes maanden gevangenisstraf tegen de monteur. 'V - De lucht was blauw en de zon schoof haar gulden stralen minzaam de nieuwe dag in, „De morgen staat er goed bij!" mompelde Tekko Taks en overzag met welgevallen zijn kleine domein. „Maar mijn tuin niet minder!" voegde hij er met overtuiging aan toe. „Alleen dat gras hè, dat mag wel weer eens een beurt hebben. Het maakt de indruk van een goed geklede man met een ongeschoren gezicht. Nee, dat moet verholpen wor den. De zal het meteen maar doen!" Resoluut maakte Tekko zich uit de deuropening loe en ging de schuur la. Met zwier plantte hl) zich d« grote tuinhoed op het hoofd en zeulde vervolgens de grasmachine naar buiten. „Eerst het gazon!" kwetterd» onze vriend voor zich heen. „Een goed begin is het halve werk!" „Krrrrts, rrrrrrts!" ratelde de machine en vol goede moed voegde Tekko de daad bij het woord en rolde het gazon. „Heerlijk, die lucht van vers gemaaid gras!" snoof hij behaaglijk. „Een gezonde sport dat tuinieren. Echt iet» 'om een stevig ontbijt te helpen verteren." Advertentie -• fiO .-.v..- -. -• -. - s 'é- BEVALLEN: A M'H Molenaar—Termeer z:'-H KemeijsenKuik d: P G--Langendoen -.Eaetslé-z;> S deVriesHardonk z; P Schoon; rok—Ketting 'd: M van Dilk—Broere a; C A Wed avan-de Graaf d: B C A Berteis— Duerings-d; J M snoeij—Elich z: A de 'Jong-KoUaard z: A Eibers—Werkhoven d. W',Verbeek— Hense z; L W van-Smaaien-r Ridder, d:' B van Loo—Koebergen.-d; F Vis- ;.'-.'ser—vanden Eijk d; M J Oranje—Heezen SSéjvz;;Jvfastenbroek-^-Sterk z; J Mahn—Me(Jer feé ;W. Schulte—Tims d; -B wan1Absboven- van der Ham dt J Slob—Biesheuvel d;; A Bosveld—Broere d; A van der Burg-Augner "*'-d; M'J H Steensma—Petri z: J A Kejjmer— -Bcuman d; C- J. Broeder—Huijsman d; A C HfctóC J Kooijman—Punselie d: M van der .Meer— Trnkmau d; ,'M Intvcn—de Blom z; N G ^vSÏicDoetcr—van Lindt d- A M van der Vcken- Ir - ~-' j/f .M StevenseRors dr g de W J EdelEldet -?Rüfter - z\ M M StevensePore G w/VviRu(jter—rSchouwink d: C G v^n Dalen—v. feSSS-Uhkoh z: M£M- ^khardt-sout- Rig: -den- Hraberr-Deltcnre- z; rüic d-i A de Smit—Krugcr d; - Ch Dubbel- man—Tlerrmann d W c Barends-Hazebroek d: M ;>Sprong—Kosten d; R J Koelen— 'P'o\4:RfcEi>BN: HJ B van Haersolte, onge- uwde man. 65 J; .Chr- C J'-Grootcndcirst. f^é'-Tmarrvan ï"iSeUé 49~J;A Warble." man van bréSite M .i: A A van Wijk. man van ijfev. e c P van Toledo 47 j: T Scbarff, onge- huwde lhan 49 j: C van Hulst, vrouw van PMW3Wngelaar 67 3: M A van der-Wel. vrouw /gehuwd geweest - met A_ van Pelt 73 J, G van 'Dam, man van A Dijkman 63 J. A 3 ongehuwde-man 23 V.i.C Scheele. man vaii-P. M. den Bakker 52 J: M C Dekkers- 'éSvrc.'uW:-van DHanreman 52 .k W -SegerS, gehuwd geweest met K Karremanc Fërnis: a. P Groenendijk, man ^^oormalig-Fer. ïtyahiC/Veihag»! Bazar Restauratie Geref. Kerk. Gedu rende een 4-tal jaren zijn de vrouwelij ke leden van de Geref, Kerk van Per- nis wekelijks bijeen geweest voor het vervaardigen van materiaal voor de ba zar waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie/der Geref, Kerk.De laatste maanden hebben ook de manne lijke lidmaten, alsmede de jeugd zich beijverd om met zelfvervaardigde arti- kelen- voor de dag. te komen, zodat thans een grote collectie - aanwezigas. Ongetwijfeld zal dan ook de bazar, the hedenavond om half acht wordt ge opend en tot en met Zaterdag a.s. ge houden wordt in het Geref. Jeugdge- bouw, aller belangstelling hebben. De openingsuren zijn de volgende: Avoens- dag van 7.30 10 uur. Donderdag van 3 5 en 7 10 uur. Vrijdag van 4 5 30 en 7 50 uur. Zaterdag van 3 5.30 en 7—10 uur. De kinderen hébben Vrijdagmiddag vrij entree. De bazar voor het pianofonds' van de Dr. de Visserschool wordt gehouden op 28, 29 en 30" /Mei „1953. Jubileum Coop. Boerenleenbank. Ter gelegenheid- van het 40-jarig bestaan der Coöp Boerenleenbank te Perms zullen 'twee'feestavonden 'gehóuden1 worden op Donderdag"7 en 'Vrijdag"-8; Mei a.s., des avonds om half acht in het vereni gingsgebouw „Rehoboth". - Een nieuwe klok. - Sedert het afbran den van de Hery. kerk, met de toren in 1945 was het voor de.. Maaslandse dorpsbewoners niet meer mógelijk een blik op de "vertrouwde torenklok te werpen. Doordat deR.K. kerk buiten het dorp staat bestrijkt zij slechts een cedeelte van de Zuidelijke dorpsrand voor het aangeven van de ujd. De ia. Mostert heeft- thans een grote electri- sche klok doen bevestigen bij de Noor- dellijke ingang van het dorp en -onge twijfeld' zijn daar vele omwonenden, als mede zij die het dorp binnen komen, mee ingenomen, Primeurs.-Aan de Maaslandse ..Vei ling voerden de gebrs. Van Nierop de eerste komkommers aan. De opbrengst bedroeg, jiaar gelang de. grootte, 46 of 42 cent per stuk.' - Verlichting aangebracht. In enköe weken tijds is in de omgeving van de Langetaam en de Prinses Irenelaan te Maasland veel ten goede veranderd. De Langetaam is. van'een hobbelige,, onge plaveide weg -een mooi-bestrate laan geworden. Bovendien is thans, evenals langs de Pr.' Irenelaan, op ruime schaal electrisch'e verlichting aangebracht. Het aanzien wordt echter nog het meest verfraaid, doordat de nieuwgebouwde 18 woningen, die nog .in de sombere grond verf stonden,' thans in frisse kleuren worden overgeverfd. In een uitermate spannende wedstrijd heeft het Vlaardingse politie-elftal het hoofd moeten buigen voor de collega's uit Amsterdam. Het was wel spannend, wat weer niet wil zeggen, dat het een mooie wedstrijd is geworden. Er werd vooral na de rust hard gespeeld, wat enkele onaangename incidenten tot ge volg had. De scheidsrechter, de heer Aanen, had dan ook geen gemakkelij ke taak, om de wedstrijd in goede banen te leiden. Dat de Amsterdammers uiteindelijk deze belangrijke wedstrijd voor het dis trictskampioenschap. in hét Westen wonnen/ hebben ze te danken gehad, aan een beter ploegverband. Vooral de voorhoede' .met de snelle rechtsbuiten Biesing als uitblinker, heeft vaak goe de staaltj es voetbal laten zien. Het eer ste doelpunt scoorde Biesing, die de Vlaardingse verdediging de keeper in cluis, passeerde en de bal met een ;zacht tikje in het net deponeerde. Het tweede "doelpunt1 was van de linksbuiten Tgbben. ■""v*' De rechtsbuiten van de Vlaardingers v. d. Voort kreeg ookv nog enkele goe de kansen, maar onbesuisd schoot hij de ballen hoog over. Na de rust wa ren de Vlaardingers meer in de aan val, ook al liepen de aanvallen meest op niets uit door gebrek aan balcon- tróle en het slechte plaatsen. Toch kwam er een doelpunt. Rikken kreeg debal toegespeeld, maakte zich keu rig vrij en gaf de bal door naar Ste-; geman, die direct een schot afvuurde^ waarop: de Amsterdamse; doelman absoluut geen kijk had, Vlaardingen zet te toen aQes op alles om de,.kleine ach terstand in te lopen, maar dat mocht niet meer gelukken. De Gereformeerde kerk (onderh. art. 31) heeft bij B. en W.van Vlaardin gen een aanvraag ingediend voor; een stuk grond, gelegen op de 'hoek van de Gr. ;(v. Prinstererstraat en. de Dr. A. Kuyperstraat - voor de bouw van- een kerk. Binnen niet al te lange tijd zal Vlaar dingen' dus een kerkgebouw rijker ,zijri. Op Hemelsvaartsdag organiseert de bekende Vlaardingese Zaterdagmiddag club Zwaluwen - een/ groot juniorentor- nooi. Dit gebeurt in opdracht van het bestuur "van de Vereniging van Zater- dagnuddagclubs De deelnemers, een en. dertig in to taal, .zijn verdeeld in een A. B. en C. klasse. Elke klasse is weer onder ver deeld ïri groepen van drie elftallen. Zwaluwen zelf neemt zeven elftallen deel; H.B.S.S. brengt vijf ploegen in't veld. Monster drie. Excelsior (p), V.O.G.. Pelikaan. S.H.O.. en's-Gravend. Sp. V. ieder met twee elftallen, terwijl Hoogvliet, .Heerjansdam, Excelsior (m) D.O.S. '32, Vlaardingen en PB.S.C. elk met één ploeg naar het Zwaluwenveld zullen komen. Voor de liefhebbers van dergelijke tornooien valt er die dag dus wel iets te beleven in Vlaardingen. Om - 9 uur 's morgens opent voorzitter K. Smit deze sportdag, waarna om half tien op te drie Zwaluwenvelden de bal aan het rollen wordt gebracht Onafgebroken gaat dit door tot 's avonds zes uur. Wanneer dan de winnaars bekend zijn, vindt de prijsuitreiking plaats. -Dat zal de heer N. J. v. Dijk, bestuurslid van de V.Z.C. doen. Nu maar afwachten of het die dag mooi weer wil zijn. want dat is voor een goed verloop van zo'n sportdag wel van veel belang. De Zakenstudiekring heeft haar 14- daagse bijeenkomst Dinsdag jl geheel geplaatst in het teken van de herden king der bevrijding, De heer v.d. Vlis, voorzitter leidde na zijn welkom de spreker van deze avond, de heer P. de Goede, 2e voorzitter der kring, in. De heer De Goede verving een andere spreker, die voor deze avond was geïn viteerd, maar op het laatste ogenblik verhinderd was. De 2e voorzitter merk te op, dat hij nu-wel wat onvoorbereid voor zijn taak stond. Maar 'gezegd moet wórden, 1 dat dit aan zijn; welsprekende voordracht en declamatie niet merkbaar is geweest." In een boeiende voordracht, afgewisseld met "toepasselijke declama tie schilderde ed heer De Goede de rampzalige gebeurtenissen, die begin Mei 1940 ons land en ons volk tot in alle lagen hebben getroffen, maar ook hoe het verzet steeds en heldhaftig groeide, ondanks de. zwere tol."'hetgeen spreker metxijgérggósderstréepte. Onge veer genoten verlorén het lev«Q^^(!èzé periode'van 5 jaar. O-a. verioies-*" van -de 120.000 gedeporteerde Joden 114.000 het leven, 34000 gedwon- 5en arbeiders en 22000 Nederlanders in appenkampen keerden niet weer. 25000 mensen ikwamen oir. door het scherpe zwaard der honger en 22000 door bom men. Van de 16000 politieke gevangenen zijn er '11000 omgekomen - en "ëveneensi 6600 militairen gaven him leven voor on ze-vrijheid. "De heer De Goede herin nerde aan de ontroerende plechtigheid Maandagavond op hét Verploegh Chas- sé plein, waar wederom duizenden stadgenoten hebbenbeleden,dat de her innering aan de gfondslag van onze te- ruggelcregen vrijheid, blijft, voortleven. Spreker wees ook op de plicht mede te werken aan de dienst BB., waarna -hij besloot met'hét 2e-couplet van het "Wil helmus; Na de pauze wérden 3 films vertoond, welke met medewerking van de- rege ringsvoorlichtingsdienst. door een lid van dé, jeugdgemeenschap konden wor den vertoond. „En..toch Rotterdam" gaf een treffend beeld van deenergie die Rotterdam, na de oorlog, op elk gebied ontwikkelt), na de vreselijke aanvallen van, de vijanden in de Meidagen. Deze film bestaat ten dele uit Duitse repor tages. Ook „Houen. .zo" is een zeer dy namisch filmwerk één het geheel was niet alleen hoogst intéressant, maar het was tevens een schitterende documenta tie van datgene wat ons volk in staat is te volbrengen. De plannen tot een bezoek yan de le den der Zakenstudiekring aan het Zeiss planetarium in Den Haag op Dinsdag avond 2 Juni a.s. hebben hun beslag ge kregen. Dinsdagavond was het aantal deelnemers, er kunnen slechts 60 per sonen mede, bereikt,/ ja zelfs over schreden, zodat een tiweede excursie reeds nu in het vooruitzicht werd ge steld. Het ligt in de bedoeling een kor te aütotoer aan het bezoek vooraf te la ten gaan, want eerst om 9 uur worden de deelnemers in het planetarium ver wacht. f' '.'ï'.vji.U"1"""1 S' -- .-5' Met een zeer geslaagde uitvoering in het openluchttheater Dijkzigt hebben de Zuidafrikaanse volksspelers op de avond van de Bevrijdingsdag afscheid genomen van' Rotterdam. Het was een uitverkocht -huis", waar de niggies en neefs hun liedjes en volksdansen brachten. Fris en vrolijk was het programma en het waren voor ons Hollanders veelal bekende klanken, die de „kla- vterbegeleier" produceerde. Mr. S. C. graaf van Randwijck, al gemeen secretaris van de Raad voor de Zending der Ned. Herv. Kerk, die kort geleden van een reis naar Indone sië en Nieuw Gninea terugkeerde, zal Zaterdag 9 Mei voor drie weken naar Amerika vertrekken. Hij zal daar op verzoek van de Amerikaanse- zending besprekingen voeren over de vraagstuk ken van de zendingsarbeid in Indone sië en Nieuw Guinea. Dertien- Nederlandse burgers zullen morgen in de hoofdstad' de Amerikaan se "„Medal of Freedom" ontvangen van wege hun moedig verzet tegen de Duit. se bezetter in de tweede wereldoorlog. Tijdens de plechtigheid de derde van die aard binnen een maand tijds zal de Amerikaanse ambassadeur, de heer Selden Chapln, de - onderscheiding uitreiken aan de weduwen van zeven mannen aan- wle/ dèze pozthuut» werd verleend -an voorts aan zes;nog,te laven zijnde Hieronder laten wjj-„de;;iun^^^yolgett van hen, aan .wie -rdeé ohderscheiding posthuum is verleend, met de - namen van hun weduwen, die de medailles in ontvangst zuUen nemen Gerrit Jan van der Veen; mevr. L. A. van- der Veen teAmsterdam; J. E. von Hemert mevr. B. J. M. 'von He snert' te Amsterdam; H. iDiéhske i— me vrouw E. C. Dienske téAmsterdam; H. A. Hoekstra mevr. C. j Brouwer-Koop- mans te Leeuwarden; J.- B. A. C; Ver- schure mevr. A. J; J. Verschure te Hilversum; Professor J. Oranje me vrouw M. J. Oranje te Amsterdam en J. R. E. Wuthrich merit. J. CWuth- rich te Amsterdam. - V Persoonlijk zullen de*:medaille in ont vangst nemen; Dr. C. J. F. Calie- te AmsterdamJ. Buia te Zaandam; H. F. Dudok van Heel te Naarden; J. Meyer te Den Haag; H. M. van Randwijk te Amsterdam en dr. W. ,T. Schuijt te Amstelveen. De heren. Gerben Sonderman te Am sterdam en 'B. A. van Schaik. -eveneens te Amsterdam, aan wie ook de „Medal of Freedom" is verleend. zijn verhin derd de plechtigheid bij te wonen. Hun eretekenen zullen later in besloten kring worden uitgereikt. HERV. GEREF. COMITÉ Donderdagavond 8 uur zal voor het Herv." Geref. Comité te Vlaardingen op treden in lokaal „Rehoboth" te Vlaar dingen. Ds J. v. 'Rootselaar van Wijk bij Heusden. Op Vrijdag 8 Mei wordt in de Stads gehoorzaal té. Vlaardingen weer een tweetal..qoncerten gegeven. Het eerste concert'.'"'dat om 3 uur; begint, is be stemd voor de leerlingen van deU.L.O.- scholen,de chr. nijverheidsschool, de ambachtsschool en het Xyceum. Daar na,, om 8 uur zal er voor jonge mensen een herhaling van dit concert worden gegeven.- Dit -concert kan ook door oudé ren worden bijgewoond. Deze concerten worden gegeven door het Kamerorkest, bestaande uit een twintigtal leden van bet Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dirigent is de beer P. v. Mever. Uitgevoerd zullen worden: Symphonie in G. van Jos. Haydn; Suite voor strijkorkest van Leos Janacek en. Sym phonie in Bes van Schubert. - De - diri gent zalde .toelichting .verzorgen. De toegangsprijs is weer uitzonderlijk laag. Nadat verleden jaar te'Antwerpen de raffinaderij van de „Société Industrielle Beige des Petroles" met een capaciteit van twee millioen ton bruto verwerkte producten per jaar, in gebruik werd ge nomen, zal op 1 Juni as. de Esso. Stan daard eveneens een nieuwe raffinaderij in werking stellen, die-.een capaciteit zal hebben van 1.200.000 ton per jaar. Met de Belgian Gulf Oii worden op het ogenblik ónderhandelingen gevoerd over de oprichting, aan de petroleumhaven van een derde niéuwe raffinaderij, wel ke een productie van 1.500.000 tot 3 mil lioen ton per jaar zaj hebben. Indien deze besprekingen een gunstig resultaat opleveren, zou Antwerpen binnenkort over negen raffinaderijen beschikken, die een gezamenlijke productie van 7 tot 8 millioen ton per- jaar zouden kunnen bereiken. Bij een électriciteits-maatschappij in het Westen van Rotterdam meldde rich in Februari - de Rotterdammer C. W. de V., die beweerde slachtoffer van de wa tersnood te zijn. Hij zou op het dak ge zeten hebben en met moeite aan de ver drinkingsdood ontsnapt zün. Hij kreeg bij de maatschappij een baantje en gereed schap. Kort daarop meldde'hij zich ziek en trok ziekengeld. Gistermorgen is de oneerlijke -man aangehouden en in het bureau Kochussenstraat opgesloten; Het Kon. gezelschap reed van hét vliegveld vanOslo over de Dram- menseweg naar het koninklijk paleis in twee open auto's; versierd met de Noorse en Nederlandse koninklijke standaards. Langs de route die de auto's volgden, stonden honderden mensen die de vorstelijke gasten toe juichten. Langs deze route hingen verscheidene Nederlandse en Noorse vlaggen uit. - Op het pleirf voor het paileis hadden rich duizenden volwassenen en kinde ren verzameld, die de vórstelijke personen een ovatie bereidden. Zjj wilden hef plein niet veriaten, alvorens Koningin Juliana en Prins Bernhard, tezamen met de Noorse koninklijke familie, "op het balcon waren verschenen. Tot 16 Mei zullen de Zuidafrikaners nog in Holland blijven. Vanmorgen vertrokken zij naar Amsterdam, waar zij ongetwijfeld evenveel succes zulten oogsten als in de Maasstad. Op hun programma staan voorts bezoeken ver meld aan Beigië, West-Duitsland, De nemarken, Zweden en Engeland. De eerste dagen van hun bezoek in Nederland hebben de Zuidafrikaners reeds veel genoten, zo vertelden zij, en in de Maasstad, de eerste stad die zij op hun tournée door West-Europa bezochten, waren zij getroffen door de vele ,skone" havens. Het optreden van deze 110 volks spelers op Dijkzigt was voorbereid door de Rotterdamse Volksdansknng, die daarmede veel eer heeft Ingelegd. „Suikerbossie". „Hier is ek weer" en andere bekende Zuidafrikaanse liedjes waren' maar wat naar de zin van de vele Rotterdammers, die hun Instem ming daarmee gisteravond niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Veel bewondering bad men voor fraaie en "veelkleurige kledij, die de Zuid afrikaners tijdens de uitvoeringe droe gen. Jammer dat hun bezoek aan Rot terdam maar van zo korte duur kon zijn. Rotterdam en Schiedam hebben gister avond volop genoten t an het optreden ran de Zuidafrikaanse volksspelers. De niggies en .neefs in de plantage te Schiedam. (Vervolg van pag. 1). Een motorboot van de R.A.F. heeft naar verluidt een vrouw en een baby opgenomen voor snel vervoer naar Har wich. Meer dan de helft van de passagier» van de .jDuke of York" is Brits. De na tionaliteit van de anderen is niet be kend. De „Duke" of York" wordt nu gesleept door de sleepboten „Sun 17" en .Empire Race". In Dover is meegedeeld, dat zich onder de daar aangekomen geredde passagiers vier „ernstig gewonden" bevinden. Een dokter was met een motorjjpot het schip, dat de gewonden aan' boord. had. tegemoet gevaren. De -Nederlands Christelijke bond van Overheidspersoneel houdt morgen en overmorgen bondsdagen 1 in de Riviera- hal te Rotterdam. Het gemeentebe stuur zal bet hoofdbestuur van de Bond morgenmiddag om 5 uur ten. stadhui- ze ontvangen. mm Het tweede concert van de Beethoven- cyclus, die het Rotterdamsch Philharmo nisch Orkest in de Rivièrahal te Rotter dam geeft, stond gisteren onder leiding van Jan Out. De Coriolan-Öuverture en de Tweede Symphonie behoorden tot het zuiver orkestrale gedeelte, van- de avond. Tussen belde werken in speelde de con certmeester van het Concertgebouwor kest, Jan Damen, het Vioolconcert. Jan Out heeft met dit concert een goede béurt gemaakt Een dirigent, die zijn par tituren blijkbaar gi-ondig'kent, weinig of niet leest en met zijn rustige en beheerste wijze van dirigeren tot een evenwich tige, weergave, van Beethovenstoon- scneppingen weet te komen, waarbij de goed gekozen en 'volgehouden tempi enerzijds een - verromantisering uitslui ten, terwijl anderzijds het'fraai en ge voelig genuanceerde orkestspei alle ver starring in de voordracht verre houdt Het Larghetto uit de Tweede Sympho nie kreeg een vertolking, die welhaast ideaal genoemd mocht wórden. Ook. de uitstekend verzorgde begeleiding van het Vioolconcert is een afzonderlijke ver melding waard. Jan Damen behaalde' met rijn voor dracht - van" het vioolconcert der viool concerten een opmerkelijk succes. Zijn spel is óveral van een voorname allure, hier en daar zelfs wel eens iets gereser veerd en voorzichtig, mahr niettemin echt Beethoveniaans. Enkele lichte on zuiverheden deden practisch géén af breuk aan dit voortreffelijk vioolspel. De solist had na afloop een ware ovatie in ontvangst te hemen,' waarin hij de diri gent ten vólle liet delen. W. Een agent van politie ontdekte tegen het middernachtelijk uur, dat een. ruit kapot was van de firma J. aan de Ma- thenesseriaan te Rotterdam. Hij klom naar binnen en zag een grote ravage. Aan een passerende collega deelde, hjj zijn bevindingen mede en deze vertelde, dat hij kort tevoren twee mannen verdacht had zien rondlopen. Belde politiemannen trokken op onderzoek uit en niet lang daarna troffen zij een van de mannen aan in de Museumlaan. Hij was een. 15- iarige jongen, die „vertelde, dat hij een inbraak gepleegd had', met rijn 23-jarige buurman V. De buurman is in de loop van de nacht nog gearresteerd. Tussen de'struiken langs net parkeerterrein van het Ahoy'-gebouw trof de politie later enkele tassen aan. Daarin bevonden zich talrijke gestolen voorwerpen, zoals arm banden, wekkerklokken en aanstekers, vertegenwoordigende een waarde van enkele duizenden guldens. Dinsdagmiddag1 is te Waddinxveenihet twee-jarige' zoontje van de familie Scheurwater, woonachtig in het Noord einde, te water geraakt en verdronken. Het 'kind was bij de ouderlijke woning aan het spélen. Toén de moeder de kleu ter1 zich enige ;tijc! niet Kad' laten horen en de moeder op onderzoekuitging, bleek het jongetje onvindbaar te zijn Bij het afzoeken van de sloot in de na bijheid van de ouderlijke woning .vond men hem al spoedig. Het mocht met ge lukken de levensgeesten weer op te wekken. GROTE pot Vruchten op sap geen f 3.45 geen f 0.99 maar NU OV Cf GROTE pot Appelmoes NU 54 Cf Pot HERO Appelmoes NU Blik Bramen op sap NU 46 cf GROOT Blik Haring in 'tomatensaus f 0.86 NU voor GROOT Blik Makreel, Zalm gelijk, van f 0.80 NU Busje gestampte muisjes van f 0.65 voor Gesneden Cocosbrood per' 100 gram 2 DUBBELE stukken Huishoudzeep NU mét stuk toiletzeep van f 0.32 voor 16 ct GROTE Fles Wijn NU GROTE fles Limonadesiroop NU Dreef 64 - Seringenstraat 3 V Groene Zoom 297 Gr. Hlliedijk 190 - Boergoensestraat 132—134 VOOR SPOEDIG® INDIENSTTREDING GEVRAAGD voor lichte kantoorwerkzaamheden en enkele bood schappen, kunnende typen. F. J. SARIS A ZOON, Machinefabriek en MetaalgleterIJ Schlehaven 16 Rotterdam Telef. 51029. Bti de afdeling Speciale Werken van de Dienst'v&n Ge meentewerken bestaat gelegenheid tot plaatsing van Gegadigden dienen in bet bezit te zijn van het diploma U.T.S. afd. Weg- en Waterbouwkunde, enige jaren pracüacbe ervaring; te bezitten en bfy voorkeur bekend te «tJn met betonconstructies. Leeftijd 25-40 jaar* Aanstelling zat geschieden ia veste dienst met een pruef- ad van een jaar in de vang van technisch ambtenaar A of B, al naar gelang van leeftijd en ervaring. Salarisgtensen tech. ambt. A. f. 3709,06 f. 6271.48 v_ - B. f. 4830.56 - t. 6153.56 bruto per jaar, vaste toelagen inbegrepen. Somdtatfebrieven op zegel te richten tot B. en W. en te te zenden aan het Bareaa P«*oneelvoore., Kamer 331, Raadhuis, binnen 14 dagen na deze oproep onder No. 339.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2